Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Партньорства с цел сътрудничество

Какво представляват партньорствата с цел сътрудничество?

Това действие дава възможност на участващите организации да натрупат опит в международното сътрудничество и да укрепят капацитета си, а също така да постигнат висококачествени иновативни резултати. В зависимост от целите на проекта, участващите организации, очакваното въздействие на проекта и други елементи партньорствата с цел сътрудничество могат да имат различни размери и обхват и да адаптират съответно своите дейности. Качествената оценка на тези проекти ще бъде пропорционална на целите на сътрудничеството и на естеството на участващите организации. 

Въз основа на тази логика на организациите се предлагат два вида партньорства, за да работят, учат и растат заедно:

  • Партньорства за сътрудничество
  • Малки партньорства

Тези два вида партньорства са представени подробно на следващите страници. Информацията, включена в двата раздела, ще Ви помогне да изберете вида партньорство, който най-добре подхожда на профила и структурата на Вашата организация и Вашите идеи за проекти.

Какви дейности обикновено се осъществяват от партньорства с цел сътрудничество?

През целия период на изпълнение на даден проект организациите по правило могат да реализират широк спектър от дейности. От традиционни до по-творчески и иновативни дейности: организациите разполагат с гъвкави възможности да избират най-добрата комбинация, която допринася за постигането на целите на проекта по отношение на неговия обхват и пропорционално на капацитета на партньорството. Например:

  • Управление на проекта: дейности, които са необходими за осигуряване на подходящо планиране, изпълнение и последващи действия на проектите, включително безпроблемно и ефективно сътрудничество между партньорите по проекта. В този етап дейностите обикновено обхващат организационни и административни задачи, виртуални срещи между партньорите, подготвяне на комуникационни материали, подготовка и последващи действия на участниците в дейности и др.  
  • Дейности за изпълнение: могат да включват прояви в мрежи, срещи, работни сесии за обмен на практики и за разработване на резултати. Тези дейности могат да включват и участието на персонал и учещи (при условие че тяхното участие допринася за постигането на целите на проекта).
  • Дейности за споделяне и популяризиране: организиране на конференции, сесии, събития, насочени към споделяне, разясняване и популяризиране на резултатите от проекта под формата на материални резултати, изводи, добри практики или под всякаква друга форма. 

Принос на това действие за постигане на приоритетите на политиката

Европейската комисия определя ежегодно общи приоритети и цели, които трябва да се преследват на равнището на програмата „Еразъм+“ в различни области на образованието, обучението, младежта и спорта. Следователно, освен развиването на капацитета на организациите, участващи в проекта, партньорствата с цел сътрудничество са предназначени да допринасят с резултатите си за постигането на приоритетите.

Поради това от проектите се изисква да структурират своята работа във връзка с един или няколко от тези приоритети, които да изберат на етапа на кандидатстване. При формулирането на проектните предложения се препоръчва също така да се прегледат резултатите, постигнати от предходни финансирани проекти, основани на сходни приоритети, за да се осигури съгласуваност и да се избегне дублиране, както и постепенно да се надграждат съществуващите резултати и да се допринася за съвместното развитие на различните области. Можете да намерите полезна информация за финансираните проекти в платформата за резултатите от проекти по програмата „Еразъм+“: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_bg .

Освен това с оглед на по-тясното обвързване на европейските приоритети със специфичните нужди на национално равнище националните агенции по програмата „Еразъм+“ имат възможност да определят един или повече от тези европейски приоритети като особено подходящи в техния национален контекст, за да насърчат организациите да съсредоточат приноса си в тези избрани области за дадена година.

През 2024 г. партньорствата с цел сътрудничество трябва да са насочени към една или повече от следните приоритетни области:

Приоритети, приложими към всички сектори на Програмата „Еразъм+“

  • Приобщаване и многообразие във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта: програмата ще подкрепя проекти, които насърчават социалното приобщаване и са насочени към подобряването на достъпа до хора с по-малко възможности, включително хора с увреждания и мигранти, както и до хора, живеещи в селски и отдалечени райони, като най-отдалечените региони, хора, изправени пред неравенства между половете, социално-икономически трудности или пред всякакъв друг потенциален източник на дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация. С тези проекти ще се спомогне за преодоляването на пречките, пред които са изправени посочените групи при достъпа до възможностите, предлагани от програмата, и ще се допринесе за създаването на приобщаваща среда, в която се насърчават равнопоставеността и равенството и се отговаря на нуждите на по-широката общност. В рамките на този приоритет по програмата ще се подкрепят проекти, които насърчават образователни дейности и улесняват интеграцията на хора, бягащи от войната в Украйна, в техните нови учебни среди.
  • Околна среда и борба с изменението на климата: програмата има за цел да подпомага във всички сектори повишаването на осведомеността относно екологичния преход, предизвикателствата, свързани с околната среда и изменението на климата. Ще се дава приоритет на проекти, насочени към развитието на компетентности в различни сектори, свързани с устойчивостта, и разработването на стратегии и методологии за екологични секторни умения и на ориентирани към бъдещето учебни програми, които удовлетворяват по-ефективно нуждите на хората. С програмата също така ще се подкрепя изпитването на иновативни практики, като с това учещите, персоналът и младежките работници, ще се подготвят да се превърнат в истински действащи сили на промяната (например чрез икономия на ресурси, намаляване на потреблението на енергия и на отпадъците, компенсиране на отпечатъка от въглеродните емисии, възможност за устойчив избор на хранене и мобилност и др.). Ще се дава приоритет и на проекти, с които чрез дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта се създават възможности за промяна на поведението с оглед на индивидуалните предпочитания, потребителските навици и начина на живот, в съответствие с инициативата нов европейски Баухаус1 ; развиват се компетентности за устойчивост у преподавателите и ръководителите в областта на образованието и се подкрепят планираните подходи на участващите организации по отношение на устойчивостта на околната среда.
  • Справяне с цифровата трансформация чрез развитие на цифрова готовност, устойчивост и капацитет: Програмата ще подкрепя плановете за цифрова трансформация в началното, средното и професионалното образование и обучение (ПОО), висшите учебни заведения и институциите за образование за възрастни. Ще се дава приоритет на проекти, насочени към увеличаването на капацитета и готовността на институциите да управляват ефективния преход към цифрово образование. Програмата ще подкрепя целенасоченото използване на цифровите технологии в образованието, обучението, младежта и спорта за преподаване, учене, оценяване и насърчаване на участието. Това обхваща развитието на цифрова педагогика и експертен опит в използването на цифрови инструменти за учителите, включително достъпни и помощни технологии, както и създаването и иновативното използване на цифрово образователно съдържание. Включва се също и увеличаването на цифровите умения и компетентности на цялото население чрез подходящи програми и инициативи. Особено внимание ще бъде отделяно на насърчаването на равенството между половете и преодоляването на различията във връзка с достъпа и използването на цифрови технологии от слабо представените групи. По линия на програмата ще се подкрепя също използването на европейски рамки за компетентностите в областта на цифровите технологии на преподаватели, граждани и организации.
  • Общи ценности, гражданска ангажираност и участие: програмата ще подкрепя активното гражданство и етиката в ученето през целия живот и ще насърчава развитието на социални и междукултурни компетентности, критичното мислене и медийната грамотност. Ще се дава приоритет и на проекти, които предлагат възможности за участие на хората в демократичния живот и за социална и гражданска ангажираност чрез формални или неформални дейности за учене, като например дейности за повишаване на осведомеността за изборите за Европейски парламент през 2024 г. и насърчаване на участието в тях. Особено внимание ще се обръща и на повишаването на осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз, по-специално по отношение на общите ценности на ЕС, принципите на единството и многообразието, културната идентичност, културната осведоменост и социалното, културното и историческото наследство на участниците.

В допълнение към общите приоритети, изложени по-горе, в съответните сектори ще бъдат следвани следните конкретни приоритети.

Приоритети по конкретни сектори

В областта на висшето образование:

ще се дава приоритет на действия, които са от ключово значение за постигането на целите на европейското пространство за образование. Целта е чрез тази подкрепа секторът на висшето образование да стане още по-взаимосвързан, иновативен, приобщаващ и цифров. С оглед на това програмата ще насърчава още по-задълбоченото и интердисциплинарно сътрудничество между институциите за висше образование, както и със заобикалящите ги екосистеми за иновации, и укрепването на връзките между образованието, научните изследвания и иновациите. Ще се обръща особено внимание по-специално на засилването на приобщаването, мобилността, цифровизацията, ученето през целия живот, осигуряването на качество и автоматичното признаване. Основната цел е да се ускори трансформацията на висшето образование в цяла Европа, така че бъдещите поколения да се обучават да създават съвместно знания за издръжливо, приобщаващо и устойчиво общество.

Насърчаване на взаимосвързани системи за висше образование: с програмата ще се цели засилване на стратегическото и структурирано сътрудничество между институциите за висше образование чрез: а) подкрепа за разработването и изпробването на различни видове модели на сътрудничество, включително виртуално и смесено сътрудничество, и използване на различни цифрови инструменти и онлайн платформи; б) подобряване на мобилността чрез прилагане на автоматично взаимно признаване на квалификациите и резултатите от обучението и включване на мобилността в учебните програми; в) подкрепа за институциите за висше образование при прилагането на принципите от Болоня, включително насърчаване на основни академични ценности и стандарти и насоки за осигуряване на качество, както и инструменти за повишаване на мобилността за всички; г) подкрепа за институциите за висше образование, в тясно сътрудничество с представителите на държавите членки, за пилотно иновативно сътрудничество и действия; д) подкрепа за осъществяване на мрежата „Еразъм без документи на хартиен носител“, както и за внедряване на европейския студентски идентификатор и европейската студентска карта.

Стимулиране на иновативни практики за учене и преподаване: справяне с обществените предизвикателства и насърчаване на иновациите и предприемачеството чрез подкрепа за: а) разработване на ориентирани към учебните резултати и насочени към студентите учебни програми, които отговарят по-добре на техните нужди и намаляват несъответствията и насърчават предприемачеството, като същевременно отговарят на потребностите на пазара на труда и на обществото като цяло, например чрез поканване на представители на предприятия и на сферата на труда или чрез съвместно проектиране на учебните програми с промишлеността, включително МСП; б) разработване, изпитване и прилагане на гъвкави процеси на учене и модулни курсове (с частична заетост, онлайн или смесени), както и на подходящи форми на оценяване, включително разработване на оценяване онлайн; в) насърчаване на измерението, свързано с ученето през целия живот, във висшето образование, включително чрез проучване на възможностите за възприемането, валидирането и признаването на кратки учебни курсове, водещи до микроквалификации; г) прилагане на трансдисциплинарни подходи и иновативни педагогически подходи като обърнато учене, съвместно международно учене онлайн и учене, основано на научни изследвания и обучение и смесени интензивни програми, които подпомагат придобиването на преносими, ориентирани към бъдещето умения и предприемачество чрез основан на предизвикателствата подход;

Развитие на подхода на НТИИМ във висшето образование и насърчаване на участието на жените в НТИМ: чрез този приоритет се подкрепят разработването и изпълнението на подходящи за целта програми за висше образование НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика), като се следва подходът НТИИМ (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика), насърчаването на участието на жените в дисциплините, свързани с НТИМ, и по-специално в инженерството, ИКТ и напредналите цифрови умения, разработването на програми за насоки и наставничество за студентите, по-специално за момичетата и жените, насочени към областите на обучение и професионална реализация на НТИМ и ИКТ, насърчаването на образователни и обучителни практики в образователния подход НТИМ, отчитащи особеностите на пола и премахването на стереотипите, свързани с пола, в подхода НТИМ.

Възнаграждаване на високите постижения в ученето, преподаването и развитието на умения чрез а) разработване и прилагане на стратегии и култура на качеството за възнаграждаване и стимулиране на високите постижения в преподаването, включително онлайн преподаването, повишено качество на учебния опит и преподаване за учещи с по-малко възможности, насочено към студентите учене и преподаване във висшето образование, както и чрез подкрепа за гъвкави и атрактивни академични кариери, оценяване на преподаването, провеждането на научни изследвания, предприемачеството, управлението и проявите на лидерство; б) обучение на представители на академичната общност по нови и иновативни педагогики, включително преподаване онлайн или в смесена среда, трансдисциплинарни подходи, нови методи за разработване на учебни програми, изпълнение и оценка, свързващи образованието с научните изследвания и иновациите, когато е приложимо; в) разработване на нови практики при изготвянето на учебни материали, основани на образователни изследвания и творчество.

Подкрепа за цифровия и екологичния капацитет в сектора на висшето образование: чрез подкрепа за а) цифровата трансформация на институциите за висше образование (включително оперативна съвместимост) и цифровизацията на мобилността на студентите, свързана с инициативата за европейска студентска карта; б) развитие на цифровите умения на студентите и членовете на персонала; в) бази данни за проследяване на дипломираните лица. По отношение на екологичния преход, по програмата ще се подкрепят: а) цялостни институционални подходи; б) трансдисциплинарни подходи, съчетани със силна дисциплинарна подготовка и учене през целия живот, включително чрез микроквалификации; в) разработване на учебни програми в съответствие с необходимите екологични умения; г) транснационални партньорства между студенти, представители на академичната общност, университети, работодатели, общности и други заинтересовани страни за преодоляване на предизвикателствата, свързани с околната среда и създаване на истински пионерни проекти във висшето образование, свързани с климата.

Изграждане на приобщаващи системи за висше образование: програмата ще насърчава приобщаващи подходи за дейностите за мобилност и сътрудничество като а) подкрепа за образованието на студенти бежанци и членове на персонала бежанци, както и подкрепа за институциите и членовете на персонала на приемащите държави за справяне с това начинание; б) повишаване на достъпа, участието и процента на завършване на хората с по-малко възможности, включително слабо представените групи, в това число чрез разработване на доброволни количествени цели; в) активна подкрепа за пристигащите участници в дейности за мобилност по време на целия процес на намиране на жилище, включително чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни за осигуряване на подходящо и достъпно жилище; г) подкрепа за психичното здраве на студентите и представителите на академичната общност; д) насърчаване на баланса между половете в институциите за висше образование, в различните области на обучение и на ръководни позиции; е) насърчаване на гражданската ангажираност чрез подкрепа за информалното учене и извънкласните дейности и признаване на доброволческия и обществения труд в академичните резултати на студентите.

Подпомагане на иновациите и предприемаческите умения на студентите: Програмата ще осигури подкрепа за иновациите и предприемачеството във висшето образование, включително например чрез: а) подкрепа за създаването и функционирането на живи лаборатории и инкубатори в рамките на институциите за висше образование, в тясно сътрудничество с предприемаческия сектор и други заинтересовани участници, с които да се подкрепи иновативното учене и преподаване и да се подпомогнат студентите предприемачи да развият своите идеи и да ги превърнат в действащи предприятия; б) подкрепа за партньорства за учене и преподаване с търговски и нетърговски организации в частния сектор, които поощряват излагането на студентите на иновации и предприемачество.

Подкрепа за висшите учебни заведения в сътрудничеството им с украинските партньори в отговор на войната в Украйна: Това действие ще има за цел да подкрепи Украйна при преструктурирането и възстановяването на нейната система за висше образование чрез сътрудничество с висшите учебни заведения в Европа относно, наред с другото, качеството и приложимостта на преподаването и ученето, достъпни за широк кръг учащи; иновативни педагогически подходи; ориентирани към студентите, основани на предизвикателствата и интердисциплинарни подходи; умения в областта на цифровите технологии и екологични умения; практики за учене през целия живот; система от квалификации; ефективни управленски практики; защита на академичните ценности; сътрудничество с иновационната екосистема; разработване и изпълнение на съвместни образователни дейности и програми.

В областта на училищното образование:

Справяне с неравностойното положение в обучението, преждевременното напускане на училище и ниската степен на владеене на основни умения: целта на този приоритет е да спомогне за постигането на успех от всички учещи, особено от учещите с по-малко възможности. Приоритетът включва мониторинг, ранно определяне на учениците в риск, превантивни подходи и подходи за ранна интервенция за учещи с трудности, насърчаване на подходи, насочени в по-голяма степен към учещите, подкрепа на благополучието и психичното здраве на учещите и учителите, както и защита от тормоз в училище. На равнището на училищата в рамките на този приоритет се подкрепят цялостни подходи към преподаването и ученето и сътрудничество между всички участници в училищата, както и със семействата и с други външни заинтересовани страни. И накрая, на стратегическо равнище се обръща особено внимание на подобряването на прехода между различните етапи на образование, подобряването на оценяването и разработването на надеждни системи за осигуряване на качеството.

Подкрепа за учителите, директорите на училища и други преподаващи специалисти: този приоритет е предназначен за подкрепа на практикуващите в учителските професии (включително на кадрите за подготовка на учители) през всички етапи на тяхното професионално развитие. Проектите по този приоритет може да бъдат съсредоточени върху подобряването на формалното образование на учителите, както и върху продължаващото им професионално развитие, по-специално чрез подобряване на рамката на политиките и конкретни възможности за мобилност на учителите. С втората насоченост на приоритета се цели преподавателската кариера да стане по-привлекателна и разнообразна, както и да се засили подборът, набирането и оценяването за преподавателските професии. Накрая, проектите също така могат пряко да подкрепят развитието на по-силно училищно ръководство и иновативни методи на преподаване и оценяване.

Развитие на ключови компетентности: проектите по този приоритет ще бъдат съсредоточени върху насърчаване на междуучилищното сътрудничество, използване на новаторски подходи за учене, развиване на творчеството, подкрепа на учителите при преподаването, основано на компетентности, и разработване на оценяване и валидиране на ключови компетентности.

Насърчаване на всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици: този приоритет включва проекти, насочени към подкрепа на интегрирането на езиковото измерение в учебните програми и достигането на подходящи нива на езикова компетентност от учещите до края на задължителното образование. Широкото използване на нови технологии за изучаване на езици също спада към усилията по този приоритет. Накрая, чрез този приоритет се подкрепят проекти, които могат да спомогнат за създаването на училища, в които езиковата осъзнатост е налице, и които се основават на нарастващото езиково многообразие в учебните заведения, например чрез насърчаване на ранното изучаване на езици и повишаване на езиковата осъзнатост и разработване на възможности за двуезична система на преподаване (особено в граничните райони и области, където жителите използват повече от един език).

Насърчаване на интереса и високите постижения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и на подхода НТИИМ, както и насърчаване на интереса на момичетата към НТИМ: в рамките на този приоритет се подкрепят проекти, които насърчават подхода НТИМ към образованието чрез интердисциплинарно преподаване в областите на културата, екологията, икономиката, проектирането и други, като насърчават по-специално интереса на момичетата към НТИМ. Приоритетът включва разработването и насърчаването на ефективни и иновативни педагогики и методи за оценяване. Развитието на партньорства между училищата, предприятията, институциите за висше образование, научноизследователските институти и обществото като цяло е особено ценно в този контекст. На стратегическо равнище в рамките на този приоритет се насърчава разработването на национални стратегии за НТИМ.

Развитие на висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст: Този приоритет е насочен към насърчаване на прилагането на рамката на ЕС за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст, приложена към Препоръката на Съвета от 2019 г. за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст2 . Той обхваща проекти, които осигуряват подкрепа за първоначалното и продължаващото професионално развитие на персонала, участващ в организацията, ръководството и предоставянето на образование и грижи в ранна детска възраст. Освен това в рамките на този приоритет се подкрепят и създаването, тестването и прилагането на стратегии и практики за насърчаване на участието на всички деца в образованието и грижите в ранна детска възраст, включително деца с по-малко възможности.

Признаване на резултатите от обучението за участниците в трансгранична мобилност с учебна цел: Този приоритет има за цел да се спомогне за прилагането на практика на Препоръката на Съвета относно автоматичното взаимно признаване. С него се подкрепя включването на трансграничен обмен на класове в училищни програми, изграждането на капацитет на училищата за организиране на периоди на учене в чужбина за техните ученици и създаването на дългосрочни партньорства между училища от различни държави. На стратегическо равнище чрез този приоритет, насочен към по-активно участие на училищните органи на всички равнища в усилията за осигуряване на признаване, се подкрепят разработването и споделянето на инструменти и практики за подготовка, мониторинг и признаване на периоди в чужбина.

Подкрепа за иноваторите в учебната среда: В съответствие със съобщението на Комисията относно европейска стратегия за университетите3  този приоритет има за цел да се ангажират водещи личности от стартиращи фирми, които да действат като посланици и наставници, за да вдъхновят младежите и да ги приканят да разработят нови идеи и решения.

Подкрепа за реакцията на европейските системи за образование и обучение на войната в Украйна: С този приоритет се подкрепят проекти, насочени към прилагане, споделяне и насърчаване на приобщаващи педагогически подходи и основани на работата практики, предназначени за ученици и служители, бягащи от войната в Украйна. Проектите по този приоритет следва да се основават на високи стандарти за качество и съществен опит в интегрирането на новодошлите в учебната и учебната среда. Те могат да се стремят да осигурят езикови услуги, прилагане и разширяване на научните изследвания, обмен с украинските институции, проучване на добри практики в подкрепа на психо-социалното благосъстояние на учащите и служителите, бягащи от войната, и др.

В областта на професионалното образование и обучение (както първоначално, така и продължаващо):

Адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда: това включва подкрепа за разработването на програми за ПОО, които предлагат балансирана комбинация от професионални умения и създават възможности за учене в процеса на работа, добре съобразени с всички икономически цикли, развиващи се работни места и методи на работа и ключови компетентности. В рамките на този приоритет се насърчава също разработването на учебни програми, предложения за програми и квалификации за ПОО, които се актуализират редовно въз основа на определянето на необходимите умения. С проектите ще се подкрепят доставчиците на ПОО при адаптирането на предлаганото от тях обучение към променящите се нужди от умения, прехода към екологични и цифрови технологии и икономическите цикли.

Увеличаване на гъвкавите възможности в областта на професионалното образование и обучение: В рамките на този приоритет се подкрепят инициативи за разработването на гъвкави и насочени към учещите програми за ПОО, които допринасят за преодоляване на съществуващите пропуски в достъпа до обучение за възрастни в трудоспособна възраст с цел успешно управление на преходите в пазара на труда. Проектите по този приоритет също така допринасят за разработването на програми за продължаващо професионално обучение, които да могат да бъдат адаптирани към пазара на труда, както и на програми, улесняващи трансфера, признаването и натрупването на резултати от обучението, водещи до национални квалификации.

Принос за иновации в областта на професионалното образование и обучение: в рамките на този приоритет се подкрепят проекти, чиято основна цел е съществено да променят начина, по който се практикува ПОО, с оглед на по-доброто му съответствие на настоящите и бъдещите нужди на икономиката и обществото. Тези промени могат да бъдат организационни (планиране, финансиране, управление на човешките ресурси, мониторинг и комуникация). Те могат също така да се отнасят до процесите на преподаване и учене чрез разработването и прилагането на нови и по-подходящи подходи за преподаване и учене. Промените могат да се отнасят до екосистемата на доставчиците на ПОО и до начина, по който тези доставчици взаимодействат с партньорите си, например чрез разпространение на технологии и приложни изследвания, застъпничество, работа в мрежа и дейности по интернационализация. Те могат също така да бъдат насочени към разработването и предоставянето на продукти и услуги за ПОО (например развитие на умения, приложни изследвания и консултантски услуги) на външни участници като студенти, дружества и правителства.

Повишаване на привлекателността на ПОО: ще се дава приоритет на проекти, които допринасят за повишаването на привлекателността на ПОО на различни равнища. Примери за това могат да бъдат проекти, в които се работи за по-добра взаимосвързаност между различните образователни степени, които насърчават отворена среда за учене, основано на участието, подпомага се професионалното развитие на учителите и обучителите в ПОО или се улеснява признаването на резултатите от обучението и използването на Европас и други цифрови услуги. Чрез този приоритет също така се подкрепят проекти, в които се развиват дългосрочни партньорства за създаване или укрепване на международни, национални и регионални конкурси, както и на конкурси за секторни умения. Въздействието на тези дейности може да бъде оптимизирано чрез тясно сътрудничество с предприятията, доставчиците на ПОО, търговските камари и други подходящи заинтересовани страни по време на различните етапи от цикъла на проекта.

Подобряване на осигуряването на качеството в областта на професионалното образование и обучение: този приоритет е насочен към измерване и подобряване на качеството на ПОО чрез разработване на национални системи за осигуряване на качеството както за първоначалното, така и за продължаващото ПОО във всички учебни среди и всички учебни формати, предоставяни както от публични, така и от частни доставчици. По-специално това включва създаване и изпитване на механизми за проследяване на дипломираните лица в съответствие с Препоръката на Съвета относно проследяването на дипломираните лица и Препоръката за Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение  (EQAVET)4 , както и проучване на основните професионални профили в ЕС и на микроквалификациите.

Създаване и изпълнение на стратегии за интернационализация за доставчици на ПОО: този приоритет има за цел въвеждането на механизми за подкрепа и договорни рамки за насърчаване на качествената мобилност на учещи и персонал в областта на ПОО. Сред особено важните аспекти са автоматичното взаимно признаване на квалификациите и резултатите от обучението, както и разработването на услуги в помощ на студентите с оглед на мобилността на учещите. Тези услуги може да включват информиране, мотивиране, подготовка и улесняване на социалната интеграция на обучаващите се в рамките на ПОО в приемащата държава, както и повишаване на тяхната междукултурна осведоменост и активно гражданство.

Подкрепа за реакцията на европейските системи за образование и обучение на войната в Украйна: С този приоритет се подкрепят проекти, насочени към прилагане, споделяне и насърчаване на приобщаващи педагогически подходи и основани на работата учебни практики, включително чиракуване, предназначени за обучаващите се в рамките на ПОО и служители, бягащи от войната в Украйна. Проектите по този приоритет следва да се основават на високи стандарти за качество и съществен опит в интегрирането на новодошлите в учебната и учебната среда. Те могат да се съсредоточат върху езиковото обучение, интегрирането на учащите се в ПОО, включително в схеми за учене в процеса на работа и чиракуване (с подкрепа, доколкото е възможно, от украински учители и обучители, бягащи от войната), процеси на признаване на уменията и квалификациите с украински институции, практики в подкрепа на психосоциалното благосъстояние на учащите и служителите, бягащи от войната, и др.

В областта на образованието за възрастни:

повишаване на участието и подобряване на приобщаващия характер и достъпността на образованието за възрастни: Приоритет ще се дава на проекти, които овластяват и предоставят възможности на възрастните да участват в обучение, за да се намали недостигът на умения и квалифицирани кадри на пазара на труда, както и да се насърчи и улесни участието на възрастните в процеса на обучение. По-специално това се отнася за проекти, с които допълнително се развиват индивидуалните сметки за обучение и се създават благоприятни рамки (включително чрез възможности за валидиране и насоки, както и ефективни стратегии за мотивация).

Подобряване на наличието на висококачествено, гъвкаво и признато обучение за възрастни: В рамките на този приоритет се предоставя подкрепа за създаването и развитието на гъвкави предложения за обучение, адаптирани към нуждите от обучение на възрастните, например чрез разработване на възможности за цифрово и смесено обучение. Дава се приоритет и на проекти, насочени към валидирането на умения, които са удостоверени чрез микроквалификации или са придобити чрез информално и неформално учене.

Насърчаване на местни учебни центрове и иновативни учебни пространства: този приоритет е насочен към предоставяне на подкрепа за местната учебна среда, насърчаване на социалното приобщаване, гражданската ангажираност и демокрацията, както и привличане и предлагане на възможности за учене през целия живот за всички в общността, включително чрез използване на цифровите технологии, и при прилагане на мерки за мобилна работа и ангажиране на учещите. С проектите може например да се подкрепя съвместната работа на местните учебни центрове, библиотеки, музеи, затвори, гражданското общество и широката общност (НПО, местни органи, здравеопазване, култура и др.) за мотивиране и предоставяне на възможности на възрастни от всички възрастови групи да придобият необходимите умения за живота и ключови умения, за да бъдат устойчиви и приспособими в условията на промяна и несигурност.

Създаване на пътища за повишаване на квалификацията и преквалификация: този приоритет е насочен към насърчаването на нови възможности за образование за възрастни, особено за възрастни с ниско равнище на умения, знания и компетентности. Очаква се създаването на нови пътища за повишаване на уменията да даде възможност на възрастните учещи да повишават ключовите си компетентности и да напредват към по-високи квалификации. Допълнителната работа по този приоритет включва разработване на услуга за ориентиране с цел осигуряване на достъп на възрастните до подходящо обучение през целия живот, подобряване на определянето и скрининга на уменията, разработване на адаптирани предложения за обучение и развитие на ефективни стратегии за информиране, ориентиране и мотивация.

Подобряване на компетентностите на преподавателите и другите служители в сферата на образованието за възрастни: дава се приоритет по-специално на проекти за развиване на компетентности на персонала, водещи до цялостни подобрения в предоставянето в съответствие с екологичния и цифровия преход. По-специално, приоритет ще бъде даден на проекти, които подпомагат преподавателите, включително ръководните екипи, да преподават и да работят за устойчивост и да развиват цифровите компетентности на преподавателите, например чрез стажовете „Цифрова възможност“, и да подобряват методите и инструментите на преподаване чрез ефективно използване на иновативни решения и цифрови технологии. Ще се дава приоритет на проекти, които са насочени към развитието на умения за разпознаване и отговаряне на индивидуалните учебни потребности, т.е.оценка на предишните знания и умения на възрастните учещи, по-добри и по-иновативни методи на преподаване, както и засилване на поддържащата роля на служителите в сферата на образованието за възрастни за мотивиране, ориентиране и консултиране на учещите в трудни ситуации по време на обучението.

Създаване и насърчаване на възможности за учене сред всички граждани и поколения: Дава се приоритет на проекти, с които се създават и подкрепят възможности за учене между поколенията, включително възможности за учене и обмен на опит между всички възрастови групи хора, включително хората в третата възраст, с оглед на изграждането на по-добро разбиране на Европейския съюз и неговите ценности и укрепването на европейската идентичност.

Подобряване на осигуряването на качеството на възможностите за образование за възрастни: в рамките на този приоритет се подкрепят разработването на по-добри механизми за осигуряване на качеството на политиката и предлагането на обучение за възрастни. По-специално това включва разработване и трансфер на методологии за мониторинг с цел измерване на ефективността на предоставянето на образование за възрастни и проследяване на напредъка на учещите възрастни.

Подкрепа за реакцията на европейските системи за образование и обучение на войната в Украйна: С този приоритет се подкрепят проекти, насочени към прилагане, споделяне и насърчаване на приобщаващи педагогически подходи и основани на работата практики, предназначени за възрастните учещи и служители, бягащи от войната в Украйна. Проектите по този приоритет следва да се основават на високи стандарти за качество и съществен опит в интегрирането на новодошлите в учебната и учебната среда. Те могат да се стремят да осигурят езикови услуги, прилагане и разширяване на научните изследвания, обмен с украинските институции, проучване на добри практики в подкрепа на психо-социалното благосъстояние на учащите и служителите, бягащи от войната, и др.

В областта на младежта:

Ще се дава приоритет на действия, които допринасят за основните области на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.: ангажиране, свързване и овластяване на младежите. Ще се обръща специално внимание на укрепването на междусекторното сътрудничество, създаващо възможност за повече единодействие в различни области на действия, които са важни за младежите, насърчаване на младежкото участие в различни мащаби и формати и подкрепа за активното гражданско участие на младежите, по-специално на младежите, изложени на риск от социално изключване. Конкретните приоритети в областта на младежта включват:

Насърчаване на активното гражданство, инициативността и предприемачеството сред младежите, включително социалното предприемачество: приоритетът има за цел да се насърчава активното гражданство сред младежите, по-специално чрез доброволчество и актове на солидарност, и по този начин да се засилва тяхната инициативност, по-специално в социалната област, и да се подкрепят техните общности. В проектите по този приоритет би могло също така да се насърчава предприемачеството, творческото учене и социалното предприемачество сред младежите. Междукултурният диалог, познаването и признаването на многообразието и насърчаването на толерантността са от ключово значение за този приоритет.

Повишаване на качеството, иновациите и признаването на младежката работа: Приоритетът има за цел да се насърчава признаването и валидирането на младежката работа, информалното и неформалното учене на всички равнища и да се подкрепя качественото развитие и иновациите в младежката работа, в съответствие с приоритетите, залегнали в Европейската програма за младежката работа и Декларацията от Бон от декември 2020 г. Това включва изграждането на капацитет на младежките работници в своите онлайн и офлайн практики, подкрепа за разработването и споделянето на методи за достигане до маргинализирани младежи и предотвратяване на расизма и нетолерантността сред младежите, както и отчитане на рисковете, възможностите и последиците от цифровизацията.

Укрепване на пригодността за заетост на младежите: приоритетът е насочен към укрепване на ключовите компетентности и основните умения на младежите. Секторът на младежта играе важна роля за улесняване на прехода на младежите от младежка към зряла възраст, включително в подкрепа на тяхната интеграция в пазара на труда. В основата на този приоритет са залегнали дейности, насочени към приобщаването и пригодността за заетост на младежите с по-малко възможности, включително незаети с работа, учене или обучение (NEET), като се обръща особено внимание на младежите, изложени на риск от маргинализация, и на младежите мигранти.

Укрепване на връзките между политиката, научните изследвания и практиката: този приоритет е насочен към необходимостта от по-тесни връзки между политиката, научните изследвания и практиката в областта на младежта с цел да се предоставят по-добри доказателства за потребностите и да се улесни изготвянето на политики. Дейностите за насърчаване на по-добро познаване на положението на младежите и политиките за младежта в Европа и извън нея ще са от значение за този приоритет.

Подкрепа за реакцията в областта на младежта в Европа  на войната в Украйна: Този приоритет подкрепя проекти, насочени към прилагане, споделяне и насърчаване на приобщаващи подходи и практики, насочени към младите хора и младежките работници, бягащи от войната в Украйна, и доставчиците на услуги за работа с младежта в приемащите държави, които участват активно в такива дейности. Дейностите следва да се придържат към принципите на работата с младежта, включително неформалното и междукултурното учене, и следва да допринасят за насърчаване и разбиране на правата на човека и демокрацията и за увеличаване на капацитета на участващите организации. Те могат да имат за цел предоставяне на езикови услуги, прилагане и разширяване на научните изследвания, засилване на полезните взаимодействия и взаимното допълване с организации, работещи в областта на младежта в Украйна, проучване на добри практики в подкрепа на психосоциалното благосъстояние на младите бежанци и бежанците младежки работници от Украйна и насърчаване на изграждането на капацитет на организациите за младежка работа — в Украйна и в приемащите държави — и т.н.

В областта на спорта:

Ще се дава приоритет на партньорства, които допринасят за изпълнението на ключови документи на политиката като работния план на Европейския съюз за спорта (2021—2024 г.) или препоръката на Съвета относно насърчаването на укрепваща здравето физическа активност. Конкретните приоритети в областта на спорта включват:

Насърчаване на здравословен начин на живот за всички: проектите по този приоритет ще бъдат съсредоточени главно върху: а) изпълнението на трите стълба на инициативата „Здравословен начин на живот за всички“, б) изпълнението на Препоръката на Съвета относно насърчаването на укрепваща здравето физическа активност и насоките на ЕС за физическата активност, в) подкрепата за провеждането на Европейската седмица на спорта, г) популяризирането на спорта и физическата активност като инструменти за здраве, д) популяризирането на всички дейности, насърчаващи практикуването на спорт и физическа активност, е) популяризирането традиционните спортове и игри.

Насърчаване на почтеността и ценностите в спорта: проектите по този приоритет ще бъдат съсредоточени главно върху а) борбата с употребата на допинг, б) борбата с уговарянето на мачове и корупцията в спорта, в) подобряването на доброто управление в спорта и г) популяризирането на положителните ценности на спорта.

Насърчаване на образованието в спорта и чрез спорта: проектите по този приоритет ще бъдат съсредоточени главно върху а) подкрепа за развитието на умения в спорта, б) насърчаване на двойната кариера на спортистите, в) насърчаване на качеството на треньорството и на персонала, г) използване на мобилността като инструмент за подобряване на квалификациите, д) насърчаване на пригодността за заетост чрез спорта.

Насърчаване на равенството и европейските ценности в спорта и чрез спорта: проектите по този приоритет ще се съсредоточат главно върху насърчаването на а) равенството в спорта, включително равенството между половете5 , б) европейските ценности, включително използването на спорта като средство за мир и приобщаване, в) ценностите недискриминация на каквото и да е основа, борба с расизма, откритост и толерантност към другите.