Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение (ПОО)

Проектите за изграждане на капацитет са международни проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, работещи в областта на ПОО, в държави по програмата и трети държави, които не са асоциирани към програмата. Проектите имат за цел да се подкрепят релевантността, достъпността и отзивчивостта на институциите и системите за ПОО в трети държави, които не са асоциирани към програмата, като двигатели на устойчиво социално-икономическо развитие.

Цели на действието

По-конкретно действието ще:

 • укрепи връзките между системата за ПОО на третите държави, които не са асоциирани към програмата, и техния пазар на труда с цел по-добро адаптиране на ПОО към (бързо развиващите се) възможности на местния пазар на труда;
 • засили връзката между профилите на ПОО и местните/регионалните/националните стратегии и приоритети, свързани с уменията, по-специално тези, които се подкрепят от други действия на Европейския съюз, с цел да се осигури съгласуваност;
 • повиши капацитета на доставчиците на ПОО, особено в областта на управлението, ръководството, приобщаването, осигуряването на качеството и иновациите; и интернационализация;
 • подкрепи запознаването на персонала, ръководителите, лицата, разработващи политики, и старшите учители с подходи, които сближават пазара на труда и ПОО (дуално обучение, разработване на учебни програми с партньори от частния сектор...);
 • подобри знанията, техническите, управленските и педагогическите умения на учителите и обучителите в системата на ПОО;
 • интегрира приноса на учителите/обучителите, учещите в системата ПОО и работодателите, по-специално от частния сектор, за реформата на учебните програми, разработването на профили и обучението;
 • подобри равнището на компетентностите, уменията и пригодността за заетост на обучаващите се в рамките на ПОО посредством разработване на нови и иновативни образователни програми в областта на ПОО, особено такива, които предоставят ключови компетентности, основни езикови умения и умения в областта на ИКТ;
 • насърчи сътрудничеството между различни региони в света чрез съвместни инициативи.

Тематични области

Особеностите, които характеризират изграждането на капацитет в ПОО, включват някои тематични области, представени по-долу. Предложенията следва да са насочени към една или повече от следните теми:

 • Учене в процеса на работа (за младежи и/или възрастни);
 • Механизми за осигуряване на качеството;
 • Професионално развитие на учители/обучители в системата на ПОО;
 • Ключови компетентности, включително предприемачество;
 • Съчетаване на квалификационните умения в икономически сектори, ориентирани към развитието в бъдещето;
 • Подкрепа за развитието на екологични и цифрови умения за двойния преход.

Освен това кандидатът може да обхване тематични области, които не са представени по-горе. Необходимо е да се покаже, че такива дейности са особено подходящи за постигане на целите на поканата за представяне на предложения и на установените нужди.

Дейности

Предложените дейности трябва да са пряко свързани с целите и тематичните области на действието, т.е. те трябва да съответстват на една или повече от тематичните области, изброени по-горе, и да са изложени в описание на проекта, което обхваща целия период на изпълнение.

В контекста на това международно действие в световен мащаб дейностите по проекта трябва да се съсредоточат върху изграждането и укрепването на капацитета на организациите, чиято дейност е свързана с областта на ПОО, главно в трети държави, които не са асоциирани към програмата, обхванати от действието.

Финансираните проекти ще могат да интегрират широк спектър от сътрудничество, обмен, комуникация и други дейности, включително например:

 • създаване и развитие на мрежи и обмен на добри практики между доставчици на ПОО в трети държави, които не са асоциирани към програмата, и в държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата;
 • създаване на инструменти, програми и други материали за изграждане на капацитета на институциите от трети държави, които не са асоциирани към програмата (схеми за практическо обучение, програми за обучение и инструменти за оценяване и валидиране на резултатите от обучението в областта на ПОО, индивидуални планове за действие за участващите институции; методи за професионално ориентиране, консултиране и наставничество…);
 • създаване на механизми за включване на частния сектор както в разработването и изпълнението на учебните програми, така и за предоставяне на висококачествен опит в процеса на работа на учещите в областта на ПОО;
 • разработване и трансфер на педагогически подходи, материали и методи за преподаване и обучение, включително учене в процеса на работа, виртуална мобилност, образователни ресурси със свободен достъп и по-пълно използване на потенциала на ИКТ;
 • разработване и прилагане на дейности за международен (виртуален) обмен предимно за персонала (включително учители и непреподавателски персонал, като директори на училища, ръководители, съветници, консултанти и т.н.).

В случай че се предлагат дейности за мобилност на учещи и персонал, те следва да допринасят пряко за целите на проекта и да са силно застъпени в логиката на проекта като цяло.

Предложените дейности следва да носят добавена стойност и ще имат пряко въздействие върху постигането на резултатите от проекта.

Географски цели

Наличният бюджет се разпределя между различните региони на света в 12 бюджетни пакета, като размерът на всеки бюджетен пакет е различен. Допълнителна информация за наличните суми по всеки бюджетен пакет ще бъде публикувана в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP). Средствата трябва да се използват по балансиран в географско отношение начин.

ЕС е определил редица цели по отношение на географския баланс и приоритетите. Освен това институциите се насърчават да работят с партньори от най-бедните и най-слабо развитите трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Географските цели, определени за това действие, са следните:

 • Северна и Южна Америка и Карибският басейн: Приоритет ще се дава на регионални проекти (проекти, включващи повече от една допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата) или проекти в държави с ниски и средни доходи;
 • Африка на юг от Сахара: Приоритет ще се дава на най-слаборазвитите държави; специален акцент се поставя върху приоритетните държави в областта на миграцията; нито една държава няма да има достъп до повече от 8 % от предвиденото за региона финансиране.
 • Западни Балкани: Предимство има мобилността на учещи.

Регионални и хоризонтални приоритети

В зависимост от държавите, участващи в проекта, могат да бъдат определени регионални или хоризонтални приоритети. Ако случаят е такъв, за проектите трябва да се демонстрира по какъв начин и до каква степен те са насочени към постигането на тези приоритети.

Подробният списък с приоритети по отношение на проекти за изграждане на капацитет ще бъде публикуван в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Създаване на проект

Проектът за изграждане на капацитет в областта на ПОО включва четири етапа:

 1. Определяне и стартиране на проекта;
 2. Подготовка, проектиране и планиране на проекта;
 3. Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите;
 4. Преглед на проекта и оценка на въздействието.

Моля, имайте предвид, че макар подготвителните дейности да могат да започнат преди предложението да бъде представено или избрано за финансиране, разходите могат да бъдат направени и дейностите да бъдат изпълнени едва след подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Участващите организации и участниците в дейностите следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето.

Определяне и стартиране

Определяне на проблем, нужда или възможност, към които можете да се насочите с идеята си за проект в контекста на поканата; определяне на ключовите дейности и основните резултати, които могат да се очакват от проекта; картографиране на съответните заинтересовани страни и потенциални партньори; формулиране на целта/целите на проекта; осигуряване на привеждането на проекта в съответствие със стратегическите цели на участващите организации; предприемане на известно първоначално планиране с оглед да се даде добър старт на проекта и събиране на необходимата информация за продължаване до следващия етап и т.н.

Подготовка, проектиране и планиране

Конкретизиране на обхвата на проекта и подходящия подход; ясно очертаване на предложената методология, осигуряваща съответствие между целите на проекта и дейностите по него; приемане на график на съответните задачи; оценка на необходимите ресурси и разработване на подробностите по проекта, например оценка на нуждите; определяне на стабилни цели и показатели за въздействието (конкретни, измерими, достижими, релевантни и обвързани със срокове); определяне на резултатите от проекта и от обучението; разработване на работна програма, формати на дейности, очаквано въздействие, прогнозен общ бюджет; изготвяне на план за изпълнение на проекта и на надежден и реалистичен план за комуникация, включващ стратегически аспекти на управлението на проекта, мониторинга, контрола на качеството, докладването и разпространението на резултатите; определяне на практическата организация и утвърждаване на целевата група/групи за предвидените дейности; сключване на споразумения с партньори, изготвяне на предложението и др.

Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите

Изпълнение на проекта в съответствие с планове, отговарящи на изискванията за докладване и комуникация; наблюдение на текущите дейности и оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо плановете на проекта; определяне и предприемане на корективни действия за справяне с отклоненията от плановете и с проблеми и рискове; установяване на несъответствия с определените стандарти за качество и предприемане на корективни действия, и др.

Преглед и оценка на въздействието

Оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо целите на проекта и плановете за изпълнение; оценка на дейностите и на тяхното въздействие на различни равнища, споделяне и използване на резултатите от проекта и др.

Освен това, когато е целесъобразно и съизмеримо, от проектите се очаква да:

 • включват дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване (въз основа на устойчиви партньорства), включително мерки за разширяване на приложението и за финансова устойчивост;
 • гарантира подходяща видимост и широко разпространение на резултатите от проекта на транснационално, национално и/или регионално равнище с участието на съответните партньори.

Хоризонтални аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането на Вашия проект

В допълнение към спазването на формалните критерии и създаването на устойчиви договорености за сътрудничество с всички партньори по проекта следните елементи могат да допринесат за увеличаване на въздействието и качественото изпълнение на проектите за изграждане на капацитет в различните фази на проекта.

Кандидатите се насърчават да вземат предвид тези възможности и измерения при разработването на своя проект. 

Приобщаване и многообразие

Програмата подкрепя проекти, които насърчават социалното приобщаване и са насочени към подобряването на достъпа до хора с по-малко възможности, включително хора с увреждания и мигранти, както и до хора, живеещи в селски и отдалечени райони, и хора, изправени пред социално-икономически трудности или пред всякакъв друг потенциален източник на дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация. С проектите ще се спомогне за преодоляването на пречките, пред които са изправени посочените групи при достъпа до възможностите, предлагани от програмата, и ще се допринесе за създаването на приобщаваща среда, в която се насърчават равнопоставеността и равенството и се отговаря на нуждите на по-широката общност.

Устойчивост на околната среда

С програмата се подкрепя повишаването на осведомеността относно предизвикателствата, свързани с околната среда и изменението на климата. Проектите се насърчават да развиват компетентности в различни сектори, свързани с устойчивостта, разработването на стратегии и методологии за екологични секторни умения, както и на ориентирани към бъдещето учебни програми, които удовлетворяват по-ефективно нуждите на хората. С програмата също така се подкрепя изпитването на иновативни практики, като с това учещите и доставчиците на ПОО ще се подготвят да се превърнат в истински действащи сили на промяната (например чрез икономия на ресурси, намаляване на потреблението на енергия и на отпадъците, компенсиране на отпечатъка от въглеродните емисии, възможност за устойчив избор на хранене и мобилност и др.).

Цифрово измерение

С програмата се подкрепят плановете за цифрова трансформация в началното, средното и професионалното образование и обучение (ПОО). Тя насърчава целенасоченото използване на цифровите технологии. Това обхваща развитието на цифрова педагогика и експертен опит в използването на цифрови инструменти, включително достъпни и помощни технологии, както и създаването и иновативното използване на цифрово образователно съдържание.

Общи ценности, гражданска ангажираност и участие

С програмата се подкрепя активното гражданство и етиката в ученето през целия живот. Проектите следва да предлагат възможности за участие на хората в демократичния живот и за социално и гражданско ангажиране. Особено внимание ще се обръща и на повишаването на осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз, по-специално по отношение на общите ценности на ЕС, принципите на единството и многообразието, културната идентичност, културната осведоменост и социалното, културното и историческото наследство на участниците.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за проект за изграждане на капацитет в областта на поо?

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм“, проектните предложения за изграждане на капацитет в областта на ПОО трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Всяка публична и частна организация, осъществяваща дейност в областта на ПОО, която е законно установена в  държава — членка на ЕС, или в допустима трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатът подава заявление от името на всички организации, участващи в проекта.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

Допустими участващи организации:

 • доставчици на професионално образование и обучение, които са законно установени в държава — членка на ЕС, или в допустима трета държава, асоциирана към програмата, или в допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата;
 • други публични или частни организации, осъществяващи дейност в областта на ПОО и на пазара на труда, които са законно установени в държава — членка на ЕС, или в допустима трета държава, асоциирана към програмата, или в допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата;
 • асоциирани партньори от публичния или частния сектор, които допринасят за изпълнението на определени задачи/дейности по проекта или подпомагат разпространението и устойчивостта на проекта. По въпроси, свързани с управлението на договорните отношения, асоциираните партньори не се считат за част от партньорите по проекта и не получават финансиране.

Допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата за това действие:

 • Всички трети държави, които не са асоциирани към програмата (моля, вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство) в региони 1, 2, 3, 4, 9, 10 и 11.

Изключение: организации от Беларус (регион 2) не са допустими за участие в това действие.

Брой и профил на участващите организации

Проектите за изграждане на капацитет са транснационални и включват най-малко 4 организации от най-малко 3 държави: минимум 1 организация от 2 различни държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и минимум 2 организации от най-малко 1 допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата.

броят на организациите от държавите — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, не може да бъде по-голям от броя на организациите от трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Място на изпълнение на дейностите

Дейността трябва да се реализира в държавите на организациите, които участват в тази дейност, освен в надлежно обосновани случаи във връзка с целите на действието.

Освен това в надлежно обосновани случаи, свързани с целите или изпълнението на проекта:

 • Дейности могат да се осъществяват и в седалището на институция на Европейския съюз, дори ако в проекта не участва организация от държавата — домакин на съответната институция. 
 • Дейностите, включващи споделяне и популяризиране на резултатите, могат да се провеждат и в рамките на съответните тематични транснационални събития/конференции в държави — членки на ЕС, или в трети държави, асоциирани към програмата, или в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Продължителност на проекта

Проектите могат да са с продължителност една, две или три години. Продължителността на проекта трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстване въз основа на целта на проекта и вида на планираните дейности.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 31 март до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Други критерии

Една и съща организация кандидат може да подаде само едно предложение на краен срок. Ако един и същ кандидат подаде повече от едно предложение, ще бъде взето предвид само най-ранното, а другото/другите предложения ще бъдат автоматично отхвърлени.

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Очаквано въздействие

Очакваният принос на проектите, за които са отпуснати безвъзмездни средства, следва да се демонстрира чрез постигането на следните резултати:

 • укрепени връзки между системата за ПОО на третите държави, които не са асоциирани към програмата, и техния пазар на труда;
 • подобрени връзки между профилите на ПОО и местните/регионалните/националните стратегии и приоритети;
 • подобрен капацитет на доставчиците на ПОО, особено в областта на управлението, ръководството, приобщаването, осигуряването на качеството, иновациите и интернационализацията;
 • повишено запознаване на персонала, ръководителите, лицата, разработващи политики, и старшите учители с подходи, които сближават пазара на труда и ПОО;
 • подобрени знания, технически, управленски и педагогически умения на учителите и обучителите в системата на ПОО;
 • по-добър принос на учителите/обучителите, учещите в системата ПОО и работодателите за реформата на учебните програми, разработването на профили и обучението;
 • подобрено равнище на компетентностите, уменията и пригодността за заетост на учещите в системата на ПОО;
 • повишено сътрудничество между различни региони в света чрез съвместни инициативи;
 • развити компетентности на участващите организации по отношение на устойчивостта на околната среда;
 • подобрени цифрови умения и компетентности на целевите обществени групи чрез подходящи дейности и инициативи;
 • повишени социални и междукултурни компетентности в областта на ПОО.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта - (максимален резултат: 30 точки)

 • Релевантност на предложението по отношение на целите и тематичните области на действието.
 • Доколко:
  • предложението е насочено към географските цели на действието;
  • предложението е насочено към регионалните и хоризонталните приоритети на участващите трети държави, които не са асоциирани към програмата;
  • предложението е осъществимо в местните условия на целевата(ите) държава(и);
  • целите са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и целевите групи;
  • предложението е иновативно и/или допълва други вече осъществени от участващите организации инициативи;
  • дейностите за изграждане на капацитет са ясно определени и са насочени към укрепване на капацитета на участващите организации;
  • дейностите се вписват в стратегиите за развитие на целевите доставчици на ПОО и подкрепят стратегиите на национално равнище, включително по-голямо внимание към пригодността за заетост, приобщаването, многообразието и участниците в неравностойно социално-икономическо положение, когато е уместно;
  • хоризонталните аспекти на програмата са взети предвид.

Качество на структурата и изпълнението на проекта - (максимален резултат: 30 точки)

 • Яснота, пълнота и качество на работната програма, включително правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение, мониторинг, оценка и разпространение.
 • Целесъобразност и качество на предложената методология за посрещане на определените нужди.
 • Иновативен характер на предложените подходи: използване и достъпност на цифровите технологии, създаване и иновативно използване на цифрово образователно съдържание, иновативни практики за подготовка на учещите и доставчиците на ПОО да се превърнат в действащи сили на екологичната устойчивост и на промяната и др.
 • Съответствие между целите на проекта и предвидените дейности за постигането им.
 • Качество и ефективност на работния план, включително доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултат.
 • Качество на предложените методи за неформално учене.
 • Качество на мерките за подбор на участниците във връзка с целите за приобщаване и многообразие.
 • Качество на мерките за признаване и валидиране на резултатите от обучението на участниците, както и системно използване на европейските инструменти за прозрачност и признаване.
 • Наличие и релевантност на мерки за контрол на качеството, гарантиращи, че проектът ще бъде изпълнен с високо качество, в посочените времеви и бюджетни рамки.
 • Степен на ефективност на проекта по отношение на разходите и разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности.
 • Целесъобразност на мерките за подбор и/или включване на участници в дейности за мобилност, ако има такива (моля, вижте „Защита, здраве и безопасност на участниците“ в част А от настоящото ръководство, както и други изисквания и препоръки, приложими за проекти за мобилност по KД 1).

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество - (максимален резултат: 20 точки)

 • Доколко:
  • проектът включва подходящ състав от взаимно допълващи се участващи организации с необходимия профил, опит и експертен капацитет, за да бъдат успешно реализирани всички аспекти на проекта;
  • разпределението на отговорностите и задачите отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации.
 • Наличие на ефективни механизми за координация и комуникация между участващите организации, както и с останалите заинтересовани страни.

Въздействие - (максимален резултат: 20 точки)

 • Качество на мерките за оценяване на резултатите от проекта.
 • Потенциално въздействие на проекта:
  • върху участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
  • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско равнище.
 • Качество на плана за разпространение: целесъобразност и качество на мерките за споделяне на резултатите от проекта във и извън участващите организации.
 • ако е приложимо, предложението описва начините, по които изготвените материали, документи и аудиовизуални ресурси ще се предоставят безплатно и ще бъдат популяризирани чрез отворени лицензи и не съдържа непропорционални ограничения.
 • Качество на плановете за осигуряване на устойчивостта на проекта: т.е. неговия капацитет да продължи да оказва въздействие и да генерира резултати през периода след усвояването на безвъзмездната финансова подкрепа от ЕС.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки (от общо 100 точки).

Освен това те трябва да получат поне половината от максималния брой точки за всеки от посочените по-горе четири критерия за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 15 точки за „релевантност на проекта“ и „качество на структурата и изпълнението на проекта“; 10 точки за „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“).

Допълнителна информация

Приемането на заявление не представлява ангажимент за отпускане на безвъзмездни средства, равни по размер на сумата, поискана от кандидата. Заявеното финансиране може да бъде намалено на основание на правилата за финансиране, приложими за действието, както и на резултатите от оценката.

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Безвъзмездните средства от ЕС за проект ще варират от минимум 100 000 EUR до максимум 400 000 EUR

Как се определя еднократната сума по проекта? 

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти: 

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.); 
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на еднократната сума, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 • Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието. След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Vocational education and training