Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Алианси за иновации

Алиансите за иновации имат за цел да укрепят капацитета на Европа за иновации чрез насърчаване на иновациите посредством сътрудничество и обмен на знания между висшето образование, професионалното образование и обучение (първоначално и продължаващо) и общата социално-икономическа среда, включително научните изследвания.

Чрез тях също така се цели да се насърчава предоставянето на нови умения и да се преодоляват несъответствията между търсените и предлаганите умения чрез разработване и създаване на нови учебни програми за висшето образование (ВО) и професионалното образование и обучение (ПОО), като се подкрепя развитието на инициативност и предприемачески нагласи в ЕС.

Цели на действието

Тези партньорства изпълняват съгласуван и изчерпателен набор от секторни или междусекторни дейности, които следва да могат да бъдат адаптирани към бъдещите развития в областта на знанието в целия ЕС.

За насърчаване на иновациите особено внимание ще бъде обърнато на цифровите умения, тъй като те стават все по-важни за всички професионални профили на целия трудов пазар. Освен това във връзка с прехода към кръгова и по-екологична икономика е необходимо да се извършат промени в квалификациите и националните програми за образование и обучение, за да се отговори на възникващото професионално търсене на екологични умения и устойчиво развитие.

Целите на алиансите за иновации могат да бъдат постигнати чрез кандидатстване за едната или и за двете позиции по-долу (една организация може да участва в няколко предложения):

Обособена позиция 1: алианси за образование и предприятия

Алиансите за образование и предприятия са транснационални, структурирани и ориентирани към резултати проекти, в които партньорите споделят общи цели и работят заедно за насърчаване на иновациите, новите умения, инициативността и предприемаческите нагласи.

Чрез тях се цели насърчаване на иновациите във висшето образование, професионалното образование и обучение, предприятията и общата социално-икономическа среда. Това включва справяне с обществени и икономически предизвикателства като изменението на климата, демографските промени, цифровизацията, изкуствения интелект и бързите промени в заетостта посредством социални иновации и устойчивост на общността, както и иновации на пазара на труда.

Алиансите за образование и предприятия обединяват предприятията и доставчиците на висше образование и на професионално образование и обучение, които да работят заедно в партньорство. Като функционират в един или в няколко различни икономически сектора, те създават надеждни и устойчиви отношения и демонстрират своя иновативен и транснационален характер във всякакви аспекти. Независимо че всяко партньорство трябва да включва поне една организация за ПОО и една организация за висше образование, те могат да са насочени или към двете, или към едната от тези области на образованието.

Те се предприемат с една или повече от следните цели:

 • Разработване на нови, иновативни и мултидисциплинарни подходи към преподаването и ученето: насърчаване на иновациите в разработването и предоставянето на образование, методите на преподаване, техниките за оценка, учебните среди и/или развитието на нови умения;
 • Насърчаване на корпоративната социална отговорност (например справедливост, приобщаване, изменение на климата, опазване на околната среда и устойчиво развитие);
 • Стимулиране на инициативност и предприемачески поведения, нагласи и умения у учещите, образователния персонал и други служители в съответствие с Рамката за предприемаческа компетентност (EntreComp)1
 • Подобряване на качеството и релевантността на уменията, развити и сертифицирани чрез системи за образование и обучение (включително нови умения и преодоляване на несъответствията между търсените и предлаганите умения);
 • Улесняване на потока и съвместното създаване на знания между висшето образование и професионалното образование и обучение, научните изследвания, публичния сектор и стопанския сектор;
 • Изграждане и подпомагане на ефективни и ефикасни системи за висше образование и професионално образование и обучение, които са свързани и приобщаващи и допринасят за иновациите.

Обособена позиция 2: алианси за секторно сътрудничество в областта на уменията (изпълнение на плана за действие2

Алиансите за секторно сътрудничество в областта на уменията имат за цел създаването на нови стратегически подходи и сътрудничество за конкретни решения за развиване на умения — както в краткосрочен, така и в средносрочен план — в определени икономически сектори или в области, изпълняващи важно действие по Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост — Пакта за умения. Основната цел на Пакта е да мобилизира и стимулира всички заинтересовани страни да предприемат конкретни действия за повишаване на уменията и преквалификация на работната сила чрез обединяване на усилията и създаване на партньорства, включително на равнище ЕС, насочени към нуждите на пазара на труда, подкрепа за прехода към екологични и цифрови технологии, както и национални, регионални и местни стратегии за умения и растеж. Следователно резултатите от алиансите за секторно сътрудничество в областта на уменията, т.е. определянето на необходимите секторни умения, стратегиите за умения, професионалните профили, програмите за обучение и дългосрочното планиране, ще бъдат важен принос към работата на секторните партньорства, които са се присъединили към Пакта за умения.

Целта на алиансите за секторно сътрудничество в областта на уменията е да се преодолее недостигът на умения на пазара на труда, който възпрепятства растежа, иновациите и конкурентоспособността в конкретни сектори или области, като се предвиждат както краткосрочни интервенции, така и дългосрочни стратегии. Тези алианси ще бъдат осъществени в 14-те промишлени екосистеми, определени в Новата промишлена стратегия за Европа3  (вж. критериите за допустимост).

Пактът за умения се основава на подробния план за действие за секторно сътрудничество във връзка с уменията и го интегрира в своето съдържание. Така алиансите по обособена позиция 2 ще допринесат за изпълнението на Пакта чрез разработването на стратегия за секторни умения. Стратегията следва да оказва систематично и структурно въздействие върху намаляването на липсите, недостига и несъответствията на умения и да гарантира подходящо качество и равнище на уменията. Стратегията за секторни умения трябва да включва ясен набор от дейности, етапи и добре дефинирани цели с оглед на осигуряването на съответствие между търсенето и предлагането на умения в подкрепа на цялостната стратегия за растеж на съответния сектор. Предназначението на алиансите е да изградят основата на Пакта за умения и да определят пътя, по който трябва да се продължи след приключването на проекта.

Въз основа на данни за нуждите от умения с оглед на професионалните профили алиансите съгласно плана за действие съдействат за разработването и предоставянето на транснационално съдържание на образованието и обучението, както и на методологии за преподаване и обучение с цел бързо възприемане на регионално и местно равнище и с оглед на възникващите нови професии.

Предложенията следва да включват изготвянето на програми за продължаващо професионално обучение, с които да се отговори на спешните нужди от умения на хората в трудоспособна възраст. Предложенията следва да включват също така развитието на нововъзникващи професионални профили и на свързаните с тях квалификации, които следва да обхващат гимназиалното и следгимназиалното ниво на ПОО (нива 3—5 по ЕКР), както и нивата на висше образование (нива 6—8 по ЕКР). Освен това предложенията следва да включват изготвянето на съответни основни учебни програми и програми за образование и обучение, водещи до тези квалификации.

Сред партньорите по всеки проект трябва да присъстват организации както в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), така и в областта на висшето образование (ВО), а също и участници на пазара на труда. В идеалния случай в алиансите участват и органи, разработващи политики, сертифициращи органи и европейски отраслови сдружения и представители на промишлеността.

кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за партньорства за иновации?

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за обособена позиция 1 — Алианси за образование и предприятия трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Кандидат може да бъде всеки пълноправен партньор, законно установен в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

Следните организации могат да участват като пълноправен партньор, свързан субект или асоцииран партньор по обособена позиция 1 — Алианси за образование и предприятия. Те могат да бъдат публични или частни организации, законно установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата (вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство).

 • Институции за висше образование
 • Доставчици на ПОО
 • Мрежи от доставчици на ПОО
 • Малки и средни предприятия или големи предприятия (включително социални предприятия)
 • Научноизследователски институти
 • Неправителствени организации
 • Публични органи на местно, регионално или национално равнище
 • Организации, чиято дейност е свързана с областта на образованието, обучението и младежта
 • Посредници, които представляват образователни, обучителни или младежки организации или предприятия
 • Органи по акредитиране, сертифициране, признаване или квалификации
 • Търговски, индустриални или трудови камари, занаятчийски камари
 • Европейски или национални социални партньори
 • Болници или други здравни заведения, включително за дългосрочни грижи.
 • Органи, отговарящи за образованието и обучението или заетостта на регионално или национално равнище
 • Служби по заетостта
 • Национални статистически служби
 • Агенции за икономическо развитие
 • Браншови или професионални сдружения
 • Секторни съвети по уменията
 • Органи, предоставящи професионално ориентиране, консултиране и информация, и служби по заетостта

Институциите за висше образование, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ). ХВОЕ не се изисква за участващите ВУ в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Изключение: организации от Беларус (регион 2) не са допустими за участие в това действие.

Брой и профил на участващите организации

Алиансите за образование и предприятия трябва да обхващат най-малко 4 държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, като включват най-малко 8 пълноправни партньори. Партньорството трябва да включва най-малко 3 участници на пазара на труда (предприятия, дружества или представителни посреднически организации като камари, синдикални организации или професионални сдружения) и най-малко доставчици на образование и обучение (ПОО и ВУ) като пълноправни партньори. Във всяко предложение следва да са включени поне една институция за висше образование и един доставчик на ПОО като пълноправни партньори.

Продължителност на проекта

2 или 3 години. Продължителността на проекта трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстването въз основа на целите на проекта и на вида на планираните дейности.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Номер на поканата за обособена позиция 1: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 15 септември до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за обособена позиция 2 — Алианси за секторно сътрудничество в областта на уменията (изпълнение на плана за действие) трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да подаде заявление?

Кандидат може да бъде всеки пълноправен партньор, законно установен в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

Следните организации могат да участват като пълноправен партньор, свързан субект или асоцииран партньор по обособена позиция 2 — „Алианси за секторно сътрудничество в областта на уменията (план за действие)“. Те могат да бъдат публични или частни организации, законно установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата (вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство)

 • Институции за висше образование
 • Доставчици на ПОО
 • Мрежи от доставчици на ПОО
 • Малки и средни предприятия или големи предприятия (включително социални предприятия)
 • Научноизследователски институти
 • Неправителствени организации
 • Публични органи на местно, регионално или национално равнище
 • Организации, чиято дейност е свързана с областта на образованието, обучението и младежта
 • Посредници, които представляват образователни, обучителни или младежки организации или предприятия
 • Органи по акредитиране, сертифициране, признаване или квалификации
 • Търговски, индустриални или трудови камари, занаятчийски камари
 • Европейски или национални социални партньори
 • Болници или други здравни заведения, включително за дългосрочни грижи.
 • Органи, отговарящи за образованието и обучението или заетостта на регионално или национално равнище
 • Служби по заетостта
 • Национални статистически служби
 • Агенции за икономическо развитие
 • Браншови или професионални сдружения
 • Секторни съвети по уменията
 • Органи, предоставящи професионално ориентиране, консултиране и информация, и служби по заетостта

Институциите за висше образование, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ). ХВОЕ не се изисква за участващите ВУ в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Изключение: организации от Беларус (регион 2) не са допустими за участие в това действие.

Брой и профил на участващите организации

Алиансите за секторно сътрудничество в областта на уменията (план за действие) трябва да обхващат най-малко 8 държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и да включват най-малко 12 пълноправни партньори. Партньорството трябва да включва най-малко 5 участници на пазара на труда (предприятия, дружества или представителни посреднически организации като камари, профсъюзи или професионални сдружения) и най-малко 5 доставчици на образование и обучение (ПОО и ВУ) като пълноправни партньори. Във всяко предложение следва да са включени поне една институция за висше образование и един доставчик на ПОО като пълноправни партньори.

Сектори или области

14-те промишлени екосистеми, определени в Новата промишлена стратегия за Европа4

 • Туризъм:

Пътнически транспорт и пътуване; хотели и краткосрочно настаняване; ресторанти и кетъринг; събития, тематични паркове и др.

 • Мобилност/транспорт/автомобилна промишленост:

Производство на моторни превозни средства, кораби и влакове, както и на принадлежности за тях; ремонт и поддръжка; товарен транспорт и др.

 • Авиокосмическа промишленост и отбрана:

Производство на въздухоплавателни средства; производство и услуги в областта на аеронавтиката; продукти и технологии в областта на отбраната и др.

 • Строителство:

Строителство на жилищни и нежилищни сгради; изграждане на пътища и железопътни линии; изграждане на комунални услуги и гражданско строителство; свързани дейности и др.

 • Земеделие и храни:

Производство на растителни и животински продукти; преработка на храни; ветеринарномедицинска дейност и др.

 • Енергийно интензивни промишлени сектори с ниски въглеродни емисии:

Добив на изкопаеми горива; рафиниране; производство на продукти с голямо екологично въздействие: пластмаса, химикали, торове, желязо и стомана, продукти на горското стопанство, цимент, каучук, цветни метали и др.

 • Текстил:

Производство на текстил, облекло, обувки, кожени изделия и бижута, и др.

 • Творчески и културни отрасли:

Вестници, книги и периодични издания; кинофилми, видеофилми и телевизия; радио и музика, и др.

 • Цифрови технологии:

Телекомуникации; софтуер и програмиране; уеб портали; производство на компютри и оборудване, и др.

 • Енергия от възобновяеми източници:

електродвигатели, двигатели и турбини; производство на електроенергия; производство и разпределение на газ, и др.

 • Електроника:

Производство на електроника и др.

 • Търговия на дребно:

Продажба на дребно; търговия на едро с потребители, и др.

 • Близост и социална икономика:

Социални предприятия, сдружения и кооперации, предназначени да постигат социално въздействие, и др.

 • Здравеопазване:

Фармацевтични продукти и оборудване; болници, центрове за медицински грижи, резидентна грижа и др.

За своето предложение алиансите трябва да изберат една промишлена екосистема, към която ще бъде насочен техният проект5  За финансиране може да бъде избрано само едно предложение за промишлена екосистема. Дадено предложение може да се отнася до екосистема, която не е обхваната от текущ проект по плана за действие, или до такава, за която вече има действащ план. Във втория случай предложението трябва да обхваща сфери и области, които очевидно се отличават от обхванатите в текущия проект/проекти по плана за действие6

Продължителност на проекта

4 години

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Номер на поканата за обособена позиция 2: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 15 септември до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

Всеки алианс прилага съгласуван, изчерпателен и разнообразен набор от взаимосвързани дейности за насърчаване на иновациите във висшето образование, професионалното образование и обучение, предприятията (включително големи, малки и средни предприятия и социални предприятия) и общата социално-икономическа среда.

Обособена позиция 1: Алианси за образование и предприятия

Във всеки алианс за образование и предприятия трябва да бъде включена поне една от следните дейности (неизчерпателен списък):

Стимулиране на иновациите

 • Съвместно разработване и въвеждане на нови методи за учене и преподаване (например нови мултидисциплинарни учебни програми, ориентирано към учещите и основано на решаване на реални проблеми преподаване и учене, по-широко използване на микроквалификациите);
 • Разработване и изпитване на програми и дейности за продължаващо образование заедно с предприятията и в техните рамки;
 • Разработване и изпитване на решения на неотложните и нерешени от пазара социални потребности, насочени към уязвимите групи в обществото; справяне с обществените предизвикателства или с промени в нагласите и ценностите, стратегиите и политиките, организационните структури и процеси, системите и услугите за предоставяне на образование; 
 • Разработване на решения на сложни проблеми и на иновации, свързани с продукти и процеси (чрез сътрудничество между студенти, университетски преподаватели и практикуващи специалисти).

Развиване на чувство за инициативност и предприемачески нагласи, компетентности и умения

 • Разработване на нови методи на преподаване и инструменти за учене, които включват придобиването и прилагането на трансверсални умения във всички програми за висше образование и за професионално образование и обучение, разработвани в сътрудничество с предприятия и предназначени за укрепване на пригодността за заетост, творчеството и новите посоки за професионално развитие 
 • Включване, когато е уместно, на чувство за инициативност и предприемачество в дадена дисциплина, учебна програма, курс и други, за да се предоставят на студентите, изследователите, членовете на персонала и преподавателите компетентности, умения и мотивации за развиване на инициативност и предприемаческа нагласа, така че да могат да се справят с различни предизвикателства в образованието, професионалния и личния си живот;
 • Създаване на нови възможности за учене посредством практическия опит и прилагането на чувство за инициативност и предприемачески компетентности и умения, което може да включва и/или да доведе до предлагането на нови услуги, продукти и прототипи и създаването на самостоятелно възникнали или отделили се от други дружества нови предприятия;
 • Въвеждане на подходи, ориентирани в по-голяма степен към студентите, и на възможности за студентите да индивидуализират своите образователни модели.

Стимулиране на движението и обмена на знания между областите на висшето образование, ПОО, предприятията и научните изследвания

 • Изграждане на приобщаващи и свързани системи и предприятия за ВО и за ПОО чрез взаимно доверие, трансгранично признаване и сертифициране, гъвкави модели за обучение между ПОО и ВО и насърчаване на мобилността за учещите и работниците;
 • Чиракуване и практически учебни дейности в предприятия, които са изцяло интегрирани в учебната програма, признати и носещи съответни кредити; проекти за изпитване и проверка на иновативни мерки; дейности за ограничен по време обмен на студенти, изследователи, преподавателски персонал и персонал на предприятия; осигуряване на стимули за участие на персонал на предприятия в преподаването и в научните изследвания; анализ на научноизследователски данни.

Определяне на нуждите на пазара и на нововъзникващите професии във връзка с устойчивостта

 • Определяне на нуждите на пазара и на нововъзникващите професии (от гледна точка на търсенето), повишаване на способността на системите на всички равнища да отговарят на нуждите на пазара на труда (от гледна точка на предлагането); адаптиране на предоставянето на ВО И ПОО към нуждите от умения чрез разработване и предоставяне на транснационални общосекторни учебни програми, включващи учене в процеса на работа;
 • Определяне на уменията, които са необходими в публичната сфера за решаване на обществени предизвикателства (като изменение на климата, здравеопазване), и насърчаване на устойчивостта на обществено и общностно равнище, включително чрез сътрудничество между ВУ и доставчиците на ПОО с националните, регионалните и местните органи, както и с частния сектор с цел принос за разработването и прилагането на стратегии за интелигентна специализация в регионите;
 • Осигуряване на подкрепа за преодоляване на несъответствието между търсените и предлаганите умения както по отношение на устойчивостта, така и по отношение на нуждите на пазара.

Обособена позиция 2: алианси за секторно сътрудничество в областта на уменията (изпълнение на плана за действие)

Трябва да бъдат изпълнени следните дейности:

Разработване на стратегически подход към секторното сътрудничество в областта на уменията

 • Установяване на устойчиво сътрудничество, насочено към развитието на умения сред основните заинтересовани страни от промишлеността, включително социални партньори, организации за образование и обучение и публични органи (на национално и регионално равнище). Проектът ще има за цел също така да се изгради сътрудничество между големите предприятия и микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП) по цялата верига на стойността в определена промишлена екосистема;
 • Постоянно събиране на аналитични данни за уменията: предоставяне на важни качествени и количествени данни на равнището на ЕС и на национално и/или регионално равнище в отворен формат за данни със съответните връзки към тях; разработване на обща методология за предвиждане на бъдещите нужди от умения, както и за мониторинг (на годишна основа) на напредъка и на промените в търсенето и предлагането на умения въз основа на надеждни прогнозни сценарии, като се използва Панорамата на умения в ЕС и, когато е приложимо, работата на ОИСР, Световния икономически форум и съществуващите секторни алианси на уменията;
 • Картографиране на съществуващата подкрепа за повишаване на квалификацията и преквалификация в сектора/екосистемата (предоставяна от промишлеността, публичните и частните заинтересовани страни) и определяне кои от тези действия биха могли да бъдат засилени, за да се подпомогнат дружествата във веригите за създаване на стойност;
 • Въз основа на определените необходими умения, разработване на стратегия за умения за промишлената екосистема, включваща приоритети за действия в подкрепа на целите за преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила в промишлената екосистема и на тези, които биха могли да се присъединят към сектора (като икономически неактивните лица). В стратегията следва да се обяснява как важни тенденции, като например развитието на глобалните, социалните и технологичните условия в промишлената екосистема, могат да повлияят върху нуждите от работни места и умения. В нея трябва да се описва очаквания времеви хоризонт и да се отделя особено внимание на въздействието на цифровите и на главните базови технологии. В стратегията следва да бъдат идентифицирани и определени професиите и свързаните с тях умения, които е вероятно да се появят в сектора (т.е. ще бъдат напълно нови). Следва също така да се определят основните участници в промишлеността и заинтересованите страни, които да бъдат ангажирани в изпълнението на стратегията. Тази стратегия следва да бъде един от първите основни резултати от проекта. В нея трябва да се посочват ясно формулирани дейности, етапни цели и добре дефинирани резултати и да се определят конкретни приоритетни действия, предлагащи начини за постигане на съответствие между търсенето и предлагането на умения за тези нововъзникващи професии. Стратегията следва да се използва като основа за изграждане на партньорството съгласно Пакта за умения;
 • Където е приложимо, осигуряване на достъпност на резултатите от проекта в отворен формат за данни с оглед на въвеждането им в Панорамата на уменията и в Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO);
 • Предоставяне на важни качествени и количествени данни на равнището на ЕС и на национално и/или регионално равнище в отворен формат за данни със съответните връзки към тях.

Разработване на европейски общосекторни съгласувани „основни“ учебни програми и програми за обучение

В рамките на първата година на дейност (реактивен отговор)

Успоредно с горепосочените действия всички проекти следва бързо да отговорят на спешните нужди от умения в професиите в дадена промишлена екосистема в резултат на пандемията от COVID-19 и цифровия и екологичен преход (в предложението да се представят доказателства):

 • Използване на наличните професионални профили в класификацията на ESCO и наличните рамки за компетентности7
 • Разработване на програми за продължаващо професионално обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила чрез иновативно смесено обучение и учене в процеса на работа;
 • Осигуряване на добро качество на съдържанието и предоставянето на новите програми за обучение чрез прилагане на методи за осигуряване на качество в съответствие с EQAVET и ЕСН (Европейски стандарти и насоки за осигуряване на качество в областта на европейското висше образование);  
 • Осигуряване на бързо усвояване и използване на програмите за обучение чрез достигане до основните участници във веригите на стойността в рамките на промишлената екосистема, центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение8  регионите, прилагащи стратегии за интелигентна специализация9 , европейските партньорства между клъстери10 ​​​​​​ и общностите на знание и иновации (ОЗИ) на Европейския институт за технологии и иновации (EIT)11  които извършват дейност в същата промишлена екосистема.

В хода на целия проект (проактивен отговор)

По-нататък в хода на проектите следва да се премине към разработване на учебно съдържание за нововъзникващи професионални профили:

 • Въз основа на идентифицираните нужди от умения за възникващи професионални профили в дадена промишлена екосистема, разработване на нови модулни учебни програми за ПОО и свързаните с тях квалификационни степени за първоначално образование и обучение (ОО) (пълни учебни програми за включване в националните системи за образование и обучение) и програми за продължаващо професионално обучение за повишаване на квалификацията или преквалификация на хората в трудоспособна възраст (модули, насочени към възникващи нужди от умения);
 • Тези учебни програми и програми за обучение са съставени от единици резултати от обучението в съответствие с Европейската квалификационна рамка (ЕКР)/националните квалификационни рамки (НКР) и на база на информацията от ESCO; учебните програми следва да са насочени към специфични професионални умения, както и към ключови компетентности12  към които спадат по-специално трансверсалните умения и дисциплините, включени в НТИИМ13
 • Интегриране в новото учебно съдържание на периоди на учене в процеса на работа, включително възможности за прилагане на знанията в практически ситуации от „реалния живот“ на работното място и по възможност вграждане на транснационален учебен опит;
 • Управление на качеството на новото учебно съдържание чрез прилагане на принципите на EQAVET и на ЕСН за осигуряване на качеството или чрез използване на съществуващи системи за осигуряване на качеството, които обаче следва да съответстват на EQAVET и на ЕСН;
 • Насърчаване на съответните секторни квалификации, включително на транснационални съвместни програми, предоставяни от повече от една организация доставчик на ОО, като по този начин се улеснява трансграничното сертифициране и се изгражда взаимно доверие, което допринася за увеличаването на мобилността на учещи и специалисти в сектора.

Изпълнение на „основните“ учебни програми и програми за обучение

 • Разработване на методологии за изпълнение на учебните програми и програмите за обучение, съобразени с различните целеви групи, чрез използването на иновативни подходи за преподаване и учене, включително осигуряване на учене в процеса на работа, използване на ИКТ (например смесено учене, симулатори, добавена реалност и др.), виртуални/смесени решения за мобилност за учещи и членове на персонала и образователни ресурси със свободен достъп (например използване на изкуствения интелект в ученето, МООК14
 • Разработване на действия за улесняване на предаването на професионални знания между поколенията;
 • Описване на начини, по които методологиите и процедурите за оценяване могат да обхващат всички форми на учене, включително учене по време на работа, и да улесняват валидирането на умения и компетентности, придобити преди обучението;
 • Надграждане на съществуващите контакти и на новите контакти, създадени във връзка с търсенето на умения по време на етапа на проучване на уменията, осъществяване на контакт с доставчици на възможности за заетост като частни и публични работодатели и служби по заетостта с оглед на потенциалното им свързване със завършилите обучение;
 • Определяне на подходящи мерки за проследяване на учещите след завършване на тяхното обучение с цел предоставяне на „канали за обратна информация“15 . Тези системи за проследяване и обратна информация могат да използват данни от дружества, учещи и работници, както и от публични информационни ресурси и участници в пазара на труда;
 • Предлагане на подходящи мерки за официално признаване на нови или адаптирани програми за ПОО и ВО и квалификации в държавите на партньорите и в обхванатата промишлена екосистема.

Изготвяне на дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване.

 • В основата на този план са устойчивите партньорства между доставчиците на образование и обучение, основните заинтересовани страни от промишлеността и публичните органи (регионални или национални) на съответното равнище за улесняване/укрепване на многостранните партньорства за придобиване на умения за преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила в съответствие с Пакта за умения. Планът следва да включва информация за съответните структури за управление, както и планове за разширяване на приложението и за финансова устойчивост;
 • Планът също така се гарантира подходяща видимост и широко разпространение на резултатите, включително на политическо ниво в ЕС и на национално/ регионално равнище, както и подробни предвиждания за разгръщане на национално и/или регионално равнище с участието на съответните публични органи;
 • В плана се предвижда как ще бъдат актуализирани резултатите от проекта, по-специално определянето на необходимите умения, стратегията и програмите за обучение, след края на четиригодишния срок на проекта, включително чрез предвиждане на бъдещите му източници на финансиране;
 • В плана за действие се посочва как стратегиите за умения могат да бъдат подпомагани с финансиране от ЕС (например от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) , многогодишната финансова рамка на ЕС (МФР) за периода 2021—2027 г., включително европейските структурни фондове, програмата InvestEU, „Еразъм+“), както и от инвестиции от частния сектор и от национални или регионални източници. При това следва да се вземат предвид стратегиите за интелигентна специализация, европейските партньорства между клъстери, платформите на центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение и общностите на иновации на EIT.

И по двете обособени позиции (Обособена позиция 1: алианси за образование и предприятия и обособена позиция 2: Алианси за секторно сътрудничество в областта на уменията (изпълнение на плана за действие)

Необходимо е партньорствата за иновации да прилагат инструменти и средства на равнище ЕС като ЕКР, ESCO, „Европас“, EQAVET и ЕСН, когато е уместно.

За да опитат и изпробват нови учебни програми или нови методи на обучение и учене, алиансите за иновации могат да организират дейности за образователна мобилност на студенти, преподаватели, изследователи и членове на персонала, при условие че те подкрепят/допълват основните дейности на партньорствата и носят добавена стойност при изпълнението на целите на проекта.

Очаквано въздействие

Алиансите за иновации ще бъдат основани на стратегическо и устойчиво сътрудничество между професионалното образование и обучение, висшето образование и предприятията, които работят заедно за повишаването на капацитета на Европа за иновации. Те значително ще засилят единодействията между двете образователни области за насърчаване на иновациите, новите умения, инициативността и предприемаческите нагласи. Очаква се тези алианси между ВО, ПОО и предприятията да допринесат за развитието на регионални екосистеми и да предоставят пряко ценен принос за икономиката, като интегрират ученето в процеса на работа. Докато университетите разполагат с научноизследователски знания и данни, които им дават възможност пряко да предоставят информация на малките и средните предприятия за стимулиране на местните икономики, доставчиците на ПОО предоставят уменията, които са необходими на предприятията, и могат да насърчават растежа в местната икономика.

В по-широк мащаб се очаква алиансите за иновации да бъдат насочени към обществени и икономически предизвикателства както в областта на образованието, така и в заетостта, и да вземат предвид ключови области като предизвикателства, свързани с иновациите, осигуряване на умения, изменение на климата, екологична икономика, демография, цифровизация и изкуствен интелект. Ползи могат да се извлекат и от сътрудничеството с големи предприятия. Алиансите за иновации ще бъдат съсредоточени върху нуждите на гражданите и с тях ще се ускори модернизирането на ВО и ПОО.

Пактът за умения не само ще създаде рамка за изпълнение на другите действия от актуализираната програма за умения, но и ще допринесе за разпространение и използване на резултатите от проектите на алиансите за иновации. По-специално резултатите от алиансите за секторно сътрудничество в областта на уменията съгласно плана за действие ще бъдат използвани като основа за мащабните секторни партньорства по Пакта за умения.

В допълнение тези алианси ще спомогнат за изпълнението на Съобщението на Комисията относно нов тласък за висшето образование в ЕС16  и ще допринесат за създаването на европейско пространство за образование17 . Те също така ще допринесат за изпълнението на стратегиите на ЕС за промишлеността и за мястото на МСП (2021 г.).

Алиансите за иновации също така ще вземат под внимание целите за устойчиво развитие на Програмата на ООН до 2030 г.18  и Парижката декларация относно изменението на климата19 ​​​​​​​ като основни параметри на действието, като по този начин ще съдействат на Европейската комисия да изпълни новия си „Зелен пакт“20 ​​​​​​​ и Плана за възстановяване на Европа21 ​​​​​​​. Алиансите ще допринесат с идеи и за инициативата „Нов европейски Баухаус“22  която има за цел да се проектира нов устойчив начин на живот, който да отговаря на целите на Зеления пакт.

Алиансите за иновации имат за цел да реализират краткосрочни и дългосрочни въздействия върху широк кръг участващи заинтересовани страни на индивидуално, организационно и системно равнище. Очаква се тези въздействия да надхвърлят срока на изпълнение на проекта и дейността на организациите, участващи в партньорството. Очаква се партньорствата и дейностите да са устойчиви и да продължат съществуването си. За тази цел резултатите не бива да бъдат изолирани, а свързани или интегрирани в съществуващи предприятия, схеми, проекти, платформи, консорциуми и др.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

За обособена позиция 1 — алианси за образование и предприятия се прилагат  следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства:

Релевантност на проекта - (максимален резултат: 25 точки)

 • Връзка с политики и инициативи на ЕС: в предложението се вземат предвид европейските цели в областта на ПОО и на висшето образование и се допринася за постигането на тези цели; в предложението се взема предвид и се допринася за осигуряването на видимост на инструментите и инициативите на ЕС за развитие на уменията;
 • Цел: предложението е свързано с целите и дейностите по действието;
 • Последователност: целите са основани на надежден анализ на потребностите; те са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и към действието;
 • Иновации: в предложението се предвижда прилагане на методи и техники, които отговарят на съвременното равнище на развитие на технологиите, както и изготвяне на специфични за проекта иновативни резултати и решения;
 • Европейска добавена стойност: в предложението се посочва ясно добавената стойност, която ще бъде генерирана благодарение на неговия транснационален характер и потенциална прехвърляемост;
 • Представляване на сектора на образованието и обучението: алиансът включва партньори, които осигуряват подходящо представителство на организациите за образование и обучение;
 • Цифрови умения: доколко в предложението се интегрират цифрови умения в учебното съдържание за един или няколко свързани професионални профила;
 • Екологични умения: в предложението са интегрирани умения, свързани с прехода към кръгова и по-екологична икономика, в учебното съдържание за един или няколко свързани професионални профила;
 • Умения за устойчивост: доколко в предложението са интегрирани умения, свързани с капацитета за адаптиране, управление на промените и взаимопомощ като общност.

Качество на структурата и изпълнението на проекта - (максимален резултат: 30 точки)

 • Съгласуваност: цялостната структура на проекта осигурява съгласуваност между целите на проекта и предложените методологии, дейности и бюджет. В предложението се представя съгласуван и изчерпателен набор от подходящи дейности, посредством които ще бъдат удовлетворени установените нужди и ще бъдат реализирани предвидените резултати;
 • Структура: работната програма е ясна и разбираема и обхваща всички етапи (подготовка, изпълнение, използване на резултатите, мониторинг, оценяване и разпространение);
 • Методология: когато е уместно, в предложението се използват инструментите и рамките на ЕС, свързани с уменията и професиите, като ЕКР, ESCO, „Европас“, EQAVET, ЕСН;
 • Управление: предвидена е надеждна структура на управление. Сроковете, организацията на работата, задачите и отговорностите са правилно определени и реалистични. В предложението се предвижда разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности;
 • Работен план: качество и ефективност на работния план, включително доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати;
 • Качество на мерките за признаване и валидиране на квалификациите: в съответствие с европейските инструменти и принципи за прозрачност и признаване, включително по отношение на микроквалификациите;
 • Бюджет: в бюджета са предвидени подходящи ресурси за успешно изпълнение; бюджетът не е надценен или подценен;
 • Финансов контрол и контрол на качеството: мерките за контрол (непрекъснато оценяване на качеството, партньорски оценки, съпоставителни дейности и т.н.) и показателите за качество гарантират висококачественото и ефективно по отношение на разходите изпълнение на проекта. Предизвикателствата/рисковете пред проекта са ясно посочени и са предвидени подходящи мерки за намаляване на рисковете. Процедурите за експертна оценка са планирани като неразделна част от проекта. Работната програма на алианса включва независимо външно оценяване на качеството в средата и края на проекта.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество - (максимален резултат: 25 точки)

 • Конфигурация: съставът на партньорството съответства на целите на действието и на проекта; то обединява подходящ състав от съответни организации, включително от областите на професионалното образование и обучение, висшето образование и предприятията, с необходимите профили, умения, опит, експертен капацитет и подкрепа от ръководството, за да бъдат успешно реализирани всички аспекти на проекта; алиансът включва партньори, които осигуряват подходящо представителство на съответния сектор или на съответния междусекторен подход;
 • Ангажираност: приносът на партньорите е значителен, свързан с целите на проекта и се допълва взаимно; разпределението на отговорностите и задачите е изрично определено, рационално и отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации с оглед на техния експертен капацитет и възможности;
 • Задачи: координиращата организация демонстрира високо качество на дейностите по управление и координация на транснационалните мрежи, както и лидерство в комплексна среда. Отделните задачи се разпределят въз основа на конкретното ноу-хау на всеки от партньорите;
 • Сътрудничество/екипен дух: предложен е действащ механизъм за осигуряване на ефективна координация, решаване на конфликти, вземане на решения и комуникация между участващите организации, участниците и всички други заинтересовани страни;
 • Възнаграждение: алиансът осигурява ясна добавена стойност и ползи за всяка организация партньор;
 • Участие на трети държави, които не са асоциирани към програмата: ако е приложимо, участието на организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, допринася съществена добавена стойност към алианса;

Въздействие - (максимален резултат: 20 точки)

 • Използване на резултатите: предложението представя информация за начина на използване на резултатите от дейността на алианса от партньорите и от други заинтересовани страни. В него се съдържат методи за измерване на използването на резултатите през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • Разпространение: в предложението се съдържа ясен план за разпространение на резултатите и се предвиждат подходящи дейности и техните срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред заинтересованите страни и широката общественост през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • Въздействие: предложението илюстрира обществената и икономическата релевантност и обхват на проекта. С него се осигурява въздействие на местно, национално и европейско равнище върху целевите групи и съответните заинтересовани страни със значителна роля в съответния сектор, включително в областта на образованието и обучението. В него са включени мерки, цели и показатели за мониторинг на напредъка и за оценка на очакваното въздействие (краткосрочно и дългосрочно);
 • Свободен достъп: ако е приложимо, предложението описва начините, по които изготвените материали, документи и аудиовизуални ресурси ще се предоставят безплатно и ще бъдат популяризирани чрез отворени лицензи, и не съдържа непропорционални ограничения;
 • Устойчивост: в предложението се обяснява как ще бъде разработен планът за действие за разгръщането на резултатите на национално и регионално равнище. В предложението са включени подходящи мерки и се посочват финансови ресурси (европейски, национални и частни), предназначени да гарантират устойчивостта на резултатите и ползите след приключването на проекта.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки, като се вземе предвид и необходимата минимална положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства: минимум 13 точки за категорията „релевантност на проекта“; 16 точки за категорията „качество на структурата и изпълнението на проекта“, 13 точки за категорията „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и 11 точки за категорията „въздействие“.

Паритетните предложения в рамките на една и съща тема ще бъдат приоритизирани в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“ и след това „въздействие“.

Следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства се прилагат за обособена позиция 2 — Алианси за секторно сътрудничество (изпълнение на плана за действие):

Релевантност на проекта - (максимален резултат: 25 точки)

 • Връзка с политики и инициативи на ЕС: в предложението се вземат предвид европейските цели в областта на ВО и ПОО и в секторните политики на ЕС, свързани с избраната промишлена екосистема, и се допринася за постигането на тези цели, за Пакта за умения и за Европейската програма за умения, а също така се вземат под внимание инструментите на ЕС. Предложение, насочено към промишлена екосистема, в която вече функционира алианс за изпълнение на плана за действие, трябва ясно да се представя като допълващо, т.е. видимо да обхваща друга област, и в него трябва да се посочва на кои резултати от текущите проекти по плана за действие ще се основава то; не трябва да има припокривания в обхвата, резултатите и дейностите. При еднакво качество на предложенията онова от тях, което се отнася до екосистема или част от екосистема, която не е обхваната от функциониращ алианс за изпълнение на плана за действие, ще бъде по-релевантно от предложение, което се отнася до част от екосистема, в която вече има действащ план за действие;
 • Цел: предложението е свързано с целите и дейностите по действието. По-специално в предложението се включват разработки по особено подходящ набор от нововъзникващи професионални профили и се разработват съответните квалификации, организирани в единици резултати от обучението, както на нива 3—5 по ЕКР, така и на нива 6—8 по ЕКР. В предложението се включват проектиране, изпитване и първоначално предоставяне на съответните програми за образование и обучение, замислени и осъществявани като модулни, гъвкави, достъпни възможности за учене, като се взема предвид валидирането на придобити преди това умения;
 • Последователност: целите са основани на надежден анализ на потребностите; те са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и към действието;
 • Иновации: в предложението се предвижда прилагане на методи и техники, които отговарят на съвременното равнище на развитие на технологиите, както и изготвяне на иновативни резултати и решения;
 • Европейска добавена стойност: в предложението се посочва ясно добавената стойност, която ще бъде генерирана благодарение на неговия транснационален характер;
 • Представляване на сектора на образованието и обучението: алиансът включва партньори, които осигуряват подходящо представителство на организациите за образование и обучение;
 • Представляване на сектора/областта: алиансът включва партньори, които осигуряват подходящо представителство на съответната промишлена екосистема;
 • Цифрови и главни базови технологии (ГБТ), включително умения в областта на изкуствения интелект (ИИ): доколко в предложението тези умения са застъпени в структурата на проекта по отношение на един или няколко свързани професионални профила;
 • Екологични умения: в предложението са интегрирани умения, свързани с прехода към кръгова и по-екологична икономика, в учебното съдържание за един или няколко свързани професионални профила.

Качество на структурата и изпълнението на проекта - (максимален резултат: 30 точки)

 • Съгласуваност: Предложението представя съгласуван и изчерпателен набор от подходящи, конкретни и практически дейности, посредством които ще бъдат удовлетворени установените нужди и ще бъдат реализирани предвидените резултати;
 • Структура: работната програма е ясна и разбираема и обхваща всички етапи (подготовка, изпълнение, използване на резултатите, мониторинг, оценяване и разпространение);
 • Методология: когато е уместно, в предложението се използват инструментите и рамките на ЕС, свързани с уменията и професиите, като ЕКР, ESCO, „Европас“, EQAVET, ЕСН;
 • Управление: предвидена е надеждна структура на управление. Сроковете, организацията на работата, задачите и отговорностите са правилно определени и реалистични. В предложението се предвижда разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности;
 • Работен план: качество и ефективност на работния план, включително доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати;
 • Качество на мерките за признаване и валидиране на квалификациите: в съответствие с европейските инструменти и принципи за прозрачност и признаване;
 • Бюджет: в бюджета са предвидени подходящи ресурси за успешно изпълнение; бюджетът не е надценен или подценен и е пропорционален на обхвата на предложението; предложение, насочено към промишлена екосистема, в която вече функционира алианс за изпълнение на плана за действие, трябва да представи бюджет, в който ясно да се посочва, че двойното финансиране ще бъде предотвратено, тъй като предложението ще допълва и надгражда вече осъществената работа по текущия план;
 • Финансов контрол и контрол на качеството: мерките за контрол (непрекъснато оценяване на качеството, експертни партньорски оценки, съпоставителни дейности и т.н.) и показателите за качество гарантират висококачественото и ефективно по отношение на разходите изпълнение на проекта. Предизвикателствата/рисковете пред проекта са ясно посочени и са предвидени подходящи мерки за намаляване на рисковете. Процедурите за експертна оценка са планирани като неразделна част от проекта. Работната програма на алианса включва независимо външно оценяване на качеството в средата и края на проекта.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество - (максимален резултат: 25 точки)

 • Конфигурация: съставът на партньорството съответства на целите на действието и на проекта; то обединява подходящ състав от съответни организации, включително от областите на професионалното образование и обучение, висшето образование и промишлеността, включително МСП, с необходимите профили, умения, опит, експертен капацитет и подкрепа от ръководството, за да бъдат успешно реализирани всички аспекти на проекта. Алиансът осигурява подходящо представителство на промишлената екосистема: представителният характер и експертният капацитет на партньорите в съответната промишлена екосистема и на национално и европейско равнище са убедително доказани. Особено значимо е участието на европейски социални партньори и/или на национални социални партньори в държавите, обхванати от алианса. Географският обхват и представителството на съответните партньори в участващите в алианса държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и региони следва да осигуряват висок потенциал за изпълнение в обхванатите от алианса държави и региони (например посредством участие на европейска секторна организация и/или европейски социални партньори);
 • Ангажираност: приносът на партньорите е значителен, свързан с целите на проекта и се допълва взаимно; разпределението на отговорностите и задачите е изрично определено, рационално и отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации с оглед на техния експертен капацитет и възможности;
 • Задачи: координиращата организация демонстрира високо качество на дейностите по управление и координация на транснационалните мрежи, както и лидерство в комплексна среда. Отделните задачи се разпределят въз основа на конкретното ноу-хау на всеки от партньорите;
 • Сътрудничество/екипен дух: предложен е действащ механизъм, гарантиращ ефективна координация, вземане на решения и комуникация между участващите организации, участниците и останалите заинтересовани страни;
 • Възнаграждение: алиансът осигурява ясна добавена стойност и ползи за всяка организация партньор;
 • Участие на трети държави, които не са асоциирани към програмата: ако е приложимо, участието на организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, допринася съществена добавена стойност към алианса;

Въздействие - (максимален резултат: 20 точки)

 • Използване на резултатите: предложението съдържа информация за начина на разгръщане на резултатите от работата на алианса в участващите държави в съответствие с целите на Пакта за умения;
 • Разпространение: предложението съдържа разработен план за разпространение на резултатите и предвижда подходящи дейности и техните срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред заинтересованите страни;
 • Въздействие: предложението илюстрира обществената и икономическата релевантност и обхват на проекта. С него се осигурява въздействие на местно, национално и европейско равнище върху целевите групи и съответните заинтересовани страни със значителна роля в съответния сектор, включително в областта на образованието и обучението, като тези, които са се присъединили към Пакта за умения. В него са включени мерки, цели и показатели за мониторинг на напредъка и за оценка на очакваното въздействие (краткосрочно и дългосрочно);
 • Свободен достъп: ако е приложимо, предложението съдържа информация за начина, по който изготвените материали, документи и аудиовизуални продукти ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи и в отворен формат за данни със съответните връзки към тях, и не съдържа непропорционални ограничения;
 • Устойчивост: в предложението се обяснява как ще бъде разработен планът за действие за разгръщането на резултатите на национално и регионално равнище. В предложението са включени подходящи мерки и се посочват финансови ресурси (европейски, национални и частни), предназначени да гарантират устойчивостта на резултатите и ползите, постигнати от алианса, след приключването на проекта.

За обособена позиция 2 може да се финансира само 1 предложение за екосистема.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки, като се вземе предвид и необходимата минимална положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства: минимум 13 точки за категорията „релевантност на проекта“; 16 точки за категорията „качество на структурата и изпълнението на проекта“, 13 точки за категорията „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и 11 точки за категорията „въздействие“.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е както следва:

 • Обособена позиция 1 — Алианси за образование и предприятия
  • 1 милион евро (проект за 2 години)
  • 1,5 милион евро (проект за 3 години)
 • Обособена позиция 2 — Алианси за секторно сътрудничество в областта на уменията (изпълнение на плана за действие):
  • 4 милиона евро (проект за 4 години) — за финансиране може да бъде избрано само едно предложение за промишлена екосистема. При еднакво качество на предложенията онова от тях, което се отнася до екосистема, която изобщо не е обхваната от функциониращ алианс за изпълнение на плана за действие, ще бъде оценено като по-релевантно от предложение, което се отнася до част от екосистема, в която вече има действащ план за действие.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 1. Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 2. В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 3. В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 4. Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване или превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Higher education Учащи и служители в областта на професионалното образование и обучение