Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2024г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2024г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Изграждане на капацитет в областта на Висшето Образование

С действието „Изграждане на капацитет в областта на висшето образование“ (CBHE) се подкрепят проекти за международно сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, чиято дейност е свързана областта на висшето образование. С него се подкрепя релевантността, качеството, модернизацията и отзивчивостта на висшето образование в трети държави, които не са асоциирани към програмата, за социално-икономическо възстановяване, растеж и просперитет и за реагиране на последните тенденции, по-специално икономическата глобализация, но също и на неотдавнашния спад в човешкото развитие, нестабилността и нарастващите социални, икономически и екологични неравенства, изострени от пандемията от COVID-19.

Очаква се действието да допринесе за общите приоритети на Европейската комисия:

Зелен пакт

Системите за висше образование са от решаващо значение за подкрепата на Зеления пакт, тъй като могат да доведат до съществена промяна в поведението и уменията на хората. Проектите за CBHE се насърчават да развиват компетентности в различни сектори, свързани с устойчивостта, разработването на стратегии и методологии за екологични секторни умения, както и на ориентирани към бъдещето учебни програми, които удовлетворяват по-ефективно нуждите на хората. С програмата „Еразъм+“ също така се подкрепя изпитването на иновативни практики, като с това учещите и доставчиците на висше образование ще се подготвят да се превърнат в истински действащи сили на промяната.

Цифрова трансформация 

С проектите следва да се подкрепя развиването и усвояването на цифрови умения, за да бъде цифровата трансформация възможно най-всеобхватна и приобщаваща. С тях следва да се насърчава разработването и прилагането на стратегии за цифрово висше образование. Цифровият преход следва да се допълва чрез интегриране на цифровизацията в системите за висше образование и чрез укрепване на програмите, обхващащи цифровите умения. Също така следва да се оказва съдействие за обучението на учители и усвояването на ученето онлайн.

Интеграция на мигранти

С проектите следва да се насърчава мобилността и по-специално да се подкрепя признаването на степените и квалификациите в различните региони, както и да се подкрепя свързаността между регионите. С проектите следва да се подкрепя интеграцията на мигрантите и разселените лица чрез достъп до образование.

Управление, мир, сигурност и човешко развитие

проектите за CBHE могат да спомогнат за полагането на основите за укрепване на активното гражданско участие и за изграждането на специфични експертни познания в области като демокрация, права на човека и многостранно сътрудничество. Проектите за CBHE могат да спомогнат за намирането на дългосрочни решения на проблемите със слабото управление във висшето образование.

Устойчив растеж и работни места

Образованието е необходимо за изграждане на умения за реализация в живота и в работата, като фундаментални умения, меки умения (напр. решаване на проблеми, комуникация), и в областта на науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката (НТИИМ). Образованието също така подпомага пригодността за заетост и е предпоставка за устойчив растеж.

Действието ще допринесе и за външното измерение на вътрешните политики на ЕС в областта на образованието. С него ще се подкрепи успешното екологично и устойчиво възстановяване на световната икономика в третите държави, които не са асоциирани към програмата, във връзка с Целите за устойчиво развитие (ЦУР) и Парижкото споразумение.

Дейностите и резултатите от проектите за CBHE трябва да бъдат насочени в полза на допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата, техните институции и системи за висше образование.

Цели на Действието

По-конкретно действието ще:

 • подобри качеството на висшето образование в трети държави, които не са асоциирани към програмата, и ще увеличи неговото значение за пазара на труда и обществото;
 • повиши равнището на компетентностите, уменията и пригодността за заетост на студентите във ВУ в третите държави, които не са асоциирани към програмата, посредством разработване на нови и иновативни образователни програми;
 • насърчи приобщаващото образование, равенството, равнопоставеността, недискриминацията, както и гражданските умения във висшето образование в третите държави, които не са асоциирани към програмата;
 • подобри преподаването, механизмите за оценяване на персонала и студентите във ВУ, осигуряването на качеството, ръководството, управлението, приобщаването, иновациите, базата от знания, цифровия и предприемаческия капацитет, както и интернационализацията на ВУ в третите държави, които не са асоциирани към програмата;
 • повиши капацитета на ВУ, на органите, отговарящи за висшето образование, и на компетентните органи на трети държави, които не са асоциирани към програмата, за модернизиране на техните системи за висше образование, особено по отношение на управлението и финансирането, посредством подкрепа за определянето, прилагането и мониторинга на процесите за реформа;
 • подобри обучението на учителите и продължаващото професионално развитие, за да се окаже въздействие върху дългосрочното качество на образователната система в третите държави, които не са асоциирани към програмата;
 • стимулира сътрудничеството между институциите, изграждането на капацитет и обмена на добри практики;
 • насърчи сътрудничеството между различни региони в света чрез съвместни инициативи.

Действието ще осигури равнопоставеност и приобщаване, укрепване на системата и изграждане на капацитет, както и пригодност за заетост в рамките на цялото действие. Интервенциите вече няма да са насочени само към модернизиране на програмите за обучение сами по себе си, а следва да вземат предвид и управлението, ръководството и укрепването на по-широките икономически и социални екосистеми на висшето образование. Силно ще се насърчава разглеждането на регионални въпроси, изграждането на алианси и обединения, изпробването на нови подходи и инициативи, основани на ангажираността на държавите. Подкрепата за прилагането на Зеления пакт, увеличаването на капацитета на ИКТ в третите държави, които не са асоциирани към програмата, и участието на студентите в процесите на планиране и обучение ще бъдат междусекторни елементи на действието. Ще бъдат осигурени съгласуваност, взаимодействия и взаимно допълване с други съответни интервенции на Европейския съюз в тази област.

Очаквано въздействие

 • Модернизирани ВУ, които не само ще прехвърлят знания, но и ще създават икономическа и социална стойност чрез прехвърляне на резултатите от обучението и научните изследвания към общността/държавата;
 • Подобрени достъп и качество на висшето образование, по-специално за хората с по-малко възможности и в най-бедните държави в различните региони;
 • Повишено участие на ВУ, намиращи се в отдалечени райони;
 • Управление за ефикасно и ефективно разработване и изпълнение на политики в областта на висшето образование;
 • Регионална интеграция и създаване на сравними инструменти за признаване и осигуряване на качеството в подкрепа на академичното сътрудничество, мобилността на студентите, персонала и изследователите;
 • По-тясна връзка и сътрудничество с частния сектор, като се насърчават иновациите и предприемачеството;
 • Привеждане на академичните области в съответствие с пазара на труда, като се повишава пригодността за заетост на студентите;
 • Повишено чувство за инициативност и предприемачество на студенти;
 • Усъвършенствани компетентности в областта на цифровите технологии за студенти и членове на персонала;
 • Институционална ангажираност с резултатите от CBHE, като по този начин се осигурява устойчивост;
 • Национална ангажираност чрез изпробване и включване на положителни и най-добри практики във висшето образование;
 • Подобрен капацитет и професионализъм за работа на международно равнище: по-добри управленски компетентности и стратегии за интернационализация;
 • Повишено качество на подготовката, изпълнението и мониторинга на международни проекти и последващите ги дейности;

Дейности

Предложените дейности трябва да са пряко свързани с горепосочените цели, регионалните приоритетни области, характеристиките на направленията (вж. по-долу) и трябва да са изложени подробно в описание на проекта, което обхваща целия период на изпълнение.

В контекста на това действие дейностите по проекта трябва да бъдат насочени към укрепване и осигуряване на ползи за допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата, техните ВУ и други организации, чиято дейност е в областта на системите за висше образование.

Финансираните проекти ще могат да интегрират широк спектър от сътрудничество, обмен, комуникация и други дейности, примери за които са представени в описанието на трите направления, налични в рамките на това действие. Предложените дейности следва да носят добавена стойност и ще имат пряко въздействие върху постигането на резултатите от проекта.

Географски цели

Проектите за CBHE могат да бъдат реализирани като:

 • национални проекти, т.е. проекти, включващи институции от само една допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата;
 • (регионални) проекти с участието на много държави в рамките на един допустим регион;
 • (междурегионални) проекти с участието на много държави, включващи повече от един регион, които включват поне една държава от всеки допустим регион 1 .

За всеки регион има определен бюджет, а допълнителна информация за наличните суми по всеки бюджетен пакет е публикувана в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

В допълнение към специалното внимание, което се обръща на подобряването на равнопоставения и балансиран между половете достъп до институциите за висше образование в трети държави, които не са асоциирани към програмата, по-специално за хората с по-малко възможности, действието ще възприеме приобщаващ подход във всички региони с цел да се повиши участието на най-бедните и най-слаборазвитите трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Регионални приоритетни области

За направления 1 и 2 предложенията трябва да са съобразени с предварително определените регионални приоритети, които са публикувани в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

За направление 3 предложенията трябва да са съобразени с изискванията за Украйна, които са публикувани в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Направления на проекта

С цел да се отговори на различните предизвикателства в третите държави, които не са асоциирани към програмата, действието за CBHE се състои от три специфични направления:

Направление 1 - Насърчаване на достъпа до сътрудничество в областта на висшето образование

Това направление има за цел привличане на ИВО с по-малко опит и малки участници към действието за CBHE, за да се улесни достъпът на нови участници 2 . Тези партньорства следва да послужат като първа стъпка за ВУ и организациите с по-малък оперативен капацитет, намиращи се в трети държави, които не са асоциирани към програмата, към достигане и увеличаване на средствата за достигане до хората с по-малко възможности. В рамките на това направление ще се финансират малки проекти с цел намаляване на разликата в интернационализацията на ВУ от допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, от една и съща държава или регион. Проектите следва да създават партньорства за разработване на идеи за сътрудничество, както и за улесняване на трансфера на ноу-хау, опит и добри практики, като се насърчава достъпа до възможности за изграждане на капацитет и се подобрява социалното приобщаване и достъпа на студенти/служители с по-малко възможности до качествено предлагане на висше образование. По-специално тези проекти ще бъдат съсредоточени върху:

 • ВУ от най-слаборазвити трети държави, които не са асоциирани към програмата;
 • ВУ, намиращи се в отдалечени региони/области на трети държави, които не са асоциирани към програмата;
 • Нови участници или ВУ и факултети с по-малко опит от трети държави, които не са асоциирани към програмата;
 • Студенти и членове на персонала с по-малко възможности.

Максимален резултат:

Предложените дейности и резултатите от проекта следва да имат ясна добавена стойност за целевите бенефициери. По-долу е представен неизчерпателен списък на възможните дейности:

Дейности, насочени към повишаване на управленския/административния капацитет на целевите ВУ, като:

 • реформиране и модернизиране на управлението на университетите, включително подобряване на услугите, по-специално в полза на студентите (студентско ориентиране, консултиране и професионално ориентиране и т.н.);
 • създаване или укрепване на служби за международни отношения и разработване на стратегии за интернационализация;
 • създаване на нови или развитие на съществуващи звена за осигуряване на качеството и процеси/стратегии в рамките на ВУ;
 • създаване или увеличаване на капацитета на звената за планиране и оценка;
 • подобряване на механизмите за комуникация и разпространение на резултатите от проектите за международно сътрудничество;
 • изграждане на капацитет за подпомагане на дейностите за мобилност на студентите и персонала.

Дейности, насочени към осигуряване на висококачествено и подходящо образование, като:

 • модули или програми за обучение, техническа или професионална насоченост на програмите;
 • създаване на интензивни програми за обучение, които събират студенти и преподавателски персонал от участващите ВУ за по-кратки периоди на обучение;
 • развитие на капацитета на докторантите и академичния персонал, както и насърчаване на тяхната мобилност;
 • провеждане на курсове за обучение за академичния персонал във ВУ;
 • създаване на взаимодействия и укрепване на връзките със стопанския сектор и с частни или публични организации, осъществяващи дейност на пазара на труда и в областта на образованието, обучението и младежта.

Дейности, насочени към повишаване на достъпността на студентите/персонала с по-малко възможности, като:

 • разработване на модели и възможности за дистанционно и приобщаващо обучение за студенти от уязвими групи чрез използване на цифрови технологии и електронно обучение;
 • актуализиране на цифровите технологии с цел разработване на специфични услуги, насочени към осигуряване на равни и справедливи възможности за учене на студентите с увреждания;
 • насърчаване на инициативи, насочени към положителна дискриминация чрез овластяване на жените и етническите/религиозните малцинства;
 • разработване на инициативи за преодоляване и намаляване на пречките, пред които са изправени групите в неравностойно положение при достъпа до възможности за учене;
 • допринасяне за създаването на приобщаваща среда, в която се насърчават равнопоставеността и равенството и се отговаря на нуждите на по-широката общност.

Направление 2 — Партньорства за трансформация във висшето образование

Проектите по това направление разглеждат различното състояние на напредъка и предизвикателствата на ВУ, намиращи се в допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, да засилват въздействието на програмата и, когато е уместно, да допълват други източници на финансиране. Те въвеждат нови подходи и инициативи във висшето образование, основани на взаимно обучение и трансфер на опит и добри практики, оказват влияние не само върху институциите, но и върху обществото като цяло. Партньорствата за трансформация във висшето образование са сложни и иновативни проекти за изграждане на капацитет, основани на трансфер на опит, компетенции и добри практики с редица взаимосвързани дейности, които имат за цел да укрепят капацитета на целевите ВУ за справяне с предизвикателствата на 21ви век, като миграцията, изменението на климата, управлението и прехода към цифрова икономика. Резултатите от проектите следва да имат значително и дългосрочно въздействие върху целевите ВУ след приключването на проектите и като такива да са от полза за обществото като цяло.

По-специално, тези проекти ще съчетават следните елементи в полза на ВУ в третите държави, които не са асоциирани към програмата:

 • Иновации във висшето образование, за да се увеличи неговото значение за пазара на труда и обществото. Очаква се предложените проекти да разглеждат несъответствията между изискванията на работодателите и предлаганото от институциите за висше образование обучение и да предлагат цялостни решения за подобряване на пригодността за заетост на студентите. Това може да се постигне чрез прилагане на цялостни интервенции, които включват:
  • разработване на иновативни учебни програми и въвеждане на иновативни елементи в съществуващите учебни програми;
  • въвеждане на нови методи за учене и преподаване (т.е. ориентирано към учещите и основано на решаване на реални проблеми преподаване и учене);
  • активно взаимодействие със сферата на бизнеса и научните изследвания, организиране на програми и дейности за продължаващо образование съвместно със, и в рамките на предприятията;
  • укрепване на капацитета на ВУ в третите държави, които не са асоциирани към програмата, за ефективно изграждане на мрежи от контакти в областта на научните изследвания и научните и технологичните иновации.
 • Насърчаване на реформите във ВУ, за да се превърнат в катализатори на икономическото и социалното развитие в третите държави, които не са асоциирани към програмата. Проектите следва да подкрепят ВУ да разработят и приложат институционални реформи, които да ги превърнат в по-демократични, приобщаващи, справедливи и пълноправни членове на гражданското общество. Институционалните реформи включват нови системи и структури за управление и ръководство, готовност по отношение на цифровите умения, съвременни университетски услуги, процеси за осигуряване на качеството, инструменти и методи за професионализиране и професионално развитие на академичния, техническия и административния персонал. Развиването на предприемачески нагласи и подобряването на компетентностите и уменията в рамките на институциите са ключови аспекти за успеха на това направление. Придобиването на трансверсални умения, обучението по предприемачество и практическото прилагане на предприемачески умения ще дадат възможност на ВУ да предоставят своите знания и ресурси в услуга на местните/националните/регионалните общности.

Максимален резултат:

Предложените дейности и резултатите от проекта следва да имат ясна добавена стойност за целевите бенефициери. По-долу е представен неизчерпателен списък на възможните дейности:

 • разработване, изпитване и адаптиране на иновативни учебни програми по отношение на съдържанието [ключови компетентности и трансверсални умения, (предприемачество, решаване на проблеми, екологични работни места и др.)], на структурата (модулно, съвместно...) и методите на преподаване/обучение [включително прилагане на учене със свободен достъп и на гъвкави модели на обучение, виртуална мобилност, образователни ресурси със свободен достъп, смесено обучение, масови отворени онлайн курсове (MOOK) и др];
 • разработване, изпитване и въвеждане на нови методи, инструменти и материали за учене (например нови мултидисциплинарни учебни програми, преподаване и учене, ориентирано към учещите и основано на решаване на реални проблеми преподаване и учене) чрез практическо обучение и стажове на студентите;
 • въвеждане на реформи от „Болонски“ тип (система от три цикъла, инструменти за прозрачност като кредитни системи и приложение към дипломата, осигуряване на качеството, оценяване, национални/регионални квалификационни рамки, признаване на предходно и неформално учене и др.) на институционално равнище;
 • въвеждане на схеми за практическо обучение, стажове и проучване на случаи от практиката в бизнеса и промишлеността, които са интегрирани в учебната програма, признати и носят съответни кредити;
 • въвеждане на системи за дуално обучение, свързващи висшето образование с ПОО в гимназиалния етап на средното образование, като средство за повишаване на пригодността за заетост на завършилите;
 • разработване на решения на сложни проблеми и на иновации, свързани с продукти и процеси (студенти, университетски преподаватели и практикуващи специалисти заедно);
 • разработване и изпитване на решения на неотложните и нерешени от пазара социални потребности, насочени към уязвимите групи в обществото; справяне с обществените предизвикателства или с промени в нагласите и ценностите, стратегиите и политиките, организационните структури и процеси, системите и услугите за предоставяне на образование;
 • подкрепа за създаването на центрове, инкубатори за иновации, трансфер на технологии и създаване на нови предприятия, както и за интегрирането на образованието, научните изследвания и иновациите на институционално/регионално/национално равнище;
 • разработване и изпитване на програми и дейности за продължаващо образование съвместно със, и в рамките на предприятията;
 • проекти за изпитване и проверка на иновативни мерки; дейности за ограничен по време обмен на студенти, изследователи, преподавателски персонал и персонал на предприятия; осигуряване на стимули за участие на персонал на предприятия в преподаването и в научните изследвания;
 • реформа на системите и структурите за управление и ръководство на институционално равнище (вкл. методи и системи за осигуряване на качеството, финансово управление и автономия на ВУ, международни отношения, студентски услуги и консултиране, професионално ориентиране, академични и изследователски съвети и др.);
 • разработване на стратегии и инструменти за интернационализацията на ВУ (международна отвореност на учебните програми, схеми за междуинституционална мобилност), както и на капацитета им за ефективно изграждане на мрежи от контакти в областта на научните изследвания и научните и технологичните иновации (научно сътрудничество и трансфер на знания и др.);
 • разработване и изпитване на решения на неотложните и нерешени от пазара социални потребности, насочени към уязвимите групи в обществото; справяне с обществените предизвикателства или с промени в нагласите и ценностите, стратегиите и политиките, организационните структури и процеси, системите и услугите за предоставяне на образование;
 • разработване на решения на сложни проблеми и на иновации, свързани с продукти и процеси (студенти, университетски преподаватели и практикуващи специалисти заедно);
 • разработване, адаптиране и предоставяне на инструменти и методи за повишаване на уменията, оценка/оценяване, професионализиране и професионално развитие на академичния и административния персонал, за първоначално обучение на преподаватели и продължаващо кариерно развитие.

Направление 3 - Проекти за структурни реформи

Проектите по това направление подпомагат усилията на трети държави, които не са асоциирани към програмата, за разработване на съгласувани и устойчиви системи за висше образование, които да отговарят на социално-икономическите им нужди и на широката амбиция за създаване на икономика, основана на знанието. Елементи на това направление са също така включването и увеличаването на мащаба на успешните резултати, както и взаимодействията с текущата или предстоящата подкрепа в тази област в рамките на двустранни програми за подкрепа. Проектите за структурни реформи ще бъдат насочени към нуждите на допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, за подпомагане на устойчиви системни и структурни подобрения и иновации на равнището на сектора на висшето образование. По-конкретно, тези проекти ще бъдат насочени към усилията на държавите да разработят съгласувани и устойчиви системи за висше образование, за да отговорят на социално-икономическите си нужди и впоследствие да създадат икономика, основана на знанието. С участието на компетентните национални органи (по-специално министерствата на образованието) на трети държави, които не са асоциирани към програмата, на институции за висше образование, научноизследователски институции и други съответни органи/структури и заинтересовани страни, тези проекти по-специално ще:

 • насърчават сътрудничеството и взаимното учене между публичните органи на най-високо институционално равнище на държавите — членки на ЕС, или на държавите, които са асоциирани към програмата, и на допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата, с цел засилване на системните подобрения и иновации в сектора на висшето образование.
 • насърчават приобщаващи системи за висше образование, които могат да осигурят подходящи условия за достъп до обучение и успех на студенти с различен произход. Поради това следва да се обърне особено внимание на хората с по-малко възможности;
 • повишават капацитета на институциите за висше образование в трети държави, които не са асоциирани към програмата, на органите, отговарящи за висшето образование, и на компетентните органи (по-специално министерствата) чрез участието им в определянето, прилагането и мониторинга на процесите за реформа за модернизиране на техните системи за висше образование, особено по отношение на управлението и финансирането;
 • определят взаимодействия с текущи инициативи на ЕС в третите държави, които не са асоциирани към програмата, в области, обхванати от „Еразъм+“.

Укрепване на цифровата среда в образованието за Украйна:

С това действие по това направление 3 ще се подкрепи и проект за структурни реформи, насочен към създаването на цифрова среда за отворено образование, която да предлага качествено висше образование за студенти, записани в украински институции за висше образование, по-специално за тези, които бягат от Украйна или за вътрешно разселените студенти, както и образователни възможности за широката украинска общност в чужбина, въз основа на сътрудничество между украински и други европейски университети. Такава цифрова среда би подпомогнала и обмена и сътрудничеството с академичния персонал.

Очакваната цел на този проект е да се:

 • подкрепи развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование на украинските университети, като по този начин се гарантира продължаването на дейността им, както и ефективната им работа по време и след конфликта;
 • подкрепи цифровизацията на методите за преподаване и обучение и предоставянето на инфраструктурата, необходима за ученето онлайн и приобщаващото обучение, което е в съответствие с плана за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г.

По-конкретно чрез този проект на мрежа от украински институции за висше образование ще бъде предоставена възможност да създадат съвместна мултиинституционална онлайн платформа, която също така ще бъде взаимосвързана със съществуващите платформи за цифрово образование. Европейските образователни институции с опит в дистанционното обучение и ученето онлайн също могат да осигурят подкрепа за създаването и управлението на съвместната платформа.

Тази платформа ще обедини цифровите онлайн курсове и друго подходящо съдържание, преподавани в украинските университети преди войната и актуализирани в съответствие със стандартите за качество на проекта. Платформата може също така да позволява управление на курсове, регистрация, автентификация на студентите, хранилище на учебни материали, онлайн изпити и оценяване и т.н. Основните цели на платформата ще бъдат да се подкрепят онези институции за висше образование, които безвъзвратно или частично са загубили своята инфраструктура, а академичният им персонал и студентите им са се преместили в други региони на Украйна или в чужбина, въпреки че може да се оказва подкрепа и на други украински институции за висше образование и техните студенти.

По време на проекта на украинските партньори ще бъде дадена възможност да изпълняват следните индикативни дейности:

 • установяване на междуинституционални правила и механизми за разработване на университетски курсове и материали;
 • създаване и предоставяне на съдържание и курсове за цифрово образование, до които ще имат достъп всички украински институции за висше образование чрез онлайн платформата;
 • осигуряване на обучителни дейности за академичния персонал, който ще се занимава с онлайн учене и дистанционно обучение, чрез платформата;
 • разработване на процедури за признаване на резултатите от обучението и ECTS кредитите, по-специално за университетските курсове;
 • разработване на съвместни механизми за осигуряване на качеството;
 • всяка висококачествена дейност, която ще осигури непрекъснатост на украинската система за висше образование, въпреки трудните обстоятелства.

В средносрочен план платформата би могла да послужи като основа за създаването на отворен университет в Украйна, който да обедини предлаганото в електронен вид съдържание на съществуващите университети и освен това да позволи разработването на нови програми, включително нови онлайн курсове и подходящи учебни материали.

Допълнителна информация и изисквания ще бъдат публикувани в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Максимален резултат:

Проектите следва да предлагат дейности, които ще донесат ясна добавена стойност за системата на висшето образование като цяло и които ще имат пряко въздействие върху целевите бенефициери. Тези дейности следва да допринесат за реформирането на политиките в областта на висшето образование, които отговарят на нуждите на обществото и пазара на труда.

По-долу е представен неизчерпателен списък на възможните дейности:

 • Насърчаване на националната ангажираност чрез изпробване и включване на положителни и най-добри практики във висшето образование на национално и/или регионално равнище:
  • за повишаване на пригодността за заетост на завършилите;
  • за разширяване на достъпа до висше образование за хора с по-малко възможности;
  • за укрепване на връзките между образованието, научните изследвания и иновациите.
 • Допринасяне за ефикасно и ефективно разработване на политики в областта на висшето образование чрез включване на други заинтересовани страни в областта на висшето образование:
  • насърчаване на участието на други отговорни публични органи с цел повишаване на значението на сектора на висшето образование и увеличаване на въздействието му върху обществото като цяло;
  • създаване на условия за активно участие на студентите в управлението и реформирането на системата на висшето образование;
  • включване на сдружения, които осъществяват дейност в други съответни области, например професионалното обучение и младежта;
  • засилване на международното измерение на висшето образование чрез сътрудничество между институции на високо равнище в държави — членки на ЕС, или в трети държави, асоциирани към програмата, и в допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата. По-специално, разработване и прилагане на схеми, които улесняват мобилността на студентите и академичния персонал, като например създаването на регионална система за трансфер на кредити или подкрепа за разработването на национални квалификационни рамки;
  • определяне на национална/регионална рамка за осигуряване на качеството.
 • Засилване на регионалното академично сътрудничество и насърчаване на доброволното сближаване на третите държави, които не са асоциирани към програмата, към обща регионална стратегия в областта на висшето образование:
  • определяне на етапите за създаване на регионално пространство за висше образование;
  • улесняване на националното и трансграничното признаване;
  • премахване на пречките пред ученето, подобряване на достъпа до висококачествено и основано на иновации образование и улесняване на придвижването на учители, учещи и работници между отделните държави.
 • Насърчаване на въвеждането на механизми за финансиране, насочени към:
  • увеличаване на участието на хората с по-малко възможности във висшето образование;
  • преодоляване на цифровото разделение на институционално и индивидуално равнище.
 • Повишаване на привлекателността на учителската професия чрез въвеждане на мерки като:
  • насърчаване на инициативи за кариерно развитие;
  • насърчаване на участието в интернационализацията на висшето образование чрез създаване на стимули.

В проектите се насърчават да участват отговорни публични органи с компетентности в секторите, засегнати от проекта (напр. заетост, младежи, финанси, социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, здравеопазване и т.н.), както и органи от държави — членки на ЕС, или от трети държави, асоциирани към програмата.

ВУ от допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, се насърчават специално да кандидатстват по това направление.

Укрепване на цифровата среда в образованието за Украйна:

По-конкретно за тази инициатива се очаква мрежа от украински институции с подкрепата на европейските институции с опит в дистанционното обучение да създаде онлайн платформа, която обединява цифровите онлайн курсове и друго подходящо съдържание, преподавани в украинските университети преди войната и актуализирани в съответствие със стандартите за качество на проекта (първи етап) и/или специално разработени в/за отворения (виртуален) украински университет (втори етап). Целта следва да бъде курсовете, които ще се предлагат на платформата, да се предоставят от украинските университети, което ще позволи на студентите да учат и да завършват по подобен начин като студенти, които получават обучението си на територията на съответния клон.

По време на проекта институциите ще трябва да установят междуинституционални правила и механизми за разработване на университетските курсове и материали, както и за провеждането, преподаването и обучението, предвидени в курсовете, които ще бъдат достъпни за всички украински институции за висше образование чрез онлайн платформата; да разработят процедури за признаване на резултатите от обучението и ECTS кредитите, по-специално за университетските курсове; да разработят съвместни механизми за осигуряване на качеството, включително рамка за самооценка на курсовете и материалите на отворения виртуален украински университет. С проекта ще се подкрепи създаването на ново цифрово образователно съдържание и курсове.

В платформата ще бъдат включени обучителни дейности за украински преподаватели в областта на дистанционното обучение.

Очаква се на първия етап платформата основно да подкрепя институции за висше образование, които безвъзвратно или частично са загубили своята инфраструктура, а академичният им персонал и студентите им са се преместили в други региони на Украйна или в чужбина, ИВО и техните студенти, както и други украински институции за висше образование и студенти.

Платформата ще осигури видимост и достъп до цифровите образователни продукти, разработени от украинските ИВО, за широката общественост в Украйна и по света чрез отворени курсове.

Критерии за допустимост

Кой може да кандидатства?

Допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата за това действие:

Всички трети държави, които не са асоциирани към програмата (моля, вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство) в региони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 3 .

Изключение: организации от Беларус (регион 2) и Руската федерация (регион 4) не са допустими за участие в това действие.

За направления 1 и 2

Кандидатите (координатор и партньори) трябва да бъдат юридически лица:

 • институции за висше образование (ИВО) или организации за висше образование 4 ;
 • установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата 5 , или в допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата;

За направление 3

Укрепване на цифровата среда в образованието за Украйна:

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум (координатор и партньори), който отговаря на следните условия:

Географски обхват:

 • Територията на Украйна, както е призната от международното право;
 • най-малко 1 държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата;

Институционален обхват:

 • най-малко 1 ИВО от всяка участваща държава;
 • национален компетентен орган (напр. министерство), отговарящ за висшето образование в Украйна.

Други проекти за структурни реформи:

Кандидатите (координатор и партньори) трябва да бъдат юридически лица:

 • институции за висше образование, организации на ИВО или признати национални или международни организации на ректори, преподаватели или студенти;
 • установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата;
 • организации от Сирия не са допустими за участие по това направление.

ИВО, намиращи се в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ).

Институциите за висше образование (ИВО), установени в допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, и са признати като такива от компетентните органи, включително свързаните с тях субекти (ако има такива), трябва да предлагат пълни програми за придобиване на степени на висше образование и признати дипломи за квалификация на ниво висше образование 6 .

Сдружения, публични или частни организации, включително свързаните с тях субекти (ако има такива), които осъществяват дейност на пазара на труда или в областите на образованието, обучението и младежта, установени в държава — членка на ЕС, в трета държава, асоциирана към програмата, или в допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, също могат да участват, но не и като координатор.

Състав на консорциума

За направления 1 и 2

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум (координатор и партньори), който отговаря на следните условия:

Географски обхват:

 • най-малко 2 държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата;
 • най-малко 1 допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата;
 • най-малко 2 допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, за региони 1, 10 и 11;
 • най-малко една трета държава, която не е асоциирана към програмата, от регион 10 и друга от регион 11 за проекти, включващи и двата региона 7 .

Институционален обхват:

 • най-малко 1 ИВО от всяка участваща държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата;
 • най-малко 2 ИВО от всяка участваща трета държава, която не е асоциирана към програмата.

Институционалният обхват се прилага за всички държави, участващи в консорциума.

Броят на кандидатите от трети държави, които не са асоциирани към програмата трябва да бъде равен на броя на кандидатите от държави — членки на ЕС, и от трети държави, асоциирани към програмата, или по-голям от него.

Изключение:

В третите държави, които не са асоциирани към програмата, където броят на ИВО е по-малък от 5 за цялата държава или в случаите, когато една институция представлява повече от 50 % от общия брой на студентите в държавата, заявленията, в които е посочена само една ИВО от тези държави, ще бъдат приети.

За направление 3:

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум (координатор и партньори), който отговаря на следните условия:

Географски обхват:

 • най-малко 2 държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата;
 • най-малко 1 допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата.

Институционален обхват:

 • най-малко 1 ИВО от всяка участваща държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата;
 • най-малко 2 ИВО от всяка участваща трета държава, която не е асоциирана към програмата;
 • национален компетентен орган (напр. министерство), отговарящ за висшето образование във всяка от допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Институционалният обхват се прилага за всички държави, участващи в консорциума.

Броят на кандидатите от трети държави, които не са асоциирани към програмата трябва да бъде равен на броя на кандидатите от държави — членки на ЕС, и от трети държави, асоциирани към програмата, или по-голям от него.

Изключение:

В третите държави, които не са асоциирани към програмата, където броят на ИВО е по-малък от 5 за цялата държава или в случаите, когато една институция представлява повече от 50 % от общия брой на студентите в държавата, заявленията, в които е посочена само една ИВО от тези държави, също ще бъдат приети.

Място на изпълнение на дейностите

Дейностите следва да се осъществяват в държавите, участващи в проектите.

Продължителност на проекта

За направления 1 и 2

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 24 или 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

За направление 3

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 или 48 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Направление 1

Покана №: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Тема №: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1

Направление 2

Покана №: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Тема №: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2

Направление 3

Покана №: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Тема №: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 16 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Проектът ще се оценява в двуетапна процедура въз основа на следните критерии:

Етап 1

Релевантност на проекта - (максимален резултат: 30 точки)

 • Цел: предложението е свързано с целите и дейностите по действието за CBHE и спецификите на направлението. То представлява адекватен отговор на настоящите нужди и ограничения на целевата(ите) държава(и) или регион(и), както и на целевите групи и крайните бенефициери. Вземат се предвид нуждите на целевите участници с по-малко възможности (когато е приложимо). Предложението е насочено към всеобхватните приоритети на ЕС.
 • Цели: целите са основани на надежден анализ на потребностите; те са ясно определени, конкретни, измерими, достижими, актуални и планирани със срокове. Те са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към за участващите организации (в съответствие със стратегията за модернизация, развитие и интернационализация на целевите ВУ), както и със стратегиите за развитие на висшето образование в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата.
 • Връзка с политики и инициативи на ЕС: в предложението се вземат предвид и се засилват взаимното допълване/взаимодействията с други интервенции, финансирани от ЕС и от други субекти (донори, публични и частни), когато е уместно.
 • Добавена стойност за ЕС: В предложението се посочва, че подобни резултати не биха могли да бъдат постигнати без сътрудничеството на ВУ от държавите — членки на ЕС, или от третите държави, асоциирани към програмата, и без финансиране от ЕС.

По-специално за Направление 1

 • Предложението е ясно насочено към предварително определените регионални приоритети за целевия(ите) регион(и).

По-специално за Направление 2

 • Предложението е насочено към иновативни елементи и най-съвременни методи и техники в определената област на интервенция.
 • Предложението е ясно насочено към предварително определените регионални приоритети за целевия(ите) регион(и).

По-специално за Направление 3

 • Предложението е насочено към реформата и модернизацията на системата(ите) за висше образование в съответствие със стратегиите за развитие на целевите трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Качество на структурата и изпълнението на проекта - (максимален резултат: 30 точки)

 • Съгласуваност: цялостната структура на проекта осигурява съгласуваност между целите на проекта, методологията, дейностите и предложения бюджет. В предложението се представя съгласуван и изчерпателен набор от подходящи дейности, посредством които ще бъдат удовлетворени установените нужди и очакваните резултати;
 • Методология: логиката на интервенцията е с добро качество, планираните крайни продукти и резултати са съгласувани и осъществими, а основните допускания и рискове са ясно идентифицирани. Структурата и съдържанието на Матрица на логическата рамка (МЛР) са подходящи, т.е. изборът на обективно проверими показатели, наличието на данни, изходните данни, целевите стойности и др;
 • Работен план: качество и ефективност на работния план, включително доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати; съотношението между ресурсите и очакваните резултати е подходящо, а работният план е реалистичен, с добре определени дейности, срокове, ясни резултати и етапи.
 • Бюджет: предложението е икономически ефективно и разпределя подходящите финансови ресурси, необходими за успешното изпълнение на проекта.
 • Контрол на качеството: мерките за контрол (непрекъснато оценяване на качеството, партньорски оценки, съпоставителни дейности, мерки за намаляване на рисковете и т.н.) и показателите за качество гарантират висококачествено изпълнение на проекта.
 • Устойчивост на околната среда: проектът е изготвен по екологосъобразен начин и включва екологични практики (напр. екологично пътуване) в различни свои етапи.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество - (максимален резултат: 20 точки)

 • Управление: предвидена е надеждна структура на управление. Сроковете, структурите за управление, договореностите за сътрудничество и отговорностите са правилно определени и реалистични.
 • Състав: партньорството обединява подходящ състав от организации с необходимите компетенции, свързани с целите на предложението и спецификата на направлението; предложението включва най-подходящата и многообразна група неакадемични партньори.
 • Задачи: функциите и задачите се разпределят въз основа на специфичното ноу-хау, профилите и опита на всеки партньор и са подходящи.
 • Сътрудничество: предложени са ефективни механизми за осигуряване на ефективно сътрудничество, комуникация и разрешаване на конфликти между партньорските организации и всички други заинтересовани страни.
 • Ангажираност: приносът на партньорите по проекта е значителен, свързан с целите на проекта и се допълва взаимно; в предложението се посочва участието, ангажираността и отговорността на партньорите за конкретните цели и резултати на проекта, по-специално от страна на третите държави, които не са асоциирани към програмата.

По-специално за Направление 2

 • Предложението включва съответни неакадемични организации и заинтересовани страни, които ще внесат иновативна добавена стойност към целите на предложението.

По-специално за Направление 3

 • В предложението се посочва, че компетентните национални органи за висшето образование активно участват в ръководството и изпълнението на действието.

Устойчивост, въздействие и разпространение на очакваните резултати - (максимален резултат: 20 точки)

 • Използване на резултатите: предложението съдържа информация за начина на използване на резултатите от проекта от партньорите и от други заинтересовани страни, как ще бъде осигурен мултипликационен ефект (включително обхват за възпроизвеждане и разширяване на резултатите от действието на секторно, както и на местно/регионално/национално или международно равнище) и предлага методи за измерване на използването на резултатите през периода на финансиране на проекта и след него.
 • Разпространение: в предложението се съдържа ясен и ефективен план за разпространение на резултатите и се предвиждат подходящи дейности и техните срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред всички съответни заинтересовани страни и широката общественост, като се достигне до съответните заинтересовани страни и те бъдат привлечени към резултатите през периода на финансиране на проекта и след него.
 • Въздействие: предложението осигурява осезаемо въздействие върху своите целеви групи и съответните заинтересовани страни на местно, национално или регионално равнище. В него са включени мерки, както и цели и показатели за наблюдение на напредъка и за оценка на очакваното въздействие (краткосрочно и дългосрочно) на индивидуално, институционално и системно равнище.
 • Устойчивост: в предложението се обяснява как резултатите от проекта ще бъдат поддържани финансово (след приключването на финансирането на проекта) и институционално (дейностите и услугите ще продължат да се изпълняват) и как ще се гарантира ангажираността на местно равнище.

По-специално за Направление 1

 • Предложението осигурява постоянен и устойчив отговор на съществуващите препятствия и повишаване на достъпността на студентите/служителите с по-малко възможности до предлаганите от ВУ възможности за учене и ресурси.
 • Предложението вероятно ще увеличи капацитета за международно сътрудничество на институциите в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

По-специално за Направление 2

 • Предложението осигурява значително въздействие върху институциите на третите държави, които не са асоциирани към програмата, по-специално върху развитието на техния иновационен капацитет и модернизацията на тяхното управление, при отварянето им към обществото като цяло, пазара на труда и широкия свят.
 • Предложението демонстрира своя потенциал за по-широко въздействие върху обществото и/или икономическия сектор.

По-специално за Направление 3

 • В предложението се посочва как резултатите от проекта ще доведат до политически реформи или модернизация на висшето образование на системно ниво.

Заявленията могат да получат до 100 точки. За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки общо и най-малко половината от максималния брой точки за всеки критерий за отпускане на безвъзмездни средства.

При паритет приоритет ще се дава на предложенията, получили най-висока оценка по критерия „Релевантност на проекта“ и след това „Устойчивост, въздействие и разпространение на очакваните резултати“.

Освен това комисията за оценка ще вземе под внимание:

 • тематично разнообразие на проектите и достатъчна географска представеност в рамките на регион по отношение на броя на проектите за всяка държава;
 • съответствие с изискванията, приложими към следните региони:
  • За държави от Източното партньорство: за направления 1 и 2 приоритет ще се дава на ВУ от региони извън столицата и/или от селски и/или по-отдалечени региони;
  • За Азия, Централна Азия, Близкия изток и Тихоокеанския басейн: за направления 1 и 2 приоритет ще се дава на най-слаборазвитите държави;
  • За Африка на юг от Сахара: за всички направления приоритет ще се дава на най-слаборазвитите държави; специален акцент се поставя и приоритетните държави в областта на миграцията и върху регионалните проекти, включващи ВУ от няколко държави. Нито една държава не може да получи повече от 8 % от предвиденото за региона финансиране.

След това предложенията бъдат класирани в низходящ ред по региони и по направления.

Във втората стъпка за предложенията, направени от комисията за оценка относно финансирането (и списъка с резерви), с делегацията(ите) на ЕС в съответната(ите) допустима(и) трета(и) държава(и), която(ито) не е(са) асоциирана(и) към програмата, ще се провеждат консултации по следните аспекти:

 • Признаване на ВУ от националните компетентни органи
 • Осъществимост на проекта в местните условия на третата държава (третите държави);
 • Проектът допринася за удовлетворяване на потребностите на местно равнище в приоритетната област
 • Припокриване със съществуващи инициативи в избраната тематична област, финансирани от делегацията на ЕС, от национални или международни донори;

Само проекти, които са преминали успешно консултациите с делегацията(ите) на ЕС, ще бъдат подкрепени за финансиране от ЕС в рамките на наличния бюджет за региона и до максимум две финансирани предложения на кандидатстваща организация. За всяко от трите направления е предвиден индикативен бюджет, но е възможно бюджетно прехвърляне от едно направление в друго.

Допълнителна информация

Приемането на заявление не представлява ангажимент за отпускане на безвъзмездни средства, равни по размер на сумата, поискана от кандидата. Заявеното финансиране може да бъде намалено на основание на правилата за финансиране, приложими за направленията на действието, както и на резултатите от оценката.

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения.

Създаване на проект

Следва да се вземат предвид следните аспекти:

1. Ангажимент на институциите партньори в проекта

Един ефективен проект за CBHE трябва да осигурява активното участие на всички партньорски институции, особено на тези от трети държави, които не са асоциирани към програмата. Споделената ангажираност при изготвянето на предложението ще ги направи отговорни за резултатите от проекта и за неговата устойчивост. Проектите за CBHE могат да включват „асоциирани партньори“, които допринасят за изпълнението на определени задачи/дейности по проекта или подпомагат разпространението и устойчивостта на проекта. По въпроси, свързани с управлението на договорните отношения, асоциираните партньори не се считат за част от партньорството и не получават финансиране.

2. Анализиране на потребностите

Оценката на потребностите е първата важна стъпка при разработването на предложение за CBHE. Целта на оценката на потребностите е да се определят областите, които трябва да бъдат укрепени, както и причините за пропуските в тези области. Това от своя страна осигурява основата за разработване на подходящи интервенции за отстраняване на пропуските, и по този начин да се изгради капацитета на ВУ.

3. Изпълнение и наблюдение

След приключване на анализа на потребностите може да се изготви план за изпълнение, за да се отстранят установените пропуски.

Следва да се вземат предвид следните основни елементи:

 • Модернизация/нови учебни програми: За проектите, включващи „разработване на учебни програми“, се очаква да включват обучение на преподавателския състав и да покриват свързани с това въпроси като осигуряване на качеството и пригодност за заетост на завършилите студенти чрез връзки с пазара на труда. Програмите за обучение следва да бъдат официално акредитирани и/или лицензирани преди края на периода на финансиране на проекта. Преподаването на нови или актуализирани курсове трябва да започне през срока на проекта с достатъчен брой студенти и преквалифицирани учители и трябва да обхваща най-малко една трета от продължителността на проекта. Обучението в рамките на проекти за реформа на учебната програма може също така да бъде насочено към административен персонал, като например персонала в библиотеки и лаборатории, и ИТ персонала. Проектите специално се насърчават да включват в модернизираните учебни програми стажове за студентите в бизнеса/предприятията. Стажовете трябва да са с разумна продължителност, за да се даде възможност за придобиване на необходимите умения.
 • Участие на студенти: Проектите следва да предвиждат участието на студенти (напр. в разработването на нови програми за обучение), и то не само по време на фазата на изпитване/пилотната фаза на проекта.
 • Мобилност на членове на персонала и студенти: Мобилността трябва да бъде насочена главно към студенти от трети държави, които не са асоциирани към програмата, и персонал от трети държави, които не са асоциирани към програмата, и е предназначена за: служители (напр. ръководители, ИУИ, персонал в областта на научните изследвания и технологиите, технически и административен персонал), които са на официален договор в институциите бенефициери и участват в проекта; студенти [кратък цикъл, първи цикъл (бакалавър или еквивалентен), втори цикъл (магистър или еквивалентен) и трети или докторски цикъл], регистрирани в една от институциите бенефициери. Не се допуска мобилност на студенти в рамките на и между държави — членки на ЕС, и трети държави, които са асоциирани към програмата. Мобилността трябва да бъде с разумна продължителност, за да се осигури изучаване и придобиване на необходимите умения в съответствие с целите на проекта и обикновено не трябва да бъде по-кратка от една седмица. Препоръчително е физическата мобилност да се съчетава с виртуална мобилност. Тази мобилност може да бъде използвана за подготовка и подкрепа на физическата мобилност, както и за последващи действия. Тя може да бъде организирана така, че да посрещне нуждите на хора със специални потребности или с по-малко възможности и да им помогне да преодолеят бариерите, които ограничават тяхното участие в продължителна физическа мобилност.
 • Осигуряването на качеството трябва да е интегриран компонент на проекта, за да се гарантира, че проектите за CBHE ще реализират успешно планираните резултати и ще постигнат въздействие, надхвърлящо обхвата на отделното партньорство. Трябва да се въведат мерки за контрол на качеството, включително показатели и целеви показатели, за да се гарантира, че изпълнението на проекта е висококачествено, завършено навреме и икономически ефективно.
 • Споразумение за партньорство: Подробните условия за изпълнение на проекта трябва да бъдат договорени между партньорите и официализирани в споразумение за партньорство, което трябва да бъде подписано в началото на проекта. Копие от споразумението за партньорство трябва да бъде предоставено на Изпълнителната агенция в рамките на шест месеца след подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.
 • Оборудване: Единствено закупуването на оборудване, което е пряко свързано с целите на направлението и е направено не по-късно от 12 месеца преди края на проекта, може да се счита за допустим разход. Оборудването е предназначено изключително за включените в партньорството ВУ от трети държави, които не са асоциирани към програмата, като то трябва да бъде вписано в инвентарния опис на ВУ, за които е закупено.
 • Въздействие и устойчивост: От проектите за CBHE се очаква да окажат дългосрочно структурно въздействие в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата. Предложенията трябва да демонстрират очакваното въздействие на трите нива (индивидуално, институционално и системно), когато това е уместно, и следва да създадат методология и да определят инструменти за неговото измерване. Изпълнение, съобразено с околната среда: В проектите следва да се обмисля включването на екологосъобразни практики при изпълнението на неговите дейности, включително при управлението на проекта. От проектите се очаква да записват и изчисляват систематично индивидуалния въглероден отпечатък на участниците, свързан с транспорта. Свободен достъп: Предложението следва да гарантира, че изготвените материали, документи и аудиовизуални ресурси ще се предоставят безплатно и ще бъдат популяризирани чрез отворени лицензи и без непропорционални ограничения.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Безвъзмездните средства от ЕС за проект са както следва:

 • За Направление 1 — Насърчаване на достъпа до сътрудничество в областта на висшето образование: между 200,000 EUR и 400,000 EUR за проект
 • За Направление 2 — Партньорства за трансформация във висшето образование: между 400 000 EUR и 800 000 EUR за проект
 • За Направление 3  Укрепване на цифровата среда в образованието за Украйна: до 5 000 000 EUR. Други проекти за структурни реформи: между 600 000 EUR и 1 000 000 EUR за проект.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“, „оборудване“ и т.н.).
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите/резултатите, обхванати във всеки работен пакет.
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект).
 • Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване или превод).
 • Разходите за оборудване следва да представляват максимум 35 % от безвъзмездната помощ, предоставена от ЕС, като безвъзмездната помощ от ЕС ще покрива 100 % от допустимите разходи.
 • Максимум 10% от безвъзмездната помощ, предоставена от ЕС, може да бъде използвана за подизпълнение.

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 90 % от прогнозния бюджет, определен след оценката, а параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 • 1 Междурегионалните проекти трябва да са в приоритетните области на всички участващи региони, да представят своята релевантност за всеки регион и да обосноват това чрез подробен анализ на общите нужди и цели. ↩ back
 • 2 Моля, вижте определението за нов участник в част Г — Речник на термините. ↩ back
 • 3 С изключение на държавите с висок доход (ДВД) в региони 5, 7 и 8 (моля, вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство). ↩ back
 • 4 Организациите за висше образование не се счита за институции за висше образование . Само тези членове, които са установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата, могат да се възползват от безвъзмездните средства. ↩ back
 • 5 Допустими са държави, които са в процес на преговори за сключване на споразумение за асоцииране и при които споразумението за асоцииране влиза в сила преди подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. ↩ back
 • 6 Висше образование, минимум ниво 5 по Международната стандартна класификация на образованието (ISCED 2013). Ниво 4 по ISCED 2011 (образование след средно образование, но не висше) не се приема. ↩ back
 • 7 Възможно е да се представят междурегионални проекти само с една трета държава, която не е асоциирана към програмата, от регион 10 и друга от регион 11. ↩ back
Tagged in:  Higher education