Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2023.

Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Erhvervsekspertisecentre

Initiativet vedrørende erhvervsekspertisecentre støtter en bottom up-tilgang til erhvervsekspertise, som inddrager et bredt spektrum af lokale interessenter. Det sætter erhvervsuddannelsesinstitutioner i stand til hurtigt at tilpasse udbuddet af færdigheder til skiftende økonomiske og sociale behov, herunder den digitale og grønne omstilling. Erhvervsekspertisecentre arbejder i en given lokal sammenhæng, hvor de understøtter færdighedsøkosystemer, som bidrager til innovation, regional udvikling og social inklusion, samtidig med at de samarbejder med erhvervsekspertisecentre i andre lande gennem internationale samarbejdsnetværk.

De tilbyder grunduddannelse til unge og videreuddannelse og omskoling af voksne gennem fleksible og aktuelle uddannelsestilbud, der opfylder behovene på et dynamisk arbejdsmarked, og som har fokus på den grønne og den digitale omstilling. De fungerer som katalysatorer for lokal erhvervsinnovation ved at samarbejde tæt med virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder.

Erhvervsekspertise sikrer færdigheder og kompetencer af høj kvalitet, som fører til kvalitetsbeskæftigelse og jobmuligheder, der kan opfylde en innovativ, inkluderende og bæredygtig1  økonomis behov.

Begrebet erhvervsekspertise er kendetegnet ved en holistisk tilgang med den lærende som omdrejningspunkt, hvor erhvervsuddannelse:

 • er en integreret del af færdighedsøkosystemer2 , som bidrager til regional udvikling3 , innovation4 , intelligent specialisering5  og klyngestrategier6 samt til specifikke værdikæder og industrielle økosystemer7
 • er en del af videntrekanter8 , som samarbejder tæt med andre uddannelsessektorer, forskere, den kreative sektor og erhvervslivet
 • giver de lærende mulighed for at erhverve sig faglige (jobspecifikke) og centrale kompetencer9  gennem kvalitetsuddannelse, som hviler på kvalitetssikring
 • etablerer innovative former for partnerskaber10  med arbejdsmarkedet og understøttes af undervisningspersonalets løbende faglige udvikling, innovative og inkluderende pædagogiske metoder, mobilitet for lærende og personale og internationaliseringsstrategier for erhvervsuddannelse.

Tiltagets mål

Dette tiltag støtter den gradvise oprettelse og udvikling af internationale samarbejdsnetværk mellem erhvervsekspertisecentre, som skaber færdighedsøkosystemer, som bidrager til innovation, regional udvikling og social inklusion.

Erhvervsekspertisecentre er aktive på to niveauer:

 1. på nationalt niveau, hvor de involverer et bredt spektrum af lokale interessenter og skaber færdighedsøkosystemer, som bidrager til lokal innovation, regional udvikling og social inklusion, samtidig med at de samarbejder med erhvervsekspertisecentre i andre lande gennem internationale samarbejdsnetværk
 2. på internationalt niveau, hvor de samler erhvervsekspertisecentre, der har en fælles interesse i:
 • specifikke sektorer eller industrielle økosystemer11
 • innovative tilgange til håndtering af samfundsmæssige udfordringer (f.eks. klimaændringer, digitalisering, kunstig intelligens, mål for bæredygtig udvikling, integration af migranter, opkvalificering af personer med et lavt kvalifikationsniveau osv.), eller
 • innovative tilgange til at øge de eksisterende erhvervsekspertisecentres rækkevidde, kvalitet og effektivitet.

Netværkene vil samle eksisterende erhvervsekspertisecentre i forskellige lande eller udvikle modellen for erhvervsekspertise ved at skabe kontakt mellem partnere fra forskellige lande, som ønsker at udvikle erhvervsekspertise i deres lokale kontekst gennem internationalt samarbejde. De kan f.eks. bidrage til leveringsfasen af det nye europæiske Bauhaus-initiativ ved at samarbejde med de lokalsamfund, der er involveret i de lokale omstillinger, der støttes af initiativet.

Netværkene sigter mod "opadgående konvergens" for ekspertise inden for erhvervsuddannelse. De vil være åbne for lande med veludviklede erhvervsekspertisesystemer og lande, der er i færd med at udvikle lignende tilgange, der har til formål at udnytte erhvervsuddannelsesinstitutioners fulde potentiale til at spille en proaktiv rolle med hensyn til at støtte vækst og innovation.

Erhvervsekspertisecenter henvender sig til organisationer, der udbyder erhvervsuddannelse på EQF-niveau 3-8, herunder sekundært niveau, postsekundært niveau og videregående niveau (f.eks. naturvidenskabelige universiteter, polytekniske institutter osv.).

Ansøgningerne må dog ikke kun omfatte aktiviteter, der er henvendt til studerende på videregående uddannelser. Ansøgninger, der fokuserer på erhvervsuddannelse på videregående niveau (EQF-niveau 6-8), skal omfatte mindst ét andet erhvervsuddannelsesniveau (EQF-niveau 3-5) og en stærk arbejdsbaseret læringskomponent12 .

Kriterier for tilskudsberettigelse

For at komme i betragtning til Erasmus+-tilskud skal projektforslag vedrørende erhvervsekspertisecentre opfylde følgende kriterier:

Hvem kan ansøge?

En deltagende organisation, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, kan ansøge. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

Enhver offentlig eller privat organisation, der er aktiv inden for erhvervsuddannelse eller i erhvervslivet og er lovligt etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller i et tredjeland, der ikke er associeret med programmet (se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides del A), kan deltage som fuldgyldig partner, tilknyttet enhed eller associeret partner.

Der kan f.eks. være tale om (ikke-udtømmende liste):

 • udbydere af erhvervsuddannelse
 • virksomheder eller brancheorganisationer
 • nationale/regionale kvalifikationsmyndigheder
 • Forskningsinstitutter
 • innovationsagenturer
 • regionale udviklingsmyndigheder.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag.

Antal deltagende organisationer og deres profil

Partnerskabet skal omfatte mindst otte fuldgyldige partnere fra mindst fire EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet (herunder mindst to EU-medlemsstater).

Hver EU-medlemsstat eller hvert tredjelande, der er associeret med programmet, skal medtage:

a) mindst én virksomhed eller brancheorganisation og

b) mindst én erhvervsuddannelsesudbyder (på sekundært niveau og/eller videregående niveau).

Partnerskabets videre sammensætning bør afspejle forslagets særlige karakter.

Organisationer fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, kan også deltage som fuldgyldige partnere, tilknyttede enheder eller associerede partnere (ikke som ansøgere), hvis det dokumenteres, at deres deltagelse tilfører projektet væsentlig merværdi.

Projektets varighed

4 år

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Indkaldelsens ID: ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE.

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 7. september kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides del C.

Planlægning af et projekt

Erhvervsekspertisecentre er kendetegnet ved en systemisk tilgang, hvor erhvervsuddannelsesinstitutioner aktivt bidrager til at skabe "færdighedsøkosystemer" sammen med et bredt spektrum af andre lokale/regionale partnere. Disse centre forventes at gå langt videre end blot at levere erhvervsuddannelse af høj kvalitet.

En ikke-udtømmende liste over aktiviteter og tjenester, som erhvervsekspertisecentre typisk tilbyder, vises nedenfor. Projekterne vil nå deres mål baseret på en kombination af en undergruppe af disse aktiviteter.

Projektet skal omfatte relevante leverancer, der vedrører følgende tre klynger:

 1. mindst tre af de aktiviteter, der er anført i ansøgningsskemaet under klynge 1 — Undervisning og læring
 2. mindst tre af de aktiviteter, der er anført i ansøgningsskemaet under klynge 2 — Samarbejde og partnerskaber, og
 3. mindst to af de aktiviteter, der er anført i ansøgningsskemaet under klynge 3 — Forvaltning og finansiering.

Klynge 1 — Undervisning og læring

i.Her gives mennesker mulighed for at tilegne sig relevante færdigheder, som kræves i forbindelse med den grønne og den digitale omstilling13 , gennem en tilgang baseret på livslang læring og inklusion14 , hvor mennesker i alle aldre og med alle socioøkonomiske baggrunde tilbydes læringsmuligheder15 . Tilbud om erhvervsmæssig grunduddannelse kombineres med tilbud om videreuddannelse med henblik på opkvalificering og omskoling (herunder mikroeksamensbeviser), som tager udgangspunkt i indsamlet viden om færdigheder16 .

ii.Der tilbydes vejledning og validering af tidligere læring.

iii.Der udvikles innovative undervisningsplaner, som fokuserer på både tekniske færdigheder og centrale kompetencer17 , og som samtidig udnytter europæiske kompetencerammer og afledte værktøjer (f.eks. DigComp18 , EntreComp19 , LifeComp20 ​​​​​​​, SELFIE WBL21 ​​​​​​​ og det europæiske certifikat for digitale færdigheder22 ).

iv.Der udvikles innovative elevcentrerede23  undervisnings- og læringsmetoder, herunder tværfaglig, projektbaseret og kompetencebaseret læring, "læringsfabrikker" og makerspaces 24 ​​​​​​​, og der tilbydes muligheder for international mobilitet (herunder internationalisering i hjemlandet25 ), samtidig med at digitale teknologier som f.eks. MOOC-simulatorer, virtual reality, kunstig intelligens osv. udnyttes fuldt ud.

v.Ekspertise blandt lærende26  fremmes gennem tiltag, som tilskynder studerende på erhvervsuddannelser til at udforske deres innovative og kreative potentiale27 , så der skabes en positiv spiral af fordele for de lærende, underviserne og erhvervsuddannelsesinstitutionerne, som kan integrere bedste praksis i deres almindelige programmer.

vi.Der udvikles modulopbyggede og elevcentrerede internationale tilbud om erhvervsuddannelse, som sikrer anerkendelse samt gennemsigtighed, forståelse og overførlighed af læringsresultater, herunder ved at udvikle og/eller anvende mikroeksamensbeviser og europæiske erhvervsmæssige "kerneprofiler", og som anvender digitale Europass-ID'er.

vii.Der tilbydes erhvervsuddannelsesprogrammet på højere niveau med fleksible overgange og samarbejdsmekanismer mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelsesinstitutioner.

viii.Der investeres i grunduddannelse samt efter- og videreuddannelse af undervisere28 ​​​​​​​ med fokus på pædagogiske, tekniske og navnlig digitale færdigheder, herunder de færdigheder, der kræves i forbindelse med online- og fjernundervisning og i forbindelse med implementeringen af en kvalitetskultur baseret på fastlagte ledelsessystemer29 .

ix.Der etableres stærke kvalitetssikringsmekanismer, der er tilpasset europæiske værktøjer og instrumenter, og som også kan omfatte en indsats for at certificere uddannelsesudbydere baseret på standarder udviklet af relevante nationale og/eller internationale standardiseringsorganisationer, f.eks. ISO 21001 eller EFQM (se også EVTA-label for ekspertise inden for erhvervsuddannelse).

x.Der etableres effektive feedbackordninger og systemer til sporing af færdiguddannede, som gør det muligt at tilpasse læringsudbuddet til arbejdsmarkedets skiftende behov i rette tid.

Klynge 2 — Samarbejde og partnerskaber

xi.Der etableres partnerskaber mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner om lærlingeuddannelser, praktikophold, foregribelse af behov for færdigheder, deling af udstyr, udveksling af personale og undervisere mellem virksomheder og erhvervsuddannelsescentre30 , herunder med henblik på tilslutning til pagten for færdigheder31 , osv.

xii.Små og mellemstore virksomheder tilbydes teknisk støtte, behovsvurdering, værktøjer og metoder samt skræddersyet uddannelse, når de tilbyder lærlingepladser og opkvalificering/omskoling.

xiii.Erhvervsvæksthuse, som studerende på erhvervsuddannelser kan bruge til at udvikle deres iværksætterfærdigheder og -initiativer, etableres eller støttes.

xiv.Der samarbejdes med lokale små og mellemstore virksomheder gennem innovationsknudepunkter, teknologiformidlingscentre32 , prototypefremstilling og projekter med anvendt forskning33 , hvor studerende og personale på erhvervsuddannelser inddrages.

xv.Der medvirkes til at skabe og formidle ny viden i partnerskab med andre interessenter, f.eks. gennem åben innovation34 , fælles forsknings- og udviklingsaktiviteter med universiteter, virksomheder og andre forskningsinstitutioner osv.

xvi.Der udvikles internationaliseringsstrategier for erhvervsuddannelse, herunder for at fremme international mobilitet (herunder virtuel mobilitet) for studerende og undervisere på erhvervsuddannelser samt ledere. Dette kan også omfatte forberedende arbejde til fremme af mobilitet, f.eks. undervisningsprogrammer eller kurser med fokus på EU, for at øge forståelsen af Europas integrationsproces og Europas betydning i en globaliseret verden (f.eks. inspireret af Jean Monnet-tiltagene).

xvii.Der lanceres kampagner og aktiviteter35  for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive og øge bevidstheden om de livs- og jobmuligheder, som erhvervsuddannelser tilbyder, og der deltages aktivt i disse kampagner og aktiviteter. Disse initiativer kan tiltrække flere mennesker (herunder elever på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau) til bestemte erhverv og bidrage til den europæiske uge for erhvervskompetencer.

xviii.Der deltages i nationale og internationale fagkonkurrencer med henblik på at gøre erhvervsuddannelser både mere attraktive og bedre.

xix.Der udvikles "internationale erhvervsuddannelsescampusser/-akademier", som er målrettet mod elever på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau og på erhvervsskoler samt erhvervsskoleundervisere og -ledere, fagforeninger36  og personer, der overvejer mulighederne for en erhvervsuddannelse. Disse kan fokusere på specifikke erhvervsområder, produkter eller tjenesteydelser samt komplekse udfordringer af samfundsmæssig og økonomisk betydning.

Klynge 3 — Forvaltning og finansiering

xx.Der sikres tilstrækkelig autonomi37  og effektiv forvaltning på alle niveauer med inddragelse af relevante interessenter, navnlig virksomheder handelskamre, brancheorganisationer, fagforeninger, nationale og regionale myndigheder og arbejdsmarkedsparter.

xxi.Der deltages aktivt i de overordnede nationale systemer for forvaltning af færdigheder, og der sikres forbindelse til beskæftigelses- og socialpolitikker på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan.

xxii.Der medvirkes til at skabe færdighedsøkosystemer, som kan understøtte innovation, strategier for intelligent specialisering, klynger samt sektor- og værdikæder (industrielle økosystemer).

xxiii.Der udvikles bæredygtige finansieringsmodeller, der kombinerer offentlige og private midler, og indtægtsskabende aktiviteter.

xxiv.Tiltrækningen af udenlandske investeringsprojekter38  støttes ved at sørge for rettidig levering af færdigheder til virksomheder, der investerer lokalt.

xxv.Der gøres fuld brug af nationale og EU's finansielle instrumenter og fonde. Disse kan omfatte støtte til uddannelsestiltag, lærendes og personales mobilitet, anvendt forskning, investeringer i infrastruktur for at modernisere erhvervsuddannelsescentre med avanceret udstyr, implementering af ledelsessystemer for at sikre, at erhvervsuddannelsesorganisationerne og de tjenester, de leverer, er på højt niveau og samtidig er bæredygtige.

Det er ikke hensigten, at erhvervsekspertisecentre skal etablere nye erhvervsuddannelsesinstitutioner og -infrastruktur fra bunden (men det kan de gøre), men at de i stedet skal samle lokale/regionale partnere, f.eks. udbydere af erhvervsuddannelse og efteruddannelse, videregående uddannelsesinstitutioner, herunder naturvidenskabelige universiteter, polytekniske institutter, forskningsinstitutioner, virksomheder, handelskamre, arbejdsmarkedets parter, nationale og regionale myndigheder og udviklingsagenturer, offentlige arbejdsformidlinger osv.

Projekterne skal anvende instrumenter og værktøjer39 , der dækker hele EU, når det er relevant.

Som led i projekterne skal der udformes en langsigtet handlingsplan for den gradvise udrulning af projektleverancer efter projektets afslutning. Denne plan baseres på holdbare partnerskaber mellem uddannelsesudbydere og centrale interessenter i erhvervslivet på det mest hensigtsmæssige niveau. Den skal bl.a. kortlægge de hensigtsmæssige forvaltningsstrukturer og planer for skalerbarhed og finansiel bæredygtighed. Den skal også sikre den fornødne synlighed og brede formidling af platformenes arbejde, herunder på EU-plan og nationalt politisk plan, og indeholde oplysninger om, hvordan udrulningen vil blive gennemført på europæisk, nationalt og/eller regionalt plan med relevante partnere. I handlingsplanen angives det også, hvordan EU's finansieringsmuligheder (f.eks. de europæiske strukturfonde, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Erasmus+, COSME og sektorprogrammer) og national og regional finansiering (samt privat finansiering) kan understøtte projektets udrulning. Dette bør ske under hensyntagen til nationale og regionale strategier for intelligent specialisering.

Forventet virkning

Den gradvise oprettelse og udvikling af europæiske platforme af erhvervsekspertisecentre forventes at gøre erhvervsuddannelse mere attraktiv og sikre, at den er i forreste linje, når det drejer sig om at finde løsninger på de udfordringer, der følger af de hurtige ændringer i behovene for færdigheder.

Ved at udgøre en vigtig del af "videntrekanten" — det tætte samarbejde mellem virksomheder, uddannelse og forskning — og ved at spille en grundlæggende rolle med hensyn til at tilvejebringe de færdigheder, der kræves for at støtte innovation og intelligent specialisering, forventes erhvervsekspertisecentrene at sikre færdigheder og kompetencer af høj kvalitet, som fører til kvalitetsbeskæftigelse og jobmuligheder, der kan opfylde en innovativ, inkluderende og bæredygtig økonomis behov. Denne tilgang forventes at bane vej for, at erhvervsuddannelse kan indgå i en mere omfattende og inkluderende konceptualisering af udbuddet af færdigheder, herunder inden for innovation, pædagogik, social retfærdighed, livslang læring, tværfaglige færdigheder, organisatorisk og vedvarende faglig læring og samfundsbehov.

Ved at være fast forankret i regionale/lokale sammenhænge og samtidig operere på tværnationalt plan vil erhvervsekspertisecentrene danne stærke og varige partnerskaber mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner og erhvervslivet på nationalt og tværnationalt plan. De vil derved sikre, at udbuddet af færdigheder fortsat er relevant, og nå resultater, der ville være vanskelige at nå uden videndeling og vedvarende samarbejde.

Gennem bred formidling af projektresultater på tværnationalt, nationalt og/eller regionalt plan og udvikling af en langsigtet handlingsplan for den progressive udrulning af projektleverancer under hensyn til nationale og regionale strategier for intelligent specialisering forventes individuelle projekter at engagere relevante interessenter i og uden for de deltagende organisationer og at sikre en varig virkning efter projektets levetid.

Tildelingskriterier

Der anvendes følgende tildelingskriterier:

Projektets relevans (højst 35 point)

 • Forbindelse til politikker: Forslaget etablerer og udvikler en tværnational samarbejdsplatform for erhvervsekspertisecentre med det formål at fremme ekspertise inden for erhvervsuddannelse. Det forklarer, hvordan det vil bidrage til at nå målene for de politiske prioriteter, der er omhandlet i Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed40 ​​​​​​​ og Osnabrückerklæringen41 .
 • Sammenhæng: Det omfang, hvori forslaget er baseret på en passende behovsanalyse, og målene er klart definerede, realistiske og relaterer sig til spørgsmål, der er relevante for de deltagende organisationer og for tiltaget.
 • Innovation: Forslaget benytter de nyeste metoder og teknikker og fører til innovative resultater og løsninger for dets område generelt eller for den geografiske sammenhæng, hvori projektet gennemføres (f.eks. indhold, opnået output, anvendte arbejdsmetoder, involverede organisationer og personer eller målgrupper).
 • Regional dimension: Forslaget dokumenterer, at det er integreret i og bidrager til den regionale udvikling, innovation og strategier for intelligent specialisering baseret på kortlægningen af lokale/regionale behov og udfordringer.
 • Samarbejde og partnerskaber: Det omfang, hvori forslaget er egnet til at etablere et stærkt og varigt forhold mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner og erhvervslivet (evt. repræsenteret af handelskamre eller sammenslutninger) på både lokalt og tværnationalt plan, hvor interaktionerne er gensidige og fordelagtige for begge parter.
 • Europæisk merværdi: Forslaget dokumenterer klart den merværdi, der vil blive skabt på individuelt plan (den lærende og/eller personalet) og på institutionelt og systemisk plan gennem resultater, der ikke kan opnås af partnerne uden at deltage i europæisk samarbejde.
 • Internationalisering: Forslaget dokumenterer dets bidrag til den internationale dimension af ekspertise på erhvervsuddannelsesområdet, herunder udvikling af strategier til fremme af tværnational mobilitet og bæredygtige partnerskaber inden for erhvervsuddannelse.
 • Digitale færdigheder: Det omfang, hvori forslaget omfatter aktiviteter vedrørende udviklingen af digitale færdigheder (f.eks. foregribelse af behov for færdigheder, innovative undervisningsplaner og -metoder, vejledning osv.).
 • Grønne færdigheder: Det omfang, hvori forslaget omfatter aktiviteter (f.eks. foregribelse af behov for færdigheder, innovative undervisningsplaner og -metoder, vejledning osv.) vedrørende overgangen til en cirkulær og grønnere økonomi.
 • Social dimension: Forslaget omfatter et horisontalt element, der går på tværs af de forskellige tiltag, vedrørende mangfoldighed og fremme af fælles værdier, lighed, herunder mellem kønnene, og ikkeforskelsbehandling og social inklusion, herunder for personer med særlige behov/færre muligheder.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 25 point)

 • Sammenhæng: Den overordnede projektudformning sikrer overensstemmelse mellem projektmålene, aktiviteterne og det foreslåede budget. Forslaget præsenterer et sammenhængende og omfattende sæt af passende aktiviteter og tjenester, som skal opfylde de identificerede behov og skabe de forventede resultater. Det omfatter hensigtsmæssige faser til forberedelse, gennemførelse, overvågning, udnyttelse, evaluering og formidling.
 • Metode: Kvaliteten og gennemførligheden af den foreslåede metode og denne metodes hensigtsmæssighed med hensyn til at frembringe de forventede resultater
 • Forvaltning: Der er planlagt velfungerende forvaltningsordninger. Tidsplanerne, tilrettelæggelsen, opgaverne og ansvarsområderne er velafgrænsede og realistiske. I forslaget tildeles passende midler til de enkelte aktiviteter. Der fastlægges et klart sæt nøgleresultatindikatorer og en tidsplan for deres vurdering og resultater.
 • Budget: Der er afsat tilstrækkelige ressourcer i budgettet til en vellykket gennemførelse af projektet, og budgettet er hverken for højt eller for lavt sat.
 • Arbejdsplan: Arbejdsplanens kvalitet og effektivitet, herunder i hvilket omfang de ressourcer, der er tildelt arbejdspakkerne, er i overensstemmelse med deres mål og leverancer.
 • Finansiel og kvalitetsmæssig kontrol: Kontrolforanstaltninger (løbende kvalitetssikring, peerevalueringer, benchmarkaktiviteter osv.) og kvalitetsindikatorer sikrer, at projektgennemførelsen er af høj kvalitet og omkostningseffektiv. Udfordringer/risici i forbindelse med projektet er klart identificeret, og der er truffet passende foranstaltninger til at afhjælpe dem. Der er planlagt ekspertevalueringer som en integreret del af projektet. Disse processer omfatter en uafhængig ekstern evaluering midtvejs og ved projektets afslutning.
 • Hvis projektet omfatter mobilitetsaktiviteter (for lærende og/eller personale):
 • Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og støttemetoderne
  • I hvor høj grad de pågældende aktiviteter stemmer overens med projektets målsætninger og omfatter det rette antal deltagere
  • Kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltageres undervisningsresultater i overensstemmelse med europæiske gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 20 point)

 • Konfiguration: Projektet omfatter en passende sammensætning af supplerende deltagende organisationer med den profil, erfaring og ekspertise, der er nødvendig for vellykket levering af alle aspekter af projektet.
 • Opadgående konvergens: Det omfang, hvori partnerskabet samler organisationer, der er aktive inden for erhvervsuddannelse eller i erhvervslivet, som befinder sig på forskellige trin i udviklingen af tilgange til erhvervsekspertise, og understøtter glidende og effektiv udveksling af ekspertise og viden mellem disse partnere.
 • Geografisk dimension: Det omfang, hvori partnerskabet omfatter relevante partnere fra forskellige geografiske områder, det omfang, hvori ansøgeren har begrundet partnerskabets geografiske sammensætning og dokumenteret sammensætningens relevans for opnåelsen af erhvervsekspertisecentrets mål, samt det omfang, hvori partnerskabet omfatter en bred vifte af relevante aktører på lokalt og regionalt niveau.
 • Inddragelse af tredjelande, der ikke er associeret med programmet: Hvis det er relevant, kan inddragelsen af deltagende organisationer fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, tilføre afgørende merværdi til projektet.
 • Engagement: Koordinatoren udviser ledelse og koordination af høj kvalitet, kapacitet til at koordinere tværnationale netværk og lederskab i et komplekst miljø. Fordelingen af ansvarsområder og opgaver er klar og hensigtsmæssig og viser alle de deltagende organisationers engagement og aktive bidrag i forhold til deres specifikke ekspertise og kapacitet.
 • Samarbejde: Der foreslås en effektiv mekanisme til at sikre god koordinering, beslutningstagning og kommunikation mellem de deltagende organisationer, deltagerne eller andre interessenter.

Virkning (højst 20 point)

 • Udnyttelse: Forslaget dokumenterer, hvordan projektets resultater vil blive brugt af partnerne og af andre interessenter. Det indeholder metoder til måling af udnyttelsen i projektets levetid og efterfølgende
 • Formidling: Forslaget indeholder en klar plan for formidling af resultater samt passende mål, aktiviteter, tidsplaner, værktøjer og kanaler til at sikre, at resultaterne og fordelene formidles effektivt til interessenter, politikere, vejledere, virksomheder, unge lærende osv. under og efter projektets levetid. Forslaget angiver også, hvilke partnere der vil være ansvarlige for formidlingen.
 • Virkning: Forslaget påviser den potentielle virkning af projektet:
  • på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid
  • på andre end de organisationer og personer, der deltager direkte i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau.
 • Forslaget indeholder foranstaltninger samt klart definerede mål og indikatorer til måling af fremskridtene og vurdering af den forventede effekt (på kort og lang sigt).
 • Bæredygtighed: Forslaget forklarer, hvordan erhvervsekspertisecentret vil blive etableret og videreudviklet. I forslaget angives det, hvordan en langsigtet handlingsplan for den gradvise udrulning af projektleverancer efter projektets afslutning vil blive udformet. Denne plan baseres på holdbare partnerskaber mellem uddannelsesudbydere og centrale interessenter i erhvervslivet på det mest hensigtsmæssige niveau. Den skal bl.a. kortlægge de hensigtsmæssige forvaltningsstrukturer og planer for skalerbarhed og finansiel bæredygtighed, herunder information om de finansielle ressourcer (europæiske, nationale og private), med henblik på at sikre, at de opnåede resultater og fordele vil være bæredygtige på lang sigt.

For at komme i betragtning til finansiering skal ansøgningerne opnå mindst 70 point (ud af i alt 100 point), idet der også tages hensyn til det nødvendige antal point for hvert af de fire tildelingskriterier: mindst 18 point for kategorien "projektets relevans", mindst 13 point for kategorien "kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse" og mindst 11 point for kategorierne "kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne" og "virkning". I tilfælde af lighed prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Generelt og inden for rammerne af de eksisterende nationale og europæiske retlige rammer bør resultaterne gøres tilgængelige som åbne uddannelsesressourcer og på relevante faglige, sektorspecifikke eller kompetente myndigheders platforme. Forslaget beskriver, hvordan data, materialer, dokumenter, audiovisuelt indhold og aktiviteter på sociale medier, der er produceret, vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via åbne licenser, og forslaget indeholder ikke uforholdsmæssigt store begrænsninger.

Hvilke finansieringsregler gælder?

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Størrelsen af det faste engangsbidrag bestemmes for hvert tilskud på grundlag af det anslåede budget til det tiltag, som ansøgeren har foreslået. Den tilskudsydende myndighed fastsætter det faste beløb for hvert tilskud på grundlag af forslaget, vurderingsresultatet, finansieringssatserne og det maksimale tilskudsbeløb, der er anført i indkaldelsen.

Det maksimale EU-tilskud pr. projekt er 4 mio. EUR.

Hvordan fastsættes projektets faste beløb?

Ansøgerne skal udfylde en detaljeret budgetoversigt i overensstemmelse med ansøgningsskemaet under hensyntagen til følgende:

 1. Tilskudsmodtageren eller -modtagerne bør anføre et tilstrækkeligt detaljeret budget, der er opstillet i sammenhængende arbejdspakker (f.eks. opdelt i "projektstyring", "uddannelse", "tilrettelæggelse af arrangementer", "forberedelse og gennemførelse af mobilitet", "kommunikation og formidling", "kvalitetssikring" osv.).
 2. Forslaget skal beskrive de aktiviteter, der er omfattet af hver arbejdspakke.
 3. Ansøgerne skal i deres forslag angive en fordeling af det faste beløb, som viser andelen pr. arbejdspakke (og inden for hver arbejdspakke den andel, der er tildelt hver tilskudsmodtager og hver tilknyttet enhed)
 4. De beskrevne omkostninger kan dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Forslagene evalueres efter standardprocedurerne for evaluering med assistance fra interne og/eller eksterne eksperter. Eksperterne vil vurdere forslagenes kvalitet i forhold til de krav, der er fastlagt i indkaldelsen, og tiltagets forventede virkning, kvalitet og effektivitet.

Efter evalueringen af forslaget fastsætter den anvisningsberettigede det faste beløb under hensyntagen til resultaterne af den gennemførte vurdering. Det faste beløb begrænses til højst 80 % af det anslåede budget, som er fastsat efter vurderingen.

Tilskudsparametrene (maksimalt tilskudsbeløb, finansieringssats, samlede støtteberettigede omkostninger osv.) fastsættes i tilskudsaftalen.

Projektets resultater vil blive evalueret, når opgaverne er afsluttet. Finansieringsordningen vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

Tagged in:  Ansatte og elever på erhvervsuddannelser