Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение

Прилагането на подходи за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение заема видно място в цялостната политическа програма на ЕС за умения и за професионално образование и обучение (ПОО). Европейската програма за умения, европейското пространство за образование, Препоръката на Съвета от 2020 г. относно ПОО1 , както и Декларацията от Оснабрюк2  - във всички тези документи е включено много ясно позоваване на високите постижения в областта на професионалното образование и обучение като движеща сила за реформи в сектора на ПОО.

Инициативата за центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение (ЦВППОО) е отговор на този приоритет на политиката в подкрепа на реформите в сектора на ПООО, с който се осигуряват висококачествени умения и компетентности, водещи до качествена заетост и възможности в продължение на цялата кариера, отговарящи на нуждите на иновативна, приобщаваща и устойчива икономика3 . С инициативата за ЦВППОО се подкрепя и изпълнението на Европейския зелен пакт, новата стратегия в областта на цифровите технологии, новата промишлена стратегия и стратегията за МСП, тъй като уменията са от основно значение за тяхната успешна реализация.

ЦВППОО действат в определен местен контекст, като създават екосистеми от умения за иновации, регионално развитие и социално приобщаване, като същевременно работят с ЦВППОО в други държави посредством международни мрежи за сътрудничество. С тях се установява подход от долу нагоре към високите постижения в професионалното образование с участието на широк кръг местни заинтересовани лица, което дава възможност на институциите за ПОО бързо да адаптират предоставянето на умения към променящите се икономически и социални потребности.

Те предоставят възможности за първоначално обучение на младежите, както и за продължаващо повишаване на квалификацията и преквалификация на възрастните чрез гъвкаво и навременно предлагане на обучение, което отговаря на нуждите на динамичния пазар на труда в контекста на екологичния и цифровия преход. Те изпълняват ролята на катализатори на развитието и иновациите в местния бизнес, като работят в тясно сътрудничество с дружествата (по-специално с МСП) по проекти за приложни изследвания, създавайки центрове за знания и иновации, и подкрепяйки предприемаческите инициативи на своите учещи.

Мрежите имат за цел „сближаване във възходяща посока“ на високите постижения в областта на ПОО. Те ще бъдат отворени за ангажирането на държави с добре развити системи за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, както и на такива, които са в процес на разработване на подобни подходи, насочени към проучване на пълния потенциал на институциите за ПОО да играят проактивна роля в подкрепата на растежа и иновациите.

С тази инициатива се въвежда „европейско измерение“ към високите постижения в професионалното образование и обучение, като се подкрепя прилагането на политиката на ЕС относно ПОО и действията, договорени с държавите членки, социалните партньори и доставчиците на ПОО.

Предложената тук концепция за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение се характеризира с цялостен подход, ориентиран към учещите, при който ПОО:

 • е интегрирана част от екосистемите от умения4 , като допринася за регионалното развитие5 , иновациите6 , интелигентната специализация7 и стратегиите за клъстери8 , както и за конкретни вериги за създаване на стойност и промишлени екосистеми9 ;
 • се явява част от триъгълника на знанието10 в тясно сътрудничество с други сектори на образованието и обучението, научната общност и бизнеса;
 • дава възможност на учещите да придобиват както професионални (специфични за работата), така и ключови компетентности11 чрез предоставяне на висококачествено ПОО, което е подкрепено от осигуряване на качеството;
 • изгражда иновативни форми на партньорства12 със света на труда и е подкрепено от продължаващото професионално развитие на преподавателския персонал, иновативните педагогически методи, мобилността на учещите и персонала и стратегиите за интернационализация на ПОО.

Цели на Действието

Това действие подкрепя постепенното създаване и развитие на международни мрежи за сътрудничество на центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение.

Центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение ще функционират на две равнища:

 1. На национално равнище включва широк кръг местни заинтересовани страни, които създават екосистеми от умения за иновации на местно равнище, регионално развитие и социално приобщаване, като същевременно работят с ЦВППОО в други държави чрез международни мрежи за сътрудничество.
 2. На международно равнище обединява ЦВППОО, които споделят общ интерес към:
 • специфични сектори13 или промишлени екосистеми14 ,
 • новаторски подходи за справяне с икономическите и обществените предизвикателства (напр. изменението на климата, цифровизацията, изкуствения интелект, целите за устойчиво развитие15 , интеграцията на мигрантите и групите в неравностойно положение, повишаването на уменията на хората с ниско равнище на квалификация и др.) или
 • иновативни подходи за увеличаване на обхвата, качеството и ефективността на съществуващите ЦВППОО.

Мрежите ще обединят съществуващите ЦВППОО или ще развият модела за високи постижения в областта на професионалното образование, като свържат партньори от различни държави, които възнамеряват да развиват високи постижения в областта на професионалното образование в техните местни условия чрез международно сътрудничество. Те биха могли да допринесат например в етапа на осъществяване на инициативата „Нов европейски Баухаус“16 , като сътрудничат с общностите, ангажирани в местните трансформации, поощрявани от инициативата.

ЦВППОО не са предназначени за изграждане на нови институции и инфраструктура за ПОО от нулата (въпреки че могат да го правят). Те могат да бъдат съществуващи училища за/доставчици на професионално образование и обучение, които се стремят към високи постижения като участват в набора от дейности, предложени в рамките на тази европейска инициатива. ЦВППОО могат също така да бъдат новосъздадени центрове с цел предоставяне на отлични предложения и услуги за обучение, които отговарят на потребностите на пазара на труда.

ЦВППОО постигат своите цели като обединяват усилията и работят в тясно сътрудничество с набор от местни/регионални партньори, като доставчици на първоначално и продължаващо ПОО, институции за висше образование, включително университети по приложни науки и политехнически институти, изследователски институции, научни паркове, агенции за иновации, дружества, камари и техните сдружения, социални партньори, социални предприятия, съвети за отраслови умения, професионални/браншови сдружения, национални и регионални органи и агенции за развитие, служби по заетостта, органи по квалификациите, организации за социално приобщаване и реинтеграция и др.

В тази връзка с настоящата покана ще се окаже подкрепа за проекти, обединяващи местни или регионални партньори от различни държави, които развиват набор от дейности в три клъстера: 1) Преподаване и обучение; 2) Сътрудничество и партньорства; и 3) Управление и финансиране.

ЦВППОО са предназначени за организации, предоставящи професионално образование и обучение на всяко ниво по ЕКР от 3 до 8, включително гимназиалния етап на средното образование, следгимназиалното ниво, което не е висше, както и нивото на висшето образование (например университети по приложни науки, политехнически институти и др.).

В заявленията обаче не може да се обхващат изключително дейности, насочени към учещите във висшето образование; заявленията, които са насочени към ПОО за следгимназиалното ниво (нива 6—8 по ЕКР), трябва да включват поне още едно ниво на квалификация в областта на ПОО между нива 3—5 по ЕКР, както и силен компонент за учене в процеса на работа17 .

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Кандидатите (координатор и пълноправни партньори) трябва да бъдат:

 • Юридически лица (публични или частни органи), които извършват дейност в областта на професионалното образование и обучение или в сферата на труда;
 • Установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата (допустими са държави, които са в процес на преговори за сключване на споразумение за асоцииране и при които споразумението за асоцииране влиза в сила преди подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства).

Организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, също могат да участват, но не и като координатор. Те трябва да бъдат публични или частни организации, които извършват дейност в областта на професионалното образование и обучение или в сферата на труда.

Изключение: организации от Беларус (регион 2) и Руската федерация (регион 4) не са допустими за участие в това действие.

Кой вид организации могат да участват в този проект?

Участващи организации могат да бъдат например (неизчерпателно изброяване):

 • Доставчици на ПОО
 • Организации, представляващи доставчици на ПОО
 • Дружества, промишлени или секторни представителни организации
 • Национални/регионални квалификационни органи
 • Научноизследователски институти
 • Агенции за иновации
 • Органи за регионално развитие

Брой и профил на участващите организации

Партньорството трябва да включва най-малко 8 кандидати (координатор и пълноправни партньори) от минимум 4 държави — членки на ЕС, или от трети държави, асоциирани към програмата.

Всяка държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, трябва да включва:

а) най-малко 1 предприятие, промишлена или секторна представителна организация, и

б) най-малко 1 доставчик на професионално образование и обучение (за средно и/или висше образование).

Останалият състав на партньорството следва да отразява специфичния характер на предложението.

Организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, също могат да участват като пълноправни партньори, свързани субекти или асоциирани партньори (не като координатори), при условие че се докаже, че тяхното участие носи съществена добавена стойност на проекта.

Място на изпълнение на дейностите

Дейностите могат да се провеждат във всяка допустима държава в надлежно обосновани случаи, свързани с целите или изпълнението на проекта.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 48 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 8 юни, 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

ЦВППОО се характеризират с възприемането на системен подход, чрез който институциите за ПОО активно допринасят за съвместното създаване на „екосистеми от умения“ заедно с широк кръг други местни/регионални партньори. От ЦВППОО се очаква да осъществят много повече от простото осигуряване на качествена професионална квалификация.

По-долу сме поместили неизчерпателен списък на типичните дейности, предоставяни от ЦВППОО. Проектите ще постигнат своите цели, като се основават на комбинация от тези дейности (след тиретата са дадени примери за възможни действия в рамките на всяка дейност)18 .

Проектът трябва да избере съответните дейности (като предостави подробности за конкретните действия и резултати), посочени в следните три клъстера:

 1. най-малко 4 дейности, изброени във формуляра за кандидатстване за клъстер 1 — преподаване и учене,
 2. най-малко 3 дейности, изброени във формуляра за кандидатстване за клъстер 2 — сътрудничество и партньорство, и
 3. най-малко 2 дейности, изброени във формуляра за кандидатстване за клъстер 3 — управление и финансиране.

Клъстер 1 — Преподаване и обучение

i.   Оборудване на хората с умения, подходящи за пазара на труда

 • Чрез предвиждане на бъдещи потребности от умения с помощта на ефективни средства за бързо идентифициране на променящите се нужди на пазара на труда19 и съпоставяне на предлаганите умения и възможностите за работа;
 • Чрез фокусиране както върху технически умения, така и върху ключови компетентности20 ;
 • Чрез включване на уменията, необходими за екологичния и цифровия преход21 .

ii.   Търсене на подход за учене през целия живот и приобщаване в ПОО

 • Чрез предоставяне на възможности за учене на хора от всички възрасти и от всички социално-икономически слоеве22 ;
 • чрез съчетаване на предложения за първоначална квалификация в областта на ПОО и продължаващо обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация, въз основа на определянето на необходимите умения23 ;
 • Осигуряване на програми за ПОО на по-високо ниво, разработване на гъвкави начини и механизми за сътрудничество между институциите за ПОО и институциите за висше образование24 .

iii.   Разработване на учебни програми и квалификации за ПОО, позволяващи гъвкавост и индивидуализация на предаването на материала

 • Чрез разработване на индивидуални планове за обучение25 или пътеки за всеки учещ26 , включително за възрастните;
 • Интегриране на международната мобилност на учещите27 в учебните програми, като по този начин се обезпечава валидиране и признаване на резултатите от обучението, придобити в чужбина;
 • Разработване на квалификации, в които са интегрирани компоненти както на училищно обучение, така и на учене в процеса на работа28 ;
 • Разработване на европейски основни професионални профили29 , което да допринесе за мобилността на учещите и работниците, и едновременно с това да гарантира нейното признаване, както и прозрачността, разбирането и преносимостта на резултатите от обучението30 ;
 • Разработване и/или използване на микроквалификации,31 въз основа на които да се признават резултатите от краткосрочни възможности за учене, приспособени към бързо променящите се общество и пазар на труда;
 • Използване на европейските цифрови удостоверения за учене, които дават възможност за лесно удостоверяване на автентичността, валидиране и признаване на квалификации с всякакъв размер и под всякаква форма.

iv.   Разработване на иновативни, ориентирани към учащите се материали и методики за преподаване и учене,

 • включително интердисциплинарно, основано на проекти и компетентности обучение, „фабрики за учене“, „пространства за създаване 32 “ и позитивно образование33
 • Използване на европейските рамки за компетентност34 и производните инструменти, напр. DigComp35 , EntreComp36 , FreenComp, LifeComp37 , GreenComp38 , SELFIE WBL39 , „Проверете цифровите си умения“40 и Европейския сертификат за цифрови умения41 ;
 • Използване на иновативно оборудване за обучение и иновативни цифрови технологии като МООК, симулатори, виртуална и добавена реалност, изкуствен интелект, както за училищно обучение, така и за учене в процеса на работа;
 • Насърчаване на високи постижения на учещите42 чрез действия, които стимулират обучаващите се в рамките на ПОО да изследват своя иновативен и творчески потенциал43 , което води до благоприятен цикъл от ползи за учещите, учителите/обучителите и институцията за ПОО, която може да интегрира най-добрите практики в редовните програми44 .

v.   Инвестиране в първоначалното и продължаващото професионалното развитие на учителите и обучителите45

 • За педагогически, технически, екологични и цифрови умения, включително тези, които са необходими за онлайн учене и дистанционно обучение;
 • Включване на мобилността на учителите и обучители в стратегии за обучение, развитие и интернационализация46 ;
 • Подпомагане на прилагането на култура на качеството въз основа на ясно определени системи за управление47 .

vi.   Създаване на силни механизми за осигуряване на качеството

 • Въз основа на европейски средства и инструменти като EQAVET;
 • Работа за сертифициране на доставчиците на образование и обучение въз основа на стандарти, разработени от съответните национални и/или международни организации по стандартизация — напр. ISO 21001 или EFQM (вж. също Знак за високи постижения в областта на ПОО на EVTA).

vii.   Създаване на ефективни канали за обратна връзка и системи за проследяване на дипломираните лица

 • Установяване на процедури, механизми и инструменти за ефективна обратна връзка и преглед като част от стратегически процес на обучение в организацията за ПОО, за да се подпомогне развитието на висококачествено предоставяне и да се подобрят възможностите за учещите;
 • Създаване на условия за своевременно адаптиране на обучението въз основа на ефективни системи за проследяване на дипломираните лица48 .

viii.   Предоставяне на услуги по ориентиране

 • Осигуряване на висококачествено ориентиране49 както за младежи, така и за възрастни, в подкрепа на избора им на кариера и образование и обучение, както и на участието им в дейности за учене през целия живот;
 • Предоставяне на подкрепа, съобразена с уязвимите лица;
 • Предоставяне на възможности на възрастните да се възползват от правата си на обучение.

ix.   Осигуряване на валидация на предишно обучение

 • Осигуряване на валидация на уменията, независимо по какъв начин са придобити, включително извън формалното образование и обучение: на работното място, у дома или по време на доброволни дейности50 , въз основа на персонализирано обучение.

Клъстер 2 — Сътрудничество и партньорства

x.   Създаване на партньорства между предприятията и образователните институции

 • Култивиране на взаимноизгодни отношения със стопанския сектор чрез формиране на дългосрочни партньорства между предприятията и образователните институции, включително за иновации и предвиждане на умения;
 • Съвместна работа за непрекъснато преразглеждане и актуализиране на учебните програми, за да се гарантира тяхната приложимост спрямо потребностите на учещите и на пазара на труда, по-специално за учене в процеса на работа и чиракуване;
 • Подпомагане на предприятията и по-специално на МСП с персонализирано обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация;
 • Сътрудничество с публичните служби по заетостта и гражданското общество за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни и неактивни лица;
 • Подкрепа за секторното и регионалното сътрудничество, включително присъединяване към Пакта за умения51 , и подпомагане на неговата реализация;
 • Предоставяне на МСП на техническа подкрепа, оценка на нуждите от умения, инструменти и методологии;
 • Организиране на учене в процеса на работа, възможности за чиракуване и стажове за учещите, споделяне на оборудване, както и обмен на учители и обучители между предприятията и центровете за ПОО52 .

xi.   Приложни изследвания и иновации

 • Съвместна работа с дружества, по-специално с МСП, по проекти за приложни изследвания,53 включващи учещи и членове на персонала в областта на ПОО;
 • Използване или съвместно създаване на центрове за иновации и центрове за разпространение на технологии54 за подпомагане на процеса на иновации в МСП с участието на учещите и членовете на персонала в ПОО;
 • Принос към създаването и разпространението на нови знания55 .

xii.   Интернационализация на ПОО и мобилност в чужбина

 • Разработване на стратегически планове за международни дейности, тясно свързани с развитието на институциите за ПОО и на качеството на практиките за преподаване и обучение56 ;
 • Създаване на поддържащи структури и мерки за насърчаване и гарантиране на качеството на дейностите за мобилност в областта на ПОО (включително виртуална мобилност) сред партньорите в мрежата от ЦВППОО в съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“57 ;
 • Поставяне на началото на инициативи за мобилизиране на учещите, учителите и обучителите (включително обучители в предприятията), както и на експерти, за да се използват възможностите, предлагани от програмата „Еразъм+“ (КД 1), за участие в мобилност в чужбина.

xiii.   Насърчаване на предприемачески умения и инициативи

 • Развитие на предприемаческа култура в организациите за ПОО58 , включително на лидери, членове на персонала, учители и обучители, както и на учещите59 ;
 • Работа с местни партньори за развиване на предприемаческите умения и нагласи на учащите се, която отговаря на реалните предизвикателства
 • Осигуряване или свързване на бизнес инкубатори за обучаващите се в рамките на ПОО за развиване на техните предприемачески 60 инициативи.

xiv.   Повишаване на привлекателността на ПОО

 • Чрез започване и активно участие в комуникационни кампании и дейности61 , насочени към повишаване на привлекателността на ПОО;
 • Информиране за възможности за работа чрез ПОО и привличане на младежи и възрастни (включително ученици от началните и средните училища) към учебните пътеки за ПОО;
 • Създаване на международен клон или летни лагери за ПОО62 насочен/и към учещите, учителите и обучителите, ръководителите на институции за ПОО, синдикалните организации, както и към лицата, които обмислят възможности за професионално обучение в бъдеще. Те могат да са насочени към специфични области на професионална дейност, продукти или услуги, както и към комплексни предизвикателства от обществено и икономическо значение.

xv.   Конкурси за умения

 • Насърчаване на участието на учещите в секторни, национални и международни конкурси за умения, насочени към повишаване на привлекателността и високите постижения в областта на ПОО (напр. състезания по инициативите World Skills и/или EuroSkills.

Клъстер 3 — Управление и финансиране

xvi.   Автономия и ефективно управление на ПОО

 • Развитие на капацитета на доставчиците на ПОО да вземат независими решения и да носят отговорност за тях, по образователни, организационни, финансови, свързани с персонала и други въпроси, във връзка с осъществяването на дейността, извършвана в рамките на обхвата, определен от националните правила и разпоредби63 ;
 • Ангажиране на съответните заинтересовани страни, по-специално дружества, камари, професионални и браншови сдружения, синдикални организации, национални и регионални органи и социални партньори, включително представители на учещите, в управлението на системите за ПОО.

xvii.   Стратегически подход за развитие и управление на умения

 • Активно участие в националните и регионалните системи за управление на уменията;
 • Оказване на принос от гледна точка на уменията за заетостта и създаването на социалната политика на местно, регионално, национално и европейско равнище.

xviii. Съвместно създаване на екосистеми от умения

 • Мобилизиране на съответните икономически и социални партньорства, както и на други институции за образование и обучение, за ангажиране или създаване на местни екосистеми от умения, насочени към подпомагане на иновациите, стратегиите за интелигентна специализация, клъстерите, и секторите и веригите за създаване на стойност (промишлени екосистеми);
 • Овластяване на местните екосистеми от умения да допринасят за привличането на чуждестранни инвестиции64 чрез осигуряване на своевременно предоставяне на умения за дружествата, които инвестират на местно равнище.

xix.   Разработване на устойчиви финансови модели

 • Съчетаване на публично и частно финансиране65 , както и дейности, генериращи доходи, и пълноценно използване на основаните на резултатите схеми за финансиране (ако е приложимо)

xx.   Пълноценно използване на националните и европейските финансови инструменти.

 • Те могат да включват подкрепа за дейности в областта на образованието и обучението, мобилност на учещи и персонал, дейности за приложни изследвания, инвестиции в инфраструктура за модернизиране на центровете за ПОО с модерно оборудване, прилагане на системи за управление, за да се гарантират високи постижения и устойчивост на организациите за ПОО и предоставяните от тях услуги и др.

В проекта трябва ясно да бъде идентифициран и обяснен изборът на всяка от избраните дейности и да бъде описано как работата, която ще се извършва чрез тези дейности, ще допринесе конкретно за съответните работни пакети и за общите цели на проекта.

В проектите трябва да се прилагат инструменти и средства66 на равнище ЕС, когато това е уместно.

Проектите трябва да включват изготвяне на дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване. В основата на този план трябва да залегнат устойчивите партньорства между доставчици на образование и обучение и основни заинтересовани страни от промишлеността на съответното равнище. Планът следва да включва информация за съответните структури за управление, както и планове за разширяване на приложението и за финансова устойчивост.

Планът също така следва да гарантира подходяща видимост и широко разпространение на работата на мрежите от ЦВППОО, включително на политическо равнище в ЕС и в държавата, както и подробни предвиждания за разгръщане на европейско, национално и/или регионално равнище с участието на съответните партньори. Освен това в плана за действие трябва се да посочва как разгръщането на проекта може да бъде подпомогнато с финансиране от ЕС и от национални и регионални източници, както и с частно финансиране.

Очаквано въздействие

Очаква се постепенното създаване и развитие на европейски мрежи от центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение да повиши възможностите на ПОО за адаптиране на предоставяните умения към променящите се икономически и социални потребности, като по този начин осигури на ПОО челно място в осигуряването на решения на предизвикателствата, свързани с бързо променящите се потребности от умения.

Очаква се центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, които формират съществена част от „триъгълника на знанието“ — тясното сътрудничество между предприятията, образованието и научните изследвания — и играят основна роля за осигуряване на умения в подкрепа на иновациите и интелигентната специализация, да осигуряват висококачествени умения и компетентности, водещи до качествена заетост и възможности в продължение на цялата кариера, които да отговарят на нуждите на иновативна, приобщаваща и устойчива икономика.

Със здравите си връзки в регионалния/местния контекст, докато същевременно работят на транснационално равнище, центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение ще създадат силни и трайни партньорства между общността на ПОО и света на труда на национално и трансгранично равнище. Така ще се окаже и принос за интернационализацията на ПОО чрез обединяване на партньори от целия свят. Те ще са насочени към „сближаване във възходяща посока“, по отношение на високите постижения в областта на ПОО, които биха били труднодостижими при липса на стимули, техническа подкрепа и възможности за взаимно обучение от ЕС.

Чрез широкото разпространение на резултатите от проектите на транснационално, национално и/или регионално равнище и разработването на дългосрочен план за действие за постепенното разгръщане на резултатите от проектите, в който се вземат предвид националните и регионалните стратегии за развитие и интелигентна специализация, с отделните проекти ще се ангажират съответните заинтересовани страни в рамките на участващите организации и извън тях и ще се осигури трайно въздействие след приключването на проекта.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Прилагат се следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства:

Релевантност на проекта (максимален резултат: 35 точки)

 • Обвързаност с политиката: с предложението се създава и разработва мрежа за транснационално сътрудничество на центрове за високи постижения в областта на ПОО, чиято цел е да насърчава високите постижения в областта на ПОО; в предложението се разяснява как то ще допринесе за постигането на целите на приоритетите на политиката, обхванати от Препоръката на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост67 , както и от Декларацията от Оснабрюк68 ;
 • Последователност: доколко предложението се основава на подходящ анализ на потребностите, целите са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и към действието;
 • Дейности: избраните дейности от трите клъстера са ясно идентифицирани, описани и свързани с общите цели на проекта;
 • Иновации: в предложението се предвижда прилагане на методи и техники, които отговарят на съвременното равнище на развитие на технологиите, както и изготвяне на иновативни резултати и решения за съответната област като цяло или за географския контекст, в който се изпълнява проектът (например съдържание, произведени продукти, прилагани методи на работа, организации и лица, които участват или към които те са насочени);
 • Регионално измерение: предложението доказва приноса си за стратегиите за регионално развитие, иновации и интелигентна специализация въз основа на определянето на местните/регионалните нужди и предизвикателства във всяка от участващите държави;
 • Сътрудничество и партньорства: доколко в предложението се идентифицират и включват по адекватен начин най-подходящите партньори, необходими за реализацията на целите на проекта, и се обяснява как ще се установят стабилни и трайни отношения на местно и транснационално равнище между общността на ПОО и предприятията (които могат да бъдат представлявани от камари или сдружения), в които взаимодействията са реципрочни и взаимноизгодни;
 • Европейска добавена стойност: в предложението ясно се доказва добавената стойност на индивидуално (учещи и/или персонал), институционално и системно равнище, създадена посредством резултати, които трудно биха били постигнати от партньорите без европейско сътрудничество;
 • Интернационализация: предложението показва своя принос към международното измерение на високите постижения в областта на ПОО, включително разработването на стратегии за насърчаване на транснационалната мобилност в областта на ПОО за учещи и членове на персонала, както и на устойчиви партньорства;
 • Цифрови умения: доколко предложението обхваща дейности, свързани с развитието на цифровите умения (като предвиждане на умения, иновативни учебни програми и методологии за преподаване, насоки и др.);
 • Екологични умения: доколко предложението обхваща дейности (като предвиждане на умения, иновативни учебни програми и методологии за преподаване, насоки и др.), свързани с прехода към кръгова и екологична икономика;
 • Социално измерение: в предложението се включва хоризонтално действие в различните действия за справяне с многообразието и насърчаване на споделените ценности, равенството, включително равенството между половете, недискриминацията и социалното приобщаване, включително за хора със специални потребности/с по-малко възможности.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 25 точки)

 • Съгласуваност: цялостната структура на проекта осигурява съгласуваност между целите на проекта, дейностите и предложения бюджет. Предложението представя съгласуван и изчерпателен набор от подходящи дейности и услуги, посредством които ще бъдат удовлетворени установените потребности и ще бъдат реализирани предвидените резултати. Налице са подходящи етапи за подготовка, изпълнение, мониторинг, експлоатация, оценка и разпространение;
 • Дейности: работата, която трябва да се извърши по всяка от избраните дейности от трите клъстера, е ясно описана по отношение на очакваните резултати, конкретния им принос за съответните работни пакети и тяхната съгласуваност с общите цели на проекта;
 • Методология: качество и осъществимост на предложената методология и нейната целесъобразност за постигане на очакваните резултати;
 • Управление: координиращата организация демонстрира високо качество на дейностите по управление, способност за координиране на транснационални мрежи и лидерство в комплексна среда, и установява надеждни договорености за управление. Сроковете, организацията на работата, задачите и отговорностите са правилно определени и реалистични. В предложението се предвижда разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности. Определен е ясен набор от ключови показатели за ефективност и график за тяхната оценка и постигане;
 • Бюджет: в бюджета са предвидени подходящи ресурси за успешно изпълнение; бюджетът не е надценен или подценен;
 • Работен план: качество и ефективност на работния план, включително доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати;
 • Финансов контрол и контрол на качеството: мерките за контрол (непрекъснато оценяване на качеството, партньорски оценки, съпоставителни дейности и т.н.) и показателите за качество гарантират висококачественото и ефективно по отношение на разходите изпълнение на проекта. Предизвикателствата/рисковете пред проекта са ясно посочени и са предвидени подходящи мерки за намаляване на рисковете. Процедурите за експертна оценка са планирани като неразделна част от проекта. Тези процеси включват независимо външно оценяване в средата и края на проекта;
 • Ако проектът включва дейности за мобилност (за учещи и/или членове на персонала):
  • Качество на практическата организация и условия за управление и предоставяне на подкрепа;
  • Доколко тези дейности съответстват на целите на проекта и обхващат достатъчен брой участници;
  • Качество на мерките за признаване и валидиране на резултатите от обучението на участниците в съответствие с европейските инструменти и принципи за прозрачност и признаване.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

 • Конфигурация: проектът включва подходящ състав от взаимно допълващи се участващи организации с необходимия профил, компетентности, опит и експертен капацитет, за да бъдат успешно реализирани всички аспекти на проекта. Ролята на всеки партньор трябва да бъде ясно определена, а нейната добавена стойност да бъде обяснена.
 • Сближаване във възходяща посока: доколко партньорството обединява организации, чиято дейност е свързана с областта на професионалното образование и обучение или със света на труда и които са на различни етапи от разработването на подходи за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, и позволява безпроблемен и ефективен обмен на опит и знания между тези партньори;
 • Географско измерение: доколко партньорството включва съответните партньори от различни географски региони, както и доколко кандидатът е мотивирал географския състав на партньорството и е доказал неговата значимост за постигането на целите на ЦВППОО, както и доколко партньорството включва широк и подходящ кръг от заинтересовани участници на местно и регионално равнище;
 • Участие на трети държави, които не са асоциирани към програмата: ако е приложимо, трябва да се даде ясно обяснение по какъв начин участието на организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, носи съществена добавена стойност на проекта;
 • Сътрудничество: предложен е действащ механизъм, гарантиращ ефективна координация, вземане на решения и комуникация между участващите организации, участниците и останалите заинтересовани страни.

Въздействие (максимален резултат: 20 точки)

 • Използване на резултатите: предложението съдържа информация за начина на използване на резултатите от проекта от партньорите и от други заинтересовани страни. В него се съдържат методи за измерване на използването на резултатите през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • Разпространение: в предложението се съдържа ясен план за разпространение на резултатите и се предвиждат подходящи цели, дейности, съответни срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред заинтересованите страни, създателите на политики, предоставящите професионално ориентиране, предприятията, младите учещи и др. през периода на изпълнение на проекта и след приключването му; в предложението са посочени и партньорите, които ще отговарят за изпълнението на дейностите за разпространение;
 • Въздействие: предложението излага потенциалното въздействие на проекта по отношение на:
  • Участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
  • Извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, както и потенциала му за включване в развитието на умения за ПОО на регионално, национално и/или европейско равнище.
 • В предложението са включени мерки, както и ясно определени цели и показатели за мониторинг на напредъка и за оценка на очакваното въздействие (краткосрочно и дългосрочно);
 • Устойчивост: в предложението се обяснява как ЦВППОО ще бъде разгърнат и доразвит. Предложението включва изготвяне на дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване. В основата на този план трябва да залегнат устойчивите партньорства между доставчици на образование и обучение и основни заинтересовани страни от промишлеността на съответното равнище. В плана следва да се съдържа информация за съответните структури за управление, както и планове за разширяване на приложението и финансова устойчивост, включително да се посочват финансови ресурси (европейски, национални и частни), чрез които да се осигури дългосрочната устойчивост на постигнатите резултати и ползи.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки (от общо 100 точки), като се вземе предвид и необходимата минимална положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства: минимум 18 точки за категорията „релевантност на проекта“; минимум 13 точки за категорията „качество на структурата и изпълнението на проекта“ и 11 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“. При паритет предимство имат проектите, получили най-висока оценка по категориите „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения.

Печат за Високи постижения

Проектните предложения, оценени над праговете за качество, с общ брой точки равен или по-висок от 75 %, които обаче не могат да бъдат финансирани по програмата „Еразъм+“ поради липса на наличен бюджет по настоящата покана за представяне на предложения, могат да получат сертификат за печат за високи постижения, с който да удостоверят качеството на предложението и да улеснят алтернативното му финансиране на национално или регионално равнище.

Печатът за високи постижения представлява сертификат за знак за качество, присъждан на висококачествени проектни предложения, които не могат да бъдат финансирани по програмата „Еразъм+“ поради недостиг на средства69 . Със знака се признава качеството на предложението и се улеснява търсенето на алтернативно финансиране. Финансиращите органи на национално или регионално равнище могат да решат да финансират директно проектното предложение на притежателя на печата въз основа на оценката за високо качество, получена след процеса на оценка, проведен от независими експерти на Комисията, без да се изпълнява нов пълен процес на оценка. Присъждането на печат за високи постижения може също така да улесни алтернативното финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) или Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), в съответствие с член 73, параграф 4 от Регламента за общите разпоредби (ОРР)70 .

Кандидатите трябва да знаят, че присъждането на сертификат за печат за високи постижения не представлява гаранция за автоматично алтернативно финансиране, тъй като решението за потенциално финансиране на проектни предложения на притежатели на печат е изцяло по преценка на управляващите органи на фондовете на политиката на сближаване, съгласно ЕФРР или ЕСФ+, или на други финансиращи органи на национално и регионално равнище.

Ако кандидатът представи предварително разрешение във формуляра за кандидатстване, данните от проектното предложение за притежатели на печат могат да бъдат споделени с управляващите органи на фондовете на политиката на сближаване и други потенциално заинтересовани финансиращи органи на национално или регионално равнище чрез националните агенции, при пълно спазване на правила, уреждащи поверителността на предложението и защитата на личните данни.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на вноските под формата на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидатите действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е 4 милиона евро.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 1. Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 2. В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 3. В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на еднократната сума, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 4. Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Не се допуска финансова подкрепа за трети страни. Допускат се разходи за доброволци и МСП. Можете да намерите повече информация в раздел „Допустими преки разходи“ в част В от настоящото ръководство за програмата.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Тази схема за финансиране ще позволи да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Предложението трябва да включва разходи за поне една годишна среща (1 представител от всеки пълноправен партньор по проекта), организирана от или по инициатива на Европейската комисия/Европейската изпълнителна агенция за образование и култура за обмен на добри практики и взаимно обучение между центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Учащи и служители в областта на професионалното образование и обучение