Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Centrá Excelentnosti Odborného vzdelávania a prípravy

Vykonávanie prístupov k excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave sa do veľkej miery premieta do celkového politického programu EÚ pre zručnosti a odborné vzdelávanie a prípravu (OVP). Európsky program v oblasti zručností, Európsky vzdelávací priestor, odporúčanie Rady z roku 2020 o  OVP1 , ako aj Osnabrücká deklarácia2 , obsahujú veľmi jasné odkazy na excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave ako hybnú silu reforiem sektora OVP.

Cieľom iniciatívy zriadenia centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy je reagovať na túto prioritu politiky podporujúcu reformy v sektore OVP zabezpečovaním vysokokvalitných zručností a kompetencií, ktoré budú viesť ku kvalitnému zamestnaniu a kariérnym príležitostiam spĺňajúcim potreby inovačného, inkluzívneho a udržateľného hospodárstva3 . Iniciatíva týchto centier podporuje aj vykonávanie Európskej zelenej dohody, novej digitálnej stratégie, oznámenia o získavaní zručností prilákaní talentov a novej priemyselnej stratégie a stratégie pre MSP, keďže zručnosti sú pre ich úspešnosť mimoriadne dôležité.

Tieto centrá pôsobia v danom miestnom kontexte, vytvárajú ekosystémy zručností na zabezpečenie inovácie, regionálneho rozvoja a sociálnej inklúzie a zároveň spolupracujú s centrami excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave v iných krajinách prostredníctvom medzinárodných sietí spolupráce. K excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave pristupujú „zdola nahor“: zapájaním najrôznejších miestnych zainteresovaných strán umožňujúcich inštitúciám odborného vzdelávania a prípravy rýchlo prispôsobiť poskytované zručnosti meniacim sa hospodárskym a sociálnym potrebám.

Poskytujú príležitosti na počiatočnú odbornú prípravu mladých ľudí, ako aj ďalšie zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností medzi dospelými, a to prostredníctvom flexibilnej a včasnej ponuky odbornej prípravy, ktorá spĺňa potreby dynamického trhu práce v kontexte zelenej a digitálnej transformácie. Pôsobia ako katalyzátory rozvoja a inovácií v miestnych podnikoch, pretože úzko spolupracujú so spoločnosťami (a najmä s MSP) na projektoch aplikovaného výskumu, vytvárajú vedomostné centrá a centrá inovácií a podporujú podnikateľské iniciatívy svojich študentov.

Cieľom sietí je vzostupná konvergencia excelentnosti OVP. Do týchto platforiem sa budú môcť zapojiť krajiny s dobre rozvinutými systémami excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj tie, ktoré sa nachádzajú v procese vývoja podobných prístupov zameraných na skúmanie plného potenciálu inštitúcií OVP zohrávať proaktívnu úlohu pri podpore rastu a inovácií.

V tejto iniciatíve sa zavádza európsky rozmer excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave podporou realizácie politiky a akcií EÚ v sektore OVP dohodnutých s členskými štátmi, so sociálnymi partnermi a s poskytovateľmi OVP.

Koncepcia excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave navrhovaná v tomto dokumente je charakteristická holistickým prístupom zameraným na učiacich sa, v rámci ktorého OVP:

 • predstavuje neoddeliteľnú súčasť ekosystémov zručností4 , ktoré prispievajú k rozvoju regiónov5 , inovácií6 , stratégiám pre inteligentnú špecializáciu7  a  skupiny8 , ako aj k špecifickým hodnotovým reťazcom a priemyselným ekosystémom,
 • predstavuje súčasť vedomostných trojuholníkov9 , v rámci ktorých úzko spolupracuje s ďalšími sektormi vzdelávania a odbornej prípravy, vedeckou obcou a podnikateľskou sférou,
 • umožňuje žiakom nadobúdať kompetencie v sektore odbornej prípravy (špecifické pre pracovné miesta), ako aj kľúčové kompetencie10  na základe poskytovania vysokokvalitného vzdelávania, ktoré je doplnené zabezpečovaním kvality,
 • vytvára inovačné formy partnerstiev11  so sférou práce, pričom je podporovaná kontinuálnym profesijným rozvojom pedagogických zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich odbornú prípravu, inovačnými pedagogickými postupmi, mobilitou učiacich sa a zamestnancov a stratégiami internacionalizácie OVP.

Ciele akcie

Táto akcia podporuje postupné zriaďovanie a rozvoj medzinárodných sietí spolupráce centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy.

Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy budú fungovať na dvoch úrovniach:

 1. Na národnej úrovni zahŕňajú široké spektrum miestnych zainteresovaných strán, vytvárajú ekosystémy zručností na zabezpečenie miestnej inovácie, regionálneho rozvoja a sociálnej inklúzie a zároveň spolupracujú s centrami excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave v iných krajinách prostredníctvom medzinárodných sietí spolupráce.
 2. Na medzinárodnej úrovni spájajú centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré majú spoločný záujem na:
 • špecifických sektoroch12  alebo priemyselných ekosystémoch13
 • inovačných prístupoch k riešeniu hospodárskych a spoločenských výziev (napr. zmena klímy, digitalizácia, umelá inteligencia, ciele udržateľného rozvoja14 , integrácia migrantov a znevýhodnených skupín, zvyšovanie úrovne zručností nízkokvalifikovaných osôb atď.) alebo
 • inovačných prístupoch k zintenzívňovaniu dosahu a zvyšovaniu kvality a účinnosti existujúcich centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave.

Tieto siete budú spájať existujúce centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave alebo vypracúvať model excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave na základe prepájania partnerov z rôznych krajín, ktorí chcú rozvíjať excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave vo svojich miestnych podmienkach na základe medzinárodnej spolupráce. Mohli by prispieť napr. k fáze realizácie iniciatívy Nový európsky Bauhaus spoluprácou s komunitami zapojenými do miestnych transformácií, ktoré sa podporujú v rámci iniciatívy.

Centrami excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy môžu byť existujúce/-i školy/poskytovatelia poskytujúci odbornú prípravu a vzdelávanie, ktorí sa usilujú o dosiahnutie excelentnosti zapojením do súboru aktivít navrhnutých v tejto európskej iniciatíve. Môžu nimi byť aj nové centrá zriadené s cieľom poskytovania ponúk a služieb vynikajúceho odborného vzdelávania a prípravy, ktoré reagujú na potreby trhu práce.

Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy dosahujú svoje ciele spájaním miestnych/regionálnych partnerov, ako sú poskytovatelia počiatočného a ďalšieho OVP, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vrátane univerzít aplikovaných vied a polytechniky, výskumné inštitúcie, vedecké parky, inovačné agentúry, spoločnosti, iní zamestnávatelia, komory a ich združenia, sociálni partneri, sociálne podniky, aliancie pre sektorové zručnosti, profesijné/sektorové združenia, vnútroštátne a regionálne orgány a rozvojové agentúry, služby zamestnanosti, kvalifikačné orgány, organizácie pre sociálnu inklúziu a reintegráciu atď., a úzkou spoluprácou s nimi.

V tejto výzve sa preto podporujú projekty, v ktorých sa spájajú miestni alebo regionálni partneri z rôznych krajín vypracúvajúci súbor aktivít v rámci troch klastrov: 1. Výučba a vzdelávanie; 2. Spolupráca a partnerstvá a 3. Správa a financovanie.

Vyžaduje sa, aby centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy vo všetkých relevantných prípadoch uplatňovali mechanizmy a  nástroje15  platné pre celú EÚ.

Musia obsahovať návrh dlhodobého akčného plánu postupného zavádzania výstupov projektu do praxe po skončení projektu. Tento plán musí byť založený na udržateľných partnerstvách medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a kľúčovými aktérmi na trhu práce na príslušnej úrovni. Mal by obsahovať identifikáciu vhodných riadiacich štruktúr, ako aj plány škálovateľnosti a finančnej udržateľnosti.

Mala by sa ním zabezpečovať vhodná viditeľnosť a všestranné šírenie výsledkov práce sietí CEOVP na úrovni EÚ, ako aj na národnej politickej úrovni, a mal by obsahovať podrobnosti o tom, ako bude prebiehať zavádzanie výsledkov na európskej, národnej a/alebo regionálnej úrovni spolu s relevantnými partnermi. V akčnom pláne musí byť zároveň uvedené, ako môžu príležitosti na financovanie z prostriedkov EÚ, ako aj vnútroštátne a regionálne financovanie (a súkromné financovanie) podporiť zavádzanie projektu.

Zoznam už financovaných centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy je dostupný na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal). Prehľady financovaných projektov sú dostupné aj na webovom sídle GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a  začlenenie16 .

Kritériá oprávnenosti

Návrhy projektov centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy sú oprávnené na získanie grantu z programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Oprávnené účastnícke organizácie (Kto môže podať žiadosť?)

Oprávnení žiadatelia (prijímatelia a prípadne prepojené subjekty) musia:

 • byť právnickými osobami (verejnými alebo súkromnými subjektmi),
 • mať sídlo v jednej z oprávnených krajín, t. j. v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu,
 • pôsobiť v sektore odborného vzdelávania a prípravy alebo vo sfére práce.
 • Organizácie pôsobiace v sektore odborného vzdelávania a prípravy alebo vo sfére práce z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, sa môžu takisto zúčastniť ako prijímatelia, prepojené subjekty alebo pridružení partneri, ale nie ako koordinátori.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

Účastníckymi organizáciami môžu byť napr. (neúplný zoznam):

 • poskytovatelia OVP,
 • organizácie zastupujúce poskytovateľov OVP,
 • spoločnosti, organizácie zastupujúce odvetvovú alebo sektorovú sféru, alebo iných zamestnávateľov,
 • národné/regionálne kvalifikačné orgány,
 • výskumné ústavy,
 • inovačné agentúry,
 • orgány regionálneho rozvoja.
 • medzinárodné organizácie pôsobiace v oblasti OVP.

Zloženie konzorcia (Počet a profil účastníckych organizácií)

Partnerstvo musí zahŕňať aspoň ôsmich žiadateľov (prijímateľov) aspoň zo štyroch členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu.

Každý členský štát EÚ alebo tretia krajina pridružená k programu musí mať:

 1. aspoň jedna organizácia zastupujúca podnikateľskú, odvetvovú alebo sektorovú sféru, alebo iných zamestnávateľov a
 2. aspoň jeden poskytovateľ odborného vzdelávania a prípravy (na sekundárnej a/alebo terciárnej úrovni).

Prepojené subjekty a pridružení partneri sa nezapočítavajú do tejto minimálnej konfigurácie konzorcia. Nemôžu byť koordinačnou organizáciou.

Koordinačná organizácia musí pochádzať z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu.

Organizácie z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, sa môžu na ňom takisto zúčastniť ako prijímatelia alebo prepojené subjekty, pokiaľ preukážu, že ich účasť má pre projekt dôležitú pridanú hodnotu. Môžu sa zúčastniť aj ako pridružení partneri.

Oprávnené aktivity

Žiadateľ sa musí zaoberať tromi skupinami aktivít (s uvedením podrobností o konkrétnych akciách a výstupoch). Pre každú skupinu je potrebné vybrať minimálny počet aktivít z uvedeného zoznamu:

 • aspoň štyri aktivity v rámci skupiny 1 – Výučba a vzdelávanie,
 • aspoň tri aktivity v rámci skupiny 2 – Spolupráca a partnerstvo a
 • aspoň dve aktivity v rámci skupiny 3 – Správa a financovanie.

Skupiny sú opísané v oddiele Príprava projektu.

Aktivity v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na úrovniach EKR od 3 do 8 vrátane vyššej sekundárnej úrovne, postsekundárnej (nezahrňovanej do terciárnej) úrovne, ako aj terciárnej úrovne (napr. univerzity aplikovaných vied a polytechnické inštitúty atď.) sú oprávnené. Žiadosti však nemôžu obsahovať iba aktivity zacielené na učiacich sa na terciárnej úrovni; ak sú zamerané na OVP na post-sekundárnej úrovni (úrovne EKR 6 až 8), musia obsahovať aspoň jednu ďalšiu kvalifikačnú úroveň OVP od EKR 3 do EKR 5, ako aj významnú zložku učenia sa na pracovisku.

Geografická poloha (Miesto realizácie aktivít)

Aktivity sa musia uskutočňovať v oprávnenej krajine (pozri časť A tohto sprievodcu).

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 48 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny dohody o grante sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) prostredníctvom portálu financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE.

Pred podaním žiadosti si pozrite príslušné najčastejšie otázky na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 7. mája, 17.00.00 h (bruselského času).

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Príprava projektu

Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy sú charakteristické prijímaním systémového prístupu, prostredníctvom ktorého inštitúcie OVP aktívne prispievajú k spoluvytváraniu „ekosystémov zručností“, spoločne s najširším spektrom ďalších miestnych/regionálnych partnerov. Očakáva sa od nich, že poskytovanie kvalitnej kvalifikácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy nebude to jediné, čím sa budú zaoberať.

Ďalej sa uvádza zoznam bežných aktivít, ktoré poskytujú centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy. Projekty budú dosahovať ciele, ak budú vychádzať z kombinácie týchto aktivít (zarážky predstavujú orientačné príklady možných akcií v rámci každej aktivity)17 .

Opis skupín:

Skupina 1 – Výučba a vzdelávanie

Aktivita 1. Poskytovanie zručností dôležitých pre trh práce
 • predvídaním budúcich potrieb v oblasti zručností pomocou efektívnych prostriedkov rýchlej identifikácie meniacich sa potrieb trhu práce18  a zosúlaďovaním ponúkaných zručností so zručnosťami požadovanými v rámci pracovných príležitostí, a to aj s prihliadnutím na prácu vykonanú v rámci sektorovej koncepcie19 , ak je relevantná a dostupná,
 • zameraním sa na technické zručnosti a  kľúčové kompetencie20 ,
 • začlenením zručností potrebných pre zelenú a digitálnu transformáciu21 .
Aktivita 2. Presadzovanie celoživotného vzdelávania a inkluzívneho prístupu v OVP:
 • zabezpečovaním príležitostí na vzdelávanie ľuďom všetkých vekových skupín a z každého sociálno-ekonomického prostredia22 ,
 • kombinovaním ponúk na kvalifikáciu v oblasti počiatočného OVP s ponukami v oblasti ďalšej odbornej prípravy na účely zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, ktoré vychádzajú z informovanosti pre oblasť zručností23 ,
 • Poskytovanie programov v sektore OVP na vysokoškolskej úrovni pri vytváraní flexibilných vzdelávacích dráh a mechanizmov spolupráce medzi OVP a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania24 .
Aktivita 3. Príprava učebných plánov a kvalifikácií umožňujúca flexibilitu a individualizáciu výsledkov:
 • vypracovaním individuálnych študijných plánov25  alebo vzdelávacích dráh pre každého učiaceho sa26 ​​​​​​​ vrátane dospelých,
 • začlenením medzinárodnej mobility učiacich sa27  do učebných plánov, zabezpečením potvrdzovania a uznávania vzdelávacích výstupov získaných v zahraničí,
 • navrhnutím kvalifikácií, v ktorých sa integrujú prvky školského vzdelávania, ako aj vzdelávania na pracovisku28 ,
 • vypracovaním európskych základných odborných profilov29 , ktoré prispievajú k mobilite učiacich sa a pracovníkov, pričom sa zabezpečuje ich uznávanie, ako aj transparentnosť, pochopenie a prenosnosť vzdelávacích výstupov30 ​​​​​​​,
 • vypracovaním a/alebo používaním mikrocertifikátov31  na uznanie výstupov krátkodobého vzdelávania prispôsobeného rýchlo sa meniacej spoločnosti a trhu práce,
 • využívaním európskych digitálnych certifikátov na vzdelávanie, ktorými sa umožňuje jednoduché overenie, potvrdenie a uznanie certifikátov akéhokoľvek rozsahu, tvaru alebo formy.
Aktivita 4. Vypracovanie inovačných výučbových a vzdelávacích materiálov a metodík zameraných na učiacich sa:
Aktivita 5. Investovanie do počiatočného a ďalšieho profesijného rozvoja učiteľov a  školiteľov45
 • v oblasti pedagogických, technických, zelených a digitálnych zručností vrátane tých, ktoré sú potrebné na elektronické a dištančné učenie sa,
 • začlenenie mobility učiteľov a školiteľov do stratégií vzdelávania, rozvoja a  internacionalizácie46 ,
 • podpora vytvárania kvalitnej kultúry založenej na vymedzených systémoch riadenia47 .
Aktivita 6. Zavedenie výkonných mechanizmov zabezpečenia kvality:
 • na základe európskych nástrojov a mechanizmov, ako napríklad EQAVET,
 • snahy o získanie osvedčenia o vzdelaní a poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy na základe noriem vypracovaných príslušnými vnútroštátnymi a/alebo medzinárodnými normalizačnými organizáciami, ako napr. ISO 21001 alebo EFQM (pozri aj značku EVTA pre excelentnosť OVP).
Aktivita 7. Zavedenie účinných mechanizmov spätnej väzby a systémov sledovania uplatnenia absolventov:
 • stanovenie postupov, mechanizmov a nástrojov na účinnú spätnú väzbu a preskúmanie v rámci strategického vzdelávacieho procesu v organizácii OVP na účely podpory rozvoja vysokokvalitného poskytovania a zlepšovania príležitostí pre učiacich sa,
 • umožnenie včasného prispôsobenia poskytovania vzdelávania na základe účinných mechanizmov spätnej väzby48 .
Aktivita 8. Poskytovanie poradenských služieb:
 • zabezpečenie kvalitného poradenstva49  pre mladých ľudí aj dospelých na účely ich podpory pri výbere kariéry, vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich účasti na celoživotnom vzdelávaní,
 • poskytovanie prispôsobenej podpory zraniteľným ľuďom,
 • umožnenie využívania nároku na odbornú prípravu dospelým.
Aktivita 9. Poskytovanie potvrdzovania predchádzajúceho vzdelania:
 • poskytovanie potvrdzovania zručností bez ohľadu na to, ako boli získané, a to aj mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy: v práci, doma alebo pri dobrovoľných aktivitách50 , ako základ poskytovania personalizovanej odbornej prípravy.

Skupina 2 – Spolupráca a partnerstvo

Aktivita 10. Zriaďovanie partnerstiev podnikov a vzdelávacích inštitúcií:
 • pestovanie vzájomne výhodných vzťahov s podnikateľským sektorom tvorbou dlhodobých partnerstiev podnikov a vzdelávacích inštitúcií, a to aj pre inovácie a predvídanie zručností,
 • spolupráca pri neustálom skúmaní a aktualizovaní učebných plánov s cieľom zabezpečiť ich relevantnosť pre potreby učiacich sa a trhu práce, a to najmä pokiaľ ide o učenie sa na pracovisku a učňov,
 • podpora spoločností, iných zamestnávateľov a najmä MSP, pomocou odbornej prípravy prispôsobenej zvyšovaniu úrovne zručností a získavaniu nových zručností,
 • spolupráca s verejnými službami zamestnanosti a občianskou spoločnosťou na zvyšovaní úrovne zručností alebo rekvalifikácii nezamestnaných a neaktívnych ľudí,
 • podpora sektorovej a regionálnej spolupráce vrátane zapojenia sa do Paktu o zručnostiach51  a vytváranie synergií so sektorovou koncepciou, ak je to relevantné a dostupné.
 • poskytovanie technickej podpory, posudzovania potrieb v oblasti zručností, nástrojov a metodík MSP,
 • organizovanie učenia sa na pracovisku, učňovskej prípravy a stáží, príležitostí pre učiacich sa, spoločného využívania zariadení, ako aj výmen učiteľov a školiteľov medzi spoločnosťami a centrami OVP52 .
Aktivita 11. Aplikovaný výskum a inovácia:
 • spolupráca so spoločnosťami, a najmä MSP na projektoch aplikovaného výskumu53  s účasťou učiacich sa a zamestnancov v OVP,
 • využívanie alebo vytváranie centier inovácií a  centier šírenia technológií54  na podporu inovačného procesu v MSP so zapojením učiacich sa a zamestnancov v OVP,
 • prispievanie k tvorbe a šíreniu nových vedomostí55 .
Aktivita 12. Internacionalizácia OVP a mobilita v zahraničí:
 • príprava strategického plánovania medzinárodných aktivít, úzko previazaná s rozvojom inštitúcie OVP a kvalitou vyučovacích postupov a postupov vzdelávania56 ,
 • vytváranie štruktúr a opatrení podpory na posilnenie a zabezpečenie kvality skúseností s mobilitou v sektore OVP (vrátane virtuálnej mobility) medzi partnermi v sieti centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (CEOVP), a to v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus57 ,
 • zavádzanie iniciatív na mobilizovanie učiacich sa, učiteľov a školiteľov (vrátane interných školiteľov), ako aj expertov, s cieľom využívať príležitosti na účasť na mobilite v zahraničí ponúkané programom Erasmus+ (Ka1).
Aktivita 13. Posilňovanie podnikateľských zručností a iniciatív:
 • rozvoj podnikateľskej kultúry v rámci organizácií OVP58  vrátane lídrov, zamestnancov, učiteľov a školiteľov, ako aj učiacich sa59 ​​​​​​​,
 • spolupráca s miestnymi partnermi na rozvoji podnikateľských zručností a prístupov učiacich sa v reakcii na výzvy reálneho sveta,
 • poskytovanie miestnych podnikateľských inkubátorov pre učiacich sa v OVP na rozvoj ich podnikateľských60  iniciatív alebo vytváranie prepojení na tieto inkubátory.
Aktivita 14. Zvyšovanie atraktívnosti OVP:
 • realizáciou komunikačných kampaní a aktivít na zvyšovanie atraktívnosti OVP61  a aktívnou účasťou na nich,
 • informovaním o pracovných príležitostiach pre absolventov OVP a prilákaním mladých ľudí a dospelých (vrátane žiakov základných a študentov stredných škôl) k vzdelávacím dráham v sektore OVP,
 • zriadením medzinárodných kampusov alebo letných táborov pre OVP62  zameraných na učiacich sa, učiteľov a školiteľov, lídrov v inštitúciách OVP, odbory, ako aj ľudí zvažujúcich možnosti odborného štúdia v budúcnosti. Môžu sa zameriavať na konkrétne povolania, produkty alebo služby, ako aj na zložité výzvy spoločenského a hospodárskeho významu.
Aktivita 15. Súťaže v zručnostiach:
 • posilnenie účasti učiacich sa na sektorových, národných a medzinárodných súťažiach v zručnostiach zameraných na zvyšovanie atraktívnosti OVP a excelentnosti v sektore OVP (napr. na súťažiach World Skills a/alebo EuroSkills). Upozorňujeme, že ceny nie sú oprávneným nákladom v rozpočte.

Skupina 3 – Správa a financovanie

Aktivita 16. Autonómia a účinná správa OVP:
 • rozvoj kapacity poskytovateľov OVP v oblasti nezávislého prijímania zodpovedných rozhodnutí o vzdelávacích, organizačných, finančných, personálnych a ďalších záležitostiach pri vykonávaní aktivity v rozsahu vymedzenom vnútroštátnymi pravidlami a  predpismi63 ,
 • zapájanie relevantných zainteresovaných strán, najmä spoločností, komôr, profesijných a sektorových združení, odborov, vnútroštátnych a regionálnych orgánov a sociálnych partnerov vrátane zástupcov učiacich sa, do správy systémov OVP.
Aktivita 17. Strategický prístup k rozvoju a riadeniu zručností:
 • aktívne zapájanie do vnútroštátnych a regionálnych systémov riadenia zručností, 
 • začleňovanie hľadiska zručností do tvorby politík zamestnanosti a sociálnych politík na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.
Aktivita 18. Spoluvytváranie ekosystémov zručností:
 • mobilizovanie relevantných hospodárskych a sociálnych partnerov, ako aj ďalších inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, s cieľom zapojiť ich do miestnych ekosystémov zručností zameraných na podporu inovácie, stratégií pre inteligentnú špecializáciu, klastrov, sektorov a hodnotových reťazcov (priemyselných ekosystémov) alebo vytvárať takéto ekosystémy,
 • zabezpečenie toho, aby miestne ekosystémy zručností prispievali k prilákaniu zahraničných investícií64 , a to včasným poskytovaním zručností pre spoločnosti, ktoré investujú na miestnej úrovni.
Aktivita 19. Vypracovanie udržateľných finančných modelov:
 • kombinovanie verejného a súkromného financovania65 , ako aj príjmových činností a plné využívanie systémov financovania založených na výkonnosti (v prípade potreby).
Aktivita 20. Plnohodnotné využívanie vnútroštátnych finančných nástrojov, ako aj finančných nástrojov EÚ:
 • môže k nim patriť podpora aktivít v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, mobilita učiacich sa a zamestnancov, aktivity aplikovaného výskumu, investície do infraštruktúry na modernizáciu centier OVP pomocou pokročilého vybavenia, zavádzanie systémov riadenia na zabezpečovanie excelentnosti a udržateľnosti organizácií OVP a služieb, ktoré poskytujú.

Vo formulári žiadosti o projekt sa musí každá zo zvolených aktivít jednoznačne identifikovať, musí sa vysvetliť jej výber a opísať, ako sa činnosťou vykonávanou v rámci týchto aktivít konkrétne prispeje k relevantným pracovným balíkom a k celkovým cieľom projektu.

Očakávaný vplyv

Očakáva sa, že postupným zriaďovaním a rozvojom európskych sietí centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy sa zvýši reakcieschopnosť OVP v oblasti prispôsobenia poskytovaných zručností meniacim sa hospodárskym a sociálnym potrebám, čím sa zabezpečí, aby sa OVP stala primárnym poskytovateľom riešení výziev, ktoré predstavujú rýchlo sa meniace potreby v oblasti zručností.

Keďže centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy tvoria základnú súčasť vedomostného trojuholníka, čiže úzkej spolupráce medzi podnikmi, vzdelávaním a výskumom, a zohrávajú významnú úlohu v oblasti poskytovania zručností na podporu inovácie a inteligentnej špecializácie, očakáva sa, že budú zabezpečovať vysokokvalitné zručnosti a kompetencie, ktoré budú viesť ku kvalitnému zamestnaniu a kariérnym príležitostiam spĺňajúcim potreby inovačného, inkluzívneho a udržateľného hospodárstva.

Vzhľadom na to, že sú centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy pevne ukotvené v regionálnych/miestnych kontextoch a zároveň fungujú na nadnárodnej úrovni, budú vytvárať pevné a odolné partnerstvá medzi komunitou OVP a sférou práce na národnej aj cezhraničnej úrovni. Takisto sa tým prispeje k internacionalizácii OVP, keďže sa spoja partneri z celého sveta. Budú zamerané na vzostupnú konvergenciu excelentnosti v OVP, ktorú by bolo ťažké dosiahnuť bez stimulov, technickej podpory a príležitostí na vzájomné učenie ponúkaných zo strany EÚ.

Od individuálnych projektov sa očakáva, že sa nimi prostredníctvom rozsiahleho šírenia výstupov projektu na nadnárodnej, národnej a/alebo regionálnej úrovni a vypracovania dlhodobého akčného plánu postupného zavádzania výstupov projektu do praxe pri prihliadnutí na národné a regionálne stratégie pre rozvoj a inteligentnú špecializáciu zabezpečí zapojenie príslušných zainteresovaných strán z účastníckych organizácií aj mimo nich, ako aj trvajúci vplyv projektu po jeho skončení.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Uplatňujú sa tieto kritériá na vyhodnotenie návrhov:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 35)

 • Prepojenie s politikou: v návrhu sa vysvetľuje, ako sieť nadnárodnej spolupráce centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy prispeje k dosiahnutiu cieľov politických priorít, na ktoré sa vzťahuje odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a  odolnosť66 , ako aj Osnabrückská deklarácia67 ​​​​​​​;
 • Hodnoty EÚ: návrh je dôležitý pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv, ako aj boj proti akejkoľvek diskriminácii.
 • Konzistentnosť: do akej miery sa v návrhu riešia ciele výzvy, do akej miery sú ciele jasne vymedzené, realistické a riešia problémy, ktoré sú relevantné pre účastnícke organizácie; miera, do akej návrh poskytuje analýzu primeraných potrieb;
 • Aktivity: do akej miery sa aktivity vybraté spomedzi troch skupín jednoznačne identifikujú, opisujú a prepájajú na celkové ciele projektu.
 • Inovácie: v návrhu sa zohľadňujú najmodernejšie metódy a techniky, pričom návrh vedie k inovačným výsledkom a riešeniam vo svojej oblasti všeobecne alebo v geografickom kontexte, v ktorom sa projekt realizuje (napr. obsah, dosiahnuté výstupy, použité pracovné postupy, zapojené alebo zacielené organizácie a osoby).
 • Regionálny rozmer: v návrhu sa preukazuje jeho príspevok k regionálnemu rozvoju a stratégiám pre inteligentnú špecializáciu na základe identifikácie miestnych/regionálnych výziev v každej z účastníckych krajín.
 • Spolupráca a partnerstvá: miera, do akej sa v návrhu primerane identifikujú a doň primerane začleňujú najrelevantnejší partneri, ktorí sú potrební na realizovanie cieľov projektu, a vysvetľuje, ako sa dosiahnu pevné a odolné vzťahy na miestnej aj nadnárodnej úrovni medzi komunitou OVP a podnikmi (ktoré môžu byť zastúpené komorami alebo združeniami), v rámci ktorých ide o recipročné a vzájomne prospešné interakcie.
 • Európska pridaná hodnota: v návrhu sa jednoznačne preukazuje jeho pridaná hodnota na individuálnej (učiaci sa a/alebo zamestnanci), inštitucionálnej a systémovej úrovni spočívajúca vo výsledkoch, ktoré by partneri len ťažko dosiahli bez európskej spolupráce.
 • Internacionalizácia: v návrhu sa preukazuje, že prispieva k medzinárodnému rozmeru excelentnosti OVP, ako aj k vypracúvaniu stratégií na posilnenie nadnárodnej mobility učiacich sa a zamestnancov, ako aj udržateľných partnerstiev v rámci OVP.
 • Digitálne zručnosti: miera, do akej sa v návrhu plánujú aktivity súvisiace s rozvojom digitálnych zručností (napr. predvídanie zručností, inovačné učebné plány a metodiky výučby, usmernenia atď.).
 • Zelené zručnosti: miera, do akej sa v návrhu plánujú aktivity (napr. predvídanie zručností, inovačné učebné plány a metodiky výučby, usmernenia atď.) súvisiace s prechodom na obehové a ekologické hospodárstvo.
 • Sociálny rozmer: návrh zahŕňa horizontálny záujem v rámci rôznych akcií na riešenie rozmanitosti a propagáciu spoločných hodnôt, rovnosti vrátane rodovej rovnosti, nediskriminácie a sociálnej inklúzie, a to aj v prípade osôb so špeciálnymi potrebami/s nedostatkom príležitostí.

Kvalita návrhu a realizácie projektu - (maximálny počet bodov: 25)

 • Koherentnosť: celkovým návrhom projektu sa zabezpečuje konzistentnosť medzi cieľmi a aktivitami projektu. Návrh obsahuje súdržný a komplexný súbor primeraných aktivít a služieb na uspokojenie identifikovaných potrieb a na docielenie očakávaných výsledkov.
 • Aktivity: očakávané výstupy/výsledky úsilia, ktoré je potrebné vynaložiť v rámci každej aktivity zvolenej z troch klastrov, ako aj jeho konkrétny prínos pre relevantné pracovné balíky a celkové ciele projektu, je jednoznačne opísaná.
 • Metodika: kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky a jej vhodnosť na dosahovanie očakávaných výsledkov.
 • Riadenie: koordinátor preukazuje vysokokvalitné riadenie, schopnosť koordinovať nadnárodné siete a vodcovstvo v zložitom prostredí a zavádza kvalitné mechanizmy riadenia. Harmonogram, organizácia, úlohy a povinnosti sú riadne vymedzené a realistické. V návrhu sa jednotlivým aktivitám prideľujú náležité zdroje. Vymedzí sa jasný súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti a harmonogram ich posudzovania a dosahovania.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje primerané zdroje na dosiahnutie úspechu, nie je predimenzovaný ani poddimenzovaný. Návrh je nákladovo efektívny a prideľujú sa v ňom primerané zdroje na jednotlivé aktivity,
 • Pracovný plán: kvalita a účinnosť pracovného plánu vrátane miery, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi. Zahŕňa primerané fázy prípravy, realizácie, monitorovania, využívania, hodnotenia a šírenia výsledkov.
 • Kontrola kvality: kontrolnými opatreniami (priebežné hodnotenie kvality, partnerské hodnotenia, aktivity referenčného porovnávania atď.) a ukazovateľmi kvality sa zabezpečuje vysokokvalitná realizácia projektu. Problémové oblasti/riziká projektu sú jasne vymedzené a prijali sa náležité opatrenia na zmiernenie súvisiaceho rizika. Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú procesy odborného hodnotenia. Tieto procesy zahŕňajú nezávislé externé posúdenie kvality, ktoré sa uskutoční v polovici realizácie projektu a po jeho skončení.
 • Ak projekt obsahuje aktivity v rámci mobility (pre učiacich sa a/alebo zamestnancov): 
  • kvalita praktických opatrení, riadenia a foriem podpory,
  • miera, do akej sú tieto aktivity primerané z hľadiska cieľov projektu a zahŕňajú primeraný počet účastníkov,
  • kvalita mechanizmov na uznávanie a potvrdzovanie vzdelávacích výstupov účastníkov je v súlade s európskymi zásadami a nástrojmi na transparentnosť a uznávanie kvalifikácií.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

 • Zloženie: projekt zahŕňa vhodnú kombináciu komplementárnych účastníckych organizácií s potrebným profilom, kompetenciami, skúsenosťami a odbornými znalosťami na úspešnú realizáciu všetkých aspektov projektu. Rola každého partnera je jasne určená a zároveň je vysvetlená jej pridaná hodnota.
 • Vzostupná konvergencia: miera, do akej partnerstvo spája organizácie pôsobiace v sektore odborného vzdelávania a prípravy alebo vo sfére práce, ktoré sa nachádzajú v rôznych fázach rozvoja prístupov k excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, a umožňuje bezproblémovú a účinnú výmenu odborných znalostí a vedomostí medzi partnermi.
 • Geografický rozmer: miera, do akej partnerstvo zahŕňa relevantných partnerov z rôznych geografických regiónov, ako aj miera, do akej žiadateľ odôvodnil geografické zloženie partnerstva a preukázal jeho relevantnosť pri dosahovaní cieľov centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy; ako aj miera, do akej partnerstvo zahŕňa široký a primeraný rozsah príslušných aktérov na miestnej aj regionálnej úrovni.
 • Zapojenie tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu: ak je to vhodné, zapojenie účastníckych organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, predstavuje pre projekt významnú pridanú hodnotu.
 • Spolupráca: rozhodovanie a komunikácia medzi účastníckymi organizáciami, účastníkmi a všetkými ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami sú jasne a primerane podrobne opísané (napríklad: počet a načasovanie stretnutí, zloženie skupín, opis cieľov a očakávaných výsledkov atď.) a znázornené v Ganttovom diagrame/časovom harmonograme projektu.

Vplyv (maximálny počet bodov: 20)

 • Využitie: v návrhu sa preukazuje, ako partneri a ostatné zainteresované strany využijú výstupy projektu. Návrh obsahuje prostriedky na meranie využívania výsledkov počas životného cyklu projektu a aj po jeho skončení.
 • Šírenie výsledkov: v návrhu sa uvádza jasný plán šírenia výsledkov, ktorý obsahuje primerané ciele, aktivity, príslušný harmonogram, nástroje a kanály na zabezpečenie účinného šírenia výsledkov a prínosov smerom k zainteresovaným stranám, tvorcom politík, odborníkom v oblasti poradenstva, podnikom, mladým učiacim sa atď. počas životného cyklu projektu a po jeho skončení; v návrhu sa uvádza aj to, ktorí partneri budú za šírenie výsledkov zodpovední.
 • Vplyv: v návrhu sa preukazuje potenciálny vplyv projektu: 
  • na účastníkov a účastnícke organizácie počas životného cyklu projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu, ako aj jeho potenciál rozšíriť sa na miestny, regionálny, vnútroštátny a/alebo európsky rozvoj zručností v sektore OVP.
 • Návrh obsahuje opatrenia, ako aj jasne vymedzené ciele a ukazovatele týkajúce sa monitorovania pokroku a posúdenia očakávaného (krátkodobého a dlhodobého) vplyvu.
 • Udržateľnosť: v návrhu sa vysvetľuje, ako sa bude centrum excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy ďalej rozvíjať; návrh obsahuje dlhodobý akčný plán na postupné zavádzanie výstupov projektu a udržateľné partnerstvá medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a kľúčovými zainteresovanými stranami z odvetvia na príslušnej úrovni; vytvorený plán zahŕňa identifikáciu primeraných štruktúr správy, ako aj plány pre škálovateľnosť a finančnú udržateľnosť vrátane identifikácie finančných prostriedkov (európskych, vnútroštátnych a súkromných) na zabezpečenie dlhodobo udržateľného dosahovania výsledkov a prínosov.

O finančnej podpore žiadostí sa uvažuje len vtedy, ak získajú aspoň 70 bodov (z celkových 100 bodov), pričom sa prihliada aj na dosiahnutie požadovaného minimálneho počtu bodov na úspešnosť v prípade každého zo štyroch kritérií na vyhodnotenie návrhov: aspoň 18 bodov v kategórii Relevantnosť projektu; aspoň 13 bodov v kategórii Kvalita návrhu a realizácie projektu a 11 bodov v kategóriách Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a Vplyv.

Návrhy ex aequo sa zostavia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, priorita sa určí na základe počtov bodov získaných v rámci kritéria Kvalita návrhu a realizácie projektu. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, priorita sa určí na základe počtov bodov získaných v rámci kritéria Vplyv.

Ak na základe toho nie je možné určiť uprednostnenie, ďalšie určenie uprednostnenia je možné vykonať zohľadnením celkového portfólia projektu a vytvorením pozitívnych synergií medzi projektmi, prípadne inými faktormi súvisiacimi s cieľmi výzvy. Tieto faktory budú zdokumentované v správe panelu.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Známka excelentnosti

Návrhom projektov, ktoré boli vyhodnotené ako presahujúce prahovú hodnotu kvality, čiže dosiahli celkové hodnotenie aspoň 75 %, ktoré však nie je možné financovať z programu Erasmus+ v dôsledku nedostatku dostupných rozpočtových prostriedkov v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov, možno udeliť známku excelentnosti, ktorou sa potvrdzuje kvalita návrhu a ktorá uľahčuje získanie alternatívneho financovania na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

Známka excelentnosti je osvedčenie so značkou kvality udeľované kvalitným návrhom projektov, ktoré nemožno financovať z programu Erasmus+ v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov68 . Touto známkou sa uznáva kvalita návrhu a uľahčuje hľadanie alternatívneho financovania. Financujúce subjekty na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni sa môžu rozhodnúť z dôvodu vysokokvalitného hodnotenia, ktoré vykonali nezávislí odborníci Komisie, návrh projektu s touto značkou financovať priamo, bez toho, aby vykonali nový kompletný proces hodnotenia. Udelenie známky excelentnosti môže uľahčiť aj alternatívne financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRV) alebo Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v súlade s článkom 73 ods. 4 všeobecného nariadenia (VN)69 .

Žiadatelia by mali vedieť, že udelenie známky excelentnosti nezaručuje automatické získanie alternatívneho financovania, keďže rozhodnutie o potenciálnom financovaní návrhov projektov s touto známkou je plne v právomoci riadiacich orgánov fondov politiky súdržnosti v rámci EFRV alebo ESF+, prípadne iných financujúcich subjektov na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Ak to žiadateľ vo formulári žiadosti vopred povolil, údaje o návrhoch projektov s touto známkou môžu národné agentúry poskytnúť riadiacim orgánom fondov politiky súdržnosti a iným potenciálne zainteresovaným financujúcim subjektom na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, a to pri plnom dodržaní pravidiel zachovania dôvernosti návrhu a ochrany osobných údajov.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Suma bude stanovená orgánom udeľujúcim grant na základe odhadovaného rozpočtu projektu, výsledku hodnotenia a miery financovania vo výške 80 %.

Maximálna výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje 4 milióny EUR.

Finančná podpora tretím stranám vo forme grantov alebo cien nie je povolená.

Náklady na dobrovoľníkov sú povolené. Majú formu jednotkových nákladov, ako sú vymedzené v rozhodnutí Komisie o jednotkových nákladoch na dobrovoľníkov70 .

Jednotkové náklady na MSP pre vlastníkov MSP sú povolené. Mali by mať formu jednotkových nákladov vymedzených v rozhodnutí Komisie o jednotkových nákladoch pre vlastníkov MSP71 .

Príslušný pracovný balík by mal obsahovať náklady aspoň na jedno ročné zasadnutie (jeden zástupca každého plnoprávneho partnera projektu) organizované Európskou komisiou/Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru alebo z jej iniciatívy na účely výmeny osvedčených postupov medzi centrami excelentnosti odborného vzdelávania a vzájomného učenia.

Stanovenie jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 1. prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 2. návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 3. žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie jednorazovej platby, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 4. do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante. Informácie sa nachádzajú v časti C tohto programového sprievodcu, v oddiele Oprávnené priame náklady.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).                  

Tagged in:  Žiaci a zamestnanci v oblasti OVP