Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2023.

Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2023 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Κεντρα επαγγελματικης αριστειας

Η πρωτοβουλία για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας (ΚΕΑ) υποστηρίζει μια προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή» όσον αφορά την επαγγελματική αριστεία, με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος τοπικών ενδιαφερόμενων μερών. Παρέχει τη δυνατότητα στα ιδρύματα ΕΕΚ να προσαρμόζουν ταχέως την παροχή δεξιοτήτων στις εξελισσόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Τα ΚΕΑ λειτουργούν σε ένα δεδομένο τοπικό πλαίσιο, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο των οικοσυστημάτων δεξιοτήτων για την καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, ενώ συνεργάζονται με ΚΕΑ σε άλλες χώρες μέσω διεθνών συνεργατικών δικτύων.

Παρέχουν ευκαιρίες για αρχική κατάρτιση των νέων, καθώς και για συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση ενηλίκων, μέσω ευέλικτης και έγκαιρης προσφοράς κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας δυναμικής αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Λειτουργούν ως καταλύτες για την καινοτομία των τοπικών επιχειρήσεων, συνεργαζόμενα στενά με τις επιχειρήσεις και ιδίως τις ΜΜΕ.

Η επαγγελματική αριστεία εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας δεξιότητες και ικανότητες που οδηγούν σε ποιοτική απασχόληση και μακροπρόθεσμες επαγγελματικές ευκαιρίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας καινοτόμου, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς1  οικονομίας.

Η έννοια της επαγγελματικής αριστείας που προτείνεται εδώ χαρακτηρίζεται από μια ολιστική προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, στην οποία η ΕΕΚ:

 • αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικοσυστημάτων δεξιοτήτων2 , συμβάλλοντας έτσι στην περιφερειακή ανάπτυξη3 , την καινοτομία4 , την έξυπνη εξειδίκευση5  και τις στρατηγικές συνεργατικών σχηματισμών6 , καθώς και σε συγκεκριμένες αλυσίδες αξίας και βιομηχανικά οικοσυστήματα7 ·
 • αποτελεί μέρος των τριγώνων της γνώσης8 , σε στενή συνεργασία με άλλους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, την επιστημονική κοινότητα και τις επιχειρήσεις·
 • δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τόσο επαγγελματικές (ειδικές για τη θέση εργασίας) όσο και βασικές ικανότητες9  μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας κατάρτισης που υποστηρίζεται από τη διασφάλιση της ποιότητας·
 • διαμορφώνει καινοτόμες μορφές συμπράξεων10  με τον κόσμο της εργασίας και υποστηρίζεται από τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού προσωπικού, από καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, την κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού και στρατηγικές διεθνοποίησης της ΕΕΚ.

Στοχοι της δρασης

Η δράση αυτή υποστηρίζει τη σταδιακή δημιουργία και ανάπτυξη διεθνών συνεργατικών δικτύων κέντρων επαγγελματικής αριστείας, συμβάλλοντας στη δημιουργία οικοσυστημάτων δεξιοτήτων για την καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη.

Τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας θα λειτουργούν σε δύο επίπεδα:

 1. Σε εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος τοπικών ενδιαφερόμενων μερών που δημιουργούν οικοσυστήματα δεξιοτήτων για την τοπική καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, ενώ παράλληλα συνεργάζονται με ΚΕΑ σε άλλες χώρες μέσω διεθνών συνεργατικών δικτύων.
 2. Σε διεθνές επίπεδο, φέρνοντας σε επαφή τα ΚΕΑ που έχουν κοινό ενδιαφέρον:
 • συγκεκριμένους τομείς ή βιομηχανικά οικοσυστήματα11 ·
 • καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων (π.χ. κλιματική αλλαγή, ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, ένταξη μεταναστών, αναβάθμιση δεξιοτήτων ατόμων με χαμηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων κ.λπ.) ή
 • καινοτόμες προσεγγίσεις για την αύξηση της προβολής, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων ΚΕΑ.

Τα δίκτυα θα φέρουν σε επαφή υφιστάμενα ΚΕΑ σε διάφορες χώρες ή θα αναπτύξουν το μοντέλο επαγγελματικής αριστείας συνδέοντας εταίρους από διάφορες χώρες, οι οποίοι προτίθενται να αναπτύξουν την επαγγελματική αριστεία στο τοπικό τους πλαίσιο μέσω διεθνούς συνεργασίας. Θα μπορούσαν να συμβάλουν π.χ. στη φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους μέσω συνεργασίας με τις κοινότητες που συμμετέχουν στους τοπικούς μετασχηματισμούς που προωθούνται από την πρωτοβουλία.

Στόχος των δικτύων είναι η «ανοδική σύγκλιση» της αριστείας στην ΕΕΚ. Θα είναι ανοικτές στη συμμετοχή χωρών με καλά ανεπτυγμένα συστήματα επαγγελματικής αριστείας, καθώς και σε χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης παρόμοιων προσεγγίσεων, με στόχο τη διερεύνηση της πλήρους δυνατότητας των ιδρυμάτων ΕΕΚ να διαδραματίσουν προορατικό ρόλο για τη στήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας προορίζονται για οργανισμούς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα ΕΠΕΠ 3 έως 8, συμπεριλαμβανομένου του ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου, του μεταδευτεροβάθμιου μη τριτοβάθμιου επιπέδου, καθώς και του τριτοβάθμιου επιπέδου (π.χ. πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, Πολυτεχνικές σχολές κ.λπ.).

Ωστόσο, οι αιτήσεις δεν μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο δραστηριότητες που στοχεύουν εκπαιδευόμενους στο επίπεδο της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· οι αιτήσεις που εστιάζουν στην ΕΕΚ σε τριτοβάθμιο επίπεδο (επίπεδα ΕΠΕΠ 6 έως 8) πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον άλλο ένα επίπεδο προσόντων ΕΕΚ μεταξύ των επιπέδων ΕΠΕΠ 3 έως 5, καθώς και ισχυρά στοιχεία μάθησης στον χώρο εργασίας12 .

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus+, οι προτάσεις σχεδίου για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός που είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Τι είδους οργανισμοί είναι επιλέξιμοι για να συμμετέχουν στο σχέδιο;

Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στον κόσμο της εργασίας και είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα (βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού) μπορεί να συμμετέχει ως πλήρης εταίρος, συνδεόμενη οντότητα ή συνεργαζόμενος εταίρος.

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι (μεταξύ άλλων):

 • πάροχοι ΕΕΚ,
 • εταιρείες, οργανισμοί-εκπρόσωποι του κλάδου ή του τομέα,
 • εθνικές/περιφερειακές αρχές επαγγελματικών προσόντων,
 • ερευνητικά ιδρύματα,
 • οργανισμοί καινοτομίας,
 • αρχές περιφερειακής ανάπτυξης.

Εξαίρεση: οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Η σύμπραξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 πλήρεις εταίρους από τουλάχιστον 4 κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 2 κράτη μέλη της ΕΕ).

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) τουλάχιστον 1 επιχείρησης, οργανισμού–εκπροσώπου του κλάδου ή του τομέα και

β) τουλάχιστον 1 παρόχου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (σε δευτεροβάθμιο και/ή τριτοβάθμιο επίπεδο).

Η περαιτέρω σύνθεση της σύμπραξης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον ειδικό χαρακτήρα της πρότασης.

Οι οργανισμοί από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετέχουν ως πλήρεις εταίροι, ως συνδεόμενες οντότητες ή ως συνεργαζόμενοι εταίροι (όχι ως αιτούντες), στον βαθμό που καταδεικνύεται ότι η συμμετοχή τους προσδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο.

Διάρκεια του σχεδίου

4 έτη.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 7 Σεπτεμβρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οργανωση σχεδιου

Τα ΚΕΑ χαρακτηρίζονται από την υιοθέτηση συστημικής προσέγγισης μέσω της οποίας τα ιδρύματα ΕΕΚ συμβάλλουν ενεργά στη συνδημιουργία «οικοσυστημάτων δεξιοτήτων», μαζί με ευρύ φάσμα άλλων τοπικών/περιφερειακών εταίρων. Τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας αναμένεται να προσφέρουν πολύ περισσότερα από την απλή παροχή επαγγελματικών προσόντων ποιότητας.

Ακολουθεί μη εξαντλητικός κατάλογος των τυπικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕΑ. Τα σχέδια θα επιτύχουν τους στόχους τους με βάση τον συνδυασμό ενός υποσυνόλου των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τα σχετικά παραδοτέα που συνδέονται με τις ακόλουθες ομάδες:

 1. τουλάχιστον 3 από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο έντυπο αίτησης και εμπίπτουν στην ομάδα 1 – διδασκαλία και μάθηση,
 2. τουλάχιστον 3 από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο έντυπο αίτησης και εμπίπτουν στην ομάδα 2 – συνεργασία και συμπράξεις και
 3. τουλάχιστον 2 από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο έντυπο αίτησης και εμπίπτουν στην ομάδα 3 – διακυβέρνηση και χρηματοδότηση.

Ομάδα 1 — Διδασκαλία και μάθηση

i.Απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση13 , με μια προσέγγιση διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς14 , η οποία παρέχει ευκαιρίες μάθησης σε άτομα όλων των ηλικιών και των κοινωνικοοικονομικών υποβάθρων15 ​​​​​​​. Συνδυασμός προσφορών αρχικών προσόντων ΕΕΚ με προσφορές συνεχιζόμενης κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση (περιλαμβάνονται τα μικρο-διαπιστευτήρια)· οι προσφορές αυτές θα πρέπει να βασίζονται στη συλλογή πληροφοριών για τις δεξιότητες16 ​​​​​​​.

ii.Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης, καθώς και επικύρωσης της προηγούμενης μάθησης.

iii.Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών τα οποία να εστιάζονται τόσο σε τεχνικές δεξιότητες όσο και σε βασικές ικανότητες17 ​​​​​​​, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά πλαίσια ικανοτήτων και παράγωγα εργαλεία (π.χ. DigComp18 ​​​​​​​, EntreComp19 ​​​​​​​, LifeComp20 ​​​​​​​, SELFIE WBL21 ​​​​​​​ και το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων22 ).

iv.Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο23 , στις οποίες περιλαμβάνονται η διεπιστημονική μάθηση, η μάθηση που βασίζεται στην εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίων και η μάθηση που βασίζεται στις ικανότητες, τα «Εργοστάσια μάθησης», οι χώροι δημιουργίας (makerspaces) 24 ​​​​​​​, καθώς και παροχή ευκαιριών για διεθνή κινητικότητα (συμπεριλαμβανομένης της εγχώριας διεθνοποίησης25 ), παράλληλα με την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα MOOC, οι προσομοιωτές, η εικονική πραγματικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ.

v.Ενίσχυση της αριστείας των εκπαιδευομένων26  μέσω δράσεων που παροτρύνουν τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ να διερευνήσουν το καινοτόμο και δημιουργικό δυναμικό27  τους και οδηγούν σε ενάρετο κύκλο οφελών για τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές και το ίδρυμα ΕΕΚ, το οποίο μπορεί να ενσωματώσει τις βέλτιστες πρακτικές σε τακτικά προγράμματα.

vi.Ανάπτυξη της διεθνούς παροχής μάθησης στο πλαίσιο της ΕΕΚ η οποία να είναι δομημένη κατά ενότητες και να επικεντρώνεται στον εκπαιδευόμενο, να εξασφαλίζει την αναγνώρισή της, καθώς και τη διαφάνεια, την κατανόηση και τη φορητότητα των μαθησιακών επιτευγμάτων —μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη και/ή χρήση μικρο-διαπιστευτηρίων και ευρωπαϊκών επαγγελματικών βασικών προφίλ— και χρήση του εργαλείου «Ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass».

vii.Παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλότερου επιπέδου, ανάπτυξη ευέλικτων διαδρομών και μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΚ και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

viii.Επένδυση στην αρχική και την συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών28 ​​​​​​​, όσον αφορά παιδαγωγικές, τεχνικές και ιδίως ψηφιακές δεξιότητες, μεταξύ των οποίων εκείνες που είναι απαραίτητες για τη διαδικτυακή μάθηση και την εξ αποστάσεως μάθηση, καθώς και για την επίτευξη μιας νοοτροπίας ποιότητας η οποία βασίζεται σε καθορισμένα συστήματα διαχείρισης29 .

ix.Θέσπιση ισχυρών μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας που είναι εναρμονισμένοι με τα ευρωπαϊκά εργαλεία και μέσα, συμπεριλαμβανομένων επίσης πιθανών προσπαθειών για την πιστοποίηση των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης βάσει προτύπων που έχουν αναπτυχθεί από σχετικούς εθνικούς και/ή διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης —-π.χ. ISO 21001 ή EFQM (βλ. επίσης σήμα EVTA για την αριστεία ΕΕΚ).

x.Δημιουργία αποτελεσματικών κυκλωμάτων ανατροφοδότησης και συστημάτων παρακολούθησης των αποφοίτων που επιτρέπουν την έγκαιρη προσαρμογή της παροχής μάθησης στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ομάδα 2 — Συνεργασία και συμπράξεις

xi.Καθιέρωση συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης για θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης, καθώς και για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες, την από κοινού χρήση του εξοπλισμού, τις ανταλλαγές προσωπικού και εκπαιδευτικών μεταξύ εταιρειών και κέντρων ΕΕΚ30 ​​​​​​​ και για την προσχώρηση στο ΄σύμφωνο δεξιοτήτων31  κ.λπ.

xii.Παροχή τεχνικής υποστήριξης, εκτίμησης αναγκών, εργαλείων και μεθοδολογιών στις ΜΜΕ, καθώς και παροχή εξατομικευμένης κατάρτισης για να βελτιωθεί η προσφορά τους όσον αφορά τη μαθητεία και την αναβάθμιση δεξιοτήτων/επανειδίκευση.

xiii.Παροχή ή στήριξη εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, ώστε οι σπουδαστές ΕΕΚ να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και πρωτοβουλίες.

xiv.Συνεργασία με τοπικές ΜΜΕ μέσω  κόμβων καινοτομίας, κέντρων διάδοσης της τεχνολογίας32 , πρωτοτυποποίησης και σχεδίων εφαρμοσμένης έρευνας33 , με τη συμμετοχή εκπαιδευομένων και προσωπικού ΕΕΚ.

xv.Συμβολή στη δημιουργία και τη διάδοση νέων γνώσεων σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες, π.χ. μέσω ανοικτής καινοτομίας34 , κοινής έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) με πανεπιστήμια, εταιρείες και άλλα ερευνητικά ιδρύματα κ.λπ.

xvi.Ανάπτυξη στρατηγικών διεθνοποίησης της ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών για την προώθηση της διεθνούς κινητικότητας (συμπεριλαμβανομένης της εικονικής κινητικότητας) των εκπαιδευομένων, των διδασκόντων και των εκπαιδευτών ΕΕΚ, καθώς και των ηγετών. Στα παραπάνω μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται προπαρασκευαστική εργασία για τη διευκόλυνση της κινητικότητας, όπως προγράμματα διδασκαλίας ή κύκλοι μαθημάτων με αντικείμενο τις σπουδές σχετικά με την ΕΕ, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της Ευρώπης και της θέσης της σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο (εμπνεόμενα από τις ενέργειες Jean Monnet).

xvii.Δρομολόγηση και ενεργός συμμετοχή σε εκστρατείες και δραστηριότητες35  που αποσκοπούν στο να τονώσουν την ελκυστικότητα της ΕΕΚ και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες ζωής και απασχόλησης που παρέχουν τα επαγγελματικά προσόντα ΕΕΚ. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα μπορούσαν να προσελκύσουν περισσότερους ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευόμενων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων.

xviii.Συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς δεξιοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αριστείας στο πλαίσιο της ΕΕΚ.

xix.Ανάπτυξη «διεθνών πανεπιστημιουπόλεων/ακαδημιών ΕΕΚ». Απευθύνονται σε εκπαιδευόμενους σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολές ΕΕΚ, σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, επικεφαλής ιδρυμάτων ΕΕΚ, συνδικαλιστικές οργανώσεις36 , καθώς και σε άτομα που εξετάζουν μελλοντικές επιλογές επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτές θα μπορούσαν να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς, προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και σε σύνθετες προκλήσεις κοινωνικής και οικονομικής σημασίας.

Ομάδα 3 — Διακυβέρνηση και χρηματοδότηση

xx.Εξασφάλιση επαρκούς αυτονομίας37  και αποτελεσματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, με τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, και ιδίως των εταιρειών, των επιμελητηρίων, των επαγγελματικών και τομεακών ενώσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εθνικών και περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων.

xxi.Ενεργός συμμετοχή στα συνολικά εθνικά συστήματα διακυβέρνησης δεξιοτήτων και σύνδεση με την πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

xxii.Συνδημιουργία οικοσυστημάτων δεξιοτήτων για τη στήριξη της καινοτομίας, στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, συνεργατικών σχηματισμών και τομέων και αλυσίδων αξίας (βιομηχανικά οικοσυστήματα).

xxiii.Ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών μοντέλων που συνδυάζουν δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, καθώς και δραστηριότητες που παράγουν εισόδημα.

xxiv.Υποστήριξη της ελκυστικότητας των έργων ξένων επενδύσεων38  μέσω της διασφάλισης της έγκαιρης παροχής δεξιοτήτων για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε τοπικό επίπεδο.

xxv.Πλήρης αξιοποίηση των εθνικών και ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων και κονδυλίων της ΕΕ. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη στήριξη δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης, της κινητικότητας εκπαιδευομένων και προσωπικού, δραστηριοτήτων εφαρμοσμένης έρευνας, επενδύσεων σε υποδομές για τον εκσυγχρονισμό των κέντρων ΕΕΚ με προηγμένο εξοπλισμό, της εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης για τη διασφάλιση της αριστείας και της βιωσιμότητας των οργανισμών ΕΕΚ και των υπηρεσιών που παρέχουν κ.λπ.

Τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας δεν προορίζονται για τη δημιουργία νέων ιδρυμάτων και υποδομών ΕΕΚ από μηδενική βάση (μολονότι έχουν αυτήν τη δυνατότητα). Ο στόχος τους είναι να φέρουν σε επαφή ένα σύνολο τοπικών/περιφερειακών εταίρων όπως παρόχους αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών και πολυτεχνικές σχολές, ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες, επιμελητήρια, κοινωνικούς εταίρους, εθνικές και περιφερειακές αρχές και οργανισμούς ανάπτυξης, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης κ.λπ.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα σχέδια οφείλουν να εφαρμόζουν μέσα και εργαλεία39  που υπάρχουν σε επίπεδο ΕΕ.

Τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης με στόχο τη σταδιακή υλοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου μετά το πέρας αυτού. Αυτό το σχέδιο δράσης βασίζεται σε βιώσιμες συμπράξεις μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και βασικών παραγόντων του κλάδου στο κατάλληλο επίπεδο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των κατάλληλων δομών διακυβέρνησης, αλλά και μέτρα αναβάθμισης και οικονομικής βιωσιμότητας. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη προβολή και ευρεία διάδοση των εργασιών των πλατφορμών, μεταξύ άλλων σε επίπεδο ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και να περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησής του σε ευρωπαϊκό, εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο σε συνεργασία με τους σχετικούς εταίρους. Το σχέδιο δράσης καθορίζει, επιπλέον, τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ [π.χ. Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, Erasmus+, πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME), τομεακά προγράμματα], καθώς και τα εθνικά και περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα (αλλά και ιδιωτικά χρηματοδοτικά μέσα) μπορούν να στηρίζουν την υλοποίηση του σχεδίου. Είναι σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

Αναμενομενος αντικτυπος

Η σταδιακή δημιουργία και ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλατφορμών για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας αναμένεται να αυξήσουν την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να διασφαλίσουν ότι αυτή πρωτοστατεί στην παροχή λύσεων όσον αφορά τις προκλήσεις που τίθενται από τις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες σε δεξιότητες.

Καθότι συνιστούν ουσιώδες τμήμα του «τριγώνου της γνώσης» —στενή συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας— και διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην παροχή δεξιοτήτων για τη στήριξη της καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης, τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας αναμένεται να διασφαλίζουν δεξιότητες και ικανότητες υψηλής ποιότητας που οδηγούν σε ποιοτική απασχόληση και μακροπρόθεσμες επαγγελματικές ευκαιρίες που καλύπτουν τις ανάγκες μιας καινοτόμου και βιώσιμης οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. Η εν λόγω προσέγγιση αναμένεται να προετοιμάσει το έδαφος προκειμένου η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να ενεργήσει βάσει μιας πιο ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς εννοιολογικής διατύπωσης σχετικά με την παροχή δεξιοτήτων καλύπτοντας ανάγκες που αφορούν την καινοτομία, την παιδαγωγική, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη διά βίου μάθηση, τις εγκάρσιες δεξιότητες, την οργανωτική και συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση, καθώς και ανάγκες σχετικές με την κοινότητα.

Καθώς παγιώνονται σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας θα δημιουργήσουν ισχυρές και ανθεκτικές συμπράξεις μεταξύ της κοινότητας ΕΕΚ και του κόσμου της εργασίας σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτόν, θα διασφαλίσουν τη συνεχή συνάφεια στην παροχή δεξιοτήτων και θα επιτύχουν αποτελέσματα που θα ήταν δύσκολο να ληφθούν χωρίς την ανταλλαγή γνώσεων και τη διαρκή συνεργασία.

Μέσω της ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων των σχεδίων σε διακρατικό, εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο και μέσω της ανάπτυξης ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για τη σταδιακή υλοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου, με συνεκτίμηση των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, αναμένεται από τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, εντός και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών, να συμμετάσχουν σε μεμονωμένα σχέδια, ώστε να διασφαλίζεται ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος μετά τη λήξη του σχεδίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 35 βαθμοί)

 • Σύνδεση με πολιτική: η πρόταση θεσπίζει και αναπτύσσει πλατφόρμα διακρατικής συνεργασίας για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας με στόχο την προώθηση της αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση· εξηγεί πώς θα συμβάλει στο να επιτευχθούν οι στόχοι των προτεραιοτήτων πολιτικής που καλύπτονται από τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ΕΕΚ για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα40 , καθώς και από τη δήλωση του Osnabrück41 ​​​​​​​·
 • Συνοχή: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση βασίζεται σε επαρκή ανάλυση των αναγκών· οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τη δράση.
 • Καινοτομία: η πρόταση εξετάζει σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές και οδηγεί σε καινοτόμα αποτελέσματα και λύσεις σχετικά με το πεδίο της γενικά ή για το γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται το σχέδιο (π.χ. το περιεχόμενο, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, οι μέθοδοι εργασίας που εφαρμόστηκαν, οι οργανισμοί και τα πρόσωπα που συμμετείχαν ή στοχοθετήθηκαν).
 • Περιφερειακή διάσταση: η πρόταση καταδεικνύει την ενσωμάτωση και τη συμβολή της στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης, καινοτομιών και έξυπνης εξειδίκευσης βάσει του προσδιορισμού των τοπικών/περιφερειακών αναγκών και προκλήσεων.
 • Συνεργασία και συμπράξεις: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι κατάλληλη για την υλοποίηση μιας ισχυρής και εύρωστης σχέσης σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο μεταξύ της κοινότητας ΕΕΚ και του επιχειρηματικού κόσμου (ο οποίος μπορεί να εκπροσωπηθεί μέσω επιμελητηρίων και ενώσεων), στην οποία οι αλληλεπιδράσεις είναι ισορροπημένες και αμοιβαία επωφελείς.
 • Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία: η πρόταση αποδεικνύει σαφώς την προστιθέμενη αξία σε ατομικό (εκπαιδευόμενος και/ή προσωπικό), θεσμικό και συστημικό επίπεδο, η οποία προκύπτει μέσω αποτελεσμάτων που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν από εταίρους που δρουν χωρίς την ευρωπαϊκή συνεργασία.
 • Διεθνοποίηση: η πρόταση καταδεικνύει τη συμβολή της στη διεθνή διάσταση της αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατηγικών για την προώθηση της διακρατικής κινητικότητας στην ΕΕΚ και των βιώσιμων συμπράξεων.
 • Ψηφιακές δεξιότητες: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προβλέπει δραστηριότητες (π.χ. πρόβλεψη δεξιοτήτων, καινοτόμα προγράμματα σπουδών και μεθοδολογίες διδασκαλίας, καθοδήγηση κ.λπ.) που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Πράσινες δεξιότητες: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προβλέπει δραστηριότητες (π.χ. πρόβλεψη δεξιοτήτων, καινοτόμα προγράμματα σπουδών και μεθοδολογίες διδασκαλίας, καθοδήγηση κ.λπ.) που συνδέονται με τη μετάβαση σε μια κυκλική και πιο πράσινη οικονομία.
 • Κοινωνική διάσταση: η πρόταση περιλαμβάνει μια οριζόντια διάσταση σε όλες τις διάφορες δράσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων πολυμορφίας και την προώθηση των κοινών αξιών, της ισότητας, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, και της μη διακριτικής μεταχείρισης και της κοινωνικής ένταξης, μεταξύ άλλων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες / λιγότερες ευκαιρίες.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Συνοχή: ο γενικότερος σχεδιασμός του σχεδίου διασφαλίζει συνοχή μεταξύ των στόχων, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου. Η πρόταση παρουσιάζει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη κατάλληλων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες και αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Υπάρχουν τα κατάλληλα στάδια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης, της αξιοποίησης, της αξιολόγησης και της διάδοσης.
 • Μεθοδολογία: η ποιότητα και η σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας και η καταλληλότητά της για την παραγωγή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
 • Διαχείριση: προβλέπονται ρυθμίσεις αποτελεσματικής διαχείρισης. Τα χρονοδιαγράμματα, η οργάνωση, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθορίζονται αναλυτικά και χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Η πρόταση κατανέμει τους κατάλληλους πόρους σε κάθε δραστηριότητα. Καθορίζεται ένα σαφές σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων και ένα χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση και την επίτευξή τους.
 • Προϋπολογισμός: ο προϋπολογισμός προβλέπει τους κατάλληλους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχία του σχεδίου. Δεν είναι ούτε υπερτιμημένος ούτε υποτιμημένος.
 • Πρόγραμμα εργασίας: ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δέσμες εργασιών συμφωνούν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους.
 • Οικονομικός έλεγχος και έλεγχος ποιότητας: τα μέτρα ελέγχου (συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας, αξιολογήσεις από ομοτίμους, δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης, κ.λπ.) και οι δείκτες ποιότητας διασφαλίζουν ότι η υλοποίηση του σχεδίου είναι υψηλού επιπέδου και οικονομικά αποδοτική. Οι προκλήσεις/κίνδυνοι του σχεδίου προσδιορίζονται με σαφήνεια και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο του σχεδίου προγραμματίζονται διαδικασίες επανεξέτασης από εμπειρογνώμονες. Οι εν λόγω διαδικασίες περιλαμβάνουν ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας στα μέσα της περιόδου υλοποίησης και κατά τη λήξη του σχεδίου.
 • Αν το σχέδιο περιλαμβάνει δραστηριότητες κινητικότητας (για εκπαιδευόμενους και/ή προσωπικό):
 • η ποιότητα των πρακτικών ρυθμίσεων, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης·
  • ο βαθμός στον οποίο οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για τους στόχους του σχεδίου και περιλαμβάνουν τον κατάλληλο αριθμό συμμετεχόντων·
  • η ποιότητα των ρυθμίσεων αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εργαλεία και τις αρχές για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Διάρθρωση: το σχέδιο περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό συμπληρωματικών συμμετεχόντων οργανισμών οι οποίοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, την πείρα και την εξειδίκευση που απαιτούνται ώστε να υλοποιήσουν με επιτυχία όλες τις πτυχές του σχεδίου.
 • Ανοδική σύγκλιση: ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη φέρνει σε επαφή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στον κόσμο της εργασίας και βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης προσεγγίσεων επαγγελματικής αριστείας, και δίνει τη δυνατότητα για ομαλή και αποτελεσματική ανταλλαγή εμπειρογνωσίας και γνώσεων μεταξύ των εν λόγω εταίρων.
 • Γεωγραφική διάσταση: ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη περιλαμβάνει σχετικούς εταίρους από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, καθώς και ο βαθμός στον οποίο ο αιτών έχει αιτιολογήσει τη γεωγραφική σύνθεση της σύμπραξης και κατέδειξε τη συνάφειά της με την επίτευξη των στόχων των κέντρων επαγγελματικής αριστείας· καθώς και ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη περιλαμβάνει ένα ευρύ και κατάλληλο φάσμα σχετικών φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Συμμετοχή τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα: κατά περίπτωση, η συμμετοχή οργανισμών από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα προσδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο.
 • Δέσμευση: ο συντονιστής διαθέτει ικανότητες υψηλού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού διακρατικών δικτύων, καθώς και ηγετικές ικανότητες σε σύνθετο περιβάλλον· η κατανομή των ευθυνών και των καθηκόντων πραγματοποιείται με σαφή και κατάλληλο τρόπο και καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών ανάλογα με την ειδική εμπειρογνωσία και τις ικανότητές τους.
 • Συνεργασία: προτείνεται αποτελεσματικός μηχανισμός για τη διασφάλιση του ορθού συντονισμού, της αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, των λοιπών συμμετεχόντων, καθώς και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων.

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Αξιοποίηση: η πρόταση παρουσιάζει με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα του σχεδίου από τους εταίρους και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Παρέχει μέσα μέτρησης της αξιοποίησής τους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου.
 • Διάδοση: η πρόταση προβλέπει ένα σαφές σχέδιο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τους κατάλληλους στόχους, τις δραστηριότητες, το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τα εργαλεία και τους διαύλους προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων και των οφελών στα ενδιαφερόμενα μέρη, τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, τις επιχειρήσεις και τους νεαρούς εκπαιδευόμενους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου· η πρόταση αναφέρει επίσης ποιοι εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση.
 • Αντίκτυπος: η πρόταση καταδεικνύει τον δυνητικό αντίκτυπο του σχεδίου:
  • στα άτομα και στους οργανισμούς που συμμετέχουν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
  • στους οργανισμούς και τα άτομα πέραν όσων συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα, καθώς και στόχους και δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση του αναμενόμενου αντικτύπου (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα).
 • Βιωσιμότητα: η πρόταση επεξηγεί τον τρόπο υλοποίησης και της περαιτέρω ανάπτυξης του κέντρου επαγγελματικής αριστείας. Η πρόταση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης με στόχο τη σταδιακή υλοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου μετά το πέρας αυτού. Αυτό το σχέδιο δράσης βασίζεται σε βιώσιμες συμπράξεις μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και βασικών παραγόντων του κλάδου στο κατάλληλο επίπεδο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των κατάλληλων δομών διακυβέρνησης, αλλά και μέτρα αναβάθμισης και οικονομικής βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών πόρων (ευρωπαϊκών, εθνικών και ιδιωτικών) προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και των οφελών που επιτυγχάνονται.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς (σε σύνολο 100 βαθμών), λαμβανομένης επίσης υπόψη της απαραίτητης ελάχιστης βαθμολογίας για καθένα από τα τέσσερα κριτήρια χορήγησης: τουλάχιστον 18 βαθμούς για την κατηγορία «συνάφεια του σχεδίου»· τουλάχιστον 13 βαθμούς για την «ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου», 11 βαθμούς για την «ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας» και 11 βαθμούς για τον «αντίκτυπο». Σε περιπτώσεις ex aequo, θα δοθεί προτεραιότητα στην υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία «Συνάφεια του σχεδίου» και, κατόπιν, στην κατηγορία «Αντίκτυπος».

Κατά γενικό κανόνα και εντός των ορίων των υπαρχουσών εθνικών και ευρωπαϊκών νομικών πλαισίων, τα αποτελέσματα θα πρέπει να διατίθενται ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και να δημοσιεύονται στις πλατφόρμες ενημέρωσης των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων, τομέων ή αρμόδιων αρχών. Η πρόταση θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα, το υλικό, τα έγγραφα, η δραστηριότητα σε οπτικοακουστικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ ανά σχέδιο είναι τα 4 εκατ. EUR

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

 1. ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·
 2. η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 3. οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους μια ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 4. οι περιγραφόμενες δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (όπως διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση ή μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης. Η αξία του κατ’ αποκοπήν ποσού θα περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 80 % του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που καθορίζεται μετά την αξιολόγηση.

Οι παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολικές επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στη διαδικτυακή πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

 • 1 Βλ. τη δημοσίευση του ΚΚΕρ σχετικά με τις ικανότητες βιωσιμότητας https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC123624
 • 2 Ως οικοσυστήματα δεξιοτήτων ορίζονται περιφερειακοί ή τομεακοί κοινωνικοί σχηματισμοί στους οποίους αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται ανθρώπινοι πόροι για παραγωγικούς σκοπούς (Finegold 1999). Τα βασικά στοιχεία τους είναι τα επιχειρηματικά πλαίσια και τα συναφή επιχειρηματικά μοντέλα, τα θεσμικά πλαίσια/πλαίσια πολιτικής, οι τρόποι πρόσληψης εργατικού δυναμικού, η δομή των θέσεων εργασίας, καθώς και το επίπεδο δεξιοτήτων και συστημάτων για τη δημιουργία τους (Buchanan et al. 2001). Βλ. https://strathprints.strath.ac.uk/58001/26/Buchanan_etal_OUP_2016_Skills_ecosystems.pdf  and https://www.voced.edu.au/content/ngv%3A12460
 • 3 Περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική – η περιφερειακή ανάπτυξη είναι ευρύς όρος, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως μια γενική προσπάθεια για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων μέσω της στήριξης των οικονομικών δραστηριοτήτων —οι οποίες παράγουν απασχόληση και πλούτο— στις περιφέρειες. Βλ. http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/regionaldevelopment.htm
 • 4 Ως καινοτομία νοείται η υλοποίηση ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) ή διαδικασίας, μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ ή μιας νέας οργανωτικής μεθόδου στις επιχειρηματικές πρακτικές, στην οργάνωση του χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις. Βλ. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6865.
 • 5 Η έξυπνη εξειδίκευση είναι μια τοποκεντρική προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από τον προσδιορισμό στρατηγικών τομέων παρέμβασης, ο οποίος βασίζεται τόσο στην ανάλυση των πλεονεκτημάτων και του δυναμικού της οικονομίας όσο και σε μια διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, με ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων. Είναι εξωστρεφής και υιοθετεί μια ευρεία θεώρηση της καινοτομίας. Βλ. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation και https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-thematic-platforms
 • 6 Οι βιομηχανικοί συνεργατικοί σχηματισμοί είναι ομάδες εξειδικευμένων επιχειρήσεων, συχνά ΜΜΕ, και άλλοι σχετικοί παράγοντες υποστήριξης σε έναν τόπο οι οποίοι συνεργάζονται στενά. Υπάρχουν περίπου 3 000 εξειδικευμένοι συνεργατικοί σχηματισμοί στην Ευρώπη. Η ανανεωμένη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ αναγνωρίζει τους συνεργατικούς σχηματισμούς ως ισχυρό εργαλείο για τη στήριξη της βιομηχανικής καινοτομίας. Βλ. https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster_el και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας συνεργατικών σχηματισμών (ECCP).
 • 7 Βλ. 14 βιομηχανικά οικοσυστήματα, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής του 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf, καθώς και το έγγραφο SWD(2021) 351, Ετήσια έκθεση για την ενιαία αγορά 2021 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-single-market-report-2021.pdf
 • 8 Βλ. Education in the knowledge triangle (Η εκπαίδευση στο τρίγωνο της γνώσης) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ace9d95c-5e61-4e3a-9655-ca6c409d0605.
 • 9 Όπως ορίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης. Βλ. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
 • 10 Βλ. τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) σχετικά με τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων χωρίς αποκλεισμούς https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/news/public-private-partnerships-inclusive-skills-development
 • 11 Βλ. 14 βιομηχανικά οικοσυστήματα, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής του 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf, καθώς και το έγγραφο SWD(2021) 351, Ετήσια έκθεση για την ενιαία αγορά 2021 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-single-market-report-2021.pdf
 • 12

  Σύμφωνα με τον ορισμό του Cedefop, η μάθηση στον χώρο εργασίας αναφέρεται σε γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται με την εκτέλεση καθηκόντων —και με τον σχετικό προβληματισμό— σε επαγγελματικό πλαίσιο, είτε στον χώρο εργασίας είτε σε ίδρυμα ΕΕΚ. Για την ΑΕΕΚ, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής του 2013 (Μάθηση στον χώρο εργασίας στην Ευρώπη: πρακτικές και δείκτες πολιτικής), υπάρχουν τρεις μορφές μάθησης στον χώρο εργασίας: 1) εναλλασσόμενα προγράμματα ή μαθητείες που είναι συνήθως γνωστά ως «διττό σύστημα», 2) μάθηση στον χώρο εργασίας ως ΕΕΚ βασιζόμενη στο σχολείο, η οποία περιλαμβάνει περιόδους πρακτικής άσκησης σε εταιρείες και 3) μάθηση στον χώρο εργασίας ενσωματωμένη σε πρόγραμμα βασιζόμενη στο σχολείο, μέσω επιτόπιων εργαστηρίων, κουζίνας, εστιατορίων, νέων εταιρειών ή επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης, προσομοιώσεων ή εργασίας σε πραγματικό σχέδιο του επιχειρηματικού/βιομηχανικού τομέα.

  Για όλη την ορολογία ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης στον χώρο εργασίας, μπορείτε να ανατρέξετε στην επίσημη δημοσίευση του Cedefop:

  https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf.

 • 13 Βλ. τη δημοσίευση του Cedefop με τίτλο «Digital, greener and more resilient» (Ψηφιακή, πιο πράσινη και πιο ανθεκτική” https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b0d89b58-9e80-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
 • 14 Βλ. την αρχή 1 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων – https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_el 
 • 15 Οδηγός της ΔΟΕ σχετικά με την χωρίς αποκλεισμούς τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΤΕΕΚ) και την ανάπτυξη δεξιοτήτων https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_755869.pdf
 • 16 Και να αξιοποιούν επίσης τις υπάρχουσες πληροφορίες για τις δεξιότητες, όπως αυτές που παρέχει το «πανόραμα δεξιοτήτων» του Cedefop ή το εργαλείο OVATE,καθώς και άλλες πρωτοβουλίες δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην παροχή κατάρτισης σχετικής με την αγορά εργασίας (π.χ. τομεακά σχέδια στρατηγικής).
 • 17 Όπως ορίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης.
 • 18 Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
 • 19 Πλαίσιο επιχειρηματικής ικανότητας (EntreComp): https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp
 • 20 Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προσωπική, κοινωνική και μεταγνωστική βασική ικανότητα: https://ec.europa.eu/jrc/en/lifecomp
 • 21 Στην ακόλουθη διεύθυνση παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να προσαρμοστεί το SELFIE στη μάθηση στον χώρο εργασίας: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119707.
 • 22 Το      Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων (EDSC) είναι μια δράση που προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση – https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el
 • 23 Βλ. το άρθρο της Michele Schweisfurth «Learner-Centred Education in International Perspective» (Η εκπαίδευση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο σε διεθνή προοπτική) – https://www.researchgate.net/publication/290243780_Learner-Centred_Education_in_International_Perspective
 • 24 Οι χώροι δημιουργίας (makerspaces) είναι συνεργατικοί χώροι εργασίας για την παραγωγή, τη μάθηση, τη διερεύνηση και την ανταλλαγή (βλ. την έκθεση του ΚΚΕρ).
 • 25 Η οποία ορίζεται ως «σκόπιμη ενσωμάτωση των διεθνών και διαπολιτισμικών διαστάσεων στο επίσημο και ανεπίσημο πρόγραμμα σπουδών για όλους τους σπουδαστές εντός των εγχώριων μαθησιακών περιβαλλόντων». Βλ. Beelen & Jones, 2015 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-20877-0_5
 • 26 Βλ. το παράδειγμα της ολλανδικής πρωτοβουλίας αριστείας MBO – www.rocmn.nl/up
 • 27 Το ΚΚερ μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο ενισχύεται η δημιουργικότητα στη διά βίου μάθηση, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της ΕΕΚ. Η τελική έκθεση της μελέτης, συνοδευόμενη από κατάλογο πρακτικών και περιπτωσιολογικών μελετών διατίθεται στη διεύθυνση https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122016
 • 28 Βλ. το έργο του Cedefop σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/teachers-and-trainers-professional-development
 • 29 Βλ. επίσης την πρωτοβουλία της ΕΕ για τις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών – https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/64
 • 30 Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την καθιέρωση και λειτουργία συμμαχιών κατάρτισης (βλ. αυστριακό μοντέλο) και διεπιχειρησιακά κέντρα κατάρτισης – ITC (βλ. γερμανικό μοντέλο). Βλ. επίσης το ολλανδικό παράδειγμα για τις συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαίδευσης στον τομέα των ΤΠΕ https://wearekatapult.eu/files/downloads/Handbook%20working%20together%20works.pdf
 • 31 Σύμφωνο για τις δεξιότητες – https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=el
 • 32 Βλ. το παράδειγμα Fraunhofer σχετικά με τη μεταφορά γνώσεων από ερευνητικά ιδρύματα σε ιδιωτικές εταιρείες — https://www.academy.fraunhofer.de/en/continuing-education.html
 • 33 Βλ. το παράδειγμα καναδικών κολεγίων και ινστιτούτων που κάνουν χρήση της εφαρμοσμένης έρευνας για να ενισχύσουν την ικανότητά τους να καινοτομούν και να αξιοποιούν τις ισχυρές διασυνδέσεις τους μεταξύ βιομηχανίας και κοινότητας – https://www.collegesinstitutes.ca/policyfocus/applied-research/, καθώς και τη δημοσίευση του NCVER (αυστραλιανό εθνικό κέντρο έρευνας για την επαγγελματική κατάρτιση) με θέμα «Developing VET applied research: steps towards enhancing VET's role in the innovation system» (Ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας ΕΕΚ: βήματα για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕΚ στο σύστημα καινοτομίας) https://www.ncver.edu.au/research-and-statistics/publications/all-publications/developing-vet-applied-research-steps-towards-enhancing-vets-role-in-the-innovation-system, καθώς και τη συνεργασία ΜΜΕ και TAFE μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάπτυξη: https://tda.edu.au/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-19-SMEs_and_TAFEs_Collaborating_Through_Applied_Research_for_Growth-003.pdf
 • 34 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-innovation-20.
 • 35 Βλ. το παράδειγμα του γερμανικού Sommer der Berufsausbildung https://www.bmbf.de/de/partner-der-allianz-fuer-aus-und-weiterbildung-starten-den-sommer-der-berufsausbildung-14611.html
 • 36 Για παράδειγμα, συνεργασία μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και επαγγελματικών οργανώσεων-μελών τους, οι οποίες τις βοηθούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές που θα τις καταστήσουν εταίρους ικανοτήτων εξ ονόματος των μελών τους.
 • 37 Όσον αφορά την παιδαγωγική, οικονομική και επιχειρησιακή αυτονομία διαχείρισης, που ακολουθεί αποτελεσματικούς μηχανισμούς λογοδοσίας. Βλ. επίσης τη δημοσίευση του GEORG SPÖTTL με τίτλο «Autonomy of (Vocational) Schools as an Answer to Structural Changes» (Αυτονομία των (επαγγελματικών) σχολών ως απάντηση στις διαρθρωτικές αλλαγές)https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/pfie.2008.6.2.257
 • 38 Βλ. παραδείγματα του Καναδά και της Σινγκαπούρης https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcb2010d5_en.pdf
 • 39 Όπως τα ΕΠΕΠ, EQAVET, η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, η σύσταση του συμβουλίου για τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση κ.λπ.  
 • 40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EL.
 • 41 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
Tagged in:  Φοιτητές και προσωπικό ΕΕΚ