Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2023.

Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2023 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Centre de excelență profesională

Inițiativa privind centrele de excelență profesională (CoVE) sprijină o abordare ascendentă a excelenței profesionale care implică o gamă largă de părți interesate de la nivel local. Aceasta permite instituțiilor de educație și formare profesională să își adapteze rapid oferta de competențe la evoluția nevoilor economice și sociale, inclusiv în ceea ce privește dubla tranziție verde și digitală. Centrele de excelență profesională își desfășoară activitatea într-un context local specific, constituind elementul esențial al ecosistemelor de competențe pentru inovare, dezvoltare regională și incluziune socială, și colaborează cu centre de excelență profesională din alte țări prin intermediul unor rețele internaționale de colaborare.

Ele oferă oportunități pentru formarea profesională inițială a tinerilor, precum și pentru continuarea perfecționării și recalificării adulților, prin intermediul unei oferte flexibile și adecvate de formare care să răspundă nevoilor unei piețe a muncii dinamice, în contextul dublei tranziții verzi și digitale. Aceste centre acționează în calitate de catalizatori în sectorul inovării din cadrul întreprinderilor de pe plan local, colaborând îndeaproape cu societăți și, în special, cu IMM-uri.

Excelența profesională asigură dobândirea de aptitudini și competențe de înaltă calitate, care vor genera oportunități de calitate în materie de ocupare a forței de muncă și de dezvoltare a carierei, răspunzând nevoilor unei economii inovatoare, favorabile incluziunii și durabile1 .

Conceptul de excelență profesională propus în acest caz se caracterizează printr-o abordare globală, centrată pe cursant, în care educația și formarea profesională:

 • constituie o parte integrantă a ecosistemelor de competențe2 , contribuind la strategiile de dezvoltare regională3 , de inovare4 , de specializare inteligentă5 și de clustere6 , precum și la lanțuri de valori și la ecosisteme industriale specifice7 ;
 • fac parte din triunghiul cunoașterii8 , în strânsă colaborare cu alte sectoare din domeniul educației și formării, cu comunitatea științifică, cu sectorul creativ și cu mediul de afaceri;
 • permit cursanților să dobândească atât competențe profesionale (specifice locului de muncă), cât și competențe-cheie9 printr-o ofertă de înaltă calitate, bazată pe procese de asigurare a calității;
 • creează forme inovatoare de parteneriate10 cu piața forței de muncă și sunt susținute prin dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic și de formare, prin pedagogii inovatoare, precum și prin strategii de mobilitate a cursanților și a personalului și de internaționalizare a educației și formării profesionale.

Obiectivele acțiunii

Această acțiune sprijină înființarea și dezvoltarea progresive de rețele de colaborare pentru centrele de excelență profesională, contribuind la crearea de ecosisteme de competențe pentru inovare, dezvoltare regională și incluziune socială.

Centrele de excelență profesională vor funcționa la două niveluri:

 1. La nivel național, implicând o gamă largă de părți interesate de la nivel local care creează ecosisteme de competențe pentru inovare, dezvoltare regională și incluziune socială și colaborează cu centre de excelență profesională din alte țări prin intermediul unor rețelele internaționale de colaborare.

 2. La nivel internațional, reunind centre de excelență profesională care au un interes comun în:

 • sectoare specifice sau ecosisteme industriale11 ;
 • abordări inovatoare pentru a răspunde provocărilor societale (de exemplu, schimbările climatice, digitalizarea, inteligența artificială, obiectivele de dezvoltare durabilă, integrarea migranților, perfecționarea competențelor persoanelor cu niveluri scăzute de calificare etc.); sau
 • abordări inovatoare pentru extinderea ariei de acoperire și pentru sporirea calității și a eficacității centrelor de excelență profesională existente.

Rețelele vor reuni centre de excelență profesională din diferite țări sau vor dezvolta modelul de excelență profesională prin stabilirea de legături între parteneri din diferite țări, care intenționează să dezvolte excelența profesională în contextul lor local prin cooperare internațională. Acestea ar putea contribui, de exemplu, la faza de punere în aplicare a inițiativei „Noul Bauhaus european”, colaborând cu comunitățile implicate în transformările locale promovate de inițiativă.

Rețelele vizează „convergența ascendentă” a excelenței în domeniul EFP. Ele vor fi deschise pentru participarea țărilor cu sisteme de excelență profesională bine dezvoltate, precum și a țărilor care se află în procesul de elaborare a unor abordări similare, având ca scop explorarea întregului potențial al instituțiilor EFP de a juca un rol proactiv în sprijinirea creșterii și a inovării.

Centrele de excelență profesională sunt destinate organizațiilor care oferă educație și formare profesională, la orice nivel al CEC între 3 și 8, inclusiv nivelul secundar superior, nivelul postliceal neterțiar, precum și nivelul terțiar (de exemplu, universitățile de științe aplicate, institutele politehnice etc.).

Cu toate acestea, cererile nu pot include doar activități care vizează cursanții de nivel terțiar; cererile care se concentrează pe EFP de nivel terțiar (nivelurile 6-8 din CEC) trebuie să includă cel puțin un alt nivel de calificare EFP între nivelurile 3 și 5 din CEC, precum și o componentă solidă de învățare la locul de muncă12 .

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, propunerile de proiecte de centre de excelență profesională trebuie să respecte următoarele criterii:

Cine poate prezenta o cerere?

Orice organizație participantă stabilită legal într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program poate depune o cerere. Organizația prezintă cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile pentru participarea la proiect?

Orice organizație publică sau privată, activă în domeniul educației și formării profesionale sau pe piața muncii și stabilită legal într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau în orice țară terță care nu este asociată la program (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid) poate participa în calitate de partener cu drepturi depline, de entitate afiliată sau de partener asociat.

De exemplu, astfel de organizații pot fi (listă neexhaustivă):

 • Furnizori de educație și formare profesională
 • Întreprinderi, organizații reprezentative ale unei industrii sau ale unui sector
 • Autorități naționale/regionale de calificare
 • Institute de cercetare
 • Agenții de inovare
 • Autorități de dezvoltare regională

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Parteneriatul trebuie să includă cel puțin 8 parteneri cu drepturi depline din minimum 4 state membre ale UE sau țări terțe asociate la program (incluzând cel puțin 2 state membre ale UE).

Fiecare stat membru al UE sau țară terță asociată la program trebuie să includă:

a) cel puțin o întreprindere sau o organizație reprezentativă a unei industrii sau a unui sector și

b) cel puțin un furnizor de educație și formare profesională (la nivel secundar și/sau terțiar).

În rest, componența parteneriatului trebuie să reflecte natura specifică a propunerii.

Pot participa, de asemenea, organizații din țări terțe care nu sunt asociate la program în calitate de parteneri cu drepturi depline, de entități afiliate sau de parteneri asociați (nu în calitate de solicitanți), în măsura în care s-a demonstrat că participarea acestora aduce o valoare adăugată esențială proiectului.

Durata proiectului

4 ani.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 7 septembrie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Crearea unui proiect

Centrele de excelență profesională sunt caracterizate prin adoptarea unei abordări sistemice prin intermediul căreia instituțiile de educație și formare profesională contribuie activ la crearea de „ecosisteme de competențe”, împreună cu o gamă largă de alți parteneri locali/regionali. Se așteaptă ca centrele de excelență profesională să ofere mult mai mult decât o simplă calificare profesională de calitate.

Mai jos este prezentată o listă neexhaustivă a activităților și serviciilor tipice furnizate de centrele de excelență profesională. Proiectele își vor atinge obiectivele prin combinarea unui subset al acestor activități.

Proiectul trebuie să includă rezultate relevante legate de următoarele trei grupuri:

 1. cel puțin 3 dintre activitățile menționate în formularul de candidatură în Grupul 1 – Predare și învățare,
 2. cel puțin 3 dintre activitățile menționate în formularul de candidatură în Grupul 2 – Cooperare și parteneriate și
 3. cel puțin 2 dintre activitățile menționate în formularul de candidatură în Grupul 3 – Guvernanță și finanțare.

Grupul 1 - Predare și învățare

 1. Înzestrarea oamenilor cu competențe relevante pentru piața forței de muncă, inclusiv cu cele necesare pentru dubla tranziție verde și digitală13 , în cadrul unei abordări bazate pe învățarea pe tot parcursul vieții și favorabilă incluziunii14 , care să ofere oportunități de învățare pentru persoanele de toate vârstele și din toate mediile socioeconomice15 . Combinarea ofertelor de calificări în sectorul educației și formării profesionale inițiale cu oferte de formare continuă pentru perfecționare și recalificare (inclusiv micro-certificate), pe baza informațiilor privind competențele16 .
 2. Furnizarea de servicii de consiliere, precum și validarea experiențelor educaționale anterioare.
 3. Elaborarea unor programe de învățământ inovatoare care să se axeze atât pe competențele tehnice, cât și pe competențele-cheie17 , utilizând totodată cadrele europene de competențe și instrumentele derivate (de exemplu, DigComp18 , EntreComp19 , LifeComp20 , SELFIE WBL21 și Certificatul european de competențe digitale22 ).
 4. Dezvoltarea de metodologii de predare și învățare centrate pe cursant23 , inclusiv învățarea interdisciplinară, bazată pe proiecte și pe competențe, „Fabrici de învățare”, spații de creație24 precum și oferirea de oportunități pentru mobilitatea internațională (inclusiv internaționalizare acasă25 ) și exploatarea deplină a tehnologiilor digitale, precum MOOC, simulatoare, realitate virtuală, inteligență artificială etc.
 5. Promovarea excelenței în rândul cursanților26 prin acțiuni care stimulează cursanții din sectorul educației și formării profesionale să își exploreze potențialul de inovare și de creație27 , generând un ciclu virtuos de beneficii prin care cursanții, cadrele didactice și instituția EFP să poată integra cele mai bune practici în programele obișnuite.
 6. Dezvoltarea unei oferte de învățare EFP internaționale, modulare și centrate pe cursant, care să asigure recunoașterea acesteia, precum și transparența, înțelegerea și portabilitatea rezultatelor învățării, inclusiv prin dezvoltarea și/sau utilizarea micro-certificatelor și a „profilurilor de bază” profesionale europene, precum și prin utilizarea instrumentului „Acreditări digitale Europass”.
 7. Furnizarea de programe EFP de nivel superior, dezvoltarea unor parcursuri flexibile și mecanisme de cooperare între instituțiile de EFP și instituțiile de învățământ superior.
 8. Investirea în dezvoltarea profesională inițială și continuă a cadrelor didactice și a formatorilor28 , pentru dobândirea de competențe pedagogice, tehnice și, în special, digitale, inclusiv cele necesare pentru învățarea online și la distanță, precum și pentru introducerea unei culturi a calității bazate pe sisteme de gestionare definite29 .
 9. Instituirea unor mecanisme solide de asigurare a calității aliniate la unelte și instrumente europene, care pot include, de asemenea, acțiuni în vederea certificării furnizorilor de educație și formare pe baza standardelor elaborate de organizațiile de standardizare naționale și/sau internaționale relevante - de exemplu, ISO 21001 sau EFQM (a se vedea, de asemenea, Eticheta EVTA pentru excelență în EFP ).
 10. Instituirea unor circuite eficace de feedback și a unor sisteme de monitorizare a absolvenților care să permită adaptarea în timp util a ofertei de învățare la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă.

Grupul 2 - Cooperare și parteneriate

 1. Stabilirea de parteneriate între sectorul afacerilor și cel al educației pentru ucenicii, stagii, anticiparea nevoilor în materie de competențe, schimb de echipamente, schimburi de personal și de cadre didactice între întreprinderi și centre EFP30 , inclusiv pentru aderarea la Pactul privind competențele31 etc.
 2. Furnizarea de asistență tehnică pentru IMM-uri, evaluarea nevoilor, instrumente și metodologii, precum și formare personalizată pentru a sprijini ofertele acestora în materie de ucenicie și perfecționare/recalificare.
 3. Asigurarea sau sprijinirea de incubatoare de afaceri pentru a permite cursanților EFP să își dezvolte competențele și inițiativele antreprenoriale.
 4. Colaborare cu IMM-urile de la nivel local prin intermediul centrelor de inovare, al centrelor de diseminare tehnologică32 , al proiectelor de creare de prototipuri și de cercetare aplicată33 , cu implicarea cursanților și a personalului EFP.
 5. Contribuția la crearea și diseminarea de noi cunoștințe în parteneriat cu alte părți interesate, de exemplu prin inovare deschisă34 , prin activități de cercetare și dezvoltare în comun cu universități, întreprinderi și alte institute de cercetare etc.
 6. Elaborarea de strategii de internaționalizare a EFP, inclusiv a celor de promovare a mobilității internaționale (inclusiv a mobilității virtuale) a cursanților, a cadrelor didactice și a formatorilor EFP, precum și a liderilor. Aceasta ar putea include și activități pregătitoare pentru facilitarea mobilității, precum programele de predare sau studiile privind UE, pentru sporirea gradului de înțelegere a procesului de integrare europeană și a locului Europei într-o lume globalizată (de exemplu, având ca inspirație acțiunile Jean Monnet).
 7. Lansarea și participarea activă la campanii și activități35 menite să sporească atractivitatea EFP și gradul de sensibilizare cu privire la oportunitățile de viață și de angajare oferite de calificările EFP. Aceste inițiative ar putea atrage mai multe persoane (inclusiv cursanți din învățământul primar și secundar) către profesii specifice și ar putea contribui la Săptămâna europeană a competențelor profesionale.
 8. Participarea la concursuri naționale și internaționale de competențe, cu scopul de a crește atractivitatea EFP și excelența în domeniul EFP.
 9. Dezvoltarea „campusurilor/academiilor internaționale EFP”. Vizează cursanții din școlile primare, secundare și EFP, cadrele didactice și formatorii, liderii din instituțiile EFP, sindicatele36 , precum și persoanele care iau în considerare viitoarele opțiuni de studiu profesional. Acestea s-ar putea axa pe domenii, produse sau servicii profesionale specifice, precum și pe provocări complexe de importanță societală și economică.

Grupul 3 - Guvernanță și finanțare

 1. Asigurarea autonomiei37 adecvate și a guvernanței eficace la toate nivelurile, cu implicarea părților interesate relevante, în special a întreprinderilor, a camerelor, a asociațiilor profesionale și sectoriale, a sindicatelor, a autorităților naționale și regionale și a partenerilor sociali.
 2. Implicarea activă în sistemele naționale globale de guvernanță a competențelor și corelarea cu politicile sociale și de ocupare a forței de muncă la nivel local, regional, național și european.
 3. Crearea în comun a unor ecosisteme de competențe pentru a sprijini inovarea, strategiile de specializare inteligentă, clusterele și sectoarele și lanțurile valorice (ecosisteme industriale).
 4. Dezvoltarea unor modele financiare sustenabile care să combine finanțările publice și private, precum și a unor activități generatoare de venituri.
 5. Sprijinirea atractivității proiectelor de investiții străine38 prin asigurarea furnizării la timp a competențelor necesare întreprinderilor care investesc la nivel local.
 6. Utilizarea la maximum a instrumentelor financiare și a fondurilor naționale și ale UE. Acestea pot include sprijinirea acțiunilor de educație și formare, mobilitatea cursanților și a personalului, activități de cercetare aplicată, investiții în infrastructură pentru dotarea centrelor EFP cu echipamente avansate, punerea în aplicare a unor sisteme de gestionare pentru a asigura excelența și durabilitatea organizațiilor EFP și a serviciilor pe care acestea le furnizează etc.

Centrele de excelență profesională nu au scopul de a construi noi instituții și infrastructuri EFP de la zero (deși pot face acest lucru), ci, mai degrabă, scopul lor este să creeze legături între o serie de parteneri locali/regionali, cum ar fi furnizori de educație și formare profesională inițială și continuă, instituții de învățământ terțiar, inclusiv universități de științe aplicate și politehnici, institute de cercetare, întreprinderi, camere, parteneri sociali, autorități și agenții de dezvoltare naționale și regionale, servicii publice de ocupare a forței de muncă etc.

Proiectele trebuie să aplice instrumentele și mecanismele UE39 ori de câte ori acestea sunt relevante.

Proiectele trebuie să includă elaborarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia. Planul respectiv se bazează pe parteneriate susținute, la nivelul corespunzător, între furnizorii de educație și formare și principalele părți interesate din industrie. Planul trebuie să includă identificarea structurilor de guvernanță adecvate, precum și planuri de scalabilitate și de sustenabilitate financiară. De asemenea, planul trebuie să asigure vizibilitatea și diseminarea la scară largă a activității platformelor, inclusiv la nivel politic național și al UE, și să includă detalii privind modul de punere în aplicare la nivel național și/sau regional cu parteneri relevanți; Planul de acțiune trebuie să indice, de asemenea, modul în care oportunitățile de finanțare din partea UE (de exemplu, fondurile structurale europene, Fondul european pentru investiții strategice, Erasmus+, COSME, programele sectoriale) și finanțările naționale și regionale (dar și finanțările private) pot sprijini punerea în aplicare a proiectului. Planul trebuie să ia în considerare strategiile naționale și regionale de specializare inteligentă.

Impactul preconizat

Se preconizează că înființarea și dezvoltarea progresivă a platformelor europene de centre de excelență profesională va spori atractivitatea educației și formării profesionale și va garanta că acestea vor deveni principalii furnizori de soluții la provocările cauzate de evoluția rapidă a nevoilor în materie de competențe.

Se preconizează că, datorită faptului că reprezintă o parte esențială a „triunghiului cunoașterii” – colaborarea strânsă dintre întreprinderi, educație și cercetare – și că joacă un rol fundamental în furnizarea de competențe pentru a sprijini inovarea și specializarea inteligentă, centrele de excelență profesională vor asigura dobândirea de aptitudini și competențe de înaltă calitate, care vor genera oportunități de calitate în materie de ocupare a forței de muncă și de dezvoltare a carierei, răspunzând nevoilor unei economii inovatoare, favorabile incluziunii și sustenabile. Se preconizează că această abordare va deschide calea pentru ca EFP să acționeze în cadrul unei conceptualizări mai favorabile incluziunii și mai cuprinzătoare a furnizării de competențe, abordând inovarea, pedagogia, justiția socială, învățarea pe tot parcursul vieții, competențele transversale, învățarea profesională organizațională și continuă și nevoile comunității.

Prin faptul că sunt ferm ancorate în contexte regionale/locale și că funcționează totodată la nivel transnațional, centrele de excelență profesională vor forma parteneriate puternice și durabile între comunitatea EFP și piața muncii la nivel național și transfrontalier. Astfel, aceste centre vor asigura relevanța continuă a furnizării de competențe și vor obține rezultate care ar fi dificil de obținut în absența schimbului de cunoștințe și a unei cooperări susținute.

Prin diseminarea pe scară largă a rezultatelor proiectului la nivel transnațional, național și/sau regional și prin dezvoltarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului, luând în considerare strategiile naționale și regionale de specializare inteligentă, se preconizează că proiectele individuale vor atrage părțile interesate relevante din cadrul și din afara organizațiilor participante și vor asigura un impact durabil după încheierea proiectului.

Criterii de atribuire

Se aplică următoarele criterii de atribuire:

Relevanța proiectului (punctaj maxim 35 de puncte)

 • Legătura cu politica: propunerea vizează crearea și dezvoltarea unei platforme de cooperare transnațională a centrelor de excelență profesională, cu scopul de a promova excelența în domeniul EFP; explică modul în care va contribui la realizarea obiectivelor priorităților de politică vizate de Recomandarea Consiliului privind EFP pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență40 , precum și de Declarația de la Osnabrück41 ;
 • Consecvență: măsura în care propunerea se întemeiază pe o analiză adecvată a nevoilor; obiectivele sunt definite în mod clar, realist și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și pentru acțiune;
 • Inovare: propunerea are în vedere metode și tehnici de ultimă generație și conduce la rezultate și soluții inovatoare pentru domeniul său în general sau pentru contextul geografic în care este pus în aplicare proiectul (de exemplu, conținutul, rezultatele obținute, metodele de lucru aplicate, organizațiile și persoanele implicate sau vizate);
 • Dimensiunea regională: propunerea demonstrează că se integrează în strategiile de dezvoltare regională, de inovare și de specializare inteligentă și că poate contribui la acestea, pe baza identificării nevoilor și provocărilor locale/regionale;
 • Cooperare și parteneriate: măsura în care propunerea este adecvată pentru realizarea unei relații puternice și durabile, atât la nivel local, cât și la nivel transnațional, între comunitatea EFT și întreprinderi (pot fi reprezentate de camere sau asociații), în care interacțiunile sunt reciproce și reciproc avantajoase;
 • Valoare adăugată europeană: propunerea demonstrează în mod clar valoarea adăugată la nivel individual (cursant și/sau personal), instituțional și sistemic, generată prin rezultate care ar fi greu de obținut de către parteneri în absența cooperării la nivel european;
 • Internaționalizare: propunerea demonstrează că își poate aduce contribuția la dimensiunea internațională a excelenței EFP, inclusiv prin dezvoltarea de strategii pentru a încuraja mobilitatea transnațională și parteneriatele durabile în domeniul EFP;
 • Competențe digitale: măsura în care propunerea prevede activități legate de dezvoltarea competențelor digitale (de exemplu, anticiparea nevoilor în materie de competențe, programe de învățământ și metodologii de predare inovatoare, orientări etc.);
 • Competențe verzi: măsura în care propunerea prevede activități legate de tranziția la o economie circulară și mai ecologică (de exemplu, anticiparea nevoilor în materie de competențe, programe de învățământ și metodologii de predare inovatoare, orientări etc.);
 • Dimensiunea socială: propunerea include o preocupare orizontală evidențiată prin diferitele acțiuni menite să abordeze diversitatea și să promoveze valorile comune, egalitatea, inclusiv egalitatea de gen, nediscriminarea și incluziunea socială, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale/cu mai puține oportunități.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Coerență: elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, activități și bugetul propus. Propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități și servicii adecvate pentru a răspunde nevoilor identificate și pentru a conduce la rezultatele preconizate. Există etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, exploatare, evaluare și diseminare;
 • Metodologie: calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse și adecvarea acesteia pentru obținerea rezultatelor preconizate;
 • Gestionare: sunt prevăzute mecanisme de gestionare solide. Termenele, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste. Propunerea alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate. Sunt definite un set clar de indicatori-cheie de performanță și un calendar pentru evaluarea și realizarea acestora;
 • Buget: bugetul prevede resursele adecvate necesare pentru succesul proiectului, fără a fi nici supraestimat, nici subestimat;
 • Planul de lucru: calitatea și eficacitatea planului de lucru, inclusiv măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în conformitate cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora;
 • Controlul financiar și al calității: măsurile de control (evaluarea continuă a calității, evaluări inter pares, activități de analiză comparativă etc.) și indicatorii de calitate asigură faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și eficientă din punctul de vedere al costurilor. Provocările/riscurile proiectului sunt clar identificate și acțiunile de atenuare sunt abordate în mod corespunzător. Sunt planificate procese de revizuire de către experți, ca parte integrantă a proiectului. Aceste procese includ o evaluare externă independentă la mijlocul perioadei și la sfârșitul proiectului;
 • În cazul în care proiectul include activități de mobilitate (pentru cursanți și/sau personal):
 • calitatea aranjamentelor practice, a activităților de gestionare și de sprijin;
  • măsura în care activitățile sunt adecvate pentru obiectivele proiectului și implică un număr corespunzător de participanți;
  • calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, în conformitate cu principiile și cu instrumentele de transparență și recunoaștere la nivel european.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Configurația: proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, competențele, experiența și expertiza necesare pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului;
 • Convergența ascendentă: măsura în care parteneriatul reunește organizații active în domeniul educației și formării profesionale sau pe piața muncii, aflate în diferite etape ale dezvoltării abordărilor de excelență profesională, și permite un schimb neîntrerupt și eficace de expertiză și cunoștințe între partenerii respectivi;
 • Dimensiunea geografică: măsura în care parteneriatul include parteneri relevanți din zone geografice diferite, precum și măsura în care solicitantul a motivat componența geografică a parteneriatului și relevanța acesteia pentru atingerea obiectivelor centrelor de excelență profesională; precum și măsura în care parteneriatul include o gamă largă și adecvată de actori relevanți la nivel local și regional;
 • Implicarea țărilor terțe care nu sunt asociate la program: dacă este cazul, implicarea organizațiilor participante din țări terțe care nu sunt asociate la program conferă proiectului o valoare adăugată esențială;
 • Angajament: coordonatorul demonstrează un înalt nivel de gestionare și de coordonare a rețelelor transnaționale și dă dovadă de capacitate de conducere într-un mediu complex. repartizarea responsabilităților și a sarcinilor este clară, adecvată și demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante în raport cu expertiza și cu capacitatea lor specifică;
 • Colaborare: se propune un mecanism eficient pentru a asigura o bună coordonare, luare a deciziilor și comunicare între organizațiile participante, participanți și orice alte părți interesate relevante.

Impact (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate de către parteneri și alte părți interesate și prevede mijloace de măsurare a exploatării pe durata proiectului și ulterior;
 • Diseminare: propunerea prevede un plan clar de diseminare a rezultatelor și include ținte și activități adecvate, un calendar pertinent, instrumente și canale relevante pentru a garanta că rezultatele și beneficiile vor fi distribuite în mod eficace părților interesate, factorilor de decizie, specialiștilor în materie de orientare, întreprinderilor, cursanților tineri etc. pe durata proiectului și ulterior; propunerea indică, de asemenea, care partener va fi responsabil cu diseminarea;
 • Impact: propunerea demonstrează impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • în afara organizațiilor și a persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Propunerea cuprinde atât măsuri, cât și obiective și indicatori clari definiți de monitorizare a progresului și de evaluare a impactului preconizat (pe termen scurt și lung);
 • Sustenabilitate: propunerea explică modul în care vor fi implementate și dezvoltate în continuare centrele de excelență profesională. Propunerea include elaborarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia. Acest plan se bazează pe parteneriate susținute, la nivelul corespunzător, între furnizorii de educație și formare și principalele părți interesate din industrie. Planul trebuie să includă identificarea structurilor de guvernanță adecvate, precum și planuri de scalabilitate și sustenabilitate financiară, inclusiv identificarea resurselor financiare (europene, naționale și private) pentru a se asigura că rezultatele și beneficiile obținute vor fi sustenabile pe termen lung.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, cererile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte (dintr-un total de 100 de puncte), luându-se în considerare și punctajul minim de admitere necesar pentru fiecare dintre cele patru criterii de atribuire: minimum 18 puncte pentru categoria „Relevanța proiectului”; minimum 13 puncte pentru „Calitatea elaborării și punerii în aplicare a proiectului” și minimum 11 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”. În cazurile ex aequo, se va acorda prioritate punctajelor celor mai mari obținute pentru „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

Ca regulă generală, în limitele cadrelor legale naționale și europene existente, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise (OER) precum și pe platformele profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente relevante. Propunerea va descrie modul în care rezultatele produse (datele, materialele, documentele, activitățile audio-vizuale și cele derulate pe platformele de comunicare socială) vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise. Propunerea nu conține limitări disproporționate.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară aferentă fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a cuantumului maxim al grantului stabilite în cererea de propuneri.

Valoarea maximă a grantului UE per proiect este de 4 milioane EUR.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de candidatură, ținând seama de următoarele elemente:

 1. Bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea de evenimente”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 2. Propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 3. Solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a sumei forfetare, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 4. Costurile descrise pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costurile de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP, Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Cursanți, elevi și personal din instituțiile de educație și formare profesională