Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение

Прилагането на подходи за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение заема видно място в цялостната политическа програма на ЕС за умения и за професионално образование и обучение (ПОО). Европейската програма за умения, европейското пространство за образование, Препоръката на Съвета от 2020 г. относно ПОО1 , както и Декларацията от Оснабрюк2  включват много ясни препратки към високите постижения в областта на професионалното образование и обучение като движеща сила за реформи в сектора на ПОО.

Инициативата за центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение (ЦВППОО) има за цел да отговори на този приоритет на политиката в подкрепа на реформите в сектора на ПОО, като гарантира висококачествени умения и компетентности, които водят до качествена заетост и възможности през цялата кариера, съответстващи на нуждите на една иновативна, приобщаваща и устойчива икономика3 . С инициативата за ЦВППОО се подкрепя и изпълнението на Европейския зелен пакт, новата стратегия в областта на цифровите технологии, съобщението относно привличането на умения и таланти в ЕС и новата промишлена стратегия и новата стратегия за МСП, тъй като уменията са от основно значение за тяхната успешна реализация.

ЦВППОО действат в определен местен контекст, като създават екосистеми от умения за иновации, регионално развитие и социално приобщаване, като същевременно работят с ЦВППОО в други държави посредством международни мрежи за сътрудничество. 
С тях се установява подход от долу нагоре към високите постижения в професионалното образование с участието на широк кръг местни заинтересовани лица, което дава възможност на институциите за ПОО бързо да адаптират предоставянето на умения към променящите се икономически и социални потребности.

Те предоставят възможности за първоначално обучение на младежите, както и за продължаващо повишаване на квалификацията и преквалификация на възрастните чрез гъвкаво и навременно предлагане на обучение, което отговаря на нуждите на динамичния пазар на труда в контекста на екологичния и цифровия преход. Те изпълняват ролята на катализатори на развитието и иновациите в местния бизнес, като работят в тясно сътрудничество с дружествата (по-специално с МСП) по проекти за приложни изследвания, създавайки центрове за знания и иновации, и подкрепяйки предприемаческите инициативи на своите учещи.

Мрежите имат за цел „сближаване във възходяща посока“ на високите постижения в областта на ПОО. Те ще бъдат отворени за ангажирането на държави с добре развити системи за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, както и на такива, които са в процес на разработване на подобни подходи, насочени към проучване на пълния потенциал на институциите за ПОО да играят проактивна роля в подкрепата на растежа и иновациите.

С тази инициатива се въвежда „европейско измерение“ към високите постижения в професионалното образование и обучение, като се подкрепя прилагането на политиката на ЕС относно ПОО и действията, договорени с държавите членки, социалните партньори и доставчиците на ПОО.

Предложената тук концепция за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение се характеризира с цялостен подход, ориентиран към учещите, при който ПОО:

Цели на Действието

Това действие подкрепя постепенното създаване и развитие на международни мрежи за сътрудничество на центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение.

Центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение ще функционират на две равнища:

 1. На национално равнище включва широк кръг местни заинтересовани страни, които създават екосистеми от умения за иновации на местно равнище, регионално развитие и социално приобщаване, като същевременно работят с ЦВППОО в други държави чрез международни мрежи за сътрудничество.
 2. На международно равнище обединява ЦВППОО, които споделят общ интерес към:  
 • специфични сектори12  или промишлени екосистеми13 ,
 • новаторски подходи за справяне с икономическите и обществените предизвикателства (напр. изменението на климата, цифровизацията, изкуствения интелект, целите за устойчиво развитие14 , интеграцията на мигрантите и групите в неравностойно положение, повишаването на уменията на хората с ниско равнище на квалификация и др.) или
 • иновативни подходи за увеличаване на обхвата, качеството и ефективността на съществуващите ЦВППОО.

Мрежите ще обединят съществуващите ЦВППОО или ще развият модела за високи постижения в областта на професионалното образование, като свържат партньори от различни държави, които възнамеряват да развиват високи постижения в областта на професионалното образование в техните местни условия чрез международно сътрудничество. Те биха могли да допринесат например в етапа на осъществяване на инициативата „Нов европейски Баухаус“, като сътрудничат с общностите, ангажирани в местните трансформации, поощрявани от инициативата.

ЦВППОО могат да бъдат съществуващи училища за/доставчици на професионално образование и обучение, които се стремят към високи постижения, като участват в набора от дейности, предложени в рамките на тази европейска инициатива. Те могат също така да бъдат новосъздадени центрове с цел предоставяне на отлични предложения и услуги за обучение, които отговарят на потребностите на пазара на труда.

ЦВППОО постигат целите си, като обединяват и си сътрудничат тясно с редица местни/регионални партньори, като например доставчици на първоначално и продължаващо ПОО, институции за висше образование, включително университети по приложни науки и политехнически институти, изследователски институти, научни паркове, агенции за иновации, дружества, други работодатели, камари и сдружения, социални партньори, социални предприятия, съвети за секторни умения, професионални/секторни сдружения, национални и регионални органи и агенции за развитие, служби по заетостта, органи, отговарящи за квалификациите, организации за социално приобщаване и реинтеграция и др.

В тази връзка с настоящата покана ще се окаже подкрепа за проекти, обединяващи местни или регионални партньори от различни държави, които развиват набор от дейности в три клъстера: 1) Преподаване и обучение; 2) Сътрудничество и партньорства; и 3) Управление и финансиране.

От ЦВППОО се изисква да прилагат инструменти и средства на равнище ЕС15 , когато това е уместно.

Те трябва да включват изготвяне на дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване. В основата на този план трябва да залегнат устойчивите партньорства между доставчици на образование и обучение и основни участници на пазара на труда на съответното равнище. Планът следва да включва информация за съответните структури за управление, както и планове за разширяване на приложението и за финансова устойчивост.

Планът също така следва да гарантира подходяща видимост и широко разпространение на информация за работата на мрежите от ЦВППОО, включително на политическото равнище на ЕС и на национално политическо равнище, както и да съдържа подробности за разгръщането на европейско, национално и/или регионално равнище с участието на съответните партньори. Освен това в плана за действие трябва се да посочва как разгръщането на проекта може да бъде подпомогнато с финансиране от ЕС и от национални и регионални източници, както и с частно финансиране.

За да се запознаете със списъка на вече финансираните ЦВППОО, моля, проверете портала Funding & Tender opportunities (FTOP). Информационни документи за финансираните проекти са достъпни и на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“16 .

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение трябва да отговарят на следните критерии:

Допустими участващи организации (Кой може да кандидатства?)

За да са допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) трябва:

 • да бъдат правни субекти (публичноправни или частноправни субекти);
 • да бъдат установени в една от допустимите държави, т.е. държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата;
 • да извършват дейност в областта на професионалното образование и обучение или в сферата на труда.

Организации, работещи в областта на професионалното образование и обучение или в сферата на труда, от трети държави, които не са асоциирани към програмата, също могат да участват — като бенефициер, свързан субект или асоцииран партньор —  но не като координатор.

Изключение: организации от Беларус (регион 2) и Руската федерация (регион 4) не са допустими за участие в това действие.

Участващи организации могат да бъдат например (неизчерпателно изброяване):

 • Доставчици на ПОО
 • Организации, представляващи доставчици на ПОО
 • Дружества, промишлени представителни организации, други представителни организации на работодатели или секторни представителни организации
 • Национални/регионални квалификационни органи
 • Научноизследователски институти
 • Агенции за иновации
 • Органи за регионално развитие
 • Международни организации, работещи в областта на ПОО

Състав на консорциума (Брой и профил на участващите организации)

Партньорството трябва да включва най-малко 8 кандидати (бенефициери) от минимум 4 държави — членки на ЕС, или  трети държави, асоциирани към програмата.

Всяка държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, трябва да включва:

 1. най-малко 1 предприятие, промишлена  представителна организация, друга представителна организация на работодатели или секторна представителна организация и
 2. най-малко 1 доставчик на професионално образование и обучение (за средно и/или висше образование).

Свързаните субекти и асоциираните партньори не се включват в тази минимална конфигурация на консорциума. Те не могат да бъдат координираща организация.

Координиращата организация трябва да е от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата.

Организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, също могат да участват като бенефициери или свързани субекти, при условие че се докаже, че тяхното участие носи съществена добавена стойност на проекта. Те могат да участват и като асоциирани партньори. @

Допустими дейности

Кандидатът трябва да разгледа 3 клъстера от дейности (като представи подробности за конкретните действия и резултати). За всеки клъстер трябва да се изберат минимален брой дейности от списъка по-долу:

 • най-малко 4 дейности по клъстер 1 — Преподаване и учене,
 • най-малко 3 дейности по клъстер 2 — Сътрудничество и партньорство, и
 • най-малко 2 дейности по клъстер 3 — Управление и финансиране.

Клъстерите са описани по-долу в раздела „Създаване на проект“.

Допустими за дейностите за професионално образование и обучение на всяко ниво по ЕКР от 3 до 8, включително гимназиалния етап на средното образование, нивото на образование след завършено средно образование, което не е висше, както и нивото на висшето образование (например университети по приложни науки, политехнически институти и др.). В заявленията обаче не може да се обхващат изключително дейности, насочени към учещите във висшето образование; ако са насочени към ПОО на ниво след средното образование (нива 6—8 по ЕКР), те трябва да включват поне още едно ниво на квалификация в областта на ПОО между нива 3—5 по ЕКР, както и силен компонент за учене в процеса на работа.

Географско местоположение (Място на изпълнение на дейностите)

Дейностите трябва да се извършват в която и да е допустима държава (вж. част А от настоящото ръководство).

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 48 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) чрез портала Funding & Tender Opportunities (FTOP)

Покана №: ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE.

Преди да кандидатствате, моля, вижте съответните често задавани въпроси във FTOP.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 7 май, 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

ЦВППОО се характеризират с възприемането на системен подход, чрез който институциите за ПОО активно допринасят за съвместното създаване на „екосистеми от умения“ заедно с широк кръг други местни/регионални партньори. От ЦВППОО се очаква да осъществят много повече от простото осигуряване на качествена професионална квалификация.

По-долу сме поместили списък на типичните дейности, предоставяни от ЦВППОО. Проектите ще постигат своите цели, като се основават на комбинация от тези дейности (подточките са ориентировъчни примери за възможни действия по всяка дейност)17 .

Описание на клъстерите:

Клъстер 1 — Преподаване и обучение

Дейност 1. Предоставяне на хората на умения, подходящи за пазара на труда
 • Чрез предвиждане на бъдещите потребности от умения чрез ефективни средства за бързо идентифициране на променящите се нужди на пазара на труда18 и осигуряване на съответствие между предоставянето на умения и възможностите за работа, като се взема предвид и работата, предприета по секторния план за действие19 , когато това е уместно и възможно.
 • Чрез съсредоточаване както върху техническите умения, така и върху ключовите компетентности20
 • Чрез включване на уменията, необходими за екологичния и цифровия преход21
Дейност 2. Търсене на подход за учене през целия живот и приобщаване в ПОО
 • Чрез осигуряване на възможности за учене за хора от всички възрасти и всякакъв социално-икономически произход22 ;
 • Чрез съчетаване на предложения за първоначална квалификация в областта на ПОО с предложения за продължаващо обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация, въз основа на определянето на необходимите умения23 ;
 • Осигуряване на програми за ПОО на по-високо ниво, разработване на гъвкави начини и механизми за сътрудничество между институциите за ПОО и институциите за висше образование24 ;
Дейност 3. Разработване на учебни програми и квалификации за ПОО, позволяващи гъвкавост и индивидуализация на предаването на материала
 • Чрез разработване на индивидуални планове за обучение25  или пътеки за всеки учащ26 , включително за възрастни;
 • Интегриране на международната мобилност на учащите27  в учебните програми, осигуряване на валидиране и признаване на резултатите от обучението, постигнати в чужбина;
 • Разработване на квалификации, които включват както компоненти за учене в училище, така и в процеса на работа28 ;
 • Разработване на европейски професионални основни профили29 , което допринася за мобилността на учащите се и работниците, като същевременно се гарантира тяхното признаване, както и прозрачността, разбирането и преносимостта на резултатите от обучението30 ;
 • Разработване и/или използване на микроквалификации31  за признаване на резултатите от възможностите за учене с кратка продължителност, адаптирани към бързо променящите се общество и пазар на труда;
 • Използване на европейските цифрови удостоверения за учене, които дават възможност за лесно удостоверяване на автентичността, валидиране и признаване на квалификации с всякакъв размер и под всякаква форма.
Дейност 4. Разработване на иновативни, ориентирани към учащите се материали и методики за преподаване и учене,
Дейност 5. Инвестиране в първоначалното и продължаващото професионално развитие на учители и обучаващи45 ;
 • За педагогически, технически, екологични и цифрови умения, включително тези, които са необходими за онлайн учене и дистанционно обучение;
 • Включване на мобилността на учителите и обучителите в стратегиите за учене, развитие и интернационализация46 ;
 • Подкрепа за прилагането на култура на качество, основана на дефинирани системи за управление47 ;
Дейност 6. Създаване на силни механизми за осигуряване на качеството
 • Въз основа на европейски средства и инструменти като EQAVET;
 • Работа за сертифициране на доставчиците на образование и обучение въз основа на стандарти, разработени от съответните национални и/или международни организации по стандартизация — напр. ISO 21001 или EFQM (вж. също Знак за високи постижения в областта на ПОО на EVTA).
Дейност 7. Създаване на ефективни канали за обратна връзка и системи за проследяване на дипломираните лица
 • Установяване на процедури, механизми и инструменти за ефективна обратна връзка и преглед като част от стратегически процес на обучение в организацията за ПОО, за да се подпомогне развитието на висококачествено‑ предоставяне и да се подобрят възможностите за учещите;
 • Осигуряване на възможност за своевременно адаптиране на предоставянето на обучение въз основа на ефективни системи за проследяване на завършилите48 ;
Дейност 8. Предоставяне на услуги по ориентиране
 • Осигуряване на качествени насоки49  както за младите хора, така и за възрастните в подкрепа на избора им на кариера и образование и обучение, както и участието им в ученето през целия живот;
 • Предоставяне на подкрепа, съобразена с уязвимите лица;
 • Предоставяне на възможности на възрастните да се възползват от правата си на обучение.
Дейност 9. Осигуряване на валидация на предишно обучение
 • Осигуряване на валидация на уменията, независимо по какъв начин са придобити, включително извън формалното образование и обучение: на работното място, у дома или при доброволчески дейности50 , като основа за предоставяне на персонализирано обучение

Клъстер 2 — Сътрудничество и партньорства

Дейност 10. Създаване на партньорства между предприятията и образователните институции
 • Култивиране на взаимноизгодни отношения със стопанския сектор чрез формиране на дългосрочни партньорства между предприятията и образователните институции, включително за иновации и предвиждане на умения;
 • Съвместна работа за непрекъснато преразглеждане и актуализиране на учебните програми, за да се гарантира тяхната приложимост спрямо потребностите на учещите и на пазара на труда, по-специално за учене в процеса на работа и чиракуване;
 • Подпомагане на предприятията, други работодатели и по-специално на МСП с персонализирано обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация;‑
 • Сътрудничество с публичните служби по заетостта и гражданското общество за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни и неактивни лица;
 • Подкрепа на секторното и регионалното сътрудничество, включително присъединяване към Пакта за умения51 , и създаване на полезни взаимодействия със секторния подробен план за действие, когато това е уместно и възможно.
 • Предоставяне на МСП на техническа подкрепа, оценка на нуждите от умения, инструменти и методологии;
 • Организиране на учене в процеса на работа, възможности за чиракуване и стажове за учещите, споделяне на оборудване, както и обмен на учители и обучители между предприятията и центровете за ПОО52 .
Дейност 11. Приложни изследвания и иновации
 • Съвместна работа с дружества, по-специално с МСП, по проекти за приложни изследвания53 , включващи учещи и членове на персонала в областта на ПОО;
 • Използване или съвместно създаване на центрове за иновации и центрове за разпространение на технологии54  за подпомагане на процеса на иновации в МСП с участието на учещите и членовете на персонала в ПОО;
 • Принос към създаването и разпространението на нови знания55 .
Дейност 12. Интернационализация на ПОО и мобилност в чужбина
 • Разработване на стратегически планове за международни дейности, тясно свързани с развитието на институциите за ПОО и на качеството на практиките за преподаване и обучение56 ;
 • Създаване на поддържащи структури и мерки за насърчаване и гарантиране на качеството на дейностите за мобилност в областта на ПОО (включително виртуална мобилност) сред партньорите в мрежата от ЦВППОО в съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“57 ;
 • Стартиране на инициативи за мобилизиране на учещите, учителите и обучителите (включително обучители в предприятията), както и на експерти, за да се използват възможностите, предлагани от програмата „Еразъм+“ (КД 1), за участие в мобилност в чужбина.
Дейност 13. Насърчаване на предприемачески умения и инициативи
 • Развитие на предприемаческа култура в организациите за ПОО58 , включително на лидери, членове на персонала, учители и обучители, както и на учещите59 ;
 • Работа с местни партньори за развиване на предприемаческите умения и нагласи на учащите се, която отговаря на реалните предизвикателства
 • Осигуряване или свързване с местни бизнес инкубатори за обучаващите се в рамките на ПОО за развиване на техните предприемачески60  инициативи.
Дейност 14. Повишаване на привлекателността на ПОО
 • Чрез започване и активно участие в комуникационни кампании и дейности61 , насочени към повишаване на привлекателността на ПОО;
 • Информиране за възможности за работа чрез ПОО и привличане на младежи и възрастни (включително ученици от началните и средните училища) към учебните пътеки за ПОО;
 • Създаване на международен кампус или летни лагери за ПОО62  насочени към учещите, учителите и обучителите, ръководителите на институции за ПОО, синдикалните организации, както и към лицата, които обмислят възможности за професионално обучение в бъдеще. Те могат да са насочени към специфични области на професионална дейност, продукти или услуги, както и към комплексни предизвикателства от обществено и икономическо значение.
Дейност 15. Конкурси за умения
 • Насърчаване на участието на учещите в секторни, национални и международни конкурси за умения, насочени към повишаване на привлекателността и високите постижения в областта на ПОО (напр. състезания по инициативите World Skills и/или EuroSkills. Моля, обърнете внимание, че наградите не са допустим разход в бюджета.

Клъстер 3 — Управление и финансиране

Дейност 16. Автономия и ефективно управление на ПОО
 • Развитие на капацитета на доставчиците на ПОО да вземат независими решения и да носят отговорност за тях, по образователни, организационни, финансови, свързани с персонала и други въпроси, във връзка с осъществяването на дейността, извършвана в рамките на обхвата, определен от националните правила и разпоредби63 ;
 • Ангажиране на съответните заинтересовани страни, по-специално дружества, камари, професионални и браншови сдружения, синдикални организации, национални и регионални органи и социални партньори, включително представители на учещите, в управлението на системите за ПОО.
Дейност 17. Стратегически подход за развитие и управление на умения
 • Активно участие в националните и регионалните системи за управление на уменията;
 • Оказване на принос от гледна точка на уменията за заетостта и създаването на социалната политика на местно, регионално, национално и европейско равнище.
Дейност 18. Съвместно създаване на екосистеми от умения
 • Мобилизиране на съответните икономически и социални партньорства, както и на други институции за образование и обучение, за ангажиране или създаване на местни екосистеми от умения, насочени към подпомагане на иновациите, стратегиите за интелигентна специализация, клъстерите, и секторите и веригите за създаване на стойност (промишлени екосистеми);
 • Овластяване на местните екосистеми от умения да допринасят за привличането на чуждестранни инвестиции64  чрез осигуряване на своевременно предоставяне на умения за дружествата, които инвестират на местно равнище.
Дейност 19. Разработване на устойчиви финансови модели 
 • Комбиниране на публично и частно финансиране65 , както и на дейности за генериране на приходи, и пълноценно използване на схемите за финансиране, базирани на резултатите (ако е приложимо).
Дейност 20. Пълноценно използване на националните и европейските финансови инструменти.
 • Те могат да включват подкрепа за дейности в областта на образованието и обучението, мобилност на учещи и персонал, дейности за приложни изследвания, инвестиции в инфраструктура за модернизиране на центровете за ПОО с модерно оборудване, прилагане на системи за управление, за да се гарантират високи постижения и устойчивост на организациите за ПОО и предоставяните от тях услуги и др.

В проекта трябва ясно да бъде идентифициран и обяснен изборът на всяка от избраните дейности във формуляра за кандидатстване и да бъде описано как работата, която ще се извършва чрез тези дейности, ще допринесе конкретно за съответните работни пакети и за общите цели на проекта.

Очаквано въздействие

Очаква се постепенното създаване и развитие на европейски мрежи от центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение да повиши възможностите на ПОО за адаптиране на предоставяните умения към променящите се икономически и социални потребности, като по този начин осигури на ПОО челно място в осигуряването на решения на предизвикателствата, свързани с бързо променящите се потребности от умения.

Очаква се центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, които формират съществена част от „триъгълника на знанието“ — тясното сътрудничество между предприятията, образованието и научните изследвания — и играят основна роля за осигуряване на умения в подкрепа на иновациите и интелигентната специализация, да осигуряват висококачествени умения и компетентности, водещи до качествена заетост и възможности в продължение на цялата кариера, които да отговарят на нуждите на иновативна, приобщаваща и устойчива икономика.

Със здравите си връзки в регионалния/местния контекст, докато същевременно работят на транснационално равнище, центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение ще създадат силни и трайни партньорства между общността на ПОО и света на труда на национално и трансгранично равнище. Така ще се окаже и принос за интернационализацията на ПОО чрез обединяване на партньори от целия свят. Те ще са насочени към „сближаване във възходяща посока“, по отношение на високите постижения в областта на ПОО, които биха били труднодостижими при липса на стимули, техническа подкрепа и възможности за взаимно обучение от ЕС.

Чрез широкото разпространение на резултатите от проектите на транснационално, национално и/или регионално равнище и разработването на дългосрочен план за действие за постепенното разгръщане на резултатите от проектите, в който се вземат предвид националните и регионалните стратегии за развитие и интелигентна специализация, с отделните проекти ще се ангажират съответните заинтересовани страни в рамките на участващите организации и извън тях и ще се осигури трайно въздействие след приключването на проекта.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Прилагат се следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства:

Релевантност на проекта (максимален резултат: 35 точки)

 • Обвързаност с политиката: предложението показва как мрежата за транснационално сътрудничество на центровете за високи постижения в областта на професионалното образование ще допринесе за постигането на целите на приоритетите на политиката, обхванати от Препоръката на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост66 , както и от Декларацията от Оснабрюк67 ;
 • Ценности на ЕС: предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • Последователност: доколко предложението отговаря на целите на поканата, като целите са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации; доколко предложението осигурява подходящ анализ на потребностите,
 • Дейности: доколко избраните дейности от трите клъстера са ясно идентифицирани, описани и свързани с общите цели на проекта;
 • Иновации: в предложението се предвижда прилагане на методи и техники, които отговарят на съвременното равнище на развитие на технологиите, както и изготвяне на иновативни резултати и решения за съответната област като цяло или за географския контекст, в който се изпълнява проектът (например съдържание, произведени крайни продукти, прилагани методи на работа, организации и лица, които участват или към които те са насочени);
 • Регионално измерение: предложението доказва приноса си за стратегиите за регионално развитие и интелигентна специализация въз основа на определянето на местните/регионалните предизвикателства във всяка от участващите държави;
 • Сътрудничество и партньорства: доколко в предложението се идентифицират и включват по адекватен начин най-подходящите партньори, необходими за реализацията на целите на проекта, и се обяснява как ще се установят стабилни и трайни отношения на местно и транснационално равнище между общността на ПОО и предприятията (които могат да бъдат представлявани от камари или сдружения), в които взаимодействията са реципрочни и взаимноизгодни;
 • Европейска добавена стойност: в предложението ясно се доказва добавената стойност на индивидуално (учещи и/или персонал), институционално и системно равнище, създадена посредством резултати, които трудно биха били постигнати от партньорите без европейско сътрудничество;
 • Интернационализация: предложението показва своя принос към международното измерение на високите постижения в областта на ПОО, включително разработването на стратегии за насърчаване на транснационалната мобилност в областта на ПОО за учещи и членове на персонала, както и на устойчиви партньорства;
 • Цифрови умения: доколко предложението обхваща дейности, свързани с развитието на цифровите умения (като предвиждане на умения, иновативни учебни програми и методологии за преподаване, насоки и др.);

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 25 точки)

 • Екологични умения: доколко предложението обхваща дейности (като предвиждане на умения, иновативни учебни програми и методологии за преподаване, насоки и др.), свързани с прехода към кръгова и екологична икономика;
 • Социално измерение: в предложението се включва хоризонтално действие в различните действия за справяне с многообразието и насърчаване на споделените ценности, равенството, включително равенството между половете, недискриминацията и социалното приобщаване, включително за хора със специални потребности/с по-малко възможности.
 • Съгласуваност: цялостната структура на проекта осигурява съгласуваност между целите и дейностите на проекта. Предложението представя съгласуван и изчерпателен набор от подходящи дейности и услуги, посредством които ще бъдат удовлетворени установените потребности и ще бъдат реализирани предвидените резултати;
 • Дейности: работата, която трябва да се извърши по всяка от избраните дейности от трите клъстера, е ясно описана по отношение на очакваните резултати, конкретния им принос за съответните работни пакети и общите цели на проекта;
 • Методология: качество и осъществимост на предложената методология и нейната целесъобразност за постигане на очакваните резултати;
 • Управление: координиращата организация демонстрира високо качество на дейностите по управление, способност за координиране на транснационални мрежи и лидерство в комплексна среда, и установява надеждни договорености за управление. Сроковете, организацията на работата, задачите и отговорностите са правилно определени и реалистични. В предложението се предвижда разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности. Определен е ясен набор от ключови показатели за ефективност и график за тяхната оценка и постигане;
 • Бюджет: в бюджета са предвидени подходящи ресурси за успешно изпълнение; бюджетът не е надценен или подценен; предложението се характеризира с ефективност на разходите и разпределение на подходящи ресурси за отделните дейности;
 • Работен план: качество и ефективност на работния план, включително доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати; налице са подходящи етапи за подготовка, изпълнение, мониторинг, експлоатация, оценка и разпространение;
 • Контрол на качеството: мерките за контрол (непрекъснато оценяване на качеството, партньорски оценки, съпоставителни дейности и т.н.) и показателите за качество гарантират висококачественото изпълнение на проекта. Предизвикателствата/рисковете пред проекта са ясно посочени и са предвидени подходящи мерки за намаляване на рисковете. Процедурите за експертна оценка са планирани като неразделна част от проекта. Тези процеси включват независимо външно оценяване в средата и края на проекта;
 • Ако проектът включва дейности за мобилност (за учещи и/или членове на персонала):
  • Качество на практическата организация и условия за управление и предоставяне на подкрепа;
  • Доколко тези дейности съответстват на целите на проекта и обхващат достатъчен брой участници;
  • Качество на мерките за признаване и валидиране на резултатите от обучението на участниците в съответствие с европейските инструменти и принципи за прозрачност и признаване.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

 • Конфигурация: проектът включва подходящ състав от взаимно допълващи се участващи организации с необходимия профил, компетентности, опит и експертен капацитет, за да бъдат успешно реализирани всички аспекти на проекта; ролята на всеки партньор е ясно определена и неговата добавена стойност е обяснена;
 • Сближаване във възходяща посока: доколко партньорството обединява организации, чиято дейност е свързана с областта на професионалното образование и обучение или със света на труда и които са на различни етапи от разработването на подходи за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, и позволява безпроблемен и ефективен обмен на опит и знания между тези партньори;
 • Географско измерение: доколко партньорството включва съответните партньори от различни географски региони, както и доколко кандидатът е мотивирал географския състав на партньорството и е доказал неговата значимост за постигането на целите на ЦВППОО, както и доколко партньорството включва широк и подходящ кръг от заинтересовани участници на местно и регионално равнище;
 • Участие на трети държави, които не са асоциирани към програмата: ако е приложимо, участието на организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, допринася съществена добавена стойност към проекта;
 • Сътрудничество: вземането на решения и комуникацията между участващите организации, участниците и всички други заинтересовани страни са добре описани ясно и подробно (например: брой и график на срещите, конфигурация на групите, описание на целите и очакваните постижения и т.н.) и илюстрирани в диаграмата на Гант/времевата линия на проекта.

Въздействие (максимален резултат: 20 точки)

 • Използване на резултатите: предложението съдържа информация за начина на използване на резултатите от проекта от партньорите и от други заинтересовани страни. В него се съдържат методи за измерване на използването на резултатите през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • Разпространение: в предложението се съдържа ясен план за разпространение на резултатите и се предвиждат подходящи цели, дейности, съответни срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред заинтересованите страни, създателите на политики, предоставящите професионално ориентиране, предприятията, младите учещи и др. през периода на изпълнение на проекта и след приключването му; в предложението са посочени и партньорите, които ще отговарят за изпълнението на дейностите за разпространение;
 • Въздействие: предложението излага потенциалното въздействие на проекта по отношение на:
 • участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, както и потенциала му за включване в развитието на умения за ПОО на регионално, национално и/или европейско равнище.

В предложението са включени мерки, както и ясно определени цели и показатели за мониторинг на напредъка и за оценка на очакваното въздействие (краткосрочно и дългосрочно);

 • Устойчивост: в предложението се обяснява как ЦВППОО ще бъде доразвит; предложението включва дългосрочен план за действие за постепенното въвеждане на резултатите от проекта и устойчивите партньорства между доставчици на образование и обучение и основни заинтересовани страни от промишлеността на съответното равнище;  в установения план се съдържа информация за съответните структури за управление, както и планове за разширяване на приложението и финансова устойчивост, включително да се посочват финансови ресурси (европейски, национални и частни), чрез които да се осигури дългосрочната устойчивост на постигнатите резултати и ползи.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки (от общо 100 точки), като се вземе предвид и необходимата минимална положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства: минимум 18 точки за категорията „релевантност на проекта“; минимум 13 точки за категорията „качество на структурата и изпълнението на проекта“ и 11 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“.

Предложенията с равен общ резултат ще се определят в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“.

Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група. 

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения.

Печат за високи постижения

Проектните предложения, оценени над праговете за качество, с общ брой точки равен или по-висок от 75 %, които обаче не могат да бъдат финансирани по програмата „Еразъм+“ поради липса на наличен бюджет по настоящата покана за представяне на предложения, могат да получат сертификат за печат за високи постижения, с който да удостоверят качеството на предложението и да улеснят алтернативното му финансиране на национално или регионално равнище.

Печатът за високи постижения представлява сертификат за знак за качество, присъждан на висококачествени проектни предложения, които не могат да бъдат финансирани по програмата „Еразъм+“ поради недостиг на средства68 . Със знака се признава качеството на предложението и се улеснява търсенето на алтернативно финансиране. Финансиращите органи на национално или регионално равнище могат да решат да финансират директно проектното предложение на притежателя на печата въз основа на оценката за високо качество, получена след процеса на оценка, проведен от независими експерти на Комисията, без да се изпълнява нов пълен процес на оценка. Присъждането на печат за високи постижения може също така да улесни алтернативното финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) или Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), в съответствие с член 73, параграф 4 от Регламента за общоприложимите разпоредби (ОРР)69 .

Кандидатите трябва да знаят, че присъждането на сертификат за печат за високи постижения не представлява гаранция за автоматично алтернативно финансиране, тъй като решението за потенциално финансиране на проектни предложения на притежатели на печат е изцяло по преценка на управляващите органи на фондовете на политиката на сближаване, съгласно ЕФРР или ЕСФ+, или на други финансиращи органи на национално и регионално равнище.  

Ако кандидатът представи предварително разрешение във формуляра за кандидатстване, данните от проектното предложение за притежатели на печат могат да бъдат споделени с управляващите органи на фондовете на политиката на сближаване и други потенциално заинтересовани финансиращи органи на национално или регионално равнище чрез националните агенции, при пълно спазване на правила, уреждащи поверителността на предложението и защитата на личните данни.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Сумата ще бъде определена от органа, предоставящ тези средства, въз основа на прогнозния бюджет на проекта, резултатите от оценката и процент на финансиране от 80 %.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е 4 милиона евро.

Не се допуска финансова помощ за трети страни под формата на безвъзмездни средства или награди.

Допускат се разходи за доброволци. Те са под формата на единични разходи, както са определени в Решението на Комисията относно единичните разходи за доброволци70 .

Допускат се единични разходи за собствениците на МСП. Те следва да бъдат под формата на единични разходи, както е определено в Решението на Комисията относно единичните разходи за собствениците на МСП71 .

Съответният работен пакет следва да включва разходи за поне една годишна среща (1 представител от всеки пълноправен партньор по проекта), организирана от или по инициатива на Европейската комисия/Европейската изпълнителна агенция за образование и култура за обмен на добри практики и взаимно обучение между центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 1. Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 2. В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 3. В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на еднократната сума, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 4. Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Можете да намерите повече информация в раздел „Допустими преки разходи“ в част В от настоящото ръководство за програмата.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Тази схема за финансиране ще позволи да се обърне особено внимание на крайните продукти, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

 

Tagged in:  Учащи и служители в областта на професионалното образование и обучение