Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2024.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2024 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali

L-implimentazzjoni ta’ approċċi ta’ eċċellenza vokazzjonali tidher bi prominenza fl-aġenda politika kumplessiva tal-UE għall-ħiliet u għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (VET). L-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa, iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-2020 dwar il-VET 1 , kif ukoll id-Dikjarazzjoni ta’ Osnabrück 2 , ilkoll jinkludu referenzi ċari ħafna għall-Eċċellenza Vokazzjonali bħala forza mexxejja għar-riformi fis-settur tal-VET.

L-inizjattiva dwar iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali (CoVE) għandha l-għan li twieġeb għal din il-prijorità ta’ politika li tappoġġa r-riformi fis-settur tal-VET, li jiżguraw ħiliet u kompetenzi ta’ kwalità għolja li jwasslu għal impjiegi ta’ kwalità u għal opportunitajiet tul il-karriera, li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ ekonomija innovattiva, inklużiva u sostenibbli 3 . L-inizjattiva CoVE tappoġġa wkoll l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Istrateġija Diġitali l-ġdida, u l-Istrateġiji Industrijali u tal-SMEs il-ġodda, peress li l-ħiliet huma kruċjali għas-suċċess tagħhom.

Is-CoVEs joperaw f’kuntest lokali partikolari, u joħolqu ekosistemi tal-ħiliet għall-innovazzjoni, l-iżvilupp reġjonali, u l-inklużjoni soċjali, filwaqt li jaħdmu mas-CoVEs f’pajjiżi oħrajn permezz ta’ networks kollaborattivi internazzjonali. Jistabbilixxu approċċ minn isfel għal fuq għall-eċċellenza vokazzjonali li jinvolvi firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati lokali u li jippermetti lill-istituzzjonijiet tal-VET jadattaw malajr il-provvista tal-ħiliet għall-ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali li qegħdin jevolvu.

Dawn jipprovdu opportunitajiet għat-taħriġ inizjali taż-żgħażagħ kif ukoll għat-tkomplija tat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-adulti, permezz ta’ offerta flessibbli u f’waqtha ta’ taħriġ li tissodisfa l-ħtiġijiet ta’ suq tax-xogħol dinamiku, fil-kuntest tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Jaġixxu bħala katalisti għall-iżvilupp u għall-innovazzjoni tan-negozji lokali, billi jaħdmu mill-qrib mal-kumpaniji (b’mod partikolari l-SMEs) fuq proġetti tar-riċerka applikata, joħolqu ċentri tal-għarfien u l-innovazzjoni, kif ukoll jappoġġaw l-inizjattivi intraprenditorjali tal-istudenti tagħhom.

In-networks għandhom l-għan ta’ “konverġenza ’l fuq” tal-eċċellenza tal-VET. Dawn se jkunu miftuħa għall-involviment ta’ pajjiżi b’sistemi ta’ eċċellenza vokazzjonali żviluppati sew, kif ukoll dawk fil-proċess tal-iżvilupp ta’ approċċi simili, immirati lejn l-esplorazzjoni tal-potenzjal sħiħ tal-istituzzjonijiet tal-VET biex jaqdu rwol proattiv fl-appoġġ tat-tkabbir u l-innovazzjoni.

Din l-inizjattiva tintroduċi “dimensjoni Ewropea” għall-Eċċellenza Vokazzjonali billi tappoġġa l-implimentazzjoni tal-politika u tal-azzjonijiet tal-VET tal-UE maqbulin mal-istati membri, mas-sħab soċjali u mal-fornituri tal-VET.

Il-kunċett ta’ Eċċellenza Vokazzjonali propost hawnhekk huwa kkaratterizzat minn approċċ olistiku ċċentrat fuq l-istudent li fih il-VET:

 • Huwa parti integrata mill-ekosistemi tal-ħiliet 4 ,  li jikkontribwixxu għall-iżvilupp reġjonali 5 , għall-innovazzjoni 6 , għall-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti 7 u ta’ raggruppamenti 8 , kif ukoll għal ktajjen ta’ valur speċifiċi u għall-ekosistemi industrijali 9 ;
 • Huma parti mit-triangoli tal-għarfien 10 , li jaħdmu mill-qrib ma’ setturi oħrajn tal-edukazzjoni u t-taħriġ, mal-komunità xjentifika, u man-negozju;
 • Jippermettu lill-istudenti jiksbu kemm kompetenzi vokazzjonali (speċifiċi għall-impjieg) kif ukoll kompetenzi ewlenin 11 permezz ta’ provvista ta’ kwalità għolja sostnuta minn assigurazzjoni tal-kwalità;
 • Jibnu forom innovattivi ta’ sħubijiet 12 mad-dinja tax-xogħol, u huma appoġġati mill-iżvilupp professjonali kontinwu tal-persunal tat-tagħlim u t-taħriġ, pedagoġiji innovattivi, mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal u strateġiji ta’ internazzjonalizzazzjoni tal-VET.

Objettivi tal-azzjoni

Din l-azzjoni tappoġġa l-istabbiliment u l-iżvilupp gradwali ta’ networks kollaborattivi internazzjonali ta’ Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali.

Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali se joperaw f’żewġ livelli:

 1. Fil-livell nazzjonali, li jinvolvi firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati lokali li joħolqu ekosistemi tal-ħiliet għall-innovazzjoni lokali, l-iżvilupp reġjonali, u l-inklużjoni soċjali, filwaqt li ssir ħidma mas-CoVEs f’pajjiżi oħrajn permezz ta’ networks kollaborattivi internazzjonali.
 2. Fil-livell internazzjonali li jgħaqqad flimkien is-CoVEs li għandhom interess komuni:
 • f’setturi speċifiċi 13 jew ekosistemi industrijali 14 ,
 • approċċi innovattivi sabiex jiġu indirizzati l-isfidi ekonomiċi u tas-soċjetà (eż. it-tibdil fil-klima, id-diġitalizzazzjoni, l-intelliġenza artifiċjali, l-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli 15 , l-integrazzjoni tal-migranti u ta’ gruppi żvantaġġati, it-titjib tal-ħiliet tal-persuni b’livelli baxxi ta’ kwalifiki, eċċ.), jew
 • approċċi innovattivi sabiex jittejbu s-sensibilizzazzjoni, il-kwalità u l-effettività tas-CoVEs eżistenti.

In-networks se jlaqqgħu flimkien is-CoVEs eżistenti, jew jiżviluppaw il-mudell ta’ Eċċellenza Vokazzjonali billi jgħaqqdu s-sħab minn diversi pajjiżi, li jkun beħsiebhom jiżviluppaw Eċċellenza Vokazzjonali fil-kuntest lokali tagħhom permezz ta’ kooperazzjoni internazzjonali. Dawn jistgħu jikkontribwixxu, eż. għall-fażi tat-twettiq tal-inizjattiva tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida 16 billi jikkollaboraw mal-komunitajiet involuti fit-trasformazzjonijiet lokali mrawma mill-inizjattiva.

Is-CoVEs ma humiex maħsuba biex jibnu istituzzjonijiet u infrastruttura ġodda tal-VET mill-bidu nett (għalkemm jistgħu jagħmlu dan ukoll). Jistgħu jkunu skejjel/fornituri vokazzjonali eżistenti li jistinkaw biex jiksbu l-eċċellenza billi jinvolvu ruħhom fis-sett ta’ attivitajiet proposti minn din l-inizjattiva Ewropea. Is-CoVEs jistgħu jkunu wkoll ċentri ġodda stabbiliti bl-iskop li jipprovdu offerti u servizzi ta’ taħriġ eċċellenti li jwieġbu għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol.

Is-CoVEs jiksbu l-objettivi tagħhom billi jiġbru flimkien u jaħdmu mill-qrib ma’ sett ta’ sħab lokali/reġjonali bħal fornituri tal-VET inizjali u kontinwi, istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jinkludu universitajiet tax-xjenzi applikati u politekniċi, istituzzjonijiet tar-riċerka, parks tax-xjenza, aġenziji tal-innovazzjoni, kumpaniji, kmamar u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, sħab soċjali, intrapriżi soċjali, kunsilli tal-ħiliet settorjali, assoċjazzjonijiet professjonali/settorjali, awtoritajiet nazzjonali u reġjonali u aġenziji tal-iżvilupp, servizzi għall-impjiegi, awtoritajiet tal-kwalifiki, organizzazzjonijiet tal-inklużjoni soċjali u tar-riintegrazzjoni, eċċ.

Għalhekk, din is-sejħa se tappoġġa proġetti li jlaqqgħu flimkien sħab lokali jew reġjonali minn diversi pajjiżi li jiżviluppaw sett ta’ attivitajiet taħt tliet raggruppamenti; 1) It-tagħlim u l-apprendiment, 2) Il-kooperazzjoni u s-sħubijiet, u 3) Il-governanza u l-finanzjament.

Is-CoVEs huma maħsuba għal organizzazzjonijiet li jipprovdu edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, fi kwalunkwe livell tal-QEK minn 3 sa 8, inkluż il-livell sekondarju għoli, il-livell postsekondarju mhux terzjarju kif ukoll il-livell terzjarju (eż. Universitajiet tax-xjenzi applikati, Istituti politekniċi, eċċ.).

Madankollu, l-applikazzjonijiet ma jistgħux jinkludu biss attivitajiet immirati lejn studenti fil-livell terzjarju; l-applikazzjonijiet li jiffokaw fuq il-VET fil-livell postsekondarju (il-livelli tal-QEK minn 6 sa 8) iridu jinkludu mill-inqas livell wieħed ieħor ta’ kwalifika tal-VET bejn il-livelli tal-QEK minn 3 sa 5, kif ukoll komponent qawwi ta’ apprendiment imsejjes fuq ix-xogħol 17 .

Kriterji tal-eliġibbiltà

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, il-proposti tal-proġett għaċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali iridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Min jista’ japplika?

L-applikanti (koordinatur u sħab sħaħ) jeħtiġilhom ikunu:

 • Entitajiet legali (korpi pubbliċi jew privati) attivi fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jew fid-dinja tax-xogħol;
 • Stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm (Pajjiżi li għadhom għaddejjin bin-negozjati għal ftehim ta’ assoċjazzjoni u fejn il-ftehim jidħol fis-seħħ qabel il-firma tal-għotja huma eliġibbli).

L-organizzazzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm jistgħu jipparteċipaw ukoll iżda mhux bħala koordinaturi. Jeħtiġilhom ikunu organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati attivi fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jew fid-dinja tax-xogħol.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) u mill-Federazzjoni Russa (ir-Reġjun 4) ma humiex eliġibbli biex jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Liema tip ta’ organizzazzjonijiet jistgħu jipparteċipaw f’dan il-proġett?

L-organizzazzjonijiet parteċipanti jistgħu jkunu, pereżempju (lista mhux eżawrjenti):

 • Fornituri tal-VET
 • Organizzazzjonijiet rappreżentattivi ta’ fornituri tal-VET
 • Kumpaniji, organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-industrija jew tas-settur
 • Awtoritajiet nazzjonali/reġjonali tal-kwalifiki
 • Istituti tar-riċerka
 • Aġenziji tal-innovazzjoni
 • Awtoritajiet għall-iżvilupp reġjonali

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Is-sħubija trid tinkludi mill-inqas tmien applikanti (koordinatur u sħab sħaħ) minn minimu ta’ erba’ Stati Membri tal-UE jew pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Kull Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm irid jinkludi:

a) mill-inqas intrapriża waħda, organizzazzjoni rappreżentattiva waħda tal-industrija jew tas-settur, u

b) mill-inqas fornitur wieħed tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (fil-livell sekondarju u/jew terzjarju).

Kompożizzjoni ulterjuri tas-sħubija għandha tirrifletti n-natura speċifika tal-proposta.

L-organizzazzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm jistgħu jipparteċipaw ukoll bħala sħab sħaħ, entitajiet affiljati jew sħab assoċjati (mhux bħala koordinaturi), sal-punt li jintwera li l-parteċipazzjoni tagħhom iġġib valur miżjud essenzjali għall-proġett.

Post tal-attivitajiet

L-attivitajiet jistgħu jsiru fi kwalunkwe pajjiż eliġibbli, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq fir-rigward tal-objettivi jew tal-implimentazzjoni tal-proġett.

Durata tal-proġett

Normalment il-proġetti għandhom idumu 48 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq u permezz ta’ emenda).

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-Sejħa: ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sat-8 ta’ Ġunju fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Stabbiliment ta’ proġett

Is-CoVEs huma kkaratterizzati mill-adozzjoni ta’ approċċ sistemiku li permezz tiegħu l-istituzzjonijiet tal-VET jikkontribwixxu b’mod attiv għall-ħolqien konġunt ta’ “ekosistemi tal-ħiliet” , flimkien ma’ firxa wiesgħa ta’ sħab lokali/reġjonali oħra. Is-COVEs huma mistennija jmorru ferm lil hinn mis-sempliċi provvista ta’ kwalifika vokazzjonali ta’ kwalità.

Hawn taħt, nippreżentaw lista mhux eżawrjenti ta’ attivitajiet tipiċi pprovduti mis-CoVEs. Il-proġetti se jilħqu l-objettivi tagħhom billi jibnu fuq taħlita ta’ dawn l-attivitajiet (il-punti huma eżempji indikattivi ta’ azzjonijiet possibbli taħt kull attività) 18 .

Il-proġett irid jagħżel l-attivitajiet rilevanti (billi jipprovdi dettalji dwar l-azzjonijiet konkreti u r-riżultati tanġibbli) indikati taħt it-tliet raggruppamenti li ġejjin:

 1. mill-inqas erbgħa mill-attivitajiet elenkati fil-Formola tal-Applikazzjoni taħt ir-Raggruppament 1 - Tagħlim u apprendiment,
 2. mill-inqas tlieta mill-attivitajiet elenkati fil-Formola tal-Applikazzjoni taħt ir-Raggruppament 2 - Kooperazzjoni u sħubija, u
 3. mill-inqas tnejn mill-attivitajiet elenkati fil-Formola tal-Applikazzjoni taħt ir-Raggruppament 3 - Governanza u finanzjament.

Raggruppament 1 - Tagħlim u apprendiment

i.   L-għoti ta’ ħiliet rilevanti għas-suq tax-xogħol lin-nies

 • Billi jiġu antiċipati l-ħtiġijiet futuri b’rabta mal-ħiliet bl-użu ta’ mezzi effettivi biex jiġu identifikati malajr il-ħtiġijiet li jinbidlu tas-suq tax-xogħol 19 , u biex il-provvista ta’ ħiliet titqabbel mal-opportunitajiet ta’ xogħol
 • Permezz ta’ fokus kemm fuq il-ħiliet tekniċi kif ukoll fuq il-kompetenzi ewlenin 20
 • Billi jiġu inklużi l-ħiliet meħtieġa għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali 21

ii.   Is-segwitu ta’ approċċ ta’ apprendiment tul il-ħajja u inklużiv fil-VET

 • Permezz tal-iżgurar ta’ opportunitajiet ta’ apprendiment għal persuni ta’ kull età u sfond soċjoekonomiku 22
 • Permezz tal-kombinament tal-offerti ta’ kwalifiki tal-VET inizjali u ta’ taħriġ kontinwu għat-titjib tal-ħiliet u għat-taħriġ mill-ġdid li jkunu informati mill-informazzjoni dwar il-ħiliet 23
 • L-għoti ta’ programmi tal-VET ta’ livell ogħla, l-iżvilupp ta’ perkorsi flessibbli, u ta’ mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-VET u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja 24

iii.   L-iżvilupp ta’ kurrikuli u kwalifiki tal-VET, li jippermettu l-flessibbiltà u l-individwalizzazzjoni tal-eżekuzzjoni

 • Billi jiġu żviluppati pjanijiet jew perkorsi ta’ apprendiment individwali 25 għal kull student 26 , inkluż għall-adulti
 • L-integrazzjoni tal-mobbiltà internazzjonali tal-istudenti 27 fil-kurrikuli, l-iżgurar tal-validazzjoni u r-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment miksuba barra mill-pajjiż
 • It-tfassil ta’ kwalifiki li jintegraw komponenti kemm ta’ apprendiment imsejjes fl-iskola kif ukoll ta’ apprendiment imsejjes fuq ix-xogħol 28  
 • L-iżvilupp ta’ Profili Vokazzjonali Ewlenin Ewropej 29 , li jikkontribwixxu għall-mobbiltà tal-istudenti u tal-ħaddiema, filwaqt li jiġi żgurat ir-rikonoxximent tagħha, kif ukoll it-trasparenza, il-fehim u l-portabbiltà tal-eżiti tal-apprendiment 30
 • L-iżvilupp u/jew l-użu ta’ mikrokredenzjali 31 sabiex jiġi rikonoxxut l-eżitu ta’ opportunitajiet ta’ apprendiment għal żmien qasir adattati għal soċjetà u għal suq tax-xogħol li jinbidlu malajr
 • L-użu tal-Kredenzjali Diġitali Ewropej għall-Apprendiment, li jippermettu li jiġu awtentikati, ivvalidati u rikonoxxuti faċilment il-kredenzjali ta’ kwalunkwe daqs, għamla jew forma

iv.   L-iżvilupp ta’ materjali u metodoloġiji innovattivi ta’ apprendiment iċċentrat fuq l-istudenti

 • Inkluż apprendiment interdixxiplinari, ibbażat fuq il-proġetti u bbażat fuq il-kompetenzi, “Fabbriki tal-apprendiment”, makerspaces 32 u l-edukazzjoni pożittiva 33
 • L-użu ta’ oqfsa ta’ kompetenza Ewropej 34 u ta’ għodod derivattivi bħal DigComp 35 , EntreComp 36 , FreenComp, LifeComp 37 , GreenComp 38 SELFIE WBL 39 , Ittestja l-ħiliet diġitali tiegħek 40 , u ċ-Ċertifikat Ewropew tal-Ħiliet Diġitali 41
 • L-isfruttar ta’ tagħmir tat-tagħlim u ta’ teknoloġiji diġitali innovattivi bħal MOOCs, simulaturi, realtà virtwali u awmentata, intelliġenza artifiċjali, kemm għal apprendiment ibbażat fl-iskola kif ukoll għall-apprendiment imsejjes fuq ix-xogħol
 • It-trawwim tal-eċċellenza tal-istudenti 42 permezz ta’ azzjonijiet li jħeġġu lill-istudenti tal-VET jesploraw il-potenzjal kreattiv u tal-innovazzjoni tagħhom 43 , li jwassal għal ċiklu virtuż ta’ benefiċċji għall-istudenti, għall-għalliema/għall-ħarrieġa u għall-istituzzjoni tal-VET li jistgħu jintegraw l-aħjar prattiki fi programmi regolari 44

v.   L-investiment fl-iżvilupp professjonali inizjali u kontinwu tal-għalliema u tal-ħarrieġa 45

 • Għall-ħiliet pedagoġiċi, tekniċi, ekoloġiċi u diġitali inklużi dawk meħtieġa għall-apprendiment online u mill-bogħod
 • L-integrazzjoni tal-mobbiltà tal-għalliema u tal-ħarrieġa fl-istrateġiji tat-tagħlim, tal-iżvilupp u tal-internazzjonalizzazzjoni 46
 • L-appoġġ għall-implimentazzjoni ta’ kultura ta’ kwalità bbażata fuq sistemi ta’ ġestjoni definiti 47

vi.   L-istabbiliment ta’ mekkaniżmi b’saħħithom għall-assigurazzjoni tal-kwalità

 • Fuq il-bażi ta’ għodod u ta’ strumenti Ewropej bħall-EQAVET 
 • Il-ħidma fuq iċ-ċertifikazzjoni tal-fornituri tal-edukazzjoni u tat-taħriġ abbażi ta’ standards żviluppati minn organizzazzjonijiet nazzjonali u/jew internazzjonali rilevanti tal-istandards - eż. ISO 21001 jew l-EFQM (ara wkoll it-tikketta tal-EVTA għall-Eċċellenza fil-VET)

vii.   L-istabbiliment ta’ ċirkwiti effettivi ta’ feedback u ta’ sistemi effettivi ta’ stħarriġ dwar is-sitwazzjoni tal-gradwati

 • L-istabbiliment ta’ proċeduri, ta’ mekkaniżmi u ta’ strumenti għal feedback u għal rieżami effettivi bħala parti minn proċess ta’ apprendiment strateġiku fl-organizzazzjoni tal-VET, biex jiġi appoġġat l-iżvilupp ta’ provvista ta’ kwalità għolja u jittejbu l-opportunitajiet għall-istudenti
 • L-abilitazzjoni tal-adattament f’waqtu tal-provvista ta’ apprendiment ibbażat fuq sistemi effettivi ta’ stħarriġ dwar is-sitwazzjoni tal-gradwati 48

viii.   Il-provvista ta’ servizzi ta’ gwida

 • L-iżgurar ta’ gwida ta’ kwalità 49 kemm għaż-żgħażagħ kif ukoll għall-adulti biex jiġu appoġġati l-karriera u l-għażliet ta’ edukazzjoni u ta’ taħriġ tagħhom, kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom fl-apprendiment tul il-ħajja
 • L-għoti ta’ appoġġ imfassal apposta lil persuni b’vulnerabbiltajiet
 • L-għoti tal-possibbiltà għall-adulti biex ikunu jistgħu jagħmlu użu mill-intitolamenti tagħhom għat-taħriġ

ix.   L-għoti ta’ validazzjoni tal-apprendiment preċedenti

 • L-għoti ta’ validazzjoni tal-ħiliet, irrispettivament minn kif inkisbu, inkluż barra mill-edukazzjoni u t-taħriġ formali: fuq il-post tax-xogħol, fid-dar jew f’attivitajiet volontarji 50 , bħala bażi għall-għoti ta’ taħriġ personalizzat

Raggruppament 2 - Kooperazzjoni u sħubijiet

x.   L-istabbiliment ta’ sħubijiet bejn in-negozji u l-edukazzjoni

 • It-trawwim ta’ relazzjonijiet ta’ benefiċċju reċiproku mas-settur tan-negozju billi jiġu fformati sħubijiet fit-tul bejn in-negozji u l-edukazzjoni, inkluż għall-innovazzjoni u għall-antiċipazzjoni tal-ħiliet
 • Il-ħidma flimkien sabiex il-kurrikuli jiġu rieżaminati u aġġornati kontinwament ħalli tiġi żgurata r-rilevanza tagħhom għall-ħtiġijiet tal-istudenti u tas-suq tax-xogħol, b’mod partikolari għall-apprendiment imsejjes fuq ix-xogħol u għall-apprendisti
 • L-appoġġ lill-kumpaniji u b’mod partikolari lill-SMEs b’taħriġ imfassal apposta għat-titjib tal-ħiliet u għat-taħriġ mill-ġdid
 • Il-kooperazzjoni mas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u mas-soċjetà ċivili biex jittejbu l-ħiliet u għat-taħriġ mill-ġdid tal-persuni qiegħda u inattivi
 • L-appoġġ għall-kooperazzjoni bbażata fuq is-settur u dik reġjonali, inklużi l-adeżjoni mal-Patt għall-Ħiliet 51 , u l-appoġġ għall-implimentazzjoni tiegħu
 • L-għoti ta’ appoġġ tekniku, ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet tal-ħiliet, ta’ għodod u ta’ metodoloġiji lill-SMEs
 • L-organizzazzjoni ta’ apprendiment imsejjes fuq ix-xogħol, apprendistati, u opportunitajiet ta’ internships għall-istudenti, il-kondiviżjoni tat-tagħmir, kif ukoll skambji ta’ għalliema u ħarrieġa bejn il-kumpaniji u ċ-ċentri tal-VET 52

xi.   Ir-Riċerka applikata u l-Innovazzjoni

 • Il-ħidma flimkien mal-kumpaniji, b’mod partikolari l-SMEs dwar proġetti ta’  riċerka applikata 53 li jinvolvu studenti u persunal tal-VET 
 • L-użu jew il-ħolqien konġunt ta’ ċentri ta’ innovazzjoni u ta’ ċentri ta’ diffużjoni tat-teknoloġija 54 biex jiġi appoġġat il-proċess ta’ innovazzjoni tal-SMEs bl-involviment tal-istudenti u tal-persunal tal-VET
 • Il-kontribut għall-ħolqien u għat-tixrid ta’ għarfien ġdid 55

xii.   L-internazzjonalizzazzjoni tal-VET u l-mobbiltà barra mill-pajjiż

 • L-iżvilupp ta’ ppjanar strateġiku għall-attivitajiet internazzjonali, marbut mill-qrib mal-iżvilupp tal-istituzzjoni tal-VET, u l-kwalità tal-prattiki tat-tagħlim u tal-apprendiment 56
 • Il-ħolqien ta’ strutturi ta’ appoġġ u ta’ miżuri sabiex titrawwem u tiġi żgurata l-kwalità tal-esperjenzi tal-mobbiltà tal-VET (inkluża l-mobbiltà virtwali) fost is-sħab fin-network CoVE f’konformità mal-Istandards ta’ Kwalità tal-Erasmus 57
 • It-tnedija ta’ inizjattivi biex jiġu mmobilizzati l-istudenti, l-għalliema u l-ħarrieġa (inklużi l-ħarrieġa fil-kumpaniji), kif ukoll l-esperti, biex jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet offruti mill-programm Erasmus+ (Ka1) ħalli jinvolvu ruħhom f’mobbiltà barra mill-pajjiż

xiii.   It-trawwim ta’ ħiliet u inizjattivi intraprenditorjali

 • L-iżvilupp ta’ kultura intraprenditorjali fi ħdan l-organizzazzjonijiet tal-VET 58 inklużi mexxejja, persunal, għalliema u ħarrieġa kif ukoll studenti 59
 • Il-ħidma mas-sħab lokali sabiex jiġu żviluppati l-ħiliet u l-attitudnijiet intraprenditorjali tal-istudenti li jwieġbu għall-isfidi reali tad-dinja
 • L-għoti jew il-ħolqien ta’ rabtiet ma’ inkubaturi tan-negozju lokali għall-istudenti tal-VET biex jiżviluppaw l-inizjattivi ta’ 60 intraprenditorija tagħhom

xiv.   Iż-żieda tal-attraenza tal-VET

 • Permezz tat-tnedija u tal-parteċipazzjoni attiva f’kampanji u attivitajiet ta’ komunikazzjoni 61 , immirati biex iżidu l-attraenza tal-VET
 • L-għoti ta’ informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta’ xogħol permezz tal-VET u l-attirar taż-żgħażagħ u tal-adulti (inklużi l-istudenti fl-iskejjel primarji u sekondarji) għall-perkorsi ta’ apprendiment tal-VET
 • It-twaqqif ta’ Kampus Internazzjonali tal-VET jew kampijiet tas-sajf 62 immirati lejn l-istudenti, l-għalliema u l-ħarrieġa, il-mexxejja fl-istituzzjonijiet tal-VET, it-Trade unions, kif ukoll għal persuni li qegħdin jikkunsidraw alternattivi ta’ studju vokazzjonali fil-futur. Dawn jistgħu jiffokaw fuq oqsma, prodotti jew servizzi okkupazzjonali speċifiċi, kif ukoll fuq sfidi kumplessi ta’ importanza ekonomika u tas-soċjetà

xv.   Kompetizzjonijiet tal-ħiliet

 • It-trawwim tal-parteċipazzjoni tal-istudenti f’kompetizzjonijiet settorjali, nazzjonali u internazzjonali tal-ħiliet, immirati biex iżidu l-attraenza u l-eċċellenza fil-VET (eż. il-kompetizzjonijiet World Skills u/jew EuroSkills).

Raggruppament 3 - Governanza u finanzjament

xvi.   L-awtonomija u l-governanza effettiva tal-VET

 • L-iżvilupp tal-kapaċità tal-fornituri tal-VET li jieħdu deċiżjonijiet, b’mod indipendenti u b’responsabbiltà, dwar kwistjonijiet edukattivi, organizzazzjonali, finanzjarji, relatati mal-persunal u kwistjonijiet oħrajn, fis-segwitu ta’ attività mwettqa fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni definit mir-regoli u r-regolamenti nazzjonali 63
 • L-involviment tal-partijiet ikkonċernati rilevanti, b’mod partikolari l-kumpaniji, il-kmamar, l-assoċjazzjonijiet professjonali u settorjali, it-trade unions, l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali u s-sħab soċjali, inklużi r-rappreżentanti tal-istudenti, fil-governanza tas-sistemi tal-VET

xvii.   Approċċ strateġiku għall-iżvilupp u għall-governanza tal-ħiliet

 • L-involviment attiv fis-sistemi nazzjonali u reġjonali ta’ governanza tal-ħiliet
 • Il-kontribut b’perspettiva ta’ ħiliet għat-tfassil tal-politika soċjali u dwar l-impjiegi fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew

xviii.   Il-ħolqien konġunt ta’ ekosistemi tal-ħiliet

 • Il-mobilizzazzjoni ta’ sħab ekonomiċi u soċjali rilevanti kif ukoll ta’ istituzzjonijiet edukattivi u ta’ taħriġ oħrajn biex jinvolvu jew joħolqu ekosistemi tal-ħiliet lokali mmirati lejn l-appoġġ tal-innovazzjoni, l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti, ir-raggruppamenti, u s-setturi u l-ktajjen tal-valur (ekosistemi industrijali)
 • L-abilitazzjoni tal-ekosistemi tal-ħiliet lokali tikkontribwixxi biex jiġi attirat l-investiment barrani 64 , billi tiġi żgurata l-provvista f’waqtha tal-ħiliet għall-kumpaniji li jinvestu lokalment

xix.   L-iżvilupp ta’ mudelli finanzjarji sostenibbli

 • Il-kombinament tal-finanzjament pubbliku u privat 65 , kif ukoll tal-attivitajiet li jiġġeneraw l-introjtu, u l-isfruttar bis-sħiħ tal-iskemi ta’ finanzjament ibbażati fuq il-prestazzjoni (jekk rilevanti)

xx.   Użu sħiħ mill-istrumenti finanzjarji nazzjonali u tal-UE

 • Dawn jistgħu jinkludu l-appoġġ ta’ azzjonijiet ta’ edukazzjoni u taħriġ, il-mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal, l-attivitajiet ta’ riċerka applikata, l-investimenti fl-infrastruttura għall-immodernizzar taċ-ċentri tal-VET b’tagħmir avvanzat, l-implimentazzjoni ta’ sistemi ta’ ġestjoni sabiex jiġu żgurati l-eċċellenza u s-sostenibbiltà tal-organizzazzjonijiet tal-VET u s-servizzi li jipprovdu

Il-proġett irid jidentifika u jispjega b’mod ċar l-għażla ta’ kull waħda mill-attivitajiet magħżula, u jiddeskrivi kif ix-xogħol li għandu jitwettaq permezz ta’ dawk l-attivitajiet se jikkontribwixxi b’mod konkret għall-pakketti ta’ ħidma rilevanti, u bl-objettivi kumplessivi tal-proġett.

Il-proġetti huma meħtieġa japplikaw strumenti u għodod madwar l-UE kollha 66 kull meta jkun rilevanti.

Il-proġetti jridu jinkludu t-tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni fit-tul għall-implimentazzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett wara li jkun intemm il-proġett. Dan il-pjan għandu jkun ibbażat fuq sħubijiet sostnuti bejn il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-partijiet ikkonċernati ewlenin tal-industrija fil-livell xieraq. Għandu jinkludi l-identifikazzjoni ta’ strutturi xierqa ta’ governanza, kif ukoll pjanijiet għall-iskalabbiltà u s-sostenibbiltà finanzjarja.

Għandu jiżgura wkoll il-viżibbiltà xierqa u t-tixrid wiesa’ tax-xogħol tan-networks tas-COVEs, inkluż fil-livell tal-UE u dak politiku nazzjonali u jinkludi dettalji dwar kif l-implimentazzjoni se tiġi implimentata fil-livelli Ewropej, nazzjonali u/jew reġjonali mas-sħab rilevanti. Il-pjan ta’ azzjoni għandu jindika wkoll kif opportunitajiet ta’ finanzjament oħrajn tal-UE, u l-finanzjament nazzjonali u reġjonali, kif ukoll il-finanzjament privat jistgħu jappoġġaw il-varar tal-proġett.

Impatt mistenni

L-istabbiliment u l-iżvilupp gradwali tan-networks Ewropej ta’ Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali huma mistennija jżidu r-rispons tal-VET biex jadattaw il-provvista tal-ħiliet għall-ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali li qed jevolvu, filwaqt li jiġi żgurat li l-VET ikun fuq quddiem nett biex jipprovdi soluzzjonijiet għall-isfidi li jirriżultaw mill-ħtiġijiet tal-ħiliet li qed jinbidlu malajr.

Billi jifformaw parti essenzjali mit-“triangolu tal-għarfien” – il-kollaborazzjoni mill-qrib bejn in-negozji, l-edukazzjoni u r-riċerka – u billi jaqdu rwol fundamentali fil-provvista ta’ ħiliet li jappoġġaw l-innovazzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali huma mistennija jiżguraw ħiliet u kompetenzi ta’ kwalità għolja li jwasslu għal impjiegi ta’ kwalità u opportunitajiet tul il-karriera, li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ ekonomija innovattiva, inklużiva u sostenibbli.

Billi jkollhom għeruq sodi f’kuntesti reġjonali/lokali filwaqt li fl-istess ħin joperaw fuq livell tranżnazzjonali, iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali se jifformaw sħubijiet b’saħħithom u dejjiema bejn il-komunità tal-VET u d-dinja tax-xogħol fuq livell nazzjonali u bejn il-fruntieri. Se jikkontribwixxu wkoll għall-internazzjonalizzazzjoni tal-VET billi jlaqqgħu flimkien lis-sħab mid-dinja kollha. Huma se jimmiraw għal “konverġenza ’l fuq” ta’ eċċellenza fil-VET, li jkun diffiċli li tiġi stabbilita fin-nuqqas ta’ inċentivi tal-UE, ta’ appoġġ tekniku, u ta’ opportunitajiet għal apprendiment reċiproku.

Permezz tat-tixrid wiesa’ tal-eżiti tal-proġetti fil-livelli tranżnazzjonali, nazzjonali u/jew reġjonali u l-iżvilupp ta’ pjan ta’ azzjoni fit-tul għall-implimentazzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett, filwaqt li jitqiesu l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti u dawk ta’ żvilupp nazzjonali u reġjonali, il-proġetti individwali huma mistennija jinvolvu lill-partijiet ikkonċernati rilevanti fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u barra minnhom u jiżguraw impatt fit-tul wara l-ħajja tal-proġett.

Kriterji għall-għoti

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 35 punt)

 • Ħolqa għall-politika: il-proposta tistabbilixxi u tiżviluppa network ta’ kooperazzjoni tranżnazzjonali ta’ Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali, bil-għan li trawwem l-eċċellenza tal-VET; tispjega kif se tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-għanijiet tal-prijoritajiet ta’ politika koperti mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-VET għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza 67 , kif ukoll id-Dikjarazzjoni ta’ Osnabrück 68 ;
 • Konsistenza: kemm il-proposta hija bbażata fuq analiżi adegwata tal-ħtiġijiet; l-għanijiet huma ddefiniti b’mod ċar, huma realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u għall-azzjoni;
 • Attivitajiet: L-attivitajiet magħżula mit-tliet raggruppamenti huma identifikati, deskritti u marbuta b’mod ċar mal-objettivi kumplessivi tal-proġett;
 • Innovazzjoni: il-proposta tqis metodi u tekniki tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku, u twassal għal riżultati u soluzzjonijiet innovattivi għall-qasam tagħha b’mod ġenerali, jew għall-kuntest ġeografiku li fih jiġi implimentat il-proġett (eż. il-kontenut; l-outputs prodotti, il-metodi ta’ ħidma applikati, l-organizzazzjonijiet u l-persuni involuti jew immirati);
 • Dimensjoni reġjonali: il-proposta turi l-kontribuzzjoni tagħha għall-istrateġiji reġjonali ta’ żvilupp, ta’ innovazzjoni u ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti, abbażi tal-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet u tal-isfidi lokali/reġjonali f’kull wieħed mill-pajjiżi parteċipanti;
 • Kooperazzjoni u sħubijiet: kemm il-proposta tidentifika u tinvolvi b’mod adegwat l-aktar sħab rilevanti, li huma neċessarji biex jintlaħqu l-objettivi tal-proġett, u tispjega kif se tistabbilixxi relazzjonijiet b’saħħithom u dejjiema fil-livelli kemm lokali kif ukoll tranżnazzjonali, bejn il-komunità tal-VET u n-negozji (jistgħu jiġu rrappreżentati minn kmamar jew minn assoċjazzjonijiet), li fihom l-interazzjonijiet ikunu reċiproċi u ta’ benefiċċju għal xulxin;
 • Valur miżjud Ewropew: il-proposta turi b’mod ċar il-valur miżjud fil-livelli individwali (student u/jew persunal), istituzzjonali u sistemiċi, iġġenerat permezz ta’ riżultati li jkunu diffiċli li jinkisbu mis-sħab li jaġixxu mingħajr il-kooperazzjoni Ewropea;
 • Internazzjonalizzazzjoni: il-proposta turi l-kontribuzzjoni tagħha għad-dimensjoni internazzjonali tal-eċċellenza tal-VET, inkluż l-iżvilupp ta’ strateġiji biex titrawwem il-mobbiltà tranżnazzjonali tal-VET għall-istudenti u għall-persunal, kif ukoll sħubijiet sostenibbli;
 • Ħiliet diġitali: kemm il-proposta tipprevedi attivitajiet relatati mal-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali (eż. antiċipazzjoni tal-ħiliet, kurrikuli innovattivi u metodoloġiji tat-tagħlim, gwida, eċċ.) relatati mal-iżvilupp tal-ħiliet diġitali;
 • Ħiliet ekoloġiċi: kemm il-proposta tipprevedi attivitajiet (eż. antiċipazzjoni tal-ħiliet, kurrikuli innovattivi u metodoloġiji tat-tagħlim, gwida, eċċ.) marbuta mat-tranżizzjoni għal ekonomija ċirkolari u ekoloġika;
 • Dimensjoni soċjali: il-proposta tinkludi tħassib orizzontali fid-diversi azzjonijiet biex tiġi indirizzata d-diversità u jiġu promossi l-valuri komuni, l-ugwaljanza, inkluża l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u n-nondiskriminazzjoni u l-inklużjoni soċjali, inkluż għal persuni bi bżonnijiet speċjali/b’inqas opportunitajiet.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Koerenza: it-tfassil kumplessiv tal-proġett jiżgura konsistenza bejn l-objettivi, l-attivitajiet u l-baġit propost tal-proġett. Il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta’ attivitajiet u servizzi xierqa biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet identifikati u jwasslu għar-riżultati mistennija. Ikun hemm fażijiet xierqa għat-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, l-isfruttament, l-evalwazzjoni u t-tixrid;
 • Attivitajiet: Il-ħidma li għandha titwettaq taħt kull waħda mill-attivitajiet magħżula mit-tliet raggruppamenti hija deskritta b’mod ċar f’termini tal-eżiti/tar-riżultati tanġibbli mistennija tagħhom, tal-kontribuzzjoni konkreta tagħhom għall-pakketti ta’ ħidma rilevanti, u tal-koerenza tagħhom mal-objettivi kumplessivi tal-proġett;
 • Metodoloġija: il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta u l-adegwatezza tagħha għall-produzzjoni tar-riżultati mistennija;
 • Ġestjoni: il-koordinatur juri ġestjoni ta’ kwalità għolja, il-kapaċità li jikkoordina n-networks tranżnazzjonali u tmexxija f’ambjent kumpless, u jistabbilixxi arranġamenti sodi ta’ ġestjoni. L-iskedi ta’ żmien, l-organizzazzjoni, il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma ddefiniti sew u realistiċi. Il-proposta talloka riżorsi xierqa għal kull attività. Jiġi ddefinit sett ċar ta’ Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni, u skeda ta’ żmien għall-valutazzjoni u l-kisba tagħhom;
 • Baġit: il-baġit jipprevedi r-riżorsi xierqa meħtieġa għas-suċċess, la huwa sopravalutat u lanqas sottovalutat;
 • Pjan ta’ ħidma: il-kwalità u l-effettività tal-pjan ta’ ħidma, inkluż sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom;
 • Kontroll finanzjarju u tal-kwalità: il-miżuri ta’ kontroll (l-evalwazzjoni kontinwa tal-kwalità, ir-rieżamijiet bejn il-pari, l-attivitajiet ta’ valutazzjoni komparattiva, eċċ.) u l-indikaturi tal-kwalità jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja u kosteffiċjenti. L-isfidi/ir-riskji tal-proġett huma identifikati b’mod ċar u l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni huma indirizzati kif suppost. Il-proċessi tar-rieżami espert huma ppjanati bħala parti integrali tal-proġett. Dawn il-proċessi jinkludu valutazzjoni esterna indipendenti f’nofs it-terminu u fl-aħħar tal-proġett;
 • Jekk il-proġett jinkludi attivitajiet ta’ mobbiltà (għall-istudenti u/jew għall-persunal): 
  • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, il-ġestjoni u l-modalitajiet ta’ appoġġ;
  • Kemm dawn l-attivitajiet huma xierqa għall-miri tal-proġett u jinvolvu n-numru xieraq ta’ parteċipanti;
  • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, f’konformità mal-għodod u l-prinċipji Ewropej dwar it-trasparenza u r-rikonoxximent.

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Konfigurazzjoni: il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti komplimentari bil-profil, il-kompetenzi, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġa biex iwettqu b’suċċess l-aspetti kollha tal-proġett. Ir-rwol ta’ kull sieħeb irid ikun identifikat b’mod ċar, u l-valur miżjud tiegħu jrid ikun spjegat;
 • Konverġenza ’l fuq: kemm is-sħubija tlaqqa’ flimkien organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, jew fid-dinja tax-xogħol, li jinsabu fi stadji differenti tal-iżvilupp ta’ approċċi ta’ eċċellenza vokazzjonali, u tippermetti skambju bla xkiel u effettiv ta’ għarfien espert u għarfien fost dawk is-sħab;
 • Dimensjoni ġeografika: kemm is-sħubija tinkludi sħab rilevanti minn reġjuni ġeografiċi differenti, kif ukoll sa fejn l-applikant ikun immotiva l-kompożizzjoni ġeografika tas-sħubija u wera r-rilevanza tiegħu għall-kisba tal-objettivi tas-CoVEs; kif ukoll sa liema punt is-sħubija tinkludi firxa wiesgħa u xierqa ta’ atturi rilevanti fil-livell lokali u reġjonali;
 • Involviment ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm: jekk ikun applikabbli, spjega b’mod ċar l-involviment ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm iġib valur miżjud essenzjali għall-proġett;
 • Kollaborazzjoni: huwa propost mekkaniżmu effettiv biex jiġu żgurati koordinazzjoni, teħid ta’ deċiżjonijiet u komunikazzjoni tajbin bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-parteċipanti u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Sfruttament: il-proposta turi kif l-eżiti tal-proġett se jintużaw mis-sħab u minn partijiet ikkonċernati oħrajn. Tipprovdi mezzi biex jitkejjel l-isfruttament matul il-ħajja tal-proġett u wara;
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar għat-tixrid tar-riżultati, u tinkludi miri xierqa, attivitajiet, twaqqit rilevanti, għodod u mezzi biex jiġi żgurat li r-riżultati u l-benefiċċji jitqassmu b’mod effettiv lill-partijiet ikkonċernati, dawk li jfasslu l-politika, lill-professjonisti ta’ gwida, lill-intrapriżi, lill-istudenti żgħażagħ, eċċ. matul u wara l-ħajja tal-proġett; il-proposta tindika wkoll liema sħab se jkunu responsabbli għat-tixrid;
 • Impatt: il-proposta turi l-impatt potenzjali tal-proġett:  
  • Fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti matul u wara l-ħajja tal-proġett;
  • Barra mill-organizzazzjonijiet u mill-individwi li jipparteċipaw direttament fil-proġett, kif ukoll il-potenzjal tiegħu għall-integrazzjoni fl-iżvilupp tal-ħiliet tal-VET reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.
 • Il-proposta tinkludi miżuri kif ukoll miri u indikaturi ddefiniti b’mod ċar biex timmonitorja l-progress u tivvaluta l-impatt mistenni (fuq perjodu qasir u twil);
 • Sostenibbiltà: il-proposta tispjega kif is-CoVE se jiġi implimentat u żviluppat aktar. Il-proposta tinkludi t-tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni fit-tul għall-implimentazzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett wara li jkun intemm il-proġett. Dan il-pjan għandu jkun ibbażat fuq sħubijiet sostnuti bejn il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-partijiet ikkonċernati ewlenin tal-industrija fil-livell xieraq. Għandu jinkludi l-identifikazzjoni ta’ strutturi ta’ governanza xierqa, kif ukoll pjanijiet għall-iskalabbiltà u s-sostenibbiltà finanzjarja, inkluża l-identifikazzjoni ta’ riżorsi finanzjarji (Ewropej, nazzjonali u privati) biex jiġi żgurat li r-riżultati u l-benefiċċji miksuba jkollhom sostenibbiltà fit-tul.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, l-applikazzjonijiet iridu jiksbu tal-inqas 70 punt (minn total ta’ 100 punt), filwaqt li jitqies ukoll il-punteġġ minimu meħtieġ għal kull wieħed mill-erba’ kriterji għall-għoti: minimu ta’ 18-il punt għall-kategorija “rilevanza tal-proġett”; minimu ta’ 13-il punt għall-“kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett” u 11-il punt għall-kategoriji ta’ “kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni” u “impatt”. F’każijiet ex aequo, se tingħata prijorità lill-ogħla punteġġi għar-“rilevanza tal-proġett” u mbagħad għall-“impatt”.

Bħala regola ġenerali, u fil-limiti tal-oqfsa legali nazzjonali u Ewropej eżistenti, ir-riżultati għandhom ikunu disponibbli bħala riżorsi edukattivi miftuħa (OER) kif ukoll fuq pjattaformi rilevanti, professjonali, settorjali jew tal-awtoritajiet kompetenti. Il-proposta se tiddeskrivi kif id-data, il-materjali, id-dokumenti u l-attività tal-media awdjoviżiva u soċjali prodotti jkunu disponibbli bla ħlas u kif se jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma tinkludix limitazzjonijiet sproporzjonati.

Siġill ta’ Eċċellenza

Il-proposti tal-proġetti evalwati ’l fuq mil-limiti tal-kwalità, b’punteġġ totali ta’ 75 % jew ogħla, iżda li ma jistgħux jiġu ffinanzjati fil-qafas tal-Erasmus+ minħabba n-nuqqas ta’ baġit disponibbli taħt din is-sejħa għal proposti, jistgħu jingħataw ċertifikat tas-Siġill ta’ Eċċellenza bħala xhieda tal-kwalità tal-proposti u sabiex jiġi ffaċilitat il-finanzjament alternattiv tagħhom fil-livell nazzjonali jew reġjonali.

Is-Siġill ta’ Eċċellenza huwa ċertifikat ta’ tikketta ta’ kwalità mogħti lil proposti ta’ proġetti ta’ kwalità li ma jistgħux jiġu ffinanzjati fil-qafas tal-Erasmus+ minħabba fondi insuffiċjenti 69 . It-tikketta tirrikonoxxi l-kwalità tal-proposta u tiffaċilita t-tfittxija għal finanzjament alternattiv. Il-korpi ta’ finanzjament fil-livell nazzjonali jew reġjonali jistgħu jiddeċiedu li jiffinanzjaw direttament il-proposta tal-proġett tad-detentur tas-Siġill abbażi tal-proċess ta’ evalwazzjoni ta’ kwalità għolja mwettaq mill-esperti indipendenti tal-Kummissjoni, mingħajr ma jwettqu proċess ta’ evalwazzjoni sħiħ ġdid. L-għoti tas-Siġill ta’ Eċċellenza jista’ jiffaċilita wkoll il-finanzjament alternattiv mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) jew mill-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), f’konformità mal-Artikolu 73(4) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (RDK) 70 .

L-applikanti għandhom jiġu mgħarrfin li l-għoti ta’ ċertifikat tas-Siġill ta’ Eċċellenza ma jipprovdix garanzija għal finanzjament alternattiv awtomatiku, peress li d-deċiżjoni li potenzjalment jiġu ffinanzjati l-proposti tal-proġetti tad-detenturi tas-Siġill hija kompletament diskrezzjonali għall-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni tal-fondi tal-Politika ta’ koeżjoni, skont il-FEŻR jew il-FSE+, jew korpi oħrajn ta’ finanzjament fil-livell nazzjonali u reġjonali.  

Jekk l-applikant jipprovdi awtorizzazzjoni minn qabel fil-formola tal-applikazzjoni, id-data tal-proposta tal-proġett tad-detenturi tas-Siġill tista’ tiġi kondiviża mal-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni tal-fondi tal-Politika ta’ koeżjoni u ma’ korpi oħrajn ta’ finanzjament potenzjalment interessati fil-livell nazzjonali jew reġjonali permezz tal-Aġenziji Nazzjonali, b’rispett sħiħ tar-regoli li jirregolaw il-kunfidenzjalità tal-proposta u l-protezzjoni ta’ data personali.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikanti. L-awtorità tal-għoti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

L-għotja massima tal-UE għal kull proġett hija ta’ EUR 4 miljun

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti jeħtiġilhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 1. Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni tal-avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 2. Il-proposta trid tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 3. Fil-proposta tagħhom, l-applikanti jeħtiġilhom jipprovdu tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 4. Il-kostijiet deskritti jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħrajn (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna tal-esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, mistenni, il-kwalità u l-effiċjenza tal-azzjoni.

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim ta’ Għotja. Mhuwiex permess appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi. Il-kostijiet tal-voluntiera u tal-SMEs huma permessi. Jekk jogħġbok irreferi għall-Parti C ta’ din il-Gwida tal-Programm, it-taqsima “Kostijiet diretti eliġibbli”.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. Din l-iskema ta’ finanzjament se tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba ta’ objettivi li jistgħu jitkejlu.

Il-proposta trid tinkludi l-kostijiet għal mill-inqas laqgħa annwali waħda (rappreżentant 1 minn kull sieħeb sħiħ tal-proġett) organizzata mill-Kummissjoni Ewropea/l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura jew fuq l-inizjattiva tagħha għall-iskambju ta’ prattiki tajba u għall-apprendiment reċiproku bejn iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim ta’ Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).      

Tagged in:  Studenti u persunal tal-ETV