Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Centra doskonałości zawodowej

Inicjatywa dotycząca centrów doskonałości zawodowej wspiera podejście oddolne do doskonałości zawodowej, angażując szerokie grono lokalnych zainteresowanych stron. Umożliwia ona instytucjom kształcenia i szkolenia zawodowego szybkie dostosowanie oferty w zakresie umiejętności do zmieniających się potrzeb ekonomicznych i społecznych, w tym do transformacji cyfrowej i ekologicznej. Centra doskonałości zawodowej działają w danym kontekście lokalnym, stanowiąc podstawę ekosystemów umiejętności na rzecz innowacji, rozwoju regionalnego i włączenia społecznego, współpracując jednocześnie z centrami doskonałości zawodowej w innych krajach w ramach międzynarodowych sieci współpracy.

Zapewniają one możliwości kształcenia zawodowego podstawowego osób młodych oraz ustawicznego kształcenia w celu podnoszenia i zmiany kwalifikacji osób dorosłych dzięki elastycznej i terminowej ofercie szkoleniowej, która odpowiada potrzebom dynamicznego rynku pracy w kontekście transformacji cyfrowej i ekologicznej. Działają one jako katalizatory lokalnych innowacji w biznesie, dzięki ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, a w szczególności z MŚP.

Doskonałość zawodowa zapewnia wysoką jakość umiejętności i kompetencji, dzięki którym można znaleźć dobrą pracę i korzystać z możliwości rozwoju kariery zawodowej na wszystkich jej etapach, które to możliwości zaspakajają potrzeby innowacyjnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonej1  gospodarki.

Proponowana tutaj koncepcja doskonałości zawodowej charakteryzuje się całościowym podejściem skoncentrowanym na osobie uczącej się, w ramach którego kształcenie i szkolenie zawodowe:

 • Stanowi integralną część ekosystemów umiejętności2 , przyczyniając się do rozwoju regionalnego3 , innowacji4 , strategii inteligentnej specjalizacji5  i klastrów6 , a także do określonych łańcuchów wartości i ekosystemów przemysłowych7
 • jest częścią trójkąta wiedzy8 , ściśle powiązaną z innymi sektorami kształcenia i szkolenia, środowiskiem naukowym, sektorem kreatywnym i przedsiębiorstwami;
 • umożliwia osobom uczącym się nabywanie zarówno kompetencji zawodowych (specyficznych dla danego zjak i kompetencji kluczowych9 , dzięki wysokiej jakości ofercie, która opiera się na zapewnianiu jakości; 
 • sprzyja budowaniu innowacyjnych form partnerstwa10  ze światem pracy i jest wspierana dzięki stałemu rozwojowi zawodowemu nauczycieli i kadry prowadzącej szkolenia, innowacyjnym metodom pedagogicznym, strategiom mobilności osób uczących się i pracowników oraz umiędzynaradawiania kształcenia i szkolenia zawodowego.

Cele akcji

Akcja ta przyczynia się do stopniowego tworzenia i rozwoju międzynarodowych sieci współpracy centrów doskonałości zawodowej, przyczyniając się do tworzenia ekosystemów umiejętności na rzecz innowacji, rozwoju regionalnego i włączenia społecznego.

Centra doskonałości zawodowej będą działały na dwóch poziomach:

 1. Na poziomie krajowym, angażując szerokie grono lokalnych zainteresowanych stron tworzących ekosystemy umiejętności na rzecz lokalnych innowacji, rozwoju regionalnego i włączenia społecznego, współpracując jednocześnie z centrami doskonałości zawodowej w innych krajach w ramach międzynarodowych sieci współpracy.
 2. Na poziomie międzynarodowym, zrzeszając centra doskonałości zawodowej, które podzielają wspólne zainteresowanie  
 • poszczególnymi sektorami lub ekosystemami przemysłowymi11 ;
 • innowacyjnymi podejściami do wyzwań społecznych (np. zmiany klimatu, transformacji cyfrowej, sztucznej inteligencji, celów zrównoważonego rozwoju, integracji migrantów, podnoszenia kwalifikacji osób o niskich kwalifikacjach itp.); lub
 • innowacyjnymi podejściami do zwiększania zasięgu, jakości i skuteczności istniejących centrów doskonałości zawodowej.

Sieci połączą istniejące centra doskonałości zawodowej w różnych krajach lub przyczynią się do opracowania modelu doskonałości zawodowej przez połączenie partnerów z różnych krajów, którzy zamierzają opracować model doskonałości zawodowej w kontekście lokalnym w drodze współpracy międzynarodowej. Mogliby oni wnieść wkład np. w etap realizacji inicjatywy „Nowy europejski Bauhaus”, współpracując ze społecznościami zaangażowanymi w lokalne przemiany wspierane w ramach tej inicjatywy.

Celem sieci jest „pozytywna konwergencja” w zakresie doskonalenia kształcenia i szkolenia zawodowego. Będą one otwarte na uczestnictwo krajów o dobrze rozwiniętych systemach doskonałości zawodowej, a także dla tych, które są w trakcie opracowywania podobnych podejść zmierzających do wykorzystania pełnego potencjału instytucji VET i odegrania aktywnej roli we wspieraniu wzrostu i innowacji.

Centra doskonałości zawodowej są przeznaczone dla organizacji oferujących kształcenie i szkolenie zawodowe na wszystkich poziomach ERK od 3 do 8, w tym na poziomie wykształcenia średniego II stopnia, policealnym, a także wyższym (np. uczelni nauk stosowanych, politechnik itp.).

Wnioski nie mogą jednak dotyczyć wyłącznie działań kierowanych do osób uczących się na poziomie wyższym; wnioski dotyczące VET na poziomie wyższym (poziomy ERK od 6 do 8) muszą obejmować co najmniej jeden inny poziom kwalifikacji VET od poziomu ERK 3 do 5, a także istotny element uczenia się opartego na pracy12 .

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+, wnioski w sprawie projektów dotyczących centrów doskonałości zawodowej muszą spełniać następujące kryteria:

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być dowolna organizacja uczestnicząca ustanowiona zgodnie z prawem w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt.

Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do udziału w projekcie?

Każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego lub w środowisku pracy i ustanowiona zgodnie z prawem w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub dowolnym państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem (zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika) może pełnić rolę partnera pełnoprawnego, podmiotu lub partnera stowarzyszonego.

Przykładowo takimi organizacjami mogą być:

 • Organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego
 • przedsiębiorstwa, organizacje reprezentujące przemysł lub sektory,
 • Krajowe/regionalne organy ds. kwalifikacji
 • Instytuty badawcze
 • Agencje ds. innowacji
 • Organy ds. rozwoju regionalnego

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Partnerstwo musi obejmować co najmniej 8 partnerów pełnoprawnych z co najmniej 4 państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem (w tym z co najmniej 2 państw członkowskich UE).

Każde państwo członkowskie UE lub państwo trzecie stowarzyszone z Programem musi obejmować:

a) co najmniej 1 przedsiębiorstwo, organizację reprezentującą przemysł lub sektor, oraz

b) co najmniej 1 organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego (na poziomie średnim lub wyższym).

Dalszy skład partnerstwa powinien odzwierciedlać szczególny charakter wniosku.

Organizacje z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem mogą również uczestniczyć w charakterze partnerów pełnoprawnych, podmiotów stowarzyszonych lub partnerów stowarzyszonych (a nie wnioskodawców) w zakresie, w jakim zostanie wykazane, że ich uczestnictwo wnosi istotną wartość dodaną do projektu.

Czas trwania projektu

4 lata

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 7 września do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Centra doskonałości zawodowej charakteryzują się przyjęciem podejścia systemowego, dzięki któremu instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego aktywnie przyczyniają się do współtworzenia „ekosystemów umiejętności”, wraz z szerokim gronem innych partnerów lokalnych/regionalnych. Od centrów doskonałości zawodowej oczekuje się, że będą wykraczały daleko poza zwykłe zapewnianie wysokiej jakości kwalifikacji zawodowych.

Poniżej przedstawiono niewyczerpujący wykaz typowych działań i usług świadczonych przez centra doskonałości zawodowej. Cele projektów zostaną zrealizowane dzięki połączeniu podzbioru tych działań.

Projekt musi obejmować odpowiednie wyniki powiązane z trzema następującymi klastrami:

 1. co najmniej 3 działaniami wymienionymi w formularzu wniosku w grupie 1 – nauczanie i uczenie się,
 2. co najmniej 3 działaniami wymienionymi w formularzu wniosku w grupie 2 – współpraca oraz partnerstwo, i
 3. co najmniej 2 działaniami wymienionymi w formularzu wniosku w grupie 3 – zarządzanie i finansowanie.

Klaster 1 – nauczanie i uczenie się

i)  Zapewnienie poszczególnym osobom umiejętności istotnych z punktu widzenia rynku pracy, w tym umiejętności niezbędnych do transformacji cyfrowej i ekologicznej13 , w ramach uczenia się przez całe życie i włączającego14  podejścia zapewniającego możliwości uczenia się osobom w każdym wieku, pochodzącym z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych15 . Łączenie ofert kwalifikacji w zakresie kształcenia zawodowego podstawowego z ofertami szkolenia ustawicznego w celu podnoszenia i zmiany kwalifikacji (w tym mikrokwalifikacji), które są oparte na informacjach na temat umiejętności16 .

ii)  Świadczenie usług poradnictwa oraz walidacja dotychczasowych efektów uczenia się i nabytych umiejętności.

iii)  Opracowanie innowacyjnych programów nauczania, które koncentrują się zarówno na umiejętnościach technicznych, jak i kompetencjach kluczowych17 , przy jednoczesnym wykorzystaniu europejskich ram kompetencji i narzędzi pochodnych (np. DigComp18 , EntreComp19 , LifeComp20 , SELFIE WBL21  oraz Europejski Certyfikat Umiejętności Cyfrowych22 ).

iv)  Rozwijanie innowacyjnych i ukierunkowanych na osobę uczącą się23  metod nauczania i uczenia się, w tym interdyscyplinarnego, opartego na projektach uczenia się w oparciu o kompetencje, „fabryk nauki”, otwartych warsztatów24 , jak również zapewnianie możliwości mobilności międzynarodowej (w tym internacjonalizacji na miejscu25 ), przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych, takich jak MOOC, symulatory, wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja itd.

v)  Wspieranie doskonałości osób uczących się26  poprzez działania zachęcające osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego do odkrywania swojego potencjału w zakresie innowacyjności i kreatywności27 , co prowadzi do pozytywnego cyklu korzyści dla osób uczących się, nauczycieli i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, która może włączyć najlepsze praktyki do regularnych programów.

vi)  Rozwijanie modułowej i ukierunkowanej na osobę uczącą się oferty międzynarodowego kształcenia i szkolenia zawodowego zapewniającej uznawalność, a także przejrzystość, zrozumienie i możliwość przenoszenia osiągnięć w uczeniu się, w tym przez opracowywanie lub stosowanie mikrokwalifikacji i europejskich „podstawowych profili” zawodowych oraz wykorzystywanie narzędzia Europass Digital Credentials.

vii)  Zapewnienie programów kształcenia i szkolenia zawodowego na wyższym poziomie, opracowanie elastycznych ścieżek oraz mechanizmów współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a instytucjami szkolnictwa wyższego.

viii)  Inwestowanie w podstawowe i ustawiczne doskonalenie zawodowe nauczycieli i osób prowadzących szkolenia28 , w zakresie umiejętności pedagogicznych, technicznych, a w szczególności cyfrowych, w tym umiejętności niezbędnych w zakresie e-uczenia się i uczenia się na odległość, jak również wdrażania kultury jakości opartej na określonych systemach zarządzania29 .

ix)  Ustanawianie solidnych mechanizmów zapewniania jakości zgodnych z europejskimi narzędziami i instrumentami, które mogą również obejmować działania na rzecz certyfikacji organizatorów kształcenia i szkolenia w oparciu o normy opracowane przez odpowiednie krajowe lub międzynarodowe organizacje normalizacyjne – np. ISO 21001 lub EFQM (zob. również Znak doskonałości w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego EVTA [ang. EVTA label for VET Excellence]).

x)  Ustanawianie skutecznych systemów informacji zwrotnej i monitorowania losów absolwentów, które umożliwiają terminowe dostosowanie oferty kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Klaster 2 – współpraca i partnerstwo

xi)  Ustanawianie partnerstw biznesowo-edukacyjnych umożliwiających prowadzenie praktyk zawodowych, staży, prognozowanie umiejętności, dzielenie się sprzętem, wymianę kadry i nauczycieli między przedsiębiorstwami oraz centrami VET30 , w tym przystąpienie do paktu na rzecz umiejętności31  itd.

xii)  Zapewnienie MŚP wsparcia technicznego, oceny potrzeb, narzędzi i metod, a także dostosowanych do potrzeb szkoleń w celu wsparcia ich ofert w zakresie praktyk zawodowych oraz podnoszenia/zmiany kwalifikacji.

xiii)  Tworzenie lub wspieranie inkubatorów przedsiębiorczości na potrzeby osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz inicjatyw w tej dziedzinie.

xiv)  Współpraca z lokalnymi MŚP za pośrednictwem centrów innowacji, ośrodków upowszechniania technologii32 , opracowywania prototypów i projektów w zakresie badań stosowanych33  z udziałem osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kadry prowadzącej tę działalność.

xv)  Przyczynianie się do tworzenia i rozpowszechniania nowej wiedzy w ramach partnerstwa z innymi zainteresowanymi stronami, m.in. za pośrednictwem otwartych innowacji34 , prac badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie ze szkołami wyższymi, przedsiębiorstwami i innymi instytutami badawczymi itd.

xvi)  Opracowywanie strategii internacjonalizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym strategii sprzyjających mobilności międzynarodowej (także mobilności wirtualnej) osób uczących się, nauczycieli i osób prowadzących szkolenia oraz liderów VET. Mogłyby one obejmować również prace przygotowawcze mające na celu ułatwienie mobilności, takie jak programy nauczania lub kursy w dziedzinie badań nad UE, aby ułatwić zrozumienie procesu integracji Europy i jej miejsca w zglobalizowanym świecie (np. inspirowane działaniami „Jean Monnet”).

xvii)  Organizowanie i aktywny udział w kampaniach i działaniach35  mających na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wiedzy na temat możliwości życiowych i zawodowych, jakie dają kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Inicjatywy te mogłyby zachęcić więcej osób (w tym uczniów szkół podstawowych i średnich) do wykonywania określonych zawodów i wnieść wkład w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych.

xviii)  Udział w krajowych i międzynarodowych konkursach umiejętności mających na celu zwiększenie atrakcyjności i doskonałości VET.

xix)  Rozwijanie „międzynarodowych kampusów/akademii kształcenia i szkolenia zawodowego”. Ukierunkowane na uczniów szkół podstawowych, średnich i szkół zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, nauczycieli i osób prowadzących szkolenia, liderów w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego, związków zawodowych36 , a także dla osób rozważających podjęcie w przyszłości studiów zawodowych. Mogą się one dotyczyć konkretnych sektorów zawodowych, produktów lub usług, jak również złożonych wyzwań o znaczeniu społecznym i gospodarczym.

Klaster 3 – zarządzanie i finansowanie

xx)  Zapewnienie odpowiedniej autonomii37 , i skutecznego zarządzania na wszystkich poziomach z udziałem odpowiednich zainteresowanych stron, w szczególności przedsiębiorstw, izb, stowarzyszeń zawodowych i branżowych, związków zawodowych, władz krajowych i regionalnych oraz partnerów społecznych.

xxi)  Aktywne zaangażowanie w ogólne krajowe systemy zarządzania umiejętnościami oraz powiązanie z polityką zatrudnienia i polityką społeczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

xxii)  Współtworzenie ekosystemów umiejętności w celu wspierania innowacji, strategii inteligentnej specjalizacji, klastrów oraz sektorów i łańcuchów wartości (ekosystemów przemysłowych).

xxiii)  Opracowywanie zrównoważonych modeli finansowych, łączących finansowanie publiczne i prywatne, a także działania generujące dochód.

xxiv)  Wspieranie zainteresowania zagranicznymi projektami inwestycyjnymi38  dzięki zapewnieniu terminowego przekazywania umiejętności przedsiębiorstwom inwestującym lokalnie.

xxv)  Pełne wykorzystanie krajowych i unijnych instrumentów i środków finansowych. Mogą one obejmować wspieranie działań w zakresie kształcenia i szkolenia, mobilność osób uczących się i kadry, badania stosowane, inwestycje w infrastrukturę w celu modernizacji ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego za pomocą zaawansowanego sprzętu, wdrażanie systemów zarządzania w celu zapewnienia doskonałości i trwałości organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz świadczonych przez nie usług itp.

Celem centrów doskonałości zawodowej nie jest tworzenie nowych instytucji i infrastruktury VET od podstaw (choć mogą to robić), ale zrzeszanie grupy lokalnych/regionalnych partnerów, takich jak organizatorzy kształcenia zawodowego wstępnego i ustawicznego, instytucje szkolnictwa wyższego, w tym uczelnie nauk stosowanych i politechniki, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, izby, partnerzy społeczni, organy krajowe i regionalne oraz agencje rozwoju, publiczne służby zatrudnienia itp.

W stosownych przypadkach przy realizacji projektów należy stosować ogólnounijne instrumenty i narzędzia39 .

Projekty muszą obejmować opracowanie długoterminowego planu działania na rzecz stopniowego wdrażania wyników projektu po zakończeniu jego realizacji. Wspomniany plan musi opierać się na zrównoważonych partnerstwach między organizatorami kształcenia i szkolenia i kluczowymi zainteresowanymi stronami z danej branży prowadzącymi działalność na odpowiednim szczeblu. Należy w nim wskazać odpowiednie struktury zarządzania i przedstawić plany w zakresie skalowalności i stabilności finansowania. Plany powinny również zapewniać odpowiednią widoczność i szerokie rozpowszechnienie prac prowadzonych w ramach platform, w tym również na szczeblu UE i na krajowym szczeblu politycznym; należy w nich także zawrzeć szczegółowe informacje na temat sposobu wdrażania stosownych środków na szczeblu europejskim, krajowym lub regionalnym przy wsparciu odpowiednich partnerów. W planie działania należy również wskazać, w jaki sposób możliwości w zakresie otrzymania finansowania ze środków UE (np. w ramach europejskich funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, programu Erasmus+, programu COSME, programów sektorowych), a także finansowania ze środków krajowych i regionalnych (oraz prywatnych), może przyczynić się do realizacji projektu. W planie działania należy wziąć pod uwagę krajowe i regionalne strategie inteligentnej specjalizacji.

Oczekiwany wpływ

Oczekuje się, że stopniowe ustanawianie i opracowywanie europejskich platform centrów doskonałości zawodowej zwiększy atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego, a także zapewni jego czołową pozycję w znajdywaniu rozwiązań dotyczących wyzwań wynikających z szybko zmieniających się potrzeb w zakresie umiejętności.

Ponieważ centra doskonałości zawodowej stanowią niezbędną część „trójkąta wiedzy” – bliskiej współzależności biznesu, kształcenia i badań – i odgrywają podstawową rolę w zapewnianiu umiejętności na potrzeby innowacji i inteligentnej specjalizacji, oczekuje się, że centra te będą dbały o wysoką jakość umiejętności i kompetencji, dzięki którym można znaleźć dobrą pracę i korzystać z możliwości rozwoju kariery zawodowej na wszystkich jej etapach, które to możliwości zaspakajają potrzeby innowacyjnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonej gospodarki. Zgodnie z oczekiwaniami podejście to utoruje drogę do działania w zakresie VET w ramach bardziej kompleksowego i integracyjnego określenia zapewniania umiejętności, uwzględniającego innowacje, pedagogikę, sprawiedliwość społeczną, uczenie się przez całe życie, umiejętności przekrojowe, organizacyjne i ustawiczne zawodowe uczenie się oraz potrzeby społeczności.

Dzięki silnemu przywiązaniu do kontekstu regionalnego/lokalnego i jednoczesnemu działaniu na poziomie transnarodowym centra doskonałości zawodowej będą tworzyć silne i trwałe partnerstwa między społecznością VET a środowiskiem pracy na szczeblu krajowym i transgranicznym. Zapewnią one tym samym stałą adekwatność zapewniania umiejętności i osiąganie wyników, które byłyby trudne do osiągnięcia bez dzielenia się wiedzą i stałej współpracy.

Oczekuje się, że dzięki szerokiemu rozpowszechnianiu efektów projektu na poziomie transnarodowym, krajowym lub regionalnym oraz opracowaniu długoterminowego planu działania na rzecz stopniowego wdrażania wyników projektu przy uwzględnieniu krajowych i regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji w poszczególne projekty będą się angażować odpowiednie zainteresowane strony w ramach organizacji uczestniczących i poza nimi oraz zapewnią trwały wpływ po zakończeniu projektu.

Kryteria przyznania dofinansowania

Zastosowanie mają następujące kryteria przyznania dofinansowania:

Adekwatność projektu - (maksymalny wynik: 35 punktów)

 • Związek z polityką: w ramach wniosku ustanowiono i opracowano transnarodową platformę współpracy centrów doskonałości zawodowej w celu wspierania doskonałości VET. wyjaśniono w nim, w jaki sposób przyczyni się on do realizacji celów priorytetów w ramach polityki ujętych w zaleceniu Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności40  oraz w deklaracji z Osnabrück41
 • Spójność: zakres, w jakim wniosek opiera się na adekwatnej analizie potrzeb; cele są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i danej akcji.
 • Innowacje: we wniosku uwzględnia się najnowocześniejsze metody i techniki, co skutkuje innowacyjnymi wynikami i rozwiązaniami w danej dziedzinie w znaczeniu ogólnym lub w kontekście geograficznym, w którym wdraża się dany projekt (np. treść, wygenerowane wyniki, zastosowane metody pracy, organizacje i osoby biorące udział lub znajdujące się w grupie docelowej).
 • Wymiar regionalny: we wniosku – na podstawie określenia potrzeb i wyzwań lokalnych/regionalnych – wykazano jego uwzględnienie oraz wkład w rozwój regionalny, innowacje i strategie inteligentnej specjalizacji.
 • Współpraca i partnerstwa: stopień, w jakim wniosek jest odpowiedni do utrzymania silnych i trwałych relacji pomiędzy społecznością VET i przedsiębiorstwami (mogą być one reprezentowane przez izby lub stowarzyszenia), w których interakcje są wzajemne i przynoszą obopólne korzyści, zarówno na poziomie lokalnym, jak i transnarodowym;
 • Europejska wartość dodana: we wniosku wyraźnie wykazano wartość dodaną na poziomie indywidualnym (uczącego się lub pracowników), instytucjonalnym i systemowym wynikającą z rezultatów, które byłyby trudne do osiągnięcia przez partnerów działających bez współpracy na szczeblu europejskim;
 • Umiędzynarodowienie: we wniosku wykazano jego wkład w międzynarodowy wymiar doskonałości VET, w tym rozwój strategii na rzecz wspierania transgranicznej mobilności VET i trwałych partnerstw;
 • Umiejętności cyfrowe: stopień, w jakim we wniosku przewidziano działania związane z rozwojem umiejętności cyfrowych (np. spodziewane umiejętności, innowacyjne programy i metody nauczania, wytyczne itp.) związane z rozwojem umiejętności cyfrowych;
 • Umiejętności ekologiczne: stopień, w jakim we wniosku przewidziano działania (np. spodziewane umiejętności, innowacyjne programy i metody nauczania, wytyczne itp.) związane z przejściem na bardziej zieloną gospodarkę o obiegu zamkniętym;
 • Wymiar społeczny: wniosek obejmuje horyzontalną troskę o to, aby w poszczególnych działaniach uwzględniać różnorodność i promować wspólne wartości, równość, w tym równouprawnienie płci, oraz niedyskryminację i włączenie społeczne, w tym w odniesieniu do osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych/mniejszych możliwościach.

Jakość planu projektu i jego realizacji - (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Spójność: ogólny plan projektu zapewnia spójność między proponowanymi celami, działaniami i budżetem projektu. We wniosku przedstawiono spójny i kompleksowy zestaw właściwych działań i usług mających na celu zaspokojenie wskazanych potrzeb i prowadzących do oczekiwanych wyników. Przewidziano odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania, monitorowania, wykorzystania, oceny i upowszechniania;
 • Metodyka: jakość i wykonalność proponowanej metodyki oraz jej odpowiedniość w kontekście generowania spodziewanych wyników.
 • Zarządzanie: przewiduje się solidne ustalenia dotyczące zarządzania. Terminy, organizacja, zadania i obowiązki są dobrze określone i realistyczne. We wniosku dotyczącym projektu na każde działanie przydziela się odpowiednie zasoby. Określono jasny zestaw kluczowych wskaźników efektywności oraz harmonogram ich oceny i realizacji;
 • Budżet: w budżecie przewiduje się odpowiednie zasoby niezbędne do pomyślnej realizacji projektu, które nie są ani zawyżone ani zaniżone.
 • Plan prac: jakość i skuteczność planu prac, w tym zakres, w jakim zasoby przydzielono do pakietów prac są zgodne z ich celami i rezultatami.
 • Kontrola finansowa i kontrola jakości: środki kontroli (ciągła ocena jakości, wzajemne oceny, analizy porównawcze itp.) i wskaźniki jakości zapewniają wysoką jakość i opłacalność realizacji projektu. Wyzwania/ryzyko związane z projektem są wyraźnie wskazane, a działania ograniczające ryzyko są odpowiednio ukierunkowane. Procesy przeglądu przeprowadzanego przez ekspertów zaplanowano jako integralną część projektu. Procesy te obejmują niezależną, zewnętrzną ocenę w połowie okresu realizacji projektu oraz na zakończenie projektu.
 • Jeżeli projekt obejmuje działania w zakresie mobilności (kierowane do osób uczących się lub pracowników):
 • jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia; 
  • zakres, w jakim działania te są właściwe w odniesieniu do celów projektu i angażują odpowiednią liczbę uczestników;
  • jakość ustaleń dotyczących uznawania i poświadczania efektów kształcenia uczestników zgodnie z unijnymi narzędziami i zasadami przejrzystości i uznawalności.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Skład: projekt obejmuje odpowiednie połączenie uzupełniających się organizacji uczestniczących o profilu, kompetencjach, doświadczeniu i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznej realizacji wszystkich aspektów projektu.
 • Pozytywna konwergencja: zakres, w jakim partnerstwo skupia organizacje działające w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego lub w środowisku pracy, które znajdują się na różnych etapach rozwoju podejścia do doskonałości zawodowej, oraz pozwala na sprawną i skuteczną wymianę wiedzy eksperckiej i informacji między tymi partnerami;
 • Wymiar geograficzny: stopień, w jakim partnerstwo obejmuje odpowiednich partnerów z różnych obszarów geograficznych, jak również stopień, w jakim wnioskodawca uzasadnił geograficzny skład partnerstwa i wykazał jego znaczenie dla osiągania celów centrów doskonałości zawodowej; a także stopień, w jakim partnerstwo obejmuje szeroki i odpowiedni zakres właściwych podmiotów na szczeblu lokalnym i regionalnym;
 • Zaangażowanie państw trzecich niestowarzyszonych z Programem: w stosownych przypadkach zaangażowanie organizacji uczestniczących z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem wnosi istotną wartość dodaną do projektu;
 • Zaangażowanie: koordynator wykazuje zdolność wysokiej jakości zarządzania transnarodowymi sieciami, a także zdolność przywództwa w złożonym środowisku; podział obowiązków i zadań jest wyraźny, odpowiedni i przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących związany z ich szczególną wiedzą fachową i potencjałem.
 • Współpraca: proponuje się skuteczny mechanizm zapewniający dobrą koordynację, podejmowanie decyzji i komunikację między organizacjami uczestniczącymi, uczestnikami i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Wpływ - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Wykorzystywanie: we wniosku dotyczącym projektu przedstawia się sposób, w jaki wyniki uzyskane dzięki projektowi będą wykorzystywane przez partnerów i inne zainteresowane strony. We wniosku zapewnia się środki do pomiaru wykorzystywania tych wyników w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.
 • Upowszechnianie: wniosek zawiera przejrzysty plan upowszechniania wyników oraz odpowiednie cele, działania, właściwy harmonogram, narzędzia i kanały zapewniające skuteczne upowszechnianie wyników i korzyści wśród zainteresowanych stron, decydentów, doradców, przedsiębiorstw, młodych osób uczących się itp. w czasie realizacji projektu i po jego zakończeniu; we wniosku wskazano również, którzy partnerzy będą odpowiedzialni za upowszechnianie;
 • Wpływ: we wniosku wykazano potencjalny wpływ projektu:  
  • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
  • na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • We wniosku przewidziano środki, a także jasno określone cele i wskaźniki służące do monitorowania postępów i oceny oczekiwanego wpływu (krótko- i długoterminowego);
 • Trwałość: we wniosku wyjaśniono sposób tworzenia centrum doskonałości zawodowej i jego późniejszego rozwoju. Projekt obejmuje opracowanie długoterminowego planu działania na rzecz stopniowego wdrażania wyników projektu po zakończeniu jego realizacji. Wspomniany plan musi opierać się na zrównoważonych partnerstwach między organizatorami kształcenia i szkolenia i kluczowymi zainteresowanymi stronami z danej branży prowadzącymi działalność na odpowiednim szczeblu. Należy w nim wskazać odpowiednie struktury zarządzania i przedstawić plany w zakresie skalowalności i stabilności finansowania, w tym zasoby finansowe (europejskie, krajowe i prywatne), które zapewnią długoterminową trwałość osiągniętych wyników i korzyści.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 70 punktów (na 100 ogółem) przy uwzględnieniu również koniecznego minimalnego wyniku kwalifikującego dla każdego z czterech kryteriów przyznania dofinansowania: minimum 18 punktów w przypadku kategorii „Adekwatność projektu”; minimum 13 punktów w przypadku kategorii „Jakość planu projektu i jego realizacji” i 11 punktów w przypadku kategorii „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy” oraz „Wpływ”. W przypadkach uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały wnioski, które zostały najwyżej ocenione w kategoriach „Adekwatność projektu”, a następnie „Wpływ”.

Zasadniczo – i w granicach istniejących krajowych i europejskich ram prawnych – wyniki powinny być udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne (OER) oraz na odpowiednich platformach zawodowych lub sektorowych albo na platformach właściwych organów. We wniosku zostanie opisany sposób, w jaki wygenerowane dane, powstałe materiały, dokumenty oraz działania mediów audiowizualnych i społecznościowych będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych. Wniosek nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 4 mln EUR.

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 1. budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 2. wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 3. wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział kwoty ryczałtowej, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 4. opisane koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji, stopa finansowania, całkowite koszty kwalifikowalne itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

Tagged in:  Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego