Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Centre De Excelență Profesională

Punerea în aplicare a abordărilor de excelență profesională ocupă un loc important în cadrul agendei globale de politică a UE privind competențele și educația și formarea profesională (EFP). Agenda pentru competențe în Europa, Spațiul european al educației, Recomandarea Consiliului privind EFP din 2020 1 și Declarația de la Osnabrück 2 cuprind, toate, mențiuni foarte clare cu privire la faptul că excelența profesională reprezintă motorul reformelor din sectorul EFP.

Inițiativa privind centrele de excelență profesională (CoVE) urmărește să răspundă acestei priorități de politică menită să sprijine reformele în sectorul EFP, asigurând dobândirea de aptitudini și competențe de înaltă calitate, care vor genera oportunități de calitate în materie de ocupare a forței de muncă și de dezvoltare a carierei, răspunzând nevoilor unei economii inovatoare, favorabile incluziunii și durabile 3 . De asemenea, inițiativa CoVE sprijină punerea în aplicare a Pactului verde european, a noii Strategii digitale și a noilor strategii industriale și în materie de IMM-uri, întrucât competențele sunt esențiale pentru succesul acestora.

Centrele de excelență profesională își desfășoară activitatea într-un context local specific, creând ecosisteme de competențe pentru inovare, dezvoltare regională și incluziune socială și colaborând totodată cu centre de excelență profesională din alte țări prin intermediul unor rețele internaționale de colaborare.Aceste centre instituie o abordare ascendentă a excelenței profesionale, care implică o gamă largă de părți interesate de la nivel local și care permite instituțiilor de educație și formare profesională (EFP) să își adapteze rapid oferta de competențe la evoluția nevoilor economice și sociale.

Ele oferă oportunități pentru formarea profesională inițială a tinerilor, precum și pentru continuarea perfecționării și recalificării adulților, prin intermediul unei oferte flexibile și adecvate de formare care să răspundă nevoilor unei piețe a muncii dinamice, în contextul dublei tranziții verzi și digitale. Aceste centre acționează în calitate de catalizatori în sectorul dezvoltării întreprinderilor și al inovării în cadrul întreprinderilor pe plan local, colaborând îndeaproape cu societăți (în special cu IMM-uri) pentru proiecte de cercetare aplicată, crearea de centre de cunoaștere și de inovare, precum și pentru sprijinirea inițiativelor antreprenoriale ale cursanților lor.

Rețelele vizează „convergența ascendentă” a excelenței în domeniul EFP. Ele vor fi deschise pentru participarea țărilor cu sisteme de excelență profesională bine dezvoltate, precum și a țărilor care se află în procesul de elaborare a unor abordări similare, având ca scop explorarea întregului potențial al instituțiilor EFP de a juca un rol proactiv în sprijinirea creșterii și a inovării.

Această inițiativă introduce o „dimensiune europeană” în cadrul excelenței profesionale prin faptul că sprijină punerea în aplicare a politicii UE în domeniul EFP și a acțiunilor convenite cu statele membre, cu partenerii sociali și cu furnizori de EFP.

Conceptul de excelență profesională propus în acest caz se caracterizează printr-o abordare globală, centrată pe cursant, în care educația și formarea profesională:

 • constituie o parte integrantă a ecosistemelor de competențe 4 , contribuind la strategiile de dezvoltare regională 5 , de inovare 6 , de specializare inteligentă 7 și de clustere 8 , precum și la lanțuri de valori și ecosisteme industriale specifice 9 ;
 • fac parte din triunghiul cunoașterii 10 , în strânsă colaborare cu alte sectoare din domeniul educației și formării, cu comunitatea științifică și cu mediul de afaceri;
 • permit cursanților să dobândească atât competențe profesionale (specifice locului de muncă), cât și competențe-cheie 11 printr-o ofertă de înaltă calitate, bazată pe procese de asigurare a calității;
 • creează forme inovatoare de parteneriate 12 cu piața muncii și sunt susținute prin dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic și de formare, prin pedagogii inovatoare, precum și prin strategii de mobilitate a cursanților și a personalului și de internaționalizare a educației și formării profesionale.

Obiectivele acțiunii

Această acțiune sprijină înființarea și dezvoltarea progresive a unor rețele internaționale de colaborare pentru centrele de excelență profesională.

Centrele de excelență profesională vor funcționa la două niveluri:

 1. la nivel național, implicând o gamă largă de părți interesate de la nivel local care creează ecosisteme de competențe pentru inovare, dezvoltare regională și incluziune socială și colaborează cu centre de excelență profesională din alte țări prin intermediul unor rețelele internaționale de colaborare;
 2. la nivel internațional, reunind centre de excelență profesională care au un interes comun în:
 • sectoare specifice 13 sau ecosisteme industriale 14 ;
 • abordări inovatoare pentru a răspunde provocărilor economice și societale (de exemplu, schimbările climatice, digitalizarea, inteligența artificială, obiectivele de dezvoltare durabilă 15 , integrarea migranților și a grupurilor defavorizate, perfecționarea competențelor persoanelor cu niveluri scăzute de calificare etc.) sau
 • abordări inovatoare pentru extinderea ariei de acoperire și pentru sporirea calității și a eficacității centrelor de excelență profesională existente.

Rețelele vor reuni centre de excelență profesională existente sau vor dezvolta modelul de excelență profesională prin stabilirea de legături între parteneri din diferite țări, care intenționează să dezvolte excelența profesională în contextul lor local prin cooperare internațională. Acestea ar putea contribui, de exemplu, la faza de punere în aplicare a inițiativei „Noul Bauhaus european” 16 , colaborând cu comunitățile implicate în transformările locale promovate de inițiativă.

Centrele de excelență profesională nu au scopul de a construi noi instituții și infrastructuri EFP de la zero (deși pot face acest lucru). Acestea pot fi școli profesionale existente/furnizori de formare profesională existenți care urmăresc să ajungă la excelență prin implicarea în seria de activități propusă prin această inițiativă europeană. De asemenea, centrele de excelență profesională pot fi centre nou-înființate cu scopul de a furniza oferte și servicii de formare excelente, care răspund nevoilor de pe piața muncii.

Centrele de excelență profesională își îndeplinesc obiectivele aducând laolaltă și colaborând îndeaproape cu o serie de parteneri locali/regionali, cum ar fi furnizori de educație și formare profesională inițială și continuă, instituții de învățământ superior, inclusiv universități de științe aplicate și politehnici, institute de cercetare, parcuri științifice, agenții de inovare, întreprinderi, camere și asociațiile acestora, parteneri sociali, întreprinderi sociale, consilii de competențe sectoriale, asociații profesionale/sectoriale, autorități și agenții de dezvoltare naționale și regionale, servicii de ocupare a forței de muncă, autorități în materie de calificări, organizații de incluziune socială și reintegrare etc.

Prin urmare, prezenta cerere de propuneri va sprijini proiecte care aduc laolaltă parteneri locali și regionali din diferite țări, care realizează o serie de activități încadrate în trei clustere: 1) predare și învățare, 2) cooperare și parteneriate și 3) guvernanță și finanțare.

Centrele de excelență profesională sunt destinate organizațiilor care oferă educație și formare profesională, la orice nivel al CEC între 3 și 8, inclusiv nivelul secundar superior, nivelul postliceal neterțiar, precum și nivelul terțiar (de exemplu, universitățile de științe aplicate, institutele politehnice etc.).

Cu toate acestea, cererile nu pot include doar activități care vizează cursanții de nivel terțiar; cererile care se concentrează pe EFP de nivel postliceal (nivelurile 6-8 din CEC) trebuie să includă cel puțin un alt nivel de calificare EFP între nivelurile 3 și 5 din CEC, precum și o componentă solidă de învățare la locul de muncă 17

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, propunerile de proiecte de centre de excelență profesională trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Cine poate depune o cerere?

Solicitanții (coordonatorul și partenerii cu drepturi depline) trebuie să fie:

 • persoane juridice (organisme publice sau private), active în domeniul educației și formării profesionale sau pe piața muncii;
 • stabiliți într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program (țările care se află în proces de negociere în vederea încheierii unui acord de asociere sunt eligibile cu condiția ca acordul respectiv să intre în vigoare înainte de semnarea acordului de grant).

Pot participa, de asemenea, dar nu în calitate de coordonatori, organizații din țări terțe care nu sunt asociate la program. Acestea trebuie să fie organizații publice sau private, active în domeniul educației și formării profesionale sau pe piața muncii.

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) și din Federația Rusă (regiunea 4) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Ce tipuri de organizații pot participa la acest proiect?

Organizațiile participante pot fi, de exemplu (listă neexhaustivă):

 • furnizori de educație și formare profesională;
 • organizații reprezentative ale furnizorilor de EFP;
 • întreprinderi, organizații reprezentative ale unei industrii sau ale unui sector;
 • autorități naționale/regionale de calificare;
 • institute de cercetare;
 • agenții de inovare;
 • autorități de dezvoltare regională.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Parteneriatul trebuie să includă cel puțin 8 solicitanți (coordonator și parteneri cu drepturi depline) din minimum 4 state membre ale UE sau țări terțe asociate la program.

Fiecare stat membru al UE sau țară terță asociată la program trebuie să includă:

a) cel puțin o întreprindere sau o organizație reprezentativă a unei industrii sau a unui sector și

b) cel puțin un furnizor de educație și formare profesională (la nivel secundar și/sau terțiar).

În rest, componența parteneriatului trebuie să reflecte natura specifică a propunerii.

Pot participa, de asemenea, organizații din țări terțe care nu sunt asociate la program în calitate de parteneri cu drepturi depline, de entități afiliate sau de parteneri asociați (nu în calitate de coordonatori), în măsura în care s-a demonstrat că participarea acestora aduce o valoare adăugată esențială proiectului.

Locul de desfășurare a activităților

Activitățile se pot realiza în orice țară eligibilă, dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător în raport cu obiectivele sau cu punerea în aplicare a proiectului.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 48 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 8 iunie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Crearea unui proiect

Centrele de excelență profesională sunt caracterizate prin adoptarea unei abordări sistemice prin intermediul căreia instituțiile de educație și formare profesională contribuie activ la crearea de „ecosisteme de competențe”, împreună cu o gamă largă de alți parteneri locali/regionali. Se așteaptă ca centrele de excelență profesională să ofere mult mai mult decât o simplă calificare profesională de calitate.

Mai jos vă prezentăm o listă neexhaustivă a activităților tipice furnizate de centrele de excelență profesională. Proiectele își vor atinge obiectivele prin combinarea acestor activități (marcatorii sunt exemple orientative de acțiuni posibile în cadrul fiecărei activități) 18 .

Proiectul trebuie să opteze pentru activități relevante (furnizând detalii privind acțiunile și rezultatele concrete) indicate în cadrul următoarelor trei grupuri:

 1. cel puțin 4 dintre activitățile enumerate în formularul de cerere în Grupul 1 - Predare și învățare,

 2. cel puțin 3 dintre activitățile enumerate în formularul de cerere în Grupul 2 - Cooperare și parteneriate și

 3. cel puțin 2 dintre activitățile enumerate în formularul de cerere în Grupul 3 - Guvernanță și finanțare.

Grupul 1 - Predare și învățare

i.   Înzestrarea oamenilor cu competențe relevante pentru piața muncii

 • Prin anticiparea nevoilor viitoare în materie de competențe utilizând mijloace eficace pentru a identifica rapid schimbarea nevoilor pe piața muncii 19 și pentru a corela oferta de competențe cu oportunitățile de angajare
 • Prin punerea accentului atât pe competențe tehnice, cât și pe competențe-cheie 20
 • Prin includerea competențelor necesare pentru dubla tranziție verde și digitală 21

ii.   Urmărirea unei abordări bazate pe învățarea pe tot parcursul vieții și favorabilă incluziunii în cadrul EFP

 • Prin asigurarea de oportunități de învățare pentru persoane de toate vârstele și din toate mediile socioeconomice 22
 • Prin combinarea ofertelor de calificări din sectorul educației și formării profesionale inițiale cu oferte de formare continuă pentru perfecționare și recalificare, pe baza informațiilor privind competențele 23
 • Furnizarea de programe EFP de nivel superior, dezvoltarea unor parcursuri flexibile și a unor mecanisme de cooperare între instituțiile de EFP și instituțiile de învățământ superior 24

iii.   Elaborarea de programe de învățământ și calificări EFP, permițând un anumit nivel de flexibilitate și de individualizare a activităților

 • Prin elaborarea de planuri de învățare individuale 25 sau de parcursuri de învățare pentru fiecare cursant 26 , inclusiv pentru adulți
 • Integrarea mobilității internaționale a cursanților 27 în programa de învățământ, asigurând validarea și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în străinătate
 • Conceperea de calificări care să integreze atât componenta școlară, cât și componenta de învățare la locul de muncă 28
 • Elaborarea de profiluri de bază profesionale europene 29 , care să contribuie la mobilitatea cursanților și a lucrătorilor, asigurând totodată recunoașterea acesteia, precum și transparența, înțelegerea și portabilitatea rezultatelor învățării 30
 • Elaborarea și/sau utilizarea de microcertificate 31 pentru recunoașterea rezultatelor oportunităților de învățare de scurtă durată, adaptate societății și pieței muncii în continuă schimbare
 • Utilizarea acreditărilor digitale europene pentru învățare, care permit autentificarea, validarea și recunoașterea cu ușurință a certificatelor de orice dimensiune sau formă

iv.   Elaborarea de materiale și metodologii de predare și de învățare centrate pe cursant

 • Includerea învățării interdisciplinare, bazate pe proiecte și pe competențe, a „Fabricilor de învățare”, a spațiilor de creație 32 și a educației pozitive 33
 • Utilizarea cadrelor de competență 34 europene și a instrumentelor derivate, cum ar fi DigComp 35 , EntreComp 36 , FreenComp, LifeComp 37 , GreenComp 38 , SELFIE WBL 39 , Testați-vă competențele digitale 40 și Certificatul european de competențe digitale 41
 • Exploatarea echipamentelor de predare inovatoare și a tehnologiilor digitale, cum ar fi cursurile MOOC, simulatoarele, realitatea virtuală și augmentată, inteligența artificială, atât pentru învățarea în școală, cât și pentru învățarea la locul de muncă
 • Promovarea excelenței în rândul cursanților 42 prin acțiuni care stimulează cursanții EFP să își exploreze potențialul de inovare și de creație 43 , generând un ciclu virtuos de beneficii prin care cursanții, cadrele didactice/formatorii și instituția EFP să poată integra cele mai bune practici în programele obișnuite 44

v.   Investiții în dezvoltarea profesională inițială și continuă a cadrelor didactice și a formatorilor 45

 • Pentru competențe pedagogice, tehnice, verzi și digitale, inclusiv cele necesare pentru învățarea online și la distanță
 • Integrarea mobilității cadrelor didactice și a formatorilor în strategiile de învățare, dezvoltare și internaționalizare 46
 • Sprijin pentru punerea în aplicare a unei culturi a calității bazate pe sisteme de gestionare definite 47

vi.   Instituirea unor mecanisme solide de asigurare a calității

 • Bazate pe instrumentele și mecanismele europene, cum ar fi EQAVET
 • Acțiuni în vederea certificării furnizorilor de educație și formare pe baza standardelor elaborate de organizații de standardizare naționale și/sau internaționale relevante - de exemplu, ISO 21001 sau EFQM (a se vedea, de asemenea, Eticheta EVTA pentru excelență în EFP)

vii.   Instituirea unor circuite eficace de feedback și a unor sisteme de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților

 • Instituirea de proceduri, mecanisme și instrumente de feedback și analiză eficace, ca parte a unui proces de învățare strategică în organizația EFP, pentru a sprijini dezvoltarea unei oferte de calitate și îmbunătățirea oportunităților pentru cursanți
 • Facilitarea adaptării în timp util a ofertei de învățare pe baza unor sisteme eficace de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților 48

viii.   Oferirea de servicii de orientare

 • Asigurarea unei orientări de calitate 49 atât pentru tineri, cât și pentru adulți, pentru a le sprijini opțiunile în materie de carieră, de educație și de formare, precum și participarea la învățarea pe tot parcursul vieții
 • Oferirea de sprijin personalizat pentru persoanele cu vulnerabilități
 • Capacitarea adulților în sensul exercitării drepturilor lor la formare

xix.   Asigurarea validării experiențelor educaționale anterioare

 • Asigurarea validării competențelor, indiferent de modul în care au fost dobândite, inclusiv în afara educației și formării formale: la locul de muncă, acasă sau prin activități voluntare 50 , ca bază pentru oferirea de formare personalizată

Grupul 2 - Cooperare și parteneriate

x.   Instituirea de parteneriate între sectorul afacerilor și cel al educației

 • Cultivarea de relații reciproc avantajoase cu sectorul afacerilor prin instituirea de parteneriate pe termen lung între sectorul afacerilor și cel al educației, inclusiv în materie de inovare și de anticipare a nevoilor în materie de competențe
 • Colaborarea în sensul analizării și actualizării continue a programei de învățământ pentru a asigura relevanța acesteia pentru cursant și pentru nevoile de pe piața muncii, în special cu privire la învățarea la locul de muncă și la ucenici
 • Sprijinirea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, cu formare personalizată pentru perfecționare și recalificare
 • Cooperarea cu serviciile publice de ocupare a forței de muncă și cu societatea civilă pentru perfecționarea și recalificarea șomerilor și a persoanelor inactive
 • Sprijinirea cooperării sectoriale și regionale, inclusiv aderarea la Pactul privind competențele 51 și acordarea de sprijin pentru punerea sa în aplicare
 • Furnizarea de asistență tehnică pentru IMM-uri, evaluarea nevoilor în materie de competențe, instrumente și metodologii
 • Organizarea de oportunități de învățare la locul de muncă, programe de ucenicie și stagii pentru cursanți, schimb de echipamente, precum și schimburi de cadre didactice și formatori între întreprinderi și centrele EFP 52

xi.   Cercetarea aplicată și inovarea

 • Colaborarea cu întreprinderile, în special cu IMM-urile, cu privire la proiecte de cercetare aplicată 53 , cu implicarea cursanților și a personalului EFP
 • Utilizarea sau crearea în comun a unor centre de inovare și a unor centre de diseminare tehnologică 54 prin care să se sprijine procesul de inovare din cadrul IMM-urilor, cu implicarea cursanților și a personalului EFP
 • Contribuția la crearea și diseminarea de noi cunoștințe 55

 xii.    Internaționalizarea EFP și mobilitatea în străinătate

 • Dezvoltarea planificării strategice pentru activități internaționale, în strânsă legătură cu dezvoltarea instituției EFP și cu îmbunătățirea calității practicilor de predare și de învățare 56
 • Instituirea de structuri și de măsuri de sprijin pentru promovarea și asigurarea calității experiențelor de mobilitate în sectorul EFP (inclusiv cu privire la mobilitatea virtuală) în rândul partenerilor din rețeaua de centre de experiență profesională, în conformitate cu standardele de calitate Erasmus 57
 • Lansarea de inițiative de mobilizare a cursanților, a cadrelor didactice și a formatorilor (inclusiv a formatorilor din cadrul întreprinderilor), precum și a experților, pentru valorificarea oportunităților oferite de programul Erasmus+ (Ac1) privind implicarea în activități de mobilitate în străinătate

xiii.   Promovarea competențelor și inițiativelor antreprenoriale

 • Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale în cadrul organizațiilor EFP 58 , cu implicarea liderilor, a personalului, a cadrelor didactice, a formatorilor și a cursanților 59
 • Colaborarea cu partenerii locali în vederea dezvoltării competențelor și atitudinilor antreprenoriale ale cursanților pentru a răspunde provocărilor din lumea reală
 • Asigurarea de incubatoare de afaceri locale sau corelarea cu acestea pentru cursanții EFP, în vederea dezvoltării inițiativelor antreprenoriale ale acestora 60

xiv.   Sporirea atractivității EFP

 • Prin lansarea și participarea activă la campanii și activități de comunicare 61 menite să sporească atractivitatea EFP
 • Informare cu privire la oportunitățile de angajare prin intermediul EFP și atragerea tinerilor și a adulților (inclusiv a cursanților din școlile primare și secundare) înspre parcursuri de învățare EFP
 • Crearea unui campus EFP internațional sau a unor tabere de vară internaționale 62 destinate cursanților, cadrelor didactice și formatorilor, liderilor din instituțiile EFP, sindicatelor, precum și persoanelor care au în vedere viitoare opțiuni de studiu profesional. Acestea s-ar putea axa pe domenii, produse sau servicii profesionale specifice, precum și pe provocări complexe de importanță societală și economică

xv.   Concursuri de competențe

 • Promovarea participării cursanților la concursuri de competențe sectoriale, naționale și internaționale, cu scopul de a crește atractivitatea și excelența în domeniul EFP (de exemplu, concursurile World Skills și/sau EuroSkills.

Grupul 3 - Guvernanță și finanțare

xvi.   Autonomia și guvernanța eficace în domeniul EFP

 • Dezvoltarea capacității furnizorilor de EFP de a lua decizii în mod independent și cu asumarea responsabilității, în chestiuni de ordin educațional, organizatoric, financiar, legate de personal și de altă natură, în scopul realizării activității în domeniul definit de normele și reglementările naționale 63
 • Implicarea părților interesate relevante, în special a întreprinderilor, a camerelor, a asociațiilor profesionale și sectoriale, a sindicatelor, a autorităților naționale și regionale și a partenerilor sociali, inclusiv a reprezentanților cursanților, în guvernanța sistemelor de EFP

xvii.   Abordare strategică privind dezvoltarea și gestionarea competențelor

 • Implicarea activă în sistemele naționale și regionale de gestionare a competențelor
 • Contribuția, din perspectiva competențelor, la elaborarea politicilor în materie de ocupare a forței de muncă și a politicilor sociale la nivel local, regional, național și european

xviii.   Crearea în comun a unor ecosisteme de competențe

 • Mobilizarea partenerilor economici și sociali relevanți, precum și a altor instituții din domeniul educației și formării, pentru a se implica sau a crea ecosisteme locale de competențe, menite să sprijine inovarea, strategiile de specializare inteligentă, clusterele, sectoarele și lanțurile valorice (ecosisteme industriale)
 • Permiterea contribuțiilor din partea ecosistemelor de competențe în scopul atragerii de investiții străine 64 prin asigurarea furnizării la timp a competențelor necesare întreprinderilor care investesc la nivel local

xix.   Dezvoltarea unor modele financiare sustenabile

 • Combinarea finanțărilor publice și private 65 , precum și a unor activități generatoare de venituri și valorificarea la maximum a sistemelor de finanțare bazate pe performanță (dacă este relevant)

xx.   Utilizarea la maximum a instrumentelor financiare naționale și ale UE

 • Acestea pot include sprijinirea acțiunilor de educație și formare, mobilitatea cursanților și a personalului, activități de cercetare aplicată, investiții în infrastructură pentru dotarea centrelor EFP cu echipamente avansate, punerea în aplicare a unor sisteme de gestionare pentru a asigura excelența și durabilitatea organizațiilor EFP și a serviciilor pe care acestea le furnizează

Proiectul trebuie să prezinte și să explice în mod clar motivul alegerii fiecăreia dintre activitățile selectate și să descrie modul în care lucrările ce urmează să fie realizate în cadrul acestor activități vor contribui în mod concret la pachetele de lucru relevante și la obiectivele generale ale proiectului.

Proiectele trebuie să aplice instrumentele și mecanismele UE 66 ori de câte ori acestea sunt relevante.

Proiectele trebuie să includă elaborarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia. Acest plan se bazează pe parteneriate susținute, la nivelul corespunzător, între furnizorii de educație și formare și principalele părți interesate din industrie. Planul trebuie să includă identificarea structurilor de guvernanță adecvate, precum și planuri de scalabilitate și de sustenabilitate financiară.

De asemenea, planul trebuie să asigure vizibilitatea și diseminarea la scară largă a activității rețelelor de centre de excelență profesională, inclusiv la nivelul politic național și al UE, și să includă detalii privind modul de punere în aplicare la nivel național și/sau regional cu parteneri relevanți. Planul de acțiune trebuie să indice, de asemenea, modul în care alte oportunitățile de finanțare din partea UE, finanțările naționale și regionale, precum și finanțările private pot sprijini punerea în aplicare a proiectului.

Impactul preconizat

Se preconizează că înființarea și dezvoltarea progresivă a rețelelor europene de centre de excelență profesională va spori capacitatea EFP de a-și adapta oferta de competențe la nevoile economice și sociale aflate în permanentă evoluție, garantând faptul că acest domeniu va deveni principalul furnizor de soluții la provocările cauzate de evoluția rapidă a nevoilor în materie de competențe.

Se preconizează că, datorită faptului că reprezintă o parte esențială a „triunghiului cunoașterii” – colaborarea strânsă dintre întreprinderi, educație și cercetare – și că joacă un rol fundamental în furnizarea de competențe pentru a sprijini inovarea și specializarea inteligentă, centrele de excelență profesională vor asigura dobândirea de aptitudini și competențe de înaltă calitate, care vor genera oportunități de calitate în materie de ocupare a forței de muncă și de dezvoltare a carierei, răspunzând nevoilor unei economii inovatoare, favorabile incluziunii și durabile.

Prin faptul că sunt ferm ancorate în contexte regionale/locale și că funcționează totodată la nivel transnațional, centrele de excelență profesională vor forma parteneriate puternice și durabile între comunitatea EFP și piața muncii la nivel național și transfrontalier. Acest lucru va contribui, de asemenea, la internaționalizarea EFP prin reunirea de parteneri din întreaga lume. Centrele de excelență vor urmări „convergența ascendentă” a excelenței în domeniul EFP, care ar fi dificil de atins în absența stimulentelor, a asistenței tehnice și a oportunităților de învățare reciprocă din partea UE.

Prin diseminarea pe scară largă a rezultatelor proiectului la nivel transnațional, național și/sau regional și prin dezvoltarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului, luând în considerare strategiile naționale și regionale de dezvoltare și specializare inteligentă, se preconizează că proiectele individuale vor atrage părțile interesate relevante din cadrul și din afara organizațiilor participante și vor asigura un impact durabil după încheierea proiectului.

Criterii de atribuire

Se aplică următoarele criterii de atribuire:

Relevanța proiectului (punctaj maxim 35 de puncte)

 • Legătura cu politica: propunerea vizează crearea și dezvoltarea unei rețele de cooperare transnațională a centrelor de excelență profesională, cu scopul de a promova excelența în domeniul EFP; explică modul în care va contribui la realizarea obiectivelor priorităților de politică vizate de Recomandarea Consiliului privind EFP pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență 67 , precum și de Declarația de la Osnabrück 68 ;
 • Consecvență: măsura în care propunerea se întemeiază pe o analiză adecvată a nevoilor; obiectivele sunt definite în mod clar, realist și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și pentru acțiune;
 • Activități: Activitățile selectate din cele trei grupe sunt identificate și descrise în mod clar și sunt corelate cu obiectivele generale ale proiectului;
 • Inovare: propunerea are în vedere metode și tehnici de ultimă generație și conduce la rezultate și soluții inovatoare pentru domeniul său în general sau pentru contextul geografic în care este pus în aplicare proiectul (de exemplu, conținutul, rezultatele obținute, metodele de lucru aplicate, organizațiile și persoanele implicate sau vizate);
 • Dimensiunea regională: propunerea demonstrează că poate contribui la strategiile de dezvoltare regională, de inovare și de specializare inteligentă, pe baza identificării nevoilor și provocărilor locale/regionale în fiecare dintre țările participante;
 • Cooperare și parteneriate: măsura în care propunerea identifică și implică în mod adecvat cei mai relevanți parteneri care sunt necesari pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului și explică modul în care va stabili relații puternice și durabile, atât la nivel local, cât și la nivel transnațional, între comunitatea EFP și întreprinderi (pot fi reprezentate de camere sau asociații), în care interacțiunile sunt reciproce și reciproc avantajoase;
 • Valoare adăugată europeană: propunerea demonstrează în mod clar valoarea adăugată la nivel individual (cursant și/sau personal), instituțional și sistemic, generată prin rezultate care ar fi greu de obținut de către parteneri în absența cooperării la nivel european;
 • Internaționalizare: propunerea demonstrează că își poate aduce contribuția la dimensiunea internațională a excelenței EFP, inclusiv prin dezvoltarea de strategii pentru a încuraja mobilitatea transnațională a cursanților și personalului din domeniul EFP, precum și parteneriatele durabile în domeniul EFP;
 • Competențe digitale: măsura în care propunerea prevede activități legate de dezvoltarea competențelor digitale (de exemplu, anticiparea nevoilor în materie de competențe, programe de învățământ și metodologii de predare inovatoare, orientări etc.);
 • Competențe verzi: măsura în care propunerea prevede activități legate de tranziția la o economie circulară și verde (de exemplu, anticiparea nevoilor în materie de competențe, programe de învățământ și metodologii de predare inovatoare, orientări etc.);
 • Dimensiunea socială: propunerea include o preocupare orizontală evidențiată prin diferitele acțiuni menite să abordeze diversitatea și să promoveze valorile comune, egalitatea, inclusiv egalitatea de gen, nediscriminarea și incluziunea socială, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale/cu mai puține oportunități.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Coerență: elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, activități și bugetul propus. Propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități și servicii adecvate pentru a răspunde nevoilor identificate și pentru a conduce la rezultatele preconizate. Există etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, exploatare, evaluare și diseminare;
 • Activități: operațiunile care trebuie efectuate în cadrul fiecăreia dintre activitățile selectate din cele trei grupe sunt descrise în mod clar din punctul de vedere al realizărilor/rezultatelor preconizate, al contribuției concrete la pachetele de lucru relevante și al coerenței cu obiectivele generale ale proiectului;
 • Metodologie: calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse și adecvarea acesteia pentru obținerea rezultatelor preconizate;
 • Gestionare: coordonatorul demonstrează un înalt nivel de gestionare și capacitatea de a coordona rețele transnaționale, dă dovadă de capacitate de conducere într-un mediu complex și instituie mecanisme de gestionare solide. Termenele, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste. Propunerea alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate. Sunt definite un set clar de indicatori-cheie de performanță și un calendar pentru evaluarea și realizarea acestora;
 • Buget: bugetul prevede resursele adecvate necesare pentru succesul proiectului, fără a fi nici supraestimat, nici subestimat;
 • Planul de lucru: calitatea și eficacitatea planului de lucru, inclusiv măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în conformitate cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora;
 • Controlul financiar și al calității: măsurile de control (evaluarea continuă a calității, evaluări inter pares, activități de analiză comparativă etc.) și indicatorii de calitate asigură faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și eficientă din punctul de vedere al costurilor. Provocările/riscurile proiectului sunt clar identificate și acțiunile de atenuare sunt abordate în mod corespunzător. Sunt planificate procese de revizuire de către experți, ca parte integrantă a proiectului. Aceste procese includ o evaluare externă independentă la mijlocul perioadei și la sfârșitul proiectului;
 • În cazul în care proiectul include activități de mobilitate (pentru cursanți și/sau personal):
  • calitatea demersurilor practice, a modalităților de gestionare și de sprijin;
  • măsura în care activitățile sunt adecvate pentru obiectivele proiectului și implică un număr corespunzător de participanți;
  • calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, în conformitate cu principiile și cu instrumentele de transparență și recunoaștere la nivel european.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Configurația: proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, competențele, experiența și cunoștințele de specialitate necesare pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului. Rolul fiecărui partener trebuie să fie identificat în mod clar și trebuie furnizate explicații cu privire la valoarea adăugată pe care o generează;
 • Convergența ascendentă: măsura în care parteneriatul reunește organizații active în domeniul educației și formării profesionale sau pe piața muncii, aflate în diferite etape ale dezvoltării abordărilor de excelență profesională, și permite un schimb neîntrerupt și eficace de expertiză și cunoștințe între partenerii respectivi;
 • Dimensiunea geografică: măsura în care parteneriatul include parteneri relevanți din regiuni geografice diferite, precum și măsura în care solicitantul a motivat componența geografică a parteneriatului și a demonstrat relevanța acesteia pentru atingerea obiectivelor centrelor de excelență profesională, precum și măsura în care parteneriatul include o gamă largă și adecvată de actori relevanți la nivel local și regional;
 • Implicarea țărilor terțe care nu sunt asociate la program: dacă este cazul, furnizarea de explicații clare privind modul în care implicarea organizațiilor participante din țări terțe care nu sunt asociate la program conferă proiectului o valoare adăugată esențială;
 • Colaborare: se propune un mecanism eficient pentru a asigura o bună coordonare, luare a deciziilor și comunicare între organizațiile participante, participanți și alte părți interesate relevante.

Impactul (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate de către parteneri și alte părți interesate. Aceasta prevede mijloace de măsurare a exploatării pe durata proiectului și ulterior;
 • Diseminare: propunerea prevede un plan clar de diseminare a rezultatelor și include ținte și activități adecvate, un calendar pertinent, instrumente și canale relevante pentru a garanta că rezultatele și beneficiile vor fi distribuite în mod eficace părților interesate, responsabililor de elaborarea politicilor, specialiștilor în materie de orientare, întreprinderilor, cursanților tineri etc. pe durata proiectului și ulterior; propunerea indică, de asemenea, partenerul care va fi responsabil cu diseminarea;
 • Impactul: propunerea demonstrează impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, precum și din punctul de vedere al potențialului de integrare în procesul de dezvoltare a competențelor în domeniul EFP la nivel regional, național și/sau european.
 • Propunerea cuprinde atât măsuri, cât și obiective și indicatori clari definiți de monitorizare a progresului și de evaluare a impactului preconizat (pe termen scurt și lung);
 • Durabilitate: propunerea explică modul în care vor fi implementate și dezvoltate în continuare centrele de excelență profesională. Propunerea include elaborarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia. Acest plan se bazează pe parteneriate susținute, la nivelul corespunzător, între furnizorii de educație și formare și principalele părți interesate din industrie. Planul trebuie să includă identificarea structurilor de guvernanță adecvate, precum și planuri de scalabilitate și sustenabilitate financiară, inclusiv identificarea resurselor financiare (europene, naționale și private) pentru a se asigura că rezultatele și beneficiile obținute vor fi durabile pe termen lung.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, cererile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte (dintr-un total de 100 de puncte), luându-se în considerare și punctajul minim de admitere necesar pentru fiecare dintre cele patru criterii de atribuire: minimum 18 puncte pentru categoria „Relevanța proiectului”; minimum 13 puncte pentru „Calitatea elaborării și punerii în aplicare a proiectului” și minimum 11 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”. În cazurile ex aequo, se va acorda prioritate punctajelor celor mai mari obținute pentru „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

Ca regulă generală și în limitele cadrelor legale naționale și europene existente, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise (OER), precum și pe platformele relevante profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente. Propunerea va descrie modul în care datele, materialele, documentele, activitățile audio-vizuale și cele derulate pe platformele de comunicare socială produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise. Propunerea nu conține limitări disproporționate.

Marca de Excelență

Propunerilor de proiecte care, în urma evaluării, depășesc pragurile de calitate, având un punctaj total mai mare sau egal cu 75 %, dar care nu pot fi finanțate prin programul Erasmus+ din cauza indisponibilității resurselor bugetare în cadrul acestei cereri de propuneri, li se poate atribui un certificat de marcă de excelență prin care se atestă calitatea propunerii și se facilitează finanțarea alternativă la nivel național sau regional.

Marca de excelență este un certificat „etichetă de calitate”, care se acordă propunerilor de proiecte de calitate care nu pot fi finanțate prin programul Erasmus+ din cauza insuficienței fondurilor 69 . Eticheta recunoaște calitatea propunerii și facilitează căutarea unei finanțări alternative. Organismele de finanțare de la nivel național sau regional pot decide să finanțeze direct propunerea de proiect a titularului mărcii pe baza procesului de evaluare a înaltei calități a acestuia, efectuat de experții independenți ai Comisiei, fără a realiza un nou proces complet de evaluare. De asemenea, atribuirea mărcii de excelență poate facilita obținerea unei finanțări alternative din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) sau din Fondul social european Plus (FSE+), în conformitate cu articolul 73 alineatul (4) din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) 70 .

Solicitanților trebuie să li se aducă la cunoștință faptul că acordarea unui certificat de tip marcă de excelență nu oferă garanția unei finanțări alternative automate, întrucât decizia privind potențiala finanțare a propunerilor de proiecte ale titularului mărcii se află exclusiv la latitudinea autorităților de management pentru fondurile politicii de coeziune, în cazul FEDR sau FSE+, sau a altor organisme de finanțare de la nivel național și regional.

În cazul în care solicitantul și-a dat acordul prealabil în acest sens în formularul de cerere, datele aferente propunerilor de proiecte ale titularului de marcă pot fi transmise autorităților de management pentru fondurile politicii de coeziune și altor organisme de finanțare potențial interesate de la nivel național sau regional, prin intermediul agențiilor naționale, cu respectarea deplină a normelor care reglementează caracterul confidențial al propunerii și protecția datelor cu caracter personal.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitanți. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară a fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a valoarea maximă a grantului stabilite în cererea de propuneri.

Valoarea maximă a grantului UE per proiect este de 4 milioane EUR.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de cerere, ținând seama de următoarele elemente:

 1. bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea de evenimente”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 2. propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 3. solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a sumei forfetare, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 4. costurile descrise pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costurile de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant. Nu este permis să se acorde sprijin financiar părților terțe. Costurile cu voluntarii și IMM-urile sunt permise. Consultați secțiunea „Costuri directe eligibile” din partea C a prezentului ghid al programului.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Această schemă de finanțare va permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Propunerea trebuie să includă costuri pentru cel puțin o reuniune anuală (1 reprezentant din partea fiecărui partener cu drepturi depline din cadrul proiectului) organizată de sau la inițiativa Comisiei Europene/Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură în scopul schimbului de bune practici și al învățării reciproce între centrele de excelență profesională.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Tagged in:  Cursanți, elevi și personal din instituțiile de educație și formare profesională