Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Krok 2: Kontrola súladu s kritériami programu

Pri vypracúvaní projektu a pred podaním žiadosti o financovanie z prostriedkov EÚ musia účastníci overiť, že oni aj ich projekt spĺňajú tieto kritériá: kritériá prípustnosti, oprávnenosti, vylúčenia, podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie návrhov.

Kritériá prípustnosti

Žiadosti sa musia zaslať pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej vo výzve.

Žiadosti musia byť čitateľné a prístupné.

Žiadosti musia byť úplné a musia obsahovať všetky časti a povinné prílohy. Na základe žiadosti riadiacej agentúry sa po termíne podania žiadosti môžu opravovať iba chyby v písaní, a to v riadne odôvodnených prípadoch.

V prípade akcií riadených výkonnou agentúrou sa žiadosti musia predkladať elektronicky prostredníctvom systému na elektronické predkladanie ponúk portálu financovania a ponúk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Žiadosti (vrátane príloh a dokladov) sa musia predkladať na formulároch poskytnutých v systéme na predkladanie.

Návrhy musia byť úplné a musia obsahovať všetky požadované informácie, ako aj všetky požadované prílohy a podporné dokumenty:

 • časť A formulára žiadosti – obsahuje administratívne informácie o účastníkoch (budúcom koordinátorovi, prijímateľoch a prepojených subjektoch) a súhrnné informácie o rozpočte na projekt (ktoré sa vyplnia priamo online),
 • časť B formulára žiadosti – obsahuje technický opis projektu (ktorý sa stiahne z portálu na predkladanie ponúk, skompletizuje a potom zostaví a znovu nahrá),
 • časť C (ktorá sa vyplní priamo online, ak existuje) obsahuje ďalšie informácie o projekte.

V prípade výziev na granty s nízkou hodnotou (60 000 EUR alebo menej) je maximálny rozsah žiadostí (časť B) 40 strán, v prípade výziev na granty s vysokou hodnotou (4 000 000 EUR) je to 120 strán a v prípade všetkých ostatných výziev 70 strán. Strany nad uvedený rozsah nebudú hodnotitelia posudzovať.

V prípade akcií riadených národnými agentúrami programu Erasmus+ sa žiadosti musia predkladať elektronicky prostredníctvom formulárov dostupných na webovom sídle programu Erasmus+ a na webových sídlach národných agentúr programu Erasmus+.

Kritériá oprávnenosti

Kritériá oprávnenosti sa používajú na určenie toho, či sa žiadateľ môže zúčastniť na výzve na predkladanie návrhov a či môže predložiť návrh akcie. Vzťahujú sa na žiadateľov a na projekty/aktivity, v prípade ktorých sa podáva žiadosť o grant (napr. profil a/alebo počet zapojených účastníckych organizácií, typ alebo/a aktivity projektu, obdobie realizácie, profil a/alebo počet zapojených účastníkov).

Na získanie potrebného oprávnenia musí žiadateľ a projekt spĺňať všetky kritériá oprávnenosti súvisiace s akciou, v rámci ktorej sa návrh predkladá. Ak projekt vo fáze podania žiadosti nespĺňa uvedené kritériá, bude bez ďalšieho posúdenia zamietnutý. Ak sa však vo fáze realizácie projektu alebo vo fáze predloženia záverečnej správy preukáže, že tieto kritériá neboli splnené, aktivity sa môžu považovať za neoprávnené s následným vrátením grantu EÚ, ktorý bol pôvodne pridelený na projekt.

Kritériá oprávnenosti, ktoré sa uplatňujú v prípade jednotlivých akcií vykonávaných prostredníctvom sprievodcu programom Erasmus+, sa uvádzajú v časti B tohto sprievodcu.

Kritériá vylúčenia

V súlade s článkami 136 až 141 nariadenia EÚ o rozpočtových pravidlách sa žiadateľ vylúči z účasti na výzvach na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+, ak sa nachádza v niektorej zo situácií uvedených ďalej, ktoré predstavujú dôvod vylúčenia:

 1. žiadateľ je v konkurze, insolvenčnom konaní alebo likvidácii, jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, podlieha dohode s veriteľmi, jeho podnikateľské činnosti sú pozastavené alebo sa nachádza v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva;
 2. konečným rozsudkom alebo záverečným správnym rozhodnutím sa stanovilo, že si žiadateľ nesplnil záväzky týkajúce sa platieb daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie v súlade s uplatniteľným právom;
 3. konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím sa stanovilo, že daný žiadateľ sa dopustil vážneho odborného pochybenia tým, že porušil platné zákony alebo právne predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej žiadateľ patrí, alebo tým, že sa dopustil akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na jeho profesionálnu dôveryhodnosť, ak takéto konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, a to ak ide najmä o akékoľvek z týchto konaní:
  1. podvodné alebo nedbalostné skreslenie informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia kritérií oprávnenosti alebo podmienok účasti alebo počas plnenia zmluvy či dohody;
  2. uzatvorenie zmluvy s inými osobami alebo subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;
  3. porušenie práv duševného vlastníctva;
  4. pokus o ovplyvnenie procesu rozhodovania zodpovedného povoľujúceho úradníka počas postupu udeľovania;
  5. pokus získať dôverné informácie, ktoré im počas postupu udeľovania môžu poskytnúť nenáležité výhody;
 4. konečným rozsudkom sa stanovilo, že sa žiadateľ dopustil ktoréhokoľvek z týchto skutkov:
  1. podvodu v zmysle článku 3 smernice Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) 2017/13711  a článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vypracovaného na základe aktu Rady z  26. júla 19952 ;
  2. korupcie, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/1371, alebo aktívnej korupcie v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného na základe aktu Rady z  26. mája 19973 , alebo správania uvedeného v článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV4 , alebo korupcie, ako sa vymedzuje v iných uplatniteľných právnych predpisoch;
  3. konania súvisiaceho so zločineckou organizáciou, ako sa uvádza v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV5 ;
  4. prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu v zmysle článku 1 ods. 3, 4 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/8496 ;
  5. trestných činov terorizmu alebo trestných činov spojených s trestnými činmi terorizmu alebo podnecovania alebo napomáhania trestných činov, navádzania na ne alebo pokusu o ich spáchanie, ako sa vymedzujú v článkoch 3 a 14 a hlave III smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu;
  6. využívania detskej práce alebo iných trestných činov súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi ako sa uvádza v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ7 ;
 5. žiadateľ vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy alebo dohody financovanej z rozpočtu, ktoré:
  1. viedli k jej predčasnému ukončeniu;
  2. viedli k uplatneniu náhrady škody alebo k iným zmluvných sankciám alebo
  3. zistil povoľujúci úradník, OLAF, Európska prokuratúra (EPPO) alebo Dvor audítorov po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach;
 6. konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím sa stanovilo, že žiadateľ spôsobil nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/958 ;
 7. sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že žiadateľ vytvoril subjekt v inej jurisdikcii s úmyslom obísť daňové, sociálne alebo akékoľvek iné právne povinnosti v jurisdikcii svojho sídla, ústredia alebo hlavného miesta podnikateľskej činnosti;
 8. sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že sa vytvoril subjekt s úmyslom uvedeným v písmene g);
 9. ak neexistuje konečný rozsudok či v relevantných prípadoch konečné správne rozhodnutie, žiadateľ sa ocitne v jednej zo situácií uvedených v písmenách c), d), f), g) a h) najmä na základe:
  1. skutočností preukázaných v rámci auditov alebo vyšetrovaní vykonávaných Európskou prokuratúrou v prípade členských štátov zúčastnených na posilnenej spolupráci podľa nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939, Dvorom audítorov, OLAF alebo vnútorným audítorom, alebo akýchkoľvek iných overovaní, auditov alebo kontrol vykonaných v rámci zodpovednosti povoľujúceho úradníka;
  2. správnych rozhodnutí, ktoré nemajú konečný charakter a medzi ktoré môžu patriť disciplinárne opatrenia prijaté príslušným dozorným orgánom zodpovedným za overovanie uplatňovania noriem profesijnej etiky;
  3. skutočností uvedených v rozhodnutiach osôb a subjektov implementujúcich finančné prostriedky Únie podľa článku 62 ods. 1 prvého pododseku písm. c);
  4. informácií zasielaných v súlade s článkom 142 ods. 2 písm. d) nariadenia EÚ o rozpočtových pravidlách subjektmi implementujúcimi finančné prostriedky Únie podľa článku 62 ods. 1 prvého pododseku písm. b) nariadenia EÚ o rozpočtových pravidlách;
  5. rozhodnutí Komisie týkajúcich sa porušenia práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže alebo rozhodnutí národného príslušného orgánu týkajúcich sa porušenia práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže alebo vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže;
  6. osoba bola každým dostupným prostriedkom oboznámená so skutočnosťou, že je predmetom vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF): buď preto, že jej OLAF poskytol možnosť vyjadriť sa ku skutočnostiam, ktoré sa jej týkajú, alebo bola v priebehu vyšetrovania podrobená kontrolám na mieste zo strany úradu OLAF, alebo jej bolo oznámené začatie alebo ukončenie vyšetrovania úradu OLAF, ktoré sa jej týka, alebo akákoľvek okolnosť s ním súvisiaca;
 10. žiadateľ uvedený v článku 135 ods. 2, ak:
  1. sa v jednej zo situácií alebo vo viacerých situáciách uvedených v písmenách c) až h) nachádza fyzická alebo právnická osoba, ktorá je členom správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu žiadateľa, ktorý je uvedený v článku 135 ods. 2, alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu vo vzťahu k tomuto žiadateľovi;
  2. sa v jednej zo situácií alebo vo viacerých situáciách uvedených v písmenách a) alebo b) nachádza fyzická alebo právnická osoba, ktorá preberá neobmedzenú zodpovednosť za dlhy žiadateľa uvedeného v článku 135 ods. 2;
  3. sa v jednej zo situácií alebo vo viacerých situáciách uvedených v písmenách c) až h) nachádza fyzická osoba, ktorá je potrebná na udelenie alebo plnenie právneho záväzku.

Ak sa žiadateľ nachádza v jednej z uvedených situácií týkajúcich sa vylúčenia, mal by uviesť opatrenia, ktoré prijal na nápravu situácie, ktorá predstavuje dôvod vylúčenia, čím by preukázal svoju spoľahlivosť. Môže ísť napr. o technické, organizačné či personálne opatrenia s cieľom zabrániť opakovanému vzniku danej situácie, o kompenzáciu škôd alebo zaplatenie pokút. To neplatí pre žiadnu zo situácií uvedených v písmene d) tohto oddielu.

V prípadoch uvedených v písmenách c) až h) pri neexistencii konečného rozsudku, resp. konečného správneho rozhodnutia môže národná alebo výkonná agentúra dočasne vylúčiť žiadateľa z účasti na výzve na predkladanie návrhov.

Ak akciu realizuje žiadateľ s prepojenými subjektmi, musia aj tieto subjekty spĺňať rovnaké kritériá vylúčenia ako hlavný žiadateľ.

Žiadateľ môže byť vylúčený z postupu udeľovania, ak sa niektoré z vyhlásení alebo informácií poskytnutých ako podmienka účasti na tomto postupe ukážu ako nepravdivé.

V prípadoch uvedených v písmenách c) až h) môže národná alebo výkonná agentúra na svojom webovom sídle zverejniť tieto informácie súvisiace s vylúčením a v relevantných prípadoch s peňažnou sankciou:

 1. meno príslušného žiadateľa;
 2. dôvod vylúčenia;
 3. dĺžku trvania vylúčenia a/alebo výšku peňažnej sankcie.

Uvedené kritériá vylúčenia sa vzťahujú na žiadateľov v rámci všetkých akcií programu Erasmus+. Na preukázanie, že sa nenachádzajú v žiadnej z uvedených situácií, musia žiadatelia o grant EÚ predložiť čestné vyhlásenie. Toto čestné vyhlásenie tvorí osobitný oddiel formulára žiadosti alebo prílohu k nemu.

Pri návrhoch predložených v mene konzorcia sa uvedené kritériá vylúčenia vzťahujú na všetkých zúčastnených členov konzorcia zapojených do projektu.

V súlade s článkom 135 ods. 4 a s článkom 138 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa príjemcovi finančných prostriedkov EÚ, s ktorým bola uzavretá zmluva alebo dohoda a ktorý vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy alebo dohody financovanej z prostriedkov EÚ, môžu uložiť peňažné sankcie.

Okrem toho Komisia zastáva názor, že z hľadiska realizácie akcií, na ktoré sa vzťahuje sprievodca programom, sú alebo by mohli byť v situácii konfliktu záujmov, a teda nie sú alebo by nemuseli byť oprávnené na účasť, tieto subjekty:

 • vnútroštátne orgány zodpovedné za vykonávanie dozoru nad národnými agentúrami a za realizáciu programu Erasmus+ vo svojej krajine nesmú podať žiadosť v rámci žiadnej akcie, ktorú riadia národné agentúry v ktorejkoľvek krajine, ani sa na takejto akcii zúčastňovať, môžu však požiadať o účasť (ako žiadatelia alebo partneri) na akciách, ktoré riadi výkonná agentúra alebo GR EAC, pokiaľ to v prípade príslušnej akcie nie je výslovne vylúčené (ako sa uvádza v časti B tohto sprievodcu),
 • národné agentúry (výhradná činnosť ich právnickej osoby) alebo oddelenia národných agentúr právnických osôb, ktoré sa zaoberajú aktivitami mimo pôsobnosti národných agentúr, nesmú podať žiadosť v rámci žiadnej akcie ani sa zúčastňovať na žiadnej akcii realizovanej prostredníctvom tohto sprievodcu,
 • štruktúry a siete identifikované alebo určené v rámci programu Erasmus+ alebo v rámci akéhokoľvek ročného pracovného programu Komisie, ktoré boli prijaté na realizáciu programu Erasmus+ osobitne na získanie finančného príspevku Komisie v rámci realizácie programu Erasmus+ a ktoré hosťuje právnická osoba, ktorá hosťuje aj národnú agentúru, nesmú podať žiadosť v rámci žiadnej akcie, ktorú riadia národné agentúry programu Erasmus+ v ktorejkoľvek krajine, ani sa na takejto akcii zúčastňovať, ale môžu požiadať o účasť na akciách (ako žiadatelia alebo partneri), ktoré riadi výkonná agentúra alebo GR EAC, pokiaľ to v prípade príslušnej akcie nie je výslovne vylúčené (ako sa uvádza v časti B tohto sprievodcu); pred udelením grantu alebo uzavretím zmluvy by mali byť schopné preukázať, že nie sú v konflikte záujmov, či už v dôsledku preventívnych opatrení, ktoré prijali, alebo preto, že ich vnútorná organizácia umožňuje jasné oddelenie záujmov. Okrem toho musia byť identifikované náklady a príjmy z každej akcie alebo aktivity, na ktoré sa prideľujú finančné prostriedky EÚ. Výkonná agentúra alebo GR EAC prijmú v rámci vlastnej zodpovednosti rozhodnutie, podľa ktorého existuje dostatočná istota, že v ich prípade neexistuje konflikt záujmov,
 • právnické osoby, ktoré hosťujú národné agentúry programu Erasmus+, ale zaoberajú sa inými aktivitami v rámci alebo mimo pôsobnosti programu Erasmus+, ako aj subjekty, ktoré sú na tieto právnické osoby prepojené, nesmú podať žiadosť v rámci žiadnej akcie, ktorú riadia národné agentúry v ktorejkoľvek krajine, ani sa na takejto akcii zúčastňovať, v zásade však môžu požiadať o účasť na akciách, ktoré riadi výkonná agentúra alebo GR EAC, pokiaľ to v prípade príslušnej akcie nie je výslovne vylúčené (ako sa uvádza v časti B tohto sprievodcu). Pred udelením grantu alebo uzavretím zmluvy však musia preukázať, že nie sú v konflikte záujmov, či už v dôsledku preventívnych opatrení, ktoré prijali, alebo preto, že ich vnútorná organizácia umožňuje jasné oddelenie záujmov (napr. minimálne oddelené účty, oddelené výkazníctvo od procesov rozhodovania, opatrenia na zabránenie prístupu k dôverným informáciám). Okrem toho musia byť identifikované náklady a príjmy z každej akcie alebo aktivity, na ktoré sa prideľujú finančné prostriedky EÚ. Inštitúcia v rámci vlastnej zodpovednosti prijme rozhodnutie, podľa ktorého existuje dostatočná istota, že v jej prípade neexistuje konflikt záujmov.

Podmienky účasti

Prostredníctvom podmienok účasti posudzuje národná alebo výkonná agentúra finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa dokončiť navrhovaný projekt.

Finančná kapacita

Finančná kapacita znamená, že žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania, ktoré mu umožnia vykonávať aktivitu počas obdobia realizácie projektu alebo počas roka, na ktorý sa grant udeľuje, a podieľať sa na jeho financovaní.

Overenie finančnej kapacity sa zvyčajne vykoná v prípade všetkých koordinátorov (vrátane jediných prijímateľov projektu), s výnimkou:

 • verejných subjektov vrátane organizácií členských štátov9 ,
 • verejných právnických osôb, inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré za posledné dva roky získali viac ako 50 % svojich ročných príjmov z verejných zdrojov10 ,
 • medzinárodné organizácie,
 • prípady, keď požadovaná suma grantu v rámci projektu nie je vyššia než 60 000 EUR.

V prípade potreby sa môže vykonať aj pre prepojené subjekty.

V prípade žiadostí o grant EÚ nepresahujúci 60 000 EUR, ktoré podávajú iné než uvedené druhy subjektov, musia žiadatelia predložiť čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú, že majú finančnú kapacitu na realizáciu projektu. Toto čestné vyhlásenie tvorí osobitný oddiel formulára žiadosti.

V prípade žiadostí o grant EÚ presahujúcich 60 000 EUR a predložených inými typmi subjektov, ako sú uvedené subjekty, musí žiadateľ okrem čestného vyhlásenia predložiť tieto dokumenty prostredníctvom portálu financovania a ponúk (Register účastníkov – záložka Finančná kapacita)/registračného systému organizácií:

 • výkaz ziskov a strát koordinátora,
 • súvaha,
 • ďalšie doklady, ak sa vyžadujú.

V prípade akcií riadených výkonnou agentúrou sa ďalšie informácie nachádzajú v dokumente s názvom Pravidlá validácie právneho subjektu, vymenovania LEAR a posúdenia finančnej spôsobilosti: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_sk.pdf

Ak sa žiadosť týka grantov na akciu v rámci projektu, ktorých výška presahuje 750 000 EUR, okrem uvedeného sa môže vyžiadať audítorská správa vypracovaná schváleným externým audítorom. Touto správou sa osvedčuje účtovná závierka za posledné dostupné účtovné obdobie.

V prípade subjektov, ktoré nemôžu predložiť uvedené dokumenty, pretože sú novozaložené, sa môžu uvedené dokumenty nahradiť odhadovanými finančnými údajmi/finančným vyhlásením alebo poistným vyhlásením o finančných rizikách žiadateľa.

Koordinátor musí tieto dokumenty nahrať na portál financovania a ponúk (Register účastníkov – záložka Finančná kapacita/registračný systém organizácie až vtedy, keď ho centrálne overovacie služby EÚ kontaktujú prostredníctvom registra účastníkov alebo príslušnej národnej agentúry a požiadajú ho o predloženie potrebných podporných dokladov. V prípade akcií priamo riadených výkonnou agentúrou bude táto požiadavka odoslaná prostredníctvom systému posielania správ integrovaného do príslušného systému.

Ak má národná agentúra alebo výkonná agentúra pri návrhoch predložených v mene konzorcia partnerov pochybnosti v súvislosti s finančnou kapacitou konzorcia, mala by vykonať posúdenie rizika, na základe čoho sa od všetkých účastníckych organizácií v konzorciu môžu vyžadovať rovnaké doklady, ako sa uvádza v predchádzajúcom texte. Toto platí bez ohľadu na udelenú sumu.

Ak národná alebo výkonná agentúra na základe analýzy uvedených dokumentov dospeje k záveru, že požadovaná finančná kapacita je nedostatočná, môže:

 • požiadať o ďalšie informácie,
 • vyžadovať zavedenie režimu zvýšenej finančnej zodpovednosti, t. j. solidárnej zodpovednosti za všetkých spoluprijímateľov alebo spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti prepojených subjektov,
 • rozhodnúť sa poskytnúť predbežné financovanie v splátkach,
 • rozhodnúť sa poskytnúť (jedno alebo viaceré) predbežné financovanie (-ia), na ktoré sa vzťahuje banková záruka alebo
 • rozhodnúť sa neposkytnúť predbežné financovanie.

Ak sa finančná kapacita považuje za nedostatočnú, príslušný návrh sa zamietne.

Prevádzková kapacita

Prevádzková kapacita znamená, že žiadateľ má potrebné odborné schopnosti a kvalifikáciu na realizáciu navrhovaného projektu. Žiadatelia musia mať potrebné odborné schopnosti a kvalifikáciu na realizáciu navrhovaného projektu, ako sú primerané zdroje z hľadiska kvalifikovaného personálu, osobitnej kvalifikácie, odbornej praxe a referencií v danej oblasti, materiálu a vybavenia. Posúdenie prevádzkovej kapacity sa môže rozšíriť aj na partnerstvo ako celok, keďže kvalita realizácie bude závisieť od kapacity všetkých partnerských organizácií. Zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od posúdenia rizika upustiť od povinnosti overovať operačnú kapacitu verejnoprávnych subjektov, organizácií členských štátov alebo medzinárodných organizácií.

Žiadosti predložené Národným Agentúram:

Žiadatelia musia predložiť čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú, že majú prevádzkovú kapacitu na realizáciu projektu. Okrem toho (ak sa to vyžaduje vo formulári žiadosti a ak grant prevyšuje 60 000 EUR) musia žiadatelia predložiť životopisy kľúčových osôb zapojených do projektu na preukázanie ich príslušnej odbornej praxe, alebo ďalších podporných dokumentov, napríklad:

 • zoznamu relevantných publikácií hlavného tímu,
 • úplného zoznamu predchádzajúcich realizovaných projektov a aktivít, ktoré sa týkali danej oblasti politiky alebo tejto konkrétnej akcie. Podobné informácie o partnerských organizáciách si možno vyžiadať aj od národnej agentúry.

Okrem toho žiadatelia o akreditáciu v sektoroch vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a školského vzdelávania a v oblasti mládeže musia mať aspoň dva roky praxe s realizáciou aktivít, na základe čoho sú oprávnení žiadať o akreditáciu. Skúsenosti pred zlúčením alebo splynutím alebo podobnými štrukturálnymi zmenami verejných subjektov (napr. škôl alebo vzdelávacích centier) nebudú brané do úvahy ako relevantné skúsenosti.

V prípade koordinátorov konzorcia pre mobilitu: musí byť schopní koordinovať konzorcium na základe navrhovaného plánu pre Erasmus, účelu konzorcia, plánovaného rozdelenia úloh a štandardov kvality programu Erasmus (uvedených na webovom sídle Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf).

Uvedené podmienky sa overia na základe žiadosti (vrátane informácií o žiadateľovej predchádzajúcej účasti na programe Erasmus+ na roky 2014 – 2020 a 2021 – 2027) a dokumentov predložených prostredníctvom systému na registráciu organizácií. Žiadatelia, ktorí nevyplnia požadované informácie vo formulári žiadosti, môžu byť vyradení.

Ak sa prevádzková kapacita považuje za nedostatočnú, príslušný návrh sa zamietne.

Žiadosti predložené Výkonnej Agentúre:

Prevádzková kapacita sa posúdi súčasne s kritériom na vyhodnotenie návrhov „Kvalita“ na základe spôsobilosti a skúsenosti žiadateľov a ich projektových tímov vrátane prevádzkových zdrojov (ľudských, technických a iných).

Žiadatelia majú dostatočnú prevádzkovú kapacitu, keď sú splnené požiadavky na prevádzkovú kapacitu stanovené vo výzve na predkladanie návrhov. Žiadatelia budú musieť preukázať svoje kapacity pomocou týchto informácií vo formulári žiadosti (časť B):

 • všeobecné profily (kvalifikácia a skúsenosti) zamestnancov zodpovedných za riadenie a vykonávanie projektu,
 • opis zloženia konzorcia,
 • zoznam projektov financovaných z prostriedkov EÚ za posledné štyri roky.

Národná agentúra alebo výkonná agentúra môže požiadať o dodatočné doplňujúce dokumenty na účely overenia informácií uvedených v žiadosti.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Kritériá na vyhodnotenie návrhov umožňujú národnej alebo výkonnej agentúre vyhodnotiť kvalitu návrhov projektov predložených v rámci kľúčových akcií programu Erasmus+.

V rámci dostupného rozpočtu na výzvy sa zváži financovanie návrhov, ktoré dosiahnu prahovú hodnotu pre každé kritérium a celkové minimálne požiadavky na kvalitu. Ostatné návrhy sa buď zaradia do rezervného zoznamu, alebo budú vyhlásené za neúspešné.

Konkrétne kritériá na vyhodnotenie návrhov, ktoré sa uplatňujú v prípade jednotlivých akcií vykonávaných prostredníctvom sprievodcu programom Erasmus+, sa uvádzajú v časti B tohto sprievodcu.             

 • 1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29). ↩ back
 • 2 Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48. ↩ back
 • 3 Ú. v. ES C 195, 25.06.1997, s. 1. ↩ back
 • 4 Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54). ↩ back
 • 5 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42). ↩ back
 • 6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73). ↩ back
 • 7 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1). ↩ back
 • 8 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1). ↩ back
 • 9 Vrátane škôl, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a organizácií v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré za posledné dva roky dostali viac ako 50 % svojho ročného príjmu z verejných zdrojov, sa budú považovať za tie, ktoré majú potrebné finančné, odborné a administratívne kapacity na realizáciu aktivít v rámci programu. ↩ back
 • 10 Článok 21 ods. 3 nariadenia o programe Erasmus; vnútroštátne, európske alebo iné granty na projekty sa na účely kontroly finančnej spôsobilosti nepovažujú za verejné finančné prostriedky. ↩ back