Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Centra excelence odborného vzdělávání

Provádění přístupů excelence odborného vzdělávání je významnou součástí celkové politické agendy EU pro dovednosti a odborné vzdělávání a přípravu. Evropská agenda dovedností, Evropský prostor vzdělávání, doporučení Rady z roku 2020 týkající se odborného vzdělávání a přípravy 1 , jakož i prohlášení z Osnabrücku 2 obsahují zcela jasné odkazy na excelenci odborného vzdělávání jako hnací sílu reforem v odvětví odborného vzdělávání a přípravy.

Cílem iniciativy týkající se center excelence odborného vzdělávání je reagovat na tuto prioritu politiky, a to podporou reforem v sektoru odborného vzdělávání a přípravy, zajištěním vysoce kvalitních dovedností a kompetencí, které povedou k příležitostem z hlediska kvalitního zaměstnání a celé profesní dráhy, a naplňováním potřeb inovativní, inkluzivní a udržitelné ekonomiky 3 . Iniciativa center excelence odborného vzdělávání rovněž podporuje provádění Zelené dohody pro Evropu, nové digitální strategie a nové průmyslové strategie a strategie pro malé a střední podniky, neboť dovednosti mají pro jejich úspěch klíčový význam.

Centra excelence odborného vzdělávání jsou činná v daném místním kontextu, vytvářejí ekosystémy dovedností pro inovace, regionální rozvoj a sociální začleňování a prostřednictvím mezinárodních sítí spolupráce spolupracují s centry excelence odborného vzdělávání v jiných zemích. Uplatňují zdola nahoru vedený přístup k excelenci odborného vzdělávání, který zahrnuje širokou škálu místních zúčastněných stran a umožňuje institucím odborného vzdělávání a přípravy rychle přizpůsobovat poskytování dovedností vyvíjejícím se hospodářským a sociálním potřebám.

Nabízejí příležitosti k počátečnímu vzdělávání mladých lidí i k dalšímu prohlubování dovedností a změnám kvalifikace dospělých prostřednictvím flexibilní a včasné nabídky odborné přípravy, která splňuje potřeby dynamického trhu práce v kontextu ekologické a digitální transformace. Úzce spolupracují se společnostmi (zejména s malými a středními podniky) na projektech aplikovaného výzkumu a působí tak jako katalyzátory rozvoje a inovací v místních podnicích, vytvářejí znalostní a inovační centra a také podporují podnikatelské iniciativy svých účastníků vzdělávání.

Cílem sítí je „vzestupná konvergence“ excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Budou otevřeny účasti zemí s dobře rozvinutými systémy excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jakož i zemí, které obdobné přístupy právě budují, a to s cílem prozkoumat plný potenciál institucí odborného vzdělávání a přípravy z hlediska proaktivní úlohy při podpoře růstu a inovací.

Tato iniciativa zavádí v oblasti excelence odborného vzdělávání „evropský rozměr“ podporou provádění politiky EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a opatření dohodnutých s členskými státy, sociálními partnery a poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy.

Koncepce excelence v oblasti odborného vzdělávání je charakterizována holistickým přístupem zaměřeným na účastníka vzdělávání, v němž odborné vzdělávání a příprava:

 • tvoří nedílnou součást ekosystémů dovedností 4 , které přispívají k regionálnímu rozvoji 5 , inovacím 6 a strategiím pro inteligentní specializaci 7 a klastry 8 , jakož i ke konkrétním hodnotovým řetězcům a průmyslovým ekosystémům 9 ,
 • jsou prvkem znalostních trojúhelníků 10 , v nichž úzce spolupracují s dalšími odvětvími vzdělávání a odborné přípravy, vědeckou obcí a podniky,
 • umožňují účastníkům vzdělávání získat odborné (specifické pro konkrétní pracovní místo) i klíčové kompetence 11 prostřednictvím vysoce kvalitní výuky, která je podložena zajišťováním kvality,
 • budují inovativní formy partnerství12 se světem práce a jsou podporovány průběžným profesním rozvojem pedagogů a školitelů, inovativních pedagogických postupů a strategiemi mobility účastníků vzdělávání, mobility pracovníků a internacionalizace odborného vzdělávání a přípravy.

Cíle akce

Tato akce podporuje postupné vytváření a rozvoj mezinárodních platforem pro spolupráci center excelence odborného vzdělávání.

Centra excelence odborného vzdělávání budou působit na dvou úrovních:

 1. Na národní úrovni budou za účasti široké škály místních zúčastněných stran vytvářet ekosystémy dovedností pro místní inovace, regionální rozvoj a sociální začleňování, přičemž budou prostřednictvím mezinárodních sítí spolupráce spolupracovat s centry excelence odborného vzdělávání v jiných zemích.
 2. Na mezinárodní úrovni budou propojovat centra excelence odborného vzdělávání, jež mají společný zájem o:   
 • konkrétní odvětví 13 nebo průmyslové ekosystémy 14 ,
 • inovativní přístupy k řešení hospodářských a společenských výzev (např. změny klimatu, digitalizace, umělé inteligence, cílů udržitelného rozvoje 15 , integrace migrantů a znevýhodněných skupin, prohlubování dovedností osob s nízkou úrovní kvalifikace atd.), nebo
 • inovativní přístupy, které mají zvýšit dosah, kvalitu a účinnost stávajících center excelence odborného vzdělávání.

Sítě budou propojovat stávající centra excelence odborného vzdělávání nebo rozvíjet model excelence odborného vzdělávání propojením partnerů z různých zemí, kteří hodlají prostřednictvím mezinárodní spolupráce rozvíjet excelenci odborného vzdělávání ve svých místních podmínkách. Mohly by přispět např. k fázi realizace iniciativy Nový evropský Bauhaus16 spoluprací s komunitami zapojenými do místních transformací, které tato iniciativa podporuje.

Centra excelence odborného vzdělávání nejsou určena k budování zcela nových institucí odborného vzdělávání a přípravy (jakkoli i to mohou dělat). Může se jednat o stávající odborné školy / poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, kteří usilují o dosažení excelence svým zapojením do souboru aktivit navrhovaných touto evropskou iniciativou. Centry excelence odborného vzdělávání mohou být také nová centra zřízená za účelem poskytování excelentních nabídek a služeb odborné přípravy, které reagují na potřeby trhu práce.

Centra excelence odborného vzdělávání dosahují svých cílů tím, že propojují soubor místních/regionálních partnerů, jako jsou poskytovatelé počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy, vysokoškolské instituce včetně univerzit aplikovaných věd a polytechniky, výzkumné instituce, vědecké parky, inovační agentury, společnosti, komory a jejich asociace, sociální partneři, sociální podniky, odvětvové rady pro dovednosti, profesní/sektorová sdružení, národní a regionální orgány a rozvojové agentury, služby zaměstnanosti, kvalifikační orgány, organizace pro sociální začleňování a reintegraci atd., a s tímto souborem partnerů úzce spolupracují.

Tato výzva proto podpoří projekty sdružující místní nebo regionální partnery z různých zemí, kteří vypracují soubor aktivit v rámci tří klastrů; 1) Výuka a učení; 2) Spolupráce a partnerství a 3) Řízení a financování.

Centra excelence odborného vzdělávání jsou určena pro organizace, které poskytují odborné vzdělávání a přípravu na všech úrovních evropského rámce kvalifikací v rozmezí 3 až 8 EQF, včetně vyššího sekundárního vzdělání, postsekundárního jiného než terciárního vzdělání, jakož i terciárního vzdělání (např. univerzity aplikovaných věd, polytechnické instituty atd.).

Žádosti však nemohou zahrnovat pouze aktivity zaměřené na účastníky vzdělávání na terciární úrovni; žádosti zaměřené na odborné vzdělávání a přípravu na postsekundární úrovni (úrovně 6 až 8 EQF) musí zahrnovat alespoň jednu další úroveň kvalifikace v rámci odborného vzdělávání a přípravy mezi úrovněmi 3 až 5 EQF, jakož i významnou složku učení se prací 17 .

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů týkajících se center excelence odborného vzdělávání způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Žadatelé (koordinátor a řádní partneři) musí být:

 • právní subjekty (veřejné nebo soukromé subjekty) činné v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo ve světě práce,
 • se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu. (Země, které vedou jednání o dohodě o přidružení a u nichž dohoda vstoupí v platnost před podpisem grantu, jsou způsobilé.)

Organizace ze třetích zemí nepřidružených k programu se mohou rovněž účastnit, nikoli však jako koordinátoři. Musí se jednat o veřejné nebo soukromé organizace činné v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo ve světě práce.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4).

Které typy organizací se mohou účastnit tohoto projektu?

Zúčastněnými organizacemi mohou být například (orientační seznam):

 • poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy
 • organizace zastupující poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy
 • organizace zastupující podniky, průmysl nebo odvětví
 • národní/regionální orgány v oblasti kvalifikací
 • výzkumné ústavy
 • agentury pro inovace
 • orgány pro regionální rozvoj

Počet a profil zúčastněných organizací

Partnerství musí zahrnovat nejméně osm žadatelů (koordinátora a řádné partnery) z nejméně čtyř členských států nebo třetích zemí přidružených k programu.

Ke každému členskému státu nebo třetí zemi přidružené k programu musí patřit:

a) alespoň jedna organizace zastupující podniky, průmysl nebo odvětví a

b) alespoň jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy (na střední a/nebo terciární úrovni).

Další složení partnerství by mělo odrážet konkrétní povahu návrhu.

Účastnit se mohou rovněž organizace ze třetích zemí nepřidružených k programu jakožto řádní partneři, přidružené subjekty nebo přidružení partneři (nikoli jako koordinátoři), je-li prokázáno, že jejich účast přináší projektu významnou přidanou hodnotu.

 Místo konání aktivit

Aktivity se mohou uskutečňovat v kterékoli způsobilé zemi, je-li to řádně zdůvodněno ve vztahu k cílům nebo provádění projektu.

Doba trvání projektu

Projekty by měly trvat obvykle 48 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 8. června do 17:00:00 (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Centra excelence odborného vzdělávání se vyznačují přijetím systémového přístupu, s jehož pomocí instituce odborného vzdělávání a přípravy spolu se širokou škálou dalších místních/regionálních partnerů aktivně přispívají ke spoluvytváření „ekosystémů dovedností“. Očekává se, že centra excelence odborného vzdělávání dalece přesáhnou rámec pouhého poskytování kvalitní odborné kvalifikace.

Níže uvádíme orientační výčet typických aktivit zajišťovaných centry excelence odborného vzdělávání. Projekty dosáhnou svých cílů tím, že budou stavět na kombinaci těchto aktivit (odrážky uvádějí orientační příklady možných akcí v rámci každé aktivity) 18 .

Projekt si musí zvolit relevantní aktivity (s uvedením podrobností o konkrétních akcích a výstupech) uvedené v rámci těchto tří klastrů:

 1. nejméně čtyři aktivity uvedené ve formuláři žádosti v rámci klastru 1 – Výuka a učení,
 2. nejméně tři aktivity uvedené ve formuláři žádosti v rámci klastru 2 – Spolupráce a partnerství a
 3. nejméně dvě aktivity uvedené ve formuláři žádosti v rámci klastru 3 – Řízení a financování.

Klastr 1 – Výuka a učení

i.   Poskytování dovedností relevantních pro trh práce  

 • Předvídání budoucích potřeb kvalifikací pomocí účinných prostředků k rychlé identifikaci měnících se potřeb trhu práce 19 a sladění poskytovaných dovedností s pracovními příležitostmi
 • Zaměření se na technické dovednosti i klíčové kompetence 20
 • Začlenění dovedností nezbytných pro ekologickou a digitální transformaci 21

ii.   Úsilí o celoživotní učení a inkluzivní přístup v odborném vzdělávání a přípravě

 • Zajištění vzdělávacích příležitostí pro lidi všech věkových kategorií a z jakéhokoli socioekonomického prostředí 22
 • Kombinace nabídek kvalifikace v rámci počátečního odborného vzdělávání a přípravy s nabídkami dalšího vzdělávání za účelem prohlubování kvalifikace a změn kvalifikace, a to na základě poznatků o dovednostech 23
 • Poskytování programů odborného vzdělávání a přípravy na vysokoškolské úrovni, rozvoj flexibilních vzdělávacích drah a mechanismů spolupráce mezi institucemi odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolskými institucemi 24

iii.   Příprava vzdělávacích programů a kvalifikací v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, které umožní flexibilitu a individualizaci poskytování

 • Vytvoření individuálních studijních plánů 25 nebo cest pro každého účastníka vzdělávání 26 , včetně dospělých
 • Začlenění mezinárodní mobility účastníků vzdělávání do vzdělávacích programů 27 , zajištění validace a uznávání výsledků učení získaných v zahraničí
 • Navrhování kvalifikací, které začleňují složku učení 28 probíhajícího ve školním prostředí, i složku učení se prací
 • Vypracování evropských klíčových profesních profilů 29 , které přispěje k mobilitě účastníků vzdělávání a pracovníků, při zajištění uznávání profilů, jakož i transparentnosti, pochopení a přenositelnosti výsledků učení 30
 • Vypracování a/nebo používání mikrocertifikátů 31 k uznání výsledků krátkodobých příležitostí k učení přizpůsobených rychle se měnící společnosti a trhu práce
 • Využívání evropských digitálních certifikátů o vzdělání, které umožňují snadno ověřit, validovat a uznat certifikáty jakékoli velikosti, tvaru nebo formy.

iv.   Vypracování inovativních výukových a studijních materiálů a metodik zaměřených na účastníka vzdělávání

 • Včetně mezioborového učení založeného na projektech a kompetencích, tzv. „učebních továren“ (learning factories), „tvůrčích dílen“ (makerspaces) 32 a pozitivního vzdělávání 33
 • Využívání rámců kompetencí 34 a odvozených nástrojů, jako jsou DigComp 35 , EntreComp 36 , FreenComp, LifeComp 37 , GreenComp 38 , SELFIE WBL 39 , Otestujte si své digitální dovednosti 40 a Evropský certifikát digitálních dovedností 41
 • Využívání inovativního výukového vybavení a digitálních technologií, jako jsou hromadné otevřené on-line kurzy (MOOC), simulátory, virtuální a rozšířená realita či umělá inteligence, pro studium ve škole i učení se prací
 • Podpora excelence učení 42 prostřednictvím akcí, které podněcují účastníky odborného vzdělávání a přípravy ke zkoumání jejich inovačního a tvůrčího potenciálu 43 , vedoucí k účinnému cyklu přínosů pro účastníky vzdělávání, učitele/školitele a instituci odborného vzdělávání a přípravy, která může osvědčené postupy začlenit do běžných programů 44 .

v.   Investice do počátečního a dalšího profesního rozvoje učitelů a školitelů 45

 • Pro pedagogické, technické, zelené a digitální dovednosti, včetně dovedností nezbytných pro on-line a distanční učení
 • Začlenění mobility učitelů a školitelů do strategií učení, rozvoje a internacionalizace 46
 • Podpora zavádění kultury kvality založené na definovaných systémech řízení 47

vi.   Zřízení silných mechanismů zajišťování kvality

vii.   Vytvoření účinných smyček zpětné vazby a systémů sledování uplatnění absolventů

 • Stanovení postupů, mechanismů a nástrojů pro účinnou zpětnou vazbu a přezkoumávání jako součásti strategického procesu učení v rámci organizace odborného vzdělávání a přípravy, s cílem podpořit rozvoj vysoce kvalitních programů a zlepšit příležitosti pro účastníky vzdělávání
 • Umožnění včasného přizpůsobení nabídky vzdělávání na základě účinného sledování uplatnění absolventů 48

viii.   Poskytování poradenských služeb

 • Zajištění kvalitního poradenství 49 pro mladé lidi i dospělé s cílem podpořit jejich volbu povolání, vzdělání a odborné přípravy, jakož i jejich účast na celoživotním učení
 • Poskytování podpory přizpůsobené na míru zranitelným osobám
 • Zajištění možnosti dospělých osob využít práva na odbornou přípravu

ix.   Zajištění validace předchozího učení

 • Zajištění validace dovedností, bez ohledu na to, jak byly získány, včetně dovedností získaných mimo oblast formálního vzdělávání a odborné přípravy: při práci, doma nebo při dobrovolných činnostech 50 jako základ pro poskytování individuální odborné přípravy

Klastr 2 – Spolupráce a partnerství

x.   Zakládání partnerství podniků a vzdělávacích institucí

 • Pěstování vzájemně prospěšných vztahů s podnikatelským sektorem pomocí navazování dlouhodobých partnerství podniků a vzdělávacích institucí, včetně partnerství pro inovace a předvídání potřeb v oblasti dovedností
 • Spolupráce na průběžném přezkoumávání a aktualizaci vzdělávacích programů, aby byla zajištěna jejich relevance pro potřeby účastníků vzdělávání a trhu práce, zejména pokud jde o učení prací a učně
 • Podpora společností, a zejména malých a středních podniků, pomocí na míru přizpůsobených školení v oblasti prohlubování dovedností a změn kvalifikace
 • Spolupráce s veřejnými službami zaměstnanosti a občanskou společností za účelem prohlubování dovedností a změn kvalifikace nezaměstnaných a neaktivních osob
 • Podpora odvětvové a regionální spolupráce, včetně připojení k Paktu pro dovednosti 51 a podpory jeho provádění
 • Poskytování technické podpory, posouzení potřeb, nástrojů a metodik malým a středním podnikům
 • Organizování příležitostí k učení se prací, učňovské přípravě a stážím pro účastníky vzdělávání, sdílení vybavení a také výměn učitelů a školitelů mezi podniky a centry odborného vzdělávání a přípravy 52

xi.   Aplikovaný výzkum a inovace

 • Spolupráce s podniky, zejména s malými a středními podniky, na projektech aplikovaného výzkumu 53 zahrnujících účastníky vzdělávání a pracovníky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
 • Využívání nebo spoluzřizování inovačních center a center pro šíření technologií 54   na podporu inovačního procesu v malých a středních podnicích se zapojením účastníků a pracovníků odborného vzdělávání a přípravy
 • Přispívání k vytváření a šíření nových znalostí 55

xii.   Internacionalizace odborného vzdělávání a přípravy a zahraniční mobilita

 • Rozvoj strategického plánování pro mezinárodní aktivity, s úzkou vazbou na rozvoj instituce odborného vzdělávání a přípravy a na kvalitu postupů výuky a učení 56
 • Vytváření podpůrných struktur a opatření na podporu a zajištění kvality zkušeností z mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (včetně virtuální mobility) mezi partnery v síti center excelence odborného vzdělávání a přípravy v souladu se standardy kvality programu Erasmus 57
 • Zahájení iniciativ k mobilizaci účastníků vzdělávání, učitelů a školitelů (včetně podnikových školitelů) a také odborníků, aby využili příležitostí nabízených programem Erasmus+ (klíčová akce 1) k zahraniční mobilitě

xiii.   Podpora podnikatelských dovedností a iniciativ

 • Rozvoj podnikatelské kultury v rámci organizací odborného vzdělávání a přípravy 58 , včetně vůdčích subjektů, zaměstnanců, učitelů a školitelů i účastníků vzdělávání 59
 • Spolupráce s místními partnery na rozvoji podnikatelských dovedností a postojů účastníků vzdělávání, které budou reagovat na výzvy reálného světa
 • Zajišťování místních podnikatelských inkubátorů nebo propojení s místními podnikatelskými inkubátory pro účastníky odborného vzdělávání a přípravy za účelem rozvoje jejich podnikatelských 60 iniciativ

xiv.   Zvyšování přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy

 • Zahajování komunikačních kampaní a aktivit 61 zaměřených na zvýšení přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy a aktivní účast v nich
 • Informování o pracovních příležitostech prostřednictvím odborného vzdělávání a přípravy a lákání mladých lidí a dospělých (včetně účastníků vzdělávání na základních a středních školách) ke studiu v rámci odborného vzdělávání a přípravy
 • Zřizování mezinárodních kampusů nebo letních táborů pro odborné vzdělávání a přípravu 62 , které se zaměřují na účastníky vzdělávání, učitele a školitele, vůdčí subjekty v rámci institucí odborného vzdělávání a přípravy, odborové svazy, jakož i na osoby zvažující možnosti budoucího odborného vzdělávání. Ty by se mohly soustředit na konkrétní profesní oblasti, výrobky nebo služby, jakož i na komplexní výzvy společenského a hospodářského významu.

xv.   Soutěže odborných dovedností

 • Podpora účastníků vzdělávání při účasti v odvětvových, národních a mezinárodních soutěžích odborných dovedností zaměřených na zvýšení atraktivity a excelence v odborném vzdělávání a přípravě (např. soutěže World Skills a/nebo EuroSkills)

Klastr 3 – Řízení a financování

xvi.   Autonomie a účinné řízení odborného vzdělávání a přípravy

 • Rozvíjení schopnosti poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy nezávisle a odpovědně přijímat rozhodnutí o vzdělávacích, organizačních, finančních, personálních a jiných záležitostech při výkonu činnosti v rozsahu definovaném vnitrostátními pravidly a předpisy 63
 • Zapojení příslušných zúčastněných subjektů, zejména podniků, komor, profesních a odvětvových sdružení, odborových svazů, celostátních a regionálních orgánů a sociálních partnerů, včetně zástupců účastníků vzdělávání, do řízení systémů odborného vzdělávání a přípravy

xvii.   Strategický přístup k rozvoji a řízení dovedností

 • Aktivní zapojení do celostátních a regionálních systémů řízení dovedností
 • Přispění k tvorbě politiky zaměstnanosti a sociální politiky na místní, regionální, národní a evropské úrovni z hlediska dovedností

xviii.   Spoluvytváření ekosystémů dovedností

 • Mobilizace příslušných hospodářských a sociálních partnerů, jakož i dalších vzdělávacích a školicích institucí, k zapojení do místních ekosystémů dovedností zaměřených na podporu inovací, strategií inteligentní specializace, klastrů a odvětví a hodnotových řetězců (průmyslových ekosystémů) nebo k vytváření takových ekosystémů dovedností
 • Zajištění toho, aby místní ekosystémy dovedností přispívaly k přilákání zahraničních investic 64 , zajištěním včasného poskytování dovedností pro společnosti investující na místní úrovni

xix.   Vývoj udržitelných finančních modelů

 • Kombinace veřejného a soukromého financování 65 a činností vytvářejících příjem a plné využití případných programů financování na základě výkonu

xx.    Plné využívání národních a unijních finančních nástrojů

 • K těm může patřit podpora akcí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, mobilita účastníků vzdělávání a pracovníků, činnosti aplikovaného výzkumu, investice do infrastruktury pro modernizaci středisek odborného vzdělávání a přípravy pokročilým vybavením, zavádění systémů řízení pro zajištění excelence a udržitelnosti organizací odborného vzdělávání a přípravy a služeb, které poskytují.

Projekt musí jasně určit a vysvětlit volbu každé z vybraných činností a popsat, jak práce, která má být prostřednictvím těchto činností provedena, konkrétně přispěje k příslušným pracovním balíčkům a celkovým cílům projektu.

Projekty musí používat unijní nástroje a pomůcky 66 , je-li to relevantní.

Projekt musí zahrnovat návrh dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výsledků projektu po jeho dokončení. Tento plán bude vycházet z udržitelných partnerství na příslušné úrovni mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a hlavními zúčastněnými stranami odvětví. Měl by obsahovat identifikaci vhodných struktur řízení, ale i plány rozšiřitelnosti a finanční udržitelnosti.

Dále by měl zajišťovat vhodnou viditelnost a šíření práce sítí center excelence odborného vzdělávání na unijní i na národní politické úrovni a měl by uvádět podrobnosti o tom, jak budou výsledky projektu zaváděny na evropské, národní a/nebo regionální úrovni ve spolupráci s příslušnými partnery. Akční plán musí rovněž uvádět, jak mohou možnosti financování ze zdrojů EU a ze zdrojů financování na národní a regionální úrovni, jakož i ze soukromých zdrojů podpořit postupné zavádění projektu.

Očekávaný dopad

Očekává se, že postupné zřizování a rozvoj evropských sítí center excelence odborného vzdělávání zvýší schopnost odborného vzdělávání a přípravy reagovat a přizpůsobovat poskytování dovedností vyvíjejícím se hospodářským a společenským potřebám a zajistí, že odborné vzdělávání a příprava bude na špičce v řešení problémů, které přinášejí rychle se měnící potřeby v oblasti dovedností.

Vzhledem k tomu, že tvoří základní část „znalostního trojúhelníku“ (úzká spolupráce podniků, vzdělávání a výzkumu) a mají zásadní úlohu při poskytování dovedností na podporu inovací a inteligentní specializace, předpokládá se, že centra excelence odborného vzdělávání zajistí vysoce kvalitní dovednosti a schopnosti, které povedou k příležitostem z hlediska kvalitního zaměstnání a celé profesní dráhy, jež budou odpovídat potřebám inovativní, inkluzivní a udržitelné ekonomiky.

Centra excelence odborného vzdělávání jsou pevně ukotvena v regionálním/místním kontextu a současně působí na nadnárodní úrovni, a proto budou vytvářet pevná a trvalá partnerství mezi komunitou odborného vzdělávání a přípravy a světem práce na národní i mezinárodní úrovni. Projekt přispěje také k internacionalizaci odborného vzdělávání a přípravy tím, že propojí partnery z celého světa. Ti budou usilovat o „vzestupnou konvergenci“ excelence v odborném vzdělávání a přípravě, které by bylo obtížné dosáhnout bez unijních pobídek, technické podpory a příležitostí ke vzájemnému učení.

Prostřednictvím rozsáhlého šíření výstupů projektů na nadnárodní, národní a/nebo regionální úrovni a vypracování dlouhodobého akčního plánu postupného zavádění výstupů projektů s přihlédnutím k národním a regionálním strategiím pro rozvoj a inteligentní specializaci by měly jednotlivé projekty zapojit příslušné zúčastněné strany v rámci zúčastněných organizací i mimo ně a zajistit trvalý dopad i po skončení projektu.

Kritéria pro udělení grantu

Uplatní se tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 35 bodů)

 • Vazba na politiku: návrh zřizuje a rozvíjí síť pro nadnárodní spolupráci center excelence odborného vzdělávání, jejímž cílem je podpora excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Návrh vysvětluje, jak přispěje k dosažení cílů politických priorit, na které se vztahuje doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost 67 , jakož i prohlášení z Osnabrücku 68 .
 • Soulad: do jaké míry návrh vychází z odpovídající analýzy potřeb; cíle jsou jasně definované, realistické a řeší otázky relevantní pro zúčastněné organizace a danou akci.
 • Aktivity: aktivity vybrané ze tří klastrů jsou jasně identifikovány, popsány a propojeny s celkovými cíli projektu.
 • Inovace: návrh zohledňuje nejmodernější metody a techniky a vede k inovativním výsledkům a řešením ve svém oboru obecně nebo v geografickém kontextu realizace projektu (např. pokud jde o obsah; vytvořené výstupy, používané pracovní metody, zapojené nebo cílové organizace a osoby).
 • Regionální aspekt: návrh prokazuje svůj přínos z hlediska regionálního rozvoje, inovací a strategií pro inteligentní specializaci, a to na základě určení místních/regionálních potřeb a výzev v každé ze zúčastněných zemí
 • Spolupráce a partnerství: do jaké míry návrh dostatečně určuje a zapojuje nejvíce relevantní partnery, kteří jsou nezbytní pro realizaci cílů projektu, a vysvětluje, jak na místní i nadnárodní úrovni vybuduje silné a trvalé vztahy mezi společenstvím a podniky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (které mohou zastupovat komory nebo sdružení), v jehož rámci existují interakce, které jsou vzájemně výhodné a prospěšné.
 • Evropská přidaná hodnota: návrh jasně prokazuje přidanou hodnotu na úrovni jednotlivců (účastníků vzdělávání a/nebo zaměstnanců) i na institucionální a systémové úrovni, která vzniká prostřednictvím výsledků, jichž by bylo obtížné dosáhnout, pokud by partneři jednali bez evropské spolupráce.
 • Internacionalizace: návrh prokazuje svůj přínos k mezinárodnímu rozměru excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, včetně rozvoje strategií na podporu nadnárodní mobility účastníků vzdělávání, pracovníků i udržitelných partnerství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
 • Digitální dovednosti: do jaké míry návrh předpokládá aktivity související s rozvojem digitálních dovedností (např. předvídání potřeb v oblasti dovedností, inovativní kurikula a metodiky výuky, poradenství atd.).
 • Zelené dovednosti: do jaké míry návrh předpokládá aktivity (např. předvídání potřeb v oblasti dovedností, inovativní vzdělávací programy a metodiky výuky, poradenství atd.) související s přechodem k oběhovému a ekologickému hospodářství.
 • Sociální aspekt: návrh ve všech jednotlivých akcích obsahuje horizontální aspekt zaměřený na řešení otázky rozmanitosti a prosazování společných hodnot, rovnosti, včetně genderové rovnosti, nediskriminace a sociálního začlenění, a to i pro osoby se zvláštními potřebami či omezenými příležitostmi.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Soudržnost: celková koncepce projektu zajišťuje soulad mezi cíli projektu, aktivitami a navrhovaným rozpočtem. Návrh představuje soudržný a komplexní soubor vhodných aktivit a služeb k naplnění identifikovaných potřeb a vede k očekávaným výsledkům. Jsou stanoveny odpovídající fáze přípravy, realizace, monitorování, využívání, hodnocení a šíření výsledků.
 • Aktivity: Práce, která má být provedena v rámci každé z aktivit zvolených ze tří klastrů, je jasně popsána z hlediska očekávaných výstupů/výsledků, konkrétního příspěvku k příslušným pracovním balíčkům a soudržnosti s celkovými cíli projektu.
 • Metodika: kvalita a proveditelnost navrhované metodiky a její vhodnost pro dosažení očekávaných výsledků.
 • Řízení: koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení, schopnost koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí a zavádí kvalitní režim řízení. Načasování, organizace, úkoly a povinnosti jsou náležitě vymezeny a jsou reálné. Návrh přiděluje každé aktivitě odpovídající prostředky. Je vymezen jasný soubor klíčových ukazatelů výkonnosti a harmonogram pro jejich hodnocení a dosažení.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje dostatečné prostředky nezbytné pro úspěch, není ani nadhodnocen, ani podhodnocen.
 • Pracovní plán: kvalita a účinnost pracovního plánu, včetně míry, do jaké jsou zdroje přidělené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Kontrola kvality a financí: kontrolní opatření (průběžné hodnocení kvality, vzájemné hodnocení, srovnávací analýzy atd.) a ukazatele kvality zajišťují kvalitní a nákladově efektivní realizaci projektu. Výzvy a rizika projektu jsou jasně identifikovány a zmírňující opatření řádně uplatňována. Jako nedílná součást projektu jsou naplánovány odborné revizní procesy. Tyto procesy představují nezávislé externí hodnocení v polovině období a na konci projektu.
 • Pokud projekt zahrnuje mobility (pro účastníky vzdělávání a/nebo pracovníky): 
  • Kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory.
  • Do jaké míry jsou tyto aktivity v souladu s cíli projektu a zahrnují odpovídající počet účastníků.
  • Kvalita opatření pro uznávání a validaci výsledků učení účastníků v souladu s evropskými nástroji a principy pro transparentnost a uznávání kvalifikací.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

 • Konfigurace: projekt zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících zúčastněných organizací s potřebným profilem, kompetencemi, zkušenostmi a odbornými znalostmi k úspěšnému provedení všech aspektů projektu. Role každého partnera musí být jasně identifikována a musí být vysvětlena její přidaná hodnota.
 • Vzestupná konvergence: do jaké míry partnerství propojuje organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo ve světě práce, které se nacházejí v různých fázích rozvoje přístupů k excelenci v odborném vzdělávání, a umožňuje bezproblémovou a účinnou výměnu odbornosti a znalostí mezi těmito partnery.
 • Geografický aspekt: do jaké míry partnerství zahrnuje příslušné partnery z různých zeměpisných regionů, jakož i rozsah, v jakém žadatel odůvodnil geografické složení partnerství a prokázal jeho relevanci pro dosažení cílů center excelence odborného vzdělávání a přípravy; a do jaké míry partnerství zahrnuje širokou a vhodnou škálu příslušných aktérů na místní a regionální úrovni.
 • Zapojení třetích zemí nepřidružených k programu: dle potřeby jasné vysvětlení toho, jak zapojení zúčastněné organizace ze třetích zemí nepřidružených k programu přináší projektu významnou přidanou hodnotu.
 • Spolupráce: je navržen účinný mechanismus k zajištění řádné koordinace, rozhodování a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními zúčastněnými stranami.

Dopad (maximálně 20 bodů)

 • Využití: návrh prokazuje, jak partneři a jiné zúčastněné subjekty využijí výsledky projektu. Poskytuje prostředky pro měření využití výsledků během doby trvání projektu i po jeho ukončení.
 • Šíření: návrh obsahuje jasný plán šíření výsledků a zahrnuje příslušné cíle, aktivity, příslušné načasování, nástroje a kanály, které zajistí, aby se výsledky a přínosy během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozložily mezi zúčastněné subjekty, tvůrce politik, odborníky v oblasti poradenství, podniky, mladé účastníky vzdělávání a další subjekty; návrh rovněž uvádí, kteří partneři budou odpovědní za šíření výsledků.
 • Dopad: návrh prokazuje potenciální dopad projektu:  
  • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu, jakož i potenciál projektu z hlediska obecného začlenění do rozvoje dovedností v rámci odborného vzdělávání a přípravy na regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.
 • Návrh zahrnuje opatření, cíle a jasně definované ukazatele ke sledování pokroku a vyhodnocení očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého).
 • Udržitelnost: návrh vysvětluje, jak budou centra excelence odborného vzdělávání a přípravy zaváděna a rozvíjena. Obsahuje návrh dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výsledků projektu po jeho dokončení. Tento plán bude vycházet z udržitelných partnerství na příslušné úrovni mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a hlavními zúčastněnými stranami odvětví. Měl by zahrnovat určení vhodných struktur řízení, jakož i plány týkající se rozšiřitelnosti a finanční udržitelnosti, včetně určení finančních zdrojů (evropských, vnitrostátních a soukromých), aby bylo zajištěno, že dosažené výsledky a přínosy budou dlouhodobě udržitelné.

Aby byly žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů (z celkového počtu 100 bodů), a to i s přihlédnutím k nezbytnému minimálnímu požadovanému bodovému hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu: minimálně 18 bodů v kategorii „relevance projektu“; minimálně 13 bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“ a 11 bodů v kategorii „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad“. V případě rovnosti bodů dostane přednost nejvyšší skóre v kategorii „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh bude popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.

Pečeť excelence

Návrhy projektů hodnocené nad prahovými hodnotami kvality s celkovým skóre rovným nebo vyšším než 75 %, které však nelze financovat v rámci programu Erasmus+ z důvodu nedostatku dostupného rozpočtu v rámci této výzvy k předkládání návrhů, mohou získat certifikát pečeti excelence, který má osvědčit kvalitu návrhu a usnadnit jeho alternativní financování na národní nebo regionální úrovni.

Pečeť excelence je osvědčení značky kvality udělované kvalitním návrhům projektů, které nelze financovat z programu Erasmus+ z důvodu nedostatku finančních prostředků 69 . Značka uznává kvalitu návrhu a usnadňuje hledání alternativního financování. Subjekty financování na národní nebo regionální úrovni se mohou rozhodnout přímo financovat návrh projektu držitele pečeti na základě vysoce kvalitního procesu hodnocení provedeného nezávislými odborníky Komise, aniž by prováděly nový postup úplného hodnocení. Udělení pečeti excelence může rovněž usnadnit alternativní financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) nebo Evropského sociálního fondu plus (ESF+) v souladu s čl. 73 odst. 4 nařízení o společných ustanoveních 70 .

Žadatelé by si měli být vědomi toho, že udělení osvědčení pečeti excelence neposkytuje záruku automatického alternativního financování, neboť rozhodnutí o případném financování návrhů projektů držitelů pečeti je zcela na vlastním uvážení řídicích orgánů fondů politiky soudržnosti v rámci EFRR nebo ESF+, nebo dalších subjektů financování na národní a regionální úrovni.  

Pokud žadatel ve formuláři žádosti poskytne předběžný souhlas, mohou být údaje o návrhu projektu držitelů pečetí sdíleny s řídicími orgány fondů politiky soudržnosti a dalšími potenciálně zainteresovanými subjekty financování na národní nebo regionální úrovni prostřednictvím národních agentur, a to při plném dodržení předpisů upravujících důvěrnost návrhu a ochranu osobních údajů.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadateli. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí 4 miliony EUR

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 1. Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 2. Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 3. Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis jednorázové částky, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 4. Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě. Finanční podporu nelze poskytovat třetím stranám. Náklady na dobrovolníky a malé a střední podniky jsou povoleny. Viz část C této příručky k programu, oddíl „Způsobilé přímé náklady“.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Tento režim financování umožní zaměřit se na výstupy, a nikoli na vstupy, a klade tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Návrh musí zahrnovat náklady na alespoň jedno výroční setkání (jeden zástupce každého řádného partnera projektu) organizované Evropskou komisí / Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu nebo z jejich podnětu za účelem výměny osvědčených postupů a vzájemného učení mezi centry excelence odborného vzdělávání.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Studující v rámci odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanci v této oblasti