Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ключово Действие 2: Сътрудничество между организациите и институциите

В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:

 • Партньорства с цел сътрудничество, обхващащи партньорства за сътрудничество и малки партньорства;
 • Партньорства за високи постижения, обхващащи центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение и действие „Еразмус Мундус“;
 • Партньорства за иновации, обхващащи алианси и проекти, ориентирани към развитието в бъдещето;
 • Проекти за изграждане на капацитет в областите на висшето образование, професионалното образование и обучение, младежта и спорта;
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел.

Действията, подкрепяни в рамките на това ключово действие, са предназначени да допринесат в значителна степен за приоритетите на програмата, да генерират положителни и дълготрайни въздействия върху участващите организации, върху системите за политики, в които тези дейности са структурирани, както и върху организациите и лицата, участващи пряко или непряко в организираните дейности.

Очаква се, че в резултат на това ключово действие ще бъдат разработвани, прехвърляни и/или въвеждани иновативни практики на организационно, местно, регионално, национално и европейско равнище.

В зависимост от обхванатата област и от вида на кандидата тези действия се управляват или от националните агенции, или от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Всички подробности за това кой може да кандидатства и къде се кандидатства са посочени в разделите по-долу.

Очаква се проектите, разработени в рамките на това ключово действие, да доведат до следните резултати за участващите организации:

 • иновативни подходи за работа с техните целеви групи, например чрез осигуряване на: по-привлекателни програми за образование и обучение, съобразени с различните нужди и очаквания, използване на основани на участието подходи и на цифрови методологии, нови или подобрени процеси за признаване и валидиране на компетентности, по-голяма ефективност на дейностите в полза на местните общности, нови или подобрени практики, които отговарят на нуждите на целеви групи с по-малко възможности и които се справят с различия в резултатите от обучението, свързани с географските и социално-икономическите различия, нови подходи за справяне със социалното, етническото, езиковото и културното многообразие, нови подходи за по-добра подкрепа за конкурентоспособността и заетостта, по-специално на регионално и местно равнище, признаване на високи постижения в изучаването на чужди езици или преподаването чрез европейския езиков знак;
 • по-модерна, динамична, ангажирана и професионална среда в организациите: готовност за интегриране на добри практики и нови методи, включително цифрови способности, в текущите дейности, отвореност към единодействия с организации, чиято дейност е свързана с различни области или с други социално-икономически сектори, стратегическо планиране на професионалното развитие на служителите в съответствие с индивидуалните нужди и целите на организацията;
 • подобрен капацитет и професионализъм за работа на европейско и международно равнище: по-добри управленски компетентности и стратегии за интернационализация; засилено сътрудничество с партньори от други държави, други области на образованието, обучението и младежта и/или други социално-икономически сектори; отпускане на повече финансови ресурси (различни от фондовете на ЕС) за организирането на европейски/международни проекти в областта на образованието, обучението и младежта; повишено качество на подготовката, изпълнението и мониторинга на европейски/международни проекти и последващите ги дейности;
 • повишаване на познанията и осведомеността относно спорта и физическата активност;
 • повишаване на осведомеността относно ролята на спорта за насърчаване на социалното приобщаване, равните възможности и здравословния начин на живот;

Наред с горното се предвижда финансираните по това ключово действие проекти да окажат положително въздействие върху лицата, които участват пряко или непряко в дейностите, като например:

 • повишено чувство за инициативност и предприемачество;
 • увеличени чуждоезикови компетентности;
 • усъвършенствани компетентности в областта на цифровите технологии;
 • по-добро разбиране и отзивчивост към всички видове многообразие, например социално, етническо, езиково, полово и културно многообразие, както и разнообразни способности;
 • усъвършенствани умения, свързани с пригодността за заетост и създаването на нови предприятия (включително социално предприемачество);
 • по-активно участие в обществото;
 • по-положителни нагласи към европейския проект и ценностите на ЕС;
 • по-добро разбиране и признаване на уменията и квалификациите в Европа и извън нея;
 • усъвършенствани компетентности, свързани с професионалните профили (преподаване, обучение, младежка работа, спортно треньорство и т.н.);
 • по-добро разбиране на практиките, политиките и системите на образованието, обучението, младежта и спорта в различните държави;
 • по-добро разбиране на взаимните връзки между формалното и неформалното образование, професионалното обучение и други форми на учене, от една страна, и пазара на труда, от друга страна;
 • повишени възможности за професионално развитие;
 • повишена мотивация и удовлетвореност в ежедневната работа;
 • повишаване на практикуването на спорт и увеличаване на физическата активност.

На системно равнище се очаква тези проекти да поставят началото на модернизиране и да укрепят капацитета за реакция на системите за образование и обучение и политиките в областта на младежта към основните предизвикателства в днешния свят: устойчивост на околната среда, цифрова трансформация, заетост, икономическа стабилност и растеж, но също така и необходимостта от насърчаване на социалните, гражданските и междукултурните компетентности, междукултурния диалог, демократичните ценности и основните права, социалното включване, психичното здраве и благополучие, недискриминацията и активното гражданство, критичното мислене и медийната грамотност.

Във връзка с горното се предвижда дейностите по това ключово действие да окажат следните въздействия:

 • повишено качество на образованието, обучението, младежката работа и практикуването на спорт във и извън Европа: съчетаване на повишени равнища на високи постижения и привлекателност с повече възможности за всички;
 • системи за образование, обучение и работа с младежи, които са по-добре адаптирани към нуждите на пазара на труда и предлаганите от него възможности, и по-тясна връзка с бизнеса и общностите;
 • подобрено предоставяне и оценяване на основни и трансверсални умения, и по-конкретно: на умения за предприемачество, социални, граждански, междукултурни и езикови компетентности, критично мислене, цифрови умения и медийна грамотност;
 • по-ефективни взаимодействия и връзки и по-безпроблемен преход между секторите на образование, обучение и работа с младежи на национално равнище, както и по-ефективно използване на европейските референтни инструменти за признаване, валидиране и прозрачност на компетентностите и квалификациите;
 • по-широко използване на резултатите от обучението за описание и определяне на квалификации, части от квалификации и учебни програми в подкрепа на преподаването и ученето, както и за целите на оценяването;
 • по-голяма осведоменост и откритост към социалното многообразие и подобрено приобщаване и достъпност на образователните системи и възможности;
 • нови и по-широки форми на междурегионално и транснационално сътрудничество между публичните органи в областите на образованието, обучението и младежта;
 • по-стратегическо и интегрирано прилагане на ИКТ и образователните ресурси със свободен достъп (ОРСД) в системите за образование, обучение и работа с младежи;
 • повишена мотивация за изучаване на езици посредством прилагане на иновативни методи на преподаване или по-добро свързване на обучението с практическото използване на езиковите умения, които са търсени на пазара на труда;
 • засилено взаимодействие между практиката, научните изследвания и политиката;
 • повишаване на участието в спорт и физическа активност като инструмент за здраве и благополучие;
 • повишаване на познанията относно справянето с трансграничните заплахи за почтеността в спорта като допинга, уговарянето на мачове и насилието, както и всички видове прояви на нетърпимост и дискриминация; по-добра подкрепа за доброто управление в спорта и двойната кариера на спортистите;
 • повишено признание за доброволческата дейност в спорта;
 • повишаване на мобилността на доброволците, треньорите, мениджърите и персонала на спортните организации с нестопанска цел;
 • засилено социално приобщаване и равни възможности в областта на спорта.