Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение

Инициативата „Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование“ (ЦВППОО) подкрепя подход от долу нагоре към високите постижения в професионалното образование, който включва широк кръг от местни заинтересовани лица. Тя дава възможност на институциите за професионално образование и обучение бързо да адаптират предоставянето на умения в полза на променящите се икономически и социални нужди, включително преход към цифрова и зелена икономика. ЦВППОО оперират в даден местен контекст, като са незаменими за екосистемите от умения в полза на иновациите, регионалното развитие и социалното приобщаване, като в същото време работят с ЦВППОО в други държави посредством международни мрежи за сътрудничество.

Те предоставят възможности за първоначално обучение на младежите, както и за продължаващо повишаване на квалификацията и преквалификация на възрастните чрез гъвкаво и навременно предлагане на обучение, което отговаря на нуждите на динамичния пазар на труда в контекста на екологичния и цифровия преход. Те действат като катализатори на иновациите в местния бизнес, като работят в тясно сътрудничество с дружествата и по-специално с МСП.

Високите постижения в областта на професионалното образование и обучение осигуряват висококачествени умения и компетентности, водещи до качествена заетост и възможности в продължение на цялата кариера, които да отговарят на нуждите на иновативна, приобщаваща и устойчива1  икономика.

Предложената тук концепция за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение се характеризира с цялостен подход, ориентиран към учещите, при който ПОО:

 • e интегрирана част от екосистемите от умения2 , като допринася за регионалното развитие3 иновациите4  интелигентната специализация5 и стратегиите за клъстери6 , както и за конкретни вериги за създаване на стойност и промишлени екосистеми7
 • е част от „триъгълника на знанието“8  като работи в тясно сътрудничество с други сектори на образованието и обучението, научната общност, творческия сектор и бизнеса.
 • дава възможност на учещите да придобиват както професионални (специфични за работата), така и ключови компетентности9  чрез предоставяне на висококачествено ПОО, което е подкрепено от осигуряване на качеството
 • изгражда иновативни форми на партньорства10  със света на труда и е подкрепено от продължаващото професионално развитие на преподавателския персонал, иновативните педагогически методи, мобилността на учещите и персонала и стратегиите за интернационализация на ПОО.

Цели на действието

Това действие подкрепя постепенното създаване и развитие на международни мрежи за сътрудничество на Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, които допринасят за създаването на екосистеми от умения за иновации, регионално развитие и социално приобщаване.

Центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение ще функционират на две равнища:

 1. На национално равнище включва широк кръг местни заинтересовани страни, които създават екосистеми от умения за иновации на местно равнище, регионално развитие и социално приобщаване, като същевременно работят с ЦВППОО в други държави чрез международни мрежи за сътрудничество.
 2. На международно равнище обединява ЦВППОО, които споделят общ интерес към:  
 • специфични сектори или промишлени екосистеми11
 • новаторски подходи за справяне с обществените предизвикателства (напр. изменението на климата, цифровизацията, изкуствения интелект, целите за устойчиво развитие, интеграцията на мигрантите, повишаването на уменията на хората с ниско равнище на квалификация и др.) или
 • иновативни подходи за увеличаване на обхвата, качеството и ефективността на съществуващите ЦВППОО.

Мрежите ще обединят съществуващите ЦВППОО в различни държави или ще развият модела за високи постижения в областта на професионалното образование, като свържат партньори от различни държави, които възнамеряват да развиват високи постижения в областта на професионалното образование в техните местни условия чрез международно сътрудничество. Те биха могли да допринесат например в етапа на осъществяване на инициативата „Нов европейски Баухаус“, като сътрудничат с общностите, ангажирани в местните трансформации, поощрявани от инициативата.

Мрежите имат за цел „сближаване във възходяща посока“ на високите постижения в областта на ПОО. Те ще бъдат отворени за ангажирането на държави с добре развити системи за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, както и на такива, които са в процес на разработване на подобни подходи, насочени към проучване на пълния потенциал на институциите за ПОО да играят проактивна роля в подкрепата на растежа и иновациите.

ЦВППОО са предназначени за организации, предоставящи професионално образование и обучение на всяко ниво по ЕКР от 3 до 8, включително гимназиалния етап на средното образование, следгимназиалното ниво, което не е висше, както и нивото на висшето образование (например университети по приложни науки, политехнически институти и др.).

В заявленията обаче не може да се обхващат изключително дейности, насочени към учещите във висшето образование; заявленията, които са насочени към ПОО за висше образование (нива 6—8 по ЕКР), трябва да включват поне още едно ниво на квалификация в областта на ПОО между нива 3—5 по ЕКР, както и силен компонент за учене в процеса на работа12

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Кандидат може да бъде всяка участваща организация, законно установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

Всяка публична или частна организация, чиято дейност е свързана с областта на професионалното образование и обучение или със сферата на труда, и която е законно установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата (вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство), може да участва като пълноправен партньор, свързан субект или асоцииран партньор.

Например участващи организации може да са (неизчерпателно изброяване):

 • Доставчици на ПОО
 • Дружества, промишлени или секторни представителни организации
 • Национални/регионални квалификационни органи
 • Научноизследователски институти
 • Агенции за иновации
 • Органи за регионално развитие

Изключение: организации от Беларус (регион 2) не са допустими за участие в това действие.

Брой и профил на участващите организации

Партньорството трябва да включва най-малко 8 пълноправни партньори от минимум 4 държави — членки на ЕС, или от трети държави, асоциирани към програмата (включително най-малко 2 държави — членки на ЕС).

Всяка държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, трябва да включва:

а) най-малко 1 предприятие, промишлена или секторна представителна организация, и

б) най-малко 1 доставчик на професионално образование и обучение (за средно и/или висше образование).

Останалият състав на партньорството следва да отразява специфичния характер на предложението.

Организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, също могат да участват като пълноправни партньори, свързани субекти или асоциирани партньори (а не като кандидати), при условие че се докаже, че тяхното участие носи съществена добавена стойност на проекта.

Продължителност на проекта

4 години.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 7 септември до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

ЦВППОО се характеризират с възприемането на системен подход, чрез който институциите за ПОО активно допринасят за съвместното създаване на „екосистеми от умения“ заедно с широк кръг други местни/регионални партньори. От ЦВППОО се очаква да осъществят много повече от простото осигуряване на качествена професионална квалификация.

По-долу е представен неизчерпателен списък на типичните дейности и услуги, предоставяни от ЦВППОО. Проектите ще постигнат целите си, като се основават на съчетание на подгрупа от тези дейности.

Проектът трябва да включва съответни резултати, свързани със следните три клъстера:

 1. най-малко 3 дейности, изброени във формуляра за кандидатстване за клъстер 1 — преподаване и учене,
 2. най-малко 3 дейности, изброени във формуляра за кандидатстване за клъстер 2 — сътрудничество и партньорство, и
 3. най-малко 2 дейности, изброени във формуляра за кандидатстване за клъстер 3 — управление и финансиране.

Клъстер 1 — Преподаване и обучение

 • Предоставяне на хората на подходящи умения за пазара на труда, включително тези, които са необходими за екологичния и цифровия преход13 , в рамките на учене през целия живот и приобщаващ14  подход, предоставящ възможности за учене на хора от всички възрасти и от всички социално-икономически слоеве15 . Съчетаване на предложения за първоначална квалификация в областта на ПОО с предложения за продължаващо обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация (включително микроквалификации), въз основа на определянето на необходимите умения16 .
 • Осигуряване на услуги по ориентиране, както и валидиране на предходно обучение.
 • Разработване на иновативни учебни програми, които акцентират както върху техническите умения, така и върху ключовите компетентности17 , като същевременно се използват европейските рамки за компетентност и производните инструменти (напр. DigComp18  EntreComp19  LifeComp20  SELFIE WBL21  и Европейския сертификат за цифрови умения22
 • Разработване на иновативни методики за преподаване и учене, ориентирани към учещите23  включително интердисциплинарно, основано на проекти и компетентности обучение, „фабрики за учене“, „пространства за създаване“24  , както и предоставяне на възможности за международна мобилност (включително интернационализация „у дома“25  като същевременно се използват пълноценно цифровите технологии като МООК, симулатори, виртуална реалност, изкуствен интелект и др.
 • Насърчаване на високи постижения на учещите26  чрез действия, които стимулират обучаващите се в рамките на ПОО да изследват своя иновативен и творчески потенциал27 , което води до благоприятен цикъл от ползи за учещите, преподавателите и институцията за ПОО, която може да интегрира най-добрите практики в редовните програми.
 • Разработване на модулно и ориентирано към учещите международно предоставяне на обучение в областта на ПОО, като се гарантира неговото признаване, както и прозрачността, разбирането и преносимостта на резултатите от обучението, включително чрез разработване и/или използване на микроквалификации и европейски професионални „основни профили“, и използване на инструмента на Европас за удостоверения за цифрови умения.
 • Осигуряване на програми за ПОО на по-високо ниво, разработване на гъвкави начини и механизми за сътрудничество между институциите за ПОО и институциите за висше образование.
 • Инвестиране в началното и продължаващото професионално развитие на учителите и обучителите28  за придобиване на педагогически, технически и по-специално цифрови умения, включително тези, необходими за учене в електронна среда, както и за прилагане на култура на качеството, основана на определени системи за управление29
 • Създаване на силни механизми за осигуряване на качеството, съобразени с европейските инструменти, които могат да включват и работа за сертифициране на доставчиците на образование и обучение въз основа на стандарти, разработени от съответните национални и/или международни организации по стандартизация — напр. ISO 21001 или EFQM (вж. също Знак за високи постижения в областта на ПОО на EVTA).
 • Създаване на ефективни канали за обратна връзка и системи за проследяване на завършилите, които позволяват своевременно адаптиране на предлаганото обучение към променящите се нужди на пазара на труда.

Клъстер 2 — Сътрудничество и партньорства

 • Създаване на партньорства между бизнеса и образователните институции за чиракуване, стажове, прогнозиране на необходимите умения, споделяне на оборудване, обмен на персонал и учители между дружества и центрове за ПОО30  включително за присъединяване към Пакта за умения31  и др.
 • Предоставяне на техническа подкрепа на МСП, оценка на нуждите, инструменти и методологии, както и обучение, съобразено с техните нужди, за подкрепа на предложенията им за чиракуване и повишаване на квалификацията/преквалификация.
 • Осигуряване или подпомагане на бизнес инкубатори за обучаващите се в рамките на ПОО за развиване на техните предприемачески умения и инициативи.
 • Съвместна работа с местните МСП чрез иновационни центрове, центрове за разпространение на технологии32 , проекти за създаване на прототипи и приложни изследвания33 , с участието на учещите и персонала в системата на ПОО.
 • Принос към създаването и разпространението на нови знания в партньорство с други заинтересовани страни, например чрез отворени иновации34  съвместна научноизследователска и развойна дейност с университети, дружества и други научноизследователски институти и др.
 • Разработване на стратегии за интернационализация на ПОО, включително такива за  подпомагане на международната мобилност (включително виртуалната мобилност) на учещи, учители и обучители, както и на ръководители в системата на ПОО. Това може да включва и подготвителна работа за улесняване на мобилността, като например програми за обучение или курсове за изследвания на ЕС, за да се подобри разбирането на процеса на интеграция на Европа и нейното място в глобализирания свят (напр. насърчени от действията по инициативата „Жан Моне“).
 • Започване и активно участие в кампании и дейности35  за повишаване на привлекателността на ПОО и информираността за възможностите за живот и работа, предоставяни от квалификациите в областта на ПОО. Тези инициативи биха могли да привлекат повече хора (включително ученици от началните и средните училища) към определени професии и да допринесат за Европейската седмица на професионалните умения.
 • Участие в национални и международни конкурси за умения, насочени към повишаване на привлекателността и високите постижения в областта на ПОО.
 • Разработване на „Международни кампуси/академии за ПОО“. Предназначени за учещи в начални и средни училища, училища за ПОО, учители и обучители, ръководители на институции за ПОО, синдикални организации36  както и за лица, които обмислят възможности за професионално обучение в бъдеще. Те могат да са насочени към специфични области на професионална дейност, продукти или услуги, както и към комплексни предизвикателства от обществено и икономическо значение.

Клъстер 3 — Управление и финансиране

 • Осигуряване на необходимата автономия37  както и ефективното управление на всички равнища с участието на съответните заинтересовани страни, по-специално дружества, камари, професионални и секторни сдружения, синдикални организации, национални и регионални органи и социални партньори.
 • Активно участие в общите национални системи за управление на уменията и свързване с политиките в областта на заетостта и социалните въпроси на местно, регионално, национално и европейско равнище.
 • Съвместно създаване на екосистеми от умения за подпомагане на иновациите, стратегиите за интелигентна специализация, клъстерите, и на секторите и веригите за създаване на стойност (промишлени екосистеми).
 • Разработване на устойчиви финансови модели, които съчетават публично и частно финансиране, както и дейности, генериращи приходи.
 • Подпомагане на привличането на проекти за чуждестранни инвестиции38  чрез осигуряване на навременно предоставяне на умения за дружествата, които инвестират на местно равнище.
 • Пълноценно използване на националните и европейските финансови инструменти и фондове. Те могат да включват подкрепа за дейности в областта на образованието и обучението, мобилност на учещи и персонал, дейности за приложни изследвания, инвестиции в инфраструктура за модернизиране на центровете за ПОО с модерно оборудване, прилагане на системи за управление, за да се гарантират високи постижения и устойчивост на организациите за ПОО и предоставяните от тях услуги и др.

Не се предвижда ЦВППОО да изграждат нови институции и инфраструктура за ПОО от самото начало (въпреки че имат такава възможност), а вместо това, да обединяват поредица от местни/регионални партньори като доставчици на първоначално и продължаващо ПОО, висши учебни институции, включително университети по приложни науки и политехнически институти, изследователски институции, дружества, камари, социални партньори, национални и регионални органи и агенции за развитие, публични служби по заетостта и др.

В проектите трябва да се прилагат инструменти и средства39  на равнище ЕС, когато това е уместно.

Проектите трябва да включват изготвяне на дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване. В основата на този план трябва да залегнат устойчивите партньорства между доставчици на образование и обучение и основни заинтересовани страни от промишлеността на съответното равнище. Планът следва да включва информация за съответните структури за управление, както и планове за разширяване на приложението и за финансова устойчивост. Планът също така следва да гарантира подходяща видимост и широко разпространение на работата на платформите, включително на политическо ниво в ЕС и в държавата, както и подробни предвиждания за разгръщане на европейско, национално и/или регионално равнище с участието на съответните партньори. Освен това планът за действие трябва да посочва как разгръщането на проекта може да бъде подпомогнато с финансиране от ЕС (например от европейските структурни фондове, европейския фонд за стратегически инвестиции, „Еразъм+“, COSME, секторни програми) и от национални или регионални източници (както и от частно финансиране). При това следва да се вземат предвид националните и регионалните стратегии за интелигентна специализация.

Очаквано въздействие

Очаква се постепенното създаване и развитие на европейски платформи на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение да повиши привлекателността на професионалното образование и обучение и да му осигури челно място в осигуряването на решения на предизвикателствата, свързани с бързо променящите се потребности от умения.

Очаква се центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, които формират съществена част от „триъгълника на знанието“ — тясното сътрудничество между предприятията, образованието и научните изследвания — и играят основна роля за осигуряване на умения в подкрепа на иновациите и интелигентната специализация, да осигуряват висококачествени умения и компетентности, водещи до качествена заетост и възможности в продължение на цялата кариера, които да отговарят на нуждите на иновативна, приобщаваща и устойчива икономика. Предвижда се този подход да проправи пътя за действие на ПОО в рамките на по-всеобхватно и приобщаващо концептуализиране на предоставянето на умения, насочено към иновациите, педагогиката, социалната справедливост, ученето през целия живот, трансверсалните умения, организационното и продължаващото професионално развитие и нуждите на общността.

Със здравите си връзки в регионалния/местния контекст, докато същевременно работят на транснационално равнище, центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение ще създадат силни и трайни партньорства между общността на ПОО и света на труда на национално и трансгранично равнище. Така чрез тях ще се осигури постоянна адекватност на предоставянето на умения и ще се постигнат резултати, които трудно биха били осъществени без споделяне на знания и устойчиво сътрудничество.

Чрез широкото разпространение на резултатите от проектите на транснационално, национално и/или регионално равнище и разработването на дългосрочен план за действие за постепенното разгръщане на резултатите от проектите, в който се вземат предвид националните и регионалните стратегии за интелигентна специализация, отделните проекти ще ангажират съответните заинтересовани страни в рамките на участващите организации и извън тях и ще осигурят трайно въздействие след приключването на проекта. КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Прилагат се следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства:

Релевантност на проекта - (максимален резултат: 35 точки)

 • Обвързаност с политиката: с предложението се създава и разработва платформа за транснационално сътрудничество на центрове за високи постижения в областта на ПОО, чиято цел е да насърчава високите постижения в областта на ПОО; в предложението се разяснява как то ще допринесе за постигането на целите на приоритетите на политиката, обхванати от Препоръката на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост40 , както и от Декларацията от Оснабрюк41
 • Последователност: доколко предложението се основава на подходящ анализ на потребностите, целите са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и към действието;
 • Иновации: в предложението се предвижда прилагане на методи и техники, които отговарят на съвременното равнище на развитие на технологиите, както и изготвяне на иновативни резултати и решения за съответната област като цяло или за географския контекст, в който се изпълнява проектът (например съдържание, произведени продукти, прилагани методи на работа, организации и лица, които участват или към които те са насочени);
 • Регионално измерение: предложението доказва своята интеграция и приноса си за стратегиите за регионално развитие, иновации и интелигентна специализация въз основа на определянето на местните/регионалните нужди и предизвикателства;
 • Сътрудничество и партньорства: доколко предложението е подходящо за създаването на стабилни и трайни отношения на местно и транснационално равнище между общността на ПОО и предприятията (които могат да бъдат представлявани от камари или сдружения), в които взаимодействията са реципрочни и взаимноизгодни;
 • Европейска добавена стойност: в предложението ясно се доказва добавената стойност на индивидуално (учещи и/или персонал), институционално и системно равнище, създадена посредством резултати, които трудно биха били постигнати от партньорите без европейско сътрудничество;
 • Интернационализация: предложението показва своя принос към международното измерение на високите постижения в областта на ПОО, включително разработването на стратегии за насърчаване на транснационалната мобилност в областта на ПОО и на устойчиви партньорства;
 • Цифрови умения: доколко предложението обхваща дейности, свързани с развитието на цифровите умения (като предвиждане на умения, иновативни учебни програми и методологии за преподаване, насоки и др.);
 • Екологични умения: доколко предложението обхваща дейности (като предвиждане на умения, иновативни учебни програми и методологии за преподаване, насоки и др.), свързани с прехода към кръгова и по-екологична икономика;
 • Социално измерение: в предложението се включва хоризонтално действие в различните действия за справяне с многообразието и насърчаване на споделените ценности, равенството, включително равенството между половете, недискриминацията и социалното приобщаване, включително за хора със специални потребности/с по-малко възможности.

Качество на структурата и изпълнението на проекта - (максимален резултат: 25 точки)

 • Съгласуваност: цялостната структура на проекта осигурява съгласуваност между целите на проекта, дейностите и предложения бюджет. Предложението представя съгласуван и изчерпателен набор от подходящи дейности и услуги, посредством които ще бъдат удовлетворени установените потребности и ще бъдат реализирани предвидените резултати. Налице са подходящи етапи за подготовка, изпълнение, мониторинг, експлоатация, оценка и разпространение;
 • Методология: качество и осъществимост на предложената методология и нейната целесъобразност за постигане на очакваните резултати;
 • Управление: предвидена е надеждна структура на управление. Сроковете, организацията на работата, задачите и отговорностите са правилно определени и реалистични. В предложението се предвижда разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности. Определен е ясен набор от ключови показатели за ефективност и график за тяхната оценка и постигане;
 • Бюджет: в бюджета са предвидени подходящи ресурси за успешно изпълнение; бюджетът не е надценен или подценен;
 • Работен план: качество и ефективност на работния план, включително доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати;
 • Финансов контрол и контрол на качеството: мерките за контрол (непрекъснато оценяване на качеството, партньорски оценки, съпоставителни дейности и т.н.) и показателите за качество гарантират висококачественото и ефективно по отношение на разходите изпълнение на проекта. Предизвикателствата/рисковете пред проекта са ясно посочени и са предвидени подходящи мерки за намаляване на рисковете. Процедурите за експертна оценка са планирани като неразделна част от проекта. Тези процеси включват независимо външно оценяване в средата и края на проекта;
 • Ако проектът включва дейности за мобилност (за учещи и/или членове на персонала):
 • Качество на практическата организация и условия за управление и предоставяне на подкрепа;
  • Доколко тези дейности съответстват на целите на проекта и обхващат достатъчен брой участници;
  • Качество на мерките за признаване и валидиране на резултатите от обучението на участниците в съответствие с европейските инструменти и принципи за прозрачност и признаване.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество - (максимален резултат: 20 точки)

 • Конфигурация: проектът включва подходящ състав от взаимно допълващи се участващи организации с необходимия профил, компетентности, опит и експертен капацитет, за да бъдат успешно реализирани всички аспекти на проекта;
 • Сближаване във възходяща посока: доколко партньорството обединява организации, чиято дейност е свързана с областта на професионалното образование и обучение или със света на труда и които са на различни етапи от разработването на подходи за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, и позволява безпроблемен и ефективен обмен на опит и знания между тези партньори;
 • Географско измерение: доколко партньорството включва съответните партньори от различни географски области, както и доколко кандидатът е мотивирал географския състав на партньорството и е доказал неговата значимост за постигането на целите на ЦВППОО, както и доколко партньорството включва широк и подходящ кръг от заинтересовани участници на местно и регионално равнище;
 • Участие на трети държави, които не са асоциирани към програмата: ако е приложимо, участието на организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, допринася съществена добавена стойност към проекта;
 • Ангажираност: координиращата организация демонстрира високо качество на дейностите по управление, способност за координиране на транснационални мрежи и лидерство в комплексна среда; разпределението на отговорностите и задачите е изрично определено, рационално и отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации с оглед на техния експертен капацитет и възможности;
 • Сътрудничество: предложен е действащ механизъм, гарантиращ ефективна координация, вземане на решения и комуникация между участващите организации, участниците и останалите заинтересовани страни.

Въздействие - (максимален резултат: 20 точки)

 • Използване на резултатите: предложението съдържа информация за начина на използване на резултатите от проекта от партньорите и от други заинтересовани страни. То включва методи за измерване на използването на резултатите през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • Разпространение: в предложението се съдържа ясен план за разпространение на резултатите и се предвиждат подходящи цели, дейности, съответни срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред заинтересованите страни, създателите на политики, предоставящите професионално ориентиране, предприятията, младите учещи и др. през периода на изпълнение на проекта и след приключването му; в предложението са посочени и партньорите, които ще отговарят за изпълнението на дейностите за разпространение;
 • Въздействие: предложението излага потенциалното въздействие на проекта по отношение на:
  • участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
  • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско равнище.
 • В предложението са включени мерки, както и ясно определени цели и показатели за мониторинг на напредъка и за оценка на очакваното въздействие (краткосрочно и дългосрочно);
 • Устойчивост: в предложението се обяснява как ЦВППОО ще бъде разгърнат и доразвит. Предложението включва изготвяне на дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване. В основата на този план трябва да залегнат устойчивите партньорства между доставчици на образование и обучение и основни заинтересовани страни от промишлеността на съответното равнище. В плана следва да се съдържа информация за съответните структури за управление, както и планове за разширяване на приложението и финансова устойчивост, включително да се посочват финансови ресурси (европейски, национални и частни), чрез които да се осигури дългосрочната устойчивост на постигнатите резултати и ползи.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки (от общо 100 точки), като се вземе предвид и необходимата минимална положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства: минимум 18 точки за категорията „релевантност на проекта“; минимум 13 точки за категорията „качество на структурата и изпълнението на проекта“ и 11 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“. При паритет предимство имат проектите, получили най-висока оценка по категориите „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е 4 милиона евро.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 1. Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 2. В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 3. В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на еднократната сума, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 4. Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Учащи и служители в областта на професионалното образование и обучение