Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ionaid barr Feabhais Gairme

Tá cur chun feidhme cur chuige maidir le barr feabhais gairme lárnach i gclár oibre foriomlán beartais an Aontais le haghaidh scileanna agus Gairmoideachais agus Gairmoiliúna (VET). Maidir leis an gClár Oibre Eorpach do Scileanna Nua, an Limistéar Eorpach Oideachais, an Moladh ón gComhairle, 2020, maidir le Gairmoideachas agus Gairmoiliúint1 , chomh maith le Dearbhú Osnabrück2 , tá tagairtí soiléire iontu ar fad don Bharr Feabhais Gairme mar spreagadh d’athchóirithe in earnáil an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna.

Is é is aidhm don tionscnamh maidir le hIonaid Barr Feabhais Gairme freagairt don tosaíocht beartais seo a thacaíonn le hathchóirithe in earnáil an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna, lena gcinnteofar scileanna agus inniúlachtaí ardcháilíochta as a dtagann fostaíocht ardcháilíochta agus deiseanna ar feadh na gairme lena gcomhlíontar riachtanais geilleagair nuálaigh, chuimsithigh agus inbhuanaithe3 . Tacaíonn tionscnamh an Ionaid Barr Feabhais Gairme freisin le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, na Straitéise Digití nua, na Teachtaireachta maidir le Scileanna agus Tallann a mhealladh, agus na Straitéise Tionsclaíche nua agus na Straitéise FBM nua, toisc go bhfuil scileanna lárnach iontu.

Oibríonn Ionaid Barr Feabhais Gairme i gcomhthéacs áitiúil áirithe, ag cruthú éiceachórais scileanna don nuálaíocht, don fhorbairt réigiúnach agus don chuimsiú sóisialta, agus ag obair le hionaid barr feabhais gairme i dtíortha eile trí líonraí comhoibríocha idirnáisiúnta. Bunaítear leo cur chuige ón mbun aníos i leith barr feabhais gairme ina bhfuil raon leathan páirtithe leasmhara áitiúla rannpháirteach ag cur ar chumas institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna an soláthar scileanna a chur in oiriúint go gasta chun freastal ar riachtanais eacnamaíocha agus shóisialta athraitheacha.

Cuireann siad deiseanna ar fáil le haghaidh oiliúint tosaigh daoine óga chomh maith le leanúint le huas‑sciliú agus athsciliú daoine fásta, trí thairiscint oiliúna atá solúbtha agus tráthúil agus a fhreastalaíonn ar riachtanais margaidh soláthair atá dinimiciúil, i gcomhthéacs na n‑aistrithe glasa agus digiteacha. Gníomhaíonn siad mar spreagthóirí d’fhorbairt agus do nuálaíocht ghnó áitiúil, trí obair dhlúth a dhéanamh le cuideachtaí (FBManna go háirithe) ar thionscadail taighde fheidhmigh, ag cruthú mol eolais agus nuálaíochta, chomh maith le tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh fiontraíochta a bhfoghlaimeoirí.

‘Cóineasú aníos’ bharr feabhais an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna is aidhm do na líonraí. Féadfaidh tíortha ag a bhfuil córais barr feabhais gairme dea‑fhorbartha páirt a ghlacadh iontu, chomh maith leis na tíortha sin ina bhfuil cineálacha chuige comhchosúla á bhforbairt faoi láthair, arb é is aidhm dóibh fiosrú a dhéanamh ar lánacmhainneacht institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna chun ról réamhghníomhach a ghlacadh chun tacú leis an bhfás agus leis an nuálaíocht.

Cuireann an tionscnamh sin ‘éirim Eorpach’ leis an mBarr Feabhais Gairme trí thacaíocht a thabhairt do chur chun feidhme bheartais agus ghníomhaíochtaí an Aontais maidir le gairmoideachas agus gairmoiliúint, beartais agus gníomhaíochtaí a chomhaontaítear le Ballstáit, comhpháirtithe sóisialta agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna.

Saintréith de choincheap an Bharr Feabhais Gairme atá molta is ea cur chuige iomlánaíoch dírithe ar an bhfoghlaimeoir ina bhfuil an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint:

 • Ina gcuid chomhtháite d’éiceachórais scileanna4 , ina gcuireann siad leis an bhforbairt réigiúnach5 , nuálaíocht6 , speisialú cliste7  agus straitéisí braislí8 , chomh maith le slabhraí luacha sonracha agus éiceachórais thionsclaíocha;
 • Ina gcuid de thriantáin an eolais9 , ag obair go dlúth le hearnálacha oideachais agus oiliúna eile, le pobal na heolaíochta, agus le gnólachtaí;
 • Ag cur ar chumas foghlaimeoirí inniúlachtaí gairme (post‑sonrach) chomh maith le príomhinniúlachtaí10  a shealbhú trí sholáthar ardcháilíochta a bhfuil dearbhú ardcháilíochta mar bhonn taca faoi;
 • Ag cruthú cineálacha nuálacha comhpháirtíochtaí11  le saol na hoibre, agus a dtacóidh forbairt ghairmiúil leanúnach na mball foirne teagaisc agus oiliúna, oideolaíochtaí nuálacha, agus straitéisí soghluaisteachta foghlaimeoirí agus ball foirne agus idirnáisiúnaithe gairmoideachais agus gairmoiliúna leis.

Cuspóirí na gníomhaíochta

Leis an ngníomhaíocht seo, tacaítear le líonraí idirnáisiúnta comhair d’Ionaid Barr Feabhais Gairme a bhunú agus a fhorbairt de réir a chéile.

Feidhmeoidh Ionaid Barr Feabhais Gairme ar dhá leibhéal:

 1. Ar an leibhéal náisiúnta  agus réimse leathan páirtithe leasmhara áitiúla rannpháirteach, ag cruthú éiceachórais scileanna don nuálaíocht áitiúil, don fhorbairt réigiúnach agus don chuimsiú sóisialta, agus ag obair le hionaid barr feabhais gairme i dtíortha eile trí líonraí comhoibríocha idirnáisiúnta.
 2. Ar an leibhéal idirnáisiúnta ag tabhairt Ionaid Barr Feabhais Gairme le chéile, ionaid ag a bhfuil leas coiteann sna nithe a leanas:
 • earnálacha sonracha12  nó éiceachórais thionsclaíocha13 ,
 • cineálacha cur chuige nuálacha chun dul i ngleic le dúshláin eacnamaíocha agus shochaíocha (mar shampla, an t‑athrú aeráide, digitiú, intleacht shaorga, spriocanna forbartha inbhuanaithe14 , lánpháirtiú imirceach agus grúpaí atá faoi mhíbhuntáiste, uas‑sciliú daoine a bhfuil leibhéal íseal cáilíochtaí acu, srl.), nó
 • cur chuige nuálach chun for‑rochtain, cáilíocht agus éifeachtacht ionad barr feabhais gairme a mhéadú.

Tabharfaidh na líonraí ionaid barr feabhais gairme atá ann cheana le chéile, nó forbróidh siad samhail an Bharr Feabhais Gairme trí chomhpháirtithe ó thíortha éagsúla a nascadh, comhpháirtithe a bhfuil sé beartaithe acu Barr Feabhais Gairme a fhorbairt ina gcomhthéacsanna áitiúla le comhar idirnáisiúnta. D’fhéadfaidís cur leis an gcéim soláthair den tionscnamh Bauhaus Eorpach Nua mar shampla trí obair a dhéanamh i gcomhar leis na pobail atá páirteach sna claochluithe áitiúla a chothaítear leis an tionscnamh.

Féadfaidh ionaid barr feabhais gairme a bheith ina scoileanna/soláthraithe gairme atá ann cheana a bhfuil sé d’aidhm acu barr feabhais a bhaint amach trí bheith rannpháirteach i dtacar gníomhaíochtaí arna mholadh ag an tionscnamh Eorpach seo. Féadfaidh siad a bheith ina n‑ionaid nuabhunaithe a bunaíodh chun tairiscintí agus seirbhísí oiliúna barr feabhais a fhreagraíonn do riachtanais an mhargaidh saothair a chur ar fáil.

Baineann ionaid barr feabhais gairme a gcuspóirí amach trí chomhpháirtithe áitiúla/réigiúnacha a thabhairt le chéile agus obair a dhéanamh go dlúth leo, cuir i gcás soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna tosaigh agus leanúnaí, institiúidí ardoideachais lena n‑áirítear ollscoileanna eolaíochtaí feidhmiúla agus polaiteicnicí, institiúidí taighde, páirceanna eolaíochta, gníomhaireachtaí nuálaíochta, cuideachtaí, fostóirí eile, comhlachais agus na cumainn a ghabhann leo, comhpháirtithe sóisialta, fiontair shóisialta, comhairlí um scileanna earnála, comhlachais ghairmiúla/earnála, údaráis náisiúnta agus réigiúnacha agus gníomhaireachtaí forbartha, seirbhísí fostaíochta, údaráis cáilíochtaí, eagraíochtaí cuimsithe sóisialta agus athimeasctha, srl.

Leis an nglao seo, tacófar le tionscadail a thugann le chéile comhpháirtithe áitiúla nó réigiúnacha ó thíortha éagsúla a fhorbraíonn tacar gníomhaíochtaí faoi thrí bhraisle; 1) Teagasc agus foghlaim, 2) Comhar agus comhpháirtíochtaí, agus 3) Rialachas agus maoiniú.

Éilítear ar ionaid barr feabhais gairme ionstraimí agus uirlisí ar fud an Aontais15  a chur i bhfeidhm aon uair is ábhartha.

Ní mór dóibh plean gníomhaíochta fhadtéarmaigh a chuimsiú le haghaidh rolladh amach céimneach tháirgí insoláthartha an tionscadail nuair a bheidh deireadh tagtha leis an tionscadal. Beidh an plean sin bunaithe ar chomhpháirtíochtaí leanúnacha idir soláthraithe oideachais agus oiliúna agus príomh-ghníomhaithe sa mhargadh saothair ar an leibhéal iomchuí. Ba cheart a áireamh ann sainaithint struchtúr rialachais iomchuí, mar aon le pleananna le haghaidh inscálaitheachta agus inbhuanaitheacht airgeadais.

Ba cheart infheictheacht agus scaipeadh forleathan iomchuí shaothar líonraí na n‑ionad barr feabhais gairme a chinntiú freisin, lena n‑áirítear ar leibhéal polaitiúil an Aontais agus ar an leibhéal polaitiúil náisiúnta, agus ba cheart sonraí a chuimsiú ann ar conas a dhéanfar an rolladh amach a chur chun feidhme ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta agus/nó réigiúnach le comhpháirtithe ábhartha. Léireofar leis an bplean gníomhaíochta freisin conas a fhéadfaidh deiseanna maoinithe eile ón Aontas, agus maoiniú náisiúnta agus réigiúnach, mar aon le maoiniú príobháideach, tacú le feidhmiú an tionscadail.

Chun an liosta d’ionaid barr feabhais gairme a maoiníodh cheana féin a fheiceáil, seiceáil an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin & Tairisceana (TDCT). Tá bileoga fíricí maidir leis na tionscadail maoinithe ar fáil freisin ar shuíomh gréasáin AS um Fhostaíocht, um Ghnóthaí Sóisialta agus um Uilechuimsitheacht16 .

Critéir incháilitheachta

Chun bheith incháilithe le haghaidh deontas Erasmus+, ní mór do thograí tionscadail le haghaidh Ionaid Barr Feabhais Gairme na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe (Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?)

Chun bheith incháilithe, ní mór do na hiarratasóirí (tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe, más infheidhme):

 • a bheith ina n‑eintitis dhlítheanacha (comhlachtaí poiblí nó príobháideacha);
 • a bheith bunaithe i gceann de na tíortha incháilithe, is é sin Ballstát den Aontas nó tríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár);
 • a bheith gníomhach i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna nó sa saol oibre.
 • Is féidir le heagraíochtaí atá gníomhach i réimse an ghairmoideachais nó na gairmoiliúna nó sa saol oibre ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a bheith rannpháirteach freisin - mar thairbhí, eintiteas cleamhnaithe nó mar chomhpháirtí comhlachaithe - ach ní féidir leo a bheith mar chomhordaitheoir.

Eisceacht: níl eagraíochtaí ón mBealarúis (Réigiún 2) ná ó Chónaidhm na Rúise (Réigiún 4) incháilithe chun páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht sin.

Mar shampla, is féidir le heagraíochtaí rannpháirteacha a bheith ina (liosta neamhchuimsitheach):

 • Soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna
 • Eagraíochtaí ionadaíocha ar sholáthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna
 • Cuideachtaí, an tionscal, fostóirí nó eagraíochtaí ionadaíocha earnála eile
 • Údaráis cáilíochtaí náisiúnta/réigiúnacha
 • Institiúidí taighde
 • Gníomhaireachtaí nuálaíochta
 • Údaráis forbartha réigiúnaí
 • Eagraíochtaí idirnáisiúnta atá gníomhach sa réimse gairmoideachais agus gairmoiliúna

Comhdhéanamh cuibhreannais (Líon agus próifíl na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha)

Ní mór a chuimsiú leis an gcomhpháirtíocht ocht n‑iarratasóir (tairbhithe) ó cheithre cinn de Bhallstáit den Aontas nó tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár ar a laghad.

Ní mór an méid a leanas a bheith i ngach Ballstát den Aontas nó aon tríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár:

 1. aon fhiontar, tionscal, eagraíocht fostóirí eile nó eagraíocht atá ionadaíoch don earnáil ar a laghad, agus
 2. soláthraí gairmoideachais agus gairmoiliúna amháin ar a laghad (ar an meánleibhéal agus/nó ar an leibhéal treasach).

Ní chuirtear eintitis chleamhnaithe ná comhpháirtithe comhlachaithe san áireamh sa chumraíocht íosta seo den chuibhreannas. Ní féidir leo a bheith ar an eagraíocht chomhordúcháin.

Ní mór an eagraíocht chomhordúcháin a bheith ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Féadfaidh eagraíochtaí ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a bheith páirteach freisin mar thairbhithe nó mar eintitis chleamhnaithe, a mhéid a léirítear go gcuireann a gcuid rannpháirtíochta breisluach fíor‑riachtanach leis an tionscadal. Is féidir leo a bheith páirteach freisin mar chomhpháirtithe comhlachaithe.

Gníomhaíochtaí incháilithe

Ní mór don iarratasóir aghaidh a thabhairt ar thrí bhraisle gníomhaíochtaí (ag tabhairt mionsonraí maidir leis na gníomhaíochtaí agus na táirgí insoláthartha coincréiteacha). Maidir le gach braisle, ní mór íosmhéid gníomhaíochtaí a roghnú ón liosta thíos:

 • ceithre ghníomhaíocht ar a laghad faoi Bhraisle 1 – Teagasc agus foghlaim,
 • trí ghníomhaíocht ar a laghad faoi Bhraisle 2 – Comhar agus comhpháirtíocht, agus
 • 2 ghníomhaíocht ar a laghad faoi Bhraisle 3 – Rialachas agus maoiniú.

Tugtar tuairisc ar na Braislí thíos sa roinn ‘Tionscadal a bhunú’.

Tá gníomhaíochtaí gairmoideachais agus gairmoiliúna incháilithe, ar aon cheann de leibhéil EQF idir 3 agus 8, agus an leibhéal meánscoile uachtaraí, an leibhéal iar‑mheánscoile neamhthreasach mar aon leis an leibhéal treasach ina measc (mar shampla Ollscoileanna eolaíochtaí feidhmeacha, Institiúidí polaiteicnice, srl.). Mar sin féin, ní féidir ach gníomhaíochtaí ina ndírítear ar fhoghlaimeoirí ar an tríú leibhéal amháin a áireamh in iarratais; má dhíríonn siad ar ghairmoideachas agus gairmoiliúint ar an leibhéal iar-mheánscoile (leibhéil EQF idir 6 agus 8), ní mór dóibh leibhéal cáilíochta gairmoideachais agus gairmoiliúna amháin eile ar a laghad idir leibhéil EQF 3 agus 5 a chuimsiú, chomh maith le comhchuid láidir foghlama obairbhunaithe, a chur san áireamh.

Suíomh geografach (Ionad na ngníomhaíochtaí)

Ní mór na gníomhaíochtaí a reáchtáil in aon tír incháilithe (féach Cuid A den Treoir seo)

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 48 mí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur léi, má tá údar cuí leis agus sin a dhéanamh trí bhíthin leasaithe ar an gcomhaontú deontais).

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA) tríd an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE.

Roimh iarratas a dhéanamh, féach na Ceisteanna Coitianta ábhartha in TDCT.

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 7 Bealtaine ar 17:00:00 (am na Bruiséile).

Déanfar measúnú ar eagraíochtaí is iarratasóirí de réir na gcritéar eisiaimh agus roghnúcháin ábhartha. Chun breis eolais a fháil féach Cuid C den Treoir seo.

Tionscadal a bhunú

Saintréith d’ionaid barr feabhais gairme is ea cur chuige córasach a ghlacadh trína rannchuidíonn institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna go gníomhach le comhchruthú ‘éiceachóras scileanna’, chomh maith le réimse leathan comhpháirtithe áitiúla/réigiúnacha eile. Tá coinne leis go ndéanann ionaid barr feabhais gairme níos mó ná díreach gairmcháilíocht ardchaighdeáin a sholáthar.

Cuirimid i láthair thíos liosta de ghnáthghníomhaíochtaí a chuireann ionaid barr feabhais gairme ar fáil. Bainfidh tionscadail a gcuspóirí amach trí roinnt de na gníomhaíochtaí sin a fhorbairt (is samplaí iad pointí urchair de ghníomhaíochtaí féideartha faoi gach gníomhaíocht)17 .

Tuairisc ar na Braislí:

Braisle 1 – Teagasc agus foghlaim

Gníomhaíocht 1. Scileanna atá ábhartha don mhargadh saothair a thabhairt do dhaoine
 • Trí riachtanais scileanna sa todhchaí a thuar ag úsáid modhanna éifeachtacha chun riachtanais an mhargaidh shaothair a athraíonn go gasta a shainaithint18 , agus soláthar scileanna a mheaitseáil le deiseanna post, agus an obair atá ar siúl ag Treoirphlean Earnálach á cur san áireamh freisin19 ​​​​​​​, i gcás inarb ábhartha agus ina bhfuil fáil air.
 • Trí dhíriú ar scileanna teicniúla agus príomhinniúlachtaí araon20
 • Trí na scileanna is gá don chlaochlú glas agus don chlaochlú digiteach a chur san áireamh21
Gníomhaíocht 2. Cur chuige maidir le foghlaim ar feadh an tsaoil atá cuimsitheach sa ghairmoideachas agus gairmoiliúint
 • Trína chinntiú go dtugtar deiseanna foghlama do dhaoine ar gach aois agus de gach cúlra soch‑eacnamaíoch22
 • Trí thairiscintí de cháilíocht tosaigh gairmoideachais agus gairmoiliúna agus oiliúint leanúnach le haghaidh uas‑sciliú agus athsciliú a bhfuil faisnéis scileanna mar bhonn faoi23  a chur le chéile
 • Ag cur cláir ardleibhéil ghairmoideachais agus ghairmoiliúna ar fáil, ag forbairt conairí solúbtha agus sásraí comhair idir institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna agus institiúidí ardoideachais24
Gníomhaíocht 3. Curaclaim agus cáilíochtaí gairmoideachais agus gairmoiliúna a fhorbairt, trína gcumasaítear solúbthacht agus indibhidiúlú soláthair
 • Trí phleananna25 nó conairí foghlama aonair a fhorbairt do gach foghlaimeoir26 ​​​​​​​, daoine fásta san áireamh
 • Soghluaisteacht foghlaimeoirí idirnáisiúnta27  a chomhtháthú sna curaclaim, ag cinntiú bhailíochtú agus aithint na dtorthaí foghlama a éilítear ar an gcoigríoch
 • Cáilíochtaí a dhearadh lena gcomhtháthaítear comhpháirteanna foghlama scoilbhunaithe chomh maith le foghlaim obairbhunaithe28
 • Próifílí Láir Gairme Eorpaigh29  a fhorbairt, trína rannchuidítear le soghluaisteacht foghlaimeoirí agus oibrithe, fad a chinntítear go n‑aithnítear an tsoghluaisteacht sin chomh maith le trédhearcacht, tuiscint agus inaistritheacht torthaí foghlama30 ​​​​​​​
 • [fn]Micridhintiúir[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022H0627%2802%29&qid=1656349729862 a fhorbairt agus/nó a úsáid chun toradh deiseanna foghlama gearra a aithint, ar deiseanna iad a chuirtear in oiriúint do shochaí agus margadh saothair a athraíonn go gasta
 • Úsáid a bhaint as Dintiúir Dhigiteacha Eorpacha don Fhoghlaim, rud a chumasaíonn fíordheimhniú, bailíochtú agus aithint dintiúr d’aon mhéid, d’aon chruth nó d’aon fhoirm
Gníomhaíocht 4. Teagasc nuálach dírithe ar an mac léinn agus ábhair foghlama agus modheolaíochtaí a fhorbairt
Gníomhaíocht 5. Infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt ghairmiúil tosaigh agus leanúnach múinteoirí agus oiliúnóirí44
 • Le haghaidh scileanna oideolaíochta, teicniúla, glasa agus digiteacha, chomh maith leo siúd le haghaidh na foghlama ar líne agus na cianfhoghlama
 • Soghluaisteacht múinteoirí agus oiliúnóirí a leabú i straitéisí foghlama, forbartha agus idirnáisiúnúcháin45
 • Tacaíocht a thabhairt do chur chun feidhme cultúir cáilíochta bunaithe ar chórais bainistíochta shainithe46
Gníomhaíocht 6. Sásraí dearbhaithe cáilíochta láidre a bhunú
Gníomhaíocht 7. Lúba aischothaithe éifeachtacha agus córais rianaithe céimithe a bhunú
 • Próisis, sásraí agus ionstraimí le haghaidh aiseolas agus athbhreithniú éifeachtach a chur ar bun mar chuid den phróiseas foghlama straitéisí san eagraíocht ghairmoideachais agus ghairmoiliúna, chun tacú le‑ soláthair ardcháilíochta agus chun deiseanna d’fhoghlaimeoirí a fheabhsú
 • Cumasú oiriúnú tráthúil an tsoláthair foghlama bunaithe ar chórais rianaithe céimithe éifeachtacha47
Gníomhaíocht 8. Seirbhísí treoraíochta a chur ar fáil
 • Treoraíocht48  ardcháilíochta a chinntiú do dhaoine óga agus do dhaoine fásta chun tacú lena roghanna gairme agus oideachais agus oiliúna, chomh maith lena rannpháirtíocht san fhoghlaim ar feadh an tsaoil
 • Tacaíocht shaincheaptha a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil leochaileachtaí acu
 • Cur ar chumas daoine fásta úsáid a bhaint as na teidlíochtaí atá acu ar oiliúint
Gníomhaíocht 9. Bailíochtú maidir le réamhfhoghlaim a chur ar fáil
 • Bailíochtú scileanna a chur ar fáil, beag beann ar an dóigh a sealbhaítear iad, lena gcuimsítear bealaí lasmuigh den oideachas foirmiúil agus den oiliúint fhoirmiúil: ag an obair, sa bhaile nó i ngníomhaíochtaí deonacha49 , mar bhonn le haghaidh soláthar oiliúna pearsantaithe

Braisle 2 – Comhar agus comhpháirtíochtaí

Gníomhaíocht 10. Comhpháirtíochtaí gnó agus oideachais a bhunú
 • Caidrimh chomhthairbheacha a chothú le hearnáil an ghnó trí chomhpháirtíochtaí fadtéarmacha idir an gnó agus an t‑oideachas a chruthú, nuálaíocht agus scileanna san áireamh
 • Obair a dhéanamh le chéile chun athbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh ar churaclaim go leanúnach chun a chinntiú go mbíonn siad ábhartha do riachtanais an fhoghlaimeora agus an mhargaidh saothair, go háirithe i gcás na foghlama obairbhunaithe agus printísigh
 • Tacaíocht a thabhairt do chuideachtaí, d’fhostaithe agus FBManna go háirithe le hoiliúint shaincheaptha le haghaidh uas‑sciliú agus athsciliú
 • Comhar le Seirbhísí Fostaíochta poiblí agus an tsochaí shibhialta chun iad siúd atá dífhostaithe nó éighníomhach a uas‑sciliú agus a athsciliú
 • Tacaíocht a thabhairt do chomhar earnáilbhunaithe agus réigiúnach, an Comhaontú um Scileanna50  san áireamh, agus sineirgí a chruthú leis an Treoirphlean Earnálach, de réir mar is ábhartha agus mar atá sé ar fáil.
 • Tacaíocht theicniúil, measúnú ar riachtanas scileanna, uirlisí agus modheolaíochtaí a thabhairt do FBManna
 • Deiseanna foghlama obairbhunaithe, printíseachtaí, agus intéirneachtaí a eagrú d’fhoghlaimeoirí, trealamh a chomhroinnt, chomh maith le malartuithe múinteoirí agus oiliúnóirí idir cuideachtaí agus ionaid ghairmoideachais agus ghairmoiliúna51
Gníomhaíocht 11. Taighde feidhmeach agus nuálaíocht
 • Obair a dhéanamh in éineacht le cuideachtaí, FBManna go háirithe, maidir le tionscadail taighde fheidhmigh52  ina mbíonn foghlaimeoirí agus baill foirne ghairmoideachais agus ghairmoiliúna páirteach
 • Úsáid a bhaint as moil nuálaíochta agus ionaid scaipthe teicneolaíochta53  nó iad a chomhchruthú chun tacú le próiseas nuálaíochta FBManna le rannpháirtíocht foghlaimeoirí agus ball foirne gairmoideachais agus gairmoiliúna
 • Rannchuidiú le cruthú agus scaipeadh eolais nua54
Gníomhaíocht 12. Idirnáisiúnú gairmoideachais agus gairmoiliúna agus soghluaisteacht ar an gcoigríoch
 • Pleanáil straitéiseach a fhorbairt do ghníomhaíochtaí idirnáisiúnta, nasctha go dlúth le forbairt na hinstitiúide gairmoideachais agus gairmoiliúna, agus cáilíocht na gcleachtas teagaisc agus foghlama55
 • Struchtúir agus bearta tacaíochta a chruthú chun cáilíocht eispéireas soghluaisteachta gairmoideachais agus gairmoiliúna a chothú agus a chinntiú (soghluaisteacht fhíorúil san áireamh) i measc na gcomhpháirtithe sa líonra ionad barr feabhais gairme i gcomhréir le Caighdeáin Cháilíochta Erasmus56
 • Tionscnaimh a sheoladh chun foghlaimeoirí, múinteoirí agus oiliúnóirí (oiliúnóirí ionchuideachta san áireamh), chomh maith le saineolaithe, a ghríosadh chun leas a bhaint as na deiseanna a chuirtear ar fáil sa chlár Erasmus+ (Ka1) chun páirt a ghlacadh sa tsoghluaisteacht ar an gcoigríoch
Gníomhaíocht 13. Scileanna agus tionscnaimh fiontraíochta a chothú
 • Cultúr fiontraíochta a fhorbairt laistigh d’eagraíochtaí gairmoideachais agus gairmoiliúna57 , ag cuimsiú ceannairí, baill foirne, múinteoirí agus oiliúnóirí chomh maith le foghlaimeoirí58 ​​​​​​​
 • Obair a dhéanamh le comhpháirtithe áitiúla chun scileanna agus meonta fiontraíochta foghlaimeoirí a fhorbairt a fhreagraíonn d’fhíordhúshláin
 • Gorlanna gnó áitiúil a chur ar fáil nó nasc a dhéanamh leo d’fhoghlaimeoirí gairmoideachais agus gairmoiliúna chun a dtionscnaimh fiontraíochta59  a fhorbairt
Gníomhaíocht 14. Tarraingteacht an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna a mhéadú
 • Trí fheachtais agus gníomhaíochtaí60  cumarsáide a sheoladh, agus trí bheith rannpháirteach go gníomhaíoch iontu, cinn atá dírithe ar tharraingteacht an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna a mhéadú
 • Eolas a chur ar fáil maidir le deiseanna post trí ghairmoideachas agus gairmoiliúint agus daoine óga agus daoine fásta (foghlaimeoirí i mbunscoileanna agus meánscoileanna san áireamh) a mhealladh chuig conairí foghlama gairmoideachais agus gairmoiliúna
 • Campas nó campaí samhraidh gairmoideachais agus gairmoiliúna idirnáisiúnta61  a chur ar bun, cinn atá dírithe ar fhoghlaimeoirí, múinteoirí agus oiliúnóirí, ceannairí in institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna, ceardchumainn, chomh maith le daoine atá ag smaoineamh faoina roghanna staidéir gairme sa todhchaí. D’fhéadfaidís díriú ar réimsí, táirgí nó seirbhísí ceirde sonracha, chomh maith le dúshláin chasta a mbaineann tábhacht shochaíoch agus eacnamaíoch leo
Gníomhaíocht 15. Comórtais scileanna
 • Rannpháirtíocht foghlaimeoirí i gcomórtais scileanna earnála, náisiúnta agus idirnáisiúnta a chothú, cinn atá dírithe ar tharraingteacht agus ar an mbarr feabhais sa ghairmoideachas agus gairmoiliúint a ardú (mar shampla, comórtais World Skills agus/nó EuroSkills). Tabhair do d’aire nach costas incháilithe sa bhuiséad iad duaiseanna.

Braisle 3 – Rialachas agus maoiniú

Gníomhaíocht 16. Neamhspleáchas agus rialachas éifeachtach gairmoideachais agus gairmoiliúna
 • Forbairt a dhéanamh ar chumas soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna le cinntí a dhéanamh, go neamhspleách agus go freagrach, maidir le hábhair oideachasúla, eagraíochtúla, airgeadais, ábhair a bhaineann leis an bhfoireann nó ábhair eile, chun gníomhaíocht a dhéantar faoin raon feidhme a shainítear i rialacha agus rialacháin náisiúnta a bhaint amach62
 • Páirt a thabhairt do pháirtithe leasmhara ábhartha, go háirithe cuideachtaí, comhlachais, comhlachais ghairmiúla agus earnála, ceardchumainn, údaráis náisiúnta agus réigiúnacha agus comhpháirtithe sóisialta, ionadaithe foghlaimeoirí san áireamh, i rialú na gcóras gairmoideachais agus gairmoiliúna
Gníomhaíocht 17. Cur chuige straitéiseach maidir le forbairt scileanna agus rialachas
 • Páirt ghníomhach a ghlacadh sna córais rialachais scileanna náisiúnta agus réigiúnacha 
 • Rannchuidiú ó pheirspictíocht scileanna maidir le déanamh beartas fostaíochta agus sóisialta ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus ar leibhéal na hEorpa
Gníomhaíocht 18. Éiceachórais scileanna a chomhchruthú
 • Comhpháirtithe sóisialta agus eacnamaíocha ábhartha a spreagadh chomh maith le hinstitiúidí oideachais agus oiliúna chun páirt a ghlacadh in éiceachórais scileanna áitiúla, nó iad a chruthú, éiceachórais atá dírithe ar thacaíocht a thabhairt don nuálaíocht, straitéisí speisialaithe chliste, braislí agus earnálacha agus slabhraí luacha (éiceachórais thionsclaíocha)
 • Éiceachórais scileanna áitiúla a chumasú ionas gur féidir leo cuidiú le mealladh na hinfheistíochta eachtraí63 , trí sholáthar pras scileanna do chuideachtaí a dhéanann infheistíochtaí go háitiúil a chinntiú
Gníomhaíocht 19. Samhlacha airgeadais inbhuanaithe a fhorbairt
 • Maoiniú poiblí agus príobháideach a chur le chéile64 , chomh maith le gníomhaíochtaí giniúna ioncaim, agus leas iomlán a bhaint as scéimeanna maoinithe bunaithe ar fheidhmíocht (más ábhartha)
Gníomhaíocht 20. Úsáid iomlán a bhaint as ionstraimí airgeadais náisiúnta agus ionstraimí airgeadais an Aontais
 • Féadfar a áireamh orthu seo tacaíocht do ghníomhaíochtaí oideachais agus oiliúna, soghluaisteacht foghlaimeoirí agus ball foirne, gníomhaíochtaí taighde fheidhmigh, infheistíochtaí ar bhonneagar chun ionaid ghairmoideachais agus ghairmoiliúna a nuachóiriú le trealamh nua, cur chun feidhme córas bainistíochta chun barr feabhais agus inbhuanaitheacht eagraíochtaí gairmoideachais agus gairmoiliúna a dhearbhú, chomh maith leis na seirbhísí a chuireann siad ar fáil

Ní mór don tionscadal rogha gach ceann de na gníomhaíochtaí atá roghnaithe a shainaithint agus a mhíniú go soiléir ar an bhfoirm iarratais, agus tuairisc a thabhairt ar an mbealach a gcuirfidh an obair atá le déanamh trí na gníomhaíochtaí sin leis na pacáistí oibre ábhartha, agus le cuspóirí foriomlána an tionscadail.

Tionchar measta

Tá coinne leis go gcuirfidh bunú agus forbairt líonraí Eorpacha d’Ionaid Barr Feabhais Gairme de réir a chéile le freagairt an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna maidir le hoiriúint an tsoláthair scileanna do na riachtanais eacnamaíocha agus shóisialta a mhéadú, lena gcinnteofar go bhfuil an gairmoideachais agus an ghairmoiliúint chun tosaigh maidir le réitigh a sholáthar ar na dúshláin a bhaineann le hathruithe tapa ar riachtanais scileanna.

Ach a bheith ina gcuid fhíor‑riachtanach de ‘thriantán an eolais’ – an dlúthchomhar idir gnólachtaí, oideachas agus taighde – agus ról bunúsach a ghlacadh maidir le scileanna a sholáthar chun tacú leis an nuálaíocht agus leis an speisialú cliste, meastar go n‑áiritheofar leis na hIonaid Barr Feabhais Gairme scileanna agus inniúlachtaí ardchaighdeáin a mbeidh mar thoradh orthu fostaíocht ar ardchaighdeán agus deiseanna ar feadh na gairme a chomhlíonann riachtanais geilleagair nuálaigh, uileghabhálaigh agus inbhuanaithe.

Ach a bheith fréamhaithe go daingean laistigh de chomhthéacsanna réigiúnacha/áitiúla agus feidhmiú ar an leibhéal trasnáisiúnta an tráth céanna, cruthóidh na hIonaid Barr Feabhais Gairme comhpháirtíochtaí láidre marthanacha idir an pobal gairmoideachais agus gairmoiliúna agus saol na hoibre ar an leibhéal náisiúnta agus thar theorainneacha. Rannchuideoidh sé freisin le hidirnáisiúnú an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna, ag tabhairt comhpháirtithe ó gach cearn den domhan le chéile. Díreoidh siad ar ‘cóineasú aníos’ an bharr feabhais i gcás gairmoideachais agus gairmoiliúna, rud a bheadh deacair a bhunú in éagmais dreasachtaí, tacaíocht theicniúil, agus deiseanna foghlama frithpháirtí ón Aontas.

Trí scaipeadh forleathan na dtorthaí tionscadail ar an leibhéal trasnáisiúnta, náisiúnta agus/nó réigiúnach agus forbairt plean gníomhaíochta fhadtéarmaigh le haghaidh rolladh amach céimneach na dtáirgí insoláthartha den tionscadal, agus straitéisí náisiúnta agus réigiúnacha um fhorbairt agus speisialtóireacht chliste á gcur san áireamh, tá coinne leis go mbunóidh na tionscadail aonair caidreamh le páirtithe leasmhara ábhartha laistigh d’eagraíochtaí rannpháirteacha agus lasmuigh díobh agus go n‑áiritheoidh siad tionchar marthanach tar éis shaolré an tionscadail.

Critéir dhámhachtana

Tá feidhm ag na critéir dhámhachtana seo a leanas:

Ábharthacht an tionscadail (scór uasta 35 pointe)

 • Nasc le beartas: léirítear leis an togra conas a rannchuideoidh an líonra comhair trasnáisiúnta d’Ionaid Barr Feabhais Gairme le spriocanna na dtosaíochtaí beartais a bhaint amach, ar spriocanna iad a chumhdaítear leis an Moladh ón gComhairle maidir leis an ngairmoideachas agus leis an ngairmoiliúint le haghaidh iomaíochas inbhuanaithe, cothroime shóisialta agus athléimneachta65 , chomh maith le Dearbhú Osnabrück66 ​​​​​​​;
 • Luachanna an Aontais: tá an togra ábhartha chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.
 • Comhsheasmhacht: a mhéid a thugtar aghaidh leis an togra ar chuspóirí an ghlao, sainítear na spriocanna go soiléir, tá siad réalaíoch, agus tugtar aghaidh leo ar shaincheisteanna atá ábhartha maidir leis na heagraíochtaí rannpháirteacha; a mhéid a sholáthraítear anailís leormhaith leis an togra ar riachtanais;
 • Gníomhaíochtaí: a mhéid a shainaithnítear go soiléir na gníomhaíochtaí a roghnaítear ó na trí bhraisle, a mhéid a thuairiscítear go soiléir iad agus atá siad nasctha go soiléir le cuspóirí foriomlána an tionscadail;
 • Nuálaíocht: cuirtear modhanna agus teicnící úrscothacha san áireamh sa togra, agus tá mar thoradh air torthaí agus réitigh nuálacha le haghaidh a réimse go ginearálta, nó le haghaidh an chomhthéacs gheografaigh ina gcuirtear an tionscadal chun feidhme (mar shampla inneachar; na haschuir a táirgeadh, na modhanna oibre a cuireadh i bhfeidhm, na heagraíochtaí nó na daoine lena mbaineann nó atá spriocdhírithe);
 • An éirim réigiúnach: léirítear leis an togra a rannchuidiú leis an bhforbairt réigiúnach agus straitéisí speisialaithe chliste, bunaithe ar shainaithint na ndúshlán áitiúil/réigiúnach i ngach ceann de na tíortha rannpháirteacha;
 • Comhar agus comhpháirtíochtaí: a mhéid a shainaithníonn an togra go leordhóthanach na comhpháirtithe is ábhartha, agus a thugann sé páirt dóibh, comhpháirtithe is gá chun cuspóirí an tionscadail a bhaint amach agus a mhéid a mhíníonn sé conas a bhunóidh sé caidrimh láidre mharthanacha ar an leibhéal áitiúil agus trasnáisiúnta araon, idir an pobal gairmoideachais agus gairmoiliúna agus gnólachtaí (ar féidir le comhlachais nó cumainn ionadaíocht a dhéanamh orthu), inar idirghníomhaíochtaí cómhalartacha iad na hidirghníomhaíochtaí agus iad tairbhiúil go frithpháirteach;
 • Breisluach Eorpach: léirítear go soiléir leis an togra an breisluach ar leibhéal an duine aonair (foghlaimeoir agus/nó ball foirne), ar an leibhéal institiúideach agus sistéamach, a ghintear trí thorthaí a mbeadh sé deacair ar na comhpháirtithe iad a bhaint amach agus iad ag gníomhú gan comhar Eorpach;
 • Idirnáisiúnú: léirítear leis an togra a rannchuidiú le héirim idirnáisiúnta bharr feabhais an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna, forbairt straitéisí chun soghluaisteacht thrasnáisiúnta gairmoideachais agus gairmoiliúna foghlaimeoirí agus ball foirne a chothú san áireamh, chomh maith le comhpháirtíochtaí inbhuanaithe;
 • Scileanna digiteacha: a mhéid a dhéantar foráil leis togra maidir le gníomhaíochtaí a bhaineann le forbairt scileanna digiteacha (mar shampla oirchill scileanna, curaclaim nuálacha agus modheolaíochtaí teagaisc, treoraíocht, srl.) a bhaineann le forbairt scileanna digiteacha;
 • Scileanna glasa: a mhéid a dhéantar foráil leis an togra maidir le gníomhaíochtaí (mar shampla oirchill scileanna, curaclaim nuálacha agus modheolaíochtaí teagaisc, treoraíocht, srl.) atá nasctha leis an aistriú chuig geilleagar ciorclach agus glas;
 • An éirim shóisialta: áirítear sa togra gné chothrománach ar fud na ngníomhaíochtaí éagsúla chun aghaidh a thabhairt ar an éagsúlacht agus chun go gcuirfear chun cinn luachanna comhroinnte, an comhionannas, lena n‑áirítear an comhionannas inscne, agus an neamh‑idirdhealú agus cuimsiú sóisialta, lena n‑áirítear le haghaidh daoine ag a bhfuil riachtanais speisialta/níos lú deiseanna.

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail (scór uasta 25 phointe)

 • Comhleanúnachas: cinntítear leis an dearadh tionscadail foriomlán comhsheasmhacht idir cuspóirí agus gníomhaíochtaí an tionscadail. Cuirtear i láthair sa togra tacar comhleanúnach cuimsitheach gníomhaíochtaí agus seirbhísí iomchuí chun freastal ar na riachtanais shainaitheanta agus chun na torthaí a bhfuil coinne leo;
 • Gníomhaíochtaí: Tuairiscítear go soiléir an obair atá le déanamh faoi gach ceann de na gníomhaíochtaí roghnaithe ó na trí bhraisle i dtéarmaí a dtorthaí/dtáirgí insoláthartha measta, a rannchuidiú praiticiúil i ndáil le pacáistí oibre ábhartha, agus cuspóirí foriomlána an tionscadail;
 • Modheolaíocht: cáilíocht agus indéantacht na modheolaíochta atá beartaithe agus a iomchuí atá sé chun na torthaí a bhfuil coinne leo a bhaint amach;
 • Bainistíocht: léiríonn an comhordaitheoir bainistíocht ardcháilíochta, an cumas chun líonraí trasnáisiúnta a chomhordú agus ceannaireacht i dtimpeallacht chasta, agus bunaíonn an comhordaitheoir socruithe láidre bainistíochta. Sainítear amlínte, eagrú, cúraimí agus freagrachtaí go soiléir agus tá siad réalaíoch. Leis an togra leithdháiltear acmhainní iomchuí ar gach gníomhaíocht. Sainmhínítear tacar soiléir príomhtháscairí feidhmíochta, agus amlíne chun iad a mheasúnú agus a bhaint amach;
 • Buiséad: déantar foráil sa bhuiséad maidir le hacmhainní iomchuí a bhfuil gá leo chun go n‑éireodh leis an tionscadal, ní dhéantar rómheastachán ar an mbuiséad ná ní mheastar faoina luach é; tá an togra costéifeachtach agus leithdháiltear acmhainní iomchuí ar gach gníomhaíocht leis;
 • Plean oibre: cáilíocht and éifeachtacht an phlean oibre, lena n‑áirítear a mhéid atá na hacmhainní atá sannta do phacáistí oibre i gcomhréir lena gcuspóirí agus lena dtáirgí insoláthartha; tá céimeanna iomchuí ann maidir le hullmhú, cur chun feidhme, faireachán, saothrú, meastóireacht agus scaipeadh;
 • Rialú cáilíochta: le bearta rialaithe (meastóireacht leanúnach ar cháilíocht, piarmheasúnuithe, gníomhaíochtaí tagarmharcála, srl.) agus táscairí cáilíochta, cinntítear go bhfuil ardcháilíocht ag baint le cur chun cinn an tionscadail. Sainaithnítear dúshláin/rioscaí an tionscadail go soiléir agus téitear i ngleic le bearta maolaithe go hiomchuí. Beartaítear próisis athbhreithnithe shaineolaigh mar chuid lárnach den tionscadal. Leis na próisis sin áirítear measúnú seachtrach neamhspleách i lár téarma agus deireadh an tionscadail;
 • Má áirítear gníomhaíochtaí soghluaisteachta (le haghaidh foghlaimeoirí agus/nó baill foirne) leis an tionscadal: 
  • Cáilíocht na socruithe praiticiúla, an bhainistithe agus na módúlachtaí tacaíochta;
  • A mhéid atá na gníomhaíochtaí sin iomchuí do chuspóirí an tionscadail agus a mhéid a bheidh an líon iomchuí rannpháirtithe páirteach iontu;
  • Cáilíocht na socruithe chun torthaí foghlama na rannpháirtithe a aithint agus a bhailíochtú, i gcomhréir le huirlisí agus prionsabail trédhearcachta agus aitheantais Eorpacha.

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair (scór uasta 20 pointe)

 • Cumraíocht: mar chuid den togra tá meascán iomchuí d’eagraíochtaí rannpháirteacha comhlántacha ag a bhfuil an phróifíl, na hinniúlachtaí, an taithí agus an saineolas is gá chun gach gné den tionscadal a chur i gcrích go rathúil; sainaithnítear ról gach comhpháirtí go soiléir, agus mínítear a bhreisluach;
 • Cóineasú aníos: a mhéid a thugtar le chéile leis an gcomhpháirtíocht eagraíochtaí atá gníomhach i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna, nó i saol na hoibre, atá ag céimeanna éagsúla d’fhorbairt cineálacha cur chuige maidir le barr feabhais gairme, agus lena gcumasaítear malartú rianúil agus éifeachtach saineolais agus eolais i measc na gcomhpháirtithe sin;
 • Éirim gheografach: a mhéid a áirítear leis an gcomhpháirtíocht comhpháirtithe ábhartha ó réigiúin gheografacha éagsúla, chomh maith lena mhéid a spreag an t‑iarratasóir comhdhéanamh geografach na comhpháirtíochta agus a léirigh sé a ábharthacht maidir le baint amach chuspóirí na nIonad Barr Feabhais Gairme; chomh maith lena mhéid a áirítear leis an gcomhpháirtíocht réimse leathan iomchuí de gach gníomhaí ábhartha ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach;
 • Rannpháirtíocht tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár: más infheidhme, tugann rannpháirtíocht eagraíochtaí rannpháirteacha ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár breisluach fíor‑riachtanach don tionscda;
 • Comhar: tugtar tuairisc mhionsonraithe shoiléir réasúnach ar an gcinnteoireacht agus ar an gcumarsáid idir na heagraíochtaí rannpháirteacha, na rannpháirtithe agus aon pháirtí leasmhar ábhartha eile (cuir i gcás: líon agus uainiú na gcruinnithe, cumraíocht na ngrúpaí, tuairisc ar na haidhmeanna agus ar na héachtaí lena bhfuil coinne, srl.) agus léirítear iad i gcairt/amlíne Gantt an tionscadail.

Tionchar (scór uasta 20 pointe)

 • Saothrú: léirítear leis an togra conas a úsáidfidh na comhpháirtithe agus páirtithe leasmhara eile torthaí an tionscadail seo. Foráiltear ann modhanna chun an saothrú a thomhas laistigh de shaolré an tionscadail agus ina dhiaidh sin;
 • Scaipeadh: leis an togra soláthraítear plean soiléir maidir le scaipeadh na dtorthaí, agus áirítear spriocanna, gníomhaíochtaí iomchuí, uainiú, uirlisí agus bealaí ábhartha lena chinntiú go ndéanfar na torthaí agus na tairbhí a scaipeadh go héifeachtach ar pháirtithe leasmhara, lucht ceaptha beartas, gairmithe treoraíochta, fiontair, foghlaimeoirí óga, srl. laistigh de shaolré an tionscadail agus ina dhiaidh sin; léirítear freisin leis an togra na comhpháirtithe a bheidh freagrach as an scaipeadh;
 • Tionchar: léirítear leis an togra tionchar féideartha an tionscadail:  
  • Ar rannpháirtithe agus eagraíochtaí rannpháirteacha le linn shaolré an tionscadail agus ina dhiaidh sin;
  • Lasmuigh de na heagraíochtaí agus daoine aonair atá go díreach rannpháirteach sa tionscadal, chomh maith leis an bhféidearthacht maidir le cuíchóiriú go forbairt scileanna gairmoideachais agus gairmoiliúna réigiúnach, náisiúnta agus/nó Eorpach.
 • Áirítear sa togra seo bearta chomh maith le spriocanna agus táscairí atá sainithe go soiléir chun monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn agus measúnú a dhéanamh ar an tionchar measta (sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma);
 • Inbhuanaitheacht: mínítear leis an togra conas a dhéanfar forbairt bhreise ar an Ionad Barr Feabhais Gairme; cuimsítear leis an togra plean gníomhaíochta fadtéarmach chun táirgí insoláthartha an tionscadail a rolladh amach de réir a chéile agus comhpháirtíochtaí leanúnacha idir soláthraithe oideachais agus oiliúna agus príomhpháirtithe leasmhara tionscail ar an leibhéal iomchuí;  cuimsítear leis an bplean bunaithe sainaithint struchtúr rialachais iomchuí, mar aon le pleananna le haghaidh inscálaitheachta agus inbhuanaitheacht airgeadais, lena n‑áirítear sainaithint acmhainní airgeadais (Eorpacha, náisiúnta agus príobháideacha) chun a chinntiú go mbeidh na torthaí agus na tairbhí a bhainfear amach inbhuanaithe san fhadtéarma.

Le bheith incháilithe ar mhaoiniú, ní mór d’iarratais 70 pointe ar a laghad a ghnóthú (as 100 pointe ar an iomlán), agus an scór pas riachtanach le haghaidh gach ceann de na ceithre chritéar dámhachtana á chur san áireamh freisin: ar a laghad 18 bpointe le haghaidh na catagóire ‘Ábharthacht an tionscadail’; ar a laghad 13 phointe le haghaidh ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’ agus 11 phointe le haghaidh na gcatagóirí ‘Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair’ agus ‘tionchar’.

Bunófar na tograí ex aequo de réir na scór a ndámhfar orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘Ábharthacht’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Tionchar’.

Mura bhfágann sé sin go mbeifear in ann an tosaíocht a chinneadh, féadfar tosaíocht bhreise a chur in ord trí phunann fhoriomlán an tionscadail a mheas agus trí shinéirgí dearfacha a chruthú idir tionscadail, nó tosca eile a bhaineann le cuspóirí an ghlao. Déanfar na tosca sin a dhoiciméadú sa tuarascáil phainéil. 

Mar riail ghinearálta, agus laistigh de theorainneacha na gcreataí dlíthiúla náisiúnta agus Eorpacha atá ann cheana, ba cheart na torthaí a chur ar fáil mar acmhainní oscailte oideachais (OER) agus, chomh maith leis sin, ar ardáin údarás ábhartha, gairmiúil, earnála nó inniúil. Tabharfar tuairisc sa togra ar an gcaoi a ndéanfar na sonraí, na hábhair, na doiciméid agus na gníomhaíochtaí closamhairc agus meán sóisialta a tháirgfear a chur ar fáil gan srian agus a chur chun cinn trí cheadúnais oscailte, agus ní bheidh teorainneacha díréireacha ann.

An Séala Barr Feabhais

Maidir leis na tograí tionscadail, a ndearnadh meastóireacht orthu agus a bhí os cionn na dtairseach cáilíochta, le scór iomlán a bhí cothrom le 75 % nó níos mó ná sin, tograí nach féidir a mhaoiniú faoi Erasmus+ de bharr easpa buiséid faoin nglao seo ar thograí, féadfar deimhniú ar Shéala Barr Feabhais a bhronnadh air chun dearbhú a thabhairt maidir le cáilíocht an togra agus chun maoiniú eile ar an leibhéal náisiúnta nó réigiúnach a éascú.

Is deimhniú lipéid cáilíochta é an Séala Barr Feabhais a bhronntar ar thograí tionscadail ardcháilíochta nach féidir a mhaoiniú faoi Erasmus+ toisc nach bhfuil cistí leordhóthanacha ann67 . Leagtar síos leis an lipéad cáilíocht an togra agus éascaítear an cuardach le haghaidh maoiniú malartach leis. Féadfaidh comhlachtaí maoinithe ar leibhéal náisiúnta nó réigiúnach cinneadh a dhéanamh togra an tionscadal is sealbhóir Séala a mhaoiniú go díreach ar bhonn an phróisis meastóireachta ardcháilíochta arna dhéanamh ag saineolaithe neamhspleácha an Choimisiúin, gan próiseas meastóireachta iomlán nua a dhéanamh. Féadfar a éascú le bronnadh an tSéala Barr Feabhais maoiniú eile ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) nó ó Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (ESF+), i gcomhréir le hAirteagal 73(4) de Rialachán na bhForálacha Coitianta (RFC)68 .

Ba cheart iarratasóirí a chur ar an eolas nach dtugtar ráthaíocht maidir le maoiniú uathoibríoch eile le bronnadh deimhniú Séala Barr Feabhais, toisc go bhfuil an cinneadh maidir le maoiniú féideartha tograí tionscadail is sealbhóir Séala go hiomlán faoi lánrogha Údaráis Bainistíochta na gCistí Beartais Comhtháthaithe, faoi CFRE nó CSE+, nó comhlachtaí maoiniúcháin eile ar an leibhéal náisiúnta nó réigiúnach.  

Má thugann an t‑iarratasóir réamh‑údarú san fhoirm iarratais, féadfar sonraí an togra tionscadail is sealbhóir Séala a roinnt le hÚdaráis Bainistíochta na gCistí Beartais Comhtháthaithe ar leibhéal náisiúnta nó réigiúnach trí na Gníomhaireachtaí Náisiúnta, agus rialacha lena rialaítear rúndacht an togra agus cosaint sonraí pearsanta á gcomhlíonadh ina n‑iomláine.

Cad iad na rialacha maoiniúcháin atá ann?

Leanann an ghníomhaíocht seo samhail maoiniúcháin cnapshuime. Cinnfear méid na ranníocaíochta cnapshuime aonair le haghaidh gach deontais bunaithe ar bhuiséad measta na gníomhaíochta atá beartaithe ag an iarratasóir. Socróidh an t‑údarás deonúcháin an méid ar bhonn bhuiséad measta an tionscadail, ar thoradh na meastóireachta agus ar ráta maoiniúcháin 80 %.

Is é EUR 4 mhilliún an deontas uasta ón Aontas in aghaidh an tionscadail

Ní cheadaítear tacaíocht airgeadais do thríú páirtithe i bhfoirm deontas nó duaiseanna.

Ceadaítear costais oibrithe deonacha. Is i bhfoirm costas aonaid a bheidh siad mar a shainmhínítear sa Chinneadh ón gCoimisiún maidir le costais aonaid le haghaidh oibrithe deonacha69

Ceadaítear costas aonaid FBM le haghaidh úinéirí FBM. Ba cheart iad a bheith i bhfoirm costas aonaid mar a shainmhínítear sa Chinneadh ón gCoimisiún maidir le costais aonaid le haghaidh úinéirí FBManna70 .

Ní mór a áireamh sa togra costais do chruinniú bliantúil amháin ar a laghad (ionadaí amháin nó gach comhpháirtí iomlán den tionscadal) arna eagrú nó arna thionscnamh ag an gCoimisiún Eorpach/nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr chun dea‑chleachtais agus foghlaim fhrithpháirteach a mhalartú idir Ionaid Barr Feabhais Gairme.

Conas a chinntear cnapshuim an tionscadail?

Ní mór d’iarratasóirí tábla buiséid mionsonraithe a líonadh isteach de réir na foirme iarratais, agus na pointí seo a leanas á gcur san áireamh:

 1. Ba cheart an buiséad a bheith mionsonraithe mar is gá ag an tairbhí/na tairbhithe agus eagraithe i bpacáistí oibre comhleanúnacha (mar shampla roinnte i ‘bainistíocht tionscadail’, ‘oiliúint’, ‘eagrú imeachtaí’, ‘ullmhú agus cur chun feidhme na soghluaisteachta’, ‘cumarsáid agus scaipeadh’, ‘dearbhú cáilíochta’, srl.);
 2. Leis an togra ní mór tuairisc a thabhairt ar na gníomhaíochtaí a chumhdaítear le gach pacáiste oibre;
 3. Ní mór d’iarratasóirí miondealú ar an gcnapshuim a sholáthar ina dtogra lena léirítear an scair in aghaidh an phacáiste oibre (agus, laistigh de gach pacáiste oibre, an scair atá sannta do gach tairbhí agus eintiteas cleamhnaithe);
 4. Sna costais ar a dtugtar tuairisc is féidir costais ball foirne, costais taistil agus chothaithe, costais trealaimh agus fochonraitheoireachta mar aon le costais eile (mar shampla scaipeadh eolais, foilsiú, aistriú) a chumhdach.

Déanfar meastóireacht ar thograí de réir na bpróiseas meastóireachta caighdeánach le cuidiú ó shaineolaithe inmheánacha agus/nó seachtracha. Déanfaidh na saineolaithe measúnú ar cháilíocht na dtograí de réir na gceanglas a shainítear sa ghlao agus thionchar, cháilíocht agus éifeachtúlacht mheasta na gníomhaíochta.

I ndiaidh na meastóireachta ar an togra, cinnfidh an t‑oifigeach údarúcháin méid na cnapshuime, agus torthaí an mheasúnúcháin a rinneadh á gcur san áireamh.

Socrófar paraiméadair an deontais (uasmhéid deontais, ráta maoiniúcháin, costais incháilithe iomlána, srl.) sa chomhaontú deontais. Féach Cuid C den Treoir Cláir seo, an roinn ‘Costais dhíreacha incháilithe’.

Déanfar meastóireacht ar éachtaí an tionscadail de réir na dtorthaí a chuirtear i gcrích. Leis an scéim maoiniúcháin sin, féadfar díriú ar na haschuir seachas ar na hionchuir, rud a chuirfeadh béim ar cháilíocht agus leibhéal gnóthachtála cuspóirí intomhaiste.

Tugtar tuairisc ar níos mó mionsonraí i samhail an chomhaontaithe deontais atá le fáil ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Tagged in:  Vocational education and training