Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Ċentri ta’ eċċellenza vokazzjonali

L-inizjattiva dwar iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali (CoVE) tappoġġa approċċ minn isfel għal fuq għall-Eċċellenza Vokazzjonali li jinvolvi firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati lokali. Dan jippermetti lill-istituzzjonijiet tal-VET jadattaw malajr il-provvista tal-ħiliet għall-ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali li qed jevolvu, inklużi t-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi. Is-CoVEs joperaw f’kuntest lokali partikolari, peress li huma l-pedament tal-ekosistemi tal-ħiliet għall-innovazzjoni, l-iżvilupp reġjonali, u l-inklużjoni soċjali, filwaqt li jaħdmu mas-CoVEs f’pajjiżi oħra permezz ta’ networks kollaborattivi internazzjonali.

Dawn jipprovdu opportunitajiet għat-taħriġ inizjali taż-żgħażagħ kif ukoll għat-tkomplija tat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-adulti, permezz ta’ offerta flessibbli u f’waqtha ta’ taħriġ li tissodisfa l-ħtiġijiet ta’ suq tax-xogħol dinamiku, fil-kuntest tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Dawn jaġixxu bħala katalisti għall-innovazzjoni tan-negozji lokali, billi jaħdmu mill-qrib mal-kumpaniji u b’mod partikolari mal-SMEs.

L-Eċċellenza Vokazzjonali tiżgura ħiliet u kompetenzi ta’ kwalità għolja li jwasslu għal impjiegi ta’ kwalità u opportunitajiet tul il-karriera, li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ ekonomija innovattiva, inklużiva u 1 sostenibbli.

Il-kunċett ta’ Eċċellenza Vokazzjonali propost hawnhekk huwa kkaratterizzat minn approċċ olistiku ffukat fuq l-istudent li fih il-VET:

 • Huwa parti integrata mill-ekosistemi tal-ħiliet2 , li jikkontribwixxu għall-iżvilupp reġjonali3 , għall-innovazzjoni4 , għall-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti5  u ta’ raggruppamenti6 , kif ukoll għal ktajjen ta’ valur speċifiċi u għall-ekosistemi industrijali7
 • Huma parti mit-triangoli tal-għarfien8 , li jaħdmu mill-qrib ma’ setturi oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ, mal-komunità xjentifika, mas-settur kreattiv, u man-negozji
 • Jippermettu lill-istudenti jiksbu kemm kompetenzi vokazzjonali (speċifiċi għall-impjieg) kif ukoll kompetenzi ewlenin9  permezz ta’ dispożizzjoni ta’ kwalità għolja li hija sostnuta minn assigurazzjoni tal-kwalità
 • Jibnu forom innovattivi ta’ sħubijiet10  mad-dinja tax-xogħol, u huma appoġġati mill-iżvilupp professjonali kontinwu tal-persunal tat-tagħlim u t-taħriġ, pedagoġiji innovattivi, mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal u strateġiji ta’ internazzjonalizzazzjoni tal-VET.

Objettivi tal-azzjoni

Din l-azzjoni tappoġġa l-istabbiliment u l-iżvilupp gradwali ta’ networks kollaborattivi internazzjonali ta’ ċentri ta’ eċċellenza vokazzjonali, li jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ ekosistemi tal-ħiliet għall-innovazzjoni, l-iżvilupp reġjonali, u l-inklużjoni soċjali.

Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali se joperaw f’żewġ livelli:

 1. Fil-livell nazzjonali, li jinvolvi firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati lokali li joħolqu ekosistemi tal-ħiliet għall-innovazzjoni lokali, l-iżvilupp reġjonali, u l-inklużjoni soċjali, filwaqt li ssir ħidma mas-CoVEs f’pajjiżi oħra permezz ta’ networks kollaborattivi internazzjonali.
 2. Fil-livell internazzjonali li jgħaqqad flimkien is-CoVEs li għandhom interess komuni f’:
 • setturi speċifiċi jew ekosistemi industrijali11 ,
 • approċċi innovattivi biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà (eż. it-tibdil fil-klima, id-diġitalizzazzjoni, l-intelliġenza artifiċjali, l-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli, l-integrazzjoni tal-migranti, it-titjib tal-ħiliet tal-persuni b’livelli baxxi ta’ kwalifiki, eċċ.).
 • approċċi innovattivi biex jittejbu s-sensibilizzazzjoni, il-kwalità u l-effettività tas-CoVEs eżistenti.

In-networks se jiġbru flimkien is-CoVEs eżistenti f’pajjiżi differenti, jew jiżviluppaw il-mudell ta’ Eċċellenza Vokazzjonali billi jgħaqqdu sħab minn diversi pajjiżi, li jkun beħsiebhom jiżviluppaw Eċċellenza Vokazzjonali fil-kuntest lokali tagħhom permezz ta’ kooperazzjoni internazzjonali. Dawn jistgħu jikkontribwixxu, eż. għall-fażi tat-twettiq tal-inizjattiva l-Bauhaus Ewropea l-Ġdida billi jikkollaboraw mal-komunitajiet involuti fit-trasformazzjonijiet lokali mrawma mill-inizjattiva.

In-networks għandhom l-għan ta’ “konverġenza ’l fuq” tal-eċċellenza tal-VET. Dawn se jkunu miftuħa għall-involviment ta’ pajjiżi b’sistemi ta’ eċċellenza vokazzjonali żviluppati sew, kif ukoll dawk fil-proċess tal-iżvilupp ta’ approċċi simili, immirati lejn l-esplorazzjoni tal-potenzjal sħiħ tal-istituzzjonijiet tal-VET biex ikollhom rwol proattiv fl-appoġġ tat-tkabbir u l-innovazzjoni.

Is-CoVEs huma maħsuba għal organizzazzjonijiet li jipprovdu edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, fi kwalunkwe livell tal-QEK minn 3 sa 8, inkluż il-livell sekondarju għoli, il-livell postsekondarju mhux terzjarju kif ukoll il-livell terzjarju (eż. Universitajiet ta’ xjenzi applikati, istituti Politekniċi, eċċ.).

Madankollu, l-applikazzjonijiet ma jistgħux jinkludu biss attivitajiet immirati lejn studenti fil-livell terzjarju; l-applikazzjonijiet li jiffukaw fuq il-VET fil-livell terzjarju (il-livelli tal-QEK minn 6 sa 8) iridu jinkludu mill-inqas livell wieħed ieħor ta’ kwalifika tal-VET bejn il-livelli tal-QEK minn 3 sa 5, kif ukoll komponent qawwi ta’ apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol12 .

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, il-proposti ta’ proġetti għaċ-Ċentri għall-Eċċellenza Vokazzjonali għandhom jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita legalment fi stat membru tal-ue jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm tista’ tkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

Kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata attiva fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, jew fid-dinja tax-xogħol u stabbilita legalment fi stat membru tal-ue jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm jew fi kwalunkwe pajjiż terz mhux assoċjat mal-programm (ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida) tista’ tiġi involuta bħala sieħeb sħiħ, entità affiljata jew sieħeb assoċjat.

Pereżempju, tali organizzazzjonijiet jistgħu jkunu (lista mhux eżawrjenti):

 • Fornituri tal-VET
 • Kumpaniji, organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-industrija jew tas-settur
 • Awtoritajiet nazzjonali/reġjonali tal-kwalifiki
 • Istituti tar-riċerka
 • Aġenziji tal-innovazzjoni
 • Awtoritajiet għall-iżvilupp reġjonali

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Is-sħubija trid tinkludi mill-inqas tmien sħab sħaħ minn minimu ta’ erba’ stati membri tal-ue jew minn pajjiżi terzi assoċjati mal-programm (inklużi mill-inqas żewġ Stati Membri tal-UE).

Kull Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm irid jinkludi:

a) mill-inqas intrapriża waħda, organizzazzjoni rappreżentattiva waħda tal-industrija jew tas-settur, u

b) mill-inqas fornitur wieħed tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (fil-livell sekondarju u/jew terzjarju).

 Kompożizzjoni ulterjuri tas-sħubija għandha tirrifletti n-natura speċifika tal-proposta.

L-organizzazzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm jistgħu jipparteċipaw ukoll bħala sħab sħaħ, entitajiet affiljati jew sħab assoċjati (mhux bħala applikanti), sal-punt li jintwera li l-parteċipazzjoni tagħhom iġġib valur miżjud essenzjali għall-proġett.

Durata tal-proġett

Erba’ snin.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-sejħa: ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-7 ta’ settembru fil-17:00:00 (ħin ta’ brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Stabbiliment ta’ proġett

Is-CoVEs huma kkaratterizzati mill-adozzjoni ta’ approċċ sistemiku li permezz tiegħu l-istituzzjonijiet tal-VET jikkontribwixxu b’mod attiv għall-ħolqien konġunt ta’ “ekosistemi tal-ħiliet” , flimkien ma’ firxa wiesgħa ta’ sħab lokali/reġjonali oħra. Is-COVEs huma mistennija li jmorru ferm lil hinn mis-sempliċi provvista ta’ kwalifika vokazzjonali ta’ kwalità.

Lista mhux eżawrjenti ta’ attivitajiet u servizzi tipiċi pprovduti mis-CoVEs hija ppreżentata hawn taħt. Il-proġetti se jilħqu l-objettivi tagħhom billi jibnu fuq taħlita ta’ subsett ta’ dawn l-attivitajiet

Il-proġett irid jinkludi r-riżultati tanġibbli rilevanti marbuta mat-tliet raggruppamenti li ġejjin:

 • mill-inqas tlieta mill-attivitajiet elenkati fil-Formola tal-Applikazzjoni taħt Grupp 1 - Tagħlim u apprendiment,
 • mill-inqas tlieta mill-attivitajiet elenkati fil-Formola tal-Applikazzjoni taħt Grupp 2 - Kooperazzjoni u sħubija, u
 • mill-inqas tnejn mill-attivitajiet elenkati fil-Formola tal-Applikazzjoni taħt Grupp 3 - Governanza u finanzjament.

Raggruppament 1 - Tagħlim u apprendiment

i)  L-għoti ta’ ħiliet rilevanti għas-suq tax-xogħol lill-persuni inklużi dawk meħtieġa għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali13 , f’approċċ ta’ apprendiment tul il-ħajja u inklużiv14 ​​​​​​​ li jipprovdi opportunitajiet ta’ apprendiment lil persuni ta’ kull età u sfondi soċjoekonomiċi15 ​​​​. Il-kombinament ta’ offerti ta’ kwalifiki inizjali tal-VET, ma’ offerti ta’ taħriġ kontinwu għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid (inklużi l-mikrokredenzjali), li huma infurmati mill-informazzjoni dwar il-ħiliet16 ​​​​​​​.

ii)  L-għoti ta’ servizzi ta’ gwida, kif ukoll il-validazzjoni tal-apprendiment preċedenti.

iii)  L-iżvilupp ta’ kurrikuli innovattivi li jiffukaw kemm fuq il-ħiliet tekniċi kif ukoll fuq il-kompetenzi ewlenin17 , filwaqt li jsir użu mill-oqfsa ta’ kompetenza Ewropej u mill-għodod derivattivi  (eż. DigComp18 ​​​​​​​, EntreComp19 ​​​​​​​, LifeComp20 ​​​​​​​, SELFIE WBL21 ​​​​​​​, u ċ-Ċertifikat Ewropew tal-Ħiliet Diġitali22 ​​​​​​​).

iv)  L-iżvilupp ta’ metodoloġiji innovattivi ta’ tagħlim u apprendiment li jiffukaw fuq l-istudenti23 , inkluż apprendiment interdixxiplinarju, ibbażat fuq il-proġetti, ibbażat fuq il-kompetenza, “Fabbriki ta’ apprendiment”, makerspaces24  kif ukoll l-għoti ta’ opportunitajiet għall-mobbiltà internazzjonali (inkluża l-internazzjonalizzazzjoni fid-dar25 ), filwaqt li jiġu sfruttati bis-sħiħ it-teknoloġiji diġitali bħal MOOC, simulaturi, realtà virtwali, Intelliġenza artifiċjali, eċċ.

v)  It-trawwim tal-eċċellenza tal-istudenti26  permezz ta’ azzjonijiet li jħeġġu lill-istudenti tal-VET jesploraw il-potenzjal kreattiv u tal-innovazzjoni27 ​​​​​​​ tagħhom , li jwassal għal ċiklu virtuż ta’ benefiċċji għall-istudenti, għall-għalliema u għall-istituzzjoni tal-VET li jistgħu jintegraw l-aħjar prattiki fi programmi regolari.

vi)  L-iżvilupp ta’ provvista ta’ apprendiment internazzjonali tal-VET modulari u ċċentrata fuq l-istudent  li tiżgura r-rikonoxximent tagħha, kif ukoll it-trasparenza, il-fehim u l-portabbiltà tal-kisbiet tal-apprendiment, inkluż permezz tal-iżvilupp u/jew l-użu ta’ mikrokredenzjali u “profili ewlenin” vokazzjonali Ewropej, u bl-użu tal-għodda tal-Kredenzjali Diġitali tal-Europass.

vii)  L-għoti ta’ programmi tal-VET ta’ livell ogħla, l-iżvilupp ta’ perkorsi flessibbli, u mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni bejn il-VET u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja.

viii)  L-investiment fl-iżvilupp professjonali inizjali u kontinwu tal-għalliema u tal-ħarrieġa28 , għall-ħiliet pedagoġiċi, tekniċi, u b’mod partikolari dawk diġitali inklużi dawk meħtieġa għall-apprendiment online u mill-bogħod, kif ukoll għall-implimentazzjoni ta’ kultura ta’ kwalità bbażata fuq sistemi ta’ ġestjoni definiti29 ​​​​​​​.

ix)  L-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità b’saħħithom allinjati mal-għodod u l-istrumenti Ewropej, li jistgħu jinkludu wkoll ħidma lejn iċ-ċertifikazzjoni tal-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ abbażi ta’ standards żviluppati minn organizzazzjonijiet nazzjonali u/jew internazzjonali rilevanti tal-istandards - eż. ISO 21001 jew EFQM (ara wkoll it-tikketta tal-EVTA għall-Eċċellenza tal-VET).

x)  L-istabbiliment ta’ ċirkwiti effettivi ta’ feedback u ta’ sistemi ta’ traċċar tal-gradwati li jippermettu l-adattament f’waqtu tal-provvista ta’ apprendiment għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol li qed jevolvu.

Raggruppament 2 - Kooperazzjoni u sħubijiet

xi)  L-istabbiliment ta’ sħubijiet bejn in-negozji u l-edukazzjoni għall-apprendistati, l-internships, l-antiċipazzjoni tal-ħiliet, il-kondiviżjoni tat-tagħmir, l-iskambji tal-persunal u l-għalliema bejn il-kumpaniji u ċ-ċentri tal-VET30 , inkluż biex jingħaqdu mal-Patt għall-Ħiliet31 , eċċ.

xii)  L-għoti ta’ appoġġ tekniku, valutazzjoni tal-ħtiġijiet, għodod u metodoloġiji lill-SMEs, kif ukoll taħriġ imfassal apposta biex jappoġġa l-offerti tagħhom għall-apprendistat u t-titjib tal-ħiliet/it-taħriġ mill-ġdid.

xiii)  L-għoti jew l-appoġġ ta’ inkubaturi tan-negozju għall-istudenti tal-VET biex jiżviluppaw il-ħiliet u l-inizjattivi tal-intraprenditorija tagħhom.

xiv)  Il-ħidma flimkien mal-SMEs lokali permezz ta’ ċentri ta’ innovazzjoni, ċentri ta’ diffużjoni tat-teknoloġija32 , ttal-prototipi u ta’ proġetti ta’ riċerka applikati33 ​​​​​, bl-involviment tal-istudenti u tal-persunal tal-VET.

xv)  Il-kontribuzzjoni għall-ħolqien u t-tixrid ta’ għarfien ġdid fi sħubija ma’ partijiet ikkonċernati oħra, eż. permezz ta’ innovazzjoni miftuħa34 , riċerka u żvilupp konġunti ma’ universitajiet, kumpaniji, u istituti ta’ riċerka oħra, eċċ.

xvi)  L-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ internazzjonalizzazzjoni tal-VET, inklużi dawk biex titrawwem il-mobbiltà internazzjonali (inkluża l-mobbiltà virtwali) tal-istudenti tal-VET, tal-għalliema u tal-ħarrieġa, kif ukoll tal-mexxejja. Dan jista’ jinkludi wkoll ħidma preparatorja biex tiġi ffaċilitata l-mobbiltà bħal programmi ta’ tagħlim jew korsijiet dwar studji tal-UE biex jittejjeb il-fehim dwar il-proċess ta’ integrazzjoni tal-Ewropa u l-post tagħha f’dinja globalizzata (eż. ispirata mill-azzjonijiet Jean Monnet).

xvii)  It-tnedija u l-parteċipazzjoni attiva f’kampanji u f’attivitajiet35  biex jiżdiedu l-attraenza tal-VET u s-sensibilizzazzjoni dwar il-ħajja u l-opportunitajiet ta’ impjieg ipprovduti mill-kwalifiki tal-VET. Dawn l-inizjattivi jistgħu jattiraw aktar persuni (inklużi studenti fl-iskejjel primarji u sekondarji) għal professjonijiet speċifiċi, u jikkontribwixxu għall-Ġimgħa Ewropea tal-Ħiliet Vokazzjonali.

xviii)  Il-parteċipazzjoni f’kompetizzjonijiet ta’ ħiliet nazzjonali u internazzjonali , immirati biex iżidu l-attraenza u l-eċċellenza fil-VET.

xix)  L-iżvilupp ta’ “kampusijiet/akkademji internazzjonali tal-VET”. Immirati lejn l-istudenti fl-iskejjel primarji, sekondarji u tal-VET, lejn l-għalliema,il-ħarrieġa u l-mexxejja fl-istituzzjonijiet tal-VET, it-Trade Unions36 , kif ukoll għall-persuni li jkunu qed jikkunsidraw għażliet futuri ta’ studju vokazzjonali. Dawn jistgħu jiffukaw fuq oqsma, prodotti jew servizzi okkupazzjonali speċifiċi, kif ukoll fuq sfidi kumplessi ta’ importanza ekonomika u tas-soċjetà.

Raggruppament 3 - Governanza u finanzjament

xx)  L-iżgurar tal-awtonomija37 , adegwata, u l-governanza effettiva fil-livelli kollha li jinvolvu l-partijiet ikkonċernati rilevanti, b’mod partikolari l-kumpaniji, il-kmamar, l-assoċjazzjonijiet professjonali u settorjali, it-trade unions, l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali u s-sħab soċjali.

xxi)  L-involviment attiv fis-sistemi nazzjonali kumplessivi ta’ governanza tal-Ħiliet u r-rabta mal-politiki dwar l-impjiegi u dawk soċjali fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew.

xxii)  Il-ħolqien konġunt ta’ ekosistemi tal-ħiliet biex jappoġġaw l-innovazzjoni, l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti, ir-raggruppamenti, u s-setturi u l-ktajjen tal-valur (ekosistemi industrijali).

xxiii)  L-iżvilupp ta’ mudelli finanzjarji sostenibbli li jikkombinaw il-finanzjament pubbliku u privat, kif ukoll attivitajiet li jiġġeneraw l-introjtu.

xxiv)  L-appoġġ għall-attrazzjoni ta’  proġetti ta’ investiment barrani38  billi tiġi żgurata l-provvista f’waqtha ta’ ħiliet għall-kumpaniji li jinvestu lokalment.

xxv)  Użu sħiħ mill-istrumenti finanzjarji u l-Fondi nazzjonali u tal-UE. Dawn jistgħu jinkludu l-appoġġ ta’ azzjonijiet ta’ edukazzjoni u taħriġ, il-mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal, l-attivitajiet ta’ riċerka applikata, l-investimenti fl-infrastruttura għall-immodernizzar taċ-ċentri tal-VET b’tagħmir avvanzat, l-implimentazzjoni ta’ sistemi ta’ ġestjoni biex jiġu żgurati l-eċċellenza u s-sostenibbiltà tal-organizzazzjonijiet tal-VET u s-servizzi li jipprovdu, eċċ.

Is-CoVEs mhumiex maħsuba biex jibnu istituzzjonijiet u infrastruttura ġodda tal-VET mill-bidu nett (għalkemm jistgħu jagħmlu hekk ukoll), iżda minflok, biex jgħaqqdu flimkien sett ta’ sħab lokali/reġjonali, bħal fornituri inizjali u kontinwi tal-VET, istituzzjonijiet tal-edukazzjoni terzjarja inklużi universitajiet ta’ xjenzi applikati u politekniċi, istituzzjonijiet tar-riċerka, kumpaniji, kmamar, sħab soċjali, awtoritajiet nazzjonali u reġjonali u aġenziji tal-iżvilupp, servizzi pubbliċi tal-impjiegi, eċċ.

Il-proġetti huma meħtieġa li japplikaw strumenti u għodod madwar l-UE kollha39  kull meta jkun rilevanti.

Il-proġetti jridu jinkludu t-tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni fit-tul għall-implimentazzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett wara li jkun intemm il-proġett. Dan il-pjan għandu jkun ibbażat fuq sħubijiet sostnuti bejn fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u partijiet ikkonċernati ewlenin tal-industrija fil-livell xieraq. Għandu jinkludi l-identifikazzjoni ta’ strutturi xierqa ta’ governanza, kif ukoll pjanijiet għall-iskalabbiltà u s-sostenibbiltà finanzjarja. Għandu jiżgura wkoll il-viżibbiltà xierqa u t-tixrid wiesa’ tax-xogħol tal-pjattaformi, inkluż fil-livell tal-UE u dak politiku nazzjonali u jinkludi dettalji dwar kif l-implimentazzjoni se tiġi implimentata fil-livelli Ewropej, nazzjonali u/jew reġjonali mas-sħab rilevanti. Il-pjan ta’ azzjoni għandu jindika wkoll kif l-opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE (eż. il-Fondi Strutturali Ewropej, il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku, l-Erasmus+, COSME, il-programmi settorjali), kif ukoll il-finanzjament nazzjonali u reġjonali (kif ukoll il-finanzjament privat), jistgħu jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-proġett. Dan għandu jqis l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti nazzjonali u reġjonali.

Impatt mistenni

L-istabbiliment u l-iżvilupp gradwali ta’ pjattaformi Ewropej ta’ Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali huma mistennija li jżidu l-attraenza tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u li jiżguraw li huma fuq quddiem nett biex jipprovdu soluzzjonijiet għall-isfidi li jirriżultaw mill-ħtiġijiet tal-ħiliet li jinbidlu malajr.

Billi tifforma parti essenzjali mit-“triangolu tal-għarfien” – il-kollaborazzjoni mill-qrib bejn in-negozji, l-edukazzjoni u r-riċerka – u billi jkollha rwol fundamentali fil-provvista ta’ ħiliet li jappoġġaw l-innovazzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali huma mistennija li jiżguraw ħiliet u kompetenzi ta’ kwalità għolja li jwasslu għal impjiegi ta’ kwalità u opportunitajiet tul il-karriera, li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ ekonomija innovattiva, inklużiva u sostenibbli. Dan l-approċċ huwa mistenni li jwitti t-triq għall-VET biex jaġixxi fi ħdan kunċett aktar komprensiv u inklużiv tal-provvista tal-ħiliet, li jindirizza l-innovazzjoni, il-pedagoġija, il-ġustizzja soċjali, l-apprendiment tul il-ħajja, il-ħiliet trasversali, l-apprendiment professjonali organizzattiv u kontinwu u l-ħtiġijiet tal-komunità.

Billi jkunu ankrati sew f’kuntesti reġjonali/lokali filwaqt li fl-istess ħin joperaw fuq livell tranżnazzjonali, iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali se jiffurmaw sħubijiet b’saħħithom u dejjiema bejn il-komunità tal-VET u d-dinja tax-xogħol fuq livell nazzjonali u bejn il-fruntieri. B’hekk dawn se jiżguraw ir-rilevanza kontinwa tal-provvista tal-ħiliet u jiksbu riżultati li jkunu diffiċli biex jinkisbu mingħajr il-kondiviżjoni tal-għarfien u l-kooperazzjoni sostnuta.

Permezz tat-tixrid wiesa’ tal-eżiti tal-proġetti fil-livelli tranżnazzjonali, nazzjonali u/jew reġjonali u l-iżvilupp ta’ pjan ta’ azzjoni fit-tul għall-implimentazzjoni progressiva ta’ riżultati tanġibbli tal-proġett, filwaqt li jitqiesu l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti nazzjonali u reġjonali, il-proġetti individwali huma mistennija li jinvolvu lill-partijiet ikkonċernati rilevanti fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u barra minnhom u jiżguraw impatt fit-tul wara l-ħajja tal-proġett.

Kriterji għall-għoti

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 35 punt)

 • Ħolqa għall-politika: il-proposta tistabbilixxi u tiżviluppa pjattaforma ta’ kooperazzjoni tranżnazzjonali ta’ Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali, bil-għan li trawwem l-eċċellenza tal-VET; tispjega kif se tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-għanijiet tal-prijoritajiet ta’ politika koperti mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-VET għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza40 , kif ukoll id-Dikjarazzjoni ta’ Osnabrück41 ​​​​​​​;
 • Konsistenza: kemm il-proposta hija bbażata fuq analiżi adegwata tal-ħtiġijiet; l-għanijiet huma ddefiniti b’mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u għall-azzjoni;
 • Innovazzjoni: il-proposta tqis metodi u tekniki tal-ogħla livell, u twassal għal riżultati u soluzzjonijiet innovattivi għall-qasam tagħha b’mod ġenerali, jew għall-kuntest ġeografiku li fih jiġi implimentat il-proġett (pereżempju l-kontenut; l-outputs prodotti, il-metodi ta’ ħidma applikati, l-organizzazzjonijiet u l-persuni involuti jew immirati);
 • Dimensjoni reġjonali: il-proposta turi l-integrazzjoni u l-kontribut tagħha għall-istrateġiji ta’ żvilupp reġjonali, innovazzjoni u speċjalizzazzjoni intelliġenti, abbażi tal-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet u l-isfidi lokali/reġjonali;
 • Kooperazzjoni u sħubijiet: il-punt sa fejn il-proposta hija adattata biex twettaq relazzjoni b’saħħitha u dejjiema kemm fuq livelli lokali kif ukoll tranżnazzjonali, bejn il-komunità u n-negozji tal-VET (tista’ tiġi rrappreżentata minn kmamar jew assoċjazzjonijiet), li fihom l-interazzjonijiet huma reċiproċi u ta’ benefiċċju reċiproku;
 • Valur miżjud Ewropew: il-proposta turi b’mod ċar il-valur miżjud fil-livelli individwali (student u/jew persunal), istituzzjonali u sistemiċi, iġġenerat permezz ta’ riżultati li jkunu diffiċli li jinkisbu mis-sħab li jaġixxu mingħajr il-kooperazzjoni Ewropea;
 • Internazzjonalizzazzjoni: il-proposta turi l-kontribut tagħha għad-dimensjoni internazzjonali tal-eċċellenza tal-VET, inkluż l-iżvilupp ta’ strateġiji biex titrawwem il-mobbiltà tranżnazzjonali tal-VET u sħubijiet sostenibbli;
 • Ħiliet diġitali: il-punt sa fejn il-proposta tipprevedi attivitajiet relatati mal-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali (eż. antiċipazzjoni tal-ħiliet, kurrikuli innovattivi u metodoloġiji tat-tagħlim, gwida, eċċ.) relatati mal-iżvilupp tal-ħiliet diġitali;
 • Ħiliet ekoloġiċi: il-punt sa fejn il-proposta tipprevedi attivitajiet (eż. antiċipazzjoni tal-ħiliet, kurrikuli innovattivi u metodoloġiji tat-tagħlim, gwida, eċċ.) marbuta mat-tranżizzjoni għal ekonomija ċirkolari u aktar ekoloġika;
 • Dimensjoni soċjali: il-proposta tinkludi tħassib orizzontali fid-diversi azzjonijiet biex tiġi indirizzata d-diversità u jiġu promossi l-valuri kondiviżi, l-ugwaljanza, inkluża l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u n-nondiskriminazzjoni u l-inklużjoni soċjali, inkluż għal persuni bi bżonnijiet speċjali/b’inqas opportunitajiet.

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Koerenza: it-tfassil kumplessiv tal-proġett jiżgura konsistenza bejn l-objettivi, l-attivitajiet u l-baġit propost tal-proġett. Il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta’ attivitajiet u servizzi xierqa biex tissodisfa l-ħtiġijiet identifikati u twassal għar-riżultati mistennija. Ikun hemm fażijiet xierqa għat-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, l-isfruttament, l-evalwazzjoni u t-tixrid;
 • Metodoloġija: il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta u l-adegwatezza tagħha għall-produzzjoni tar-riżultati mistennija;
 • Ġestjoni: huma previsti arranġamenti ta’ ġestjoni soda. L-iskedi ta’ żmien, l-organizzazzjoni, il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma definiti sew u realistiċi. Il-proposta talloka riżorsi xierqa għal kull attività. Jiġi ddefinit sett ċar ta’ Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni, u skeda ta’ żmien għall-valutazzjoni u l-kisba tagħhom;
 • Baġit: il-baġit jipprevedi r-riżorsi xierqa meħtieġa għas-suċċess, la huwa sopravalutat u lanqas sottovalutat;
 • Pjan ta’ ħidma: il-kwalità u l-effettività tal-pjan ta’ ħidma, inkluż sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom;
 • Kontroll finanzjarju u tal-kwalità: il-miżuri ta’ kontroll (l-evalwazzjoni kontinwa tal-kwalità, l-evalwazzjonijiet bejn il-pari, l-attivitajiet  tal-parametri referenzjarji, eċċ.) u l-indikaturi tal-kwalità jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja u kosteffiċjenti. L-isfidi/ir-riskji tal-proġett huma identifikati b’mod ċar u l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni huma indirizzati kif xieraq. Il-proċessi tal-analiżi esperta huma ppjanati bħala parti integrali tal-proġett. Dawn il-proċessi jinkludu valutazzjoni esterna indipendenti f’nofs it-terminu u fl-aħħar tal-proġett;
 • Jekk il-proġett jinkludi attivitajiet ta’ mobbiltà (għall-istudenti u/jew għall-persunal):
 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, il-ġestjoni u l-modalitajiet ta’ appoġġ;
  • Kemm dawn l-attivitajiet huma xierqa għall-miri tal-proġett u jinvolvu l-għadd xieraq ta’ parteċipanti;
  • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, b’konformità mal-għodod u l-prinċipji Ewropej ta’ trasparenza u rikonoxximent.

Kwalità tas-sħubija u arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Konfigurazzjoni: il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti komplementari bil-profil, il-kompetenzi, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġ biex jitlestew b’suċċess l-aspetti kollha tal-proġett;
 • Konverġenza ’l fuq: il-punt sa fejn is-sħubija tlaqqa’ flimkien organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, jew fid-dinja tax-xogħol, li jinsabu fi stadji differenti tal-iżvilupp ta’ approċċi ta’ eċċellenza vokazzjonali, u tippermetti skambju bla xkiel u effettiv ta’ għarfien espert u għarfien fost dawk is-sħab;
 • Dimensjoni ġeografika: il-punt sa fejn is-sħubija tinkludi sħab rilevanti minn żoni ġeografiċi differenti, kif ukoll sa fejn l-applikant ikun immotiva l-kompożizzjoni ġeografika tas-sħubija u wera r-rilevanza tiegħu għall-kisba tal-objettivi tas-CoVEs; kif ukoll sa liema punt is-sħubija tinkludi firxa wiesgħa u xierqa ta’ atturi rilevanti fil-livell lokali u reġjonali;
 • Involviment ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm: jekk ikun applikabbli, l-involviment ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm iġib valur miżjud essenzjali għall-proġett;
 • Impenn: il-koordinatur juri ġestjoni ta’ kwalità għolja, il-kapaċità li jikkoordina n-networks tranżnazzjonali u tmexxija f’ambjent kumpless; id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti hija ċara, xierqa u turi l-impenn u l-kontribut attiv tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fir-rigward tal-għarfien espert u l-kapaċità speċifika tagħhom;
 • Kollaborazzjoni: huwa propost mekkaniżmu effettiv biex jiġu żgurati koordinazzjoni, teħid ta’ deċiżjonijiet u komunikazzjoni tajbin bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-parteċipanti u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra.

Impatt(punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Sfruttament: il-proposta turi kif l-eżiti tal-proġett se jintużaw mis-sħab u minn partijiet ikkonċernati oħra. Tipprovdi mezzi biex jitkejjel l-isfruttament matul il-ħajja tal-proġett u wara;
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar għat-tixrid tar-riżultati, u tinkludi miri, attivitajiet, żmien rilevanti, għodod u mezzi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji jitqassmu b’mod effettiv lil partijiet ikkonċernati, dawk li jfasslu l-politika, professjonisti ta’ gwida, intrapriżi, studenti żgħażagħ, eċċ. matul u wara l-ħajja tal-proġett; il-proposta tindika wkoll liema sħab se jkunu responsabbli għat-tixrid;
 • Impatt: il-proposta turi l-impatt potenzjali tal-proġett:
  • Fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti matul u wara l-ħajja tal-proġett;
  • Barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li ħadu sehem direttament fil-proġett, fil-livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.
 • Il-proposta tinkludi miżuri kif ukoll miri u indikaturi ddefiniti b’mod ċar biex timmonitorja l-progress u tivvaluta l-impatt mistenni (fuq perjodu ta’ żmien qasir u twil);
 • Sostenibbiltà: il-proposta tispjega kif is-CoVE se jiġi implimentat u żviluppat aktar. Il-proposta tinkludi t-tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni fit-tul għall-implimentazzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett wara li jkun intemm il-proġett. Dan il-pjan għandu jkun ibbażat fuq sħubijiet sostnuti bejn fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u partijiet ikkonċernati ewlenin tal-industrija fil-livell xieraq. Għandu jinkludi l-identifikazzjoni ta’ strutturi ta’ governanza xierqa, kif ukoll pjanijiet għall-iskalabbiltà u s-sostenibbiltà finanzjarja, inkluża l-identifikazzjoni ta’ riżorsi finanzjarji (Ewropej, nazzjonali u privati) biex jiġi żgurat li r-riżultati u l-benefiċċji miksuba jkollhom sostenibbiltà fit-tul.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, l-applikazzjonijiet iridu jiksbu punteġġ ta’ mill-inqas 70 punt (minn total ta’ 100 punt), filwaqt li jitqies ukoll il-punteġġ minimu meħtieġ għal kull wieħed mill-erba’ kriterji għall-għoti: minimu ta’ 18-il punt għall-kategorija “rilevanza tal-proġett”; minimu ta’ 13-il punt għall-“kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett” u 11-il punt għall-kategoriji ta’ “kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni” u “impatt”. F’każijiet ex aequo, se tingħata prijorità lill-ogħla punteġġi għar-“rilevanza tal-proġett” u mbagħad għall-“impatt”.

Bħala regola ġenerali, u fil-limiti tal-oqfsa legali nazzjonali u Ewropej eżistenti, ir-riżultati għandhom ikunu disponibbli bħala riżorsi edukattivi miftuħa (OER) kif ukoll fuq pjattaformi rilevanti, professjonali, settorjali jew tal-awtoritajiet kompetenti. Il-proposta se tiddeskrivi kif id-data, il-materjali, id-dokumenti u l-attività tal-media awdjoviżiva u soċjali prodotti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni liberament u jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma tinkludix limitazzjonijiet sproporzjonati.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma unika f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità awtorizzanti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

L-għotja massima tal-UE għal kull proġett hija ta’ EUR 4 miljun

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 1. Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 2. Il-proposta għandha tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 3. L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tas-somma f’daqqa li juri s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 4. Il-kostijiet deskritti jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħra (bħal tixrid tal-informazzjoni, pubblikazzjoni jew traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni.

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Tagged in:  Studenti u persunal tal-ETV