Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Profesionālās Izcilības Centri

Profesionālās izcilības pieeju īstenošanai ir piešķirta nozīmīga vieta vispārējā ES politikas programmā, kas attiecas uz prasmēm un profesionālo izglītību un apmācību (PIA). Eiropas Prasmju programmā, Eiropas izglītības telpā, Padomes 2020. gada Ieteikumā par [fn]PIA[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1202%2801%29.[/fn] un Osnabrikas [fn]deklarācijā[ft/]https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf.[/fn] — tajos visos ir ļoti skaidras atsauces uz profesionālo izcilību kā reformu virzītājspēku PIA sektorā.

Profesionālās izcilības centru (PIC) iniciatīvas mērķis ir īstenot šo politikas prioritāti, atbalstot PIA sektora reformas, nodrošinot augstas kvalitātes prasmes un kompetences, kas rada kvalitatīvu nodarbinātību un iespējas visos karjeras posmos, apmierinot inovatīvas, iekļaujošas un ilgtspējīgas ekonomikas [fn]vajadzības[ft/]Sk. brošūru par PIA prasmēm tagadnei un nākotnei.[/fn]. PIC iniciatīva arī sekmē Eiropas zaļā kursa, jaunās Digitālās stratēģijas, paziņojuma par prasmju un talantu piesaistīšana ES un Jaunās industriālās stratēģijas īstenošanu, jo prasmes ir atslēga uz šo stratēģiju panākumiem.

PIC darbojas noteiktā vietējā kontekstā, izveidojot prasmju ekosistēmas inovācijai, reģionālajai attīstībai un sociālajai iekļaušanai, un vienlaikus sadarbojas ar PIC citās valstīs, izmantojot starptautiskus sadarbības tīklus.Tie izmanto augšupēju pieeju profesionālajai izcilībai, iesaistot plašu vietējo ieinteresēto personu loku un dodot PIA iestādēm iespēju ātri pielāgot prasmju nodrošināšanu mainīgajām ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām.

Tie nodrošina iespējas jauniešu sākotnējai apmācībai, kā arī turpmākai pieaugušo kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai, elastīgi un savlaicīgi piedāvājot apmācības, kas atbilst dinamiska darba tirgus vajadzībām zaļās un digitālās pārkārtošanās kontekstā. Tie darbojas kā katalizatori vietējās uzņēmējdarbības attīstībai un inovācijai, cieši sadarbojoties ar komercuzņēmumiem (īpaši MVU) lietišķās pētniecības projektos, izveidojot zināšanu un inovācijas centrus, kā arī atbalstot savu izglītības apguvēju iniciatīvas uzņēmējdarbības jomā.

Tīklu mērķis ir nodrošināt PIA izcilības “augšupēju konverģenci”. Tie būs atvērti tādu valstu iesaistei, kurās pastāv labi attīstītas profesionālās izcilības sistēmas, kā arī tādām valstīm, kurās notiek līdzīgu pieeju izstrādes process, lai izpētītu PIA iestāžu maksimālo potenciālu proaktīvi iesaistīties izaugsmes un inovācijas atbalstīšanā.

Šī iniciatīva piešķir profesionālajai izcilībai “Eiropas dimensiju”, atbalstot ES PIA politikas un pasākumu, par ko panākta vienošanās ar dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un PIA nodrošinātājiem, īstenošanu.

Šajā dokumentā piedāvāto profesionālās izcilības koncepciju raksturo uz izglītības apguvēju vērsta holistiska pieeja, kurā PIA:

 • ir neatņemama [fn]prasmju ekosistēmu[ft/]Prasmju ekosistēmas tiek definētas kā reģionāli vai nozares mēroga sociāli veidojumi, kuros cilvēku spējas tiek attīstītas un izmantotas ražošanas mērķiem (Finegold, 1999). To pamatelementi ir darījumdarbības vide un saistītie darījumdarbības modeļi, institucionālie/politikas satvari, darbaspēka iesaistīšanas veidi, darbavietu struktūra, kā arī prasmju līmenis un to veidošanas sistēmas (Buchanan et al., 2001). Sk. A guide to the skill ecosystem approach to workforce development.[/fn] sastāvdaļa, kas sniedz ieguldījumu reģionālajā [fn]attīstībā[ft/]Reģionālās attīstības politika — reģionālā attīstība ir plašs jēdziens, taču to var interpretēt kā vispārējus centienus samazināt reģionālās atšķirības, atbalstot (nodarbinātību un labklājību radošas) saimnieciskās darbības reģionos.[/fn], [fn]inovācijā[ft/]Inovācija ir jauna vai būtiski uzlabota produkta (preces vai pakalpojuma) vai procesa, jaunas tirgdarbības metodes vai jaunas organizatoriskas metodes ieviešana uzņēmuma praksē, darbavietas organizācijā vai ārējās attiecībās.[/fn], pārdomātā [fn]specializācijā[ft/]Pārdomāta specializācija ir vietējiem apstākļiem pielāgota pieeja, ko raksturo stratēģisko intervences pasākumu jomu noteikšana, kuras pamatā ir gan ekonomikas stipro pušu un potenciāla analīze, gan uzņēmējdarbības potenciāla atklāšanas process ar plaša ieinteresēto personu loka piedalīšanos. Tā ir vērsta uz āru, un tai ir plašs skatījums uz inovāciju.[/fn] un kopu [fn]stratēģijās[ft/]Rūpniecības kopas ir noteiktā vietā izveidotas specializētu uzņēmumu (bieži — MVU) un citu saistītu atbalsta dalībnieku grupas, kuru dalībnieki cits ar citu cieši sadarbojas. Eiropā ir aptuveni 3000 specializētas kopas. Atjaunotā ES rūpniecības politika atzīst kopas par iedarbīgu rīku rūpnieciskās inovācijas atbalstam. Sk. Eiropas kopu sadarbības platformu (ECCP).[/fn], kā arī konkrētās vērtības ķēdēs un industriālajās ekosistēmās,
 • ir [fn]zinību triāžu[ft/]Sk. Education in the knowledge triangle.[/fn] sastāvdaļa, cieši sadarbojoties ar citām izglītības un apmācības nozarēm, zinātniekiem un uzņēmumiem,
 • ļauj izglītības apguvējiem iegūt gan profesionālās kompetences (saistītas ar darbu), gan arī [fn]pamatkompetences[ft/]Tās definētas Padomes Ieteikumā (2018. gada 22. maijs) par pamatkompetencēm mūžizglītībā.[/fn], izmantojot augstas kvalitātes nodrošinājumu, kura stūrakmens ir kvalitātes nodrošināšana,
 • veido [fn]inovatīvu veidu partnerības[ft/]Sk. ETF darbu par publiskā un privātā sektora partnerībām iekļaujošai prasmju attīstībai.[/fn] ar darba pasauli, un to atbalsta mācīšanas un apmācības personāla tālākā profesionālā attīstība, novatoriska pedagoģija, izglītības apguvēju un personāla mobilitāte un PIA internacionalizācijas stratēģijas.

Pasākuma Mērķi

Šis pasākums atbalsta profesionālās izcilības centru starptautisko sadarbības tīklu pakāpenisku izveidi un attīstīšanu.

Profesionālās izcilības centri darbosies divos līmeņos:

 1. valsts līmenī — iesaistot vietējo ieinteresēto personu plašu loku, izveidojot prasmju ekosistēmas vietējai inovācijai, reģionālajai attīstībai un sociālajai iekļaušanai, vienlaikus sadarbojoties ar PIC citās valstīs, izmantojot starptautiskus sadarbības tīklus;
 2. starptautiskā līmenī — pulcējot vienkopus profesionālās izcilības centrus, kuriem ir kopīga interese par:
 • konkrētām [fn]nozarēm[ft/]Sk., piemēram, lauksaimniecības jomas Eiropas inovāciju partnerības (EIP-AGRI) padarīto konkurētspējīgas un ilgtspējīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības veicināšanai.[/fn] vai industriālajām [fn]ekosistēmām[ft/]Sk. 14 industriālās ekosistēmas, kas aprakstītas Komisijas Paziņojumā par 2020. gada Jaunās industriālās stratēģijas atjaunināšanu, kā arī dokumentā SWD(2021) 351 Annual Single Market Report 2021.[/fn],
 • inovatīvām pieejām ekonomikas un sabiedrības problēmu risināšanai (piemēram, klimata pārmaiņas, digitalizācija, mākslīgais intelekts, ilgtspējīgas attīstības [fn]mērķi[ft/]Sk. Berlīnes deklarāciju par izglītību ilgtspējīgai attīstībai.[/fn], migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu integrācija, cilvēku, kuriem ir zems kvalifikācijas līmenis, kvalifikācijas celšana utt.) vai
 • inovatīvām pieejām pastāvošo PIC sasniegtās auditorijas palielināšanai un to kvalitātes un lietderīguma paaugstināšanai.

Tīkli apvienos pastāvošus PIC vai izstrādās profesionālās izcilības modeli, izveidojot saikni starp dažādās valstīs esošiem partneriem, kuri ir paredzējuši attīstīt profesionālo izcilību vietējā kontekstā, izmantojot starptautisko sadarbību. Tie varētu sniegt ieguldījumu, piemēram, iniciatīvas “Jaunais Eiropas “Bauhaus”” īstenošanas posmā, sadarbojoties ar kopienām, kuras ir iesaistītas iniciatīvas veicinātajās vietējā mēroga izmaiņās.

PIC var būt pastāvošas profesionālās izglītības skolas/nodrošinātāji, kas tiecas panākt izcilību, iesaistoties šīs Eiropas iniciatīvas piedāvātajā darbību kopumā. Tie var būt arī no jauna izveidoti centri, kas dibināti ar mērķi sniegt izcilus apmācības piedāvājumus un pakalpojumus, kuri atbilst darba tirgus vajadzībām.

PIC sasniedz savus mērķus, pulcējot dažādus vietējos/reģionālos partnerus, piemēram, sākotnējās un tālākās PIA nodrošinātājus, augstākās izglītības iestādes, ieskaitot lietišķo zinātņu un politehniskās universitātes, pētniecības iestādes, zinātnes parkus, inovācijas aģentūras, komercuzņēmumus, citus darba devējus, kameras un to apvienības, sociālos partnerus, sociālos uzņēmumus, nozaru prasmju padomes, profesionālās/nozaru apvienības, valsts un reģionālās iestādes un attīstības aģentūras, nodarbinātības dienestus, kvalifikācijas iestādes, sociālās iekļaušanas un reintegrācijas organizācijas u. c., un cieši sadarbojoties ar tiem.

Tāpēc šā uzaicinājuma ietvaros tiks atbalstīti tādi projekti, kas pulcē vietējos vai reģionālos partnerus no dažādām valstīm, kuri izstrādā vairākas darbības trīs kopās: 1) mācīšana un mācīšanās, 2) sadarbība un partnerības un 3) pārvaldība un finansējums.

PIC attiecīgajos gadījumos jāizmanto ES mēroga instrumenti un [fn]rīki[ft/]Piemēram, EKI, EQAVET, Padomes Ieteikums par Eiropas satvaru kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai, Padomes Ieteikums par pamatkompetencēm.[/fn].

Projektiem jāietver ilgtermiņa rīcības plāna izstrāde pakāpeniskai projekta nodevumu īstenošanai pēc projekta beigām. Šim plānam jābūt balstītam uz ilgstošām partnerībām starp izglītības un apmācību sniedzējiem un galvenajiem darba tirgus dalībniekiem atbilstošajā līmenī. Tajā būtu jānosaka atbilstošas pārvaldības struktūras, kā arī jāiekļauj mērogojamības un finansiālās ilgtspējas plāni.

Tāpat tam būtu jānodrošina pienācīga PIC tīklu darba pamanāmība un plaša izplatīšana, tostarp ES un nacionālajā politiskajā līmenī, un būtu jāiekļauj informācija par to, kā projekts tiks izvērsts Eiropas, nacionālajā un/vai reģionālajā līmenī sadarbībā ar attiecīgajiem partneriem. Rīcības plānā arī norāda, kā projekta izvēršanu var atbalstīt citas ES finansēšanas iespējas un valsts un reģionālais finansējums, kā arī privātais finansējums.

Lai iepazītos ar jau finansēto PIC projektu sarakstu, apmeklējiet Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālu (FTOP). Informācijas lapas par finansētajiem projektiem ir pieejamas arī Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta tīmekļa [fn]vietnē[ft/]https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25692&langId=en https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25693&langId=en  https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26252&langId=lv. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26951&langId=lv.[/fn].

Atbilstības kritēriji

Lai varētu pretendēt uz programmas “Erasmus+” dotācijām, profesionālās izcilības centru projektu priekšlikumiem jāatbilst turpmāk izklāstītajiem kritērijiem.

Atbilstīgas dalīborganizācijas (Kas var iesniegt pieteikumu?)

Lai pieteikumu iesniedzēji (dotācijas saņēmēji un attiecīgā gadījumā ar tiem saistītās struktūras) būtu atbilstīgi, tiem ir:

 • jābūt juridiskām personām (publiskas vai privātas struktūras),
 • jābūt izveidotiem atbilstīgās valstīs, t. i., ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī,
 • jādarbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā vai darba vidē.
 • Kā dotācijas saņēmējas, saistītas struktūras vai asociētas partneres var piedalīties arī organizācijas no trešām valstīm, kuras nav asociētās programmas dalībnieces un darbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā vai darba vidē, bet tās nedrīkst piedalīties kā koordinatores.

Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) un Krievijas Federācijas (4. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

Dalīborganizācijas var būt, piemēram (uzskaitījums nav izsmeļošs):

 • PIA nodrošinātāji
 • PIA nodrošinātājus pārstāvošās organizācijas,
 • uzņēmumi, nozare, citi darba devēji vai nozares pārstāvju organizācijas,
 • nacionālās/reģionālās kvalifikācijas iestādes,
 • Pētniecības institūti
 • inovācijas aģentūras,
 • reģionālās attīstības iestādes.
 • starptautiskās organizācijas, kas darbojas PIA jomā.

Konsorcija sastāvs (Dalīborganizāciju skaits un profils)

Partnerībai jāietver vismaz astoņi pieteikumu iesniedzēji (dotācijas saņēmēji) no vismaz četrām ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm.

Katrai ES dalībvalstij vai programmas asociētajai trešai valstij ir jāietver:

 1. vismaz viens uzņēmums, nozare, citi darba devēji vai rūpniecības sektoru pārstāvoša organizācija un
 2. vismaz viens profesionālās izglītības un apmācības nodrošinātājs (vidusskolas un/vai terciārās izglītības līmeņa).

Saistītās struktūras un asociētie partneri netiek ieskaitīti šajā minimālajā konsorcija konfigurācijā. Tās nevar būt koordinējošās organizācijas.

Koordinējošajām organizācijām jābūt no ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts.

Organizācijas no programmas neasociētajām trešām valstīm arī var piedalīties dotācijas saņēmēju vai saistītu vienību statusā, ja tiek parādīts, ka to dalība rada projektam būtisku pievienoto vērtību. Tās var piedalīties arī asociēto partneru statusā.

Atbilstīgās darbības

Pieteikuma iesniedzējam jāaplūko trīs pasākumu kopas (sniedzot sīkāku informāciju par konkrētām darbībām un sasniedzamajiem rezultātiem). Katrai kopai no tālāk minētā saraksta jāizvēlas minimālais darbību skaits:

 • vismaz četras 1. kopā “Mācīšana un mācīšanās” norādītās darbības,
 • vismaz trīs 2. kopā “Sadarbība un partnerība” norādītās darbības, un
 • vismaz divas 3. kopā “Pārvaldība un finansējums” norādītās darbības.

Kopas ir aprakstītas tālāk sadaļā “Projekta izveide”.

Profesionālās izglītības un apmācības darbības jebkurā EKI līmenī no 3. līdz 8. līmenim, tostarp vidējās izglītības, pēcvidusskolas neterciārā un terciārā līmeņa izglītību (piemēram, lietišķo zinātņu universitātes, politehniskie institūti utt.) ir atbilstīgas. Taču pieteikumi nedrīkst ietvert tikai tādas darbības, kuras ir vērstas uz terciārā līmeņa izglītības apguvējiem; pieteikumiem, kuri ir vērsti uz pēcvidusskolas līmeņa PIA (EKI 6.–8. līmenis), jāietver vismaz viens cits PIA kvalifikācijas līmenis (EKI 3.–5. līmenis), kā arī spēcīgs darba vidē balstītu mācību komponents.

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta (darbību norises vieta)

Darbībām jānotiek jebkurā atbilstīgajā valstī (skatīt šo vadlīniju A daļu).

Projekta ilgums

Parasti projektiem būtu jāilgst 48 mēnešus (ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA), izmantojot Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālu (FTOP).

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE.

Pirms pieteikuma iesniegšanas lūdzu FTOP skatīt attiecīgos BUJ.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 7. maija plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Projekta izveide

PIC pieņem sistēmisku pieeju, kas nodrošina PIA iestāžu aktīvu dalību “prasmju ekosistēmu” veidošanā kopā ar plašu citu vietējo/reģionālo partneru loku. Paredzams, ka PIC darīs ievērojami vairāk, nekā vienkārši nodrošinās kvalitatīvu profesionālo izglītību.

Tālāk ir sniegts saraksts, kurā ietvertas ierastās darbības, ko nodrošina PIC. Projekti sasniedz savus mērķus, izmantojot šo darbību kombināciju [fn](ar aizzīmēm apzīmēti orientējoši piemēri pasākumiem, kādus varētu veikt katras darbības ietvaros)[ft/]Tās var papildināt arī ar citām darbībām, par ko partneri savā starpā vienojušies.[/fn].

Kopu Apraksts

1. Kopa “Mācīšana un mācīšanās”

1. Uzdevums Nodrošināt cilvēkiem darba tirgum atbilstīgas prasmes:
2. Uzdevums Izmantot mūžizglītības un iekļaujošu pieeju profesionālajā izglītībā un apmācībā:
 • nodrošinot mācību iespējas cilvēkiem neatkarīgi no viņu vecuma un sociālekonomiskās [fn]izcelsmes[ft/]SDO ceļvedis Guide on making TVET and skills development inclusive for all.[/fn],
 • apvienojot sākotnējās PIA kvalifikāciju piedāvājumus ar tālākapmācības piedāvājumiem kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai, pamatojoties uz prasmju nepieciešamības izpētes [fn]informāciju[ft/]Arī balstoties uz pastāvošajiem prasmju nepieciešamības izpētes rīkiem, piemēram, tiem, ko nodrošina Cedefop OVATE rīks, un citām prasmju iniciatīvām, kuru mērķis ir sniegt darba tirgum atbilstīgu apmācību (piemēram, Prasmju pilnveides pakts un nozaru plāni).[/fn],
 • nodrošinot augstāka līmeņa PIA programmas, izstrādājot elastīgas pārejas, kā arī PIA un augstākās izglītības iestāžu sadarbības [fn]mehānismus[ft/]Sk. PIA un AI iestāžu sadarbības procesa modeli un gaidāmo ESAO pētījumu “Pathways to Professions: Understanding higher vocational and professional tertiary education systems”.[/fn].
3. Uzdevums Izstrādāt PIA mācību programmas un kvalifikācijas, kuru nodrošināšanā ir iespējams elastīgums un individualizācija:
 • izstrādājot individuālus mācību [fn]plānus[ft/]Sk. Michele Schweisfurtha publikāciju Learner-Centred Education in International Perspective.[/fn] vai ceļus katram izglītības [fn]apguvējam[ft/]Sk. Somijas piemēru.[/fn], arī pieaugušajiem,
 • mācību programmās integrējot mācību apguvēju starptautisko [fn]mobilitāti[ft/]Ieskaitot “internacionalizāciju pašu mājās”, ko definē kā “starptautiskās un starpkultūru dimensijas mērķtiecīgu integrāciju formālās un ikdienējās mācību programmās visiem studentiem vietējā mācību vidē”. Sk. Beelen & Jones, 2015.[/fn], nodrošinot ārvalstīs gūto mācību rezultātu validāciju un atzīšanu,
 • izstrādājot kvalifikācijas, kurās integrēti gan skolā, gan darba vidē balstītu [fn]mācību[ft/]Sk. ETF publikāciju Work based learning. A handbook for policy makers and social partners.[/fn] komponenti,
 • izstrādājot Eiropas profesionālos [fn]pamatprofilus[ft/]Eiropas profesionālajos pamatprofilos ir aprakstīti galveno mācību rezultātu kopumi, kas atbilst profesionālajiem profiliem, kuri ir ierasti un atbilstīgi valstu PIA programmām ES valstīs konkrētās profesionālajās jomās.[/fn], kas veicina izglītības apguvēju un darbinieku mobilitāti, tai pašā laikā nodrošinot tās atzīšanu, kā arī mācību rezultātu pārredzamību, izpratni un [fn]pārnesamību[ft/]Sk. Cedefop pētījumu Comparing Vocational Education and Training Qualifications.[/fn],
 • izstrādājot un/vai izmantojot [fn]mikroapliecinājumus[ft/]https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/micro-credentials%20brochure%20updated.pdfhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32022H0627%2802%29&qid=1656349729862.[/fn], ar ko atzīt rezultātus, kuri gūti īso mācību iespējās, kas pielāgotas ātri mainīgajai sabiedrībai un darba tirgum,
 • izmantojot Eiropas digitālos mācību apliecinājuma dokumentus, kas ļauj viegli noteikt jebkāda lieluma, formas un veida apliecinājumu autentiskumu, tos validēt un atzīt.
4. Uzdevums Izstrādāt inovatīvus uz izglītības apguvēju vērstus mācīšanas un mācīšanās materiālus un metodikas:
5. Uzdevums Investēt skolotāju un pasniedzēju sākotnējā profesionālās kvalifikācijas iegūšanā un [fn]tās paaugstināšanā[ft/]Sk.Cedefop darbu par skolotāju un pasniedzēju profesionālo attīstību.[/fn]:
 • pedagoģisko, tehnisko, zaļo un digitālo prasmju, tostarp tiešsaistes mācībām un tālmācībai nepieciešamo prasmju, ieguvei,
 • integrējot skolotāju un pasniedzēju mobilitāti mācību, attīstības un internacionalizācijas [fn]stratēģijās[ft/]Sk. Padomes secinājumus par skolotāju un pasniedzēju mobilitātes, jo īpaši mobilitātes Eiropā, uzlabošanu viņu sākotnējā un tālākizglītībā un mācībās.[/fn],
 • atbalstot tādas kvalitātes kultūras ieviešanu, kas balstīta uz noteiktām pārvaldības [fn]sistēmām[ft/]Sk. arī ES iniciatīvu par skolotāju akadēmijām.[/fn].
6. Uzdevums Izveidot spēcīgus kvalitātes nodrošināšanas mehānismus:
7. Uzdevums Izveidot iedarbīgas atgriezeniskās saites cilpas un absolventu gaitu apzināšanas sistēmas:
8. Uzdevums Sniegt karjeras atbalsta pakalpojumus:
 • nodrošināt kvalitatīvas [fn]konsultācijas[ft/]Sk. Euroguidance tīklu, Padomes Rezolūciju par mūžilga karjeras atbalsta sekmīgāku iekļaušanu mūžizglītības stratēģijās, publikāciju Investing in career guidance, kā arī Cedefop darbu mūžilga karjeras atbalsta jomā.[/fn] gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, lai palīdzētu tiem izdarīt ar karjeru un izglītību un apmācību saistītas izvēles un atbalstītu viņu dalību mūžizglītībā,
 • nodrošināt pielāgotu atbalstu neaizsargātiem cilvēkiem,
 • dot pieaugušajiem iespēju izmantot savas tiesības uz apmācību.
9. Uzdevums Nodrošināt iepriekšēju mācību validāciju:
 • nodrošināt prasmju validāciju neatkarīgi no tā, kā tās iegūtas, arī tad, ja tās iegūtas ārpus formālās izglītības un apmācības — darbā, mājās vai brīvprātīgās [fn]darbībās[ft/]Sk. Cedefop darbu neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas jomā, kā arī Padomes Ieteikumu par neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu.[/fn] —, kā pamatu personalizētas apmācības sniegšanai.

2. Kopa “Sadarbība un partnerības”

10. Uzdevums Veidot uzņēmumu un izglītības iestāžu partnerības:
 • izkopt savstarpēji izdevīgas attiecības ar uzņēmējdarbības sektoru, izveidojot ilgtermiņa partnerības starp uzņēmumiem un izglītības iestādēm, arī tādēļ, lai radītu inovācijas un prognozētu, kādas prasmes būs nepieciešamas,
 • strādāt kopā, lai pastāvīgi pārskatītu un atjauninātu mācību programmas ar mērķi nodrošināt to atbilstību izglītības apguvēju un darba tirgus vajadzībām; tas jo īpaši attiecas uz darbā balstītām mācībām un mācekļiem,
 • atbalstīt komercuzņēmumus, citus darba devējus un īpaši MVU, nodrošinot pielāgotas apmācības kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas nolūkā,
 • sadarboties ar valsts nodarbinātības dienestiem un pilsonisko sabiedrību, lai celtu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo personu kvalifikāciju vai tos pārkvalificētu,
 • atbalstīt nozaru un reģionālo sadarbību, tostarp pievienoties [fn]Prasmju pilnveides paktam[ft/]Sk. Prasmju pilnveides paktu.[/fn] un veidot sinerģiju ar nozaru plānu, ja tas ir lietderīgi un pieejami.
 • sniegt MVU tehnisko atbalstu, vajadzības pēc prasmēm novērtējumu, rīkus un metodikas,
 • organizēt darba vidē balstītu mācību, māceklības un stažēšanās iespējas izglītības apguvējiem, aprīkojuma kopīgošanu, kā arī skolotāju un pasniedzēju apmaiņu starp komercuzņēmumiem un [fn]PIA centriem[ft/]Var ietvert apmācību apvienību (sk. Austrijas modeli) un starpuzņēmumu apmācības centru (ITC) (sk. Vācijas modeli) izveidošanu un darbību. Sk. arī Nīderlandes piemēru attiecībā uz uzņēmumu un izglītības iestāžu partnerībām IKT nozarē.[/fn].
11. Uzdevums Lietišķā pētniecība un inovācija:
12. Uzdevums PIA internacionalizācija un mobilitāte ārvalstīs:
 • attīstīt starptautisko darbību stratēģisko plānošanu ciešā saistībā ar PIA iestādes attīstību un paaugstināt mācīšanas un mācīšanās prakses [fn]kvalitāti[ft/]Sk. publikāciju Go-international – A practical guide on strategic internationalisation in VET.[/fn],
 • izveidot atbalsta struktūras un pasākumus, lai paaugstinātu un nodrošinātu PIA mobilitātes (arī virtuālās mobilitātes) pieredzes kvalitāti PIC tīklā darbojošos partneru vidū saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes [fn]standartiem[ft/]Sk. “Erasmus” kvalitātes standartus mobilitātes projektiem PIA, pieaugušo izglītības un skolu izglītības jomā, kā arī mobilitātes un mācību līgumu modeļus.[/fn],
 • sākt iniciatīvas ar mērķi mobilizēt izglītības apguvējus, skolotājus un pasniedzējus (arī komercuzņēmumu pasniedzējus), kā arī ekspertus, lai izmantotu programmas “Erasmus+” (1. pamatpasākuma) piedāvātās iespējas iesaistīties mobilitātē ārvalstīs.
13. Uzdevums Veicināt uzņēmējdarbības prasmes un iniciatīvas:
14. Uzdevums Vairot PIA pievilcību:
 • organizējot komunikācijas kampaņas un [fn]darbības[ft/]Sk. Vācijas pasākuma Sommer der Berufsausbildung piemēru.[/fn], kuru mērķis ir vairot PIA pievilcību, un aktīvi piedaloties šādās kampaņās,
 • informējot par darba iespējām, kas pieejamas pēc PIA, un piesaistot jauniešus un pieaugušos (arī pamatskolas un vidusskolas skolēnus) PIA mācību veidiem,
 • izveidojot [fn]starptautiskus PIA kompleksus vai organizējot vasaras nometnes[ft/]Sk. vasaras nometnes, tehnoloģiju nometnes un bērniem ar invaliditāti paredzētas vasaras nometnes piemērus.[/fn], kas paredzētas izglītības apguvējiem, skolotājiem un pasniedzējiem, vadītājiem PIA iestādēs, arodbiedrībām, kā arī cilvēkiem, kuri apsver turpmākās profesionālo studiju iespējas. Galvenā uzmanība varētu tikt pievērsta konkrētām nodarbinātības jomām, produktiem vai pakalpojumiem, kā arī sabiedrībai un ekonomikai nozīmīgām sarežģītām problēmām.
15. Uzdevums Prasmju konkursi:
 • veicināt izglītības apguvēju dalību nozaru, valsts un starptautiskos prasmju konkursos, kuru mērķis ir vairot PIA pievilcību un izcilību (piem., konkursos Worlds Skills un/vai EuroSkills). Lūdzu, ņemiet vērā, ka balvas nav attiecināmās budžeta izmaksas.

3. Kopa “Pārvaldība un finansējums”

16. uzdevums Autonomija un rezultatīva PIA pārvaldība:
 • attīstīt PIA nodrošinātāju spēju savā darbā, kas tiek veikts valsts noteikumos noteiktā tvēruma [fn]robežās[ft/]Runa ir par pedagoģisko, finansiālo un darbības pārvaldības autonomiju, kas papildināta ar efektīviem pārskatatbildības mehānismiem. Sk. arī GEORG SPÖTTL publikāciju Autonomy of (Vocational) Schools as an Answer to Structural Changes.[/fn], neatkarīgi pieņemt lēmumus par izglītības, organizatoriskiem, finanšu, ar personālu saistītiem un citiem jautājumiem un atbildēt par saviem lēmumiem,
 • PIA sistēmu pārvaldībā iesaistīt attiecīgas ieinteresētās personas, īpaši komercuzņēmumus, kameras, profesionālās un nozaru apvienības, arodbiedrības, valsts un reģionālās iestādes un sociālos partnerus, ieskaitot izglītības apguvēju pārstāvjus.
17. Uzdevums Stratēģiska pieeja prasmju attīstīšanai un pārvaldībai:
 • aktīvi iesaistīties valsts un reģionālās prasmju pārvaldības sistēmās, 
 • ar savu skatījumu uz prasmēm iesaistīties nodarbinātības un sociālās politikas veidošanā vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.
18. Uzdevums Prasmju ekosistēmu kopīga izveide:
 • mudināt attiecīgos ekonomikas un sociālos partnerus, kā arī citas izglītības un apmācības iestādes iesaistīties vietējās prasmju ekosistēmās, kuru mērķis ir atbalstīt inovāciju, pārdomātas specializācijas stratēģijas, kopas, nozares un vērtības ķēdes (industriālās ekosistēmas), vai radīt šādas ekosistēmas,
 • dot vietējām prasmju ekosistēmām iespēju palīdzēt piesaistīt ārvalstu [fn]ieguldījumus[ft/]Sk. Kanādas un Singapūras piemērus.[/fn], savlaicīgi nodrošinot prasmes komercuzņēmumiem, kas veic ieguldījumus vietējā mērogā.
19. Uzdevums Ilgtspējīgu finanšu modeļu izstrāde:
20. Uzdevums Valsts un ES finanšu instrumentu pilnvērtīga izmantošana:
 • tie cita starpā var sniegt atbalstu izglītības un apmācības pasākumiem, izglītības apguvēju un personāla mobilitātei, lietišķās pētniecības darbībām, ieguldījumiem infrastruktūrā, kuru mērķis ir modernizēt PIA centrus ar uzlabotām iekārtām, pārvaldības sistēmu ieviešanai, kuras mērķis ir nodrošināt PIA organizāciju un to sniegto pakalpojumu izcilību un ilgtspēju.

Projektā ir skaidri jānorāda, kādas darbības pieteikuma veidlapā ir izvēlētas, un jāpaskaidro, kāpēc katra darbība ir izvēlēta, kā arī jāapraksta, kāds būs šajās darbībās veicamā darba konkrētais ieguldījums attiecīgajās darba pakotnēs un projekta vispārējo mērķu sasniegšanā.

Gaidāmā ietekme

Sagaidāms, ka Eiropas profesionālās izcilības centru tīklu pakāpeniska izveide un attīstība veicinās PIA spēju reaģēt un pielāgot prasmju nodrošinājumu mainīgajām ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām, padarot PIA par vienu no galvenajiem avotiem, kas sniedz risinājumus problēmām, kuras rada nepieciešamo prasmju klāsta straujais mainīgums.

Veidojot nozīmīgu “zinību triādes” daļu (kuru veido cieša uzņēmumu, izglītības un pētnieku savstarpēja sadarbība) un pildot nozīmīgas funkcijas tādu prasmju veidošanā, kuras atbalsta inovāciju un pārdomātu specializāciju, tiek sagaidīts, ka profesionālās izcilības centri nodrošinās augstas kvalitātes prasmes un kompetences, kuras rada kvalitatīvu nodarbinātību un iespējas visos karjeras posmos un kuras atbilst inovatīvas, iekļaujošas un ilgtspējīgas ekonomikas vajadzībām.

Būdami cieši piesaistīti reģionālajam/vietējam kontekstam, taču, vienlaikus darbojoties transnacionālā līmenī, profesionālās izcilības centri veidos spēcīgas un noturīgas partnerības starp PIA kopienu un darba pasauli valsts līmenī un citur. Tas arī veicinās PIA internacionalizāciju, pulcējot partnerus no visas pasaules. To mērķis būs nodrošināt PIA izcilības “augšupēju konverģenci”, ko būtu grūti panākt bez ES stimuliem, tehniskā atbalsta un savstarpējas mācīšanās iespējām.

Sagaidāms, ka, plaši izplatot projektu iznākumus transnacionālā, valsts un/vai reģionālā līmenī un izstrādājot ilgtermiņa rīcības plānu pakāpeniskai projekta nodevumu izvēršanai, ņemot vērā valsts un reģionālās attīstības un pārdomātas specializācijas stratēģijas, individuālie projekti piesaistīs attiecīgās ieinteresētās personas no dalīborganizācijām un ārpus tām, kā arī nodrošinās paliekošu ietekmi pēc projekta darbības laika.

Piešķiršanas kritēriji

Tiek piemēroti šādi līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji.

Projekta atbilstība (maksimālais rezultāts — 35 punkti)

 • Saikne ar politiku: priekšlikumā ir izskaidrots, kā Profesionālās izcilības centru transnacionālais sadarbības tīkls projekts sniegs ieguldījumu Padomes Ieteikuma par PIA ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un [fn]noturībai[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.417.01.0001.01.LAV.[/fn]​​​​​​​ un Osnabrikas [fn]deklarācijas[ft/]https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf.[/fn] politikas prioritātēs noteikto mērķu sasniegšanā,
 • ES vērtības: priekšlikums ir saistīts ar ES kopīgo vērtību, piemēram, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas, kā arī jebkāda veida diskriminācijas apkarošanas, ievērošanu un veicināšanu,
 • Konsekvence: tas, kādā mērā priekšlikums atbilst uzaicinājuma mērķiem, mērķi ir skaidri definēti, reālistiski un attiecas uz jautājumiem, kas ir būtiski dalīborganizācijām, tas, kādā mērā priekšlikums nodrošina vajadzību pienācīgu analīzi.
 • Darbības: tas, kādā mērā no trim kopām izvēlētās darbības ir skaidri norādītas, aprakstītas un sasaistītas ar projekta vispārējiem mērķiem.
 • Inovācija: priekšlikumā ir ņemtas vērā mūsdienīgas metodes un paņēmieni, un tajā iecerēts sasniegt inovatīvus rezultātus un risinājumus attiecīgajā jomā kopumā vai ģeogrāfiskajā kontekstā, kurā projekts tiek īstenots (piemēram, saturs, radītie rezultāti, izmantotās darba metodes un organizācijas un personas, kuras ir iesaistītas pasākumos vai uz kurām tie ir vērsti).
 • Reģionālā dimensija: priekšlikums demonstrē savu pienesumu reģionālajai attīstībai un pārdomātas specializācijas stratēģijām, pamatojoties uz apzinātajām vietējā/reģionālā līmeņa problēmām katrā iesaistītajā valstī.
 • Sadarbība un partnerības: tas, kādā mērā priekšlikums pienācīgi nosaka un iesaista visatbilstošākos partnerus, kuri ir nepieciešami projekta mērķu sasniegšanai, un paskaidro, kā tas starp PIA kopienu un uzņēmumiem (tos var pārstāvēt kameras vai apvienības) izveidos spēcīgas un noturīgas attiecības gan vietējā, gan transnacionālā līmenī, kurās mijiedarbība ir abpusēja un abpusēji izdevīga.
 • Eiropas pievienotā vērtība: priekšlikums nepārprotami rada pievienoto vērtību individuālā (izglītības apguvēju un/vai personāla), institucionālā un sistēmas līmenī, un šo pievienoto vērtību veido rezultāti, kurus partneriem būtu grūti sasniegt bez Eiropas mēroga sadarbības.
 • Internacionalizācija: priekšlikums demonstrē savu pienesumu PIA izcilības starptautiskajai dimensijai, tostarp tādu stratēģiju izstrādei, kuras sekmē PIA apguvēju un personāla transnacionālo mobilitāti un ilgtspējīgas partnerības.
 • Digitālās prasmes: tas, kādā mērā priekšlikumā ir paredzētas ar digitālo prasmju attīstību saistītas darbības (piemēram, prasmju paredzēšana, inovatīvas mācību programmas un mācīšanas metodes, norādījumi utt.).
 • Zaļās prasmes: tas, kādā mērā priekšlikumā ir paredzētas ar pāreju uz aprites un zaļu ekonomiku saistītas darbības (piemēram, prasmju paredzēšana, inovatīvas mācību programmas un mācīšanas metodikas, norādījumi utt.).
 • Sociālā dimensija: priekšlikumā visos dažādajos pasākumos ir ietvertas horizontālas rūpes par daudzveidības jautājumiem un kopīgu vērtību, līdztiesības, tostarp dzimumu līdztiesības, un nediskriminēšanas un sociālās iekļaušanas veicināšanu, tostarp cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības / mazāk iespēju.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Saskaņotība: projekta vispārējā struktūra nodrošina konsekvenci starp projekta mērķiem un darbībām. Priekšlikumā ir atspoguļots saskaņots un vispusīgs atbilstošu darbību un pakalpojumu kopums, kas atbilst apzinātajām vajadzībām un palīdz gūt iecerētos rezultātus,
 • Darbības: ir skaidri aprakstīts darbs, kas veicams katrā darbībā, kura izvēlēta no trim kopām, proti, ir skaidri aprakstīts paredzamais to iznākums/nodevumi, to konkrētais ieguldījums atbilstošajās darba pakotnēs un projekta vispārējos mērķos.
 • Metodika: ierosinātās metodikas kvalitāte un īstenojamība un tās atbilstība iecerēto rezultātu sasniegšanai.
 • Pārvaldība: koordinators apliecina spēju kvalitatīvi pārvaldīt un koordinēt transnacionālus tīklus un uzņemties vadību sarežģītā vidē, kā arī izveido pienācīgi izstrādātu pārvaldības kārtību. termiņi, organizācija, uzdevumi un pienākumi ir skaidri noteikti un reālistiski; Priekšlikums paredz piešķirt attiecīgus resursus katrai darbībai. Ir noteikta skaidra galveno darbības rādītāju kopa un laika grafiks to novērtēšanai un sasniegšanai.
 • Budžets: budžetā ir paredzēti atbilstoši resursi, kas vajadzīgi panākumu gūšanai, un tas nav novērtēts ne pārāk augstu, ne pārāk zemu, priekšlikums ir izmaksefektīvs un piešķir atbilstošus resursus katrai darbībai.
 • Darba plāns: darba plāna kvalitāte un efektivitāte, tostarp tas, kādā mērā darba pakotnēm piešķirtie resursi atbilst to mērķiem un nodevumiem, ir pienācīgi sagatavošanās, īstenošanas, pārraudzības, ekspluatācijas, novērtēšanas un rezultātu izplatīšanas posmi.
 • Kvalitātes kontrole: kontroles pasākumi (nepārtraukta kvalitātes izvērtēšana, profesionālizvērtēšana, salīdzinoša izvērtēšana, riska mazināšanas pasākumi utt.) un kvalitātes rādītāji nodrošina, ka projekts tiek īstenots augstā kvalitātē. projekta problēmas/riski ir skaidri noteikti, un ir pienācīgi ņemti vērā riska mazināšanas pasākumi; kā neatņemama projekta sastāvdaļa ir ieplānotas ekspertu veiktas izvērtēšanas procedūras; Šī procedūra ietver arī neatkarīgu ārējo kvalitātes novērtējumu projekta vidusposmā un beigās.
 • Ja projekts ietver mobilitātes darbības (izglītības apguvējiem un/vai personālam): 
  • praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta pasākumu kvalitāte,
  • tas, kādā mērā šīs darbības ir atbilstošas projekta mērķiem un piesaista pienācīgu dalībnieku skaitu,
  • dalībnieku mācīšanās rezultātu atzīšanas un validēšanas kārtības kvalitāte atbilstoši Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentiem un principiem.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Konfigurācija: projektā ir iesaistīts tādu savstarpēji papildinošu dalīborganizāciju kopums, kurām ir vajadzīgā specializācija, kompetences, pieredze un zinātība, lai veiksmīgi īstenotu visus projekta aspektus. ir skaidri definēta katra partnera loma un tā sniegtā pievienotā vērtība.
 • Augšupēja konverģence: tas, kādā mērā partnerība pulcē organizācijas, kuras strādā profesionālās izglītības un apmācības jomā vai darba pasaulē un kuras atrodas dažādos profesionālās izcilības pieeju attīstības posmos, un ļauj šo partneru starpā efektīvi apmainīties ar zinātību un zināšanām.
 • Ģeogrāfiskā dimensija: tas, kādā mērā partnerība ietver atbilstīgus partnerus no dažādiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kā arī tas, kādā mērā pieteikuma iesniedzējs ir pamatojis partnerības ģeogrāfisko sastāvu un parādījis tā piemērotību profesionālo izcilības centru mērķu sasniegšanai, kā arī tas, kādā mērā katra partnerība ietver plašu un piemērotu atbilstīgo dalībnieku loku vietējā un reģionālajā līmenī.
 • Programmas neasociēto trešo valstu iesaistīšanās: ja piemērojams — dalīborganizāciju no programmas neasociētajām trešām valstīm dalība sniedz būtisku pievienoto vērtību projektam.
 • Sadarbība: lēmumu pieņemšana un saziņa starp iesaistītajām organizācijām, dalībniekiem un jebkuru citu attiecīgo ieinteresēto personu ir skaidri un pietiekami sīki aprakstīta (piemēram, sanāksmju skaits un laiks, grupu konfigurācija, mērķu un gaidāmo sasniegumu apraksts u. c.) un ilustrēta projekta Genta diagrammā/grafikā.

Ietekme (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Izmantošana: priekšlikumā ir parādīts, kā projekta iznākumus izmantos partneri un citas ieinteresētās personas. Tajā ir paredzēti paņēmieni izmantošanas novērtēšanai projekta darbības laikā un pēc tam.
 • Izplatīšana: priekšlikums paredz skaidru plānu rezultātu izplatīšanai un ietver attiecīgas mērķvērtības, darbības, atbilstīgu laika plānojumu, rīkus un kanālus, lai nodrošinātu rezultātu un ieguvumu efektīvu izplatīšanu ieinteresētajām personām, politikas veidotājiem, profesionālās virzības profesionāļiem, uzņēmumiem, gados jauniem izglītības apguvējiem utt. projekta darbības laikā un pēc tam; tāpat priekšlikumā ir norādīts, kuri partneri uzņemsies atbildību par rezultātu izplatīšanu.
 • Ietekme: priekšlikumā ir izklāstīta projekta iespējamā ietekme:  
  • uz dalībniekiem un dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tam,
  • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, kā arī iespējas to integrēt reģionālā, valsts un/vai Eiropas PIA prasmju attīstīšanā.
 • Priekšlikums ietver līdzekļus, kā arī skaidri noteiktas mērķvērtības un rādītājus progresa pārraudzībai un iecerētās (īstermiņa un ilgtermiņa) ietekmes novērtēšanai.
 • Ilgtspēja: priekšlikumā ir izklāstīts, kā tiks turpmāk attīstīti PIC; priekšlikumā ir iekļauts ilgtermiņa rīcības plāns projekta rezultātu pakāpeniskai ieviešanai un ilgtspējīgām partnerattiecībām starp izglītības un apmācības nodrošinātājiem un galvenajām nozares ieinteresētajām personām atbilstošā līmenī;  izveidotajā plānā nosaka atbilstošas pārvaldības struktūras, kā arī jāiekļauj mērogojamības un finansiālās ilgtspējas plāni, tostarp jānosaka finanšu resursi (Eiropas, valsts un privātie), lai nodrošinātu sasniegto rezultātu un ieguvumu ilgtermiņa ilgtspēju.

Lai pretendētu uz finansējumu, pieteikumam jāiegūst vismaz 70 punktu (no pavisam 100 punktiem), ņemot vērā arī minimālo punktu skaitu, kas jāiegūst katrā no četriem piešķiršanas kritērijiem: vismaz 18 punkti kritērijā “Projekta atbilstība”, vismaz 13 punkti kritērijā “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte” un 11 punkti kritērijos “Partnerības un sadarbības kārtības kvalitāte” un “Ietekme”.

Līdzvērtīgi priekšlikumi tiks noteikti, ņemot vērā rezultātu piešķiršanas kritērijā “Atbilstība”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu par kritēriju “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu par kritēriju “Ietekme”.

Ja šādi nav iespējams noteikt prioritāti, var veikt turpmāku prioritāšu noteikšanu, ņemot vērā kopējo projektu portfeli un pozitīvas sinerģijas radīšanu starp projektiem vai citus ar uzaicinājuma mērķiem saistītus faktorus. Šie faktori tiks dokumentēti ekspertu grupas ziņojumā.

Parasti esošā nacionālā un Eiropas tiesiskā regulējuma robežās rezultāti būtu jāpadara pieejami kā atvērtie izglītības resursi (AIR), kā arī jāpublicē attiecīgajās profesionālajās, nozaru vai kompetento iestāžu platformās. Priekšlikumā jāizklāsta, kā tiks nodrošināta sagatavoto datu, materiālu, dokumentu, audiovizuālo un sociālo plašsaziņas līdzekļu darbību bezmaksas pieejamība un popularizēšana ar atvērtas piekļuves licencēm un bez nesamērīgiem ierobežojumiem.

Izcilības Zīmogs

Projektu priekšlikumiem, kuru kvalitāte novērtēta augstāk par minimālajām robežvērtībām un kuru kopējais rezultāts ir vismaz 75 % vai augstāks, bet kuriem nevar piešķirt “Erasmus+” finansējumu, jo šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus pieejamais budžets nav pietiekams, var piešķirt izcilības zīmoga sertifikātu, kas apliecina priekšlikuma kvalitāti un atvieglo cita finansējuma saņemšanu valsts vai reģionālā līmenī.

Izcilības zīmogs ir izcilības zīmes sertifikāts, ko piešķir kvalitatīviem projektu priekšlikumiem, kuriem nevar piešķirt “Erasmus+” finansējumu līdzekļu nepietiekamības [fn]dēļ[ft/]2021.–2027. gada programmas “Erasmus+” regulas 32. panta 3. punkts.[/fn]. Ar šo zīmi tiek atzīta priekšlikuma kvalitāte un atviegloti cita finansējuma meklējumi. Valsts vai reģionālās finansēšanas struktūras var nolemt uzreiz finansēt zīmoga saņēmēja projekta priekšlikumu, pamatojoties uz kvalitatīvo izvērtēšanu, ko veikuši Komisijas neatkarīgie eksperti, un neveikt pilnu izvērtējumu no jauna. Izcilības zīmoga piešķiršana var atvieglot arī alternatīva finansējuma saņemšanu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) vai Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas (KNR) 73. panta 4. [fn]punktu[ft/]EUR-Lex - 32021R1060 - LV - EUR-Lex (europa.eu).[/fn]​​​​​​​.

Pieteikumu iesniedzējiem būtu jāapzinās, ka izcilības zīmoga sertifikāta piešķiršana negarantē automātisku cita finansējuma piešķiršanu, jo lēmums par to, vai finansēt zīmogu saņēmušos projektu priekšlikumus, ir tikai un vienīgi kohēzijas politikas fondu vadošo iestāžu (ja runa ir par ERAF vai ESF+) vai citu valsts un reģionālo finansēšanas struktūru ziņā.  

Ja pieteikuma iesniedzējs pieteikuma veidlapā ir sniedzis iepriekšēju atļauju, zīmogu saņēmušo projektu priekšlikumu dati var ar valsts aģentūru starpniecību tikt kopīgoti ar kohēzijas politikas fondu vadošajām iestādēm un citām potenciāli ieinteresētām valsts vai reģionālām finansēšanas struktūrām, pilnīgi ievērojot noteikumus par priekšlikuma konfidencialitāti un personas datu aizsardzību.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli. Vienreizējās fiksētās summas ieguldījuma apmēru nosaka katrai dotācijai, pamatojoties uz pieteikumu iesniedzēju ierosināto pasākuma aplēsto budžetu. Summu fiksēs piešķīrēja iestāde, pamatojoties uz aplēsto projekta budžetu, izvērtējuma rezultātu un finansējuma likmi 80 % apmērā.

Maksimālā ES dotācija vienam projektam ir 4 miljoni EUR.

Finansiāls atbalsts trešām personām dotāciju vai balvu veidā nav atļauts.

Brīvprātīgo izmaksas ir atļautas. [fn]Šīs izmaksas ir vienības izmaksas, kā noteikts Komisijas lēmumā par vienības izmaksām attiecībā uz brīvprātīgajiem[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf.[/fn].

MVU vienības izmaksas MVU īpašniekiem ir atļautas. [fn]Šīm izmaksām ir jābūt vienības izmaksām, kā noteikts Komisijas lēmumā par vienības izmaksām attiecībā uz MVU īpašniekiem[ft/]unit-cost-decision-sme-owners-natural-persons_en.pdf (europa.eu).[/fn].

Atbilstošajā darba pakotnē jāietver izmaksas par vismaz vienu sanāksmi (viens katra pilntiesīgā projekta partnera pārstāvis) gadā, kuru organizē Eiropas Komisija / Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra vai pēc tās iniciatīvas un kuras mērķis ir labas prakses apmaiņa un mācīšanās citam no cita profesionālās izcilības centru starpā.

Ka tiek noteikta projekta fikseta summa?

Pieteikumu iesniedzējiem jāaizpilda detalizēta budžeta tabula saskaņā ar pieteikuma veidlapu, ņemot vērā šādus aspektus:

 1. dotācijas saņēmējam(-iem) atbilstoši sīki jāapraksta budžets un tas jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana” u. c.);
 2. priekšlikumā jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības;
 3. pieteikumu iesniedzējiem jāsniedz savā priekšlikumā fiksētās summas sadalījums, norādot katrai darba pakotnei atvēlēto daļu (un katrā darba pakotnē norādot katram dotācijas saņēmējam un saistītajai vienībai piešķirto daļu);
 4. norādītās izmaksas var ietvert personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas izplatīšanu, publicēšanu vai tulkošanu).

Priekšlikumi tiks izvērtēti saskaņā ar standarta izvērtēšanas procedūrām, piesaistot iekšējos un/vai ārējos ekspertus. Eksperti novērtēs priekšlikumu kvalitāti, pamatojoties uz uzaicinājumā noteiktajām prasībām un pasākuma paredzamo ietekmi, kvalitāti un efektivitāti.

Pēc priekšlikuma izvērtēšanas kredītrīkotājs nosaka fiksētās summas apmēru, ņemot vērā veiktā vērtējuma konstatējumus.

Dotācijas parametri (maksimālā dotācijas summa, finansējuma likme, kopējās attiecināmās izmaksas utt.) tiks noteikti dotācijas nolīgumā. Skatiet šo programmas vadlīniju C daļas sadaļu “Attiecināmās tiešās izmaksas”.

Projekta sasniegumi tiks izvērtēti, pamatojoties uz iegūtajiem iznākumiem. Šī finansējuma shēma ļaus likt uzsvaru uz rezultātiem, nevis izmantotajiem resursiem, tādējādi uzsverot izmērāmu mērķu sasniegšanas kvalitāti un līmeni.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

Tagged in:  PIA izglītojamās personas un personāla locekļi