Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Проекти за изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение (ПОО)

Проектите за изграждане на капацитет са проекти за международно сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации с дейност в областта на ПОО, в държави — членки на ЕС, трети държави, асоциирани към програмата, и трети държави, които не са асоциирани към програмата. Проектите имат за цел да се подкрепят релевантността, достъпността и отзивчивостта на институциите и системите за ПОО в трети държави, които не са асоциирани към програмата, като двигатели на устойчиво социално-икономическо развитие.

Чрез съвместни инициативи, с които се насърчава сътрудничеството в различни региони на света, това действие е насочено към увеличаване на капацитета на доставчиците на ПОО — особено в областта на управлението, приобщаването, осигуряването на качеството и иновациите — така че те да бъдат по-добре подготвени да се ангажират със сдруженията на частния сектор/предприятията/стопанските сдружения за проучване на възможностите за заетост и съвместно разработване на адекватни интервенции за ПОО. Международните партньорства следва да допринасят за подобряване на качеството на ПОО в третите държави, които не са асоциирани към програмата, по-специално чрез подобряване на капацитета на персонала и учителите в ПОО, както и чрез укрепване на връзката между доставчиците на ПОО и пазара на труда.

Предвижда се проектите за изграждане на капацитет за ПОО да допринасят за по-всеобхватните цели на политиката, преследвани от Европейската комисия и третите държави, които не са асоциирани към програмата, или на съответния регион, включително пакетите за инвестиции по линия на Глобалния портал.

Цели на Действието

По-конкретно действието ще:

 • Спомогне за изграждането на капацитета на доставчиците на ПОО за укрепване на сътрудничеството между частните и публичните заинтересовани страни в областта на професионалното образование и обучение за интервенции в ПОО, ориентирани към търсенето и към откриващите се възможности;
 • Допринесе за подобряване на качеството и способността за реакция на ПОО на социално-икономическите възможности и социалното развитие, за да се подобри адекватността на предоставянето на умения спрямо пазара на труда;
 • Подобри съгласуваността на предоставянето на ПОО с местните, регионалните и националните стратегии за развитие.

Тематични области

Особеностите, които характеризират изграждането на капацитет в ПОО, включват някои тематични области, представени по-долу. Предложенията следва да са насочени към една или повече от следните теми:

 • Учене в процеса на работа (за младежи и/или възрастни);
 • Механизми за осигуряване на качеството;
 • Професионално развитие на учители/обучители в системата на ПОО;
 • Ключови компетентности, включително предприемачество;
 • Публично-частни партньорства и диалог в областта на ПОО;
 • Иновации в областта на ПОО;
 • Екологични и цифрови умения за двойния преход;
 • Умения, съответстващи на настоящите и бъдещите възможности за работа, включително в перспективните вериги за създаване на стойност в процес на развитие.

Освен това кандидатите могат да обхванат тематични области, които не са представени по-горе. Необходимо е да се покаже, че такива дейности са особено подходящи за постигане на целите на поканата за представяне на предложения и на установените нужди.

Дейности

Предложените дейности трябва да са пряко свързани с целите и тематичните области на действието, т.е. те трябва да съответстват на една или повече от тематичните области, изброени по-горе, и да са изложени в описание на проекта, което обхваща целия период на изпълнение.

В контекста на това международно действие в световен мащаб дейностите по проекта трябва да се съсредоточат върху изграждането и укрепването на капацитета на организациите, чиято дейност е свързана с областта на ПОО, главно в трети държави, които не са асоциирани към програмата, обхванати от действието.

Финансираните проекти ще могат да интегрират широк спектър от сътрудничество, обмен, комуникация и други дейности, включително например:

 • създаване и развитие на мрежи и обмен на добри практики между доставчици на ПОО в трети държави, които не са асоциирани към програмата, и в държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата;
 • създаване на инструменти, програми и други материали за изграждане на капацитета на институциите от трети държави, които не са асоциирани към програмата (схеми за практическо обучение, програми за обучение и инструменти за оценяване и валидиране на резултатите от обучението в областта на ПОО, индивидуални планове за действие за участващите институции; методи за професионално ориентиране, консултиране и наставничество…);
 • създаване на механизми за включване на частния сектор както в разработването и изпълнението на учебните програми, така и за предоставяне на висококачествен опит в процеса на работа на учещите в областта на ПОО;
 • разработване и трансфер на педагогически подходи, материали и методи за преподаване и обучение, включително учене в процеса на работа, виртуална мобилност, образователни ресурси със свободен достъп и по-пълно използване на потенциала на ИКТ;
 • разработване и прилагане на дейности за международен (виртуален) обмен предимно за персонала (включително учители и непреподавателски персонал, като директори на училища, ръководители, съветници, консултанти и т.н.).

В случай че се предлагат дейности за мобилност на учещи и персонал, те следва да допринасят пряко за целите на проекта и да са силно застъпени в логиката на проекта като цяло.

Предложените дейности следва да носят добавена стойност и ще имат пряко въздействие върху постигането на резултатите от проекта.

Регионални приоритети

Наличният бюджет се разпределя между различните региони на света (т.е. Западни Балкани, Източно съседство, Държави от Южното Средиземноморие, Африка на юг от Сахара, Латинска Америка и Карибски басейн) и размерът на всеки бюджетен пакет е различен.

Допълнителна информация за наличните суми по всеки бюджетен пакет ще бъде публикувана в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

ЕС е определил редица приоритети по отношение на географския баланс конкретните цели. Освен това организациите се насърчават да работят с партньори от най-бедните и най-слабо развитите трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Регионалните приоритети, определени за това действие, са следните:

Ако кандидатурата включва участието на една или повече държави партньори на Европейската фондация за обучение (ETF), в предложението следва да бъдат представени доказателства за отговор на препоръките на ETF, формулирани в съответните регионални доклади1  по Процеса от Торино2 .

Западни Балкани  

 • Ще се дава приоритет на проекти, които допринасят за икономическия и инвестиционен план3  и/или за препоръките на Европейската фондация за обучение по Процеса от Торино (вж. по-горе); 
 • Мобилността на учещите (студентите) и персонала (учители, обучители, директори, ръководители и др.) ще бъде с привилегирован характер.

Източно съседство

Държави от Южното Средиземноморие 

Африка на юг от Сахара 

 • Приоритет ще се дава на най-слаборазвитите държави; специален акцент се поставя върху приоритетните държави в областта на миграцията; нито една държава няма да има достъп до повече от 8 % от предвиденото за региона финансиране; 
 • Ще се дава приоритет на проекти, които допринасят за съответните географски многогодишни индикативни програми6 на национално или регионално равнище и за инвестиционния пакет за Global Gateway за ЕС - Африка7 .
 • Ще се дава приоритет на проекти, които допринасят за насърчаването на публично-частния диалог между институциите за ПОО и частния сектор.

Латинска Америка  

 • Приоритет ще се дава на регионални проекти (проекти, включващи повече от една допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата) или проекти в държави със средни към ниски и средни към високи доходи;
 • Ще се дава приоритет на проекти, които допринасят за съответната географска 8  на национално или регионално равнище.  

Карибски басейн  

 • Приоритет ще се дава на регионални проекти (проекти, включващи повече от една допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата) или проекти в най-слаборазвитите държави със средни към ниски и средни към високи доходи; 
 • Ще се дава приоритет на проекти, които допринасят за съответната географска многогодишна индикативна програма9  на национално или регионално равнище.  

В случай, че проектите са насочени към горепосочените регионални приоритети, трябва да се демонстрира по какъв начин и до каква степен те помагат за постигането им. 

Създаване на проект

Проектът за изграждане на капацитет в областта на ПОО включва четири етапа:

 • Определяне и стартиране на проекта;
 • Подготовка, проектиране и планиране на проекта;
 • Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите;
 • Преглед на проекта и оценка на въздействието.

Участващите организации и участниците в дейностите следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето.

Определяне и стартиране

Определяне на проблем, нужда или възможност, към които можете да се насочите с идеята си за проект в контекста на поканата; определяне на ключовите дейности и основните резултати, които могат да се очакват от проекта; картографиране на съответните заинтересовани страни и потенциални партньори; формулиране на целта/целите на проекта; осигуряване на привеждането на проекта в съответствие със стратегическите цели на участващите организации; предприемане на известно първоначално планиране с оглед да се даде добър старт на проекта и събиране на необходимата информация за продължаване до следващия етап и т.н.

Подготовка, проектиране и планиране

Конкретизиране на обхвата на проекта и подходящия подход; ясно очертаване на предложената методология, осигуряваща съответствие между целите на проекта и дейностите по него; приемане на график на съответните задачи; оценка на необходимите ресурси и разработване на подробностите по проекта, например оценка на нуждите; определяне на стабилни цели и показатели за въздействието (конкретни, измерими, достижими, релевантни и обвързани със срокове); определяне на резултатите от проекта и от обучението; разработване на работна програма, формати на дейности, очаквано въздействие, прогнозен общ бюджет; изготвяне на план за изпълнение на проекта и на надежден и реалистичен план за комуникация, включващ стратегически аспекти на управлението на проекта, мониторинга, контрола на качеството, докладването и разпространението на резултатите; определяне на практическата организация и утвърждаване на целевата група/групи за предвидените дейности; сключване на споразумения с партньори, изготвяне на предложението и др.

Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите

Изпълнение на проекта в съответствие с планове, отговарящи на изискванията за докладване и комуникация; наблюдение на текущите дейности и оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо плановете на проекта; определяне и предприемане на корективни действия за справяне с отклоненията от плановете и с проблеми и рискове; установяване на несъответствия с определените стандарти за качество и предприемане на корективни действия, и др.

Преглед и оценка на въздействието

Оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо целите на проекта и плановете за изпълнение; оценка на дейностите и на тяхното въздействие на различни равнища, споделяне и използване на резултатите от проекта и др.

Освен това, когато е целесъобразно и съизмеримо, от проектите се очаква да:

 • включват дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване (въз основа на устойчиви партньорства), включително мерки за разширяване на приложението и за финансова устойчивост;
 • гарантира подходяща видимост и широко разпространение на резултатите от проекта на транснационално, национално и/или регионално равнище с участието на съответните партньори.

Хоризонтални аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането на Вашия проект

В допълнение към спазването на формалните критерии и създаването на устойчиви договорености за сътрудничество с всички партньори по проекта следните елементи могат да допринесат за увеличаване на въздействието и качественото изпълнение на проектите за изграждане на капацитет в различните фази на проекта.

Кандидатите се насърчават да вземат предвид тези възможности и измерения при разработването на своя проект. 

Приобщаване и многообразие

Програмата подкрепя проекти, които насърчават социалното приобщаване и са насочени към подобряването на достъпа до хора с по-малко възможности, включително хора с увреждания и мигранти, както и до хора, живеещи в селски и отдалечени райони, и хора, изправени пред социално-икономически трудности или пред всякакъв друг потенциален източник на дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

С проектите ще се спомогне за преодоляването на пречките, пред които са изправени посочените групи при достъпа до възможностите, предлагани от програмата, и ще се допринесе за създаването на приобщаваща среда, в която се насърчават равнопоставеността и равенството и се отговаря на нуждите на по-широката общност.

Устойчивост на околната среда

С програмата се подкрепя повишаването на осведомеността относно предизвикателствата, свързани с околната среда и изменението на климата.

Проектите се насърчават да развиват компетентности в различни сектори, свързани с устойчивостта, разработването на стратегии и методологии за екологични секторни умения, както и на ориентирани към бъдещето учебни програми, които удовлетворяват по-ефективно нуждите на хората.

С програмата също така се подкрепя изпитването на иновативни практики, като с това учещите и доставчиците на ПОО ще се подготвят да се превърнат в истински действащи сили на промяната (например чрез икономия на ресурси, намаляване на потреблението на енергия и на отпадъците, компенсиране на отпечатъка от въглеродните емисии, възможност за устойчив избор на хранене и мобилност и др.).

Цифрово измерение

С програмата се подкрепят плановете за цифрова трансформация в началното, средното и професионалното образование и обучение (ПОО). Тя насърчава целенасоченото използване на цифровите технологии.

Това обхваща развитието на цифрова педагогика и експертен опит в използването на цифрови инструменти, включително достъпни и помощни технологии, както и създаването и иновативното използване на цифрово образователно съдържание.

Общи ценности, гражданска ангажираност и участие

С програмата се подкрепя активното гражданство и етиката в ученето през целия живот. Проектите следва да предлагат възможности за участие на хората в демократичния живот и за социално и гражданско ангажиране.

Особено внимание ще се обръща и на повишаването на осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз, по-специално по отношение на общите ценности на ЕС, принципите на единството и многообразието, културната идентичност, културната осведоменост и социалното, културното и историческото наследство на участниците.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за проект за изграждане на капацитет в областта на ПОО?

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм“, проектните предложения за изграждане на капацитет в областта на ПОО трябва да отговарят на следните критерии:

Допустими участващи организации (Кой може да кандидатства?)

За да са допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) трябва:

 • да бъдат правни субекти (публичноправни или частноправни субекти);
 • да осъществяват дейност в областта на ПОО или на пазара на труда;
 • Участващи организации могат да бъдат например (неизчерпателно изброяване):
  • Доставчици на ПОО
  • Дружества, промишлени или секторни представителни организации или други работодатели
  • Национални/регионални квалификационни органи
  • Служби по заетостта
  • Научноизследователски институти
  • Агенции за иновации
  • Органи за регионално развитие
  • Международни организации;
 • да бъдат установени в една от допустимите държави, т.е. държава — членка на ЕС, трета държава, асоциирана към програмата, трета държава, която не е асоциирана към програмата, от допустим регион. 

  Допустимите региони, обхванати от това действие, са региони 1, 2, 3, 9, 10 и 11 (моля, вижте част А от настоящото ръководство). 

  Изключение: организации от Беларус (регион 2) и Руската федерация (регион 4) не са допустими за участие в това действие.

Координаторът трябва да е организация, работеща в областта на ПОО. Тя подава заявление от името на всички организации, участващи в проекта. Тя не може да бъде свързан субект. Организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, не могат да изпълняват ролята на координатор.

Други субекти могат да участват с други роли в консорциума, например като асоциирани партньори.

Състав на консорциума (Брой и профил на участващите организации)

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум от най-малко 4 кандидати (бенефициери, а не свързани субекти) от минимум 3 допустими държави:

 • най-малко 2 държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата;
  • всяка от тези участващи държави трябва да включва поне по 1 организация.
 • най-малко 1 допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата:
  • най-малко 2 организации от участващата допустима трета държава/държави, които не са асоциирани към програмата, от същия регион;
  • Организации от различни допустими региони не могат да участват в едни и същи проекти. Междурегионалните проекти не са допустими.

Консорциумът трябва да включва поне един доставчик на ПОО за образователното ниво след средното образование (но не висше).

Броят на организациите от държавите — членки на ЕС, и от трети държави, асоциирани към програмата, не може да бъде по-голям от броя на организациите от допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата. 

Свързаните субекти и асоциираните партньори не се включват в състава на консорциума.

Географско местоположение (Място на изпълнение на дейностите)

Дейностите трябва да се осъществяват в държавите на организациите, участващи в проекта.

В надлежно обосновани случаи, свързани с целите или изпълнението на проекта:

 • Дейности могат да се осъществяват и в седалището на институция на Европейския съюз, дори ако в проекта не участва организация от държавата — домакин на съответната институция; 
 • Дейностите, включващи споделяне и популяризиране на резултатите, могат да се провеждат и в рамките на съответните тематични транснационални събития/конференции в държави — членки на ЕС, или в трети държави, асоциирани към програмата, или в допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Продължителност на проекта

Обикновено проектите трябва да са с продължителност 12, 24 или 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и чрез изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) чрез портала Funding & Tender Opportunities (FTOP)

Покана №: ERASMUS-EDU-2024-CB-VET

Преди да кандидатствате, моля, вижте съответните често задавани въпроси във FTOP.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат заявлението за безвъзмездни средства не по-късно от 29 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Как се кандидатства?

За информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Прилагат се следните критерии:

Релевантност на проекта (максимален резултат: 30 точки)

 • Връзка с тематичните области: релевантност на предложението по отношение на целите и тематичните области на действието;
 • Регионални приоритети: предложението е насочено към регионалните приоритети, включително съответните документи на политиката, изброени по това действие (многогодишни индикативни програми, инвестиционен пакет на Global Gateway за ЕС—Африка, икономически и инвестиционни планове и регионални доклади за процеса от Торино);
 • Ценности на ЕС: Предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • Местен контекст: Предложението се основава на подходящ анализ на нуждите е осъществимо в местните условия на целевата(ите) държава(и);
 • Последователност: целите на кандидатурата са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и целевите групи;
 • Иновации: в предложението се предвижда прилагане на методи и техники, които отговарят на съвременното равнище на развитие на технологиите, както и изготвяне на иновативни резултати и решения за съответната област като цяло или за географския контекст, в който се изпълнява проектът (например съдържание, произведени крайни продукти, прилагани методи на работа, организации и лица, които участват или към които те са насочени);
 • Допълняемост: предложението допълва други вече осъществени от участващите организации инициативи;
 • Изграждане на капацитет: дейностите за изграждане на капацитет са ясно определени и са насочени към укрепване на капацитета, главно на участващите организации, от трети държави, които не са асоциирани към програмата;
 • Връзка със стратегии: дейностите се вписват в стратегиите за развитие на целевите доставчици на ПОО и подкрепят стратегиите на национално равнище, включително по-голямо внимание към пригодността за заетост, приобщаването, многообразието и участниците в неравностойно социално-икономическо положение, когато е уместно;
 • Хоризонтални аспекти: хоризонталните аспекти на програмата са взети предвид.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 30 точки)

 • Съгласуваност: цялостната структура на проекта осигурява съгласуваност между целите на проекта, дейностите и предложения бюджет. Предложението представя съгласуван и изчерпателен набор от подходящи дейности и услуги, посредством които ще бъдат удовлетворени установените потребности и ще бъдат реализирани предвидените резултати. Налице са подходящи етапи за подготовка, изпълнение, мониторинг, експлоатация, оценка и разпространение;
 • Методология: целесъобразността и качеството на предложената методология за посрещане на определените нужди;
 • Работен план: качеството и ефективността на работния план, включително доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултат;
 • Методи за неформално учене: качеството на предложените методи за неформално учене, ако има е приложимо, т.е. ако в заявлението са предложени методи за неформално учене;
 • Подбор на участниците: качеството на мерките за подбор на участниците, включени в дейностите по предложението, във връзка с целите за приобщаване и многообразие;
 • Признаване и валидиране: качеството на мерките за признаване и валидиране на резултатите от обучението на участниците, както и системното използване на европейски инструменти за прозрачност и признаване ( EQF10 , EQAVET11 , Европас (Europass)12 , ESCO13  и съответните рамки за компетентност като DigComp14 , EntreComp15 , LifeComp16 , GreenComp17 );
 • Мерки за контрол на качеството: наличието и релевантността на мерки за контрол на качеството, гарантиращи, че проектът ще бъде изпълнен с високо качество, в посочените времеви и бюджетни рамки;
 • Икономическа ефективност: степента на ефективност на проекта по отношение на разходите и разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности;
 • Дейности за мобилност: целесъобразността на мерките за подбор и/или включване на участници в дейности за мобилност (моля, вижте „Защита, здраве и безопасност на участниците“ в част А от настоящото ръководство, както и други изисквания и препоръки, приложими за проекти за мобилност по KД 1) — ако е приложимо, напр. ако в заявлението са предвидени дейности за мобилност.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

Конфигурация: проектът включва подходящ състав от взаимно допълващи се участващи организации с необходимия профил, опит и експертен капацитет, за да бъдат успешно реализирани всички аспекти на проекта;

 • Ангажираност: разпределението на отговорностите и задачите отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации.
 • Сътрудничество: наличието на ефективни механизми за координация и комуникация между участващите организации, както и с останалите заинтересовани страни.

Въздействие (максимален резултат: 20 точки)

 • Въздействие: потенциалното въздействие на проекта:
  • върху участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
  • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или международно равнище;
 • Разпространение: качеството на плана за разпространение: целесъобразност и качество на мерките за споделяне на резултатите от проекта във и извън участващите организации;
 • Използване на резултатите: предложението съдържа информация за начина на използване на резултатите от проекта от партньорите и от други заинтересовани страни. То описва мерки за използване на резултатите през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • Свободен достъп: предложението описва начините, по които изготвените материали, документи и аудиовизуални ресурси ще се предоставят безплатно и ще бъдат популяризирани чрез отворени лицензи и не съдържа непропорционални ограничения;
 • Устойчивост: качеството на плановете за осигуряване на устойчивостта на проекта: т.е. неговия капацитет да продължи да оказва въздействие и да генерира резултати през периода след усвояването на безвъзмездната финансова подкрепа от ЕС. Ако е уместно, как ще бъде ангажиран частният сектор по време на и след финансирането на проекта.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки (от общо 100 точки). Освен това те трябва да получат поне половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 15 точки за категориите „релевантност на проекта“ и „качество на структурата и изпълнението на проекта“; 10 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“).

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“.

Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група.

Очаквано въздействие

Очакваният принос на проектите, за които са отпуснати безвъзмездни средства, следва да се демонстрира чрез постигането на следните резултати:

 • укрепени връзки между системата за ПОО на третите държави, които не са асоциирани към програмата, и техния пазар на труда;
 • подобрени връзки между профилите на ПОО и местните/регионалните/националните стратегии и приоритети;
 • подобрен капацитет на доставчиците на ПОО, особено в областта на управлението, ръководството, приобщаването, осигуряването на качеството, иновациите и интернационализацията;
 • повишено запознаване на персонала, ръководителите, лицата, разработващи политики, и старшите учители с подходи, които сближават пазара на труда и ПОО;
 • подобрени знания, технически, управленски и педагогически умения на учителите и обучителите в системата на ПОО;
 • по-добър принос на учителите/обучителите, учещите в системата ПОО и работодателите за реформата на учебните програми, разработването на профили и обучението;
 • подобрено равнище на компетентностите, уменията и пригодността за заетост на учещите в системата на ПОО;
 • повишено сътрудничество между различни региони в света чрез съвместни инициативи;
 • развити компетентности на участващите организации по отношение на устойчивостта на околната среда;
 • подобрени цифрови умения и компетентности на целевите обществени групи чрез подходящи дейности и инициативи;
 • повишени социални и междукултурни компетентности в областта на ПОО.

 Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Сумата ще бъде определена от органа, предоставящ тези средства, въз основа на прогнозния бюджет на проекта, резултатите от оценката и процент на финансиране от 80 %.

Безвъзмездните средства от ЕС за проект ще варират от минимум 100 000 EUR до максимум 400 000 EUR

Не се допуска финансова помощ за трети страни под формата на безвъзмездни средства или награди.

Допускат се разходи за доброволци. Те са под формата на единични разходи, както е определено в Решението на Комисията относно единичните разходи за доброволци18 .

Допускат се единични разходи за собствениците на МСП. Те следва да бъдат под формата на единичните разходи, както е определено в Решението на Комисията относно единичните разходи за собствениците на МСП19 .

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на еднократната сума, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 • Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Можете да намерите повече информация в раздел „Допустими преки разходи“ в част В от настоящото ръководство за програмата.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Тази схема за финансиране ще позволи да се обърне особено внимание на крайните продукти, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Учащи и служители в областта на професионалното образование и обучение