Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение

Инициативата за центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение (ЦВППОО) определя подход към високи постижения от долу нагоре, при който институциите за професионално образование и обучение (ПОО) могат бързо да адаптират преподаването на умения към променящите се икономически и социални потребности. Тя има за цел да насърчи транснационалните платформи за сътрудничество, които трудно биха могли да бъдат създадени от отделни държави членки при липсата на стимули, техническа подкрепа и възможности за взаимно обучение от ЕС.

Предложената концепция за високи постижения в професионалното образование и обучение се характеризира с цялостен подход, ориентиран към учещите, при който професионалното образование и обучение:

 • се явява интегрирана част от екосистемите на умения и допринася за регионалното развитие, иновациите, приобщаването и стратегиите за интелигентна специализация;
 • се явява част от триъгълника на знанието в тясно сътрудничество с други сектори на образованието и обучението, научната общност и бизнеса;
 • дава възможност на учещите да придобиват професионални и ключови компетентности чрез предоставяне на висококачествено ПОО, което се основава на осигуряване на качеството, изгражда иновативни форми на партньорства със света на труда и е подкрепено от продължаващо професионално развитие на преподавателския персонал, иновативни и приобщаващи педагогически методи, стратегии за мобилност и интернационализация.

Цели на действието

Това действие подкрепя постепенното създаване и развитие на европейски платформи за центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, допринасящи за регионалното развитие, иновациите и стратегиите за интелигентна специализация, както и за международните платформи за сътрудничество.

Центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение ще функционират на две равнища:

 1. На национално равнище в даден местен контекст, чрез тясно включване на ЦВППОО в местните иновационни екосистеми и свързването им на европейско равнище.
 2. На транснационално равнище чрез платформи на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение с цел създаване на референтни точки за професионално образование и обучение на световно равнище чрез обединяване на ЦВППОО, които споделят:
 • общ интерес в конкретни сектори (например аеронавтика, електромобилност, екологични и кръгови технологии, ИКТ, здравеопазване и др.), или
 • новаторски подходи за справяне с обществените предизвикателства (например изменението на климата, изчерпването и недостига на ресурси, цифровизацията, изкуствения интелект, целите за устойчиво развитие, интеграцията на мигрантите, повишаването на уменията на хората с ниско равнище на квалификация и др.).

Платформите имат за цел „сближаване във възходяща посока“ на високите постижения в областта на ПОО. Те ще бъдат отворени за ангажирането на държави с добре развити системи за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, както и на такива, които са в процес на разработване на подобни подходи, насочени към проучване на пълния потенциал на институциите за ПОО да играят проактивна роля в подкрепата на растежа и иновациите.

ЦВППОО са предназначени за организации, предоставящи професионално образование и обучение на всяко ниво по ЕКР от 3 до 8, включително гимназиалния етап на средното образование, следгимназиалното ниво, което не е висше, както и нивото на висшето образование (например университети по приложни науки, политехнически институти и др.).

В заявленията обаче не може да се обхващат изключително дейности, насочени към учещите във висшето образование; заявленията, които са насочени към ПОО на степен висше образование (нива 6—8 по ЕКР), трябва да включват поне още едно ниво на квалификация в областта на ПОО между нива 3—5 по ЕКР, както и силен компонент за учене в процеса на работа1 .

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Всяка участваща организация, законно установена в държава по програмата, може да кандидатства. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

Всяка публична или частна организация, чиято дейност е свързана с областта на професионалното образование и обучение или със света на труда и която е законно установена в държава по програмата или в някоя от държавите партньори (вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство), може да участва като пълноправен партньор, свързан субект или асоцииран партньор.

Например участващи организации може да са (неизчерпателно изброяване):

 • Доставчици на ПОО
 • Дружества, промишлени или секторни представителни организации
 • Национални/регионални квалификационни органи
 • Научноизследователски институти
 • Агенции за иновации
 • Органи за регионално развитие

Брой и профил на участващите организации

Партньорството трябва да включва най-малко 8 пълноправни партньори от минимум 4 държави по програмата „Еразъм+ “ (включително най-малко 2 държави — членки на ЕС), сред които:

а) най-малко 1 предприятие, промишлена или секторна представителна организация, и

б) най-малко 1 доставчик на професионално образование и обучение (на средно и/или висше ниво).

Останалият състав на партньорството следва да отразява специфичния характер на предложението.

Продължителност на проекта

4 години.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 7 септември, 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Създаване на проект

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение се отличават с възприемането на системен подход.  От тях се очаква да осъществят много повече от простото осигуряване на качествена професионална квалификация. Характеристиките на платформите за транснационално сътрудничество включват набор от различни дейности, групирани в трите клъстера, посочени по-долу:

 1. Преподаване и учене — включително предоставяне на умения, свързани с пазара на труда, в рамките на подход за непрекъснато учене през целия живот; разработване на иновативни методологии за преподаване и учене, ориентирани към учещите, включително ресурси за дистанционно обучение, с които се разработва модулно и ориентирано към учещите транснационално обучение в областта на ПОО (учебни програми и/или квалификации), като по този начин се улеснява мобилността (включително виртуалната мобилност) на учещите и на персонала и признаването на регионално и/или национално равнище.
 2. Сътрудничество и партньорства — включително подкрепа за създаването и разпространението на нови знания в партньорство с други заинтересовани страни и създаване на партньорства между бизнеса и образователните институции за чиракуване, стажове, споделяне на оборудване, включително ресурси за дистанционно обучение, обмен на персонал и учители между дружества и центрове за ПОО и др.
 3. Управление и финансиране — включително осигуряване на ефективно управление на всички равнища с участието на съответните заинтересовани страни и пълноценно използване на финансовите инструменти и фондове на ЕС.

Във формуляра за кандидатстване е представен неизчерпателен списък на дейностите, съответстващи на всеки клъстер.

Предложените в заявленията за проекти дейности следва да носят добавена стойност и ще имат пряко въздействие върху постигането на резултатите от проекта.

Проектът трябва да включва съответни резултати, свързани със:

 • най-малко 3 дейности, изброени във формуляра за кандидатстване за клъстер 1 — преподаване и учене,
 • най-малко 3 дейности, изброени във формуляра за кандидатстване за клъстер 2 — сътрудничество и партньорство, и
 • най-малко 2 дейности, изброени във формуляра за кандидатстване за клъстер 3 — управление и финансиране.

Кандидатът може да включва дейности, които не са изброени в трите клъстера по-горе. Необходимо е да се покаже, че такива дейности са особено подходящи за постигане на целите на поканата за представяне на предложения и на установените нужди, а също така те трябва да бъдат разглеждани и представяни като част от съгласуван набор от дейности.

Не се предвижда ЦВППОО да изграждат нови институции и инфраструктура за ПОО от самото начало (въпреки че имат такава възможност), а вместо това, да обединяват поредица от местни/регионални партньори като доставчици на първоначално и продължаващо ПОО, висши учебни институции, включително университети по приложни науки и политехнически институти, изследователски институции, дружества, камари, социални партньори, национални и регионални органи и агенции за развитие, публични служби по заетостта и др.

В проектите трябва да се прилагат инструменти и средства на равнище ЕС2 , когато това е уместно.

Проектите трябва да включват изготвяне на дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване. В основата на този план трябва да залегнат устойчивите партньорства между доставчици на образование и обучение и основни заинтересовани страни от промишлеността на съответното равнище. Планът следва да включва информация за съответните структури за управление, както и планове за разширяване на приложението и за финансова устойчивост. Планът също така следва да гарантира подходяща видимост и широко разпространение на работата на платформите, включително на политическо ниво в ЕС и в държавата, както и подробни предвиждания за разгръщане на европейско, национално и/или регионално равнище с участието на съответните партньори. Освен това планът за действие трябва да посочва как разгръщането на проекта може да бъде подпомогнато с финансиране от ЕС (например от европейските структурни фондове, европейския фонд за стратегически инвестиции, „Еразъм+“, COSME, секторни програми) и от национални или регионални източници (както и от частно финансиране). При това следва да се вземат предвид националните и регионалните стратегии за интелигентна специализация.

Очаквано въздействие

Очаква се постепенното създаване и развитие на европейски платформи на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение да повиши привлекателността на професионалното образование и обучение и да му осигури челно място в осигуряването на решения на предизвикателствата, свързани с бързо променящите се потребности от умения.

Очаква се центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, които формират съществена част от „триъгълника на знанието“ — тясното сътрудничество между предприятията, образованието и научните изследвания — и играят основна роля за осигуряване на умения в подкрепа на иновациите и интелигентната специализация, да осигуряват висококачествени умения и компетентности, водещи до качествена заетост и възможности в продължение на цялата кариера, които да отговарят на нуждите на иновативна, приобщаваща и устойчива икономика. Предвижда се този подход да проправи пътя за действие на ПОО в рамките на по-всеобхватно и приобщаващо концептуализиране на предоставянето на умения, насочено към иновациите, педагогиката, социалната справедливост, ученето през целия живот, трансверсалните умения, организационното и продължаващото професионално развитие и нуждите на общността.

Със здравите си връзки в регионалния/местния контекст, докато същевременно работят на транснационално равнище, центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение ще създадат силни и трайни партньорства между общността на ПОО и света на труда на национално и трансгранично равнище. Така чрез тях ще се осигури постоянна адекватност на предоставянето на умения и ще се постигнат резултати, които трудно биха били осъществени без споделяне на знания и устойчиво сътрудничество.

Чрез широкото разпространение на резултатите от проектите на транснационално, национално и/или регионално равнище и разработването на дългосрочен план за действие за постепенното разгръщане на резултатите от проектите, в който се вземат предвид националните и регионалните стратегии за интелигентна специализация, отделните проекти ще ангажират съответните заинтересовани страни в рамките на участващите организации и извън тях и ще осигурят трайно въздействие след приключването на проекта.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Прилагат се следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства:

Релевантност на проекта (максимален резултат: 35 точки)

 

 • Обвързаност с политиката: с предложението се създава и разработва платформа за транснационално сътрудничество на центрове за високи постижения в областта на ПОО, чиято цел е да насърчава високите постижения в областта на ПОО; в предложението се разяснява как то ще допринесе за постигането на целите на приоритетите на политиката, обхванати от Препоръката на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост3 , както и от Декларацията от Оснабрюк4 ;
 • Последователност: доколко предложението се основава на подходящ анализ на потребностите, целите са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и към действието;
 • Иновации: в предложението се предвижда прилагане на методи и техники, които отговарят на съвременното равнище на развитие на технологиите, както и изготвяне на иновативни резултати и решения за съответната област като цяло или за географския контекст, в който се изпълнява проектът (например съдържание, произведени продукти, прилагани методи на работа, организации и лица, които участват или към които те са насочени);
 • Регионално измерение: предложението доказва своята интеграция и приноса си за стратегиите за регионално развитие, иновации и интелигентна специализация въз основа на определянето на местните/регионалните нужди и предизвикателства;
 • Сътрудничество и партньорства: доколко предложението е подходящо за създаването на стабилни и трайни отношения на местно и транснационално равнище между общността на ПОО и предприятията (които могат да бъдат представлявани от камари или сдружения), в които взаимодействията са реципрочни и взаимноизгодни;
 • Европейска добавена стойност: в предложението ясно се доказва добавената стойност на индивидуално (учещи и/или персонал), институционално и системно равнище, създадена посредством резултати, които трудно биха били постигнати от партньорите без европейско сътрудничество;
 • Интернационализация: предложението показва своя принос към международното измерение на високите постижения в областта на ПОО, включително разработването на стратегии за насърчаване на транснационалната мобилност в областта на ПОО и на устойчиви партньорства;
 • Цифрови умения: доколко предложението обхваща дейности, свързани с развитието на цифровите умения (като предвиждане на умения, иновативни учебни програми и методологии за преподаване, насоки и др.);
 • Екологични умения: доколко предложението обхваща дейности (като предвиждане на умения, иновативни учебни програми и методологии за преподаване, насоки и др.), свързани с прехода към кръгова и по-екологична икономика;
 • Социално измерение: в предложението се включва хоризонтално действие в различните действия за справяне с многообразието и насърчаване на споделените ценности, равенството, включително равенството между половете, недискриминацията и социалното приобщаване, включително за хора със специални потребности/с по-малко възможности.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 25 точки)

 • Съгласуваност: цялостната структура на проекта осигурява съгласуваност между целите на проекта, дейностите и предложения бюджет. Предложението представя съгласуван и изчерпателен набор от подходящи дейности и услуги, посредством които ще бъдат удовлетворени установените потребности и ще бъдат реализирани предвидените резултати. Налице са подходящи етапи за подготовка, изпълнение, мониторинг, експлоатация, оценка и разпространение;
 • Методология: качество и осъществимост на предложената методология и нейната целесъобразност за постигане на очакваните резултати;
 • Управление: предвидена е надеждна структура на управление. Сроковете, организацията на работата, задачите и отговорностите са правилно определени и реалистични. В предложението се предвижда разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности. Определен е ясен набор от ключови показатели за ефективност и график за тяхната оценка и постигане;
 • Бюджет: в бюджета са предвидени подходящи ресурси за успешно изпълнение; бюджетът не е надценен или подценен;
 • Работен план: качество и ефективност на работния план, включително доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати;
 • Финансов контрол и контрол на качеството: мерките за контрол (непрекъснато оценяване на качеството, партньорски оценки, съпоставителни дейности и т.н.) и показателите за качество гарантират висококачественото и ефективно по отношение на разходите изпълнение на проекта. Предизвикателствата/рисковете пред проекта са ясно посочени и са предвидени подходящи мерки за намаляване на рисковете. Процедурите за експертна оценка са планирани като неразделна част от проекта. Тези процеси включват независимо външно оценяване в средата и края на проекта;
 • Ако проектът включва дейности за мобилност (за учещи и/или членове на персонала):
 • Качество на практическата организация и условия за управление и предоставяне на подкрепа;
 • Доколко тези дейности съответстват на целите на проекта и обхващат достатъчен брой участници;
 • Качество на мерките за признаване и валидиране на резултатите от обучението на участниците в съответствие с европейските инструменти и принципи за прозрачност и признаване.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

 • Конфигурация: проектът включва подходящ състав от взаимно допълващи се участващи организации с необходимия профил, компетентности, опит и експертен капацитет, за да бъдат успешно реализирани всички аспекти на проекта;
 • Сближаване във възходяща посока: доколко партньорството обединява организации, чиято дейност е свързана с областта на професионалното образование и обучение или със света на труда и които са на различни етапи от разработването на подходи за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, и позволява безпроблемен и ефективен обмен на опит и знания между тези партньори;
 • Географско измерение: доколко партньорството включва съответните партньори от различни географски области, както и доколко кандидатът е мотивирал географския състав на партньорството и е доказал неговата значимост за постигането на целите на ЦВППОО, както и доколко партньорството включва широк и подходящ кръг от заинтересовани участници на местно и регионално равнище;
 • Участие на държави партньори: ако е приложимо, участието на организации от държави партньори допринася съществена добавена стойност към проекта;
 • Ангажираност: координиращата организация демонстрира високо качество на дейностите по управление, способност за координиране на транснационални мрежи и лидерство в комплексна среда; разпределението на отговорностите и задачите е изрично определено, рационално и отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации с оглед на техния експертен капацитет и възможности;
 • Сътрудничество: предложен е действащ механизъм, гарантиращ ефективна координация, вземане на решения и комуникация между участващите организации, участниците и останалите заинтересовани страни.

Въздействие (максимален резултат: 20 точки)

 • Използване на резултатите: предложението съдържа информация за начина на използване на резултатите от проекта от партньорите и от други заинтересовани страни. То включва методи за измерване на използването на резултатите през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • Разпространение: в предложението се съдържа ясен план за разпространение на резултатите и се предвиждат подходящи цели, дейности, съответни срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред заинтересованите страни, създателите на политики, предоставящите професионално ориентиране, предприятията, младите учещи и др. през периода на изпълнение на проекта и след приключването му; в предложението са посочени и партньорите, които ще отговарят за изпълнението на дейностите за разпространение;
 • Въздействие: предложението излага потенциалното въздействие на проекта по отношение на:
 • върху участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско равнище.

В предложението са включени мерки, както и ясно определени цели и показатели за мониторинг на напредъка и за оценка на очакваното въздействие (краткосрочно и дългосрочно);

 • Устойчивост: в предложението се обяснява как ЦВППОО ще бъде разгърнат и доразвит. Предложението включва изготвяне на дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване. В основата на този план трябва да залегнат устойчивите партньорства между доставчици на образование и обучение и основни заинтересовани страни от промишлеността на съответното равнище. В плана следва да се съдържа информация за съответните структури за управление, както и планове за разширяване на приложението и финансова устойчивост, включително да се посочват финансови ресурси (европейски, национални и частни), чрез които да се осигури дългосрочната устойчивост на постигнатите резултати и ползи.

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения.За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки (от общо 100 точки), като се вземе предвид и необходимата минимална положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства: минимум 18 точки за категорията „релевантност на проекта“; минимум 13 точки за категорията „качество на структурата и изпълнението на проекта“ и 11 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“. При паритет предимство имат проектите, получили най-висока оценка по категориите „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е 4 милиона евро.

Как се определя еднократната сума по проекта? 

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти: 

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.); 
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на еднократната сума, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 • Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията се оценяват в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

 • 1 Съгласно Европейския център за развитие на професионалното обучение Cedefop ученето в процеса на работа включва придобиване на знания и умения чрез изпълнение — и анализиране — на задачи в професионален контекст на работното място [...] или в институция за ПОО. При първоначалното ПОО съгласно доклада на Комисията от 2013 г. (Учене в процеса на работа в Европа: Практики и насоки на политиката) съществуват три форми на учене в процеса на работа: 1) модели за редуване на обучение и практика или чиракувания, обикновено известни като „дуална система“, 2) учене в процеса на работа в рамките на училище за ПОО, което включва периоди на обучение на работното място в предприятия и 3) учене в процеса на работа, интегрирано в училищна програма чрез лаборатории на място, работилници, кухни, ресторанти, студентски или учебни фирми, симулации или реални проектни задачи в областта на бизнеса/промишлеността.

  За цялата терминология за ПОО, включително за ученето в процеса на работа, моля, използвайте официалната публикация на Cedefop:

  https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4117.

 • 2 Като ЕКР, EQAVET, Препоръка на Съвета относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности и др.  
 • 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EN
 • 4 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf