Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Академии за учители „Еразъм+“

Резолюцията на Съвета от 2019 г. относно по-нататъшното развитие на [fn]европейското пространство за образование[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32019G1118%2801%29[/fn] приканва Комисията да „разработи нови средства за обучение и подкрепа на компетентни, мотивирани и висококвалифицирани учители, обучители, педагози в сферата на образованието и грижите в ранна детска възраст, училищни ръководители и други служители, и да насърчава непрекъснатото им професионално развитие, както и висококачествената, основана на научни изследвания подготовка на учителите“.

В заключенията на Съвета от май 2020 г. относно европейските учители и обучители за [fn]бъдещето[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(02)&from=EN[/fn] отново се изтъква ролята на учителите като крайъгълни камъни на европейското пространство за образование и се призовава за по-нататъшна подкрепа за професионалното развитие и развитието на компетентностите на учителите, както и за благополучието на всички етапи от тяхната кариера. В заключенията се подчертават ползите от мобилността на учителите и необходимостта от включване на мобилността като част от първоначалното и продължаващото образование на учителите. Освен това в заключенията Комисията се приканва да осигурява подкрепа за по-тясното сътрудничество между институциите за подготовка на учители в рамките на цялостното професионално развитие на учителите.

В съобщението на Комисията от 2020 г. относно постигането на европейското пространство за образование [fn]до 2025 г.[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&qid=1615191824099&from=EN[/fn] се признава ключовата роля на учителите и обучителите и се определя визията за високо компетентни и мотивирани преподаватели, които в рамките на разностранната си кариера да могат да се възползват от набор от възможности за подкрепа и професионално развитие. В него се предлагат редица действия за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени днес преподавателските професии, включително планът за създаване на академии за учители „Еразъм+“.

В плана за действие на [fn]Комисията в областта на цифровото образование за 2021—2027 г.[ft/]https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_bg[/fn] се подчертава необходимостта да се осигурят на всички учители и обучители увереност и умения, за да използват технологиите ефективно и творчески с цел да ангажират и мотивират учещите, както и да се гарантира, че всички учещи развиват своите компетентности в областта на цифровите технологии за учене, живот и работа в един все по-цифровизиран свят.

В резолюцията на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението с оглед на европейското пространство за образование и отвъд него (2021—2030 г.) се посочва потенциалът на академиите за учители по програмата „Еразъм+“ за улесняване на изграждането на мрежи, обмена на знания и мобилността и за предоставяне на учителите и обучителите възможности за учене на всички етапи от техните кариери.

Необходимо е да се подобри привлекателността на учителската професия: в държавите от ЕС, участващи в проучването TALIS на ОИСР, средно под 20 % от учителите в прогимназиалното образование считат, че професията им е ценена от обществото.

Застаряването на преподавателските кадри предизвиква загриженост, тъй като предстоящите вълни от пенсионирания могат да доведат до потенциален недостиг на преподавателски персонал в дадена държава.

Обзорът на образованието и обучението показва също, че редица европейски държави са изправени пред сериозен недостиг на учители във всички или в някои области като например науката, или в специфични профили, като например преподаването на ученици със специални потребности.

Въпреки широкото предлагане на непрекъснато професионално развитие според проучването на ОИСР TALIS учителите все още съобщават за липсата на възможности за професионално развитие.

Въпреки ползите от мобилността тя все още не е включена ефективно в подготовката на учителите поради множество практически пречки, които следва да бъдат премахнати чрез по-последователни политики.

Академиите за учители по програмата „Еразъм+“ ще разглеждат тези въпроси, като насърчават тясното сътрудничество между организациите, работещи в областта на първоначалното и продължаващото обучение и подготовка на учители, ще допълват други дейности за изграждането на европейското пространство за образование и ще спомагат за прехвърлянето на резултатите към разработването на национална и регионална политика и в крайна сметка, към подготовката на учители и подкрепата за училищата.

Те ще надграждат и доразвиват иновациите и ефективните практики, присъстващи в националната подготовка на учителите и в европейското сътрудничество. Ще се отделя специално внимание на разпространението и използването на ефективни практики в различните държави и институции за подготовка на учители, както и на осигуряването на обратна връзка и въздействие също и на равнище на политиката.

Цели на Действието

Общата цел на това действие е да се създадат европейски партньорства между доставчиците на образование и обучение за учители с цел създаването на академии за [fn]учители[ft/]За целите на настоящата покана терминът „учител“ следва да се разбира в разширен смисъл, като включва обучители и персонал в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст.[/fn], които ще развиват европейската и международната перспектива в областта на подготовката на учители.

Тези академии ще насърчават многоезичието, езиковата осъзнатост и културното многообразие, ще развиват подготовката на учителите в съответствие с приоритетите на ЕС в областта на образователната политика и ще допринасят за постигането на целите на европейското пространство за образование.

Академиите за учители „Еразъм+“ ще постигат следните цели:

 • Принос за подобряване на политиките и практиките в областта на подготовката на учители в Европа чрез създаването на мрежи и общности от практикуващи специалисти в подготовката на учители, които да обединяват доставчици на първоначална подготовка на учители (образование за бъдещи учители преди постъпване на служба), доставчици на продължаващо професионално развитие (в процеса на работата) и други заинтересовани участници като сдружения на учители, министерства и заинтересовани страни за разработването и изпитването на ефективни, достъпни и прехвърляеми в други контексти стратегии и програми за професионално обучение.
 • Разработване и съвместно изпробване на различни модели на мобилност (виртуална, физическа и смесена) в първоначалната подготовка на учители и като част от продължаващото професионално развитие на учителите с цел повишаване на качеството и броя на дейностите за  мобилност и превръщането им в неразделна част от подготовката на учители в Европа.
 • Развитие на устойчиво сътрудничество между доставчиците на подготовка на учители, което да окаже въздействие върху качеството на подготовката на учители в Европа и да вдъхнови политиките за подготовка на учители на европейско и национално равнище.
 • Засилване на европейското измерение и интернационализацията на подготовката на учители чрез иновативно и практическо сътрудничество с кадрите за подготовка на учители и с учители в други европейски държави и чрез споделяне на опит за по-нататъшното развитие на подготовката на учители в Европа.

Това сътрудничество ще бъде насочено към един или повече от хоризонталните приоритети на програмата „Еразъм+“, като тема(и) за дейностите на Академията за учители.

Академиите за учители следва да определят и да работят по един или повече приоритети, които са от особено значение за тяхното партньорство, с оглед подобряване на висококачественото образование/професионално развитие и задоволяване на неотложните нужди на (бъдещите) учители, по-специално чрез предлагане на курсове, модули и други възможности за обучение на учители по:

1. Приобщаване и многообразие, по-специално:

Да се помогне на учителите да придобият необходимите знания, умения и компетентности за образователното приобщаване на деца/студенти с по-малко възможности, включително деца/студенти с увреждания или специални потребности, които са мигранти, както и деца/студенти, живеещи в селски и отдалечени райони, като най-отдалечените региони, деца/студенти, изправени пред неравенства между половете, социално-икономически трудности или пред всякакъв друг потенциален източник на дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Това означава също така разбиране на причините за слабия успех, за преустановяването на участието в учебния процес, както и разглеждане на въпросите на благополучието, психичното здраве и тормоза. Сред примерите са: Разработване на компетентности за преподаване в многоезична и мултикултурна среда, за чувствителни към аспектите на пола практики, приобщаващо образование за деца със специални потребности, създаване на подкрепяща учебна среда и стратегии, насочени към благополучието на учещите и учителите в училище, как да се използват разнообразни подходи за учене и смесено обучение, както и методи и инструменти за формиращо оценяване.  

Подготвяне на учителите за преодоляването на пречките, пред които са изправени посочените групи при достъпа до образование, и допринасяне за създаването на положителен учебен климат и приобщаваща среда, в които се насърчават равнопоставеността и равенството и се отговаря на нуждите на по-широката общност; изграждане на отношения на доверие с учещите, родителите, семействата и настойниците; използване на съвместни практики и работа в многодисциплинарни екипи в училище.

За допълнителна справка:

2. Околна среда и борба с изменението на климата, по-специално:

Прилагане и по-нататъшно разработване на всеобхватни и съвместни подходи към преподаването и ученето за екологичния преход и устойчивото развитие, като се признава, че всички преподаватели, независимо от тяхната дисциплина или образователен сектор, са преподаватели по устойчивост, които трябва да подкрепят учениците си при подготовката им за екологичния преход.

Предлагане на професионално обучение/образование на (бъдещите) учители по отношение на изменението на климата и как най-добре да го преподават; развиване на умения за устойчивост на (бъдещите) учители/преподаватели и водачи в сферата на образованието; и обмен и развиване на подходите на участващите организации по отношение на устойчивостта на околната среда.

Обмен на информация за това как да се повиши осведомеността относно екологичния преход, предизвикателствата, свързани с околната среда и изменението на климата, развиване на компетентности, разработване на стратегии и методологии за екологични секторни умения, както и на ориентирани към бъдещето учебни програми, които удовлетворяват по-ефективно нуждите на учителите.

Подпомагане на учителите във възприемането на педагогически методи, включително изпробване на иновативни практики, които подобряват преподаването и ученето за екологичен преход и устойчиво развитие по интердисциплинарен начин, включително социално-емоционалните аспекти на ученето, така че всички учещи да станат фактори на промяната и да се научат да размишляват и действат за един по-устойчив свят както индивидуално, така и колективно на местно и глобално ниво. 

За допълнителна справка: Препоръка на Съвета относно ученето, насочено към [fn]екологична устойчивост[ft/]https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2022-INIT/bg/pdf[/fn].

3. Справяне с цифровата трансформация чрез развитие на цифрова готовност, устойчивост и капацитет, по-специално:

Подкрепа на необходимостта от участие на (бъдещите) учители по пътя на цифровата трансформация, с цел да се използва потенциалът на цифровите технологии за преподаване и учене и да се развият цифрови умения за всички, както и да се повиши капацитетът и готовността на институциите да управляват ефективно преминаването към цифрово образование.

Допринасяне към първия стратегически приоритет на плана за действие в областта на цифровото образование — развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование чрез изграждането на капацитет и критично разбиране за използването на възможностите на цифровите технологии за преподаване и учене на всички равнища и във всички сектори, както и за разработването и прилагането на планове за цифрова трансформация на образователните институции.

Подкрепа на целенасоченото използване на цифровите технологии за преподаване, учене, оценяване и насърчаване на участието. Това обхваща развитието на цифрова педагогика и експертен опит в използването на цифрови инструменти за учителите, включително достъпни и помощни технологии, както и създаването и иновативното използване на цифрово образователно съдържание.  Особено внимание ще бъде отделяно на насърчаването на равенството между половете и преодоляването на различията във връзка с достъпа и използването на цифрови технологии от слабо представените групи.

Насърчава се използването на европейски рамки за компетентностите в областта на цифровите технологии на преподаватели, граждани и организации.

За допълнителна справка: План за действие в областта на цифровото образование [fn](2021—2027 г.)[ft/]https://education.ec.europa.eu/bg/focus-topics/digital-education/action-plan[/fn].

4. Общи ценности, гражданска ангажираност и участие, по-специално:

обучаване и подготовка на (бъдещи) учители;

насърчаване на активното гражданство и етиката при преподаването им и стимулиране на развитието на социални и междукултурни компетентности, критичното мислене и медийната грамотност;

предлагане на възможности за деца/студенти за участие в демократичния живот и за социално и гражданско ангажиране, по-специално чрез формални или неформални дейности за учене;

повишаване на осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз, по-специално по отношение на общите ценности на ЕС, принципите на единството и многообразието, културната идентичност, културната осведоменост и социалното, културното и историческото наследство на участниците.

За допълнителна справка: Препоръка на Съвета относно утвърждаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на [fn]преподаването[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=BG[/fn].

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за академии за учители „Еразъм+“ трябва да отговарят на следните критерии.

Допустими участващи организации (Кой може да кандидатства?)

За да са допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) трябва:

 • правни субекти (публичноправни или частноправни субекти);
 • да бъдат установени в една от допустимите държави, т.е. държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата (вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство).

Организации, установени в трети държави, които не са асоциирани към програмата, не могат да участват в действието.

Координиращата организация трябва да е институция за подготовка на учители. Тя подава заявление от името на всички организации, участващи в проекта. Тя не може да бъде свързан субект.

Кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) могат да бъдат например (неизчерпателен списък):

 • Институции за подготовка на учители (колежи, институти, университети, предоставящи първоначална подготовка на учители и/или продължаващо професионално развитие) за учители и служители в сферата на образованието и грижите в ранна детска възраст на нива 0—3 по Международната стандартна класификация на образованието (ISCED), включително за учители в системата на ПОО;
 • Министерства или сходни публични органи, отговарящи за политиките в областта на училищното образование;
 • Публични (местни, регионални или национални) и частни органи, отговарящи за разработването на политики и предлагането на подготовка на учители, както и за определянето на стандарти за квалификацията на учители;
 • Сдружения на учители или други национално признати доставчици на подготовка на учители и продължаващо професионално развитие;
 • Органи, отговарящи за образованието и обучението на учителите и за надзора на тяхното продължаващо професионално развитие и квалификация;
 • Училища, работещи с доставчици на подготовка на учители с цел практическото обучение да се включи в подготовката на учители;
 • Други училища (от предучилищното образование до първоначалното ПОО) или други организации (например НПО, сдружения на учители), които имат отношение към проекта.

Други субекти могат да участват с други роли в консорциума, например като асоциирани партньори. 

Състав на консорциума  (Брой и профил на участващите организации)

6 кандидати (бенефициери, а не свързани субекти) от минимум 4 държави — членки на ЕС, или от трети държави, асоциирани към програмата (включително най-малко 3 държави — членки на ЕС), които отговарят на следните условия:

 • минимум 4 установени в държавата доставчици на първоначална подготовка на учители от 3 различни държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и 
 • минимум 1 установен в държавата доставчик на продължаващо професионално развитие (обучение в процеса на работата) за учителите, и
 • минимум 1 училище за практика/обучение. 

Консорциумът може също така да включва свързани субекти или асоциирани партньори, други организации със съответен експертен опит в подготовката на учители и/или органи, определящи стандарти, квалификации или осигуряване на качеството в подготовката на учители.

Географско местоположение  (Място на изпълнение на дейностите)

Дейностите трябва да се провеждат в държави — членки на ЕС, или в трети държави, асоциирани към програмата.

Не са допустими дейности, провеждани в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) чрез портала Funding & Tender Opportunities (FTOP)

Покана №: ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA

Преди да кандидатствате, моля, вижте съответните често задавани въпроси във FTOP.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 6 юни, 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Как се кандидатства?

За информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Структуриране на проекта

Всяка академия за учители осъществява последователен и всеобхватен набор от дейности като:

 • Сътрудничество и създаване на мрежи и общности от практикуващи специалисти между доставчици на подготовка на учители, сдружения на учители, публични организации, участващи в подготовката на учители, и други имащи отношение участници за създаването на иновативни стратегии и програми за първоначално и продължаващо професионално развитие за учители и училища.
 • Разработване и предоставяне на съвместни, иновативни и ефективни модули за учене за подготовка на учители и за компетентности на учители по трудни и/или нови педагогически въпроси от общ интерес. Те трябва да отговарят на различните нужди на стажантите учители (в рамките на първоначалната им подготовка) и на редовните учители (в рамките на продължаващото професионално развитие).
 • Разработване на съвместно предложение за обучение със силно европейско измерение, което да включва дейности за мобилност във всичките ѝ форми, например организиране на летни училища, проучвателни посещения за студенти и преподаватели и други, както физически, така и виртуални форми на междууниверситетско сътрудничество.
 • Определяне на ефективни начини за премахване на пречките пред мобилността и определяне на условията, включително практическата организация и признаването на обучението, за увеличаване на броя и качеството на дейностите за мобилност и тяхното включване като неразделна част от първоначалното и продължаващото предлагане на обучение за учителите.
 • Включване на училищата и по-специално на школите за обучение в експериментиране и споделяне на иновативни нови начини на преподаване (включително за дистанционен и смесен подход към преподаването и ученето).
 • Предприемане, в съответствие с целите на настоящата покана, на проучвания, изследвания и/или допитвания или събиране на ефективни практики за изготвяне на обобщения, документи за обсъждане, препоръки и др. с цел да се стимулират дискусиите и да се ориентират политиките за подготовка на учители.
 • Насърчаване и отдаване на предпочитание на съществуващите инструменти по програмата „Еразъм+“, например eTwinning като част от Европейската платформа за училищно образование, за виртуална мобилност, сътрудничество, комуникация за изпитване и споделяне на резултати.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Прилагат се следните критерии:

Релевантност на проекта (максимален резултат: 35 точки)

 • Връзка с целите на поканата: доколко с предложението се създава Академия за учители с цел подобряване на първоначалното и продължаващото обучение на учителите с иновативни предложения за обучение на учителите във връзка с поне един от приоритетите на „Еразъм+“:
  • Приобщаване и многообразие;
  • Околна среда и борба с изменението на климата:
  • Справяне с цифровата трансформация чрез развитие на цифрова готовност, устойчивост и капацитет;
  • Общи ценности, гражданска ангажираност и участие.
 • Ценности на ЕС: предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • Последователност: доколко предложението се основава на подходящ анализ на нуждите, ясно определени и реалистични цели, насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и към действието.
 • Иновативен подход: в предложението се предвижда прилагане на методи и техники, които отговарят на съвременното равнище на развитие на технологиите, както и изготвяне на иновативни резултати и решения за съответната област като цяло или за географския контекст, в който се изпълнява проектът (например съдържание, произведени крайни продукти, прилагани методи на работа, организации и лица, които участват или към които те са насочени).
 • Европейска добавена стойност: в предложението ясно се доказва добавената стойност на индивидуално (учещи и/или персонал), институционално и системно равнище, създадена посредством резултати, които трудно биха били постигнати от партньорите без европейско сътрудничество; в предложението се използват и популяризират съществуващите инструменти на равнището на ЕС като eTwinning и Европейската платформа за училищно образование с цел сътрудничество и комуникация, както и изпитване и споделяне на резултати.
 • Интернационализация: предложението показва своя принос към международното измерение на подготовката на учители, включително разработването на съвместни модели на мобилност (виртуална, физическа и смесена) и на други предложения за обучение в първоначалната подготовка на учители и продължаващото професионално развитие на учителите.
 • Отчитане на особеностите на пола: в предложението се разглежда въпросът за равенството между половете и се допринася за намирането на решения за ефективно насърчаване на преподаване в училищата, отчитащо особеностите на пола.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 25 точки)

 • Съгласуваност: цялостната структура на проекта осигурява съгласуваност между целите на проекта, дейностите и предложения бюджет. Предложението представя съгласуван и изчерпателен набор от подходящи дейности и услуги, посредством които ще бъдат удовлетворени установените потребности и ще бъдат реализирани предвидените резултати.
 • Методология: качество и осъществимост на предложената методология и нейната целесъобразност за постигане на очакваните резултати.
 • Структура: яснота, пълнота и качество на работната програма, включително правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение, мониторинг, използване, оценка и разпространение.
 • Управление: предвидена е надеждна структура на управление. Сроковете, организацията на работата, задачите и отговорностите са правилно определени и реалистични. В предложението се предвижда разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности.
 • Бюджет: в бюджета са предвидени подходящи ресурси за успешно изпълнение; бюджетът не е надценен или подценен.
 • Управление на риска: предизвикателствата/рисковете пред проекта са ясно посочени и са предвидени подходящи мерки за намаляване на рисковете.
 • Осигуряване на качеството: мерките за контрол (непрекъснато оценяване на качеството, партньорски оценки, съпоставителни дейности и др.) са въведени по подходящ начин.
 • Инструменти за наблюдение: определени са показатели, които да гарантират висококачествено и ефективно по отношение на разходите изпълнение на проекта.
 • Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)@Конфигурация: проектът включва подходящ състав от взаимно допълващи се участващи организации с необходимия профил, компетентности, опит и експертен капацитет, за да бъдат успешно реализирани всички аспекти на проекта.
 • Сътрудничество със заинтересованите страни: партньорството създава силни и постоянни мрежи и общности от практикуващи специалисти както на местно, така и на национално и транснационално равнище с доставчиците на подготовка на учители, публичните органи, участващи в подготовката на учители, и други заинтересовани участници, и позволява ефективен обмен на опит и знания между тези заинтересовани страни;
 • Географски баланс: партньорството включва съответни партньори от различни географски области, които имат активна роля в проекта; кандидатът е обосновал географския състав на партньорството и е доказал неговата значимост за постигането на целите на академията за учители; партньорството включва широк и подходящ кръг от заинтересовани участници на местно и регионално равнище.
 • Виртуално сътрудничество и мобилност: сътрудничеството е свързано със съществуващите инструменти по програмата „Еразъм+“ като eTwinning и Европейската платформа за училищно образование.
 • Ангажираност: разпределението на отговорностите и задачите е изрично определено, рационално и отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации с оглед на техния експертен капацитет и възможности.
 • Задачи: координиращата организация демонстрира високо качество на дейностите по управление, способност за координиране на транснационални мрежи и лидерство в комплексна среда; отделните задачи се разпределят въз основа на конкретното ноу-хау на всеки от партньорите.
 • Сътрудничество: предложен е действащ механизъм, гарантиращ ефективна координация, вземане на решения и комуникация между участващите организации, участниците и останалите заинтересовани страни.

Въздействие (максимален резултат: 20 точки)

 • Използване на резултатите: предложението съдържа информация за начина на използване на резултатите от проекта от партньорите и от други заинтересовани страни. То включва методи за измерване на използването на резултатите през периода на изпълнение на проекта и след приключването му.
 • Разпространение: предложението съдържа ясен план за разпространение на резултатите през периода на изпълнение на проекта и след приключването му и предвижда подходящи цели, дейности, съответни срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред заинтересованите страни, лицата, разработващи политики, доставчиците на подготовка на учители, публичните органи и др. през периода на изпълнение на проекта и след приключването му; в предложението са посочени и партньорите, които ще отговарят за изпълнението на дейностите за разпространение, както и опитът на тези партньори в изпълнението на такива дейности; в предложението се определят средствата, използвани за разпространение, като се предпочитат инструментите по програмата „Еразъм+“ като eTwinning и Европейската платформа за училищно образование.
 • Въздействие: предложението излага потенциалното въздействие на проекта по отношение на:
  • участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
  • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско равнище.

В предложението са включени мерки, цели и показатели за мониторинг на напредъка и за оценка на очакваното въздействие (краткосрочно и дългосрочно).

 • Устойчивост: в предложението се обяснява как академиите за учители „Еразъм+“ ще бъдат разгърнати и доразвити. Предложението включва изготвяне на дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване. Този план се основава на устойчиви партньорства между доставчиците на първоначална подготовка на учители(образование за бъдещи учители преди постъпване на служба) и доставчиците на продължаващо професионално развитие (в процеса на работата). В плана следва да се съдържа информация за съответните структури за управление, както и планове за разширяване на приложението и финансова устойчивост, включително да се посочват финансови ресурси (европейски, национални и частни), чрез които да се осигури дългосрочната устойчивост на постигнатите резултати и ползи.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки (от общо 100 точки), като се вземе предвид и необходимата минимална положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства: минимум 18 точки за категорията „релевантност на проекта“; минимум 13 точки за категорията „качество на структурата и изпълнението на проекта“ и 11 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“.

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“.

Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група. 

Очаквано въздействие

Очаква се развитието на академиите за учители „Еразъм+“ да увеличи привлекателността на учителската професия и да осигури висококачествена първоначална подготовка и продължаващо професионално развитие за учители, преподаватели и директори на училища.

Очаква се академиите за учители „Еразъм+“ да засилят европейското измерение и интернационализацията на подготовката на учители чрез създаването на европейски партньорства между доставчиците на образование и обучение за учители. Тясното сътрудничество между съответните участници през европейските граници предвижда иновативно европейско сътрудничество и съществено развитие на политиките и практиките в областта на подготовката на учители, като се основава на съществуващите иновации и ефективни практики в рамките на националните системи за подготовка на учители и на съвместното предложение за обучение, организирано за участващите учители. Очаква се този подход да проправи пътя за превръщането на мобилността в неразделна част от подготовката на учители в Европа чрез премахване на действителните пречки пред мобилността и определяне на условията за успешни стратегии и програми за мобилност.

Като функционират на национално и европейско равнище, академиите за учители „Еразъм+“ ще създадат силни и устойчиви партньорства между доставчиците на първоначална подготовка на учители и на продължаващо професионално развитие. Те ще осигурят по-тясно сътрудничество между доставчиците на подготовка на учители, като улеснят възможностите за структурни партньорства и съвместни програми между институциите. По този начин чрез академиите за учители „Еразъм+“ ще се осигури висококачествено и ефективно първоначално и продължаващо професионално развитие и ще се постигнат резултати, които трудно биха били осъществени без споделяне на знания и ефективно сътрудничество.

Чрез използването на различни канали за разпространение на транснационално, национално и/или регионално равнище и разработването на дългосрочен план за действие за постепенно разгръщане на получените резултати в проектите ще се ангажират съответните заинтересовани страни в рамките на участващите организации и извън тях и ще се осигури трайно въздействие и след приключването на проекта.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Сумата ще бъде определена от органа, предоставящ тези средства, въз основа на прогнозния бюджет на проекта, резултатите от оценката и процент на финансиране от 80 %.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е 1 500 000 EUR.

Не се допуска финансова помощ за трети страни под формата на безвъзмездни средства или награди.

Допускат се разходи за доброволци. Посочените единични разходи трябва да бъдат приведени в съответствие с тези, посочени в Решението относно единичните разходи за [fn]доброволци[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf[/fn].

Допускат се единични разходи за собствениците на МСП. Посочените единични разходи трябва да бъдат приведени в съответствие с тези, посочени в Решението относно единичните разходи за собствениците на [fn]МСП[ft/]unit-cost-decision-sme-owners-natural-persons_en.pdf (europa.eu)[/fn].

Съответният работен пакет следва да включва разходи за поне една годишна среща (1 представител от всеки пълноправен партньор по проекта), организирана от или по инициатива на Европейската комисия/Европейската изпълнителна агенция за образование и култура за обмен на добри практики и взаимно обучение между академиите за учители по програмата „Еразъм+“.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на еднократната сума, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 • Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Можете да намерите повече информация в раздел „Допустими преки разходи“ в част В от настоящото ръководство за програмата.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Тази схема за финансиране ще позволи да се обърне особено внимание на крайните продукти, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Служители в училища