Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2023.

Úplnou příručku pro rok 2023 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Centra excelence odborného vzdělávání

Iniciativa týkající se center excelence odborného vzdělávání podporuje přístup k excelenci odborného vzdělávání vedený zdola nahoru, který zahrnuje širokou škálu místních zúčastněných subjektů. Umožňuje institucím odborného vzdělávání a přípravy rychle přizpůsobovat poskytování dovedností vyvíjejícím se hospodářským a sociálním potřebám, včetně digitální a ekologické transformace. Centra působí v daném místním kontextu a jsou stmelujícím prvkem ekosystémů dovedností pro inovace, regionální rozvoj a sociální začleňování a prostřednictvím mezinárodních sítí spolupráce spolupracují s centry excelence odborného vzdělávání v jiných zemích.

Nabízejí příležitosti k počátečnímu vzdělávání mladých lidí i k dalšímu prohlubování dovedností a změnám kvalifikace dospělých prostřednictvím flexibilní a včasné nabídky odborné přípravy, která splňuje potřeby dynamického trhu práce v kontextu ekologické a digitální transformace. Úzce spolupracují se společnostmi, zejména pak s malými a středními podniky, a působí tak jako katalyzátory inovací v místních podnicích.

Excelence v oblasti odborného vzdělávání zajišťuje vysoce kvalitní dovednosti a schopnosti, které vedou k příležitostem z hlediska kvalitního zaměstnání a celé profesní dráhy, jež odpovídají potřebám inovativní, inkluzivní a udržitelné1  ekonomiky.

Koncepce excelence v oblasti odborného vzdělávání je charakterizována holistickým přístupem zaměřeným na účastníka vzdělávání, v němž odborné vzdělávání a příprava:

 • tvoří nedílnou součást ekosystémů dovedností2 , které přispívají k regionálnímu rozvoji3 , inovacím4  a strategiím pro inteligentní specializaci5  a klastry6 , jakož i ke konkrétním hodnotovým řetězcům a průmyslovým ekosystémům7 ,
 • jsou prvkem znalostních trojúhelníků8 , v nichž úzce spolupracují s dalšími odvětvími vzdělávání a odborné přípravy, vědeckou obcí, kreativním odvětvím a podniky,
 • umožňují účastníkům vzdělávání získat odborné (specifické pro konkrétní pracovní místo) i klíčové kompetence9  prostřednictvím vysoce kvalitní výuky, která je podložena zajišťováním kvality,
 • budují inovativní formy partnerství10  se světem práce a jsou podporovány průběžným profesním rozvojem pedagogů a školitelů, inovativních pedagogických postupů a strategiemi mobility účastníků vzdělávání, mobility pracovníků a internacionalizace odborného vzdělávání a přípravy.

Cíle akce

Tato akce podporuje postupné vytváření a rozvoj mezinárodních platforem pro spolupráci center excelence odborného vzdělávání, jež přispívají k vytváření ekosystémů dovedností pro inovace, regionální rozvoj a sociální začlenění.

Centra excelence odborného vzdělávání budou působit na dvou úrovních:

 1. Na národní úrovni budou za účasti široké škály místních zúčastněných stran vytvářet ekosystémy dovedností pro místní inovace, regionální rozvoj a sociální začleňování, přičemž budou prostřednictvím mezinárodních sítí spolupráce spolupracovat s centry excelence odborného vzdělávání v jiných zemích.
 2. Na mezinárodní úrovni budou propojovat centra excelence odborného vzdělávání, jež mají společný zájem o:
 • konkrétní odvětví nebo průmyslové ekosystémy11 ,
 • inovativní přístupy k řešení společenských výzev (např. změny klimatu, digitalizace, umělé inteligence, cílů udržitelného rozvoje, integrace migrantů, prohlubování dovedností osob s nízkou úrovní kvalifikace atd.), nebo
 • inovativní přístupy, které mají zvýšit dosah, kvalitu a účinnost stávajících center excelence odborného vzdělávání.

Sítě budou propojovat stávající centra excelence odborného vzdělávání v různých zemích nebo rozvíjet model excelence odborného vzdělávání propojením partnerů z různých zemí, kteří hodlají prostřednictvím mezinárodní spolupráce rozvíjet excelenci odborného vzdělávání ve svých místních podmínkách. Mohly by přispět např. k fázi realizace iniciativy Nový evropský Bauhaus spoluprací s komunitami zapojenými do místních transformací, které tato iniciativa podporuje.

Cílem sítí je „vzestupná konvergence“ excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Budou otevřeny účasti zemí s dobře rozvinutými systémy excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jakož i zemí, které obdobné přístupy právě budují, a to s cílem prozkoumat plný potenciál institucí odborného vzdělávání a přípravy z hlediska proaktivní úlohy při podpoře růstu a inovací.

Centra excelence odborného vzdělávání jsou určena pro organizace, které poskytují odborné vzdělávání a přípravu na všech úrovních evropského rámce kvalifikací v rozmezí 3 až 8 EQF, včetně vyššího sekundárního vzdělání, postsekundárního jiného než terciárního vzdělání, jakož i terciárního vzdělání (např. vysoké školy aplikovaných věd, polytechnické instituty atd.).

Žádosti však nemohou zahrnovat pouze aktivity zaměřené na účastníky vzdělávání na terciární úrovni; žádosti zaměřené na odborné vzdělávání a přípravu na terciární úrovni (úrovně 6 až 8 EQF) musí zahrnovat alespoň jednu další úroveň kvalifikace v rámci odborného vzdělávání a přípravy mezi úrovněmi 3 až 5 EQF, jakož i významnou složku učení se prací12 .

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů týkajících se center excelence odborného vzdělávání způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterákoli zúčastněná organizace s legálním sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Jakákoli veřejná nebo soukromá organizace, která působí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo ve světě práce a je legálně usazena v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve kterékoli třetí zemi nepřidružené k programu (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky), se může zapojit jako řádný partner, přidružený subjekt či přidružený partner.

Touto organizací mohou být například (orientační seznam):

 • poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy
 • organizace zastupující podniky, průmysl nebo odvětví
 • národní/regionální orgány v oblasti kvalifikací
 • výzkumné ústavy
 • agentury pro inovace
 • orgány pro regionální rozvoj

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

Počet a profil zúčastněných organizací

Partnerství musí zahrnovat nejméně 8 řádných partnerů z nejméně 4 členských států a třetích zemí přidružených k programu (včetně nejméně 2 členských států).

Ke každému členskému státu nebo třetí zemi přidružené k programu musí patřit:

a) alespoň jedna organizace zastupující podniky, průmysl nebo odvětví a

b) alespoň jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy (na střední a/nebo terciární úrovni).

Další složení partnerství by mělo odrážet konkrétní povahu návrhu.

Účastnit se mohou rovněž organizace ze třetích zemí nepřidružených k programu jakožto řádní partneři, přidružené subjekty nebo přidružení partneři (nikoli jako žadatelé), je-li prokázáno, že jejich účast přináší projektu významnou přidanou hodnotu.

Délka projektu

4 roky

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 7. září 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Centra excelence odborného vzdělávání se vyznačují přijetím systémového přístupu, s jehož pomocí instituce odborného vzdělávání a přípravy spolu se širokou škálou dalších místních/regionálních partnerů aktivně přispívají ke spoluvytváření „ekosystémů dovedností“. Očekává se, že centra excelence odborného vzdělávání dalece přesáhnou rámec pouhého poskytování kvalitní odborné kvalifikace.

Níže uvádíme orientační výčet typických činností a služeb zajišťovaných centry excelence odborného vzdělávání. Projekty dosáhnou svých cílů na základě kombinace dílčího souboru těchto aktivit.

Projekt musí zahrnovat relevantní výstupy spojené s těmito třemi klastry:

 1. nejméně tři aktivity uvedené ve formuláři žádosti v rámci klastru 1 – Výuka a učení,
 2. nejméně tři aktivity uvedené ve formuláři žádosti v rámci klastru 2 – Spolupráce a partnerství a
 3. nejméně dvě aktivity uvedené ve formuláři žádosti v rámci klastru 3 – Řízení a financování.

Klastr 1 – Výuka a učení

i. Poskytování dovedností relevantních pro trh práce, včetně dovedností nezbytných pro ekologickou a digitální transformaci13 , v rámci celoživotního učení a inkluzivního14 ​​​​​​​ přístupu, který nabízí příležitosti ke vzdělávání lidem všech věkových kategorií a ze všech socioekonomických prostředí15 ​​​​​​​. Kombinace nabídek počátečního odborného vzdělávání a přípravy s nabídkami dalšího vzdělávání za účelem prohlubování dovedností a změny kvalifikace (včetně mikrocertifikátů), a to na základě poznatků o dovednostech16 .

ii. Poskytování poradenských služeb i validace předchozího učení.

iii. Rozvoj inovativních vzdělávacích programů, které se zaměřují na technické dovednosti i na klíčové kompetence17 ​​​​​​​ a využívají evropské rámce kompetencí a odvozené nástroje (např. rámce DigComp18 ​​​​​​​, EntreComp19 ​​​​​​​, LifeComp20 ​​​​​​​, nástroj SELFIE pro učení se prací21  a Evropský certifikát digitálních dovedností22 ​​​​​​​).

iv. Vývoj inovativních metod výuky a učení zaměřených na účastníka vzdělávání23 ​​​​​​​, včetně mezioborového projektového učení založeného na kompetencích, „učebních továren (learning factories)“, dílen pro tvůrce (makerspaces) 24 , jakož i zajišťování příležitostí k mezinárodní mobilitě (včetně internacionalizace na domácí půdě25 ), při plném využívání digitálních technologií, jako jsou hromadné otevřené on-line kurzy (MOOC), simulátory, virtuální realita, umělá inteligence atd.

v. Podpora excelence učení26  prostřednictvím akcí, které podněcují účastníky odborného vzdělávání a přípravy ke zkoumání jejich inovačního a tvůrčího potenciálu27 , vedoucí k účinnému cyklu přínosů pro účastníky vzdělávání, učitele a instituci odborného vzdělávání a přípravy, která může osvědčené postupy začlenit do běžných programů.

vi. Vývoj modulárního mezinárodního poskytování odborného vzdělávání a přípravy zaměřeného na účastníka vzdělávání, se zajištěním jeho uznávání, jakož i transparentnosti, pochopení a přenositelnosti výsledků učení, mimo jiné prostřednictvím rozvoje a/nebo používání mikrocertifikátů a „základních profilů“ a pomocí nástroje digitálních certifikátů Europass.

vii. Poskytování programů odborného vzdělávání a přípravy na vysokoškolské úrovni, rozvoj flexibilních vzdělávacích drah a mechanismů spolupráce mezi institucemi odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolskými institucemi.

viii. Investice do počátečního a dalšího profesního rozvoje učitelů a školitelů28 ​​​​​​​ s cílem zajistit pedagogické, technické a zejména digitální dovednosti, včetně dovedností nezbytných pro on-line a distanční učení, jakož i pro zavádění kultury kvality založené na definovaných systémech řízení29 .

ix. Zavedení silných mechanismů zajišťování kvality v souladu s evropskými nástroji, které mohou zahrnovat i práci směřující k certifikaci poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy na základě norem vypracovaných příslušnými národními a/nebo mezinárodními normalizačními organizacemi – např. ISO 21001 nebo EFQM (viz také označení EVTA pro excelenci odborného vzdělávání a přípravy).

x. Vytvoření účinných smyček zpětné vazby a systémů sledování absolventů, které umožní včasné přizpůsobení nabídky vzdělávání vyvíjejícím se potřebám trhu práce.

Klastr 2 – Spolupráce a partnerství

xi. Zakládání partnerství mezi podniky a vzdělávacími institucemi za účelem učňovského výcviku, stáží, předvídání potřeb v oblasti dovedností, sdílení zařízení, výměn pracovníků a učitelů mezi podniky a centry odborného vzdělávání a přípravy30 ​​​​​​​, včetně přistoupení k Paktu pro dovednosti31 , atd.

xii. Poskytování technické podpory, posouzení potřeb, nástrojů a metodik malým a středním podnikům, včetně individuálně navržené odborné přípravy na podporu jejich nabídek učňovského výcviku a prohlubování dovedností / změnu kvalifikace.

xiii. Zajišťování nebo podpora podnikatelských inkubátorů pro účastníky odborného vzdělávání a přípravy za účelem rozvoje jejich podnikatelských dovedností a iniciativ.

xiv. Spolupráce s místními malými a středními podniky prostřednictvím inovačních center, center pro šíření technologií32 ​​​​​​​, prototypování a projektů aplikovaného výzkumu33  se zapojením účastníků a pracovníků odborného vzdělávání a přípravy.

xv. Přispívání k vytváření a šíření nových znalostí v partnerství s jinými zúčastněnými subjekty, např. prostřednictvím otevřených inovací34 , společného výzkumu a vývoje s univerzitami, podniky a jinými výzkumnými ústavy atd.

xvi. Rozvíjení strategií internacionalizace v odborném vzdělávání a přípravě, včetně strategií na podporu mezinárodní mobility účastníků odborného vzdělávání, učitelů a školitelů, jakož i vůdčích subjektů (včetně virtuální mobility). To by mohlo též zahrnovat přípravné práce na usnadnění mobility, jako jsou vzdělávací programy nebo kurzy evropských studií, které zlepší porozumění, pokud jde o proces integrace v Evropě a její místo v globalizovaném světě (např. po vzoru akcí Jean Monnet).

xvii. Zahajování kampaní a aktivit35  a aktivní účast v nich ke zvýšení atraktivity odborného vzdělávání a přípravy a povědomí o životních a pracovních příležitostech, které nabízí kvalifikace na základě odborného vzdělávání a přípravy. Tyto iniciativy by mohly přilákat více lidí (včetně žáků a studentů základních a středních škol) ke konkrétním profesím a přispět k Evropskému týdnu odborných dovedností.

xviii. Účast na národních a mezinárodních dovednostních soutěžích s cílem zvyšovat atraktivitu a špičkovou úroveň odborného vzdělávání a přípravy.

xix. Rozvoj „mezinárodních kampusů/akademií odborného vzdělávání a přípravy“. Tato zařízení se zaměřují na žáky a studenty základních, středních a odborných škol, učitele a školitele, vůdčí subjekty v rámci institucí odborného vzdělávání a přípravy, odborové svazy36 , jakož i na osoby zvažující možnosti budoucího odborného vzdělávání. Mohla by se soustředit na konkrétní profesní oblasti, výrobky nebo služby, jakož i na komplexní výzvy společenského a hospodářského významu.

Klastr 3 – Řízení a financování

xx. Zajištění přiměřené autonomie37  a účinného řízení na všech úrovních za účasti příslušných zúčastněných subjektů, zejména podniků, komor, profesních a odvětvových sdružení, odborových svazů, národních a regionálních orgánů a sociálních partnerů.

xxi. Aktivní zapojení do obecných národních systémů řízení dovedností a propojení s politikou zaměstnanosti a sociální politikou na místní, regionální, národní a evropské úrovni.

xxii. Spoluvytváření ekosystémů dovedností na podporu inovací, strategií inteligentní specializace, klastrů a odvětví a hodnotových řetězců (průmyslových ekosystémů).

xxiii. Vývoj udržitelných finančních modelů, které kombinují veřejné a soukromé financování a činnosti vytvářející příjem.

xxiv. Podpora oslovování projektů zahraničních investic38 zajištěním včasného poskytování dovedností pro společnosti investující na místní úrovni.

xxv. Plné využívání národních a unijních finančních nástrojů a fondů. K těm může patřit podpora akcí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, mobilita účastníků vzdělávání a pracovníků, činnosti aplikovaného výzkumu, investice do infrastruktury pro modernizaci středisek odborného vzdělávání a přípravy pokročilým vybavením, zavádění systémů řízení pro zajištění excelence a udržitelnosti organizací odborného vzdělávání a přípravy a služeb, které poskytují, atd.

Účelem center excelence odborného vzdělávání není vybudovat zcela nové instituce a infrastrukturu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (ačkoli i to je možné), ale spíše propojit soubor místních/regionálních partnerů, jako jsou poskytovatelé počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy, instituce terciárního vzdělávání včetně vysokých škol aplikovaných věd a polytechniky, výzkumné instituce, podniky, komory, sociální partneři, vnitrostátní a regionální orgány a rozvojové agentury, veřejné služby zaměstnanosti atd.

Projekty musí používat unijní nástroje39 , je-li to relevantní.

Projekt musí zahrnovat návrh dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výsledků projektu po jeho dokončení. Tento plán bude vycházet z udržitelných partnerství na příslušné úrovni mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a hlavními zúčastněnými stranami odvětví. Měl by obsahovat identifikaci vhodných struktur řízení, ale i plány rozšiřitelnosti a finanční udržitelnosti. Dále by měl zajišťovat vhodnou viditelnost a šíření práce platforem na unijní i na národní politické úrovni a měl by uvádět podrobnosti o tom, jak budou výsledky projektu zaváděny na evropské, národní a/nebo regionální úrovni ve spolupráci s příslušnými partnery. Akční plán musí rovněž uvádět, jak mohou možnosti financování ze zdrojů EU (např. z evropských strukturálních fondů, z Evropského fondu pro strategické investice, z programu Erasmus+, z programu COSME, odvětvových programů) a ze zdrojů financování na národní a regionální úrovni, jakož i ze soukromých zdrojů) podpořit postupné zavádění projektu. V této souvislosti by měly být zohledněny vnitrostátní a regionální strategie pro inteligentní specializaci.

Očekávaný dopad

Očekává se, že postupné zřizování a rozvoj evropských platforem pro centra excelence odborného vzdělávání zvýší přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy a zajistí, že tato oblast bude na špičce v řešení problémů, které přinášejí rychle se měnící potřeby v oblasti dovedností.

Vzhledem k tomu, že tvoří základní část „znalostního trojúhelníku“ (úzká spolupráce podniků, vzdělávání a výzkumu) a mají zásadní úlohu při poskytování dovedností na podporu inovací a inteligentní specializace, předpokládá se, že centra excelence odborného vzdělávání zajistí vysoce kvalitní dovednosti a schopnosti, které povedou k příležitostem z hlediska kvalitního zaměstnání a celé profesní dráhy, jež budou odpovídat potřebám inovativní, inkluzivní a udržitelné ekonomiky. Tento přístup by měl připravit podmínky k tomu, aby oblast odborného vzdělávání a přípravy mohla působit v rámci komplexnější a inkluzivnější koncepce poskytování dovedností, která bude zaměřena na inovace, pedagogiku, sociální spravedlnost, celoživotní učení, průřezové dovednosti, organizační a pokračující odborné vzdělávání a potřeby komunity.

Centra excelence odborného vzdělávání jsou pevně ukotvena v regionálním/místním kontextu a současně působí na nadnárodní úrovni, a proto budou vytvářet pevná a trvalá partnerství mezi komunitou odborného vzdělávání a přípravy a světem práce na národní i mezinárodní úrovni. Zajistí se tak soustavná relevance poskytování dovedností a dosahování výsledků, které by byly obtížně dosažitelné bez sdílení znalostí a trvalé spolupráce.

Prostřednictvím rozsáhlého šíření výstupů projektů na nadnárodní, národní a/nebo regionální úrovni a vypracování dlouhodobého akčního plánu postupného zavádění výstupů projektů s přihlédnutím k národním a regionálním strategiím pro inteligentní specializaci by měly jednotlivé projekty zapojit příslušné zúčastněné strany v rámci zúčastněných organizací i mimo ně a zajistit trvalý dopad i po skončení projektu.

Kritéria pro udělení grantu

Platí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 35 bodů)

 • Vazba na politiku: návrh zřizuje a rozvíjí platformu pro nadnárodní spolupráci center excelence odborného vzdělávání, jejímž cílem je podpora excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Návrh vysvětluje, jak přispěje k dosažení cílů politických priorit, na které se vztahuje doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost40 , jakož i prohlášení z Osnabrücku41 ​​​​​​​.
 • Soulad: do jaké míry návrh vychází z odpovídající analýzy potřeb; cíle jsou jasně definované, realistické a řeší otázky relevantní pro zúčastněné organizace a danou akci.
 • Inovace: návrh zohledňuje nejmodernější metody a techniky a vede k inovativním výsledkům a řešením ve svém oboru obecně nebo v geografickém kontextu realizace projektu (např. pokud jde o obsah; vytvořené výstupy, používané pracovní metody, zapojené nebo cílové organizace a osoby).
 • Regionální aspekt: návrh prokazuje integraci platformy a její přínos z hlediska regionálního rozvoje, inovací a strategií pro inteligentní specializaci, a to na základě určení místních/regionálních potřeb a výzev.
 • Spolupráce a partnerství: do jaké míry je návrh vhodný k realizaci silného a trvalého vztahu na místní i nadnárodní úrovni mezi společenstvím a podniky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (které mohou zastupovat komory nebo sdružení), v jehož rámci existují interakce, které jsou vzájemně výhodné a prospěšné.
 • Evropská přidaná hodnota: návrh jasně prokazuje přidanou hodnotu na úrovni jednotlivců (účastníků vzdělávání a/nebo zaměstnanců) i na institucionální a systémové úrovni, která vzniká prostřednictvím výsledků, jichž by bylo obtížné dosáhnout, pokud by partneři jednali bez evropské spolupráce.
 • Internacionalizace: návrh prokazuje svůj přínos k mezinárodnímu rozměru excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, včetně rozvoje strategií na podporu nadnárodní mobility a udržitelných partnerství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
 • Digitální dovednosti: do jaké míry návrh předpokládá aktivity související s rozvojem digitálních dovedností (např. předvídání potřeb v oblasti dovedností, inovativní kurikula a metodiky výuky, poradenství atd.).
 • Zelené dovednosti: do jaké míry návrh předpokládá aktivity (např. předvídání potřeb v oblasti dovedností, inovativní vzdělávací programy a metodiky výuky, poradenství atd.) související s přechodem k oběhovému a ekologičtějšímu hospodářství.
 • Sociální aspekt: návrh ve všech jednotlivých akcích obsahuje horizontální aspekt zaměřený na řešení otázky rozmanitosti a prosazování společných hodnot, rovnosti, včetně genderové rovnosti, nediskriminace a sociálního začlenění, a to i pro osoby se zvláštními potřebami či omezenými příležitostmi.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Soudržnost: celková koncepce projektu zajišťuje soulad mezi cíli projektu, aktivitami a navrhovaným rozpočtem. Návrh představuje soudržný a komplexní soubor vhodných aktivit a služeb k naplnění identifikovaných potřeb a vede k očekávaným výsledkům. Jsou stanoveny odpovídající fáze přípravy, realizace, monitorování, využívání, hodnocení a šíření výsledků.
 • Metodika: kvalita a proveditelnost navrhované metodiky a její vhodnost pro dosažení očekávaných výsledků.
 • Řízení: jsou naplánována důkladná ujednání o řízení. Načasování, organizace, úkoly a povinnosti jsou náležitě vymezeny a jsou reálné. Návrh přiděluje každé aktivitě odpovídající prostředky. Je vymezen jasný soubor klíčových ukazatelů výkonnosti a harmonogram pro jejich hodnocení a dosažení.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje dostatečné prostředky nezbytné pro úspěch, není ani nadhodnocen, ani podhodnocen.
 • Pracovní plán: kvalita a účinnost pracovního plánu, včetně míry, do jaké jsou zdroje přidělené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Kontrola kvality a financí: kontrolní opatření (průběžné hodnocení kvality, vzájemné hodnocení, srovnávací analýzy atd.) a ukazatele kvality zajišťují kvalitní a nákladově efektivní realizaci projektu. Výzvy a rizika projektu jsou jasně identifikovány a zmírňující opatření řádně uplatňována. Jako nedílná součást projektu jsou naplánovány odborné revizní procesy. Tyto procesy představují nezávislé externí hodnocení v polovině období a na konci projektu.
 • Pokud projekt zahrnuje mobility (pro účastníky vzdělávání a/nebo pracovníky):
  • Kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory.
  • Do jaké míry jsou tyto aktivity v souladu s cíli projektu a zahrnují odpovídající počet účastníků.

Kvalita opatření pro uznávání a validaci výsledků učení účastníků v souladu s evropskými nástroji a principy pro transparentnost a uznávání kvalifikací.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

 • Konfigurace: projekt zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících zúčastněných organizací s potřebným profilem, kompetencemi, zkušenostmi a odbornými znalostmi k úspěšnému provedení všech aspektů projektu.
 • Vzestupná konvergence: do jaké míry partnerství propojuje organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo ve světě práce, které se nacházejí v různých fázích rozvoje přístupů k excelenci v odborném vzdělávání, a umožňuje bezproblémovou a účinnou výměnu odbornosti a znalostí mezi těmito partnery.
 • Geografický aspekt: do jaké míry partnerství zahrnuje příslušné partnery z různých zeměpisných oblastí, jakož i rozsah, v jakém žadatel odůvodnil geografické složení partnerství a prokázal jeho relevanci pro dosažení cílů center excelence odborného vzdělávání a přípravy; a do jaké míry partnerství zahrnuje širokou a vhodnou škálu příslušných aktérů na místní a regionální úrovni.
 • Zapojení třetích zemí nepřidružených k programu: případné zapojení zúčastněné organizace z třetích zemí nepřidružených k programu přináší projektu významnou přidanou hodnotu.
 • Závazek: koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení, schopnost koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí; rozdělení povinností a úkolů je jednoznačné, vhodné a prokazuje angažovanost a aktivní přispění všech zúčastněných organizací ve vztahu k jejich konkrétním odborným znalostem a kapacitám.
 • Spolupráce: je navržen účinný mechanismus k zajištění řádné koordinace, rozhodování a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními zúčastněnými stranami.

Dopad(maximálně 20 bodů)

 • Využití: návrh prokazuje, jak partneři a jiné zúčastněné subjekty využijí výsledky projektu. Poskytuje prostředky pro měření využití výsledků během doby trvání projektu i po jeho ukončení.
 • Šíření: návrh obsahuje jasný plán šíření výsledků a zahrnuje příslušné cíle, aktivity, příslušné načasování, nástroje a kanály, které zajistí, aby se výsledky a přínosy během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozložily mezi zúčastněné subjekty, tvůrce politik, odborníky v oblasti poradenství, podniky, mladé účastníky vzdělávání a další subjekty; návrh rovněž uvádí, kteří partneři budou odpovědní za šíření výsledků.
 • Dopad: návrh prokazuje potenciální dopad projektu:
  • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.
 • Návrh zahrnuje opatření, cíle a jasně definované ukazatele ke sledování pokroku a vyhodnocení očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého).
 • Udržitelnost: návrh vysvětluje, jak budou centra excelence odborného vzdělávání a přípravy zaváděna a rozvíjena. Obsahuje návrh dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výsledků projektu po jeho dokončení. Tento plán bude vycházet z udržitelných partnerství na příslušné úrovni mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a hlavními zúčastněnými stranami odvětví. Měl by zahrnovat určení vhodných struktur řízení, jakož i plány týkající se rozšiřitelnosti a finanční udržitelnosti, včetně určení finančních zdrojů (evropských, vnitrostátních a soukromých), aby bylo zajištěno, že dosažené výsledky a přínosy budou dlouhodobě udržitelné.

Aby byly žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů (z celkového počtu 100 bodů), a to i s přihlédnutím k nezbytnému minimálnímu požadovanému bodovému hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu: Minimálně 18 bodů v kategorii „relevance projektu“; Minimálně 13 bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“ a 11 bodů v kategorii „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad“. V případě rovnosti bodů dostane přednost nejvyšší skóre v kategorii „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh bude popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí 4 miliony EUR

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 1. Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 2. Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 3. Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis jednorázové částky, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 4. Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Studující v rámci odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanci v této oblasti