Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Партньорства с цел сътрудничество

Какво представляват партньорствата с цел сътрудничество?

Това действие дава възможност на участващите организации да натрупат опит в международното сътрудничество и да укрепят капацитета си, а също така да постигнат висококачествени иновативни резултати. В зависимост от целите на проекта, участващите организации, очакваното въздействие на проекта и други елементи партньорствата с цел сътрудничество могат да имат различни размери и обхват и да адаптират съответно своите дейности. Качествената оценка на тези проекти ще бъде пропорционална на целите на сътрудничеството и на естеството на участващите организации. 

Въз основа на тази логика на организациите се предлагат два вида партньорства, за да работят, учат и растат заедно:

  • Партньорства за сътрудничество
  • Малки партньорства

Тези два вида партньорства са представени подробно в следващия раздел. Информацията, включена в двата раздела, ще Ви помогне да изберете вида партньорство, който най-добре подхожда на профила и структурата на Вашата организация и Вашите идеи за проекти.

Какви дейности обикновено се осъществяват от партньорства с цел сътрудничество?

През целия период на изпълнение на даден проект организациите по правило могат да реализират широк спектър от дейности. От традиционни до по-творчески и иновативни дейности: организациите разполагат с гъвкави възможности да избират най-добрата комбинация, която допринася за постигането на целите на проекта по отношение на неговия обхват и пропорционално на капацитета на партньорството. Например:

  • Управление на проекта: дейности, които са необходими за осигуряване на подходящо планиране, изпълнение и последващи действия на проектите, включително безпроблемно и ефективно сътрудничество между партньорите по проекта. В този етап дейностите обикновено обхващат организационни и административни задачи, виртуални срещи между партньорите, подготвяне на комуникационни материали, подготовка и последващи действия на участниците в дейности и др.  
  • Дейности за изпълнение: могат да включват прояви в мрежи, срещи, работни сесии за обмен на практики и за разработване на резултати. Тези дейности могат да включват и участието на персонал и учещи (при условие че тяхното участие допринася за постигането на целите на проекта).
  • Дейности за споделяне и популяризиране: организиране на конференции, сесии, събития, насочени към споделяне, разясняване и популяризиране на резултатите от проекта под формата на материални резултати, изводи, добри практики или под всякаква друга форма.

Принос на това действие за постигане на приоритетите на политиката

Европейската комисия определя ежегодно общи приоритети и цели, които трябва да се преследват на равнището на програмата „Еразъм+“ в различни области на образованието, обучението, младежта и спорта. Следователно, освен развиването на капацитета на организациите, участващи в проекта, партньорствата с цел сътрудничество са предназначени да допринасят с резултатите си за постигането на приоритетите.

Поради това от проектите се изисква да структурират своята работа във връзка с един или няколко от тези приоритети, които да изберат на етапа на кандидатстване. При формулирането на проектните предложения се препоръчва също така да се прегледат резултатите, постигнати от предходни финансирани проекти, основани на сходни приоритети, за да се осигури съгласуваност и да се избегне дублиране, както и постепенно да се надграждат съществуващите резултати и да се допринася за съвместното развитие на различните области. Можете да намерите полезна информация за финансираните проекти в платформата за резултатите от проекти по програмата „Еразъм+“: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

Освен това с оглед на по-тясното обвързване на европейските приоритети със специфичните нужди на национално равнище националните агенции по програмата „Еразъм+“ имат възможност да определят един или повече от тези европейски приоритети като особено подходящи в техния национален контекст, за да насърчат организациите да съсредоточат приноса си в тези избрани области за дадена година.

През 2022 г. партньорствата с цел сътрудничество трябва да са насочени към една или повече от следните приоритетни области:

Приоритети, приложими към всички сектори на програмата „Еразъм+“

Приобщаване и многообразие във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта: програмата ще подкрепя проекти, които насърчават социалното приобщаване и са насочени към подобряването на достъпа до хора с по-малко възможности, включително хора с увреждания и мигранти, както и до хора, живеещи в селски и отдалечени райони, и хора, изправени пред социално-икономически трудности или пред всякакъв друг потенциален източник на дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация. С тези проекти ще се спомогне за преодоляването на пречките, пред които са изправени посочените групи при достъпа до възможностите, предлагани от програмата, и ще се допринесе за създаването на приобщаваща среда, в която се насърчават равнопоставеността и равенството и се отговаря на нуждите на по-широката общност.

Околна среда и борба с изменението на климата: програмата има за цел да подпомага във всички сектори повишаването на осведомеността относно предизвикателствата, свързани с околната среда и изменението на климата. Ще се дава приоритет на проекти, насочени към развитието на компетентности в различни сектори, свързани с устойчивостта, и разработването на стратегии и методологии за екологични секторни умения и на ориентирани към бъдещето учебни програми, които удовлетворяват по-ефективно нуждите на хората. С програмата също така ще се подкрепя изпитването на иновативни практики, като с това учещите, персоналът и младежките работници, ще се подготвят да се превърнат в истински действащи сили на промяната (например чрез икономия на ресурси, намаляване на потреблението на енергия и на отпадъците, компенсиране на отпечатъка от въглеродните емисии, възможност за устойчив избор на хранене и мобилност и др.). Ще се дава приоритет и на проекти, с които чрез дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта се създават възможности за промяна на поведението с оглед на индивидуалните предпочитания, потребителските навици и начина на живот, в съответствие с инициативата нов европейски Баухаус; развиват се компетентности за устойчивост у преподавателите и ръководителите в областта на образованието и се подкрепят планираните подходи на участващите организации по отношение на устойчивостта на околната среда.

Справяне с цифровата трансформация чрез развитие на цифрова готовност, устойчивост и капацитет: Програмата ще подкрепя плановете за цифрова трансформация в началното, средното и професионалното образование и обучение (ПОО), висшите учебни заведения и институциите за образование за възрастни. Ще се дава приоритет на проекти, насочени към увеличаването на капацитета и готовността на институциите да управляват ефективния преход към цифрово образование. Програмата ще подкрепя целенасоченото използване на цифровите технологии в образованието, обучението, младежта и спорта за преподаване, учене, оценяване и насърчаване на участието. Това обхваща развитието на цифрова педагогика и експертен опит в използването на цифрови инструменти за учителите, включително достъпни и помощни технологии, както и създаването и иновативното използване на цифрово образователно съдържание. Включва се също и увеличаването на цифровите умения и компетентности на цялото население чрез подходящи програми и инициативи. Особено внимание ще бъде отделяно на насърчаването на равенството между половете и преодоляването на различията във връзка с достъпа и използването на цифрови технологии от слабо представените групи. По линия на програмата ще се подкрепя също използването на европейски рамки за компетентностите в областта на цифровите технологии на преподаватели, граждани и организации.

Общи ценности, гражданска ангажираност и участие: програмата ще подкрепя активното гражданство и етиката в ученето през целия живот и ще насърчава развитието на социални и междукултурни компетентности, критичното мислене и медийната грамотност. Ще се дава приоритет и на проекти, които предлагат възможности за участие на хората в демократичния живот и за социална и гражданска ангажираност чрез формални или неформални дейности за учене. Особено внимание ще се обръща и на повишаването на осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз, по-специално по отношение на общите ценности на ЕС, принципите на единството и многообразието, културната идентичност, културната осведоменост и социалното, културното и историческото наследство на участниците.

В допълнение към общите приоритети, изложени по-горе, в съответните сектори ще бъдат следвани следните конкретни приоритети.

Приоритети по конкретни сектори

В областта на висшето образование:

ще се дава приоритет на действия, които са от ключово значение за постигането на целите на европейското пространство за образование. Целта е чрез тази подкрепа секторът на висшето образование да стане още по-взаимосвързан, иновативен, приобщаващ и цифров. С оглед на това програмата ще насърчава още по-задълбоченото и интердисциплинарно сътрудничество между институциите за висше образование, както и със заобикалящите ги екосистеми за иновации, и укрепването на връзките между образованието, научните изследвания и иновациите. Ще се обръща особено внимание по-специално на засилването на приобщаването, мобилността, цифровизацията, ученето през целия живот, осигуряването на качество и автоматичното признаване. Основната цел е да се ускори трансформацията на висшето образование в цяла Европа, така че бъдещите поколения да се обучават да създават съвместно знания за издръжливо, приобщаващо и устойчиво общество.

Насърчаване на взаимосвързани системи за висше образование: с програмата ще се цели засилване на стратегическото и структурирано сътрудничество между институциите за висше образование чрез: а) подкрепа за разработването и изпробването на различни видове модели на сътрудничество, включително виртуално и смесено сътрудничество, и използване на различни цифрови инструменти и онлайн платформи; б) подобряване на мобилността чрез прилагане на автоматично взаимно признаване на квалификациите и резултатите от обучението и включване на мобилността в учебните програми; в) подкрепа за институциите за висше образование при прилагането на принципите и инструментите от Болоня с цел повишаване на мобилността за всички.

Стимулиране на иновативни практики за учене и преподаване: справяне с обществените предизвикателства чрез подкрепа за: определяне на учебните резултати и разработване на учебни програми, насочени към студентите, които отговарят по-добре на техните нужди и намаляват несъответствията между уменията и изискванията на пазара на труда, като същевременно отговарят на нуждите на пазара на труда и обществото като цяло; б) разработване, изпитване и прилагане на гъвкави процеси на учене и модулни курсове (с частична заетост, онлайн или смесени), както и на подходящи форми на оценяване, включително разработване на оценяване онлайн; в) насърчаване на измерението, свързано с ученето през целия живот, във висшето образование, включително чрез улесняване на възприемането, валидирането и признаването на кратки учебни курсове, водещи до микроквалификации; г) прилагане на трансдисциплинарни подходи и иновативни педагогически подходи като обърнато учене, съвместно международно учене онлайн и учене, основано на научни изследвания; д) включване на устойчивото развитие във всички учебни програми за студенти във всички дисциплини и на всички равнища.

Развитие на НТИМ/НТИИМ във висшето образование и по-специално на участието на жените в НТИМ: чрез този приоритет се подкрепят разработването и изпълнението на подходящи за целта програми за висше образование НТИМ , като се следва подходът НТИИМ, насърчаването на участието на жените в дисциплините, свързани с НТИМ, и по-специално в инженерството, ИКТ и напредналите цифрови умения, разработването на програми за насоки и наставничество за студентите, по-специално за момичетата и жените, насочени към областите на обучение и професионална реализация на НТИМ и ИКТ, насърчаването на образователни и обучителни практики в образователния подход НТИМ, отчитащи особеностите на пола и премахването на стереотипите, свързани с пола, в подхода НТИМ.

Възнаграждаване на високите постижения в ученето, преподаването и развитието на умения: чрез а) разработване и прилагане на стратегии и култура на качеството за възнаграждаване и стимулиране на високите постижения в преподаването, включително онлайн преподаването, и преподаването за учещите в неравностойно положение; б) обучение на представители на академичната общност по иновативни и/или онлайн педагогики, включително трансдисциплинарни подходи, нови методи за разработване на учебни програми, изпълнение и оценка, свързващи образованието с научните изследвания и иновациите, когато е приложимо; в) насърчаване на предприемачески, отворен и иновативен сектор на висшето образование чрез стимулиране на партньорствата за учене и преподаване с търговски и нетърговски организации в частния сектор; г) разработване на нови практики при изготвянето на учебни материали, основани на образователни изследвания и творчество.

Изграждане на приобщаващи системи за висше образование: програмата ще насърчава приобщаващи подходи за дейностите за мобилност и сътрудничество като а) увеличаване на достъпа и участието на целеви групи с по-малко възможности и повишаване на процента на завършилите от тях; б) активна подкрепа за пристигащите участници в дейности за мобилност по време на целия процес на намиране на жилище, включително чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни за осигуряване на подходящо и достъпно жилище; в) подкрепа за разработването на гъвкави модели за професионално развитие между образованието и научните изследвания; г) насърчаване на баланса между половете в институциите за висше образование, в различните области на обучение и на ръководни позиции; д) насърчаване на гражданската ангажираност чрез подкрепа за информалното учене и извънкласните дейности и признаване на доброволческия и обществения труд в академичните резултати на студентите.

Подкрепа за цифровия и екологичния капацитет в сектора на висшето образование: чрез а) действия, които подпомагат изпълнението на инициативата за европейска студентска карта чрез сигурен електронен трансфер на данни на студентите между институциите за висше образование при пълно зачитане на защитата на личните данни и свързване, когато е възможно, с новия Европас; б) развитие на цифрови умения и компетентности на студенти и членове на персонала.

В училищното образование ще се отдава приоритет на:

Справяне с неравностойното положение в обучението, преждевременното напускане на училище и ниската степен на владеене на основни умения: целта на този приоритет е да спомогне за постигането на успех от всички учещи, особено от учещите с по-малко възможности. Приоритетът включва мониторинг, ранно определяне на учениците в риск, превантивни подходи и подходи за ранна интервенция за учещи с трудности, насърчаване на подходи, насочени в по-голяма степен към учещите, подкрепа на благополучието и психичното здраве на учещите и учителите, както и защита от тормоз в училище. На равнището на училищата в рамките на този приоритет се подкрепят цялостни подходи към преподаването и ученето и сътрудничество между всички участници в училищата, както и със семействата и с други външни заинтересовани страни. И накрая, на стратегическо равнище се обръща особено внимание на подобряването на прехода между различните етапи на образование, подобряването на оценяването и разработването на надеждни системи за осигуряване на качеството.

Подкрепа за учителите, директорите на училища и други преподаващи специалисти: този приоритет е предназначен за подкрепа на практикуващите в учителските професии (включително на кадрите за подготовка на учители) през всички етапи на тяхното професионално развитие. Проектите по този приоритет може да бъдат съсредоточени върху подобряването на формалното образование на учителите, както и върху продължаващото им професионално развитие, по-специално чрез подобряване на рамката на политиките и конкретни възможности за мобилност на учителите. С втората насоченост на приоритета се цели преподавателската кариера да стане по-привлекателна и разнообразна, както и да се засили подборът, набирането и оценяването за преподавателските професии. Накрая, проектите също така могат пряко да подкрепят развитието на по-силно училищно ръководство и иновативни методи на преподаване и оценяване.

Развитие на ключови компетентности: проектите по този приоритет ще бъдат съсредоточени върху насърчаване на междуучилищното сътрудничество, използване на новаторски подходи за учене, развиване на творчеството, подкрепа на учителите при преподаването, основано на компетентности, и разработване на оценяване и валидиране на ключови компетентности.

Насърчаване на всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици: този приоритет включва проекти, насочени към подкрепа на интегрирането на езиковото измерение в учебните програми и достигането на подходящи нива на езикова компетентност от учещите до края на задължителното образование. Широкото използване на нови технологии за изучаване на езици също спада към усилията по този приоритет. Накрая, чрез този приоритет се подкрепят проекти, които могат да спомогнат за създаването на училища, в които езиковата осъзнатост е налице, и които се основават на нарастващото езиково многообразие в учебните заведения, например чрез насърчаване на ранното изучаване на езици и повишаване на езиковата осъзнатост и разработване на възможности за двуезична система на преподаване (особено в граничните райони и области, където жителите използват повече от един език).

Насърчаване на интереса и високите постижения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и на подхода НТИИМ: в рамките на този приоритет се подкрепят проекти, които насърчават подхода НТИМ към образованието чрез интердисциплинарно преподаване в областите на културата, екологията, икономиката, проектирането и други. Приоритетът включва разработването и насърчаването на ефективни и иновативни педагогики и методи за оценяване. Развитието на партньорства между училищата, предприятията, институциите за висше образование, научноизследователските институти и обществото като цяло е особено ценно в този контекст. На стратегическо равнище в рамките на този приоритет се насърчава разработването на национални стратегии за НТИМ.

Развитие на висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст: Този приоритет е насочен към насърчаване на прилагането на рамката на ЕС за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст, приложена към Препоръката на Съвета от 2019 г. за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст1  Той обхваща проекти, които осигуряват подкрепа за първоначалното и продължаващото професионално развитие на персонала, участващ в организацията, ръководството и предоставянето на образование и грижи в ранна детска възраст. Освен това в рамките на този приоритет се подкрепят и създаването, тестването и прилагането на стратегии и практики за насърчаване на участието на всички деца в образованието и грижите в ранна детска възраст, включително деца с по-малко възможности.

Признаване на резултатите от обучението за участниците в трансгранична мобилност с учебна цел: Този приоритет има за цел да се спомогне за прилагането на практика на Препоръката на Съвета относно автоматичното взаимно признаване. С него се подкрепя включването на трансграничен обмен на класове в училищни програми, изграждането на капацитет на училищата за организиране на периоди на учене в чужбина за техните ученици и създаването на дългосрочни партньорства между училища от различни държави. На стратегическо равнище чрез този приоритет, насочен към по-активно участие на училищните органи на всички равнища в усилията за осигуряване на признаване, се подкрепят разработването и споделянето на инструменти и практики за подготовка, мониторинг и признаване на периоди в чужбина.

В областта на професионалното образование и обучение (както първоначално, така и продължаващо) ще бъде даден приоритет на:

Адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда: това включва подкрепа за разработването на програми за ПОО, които предлагат балансирана комбинация от професионални умения и създават възможности за учене в процеса на работа, добре съобразени с всички икономически цикли, развиващи се работни места и методи на работа и ключови компетентности. В рамките на този приоритет се насърчава също разработването на учебни програми, предложения за програми и квалификации за ПОО, които се актуализират редовно въз основа на определянето на необходимите умения. С проектите ще се подкрепят доставчиците на ПОО при адаптирането на предлаганото от тях обучение към променящите се нужди от умения, прехода към екологични и цифрови технологии и икономическите цикли.

Увеличаване на гъвкавите възможности в областта на професионалното образование и обучение: В рамките на този приоритет се подкрепят инициативи за разработването на гъвкави и насочени към учещите програми за ПОО, които допринасят за преодоляване на съществуващите пропуски в достъпа до обучение за възрастни в трудоспособна възраст с цел успешно управление на преходите в пазара на труда. Проектите по този приоритет също така допринасят за разработването на програми за продължаващо професионално обучение, които да могат да бъдат адаптирани към пазара на труда, както и на програми, улесняващи трансфера, признаването и натрупването на резултати от обучението, водещи до национални квалификации.

Принос за иновации в областта на професионалното образование и обучение: в рамките на този приоритет се подкрепят проекти, чиято основна цел е съществено да променят начина, по който се практикува ПОО, с оглед на по-доброто му съответствие на настоящите и бъдещите нужди на икономиката и обществото. Тези промени могат да бъдат организационни (планиране, финансиране, управление на човешките ресурси, мониторинг и комуникация). Те могат също така да се отнасят до процесите на преподаване и учене чрез разработването и прилагането на нови и по-подходящи подходи за преподаване и учене. Промените могат да се отнасят до екосистемата на доставчиците на ПОО и до начина, по който тези доставчици взаимодействат с партньорите си, например чрез разпространение на технологии и приложни изследвания, застъпничество, работа в мрежа и дейности по интернационализация. Те могат също така да бъдат насочени към разработването и предоставянето на продукти и услуги за ПОО (например развитие на умения, приложни изследвания и консултантски услуги) на външни участници като студенти, дружества и правителства.

Повишаване на привлекателността на ПОО: ще се дава приоритет на проекти, които допринасят за повишаването на привлекателността на ПОО на различни равнища. Примери за това могат да бъдат проекти, в които се работи за по-добра взаимосвързаност между различните образователни степени, които насърчават отворена среда за учене, основано на участието, подпомага се професионалното развитие на учителите и обучителите в ПОО или се улеснява признаването на резултатите от обучението и използването на Европас и други цифрови услуги. Чрез този приоритет също така се подкрепят проекти, в които се развиват дългосрочни партньорства за създаване или укрепване на международни, национални и регионални конкурси, както и на конкурси за секторни умения. Въздействието на тези дейности може да бъде оптимизирано чрез тясно сътрудничество с предприятията, доставчиците на ПОО, търговските камари и други подходящи заинтересовани страни по време на различните етапи от цикъла на проекта.

Подобряване на осигуряването на качеството в областта на професионалното образование и обучение: този приоритет е насочен към измерване и подобряване на качеството на ПОО чрез разработване на национални системи за осигуряване на качеството както за първоначалното, така и за продължаващото ПОО във всички учебни среди и всички учебни формати, предоставяни както от публични, така и от частни доставчици. По-специално това включва създаване и изпитване на механизми за проследяване на дипломираните лица в съответствие с Препоръката на Съвета относно проследяването на дипломираните лица и Препоръката за Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET)2  както и проучване на основните професионални профили в ЕС и на микроквалификациите.

Създаване и изпълнение на стратегии за интернационализация за доставчици на ПОО: този приоритет има за цел въвеждането на механизми за подкрепа и договорни рамки за насърчаване на качествената мобилност на учещи и персонал в областта на ПОО. Сред особено важните аспекти са автоматичното взаимно признаване на квалификациите и резултатите от обучението, както и разработването на услуги в помощ на студентите с оглед на мобилността на учещите. Тези услуги може да включват информиране, мотивиране, подготовка и улесняване на социалната интеграция на обучаващите се в рамките на ПОО в приемащата държава, както и повишаване на тяхната междукултурна осведоменост и активно гражданство.

В областта на образованието за възрастни ще се дава приоритет на:

Подобряване на наличието на висококачествени, гъвкави възможности за образование за възрастни: В рамките на този приоритет се предоставя подкрепа за създаването и развитието на гъвкави предложения за обучение, адаптирани към нуждите от обучение на възрастните, например чрез разработване на възможности за цифрово и смесено обучение. Дава се приоритет и на проекти, насочени към валидирането на умения, които са придобити чрез информално и неформално учене.

Създаване на пътища за повишаване на уменията, подобряване на достъпността и увеличаване на разпространението на образованието за възрастни: този приоритет е насочен към насърчаването на нови възможности за образование за възрастни, особено за възрастни с ниско равнище на умения, знания и компетентности. Очаква се създаването на нови пътища за повишаване на уменията да даде възможност на възрастните учещи да повишават ключовите си компетентности и да напредват към по-високи квалификации. Допълнителната работа по този приоритет включва разработване на услуга за ориентиране с цел осигуряване на достъп на възрастните до подходящо обучение през целия живот, подобряване на определянето и скрининга на уменията, разработване на адаптирани предложения за обучение и развитие на ефективни стратегии за информиране, ориентиране и мотивация.

Подобряване на компетентностите на преподавателите и другите служители в сферата на образованието за възрастни: дава се приоритет по-специално на проекти за развиване на компетентности на персонала, водещи до цялостни подобрения в предоставянето, насочването и ефективността на образованието за възрастни. Това включва оценка на предишните знания и умения на възрастните учещи, по-добри и по-иновативни методи на преподаване, както и засилване на поддържащата роля на служителите в сферата на образованието за възрастни за мотивиране, насочване и консултиране на учещите в трудни ситуации по време на обучението.

Подобряване на осигуряването на качеството на възможностите за образование за възрастни: в рамките на този приоритет се подкрепят разработването на по-добри механизми за осигуряване на качеството на политиката и предлагането на обучение за възрастни. По-специално това включва разработване и трансфер на методологии за мониторинг с цел измерване на ефективността на предоставянето на образование за възрастни и проследяване на напредъка на учещите възрастни.

Разработване на учебни центрове, ориентирани към развитието в бъдещето: този приоритет е насочен към предоставяне на подкрепа за местната учебна среда, насърчаване на социалното приобщаване, гражданската ангажираност и демокрацията, както и привличане и предлагане на възможности за учене през целия живот за всички в общността, включително чрез използване на цифровите технологии. С проектите може например да се подкрепя съвместната работа на местните учебни центрове, библиотеки, гражданското общество и широката общност (НПО, местни органи, здравеопазване, култура и др.) за мотивиране и предоставяне на възможности на възрастни от всички възрастови групи да придобият необходимите умения за живота и ключови умения, за да бъдат устойчиви и приспособими в условията на промяна и несигурност.

Създаване и насърчаване на възможности за учене сред всички граждани и поколения: дава се приоритет на проекти, с които се създават и подкрепят възможности за образование и обмен на опит между хора в третата възраст с оглед на изграждането и укрепването на европейската идентичност.

В областта на младежта:

Ще се дава приоритет на действия, които допринасят за основните области на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.: ангажиране, свързване и овластяване на младежите. Ще се обръща специално внимание на укрепването на междусекторното сътрудничество, създаващо възможност за повече единодействие в различни области на действия, които са важни за младежите, насърчаване на младежкото участие в различни мащаби и формати и подкрепа за активното гражданско участие на младежите, по-специално на младежите, изложени на риск от социално изключване. Конкретните приоритети в областта на младежта включват:

Насърчаване на активното гражданство, инициативността и предприемачеството сред младежите , включително социалното предприемачество: приоритетът има за цел да се насърчава активното гражданство сред младежите, по-специално чрез доброволчество и актове на солидарност, и по този начин да се засилва тяхната инициативност, по-специално в социалната област, и да се подкрепят техните общности. В проектите по този приоритет би могло също така да се насърчава предприемачеството, творческото учене и социалното предприемачество сред младежите. Междукултурният диалог, познаването и признаването на многообразието и насърчаването на толерантността са от ключово значение за този приоритет.

Повишаване на качеството, иновациите и признаването на младежката работа: Приоритетът има за цел да се насърчава признаването и валидирането на младежката работа, информалното и неформалното учене на всички равнища и да се подкрепя качественото развитие и иновациите в младежката работа, в съответствие с приоритетите, залегнали в Европейската програма за младежката работа и Декларацията от Бон от декември 2020 г. Това включва изграждането на капацитет на младежките работници в своите онлайн и офлайн практики, подкрепа за разработването и споделянето на методи за достигане до маргинализирани младежи и предотвратяване на расизма и нетолерантността сред младежите, както и отчитане на рисковете, възможностите и последиците от цифровизацията.

Укрепване на пригодността за заетост на младежите: приоритетът е насочен към укрепване на ключовите компетентности и основните умения на младежите. Секторът на младежта играе важна роля за улесняване на прехода на младежите от младежка към зряла възраст, включително в подкрепа на тяхната интеграция в пазара на труда. В основата на този приоритет са залегнали дейности, насочени към приобщаването и пригодността за заетост на младежите с по-малко възможности, включително незаети с работа, учене или обучение (NEET), като се обръща особено внимание на младежите, изложени на риск от маргинализация, и на младежите мигранти.

Укрепване на връзките между политиката, научните изследвания и практиката: този приоритет е насочен към необходимостта от по-тесни връзки между политиката, научните изследвания и практиката в областта на младежта с цел да се предоставят по-добри доказателства за потребностите и да се улесни изготвянето на политики. Дейностите за насърчаване на по-добро познаване на положението на младежите и политиките за младежта в Европа и извън нея ще са от значение за този приоритет.

В областта на спорта:

Ще се дава приоритет на партньорства, които допринасят за изпълнението на ключови документи на политиката като работния план на Европейския съюз за спорта (2021—2024 г.) или препоръката на Съвета относно насърчаването на укрепваща здравето физическа активност. Конкретните приоритети в областта на спорта включват:

Насърчаване на здравословен начин на живот за всички: проектите по този приоритет ще бъдат съсредоточени главно върху: а) изпълнението на трите стълба на инициативата „Здравословен начин на живот за всички“, б) изпълнението на Препоръката на Съвета относно насърчаването на укрепваща здравето физическа активност и насоките на ЕС за физическата активност, в) подкрепата за провеждането на Европейската седмица на спорта, г) популяризирането на спорта и физическата активност като инструменти за здраве, д) популяризирането на всички дейности, насърчаващи практикуването на спорт и физическа активност, е) популяризирането традиционните спортове и игри.

Насърчаване на почтеността и ценностите в спорта: проектите по този приоритет ще бъдат съсредоточени главно върху а) борбата с употребата на допинг, б) борбата с уговарянето на мачове и корупцията в спорта, в) подобряването на доброто управление в спорта и г) популяризирането на положителните ценности на спорта.

Насърчаване на образованието в спорта и чрез спорта: проектите по този приоритет ще бъдат съсредоточени главно върху а) подкрепа за развитието на умения в спорта, б) насърчаване на двойната кариера на спортистите, в) насърчаване на качеството на треньорството и на персонала, г) използване на мобилността като инструмент за подобряване на квалификациите, д) насърчаване на пригодността за заетост чрез спорта.

Борба с насилието и с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта: проектите по този приоритет ще бъдат съсредоточени главно върху борбата с поведенията, които могат да окажат отрицателно въздействие върху спорта и обществото като цяло. Проектите ще допринасят за борбата с всяка форма на дискриминация и ще насърчават равенството в спорта, включително равенството между половете.