Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Изграждане на капацитет в областта на Висшето Образование

С действието „Изграждане на капацитет в областта на висшето образование“ (CBHE) се подкрепят проекти за международно сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, чиято дейност е свързана областта на висшето образование. Дейностите и резултатите от проектите за CBHE трябва да бъдат насочени в полза на допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата, техните институции и системи за висше образование. В съответствие с целите за устойчиво развитие (ЦУР) и Парижкото споразумение това действие подкрепя релевантността, качеството, модернизацията и способността за реакция на висшето образование в трети държави, които не са асоциирани към програмата, за социално-икономическо възстановяване, растеж и просперитет и за реагиране на последните тенденции, по-специално икономическата глобализация, но също и на неотдавнашния спад в човешкото развитие, нестабилността и нарастващите социални, икономически и екологични неравенства.

Цели на Действието

В трети държави, които не са асоциирани към програмата действието по-специално ще:

 • подобри качеството на висшето образование и ще увеличи неговото значение за пазара на труда и обществото;
 • повиши равнището на компетентностите, уменията и пригодността за заетост на студентите в ИВО посредством разработване на нови и иновативни образователни програми;
 • насърчи приобщаващото образование, равенство, справедливост, недискриминация и насърчаване на гражданските компетентности в ИВО;
 • подобри преподаването, механизмите за оценяване на персонала и студентите в ИВО, осигуряването на качеството, ръководството, управлението, приобщаването, иновациите, базата от знания, цифровия и предприемаческия капацитет, както и интернационализацията на ИВО;
 • повиши капацитета на ИВО, на органите, отговарящи за висшето образование, и на компетентните органи за модернизиране на техните системи за висше образование, особено по отношение на управлението и финансирането, посредством подкрепа за определянето, прилагането и мониторинга на процесите за реформа;
 • подобри обучението на учителите и продължаващото професионално развитие, за да се окаже въздействие върху дългосрочното качество на образователната система;
 • стимулира сътрудничеството между институциите, изграждането на капацитет и обмена на добри практики;
 • насърчи сътрудничеството между различни региони в света чрез съвместни инициативи.

Очаквано въздействие

 • Модернизирани ВУ, които не само ще прехвърлят знания, но и ще създават икономическа и социална стойност чрез прехвърляне на резултатите от обучението и научните изследвания към общността/държавата;
 • Подобрени достъп и качество на висшето образование, по-специално за хората с по-малко възможности и в най-бедните държави в различните региони;
 • Повишено участие на ВУ, намиращи се в отдалечени райони;
 • Управление за ефикасно и ефективно разработване и изпълнение на политики в областта на висшето образование;
 • Регионална интеграция и създаване на сравними инструменти за признаване и осигуряване на качеството в подкрепа на академичното сътрудничество, мобилността на студентите, персонала и изследователите;
 • По-тясна връзка и сътрудничество с частния сектор, като се насърчават иновациите и предприемачеството;
 • Привеждане на академичните области в съответствие с пазара на труда, като се повишава пригодността за заетост на студентите;
 • повишено чувство за инициативност и предприемачество на студентите;
 • Усъвършенствани компетентности в областта на цифровите технологии за студенти и членове на персонала;
 • Институционална ангажираност с резултатите от CBHE, като по този начин се осигурява устойчивост;
 • Национална ангажираност чрез изпробване и включване на положителни и най-добри практики във висшето образование;
 • Подобрен капацитет и професионализъм за работа на международно равнище: по-добри управленски компетентности и стратегии за интернационализация.

Приоритети на действието

Действието се очаква да допринесе за следните приоритети:

Зелен пакт — Системите за висше образование са от решаващо значение за подкрепата на Зеления пакт чрез развиване на знания, компетентности, умения и ценности, тъй като могат да доведат до съществена промяна в поведението и уменията на хората. В този контекст приоритет ще се дава на проекти, които имат за цел: подкрепа за модернизацията на икономиките, като ги правят по-конкурентоспособни и иновативни, като същевременно гарантират справедлив екологичен преход, стимулират зелените работни места и проправят пътя към неутрално по отношение на климата общество; с трансформиращ подход към равенството между половете, който не е насочен изключително към области, в които преобладават мъжете;

 • предоставяне на приложими решения на предизвикателствата, свързани с околната среда, включително развитието на градските и селските райони, зелената и ефективната енергия, здравеопазването, управлението на водите и отпадъците, устойчивия транспорт, опустиняването, загубата на биологично разнообразие и устойчивото използване на природните ресурси, укрепването на веригите за създаване на стойност в хранително-вкусовата промишленост на национално и регионално равнище;
 • повишаване на осведомеността относно климата, устойчивостта и издръжливостта във всички сектори на обществото и икономиката 
 • ускоряване на прехода към справедлива зелена и кръгова икономика и справяне с регионалните и трансрегионалните екологични предизвикателства, по-специално чрез укрепване на връзките с частния сектор и чрез повишаване на знанията и зелените умения, необходими за една модерна работна сила;
 • развиване на компетентности в различни сектори, свързани с устойчивостта, разработването на стратегии и методологии за екологични секторни умения, както и на ориентирани към бъдещето учебни програми, които удовлетворяват по-ефективно нуждите на хората.

Цифрова трансформация

Повишаването на качеството и приобщаването на образованието чрез цифрови технологии, като същевременно се дава възможност на учещите да придобият основни цифрови компетентности и специфични за сектора цифрови умения, е от стратегическо значение за ЕС и много държави по света. Системата на висшето образование е все по-силно засегната от цифровата трансформация, но също така има съществена роля за използване на нейните предимства и възможности и за преодоляване на цифровото разделение.  В този контекст приоритет ще се дава на проекти, които имат за цел:

 • да се подкрепи развиването и усвояването на цифрови умения, за да бъде цифровата трансформация възможно най-всеобхватна и приобщаваща;
 • да се подпомогнат учещите в преодоляването на цифровото разделение чрез насърчаване на цифровата грамотност, цифровото предприемачество, чувствителни към пола програми и стратегии, особено в отдалечени и селски райони и уязвими общности;
 • да се разработят решения за свързаност, които дават възможност на гражданите да се възползват от иновациите в дистанционното обучение и преподаване;
 • да се подкрепи цифровата икономика и да се укрепи научният, техническият и иновационният капацитет чрез насърчаване на връзките между образованието, научните изследвания и бизнеса в областта на цифровизацията, включително чрез проекти, свързани с инфраструктурата за данни, управлението на данни и цифровизацията на МСП/бизнеса;
 • да се подобрят цифровите образователни екосистеми чрез укрепване на цифровите умения и компетентности на учителите и академичния състав.

Интеграция на мигрантите

Системите за образование и обучение играят ключова роля за справяне с предизвикателствата на миграцията, както и за разкриване на ползите от нея. Те помагат на новите участници да придобият необходимите умения на пазара на труда, да разберат културата на държавата — домакин и да помогнат на местното население да бъде отворено към многообразие и промени. В този контекст приоритет ще се дава на проекти, които имат за цел:

 • да се подкрепи признаването на дипломи и удостоверения и да се допринесе за регионална система за трансфер на кредити с цел изграждане на регионални области на висшето образование и вътрешнорегионална свързаност;
 • да се предостави достъп до образование на мигрантите и разселените лица в приемащите държави, включително езиково обучение и стипендии;
 • да се разработят цялостни модели, които отговарят на уникалните нужди на студентите бежанци и да се осигури достъп до образование със силна подкрепа за академичното, социалното, физическото и психологическото развитие.

Управление, мир, сигурност и човешко развитие

Ангажиментът към върховенството на закона, човешките и основните права, равенството, демокрацията и доброто управление са в основата на стабилните, справедливи и проспериращи общества. Това действие може да спомогне за полагането на основите за укрепване на активното гражданско участие и за изграждането на специфични експертни познания в тези области. Проектите за CBHE могат да спомогнат за определянето на дългосрочни решения на проблемите със слабото управление във висшето образование. В този контекст приоритет ще се дава на проекти, които имат за цел да се подкрепят академичното сътрудничество и инициативи в следните области:

 • управление, върховенство на закона, демокрация, основни ценности, защита на правата на човека и борба с корупцията;
 • борба срещу дискриминацията, насърчаване на медийната грамотност и ролята на независимите медии и гражданското общество;
 • мир и сигурност, човешко развитие, междукултурен диалог, зачитане на многообразието, толерантност, равенство между половете, овластяване на жените и младежите;
 • социалните, икономическите и културните права, здравето и благополучието.

Устойчив растеж и работни места

Висшето образование е необходимо за изграждане на умения за живот и работа. Висшето образование също така подпомага пригодността за заетост и е предпоставка за устойчив растеж. Основна цел е да се преодолее съществуващото несъответствие между резултатите от образованието и изискванията на пазара на труда, включително чрез развитие на учене в процеса на работа. В този контекст приоритет ще се дава на проекти, които имат за цел:

 • насърчаване на предлагането и усвояването на умения в областта на науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката (НТИИМ) и свързаното с тях приобщаване на половете във връзка със справедливия екологичен преход към неутрална по отношение на климата икономика;
 • насърчаване на предприемачеството сред младежите и жените, разработване на иновационни центрове и стартиращи предприятия, за да се подпомогне създаването на възможности за заетост на местно равнище и да се предотврати изтичането на мозъци;
 • укрепване на връзките между академичния сектор, научните изследвания и бизнеса, за да се отговори на настоящите и бъдещите нужди от умения, най-вече предприемачество, и умения, необходими за развитието на вериги за създаване на стойност на национално и регионално равнище;
 • подпомагане на повишаването на квалификацията на младото население;
 • укрепване на връзките с пазара на труда, за да се насърчи създаването на работни места, възможностите за работа и участието на частния сектор в развитието на уменията;
 • разработване на програми за обучение на начални и средни учители и обучение на работното място с цел преодоляване на структурните причини за отпадане от училище и противодействие на продължаващото икономическо неравенство и неравенство между половете.

По отношение на направления 1 и 2 горепосочените приоритети се прилагат, както следва, във всеки регионален контекст:

 • Западни Балкани: Зеления пакт; Цифрова трансформация: интеграция на мигрантите; Управлението, мира, сигурността и човешкото развитие; Устойчив растеж и работни места
 • Източно съседство Зеления пакт; Цифрова трансформация; интеграция на мигрантите; Управлението, мира, сигурността и човешкото развитие; Устойчив растеж и работни места
 • Южно Средиземноморие: Зеления пакт; Цифрова трансформация; интеграция на мигрантите; Управлението, мира, сигурността и човешкото развитие; Устойчив растеж и работни места
 • Азия: Зеления пакт; Цифрова трансформация; Управлението, мира, сигурността и човешкото развитие; Устойчив растеж и работни места
 • Централна Азия: Зеления пакт; Устойчив растеж и работни места
 • Близкия изток: Зеления пакт; Устойчив растеж и работни места
 • Тихоокеански басейн: Зеления пакт; Устойчив растеж и работни места
 • Африка на юг от Сахара: Зеления пакт; Цифрова трансформация; интеграция на мигрантите; Управлението, мира, сигурността и човешкото развитие; Устойчив растеж и работни места
 • Латинска Америка: Зеления пакт; Цифрова трансформация; Управлението, мира, сигурността и човешкото развитие; Устойчив растеж и работни места
 • Карибите: Зеления пакт; Управлението, мира, сигурността и човешкото развитие; Устойчив растеж и работни места

Географски цели

Проектите за CBHE могат да бъдат реализирани като:

 • национални проекти, т.е. проекти, включващи институции от само една допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата;
 • (регионални) проекти с участието на много държави в рамките на един допустим регион;
 • (междурегионални) проекти с участието на много държави, включващи повече от един допустим регион. Междурегионалните проекти трябва да се отнасят до приоритетните области, които са от значение за всички участващи региони, да представят своята релевантност за всеки регион и да обосноват това чрез подробен анализ на общите нужди и цели.

Бюджетът на действието CBHE ще бъде използван за подкрепа на проекти, както следва:

 • Национални и регионални проекти: ориентировъчно 90 % от бюджета на действието;
 • Междурегионални проекти: ориентировъчно 10 % от бюджета на действието.

Действието ще има за цел да подкрепи тематично разнообразие на проектите и достатъчна географска представеност в рамките на регион по отношение на броя на проектите за всяка държава. За всеки регион има определен бюджет. За Африка на юг от Сахара никоя държава не може да получи повече от 8 % от финансирането, разпределено за региона.

Допълнителна информация относно сумите, налични за всеки регион, са публикувани в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Направления на проекта

С цел да се отговори на различните предизвикателства в третите държави, които не са асоциирани към програмата, действието за CBHE се състои от три специфични направления:

Направление—1 - Насърчаване на достъпа до сътрудничество в областта на висшето образование

Това направление има за цел привличане на ИВО с по-малко опит и малки участници към действието за CBHE, за да се улесни достъпът на нови [fn]участници[ft/]Моля, вижте определението за нов участник в част Г — Речник на термините.[/fn]. Тези партньорства следва да послужат като първа стъпка за ВУ и организациите с по-малък оперативен капацитет, намиращи се в трети държави, които не са асоциирани към програмата, към достигане и увеличаване на средствата за достигане до хората с по-малко възможности. В рамките на това направление ще се финансират малки проекти с цел намаляване на разликата в интернационализацията на ВУ от допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, от една и съща държава или регион. Проектите, които попадат в това направление, ще бъдат насочени предимно към следните области в трети държави, които не са асоциирани към програмата:

 • ВУ от най-слаборазвити трети държави, които не са асоциирани към програмата;
 • ИВО, намиращи се в отдалечени региони/области на трети държави, които не са асоциирани към програмата
 • Нови участници или ВУ и факултети с по-малко опит от трети държави, които не са асоциирани към програмата;
 • Студенти и членове на персонала с по-малко възможности.

Максимален резултат:

Предложените дейности и резултатите от проекта следва да имат ясна добавена стойност за целевите бенефициери. По-долу е представен неизчерпателен списък на възможните дейности:

Дейности, насочени към повишаване на управленския/административния капацитет на целевите ВУ, като:

 • реформиране и модернизиране на управлението на университетите, включително подобряване на услугите, по-специално в полза на студентите (студентско ориентиране, консултиране и професионално ориентиране и т.н.);
 • създаване или укрепване на служби за международни отношения и разработване на стратегии за интернационализация;
 • създаване на нови или развитие на съществуващи звена за осигуряване на качеството и процеси/стратегии в рамките на ВУ;
 • създаване или увеличаване на капацитета на звената за планиране и оценка;
 • подобряване на механизмите за комуникация и разпространение на резултатите от проектите за международно сътрудничество;
 • изграждане на капацитет за подпомагане на дейностите за мобилност на студентите и персонала.

Дейности, насочени към осигуряване на висококачествено и подходящо образование, като:

 • модули или програми за обучение, техническа или професионална насоченост на програмите;
 • създаване на интензивни програми за обучение, които събират студенти и преподавателски персонал от участващите ВУ за по-кратки периоди на обучение;
 • развитие на капацитета на докторантите и академичния персонал, както и насърчаване на тяхната мобилност;
 • провеждане на курсове за обучение за академичния персонал във ВУ;
 • създаване на взаимодействия и укрепване на връзките със стопанския сектор и с частни или публични организации, осъществяващи дейност на пазара на труда и в областта на образованието, обучението и младежта.

Дейности, насочени към повишаване на достъпността на студентите/персонала с по-малко възможности,  като:

 • разработване на модели и възможности за дистанционно и приобщаващо обучение за студенти от уязвими групи чрез използване на цифрови технологии и електронно обучение;
 • актуализиране на цифровите технологии с цел разработване на специфични услуги, насочени към осигуряване на равни и справедливи възможности за учене на студентите с увреждания;
 • насърчаване на инициативи, насочени към положителна дискриминация чрез овластяване на жените и етническите/религиозните малцинства;
 • разработване на инициативи за преодоляване и намаляване на пречките, пред които са изправени групите в неравностойно положение при достъпа до възможности за учене;
 • допринасяне за създаването на приобщаваща среда, в която се насърчават равнопоставеността и равенството и се отговаря на нуждите на по-широката общност.

Направление—2 - Партньорства за трансформация във висшето образование

Проектите по това направление въвеждат нови подходи и инициативи във висшето образование, основани на взаимно обучение и трансфер на опит и добри практики, оказват влияние не само върху институциите, но и върху обществото като цяло. . Резултатите от проектите следва да имат значително и дългосрочно въздействие върху целевите ВУ след приключването на проектите и като такива да са от полза за обществото като цяло.

По-специално тези проекти ще съчетават следните елементи в полза на ИВО в третите държави, които не са асоциирани към програмата:

 • Иновации във висшето образование, за да се увеличи неговото значение за пазара на труда и обществото. Очаква се предложените проекти да разглеждат несъответствията между изискванията на работодателите и предлаганото от институциите за висше образование обучение и да предлагат цялостни решения за подобряване на пригодността за заетост на студентите. Това може да се постигне чрез прилагане на цялостни интервенции, които включват:
  • разработване на иновативни учебни програми и въвеждане на иновативни елементи в съществуващите учебни програми;
  • въвеждане на нови методи за учене и преподаване (т.е. ориентирано към учещите и основано на решаване на реални проблеми преподаване и учене);
  • активно взаимодействие със сферата на бизнеса и научните изследвания, организиране на програми и дейности за продължаващо образование съвместно със, и в рамките на предприятията;
  • укрепване на капацитета на ИВО за ефективно изграждане на мрежи от контакти в областта на научните изследвания и научните и технологичните иновации.
 • Насърчаване на реформите в ИВО, за да се превърнат в катализатори на икономическото и социалното развитие. Проектите следва да подкрепят ИВО да разработят и приложат институционални реформи, които да ги превърнат в по-демократични, приобщаващи, справедливи, подлежащи на отчетност и пълноправни членове на гражданското общество. Институционалните реформи включват нови системи и структури за управление и ръководство, готовност по отношение на цифровите умения, съвременни университетски услуги, процеси за осигуряване на качеството, инструменти и методи за професионализиране и професионално развитие на ръководния, академичния, техническия и административния персонал. Развиването на предприемачески нагласи и подобряването на компетентностите и уменията в рамките на институциите са ключови аспекти за успеха на това направление. Придобиването на трансверсални умения, обучението по предприемачество и практическото прилагане на предприемачески умения ще дадат възможност на ВУ да предоставят своите знания и ресурси в услуга на местните/националните/регионалните общности.

Максимален резултат:

Предложените дейности и резултатите от проекта следва да имат ясна добавена стойност за целевите бенефициери. По-долу е представен неизчерпателен списък на възможните дейности:

 • разработване, изпитване и адаптиране на иновативни учебни програми по отношение на съдържанието [ключови компетентности и трансверсални умения, (предприемачество, решаване на проблеми, екологични работни места и др.)], на структурата (модулно, съвместно...) и методите на преподаване/обучение [включително прилагане на учене със свободен достъп и на гъвкави модели на обучение, виртуална мобилност, образователни ресурси със свободен достъп, смесено обучение, масови отворени онлайн курсове (MOOK) и др.];
 • разработване, изпитване и въвеждане на нови методи, инструменти и материали за учене (например нови мултидисциплинарни учебни програми, преподаване и учене, ориентирано към учещите и основано на решаване на реални проблеми преподаване и учене) чрез практическо обучение и стажове на студентите;
 • въвеждане на реформи от „Болонски“ тип (система от три цикъла, инструменти за прозрачност като кредитни системи и приложение към дипломата, осигуряване на качеството, оценяване, национални/регионални квалификационни рамки, признаване на предходно и неформално учене и др.) на институционално равнище;
 • въвеждане на схеми за практическо обучение, стажове и проучване на случаи от практиката в бизнеса и промишлеността, които са интегрирани в учебната програма, признати и носят съответни кредити;
 • въвеждане на системи за дуално обучение, свързващи висшето образование с ПОО в гимназиалния етап на средното образование, като средство за повишаване на пригодността за заетост на завършилите;
 • разработване на решения на сложни проблеми и на иновации, свързани с продукти и процеси (студенти, университетски преподаватели и практикуващи специалисти заедно);
 • разработване и изпитване на решения на неотложните и нерешени от пазара социални потребности, насочени към уязвимите групи в обществото; справяне с обществените предизвикателства или с промени в нагласите и ценностите, стратегиите и политиките, организационните структури и процеси, системите и услугите за предоставяне на образование;
 • подкрепа за създаването на центрове, инкубатори за иновации, трансфер на технологии и създаване на нови предприятия, както и за интегрирането на образованието, научните изследвания и иновациите на институционално/регионално/национално равнище;
 • разработване и изпитване на програми и дейности за продължаващо образование съвместно със, и в рамките на предприятията;
 • проекти за изпитване и проверка на иновативни мерки; дейности за ограничен по време обмен на студенти, изследователи, преподавателски персонал и персонал на предприятия; осигуряване на стимули за участие на персонал на предприятия в преподаването и в научните изследвания;
 • реформа на системите и структурите за управление и ръководство на институционално равнище (вкл. методи и системи за осигуряване на качеството, финансово управление и автономия на ВУ, международни отношения, студентски услуги и консултиране, професионално ориентиране, академични и изследователски съвети и др.);
 • разработване на стратегии и инструменти за интернационализацията на ВУ (международна отвореност на учебните програми, схеми за междуинституционална мобилност), както и на капацитета им за ефективно изграждане на мрежи от контакти в областта на научните изследвания и научните и технологичните иновации (научно сътрудничество и трансфер на знания и др.);
 • разработване и изпитване на решения на неотложните и нерешени от пазара социални потребности, насочени към уязвимите групи в обществото; справяне с обществените предизвикателства или с промени в нагласите и ценностите, стратегиите и политиките, организационните структури и процеси, системите и услугите за предоставяне на образование;
 • разработване на решения на сложни проблеми и на иновации, свързани с продукти и процеси (студенти, университетски преподаватели и практикуващи специалисти заедно);
 • разработване, адаптиране и предоставяне на инструменти и методи за повишаване на уменията, оценка/оценяване, професионализиране и професионално развитие на академичния и административния персонал, за първоначално обучение на преподаватели и продължаващо

Критерии за допустимост — Направление 1 и направление 2

(Кой може да кандидатства?)

За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) трябва да бъдат публичноправни или частноправни субекти попадащи в следните категории:

 • институции за висше образование (ИВО) или организации на ИВО;
 • организации или институции, осъществяващи дейност на пазара на труда или в сферата на образованието, обучението и младежта.

Тези субекти трябва да са установени в една от допустимите държави:

 • държава — членка на ЕС;
 • трета държава, асоциирана към програмата;
 • трета държава, която не е асоциирана към програмата от допустим регион. Допустимите региони, обхванати от това действие, са [fn]региони 1, 2[ft/]Организации от Беларус (регион 2) не са допустими за участие в това действие.[/fn], 3, 5а, 6, 7а, 8а, 9, 10 и 11.

Координатор

Сред описаните по-горе субекти само институции за висше образование (ИВО) или организации на ИВО могат да бъдат координатори на кандидатура за CBHE.

Общи правила за ИВО:

 • ИВО, установени се в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, трябва да притежават валидна харта за висше образование (ХВОЕ).
 • ИВО, установени в допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, трябва да бъдат признати като такива от компетентните органи, включително свързаните с тях субекти (ако има такива). Те трябва да предлагат пълни програми за придобиване на висши образователни степени и признати дипломи за квалификация на ниво висше [fn]образование[ft/]Висше образование, минимум ниво 5 по Международната стандартна класификация на образованието (ISCED 2013). Ниво 4 по ISCED 2011 (образование след средно образование, но не висше) не се приема.[/fn].

Състав на консорциума

Трябва да се спазва най-малко следният състав:

Национални проекти (отворени само за [fn]региони 2[ft/]Организации от Беларус (регион 2) не са допустими за участие в това действие.[/fn], 3, 5а, 6, 7а, 8а, 9):

 • най-малко 2 държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата;
  • всяка от тези държави трябва да включва поне 1 ИВО.
 • само 1 допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата;
  • с участието на най-малко 2 [fn]ИВО[ft/]Изключение: В третите държави, които не са асоциирани към програмата, където броят на ИВО, признати от компетентните национални органи е по-малък от 5 за цялата държава или в случаите, когато една институция представлява повече от 50 % от общия брой на студентите в държавата, кандидатурите, в които е посочена само по една ИВО за тези държави, ще бъдат приети. [/fn].
 • Броят на участващите организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, трябва да бъде равен или по-голям от броя на участващите организации от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

Проекти с участието на много държави (отворени за всички допустими региони):

 • най-малко 2 държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата;
  • всяка от тези държави трябва да включва поне 1 ИВО.
 • най-малко 2 допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата. Всяка от тези държави трябва да включва поне 2 [fn]ИВО[ft/]Изключение: Вж. предходната бележка под линия.[/fn]. Третите държави, които не са асоциирани към програмата, могат да са от един и същи регион (регионални проекти) или от различни региони (междурегионални проекти);
 • Броят на участващите организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, трябва да бъде равен или по-голям от броя на участващите организации от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

Общи правила за всички консорциуми:

 • Във връзка със спазването на минималните критерии за състава на консорциума, описани по-горе, дадена организация от ИВО няма да се счита за ИВО.

Географско местоположение (Място на изпълнение на дейностите)

Дейностите трябва да се осъществяват в държавите на организациите, участващи в проекта.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 24 или 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) чрез Системата за електронно подаване на портала Funding & Tender Opportunities (FTOP).

Направление 1

 • Покана №: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Тема №: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-1

Направление 2

 • Покана №: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Тема №: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-2

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 8 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време)

Направление—3 - Проекти за структурни реформи

Проектите по това направление подпомагат усилията на трети държави, които не са асоциирани към програмата, за разработване на съгласувани и устойчиви системи за висше образование, които да отговарят на социално-икономическите им нужди и на широката амбиция за създаване на икономика, основана на знанието. Елементи на това направление са също така включването и увеличаването на мащаба на успешните резултати, както и взаимодействията с текущата или предстоящата подкрепа в тази област в рамките на двустранни програми за подкрепа. Проектите за структурни реформи ще бъдат насочени към нуждите на допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, за подпомагане на устойчиви системни и структурни подобрения и иновации на равнището на сектора на висшето образование. С участието на компетентните национални органи (по-специално министерствата на образованието) на трети държави, които не са асоциирани към програмата, на институции за висше образование, научноизследователски институции и други съответни органи/структури и заинтересовани страни, тези проекти по-специално ще:

 • насърчават сътрудничеството и взаимното учене между националните публични органи с цел засилване на системните подобрения и иновации в сектора на висшето образование;
 • насърчават приобщаващи системи за висше образование, които могат да осигурят подходящи условия за достъп до обучение и успех на студенти с различен произход. Поради това следва да се обърне особено внимание на хората с по-малко възможности;
 • повишават капацитета на институциите за висше образование в трети държави, които не са асоциирани към програмата, на органите, отговарящи за висшето образование, и на компетентните органи (по-специално министерствата) чрез участието им в определянето, прилагането и мониторинга на процесите за реформа за модернизиране на техните системи за висше образование, особено по отношение на осигуряването на качеството, управлението и финансирането;
 • определят взаимодействия с текущи инициативи на ЕС в третите държави, които не са асоциирани към програмата, в области, обхванати от „Еразъм+“.

Критерии за допустимост — Направление 3

Допустими участващи организации (Кой може да кандидатства?)

За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) трябва да бъдат публичноправни или частноправни субекти, попадащи в следните категории:

 • институции за висше образование (ИВО) или организации на ИВО;
 • организации или институции, осъществяващи дейност на пазара на труда или в сферата на образованието, обучението и младежта.

Тези субекти трябва да са установени в една от допустимите държави:

 • държава — членка на ЕС;
 • трета държава, асоциирана към програмата;
 • трета държава, която не е асоциирана към програмата от допустим регион. Допустимите региони, обхванати от това действие, са [fn]региони 1, 2[ft/]Организации от Беларус (регион 2) не са допустими за участие в това действие.[/fn], [fn]3[ft/]Организации от Сирия (регион 3) не са допустими за участие по това направление.[/fn], 5а, 6, 7а, 8а, 9, 10 и 11.

Координатор

Сред описаните по-горе субекти само институции за висше образование (ИВО) или организации на ИВО могат да бъдат координатори на кандидатура за CBHE.

Общи правила за ИВО:

 • ИВО, установени се в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, трябва да притежават валидна харта за висше образование (ХВОЕ).
 • ИВО, установени в допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, трябва да бъдат признати като такива от компетентните органи, включително свързаните с тях субекти (ако има такива). Те трябва да предлагат пълни програми за придобиване на висши образователни степени и признати дипломи за квалификация на ниво висше [fn]образование[ft/]Висше образование, минимум ниво 5 по Международната стандартна класификация на образованието (ISCED 2013). Ниво 4 по ISCED 2011 (образование след средно образование, но не висше) не се приема.[/fn].

Състав на консорциума

Трябва да се спазва най-малко следният състав:

 • най-малко 2 държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата;
  • всяка от тези държави трябва да включва поне 1 ИВО.
 • най-малко 1 допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата;
  • всяка участваща държава трябва да включва поне 2 [fn]ИВО[ft/]Изключение: В третите държави, които не са асоциирани към програмата, където броят на ИВО, признати от компетентните национални органи е по-малък от 5 за цялата държава или в случаите, когато една институция представлява повече от 50 % от общия брой на студентите в държавата, кандидатурите, в които е посочена само по една ИВО за тези държави, ще бъдат приети.[/fn] и националния компетентен орган (напр. министерство), отговарящ за висшето образование в държавата.
 • Броят на участващите организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, трябва да бъде равен или по-голям от броя на участващите организации от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

Общи правила за всички консорциуми:

Във връзка със спазването на минималните критерии за състава на консорциума, описани по-горе, дадена организация от ИВО няма да се счита за ИВО.

Географско местоположение (Място на изпълнение на дейностите)

Дейностите трябва да се осъществяват в държавите на организациите, участващи в проекта.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 или 48 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) чрез Системата за електронно подаване на портала Funding & Tender Opportunities (FTOP).

Направление 3

Покана №: ERASMUS-EDU-2024-CBHE

Тема №: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-3

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 8 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства, приложими за всички направления

Проектът ще се оценява в двуетапна процедура въз основа на следните критерии:

Етап 1.

Релевантност на проекта (максимален резултат: 30 точки)

 • Цел: Предложението е ясно насочено към предварително определените регионални приоритети за целевия(ите) регион(и) и има отношение към целите и дейностите на действието CBHE и направлението. То представлява адекватен отговор на настоящите нужди и ограничения на целевата(ите) държава(и) или регион(и), както и на целевите групи и крайните бенефициери. Вземат се предвид нуждите на целевите участници с по-малко възможности. Предложението е насочено към всеобхватните приоритети на ЕС.
 • Ценности на ЕС: Предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • Цели: целите са основани на надежден анализ на потребностите; те са ясно определени и конкретни, измерими, достижими, актуални и планирани със срокове (SMART). Те са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към за участващите организации (в съответствие със стратегията за модернизация, развитие и интернационализация на целевите ВУ), както и със стратегиите за развитие на висшето образование в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата.
 • Връзка с политики и инициативи на ЕС: в предложението се вземат предвид и се засилват взаимното допълване/взаимодействията със стратегията за Global Gateway (включително инвестиции и други интервенции, финансирани от ЕС) или от други субекти (донори, публични и частни), когато е уместно.
 • Добавена стойност за ЕС: В предложението се посочва, че подобни резултати не биха могли да бъдат постигнати без сътрудничеството на ВУ от държавите — членки на ЕС, или от третите държави, асоциирани към програмата, и без финансиране от ЕС.

По-специално за Направление 2

 • Предложението съдържа ясен анализ на начина, по който областта на интервенция отговаря на приоритетните области за социално-икономически растеж и автономност в дадения регион, и е насочено към иновативни елементи и най-съвременни методи и техники в определената област на интервенция.

По-специално за Направление 3

 • Предложението е насочено към реформата и модернизацията на системата(ите) за висше образование в съответствие със стратегиите за развитие на целевите трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 30 точки)

 • Съгласуваност: цялостната структура на проекта осигурява съгласуваност между целите на проекта, методологията, дейностите и предложения бюджет. В предложението се представя съгласуван и изчерпателен набор от подходящи дейности, посредством които ще бъдат удовлетворени установените нужди и очакваните резултати;
 • Методология: логиката на интервенцията е с добро качество, планираните крайни продукти и резултати са съгласувани и осъществими, а основните допускания и рискове са ясно идентифицирани. Структурата и съдържанието на Матрица на логическата рамка (МЛР) са подходящи, т.е. изборът на обективно проверими показатели, наличието на данни, изходните данни, целевите стойности и др;
 • Работен план: качество и ефективност на работния план, включително доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати; съотношението между ресурсите и очакваните резултати е подходящо, а работният план е реалистичен, с добре определени дейности, срокове, ясни резултати и етапи.
 • Бюджет: предложението е икономически ефективно и разпределя подходящите финансови ресурси, необходими за успешното изпълнение на проекта.
 • Контрол на качеството: мерките за контрол (непрекъснато оценяване на качеството, партньорски оценки, съпоставителни дейности, мерки за намаляване на рисковете и т.н.) и показателите за качество гарантират висококачествено изпълнение на проекта.
 • Устойчивост на околната среда: проектът е изготвен по екологосъобразен начин и включва екологични практики (напр. екологично пътуване) в различни свои етапи.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

 • Управление: предвидена е надеждна структура на управление. Сроковете, структурите за управление, договореностите за сътрудничество и отговорностите са правилно определени и реалистични.
 • Състав: партньорството обединява подходящ състав от организации с необходимите компетенции, свързани с целите на предложението и спецификата на направлението; предложението включва най-подходящата и многообразна група неакадемични партньори. За държавите от регион 2: за направления 1 и 2 приоритет ще се дава на проекти, които включват ИВО от региони извън столицата и/или от селски и/или по-отдалечени региони; За държави от региони 5а, 6, 7а, 8а: за направления 1 и 2 приоритет ще се дава на проекти, които включват ИВО или организации от най-слаборазвитите държави.
 • Задачи: функциите и задачите се разпределят въз основа на специфичното ноу-хау, профилите и опита на всеки партньор и са подходящи.
 • Сътрудничество: предложени са ефективни механизми за осигуряване на ефективно сътрудничество, комуникация и разрешаване на конфликти между партньорските организации и всички други заинтересовани страни.
 • Ангажираност: приносът на партньорите по проекта е значителен, свързан с целите на проекта и се допълва взаимно; в предложението се посочва участието, ангажираността и отговорността на партньорите за конкретните цели и резултати на проекта, по-специално от страна на третите държави, които не са асоциирани към програмата.

По-специално за Направление 2

 • Предложението включва съответни неакадемични организации и заинтересовани страни, които ще внесат иновативна добавена стойност към целите на предложението. За предложения, които имат за цел да подкрепят веригите за създаване на стойност в ключови приоритетни области за инвестиции на национално или регионално равнище, частният сектор е включен в партньорството и е ясно ангажиран на всички необходими нива.

По-специално за Направление 3

 • В предложението се посочва, че компетентните национални органи за висшето образование активно участват в ръководството и изпълнението на действието.

Устойчивост, въздействие и разпространение на очакваните резултати (максимален резултат: 20 точки)

 • Използване на резултатите: предложението съдържа информация за начина на използване на резултатите от проекта от партньорите и от други заинтересовани страни, как ще бъде осигурен мултипликационен ефект (включително обхват за възпроизвеждане и разширяване на резултатите от действието на секторно, както и на местно/регионално/национално или международно равнище) и предлага методи за измерване на използването на резултатите през периода на финансиране на проекта и след него.
 • Разпространение: в предложението се съдържа ясен и ефективен план за разпространение на резултатите и се предвиждат подходящи дейности и техните срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред всички съответни заинтересовани страни и широката общественост, като се достигне до съответните заинтересовани страни и те бъдат привлечени към резултатите през периода на финансиране на проекта и след него.
 • Въздействие: предложението осигурява осезаемо въздействие върху своите целеви групи и съответните заинтересовани страни на местно, национално или регионално равнище. В него са включени мерки, както и цели и показатели за наблюдение на напредъка и за оценка на очакваното въздействие (краткосрочно и дългосрочно) на индивидуално, институционално и системно равнище.
 • Устойчивост: в предложението се обяснява как резултатите от проекта ще бъдат поддържани финансово (след приключването на финансирането на проекта) и институционално (дейностите и услугите ще продължат да се изпълняват) и как ще се гарантира ангажираността на местно равнище и, когато е уместно, как ще се ангажира частният сектор по време на и след финансирането на проекта.

По-специално за Направление 1

 • Предложението осигурява постоянен и устойчив отговор на съществуващите препятствия и повишаване на достъпността на студентите/служителите с по-малко възможности до предлаганите от ВУ възможности за учене и ресурси.
 • Предложението вероятно ще увеличи капацитета за международно сътрудничество на институциите в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

По-специално за Направление 2

 • Предложението осигурява значително въздействие върху институциите на третите държави, които не са асоциирани към програмата, по-специално върху развитието на техния иновационен капацитет и модернизацията на тяхното управление, при отварянето им към обществото като цяло, пазара на труда и широкия свят.
 • Предложението демонстрира своя потенциал за по-широко въздействие върху обществото и/или икономическия сектор.

По-специално за Направление 3

 • В предложението се посочва как резултатите от проекта ще доведат до политически реформи или модернизация на висшето образование на системно ниво.

Заявленията могат да получат до 100 точки. За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки (от общо 100 точки). Освен това те трябва да получат поне половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 15 точки за категориите „релевантност на проекта“ и „качество на структурата и изпълнението на проекта“; 10 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“).

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“.

Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група.

След това предложенията бъдат класирани в низходящ ред по региони и по направления.

2 STEP

Във втората стъпка за предложенията, направени от комисията за оценка относно финансирането (и списъка с резерви), с делегацията(ите) на ЕС в съответната(ите) допустима(и) трета(и) държава(и), която(ито) не е(са) асоциирана(и) към програмата, ще се провеждат консултации.

Само проекти, които са преминали успешно консултациите с делегацията(ите) на ЕС, ще бъдат подкрепени за финансиране от ЕС в рамките на наличния бюджет за регион.

За всяко от трите направления е предвиден индикативен бюджет, но е възможно бюджетно прехвърляне от едно направление в друго.

Допълнителна информация

Приемането на заявление не представлява ангажимент за отпускане на безвъзмездни средства, равни по размер на сумата, поискана от кандидата. Заявеното финансиране може да бъде намалено на основание на правилата за финансиране, приложими за направленията на действието, както и на резултатите от оценката.

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения.

Създаване на проект

Следва да се вземат предвид следните аспекти:

 1. Ангажимент на институциите партньори в проекта

Един ефективен проект за CBHE трябва да осигурява активното участие на всички партньорски институции, особено на тези от трети държави, които не са асоциирани към програмата. Споделената ангажираност при изготвянето на предложението ще ги направи отговорни за резултатите от проекта и за неговата устойчивост. Проектите за CBHE могат да включват „асоциирани партньори“, които допринасят за изпълнението на определени задачи/дейности по проекта или подпомагат разпространението и устойчивостта на проекта. По въпроси, свързани с управлението на договорните отношения, асоциираните партньори не се считат за част от партньорството и не получават финансиране.

 1. Анализиране на потребностите

Оценката на потребностите е първата важна стъпка при разработването на предложение за CBHE. Целта на оценката на потребностите е да се определят областите, които трябва да бъдат укрепени, както и причините за пропуските в тези области. Това от своя страна осигурява основата за разработване на подходящи интервенции за отстраняване на пропуските, и по този начин да се изгради капацитета на ВУ.

 1. Изпълнение и наблюдение

След приключване на анализа на потребностите може да се изготви план за изпълнение, за да се отстранят установените пропуски.

Следва да се вземат предвид следните основни елементи:

 • Модернизация/нови учебни програми: За проектите, включващи „разработване на учебни програми“, се очаква да включват обучение на преподавателския състав и да покриват свързани с това въпроси като осигуряване на качеството и пригодност за заетост на завършилите студенти чрез връзки с пазара на труда. Програмите за обучение следва да бъдат официално акредитирани и/или лицензирани преди края на периода на финансиране на проекта. Преподаването на нови или актуализирани курсове трябва да започне през срока на проекта с достатъчен брой студенти и преквалифицирани учители и трябва да обхваща най-малко една трета от продължителността на проекта. Обучението в рамките на проекти за реформа на учебната програма може също така да бъде насочено към административен персонал, като например персонала в библиотеки и лаборатории, и ИТ персонала. Проектите специално се насърчават да включват в модернизираните учебни програми стажове за студентите в бизнеса/предприятията. Стажовете трябва да са с разумна продължителност, за да се даде възможност за придобиване на необходимите умения.
 • Участие на студенти: Проектите следва да предвиждат участието на студенти (напр. в разработването на нови програми за обучение), и то не само по време на фазата на изпитване/пилотната фаза на проекта.
 • Мобилност на членове на персонала и студенти: Мобилността трябва да бъде насочена главно към студенти от трети държави, които не са асоциирани към програмата, и персонал от трети държави, които не са асоциирани към програмата, и е предназначена за: служители (напр. ръководители, ИУИ, персонал в областта на научните изследвания и технологиите, технически и административен персонал), които са на официален договор в институциите бенефициери и участват в проекта; студенти [кратък цикъл, първи цикъл (бакалавър или еквивалентен), втори цикъл (магистър или еквивалентен) и трети или докторски цикъл], регистрирани в една от институциите бенефициери. Не се допуска мобилност на студенти в рамките на и между държави — членки на ЕС, и трети държави, които са асоциирани към програмата. Мобилността трябва да бъде с разумна продължителност, за да се осигури изучаване и придобиване на необходимите умения в съответствие с целите на проекта и обикновено не трябва да бъде по-кратка от една седмица. Препоръчително е физическата мобилност да се съчетава с виртуална мобилност. Тази мобилност може да бъде използвана за подготовка и подкрепа на физическата мобилност, както и за последващи действия. Тя може да бъде организирана така, че да посрещне нуждите на хора със специални потребности или с по-малко възможности и да им помогне да преодолеят бариерите, които ограничават тяхното участие в продължителна физическа мобилност.
 • Осигуряването на качеството трябва да е интегриран компонент на проекта, за да се гарантира, че проектите за CBHE ще реализират успешно планираните резултати и ще постигнат въздействие, надхвърлящо обхвата на отделното партньорство. Трябва да се въведат мерки за контрол на качеството, включително показатели и целеви показатели, за да се гарантира, че изпълнението на проекта е висококачествено, завършено навреме и икономически ефективно.
 • Споразумение за създаване на консорциум: От практически и правни съображения е силно препоръчително да се създадат вътрешни договорености между членовете на консорциума, които да позволяват справяне с извънредни или непредвидени обстоятелства.  Те могат да бъдат подписани от членовете на консорциума в началото на проекта.
 • Оборудване: Единствено закупуването на оборудване, което е пряко свързано с целите на направлението и е направено не по-късно от 12 месеца преди края на проекта, може да се счита за допустим разход. Оборудването е предназначено изключително за включените в партньорството ВУ от трети държави, които не са асоциирани към програмата, като то трябва да бъде вписано в инвентарния опис на ВУ, за които е закупено.
 • Въздействие и устойчивост: От проектите за CBHE се очаква да окажат дългосрочно структурно въздействие в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата. Предложенията трябва да демонстрират очакваното въздействие на трите нива (индивидуално, институционално и системно), когато това е уместно, и следва да създадат методология и да определят инструменти за неговото измерване. Изпълнение, съобразено с околната среда: В проектите следва да се обмисля включването на екологосъобразни практики при изпълнението на неговите дейности, включително при управлението на проекта. От проектите се очаква да записват и изчисляват систематично индивидуалния въглероден отпечатък на участниците, свързан с транспорта. Свободен достъп: Предложението следва да гарантира, че изготвените материали, документи и аудиовизуални ресурси ще се предоставят безплатно и ще бъдат популяризирани чрез отворени лицензи и без непропорционални ограничения.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране от 90 % и максималния размер на безвъзмездните средства.

Безвъзмездните средства от ЕС за проект са както следва:

 • За Направление—1 - Насърчаване на достъпа до сътрудничество в областта на висшето образование: между 200 000 EUR и 400 000 EUR за проект
 • За Направление—2 - Партньорства за трансформация във висшето образование: между 400,000 EUR и 800,000 EUR за проект
 • За Направление—3 - Проекти за структурни реформи: между 600 000 EUR и 1 000 000 EUR за проект.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“, „оборудване“ и т.н.).
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите/резултатите, обхванати във всеки работен пакет.
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект).
 • Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване или превод).
 • Разходите за оборудване следва да представляват максимум 35 % от безвъзмездната помощ, предоставена от ЕС, като безвъзмездната помощ от ЕС ще покрива 100 % от допустимите разходи.
 • Максимум 10% от безвъзмездната помощ, предоставена от ЕС, може да бъде използвана за подизпълнение.
 • Не се допуска финансова помощ за трети страни.
 • Разходите, свързани с доброволците, участващи в проекта, са допустими. Те са под формата на единични разходи, както е определено в Решението на Комисията относно единичните разходи за [fn]доброволци[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf[/fn].
 • Единичните разходи на МСП не са разрешени.

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на крайните продукти, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са налични в част В „Проверка за съответствие с финансовите условия“, както и описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP):

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Tagged in:  Higher education