Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Céim 2: An chomhlíontacht le critéir an chláir a sheiceáil

Agus a dtionscadal á fhorbairt agus roimh chur isteach ar mhaoiniú ón Aontas, ní mór d’iarratasóirí a fhíorú go n‑urramaíonn siad agus a dtionscadal na critéir seo a leanas: inghlacthacht, incháilitheacht, eisiamh, roghnú agus dámhachtain.

Critéir incháilitheachta

Ní mór iarratais a sheoladh tráth nach déanaí ná an sprioc‑am chun iarratais a chur isteach mar a léirítear sa ghlao.

Ní mór do na hiarratais a bheith inléite agus inrochtana.

Ní mór iarratais a bheith líonta isteach ina n‑iomláine agus na codanna agus na hiarscríbhinní sainordaitheacha uile iontu. Ní féidir ach amháin earráidí cléireachais a cheartú tar éis an sprioc‑ama chun iarratas a chur isteach arna iarraidh sin don ghníomhaireacht bainistíochta le haghaidh cásanna a bhfuil údar cuí leo.

Le haghaidh gníomhaíochtaí a bhainistíonn an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin, ní mór iarratais a chur isteach go leictreonach trí Chóras Ríomhaighneachta na Tairsí ‘Cistiú agus Tairiscintí’: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Ní mór iarratais (lena n‑áirítear iarscríbhinní agus doiciméid tacaíochta) a chur isteach agus úsáid á baint as na foirmeacha a sholáthraítear sa Chóras Aighneachta Tairiscintí.

Ní mór do thograí an t‑eolas a iarrtar chomh maith leis na hiarscríbhinní riachtanacha agus na doiciméid tacaíochta go léir a chomhlíonadh agus a chuimsiú:

 • Foirm Iarratais Cuid A — ina bhfuil eolas riaracháin faoi na rannpháirtithe (comhordaitheoir, taibhithe agus eintitis chleamhnaithe amach anseo) agus buiséad coimrithe an tionscadail (le líonadh isteach go díreach ar líne)
 • Foirm Iarratais Cuid B — ina bhfuil tuairisc theicniúil ar an tionscadal (le híoslódáil ón gCóras Ríomhaighneachta Tairsí, le comhlánú agus, ina dhiaidh sin, le cóimeáil agus le hathuaslódáil)
 • Cuid C (le líonadh isteach go díreach ar líne, más ann) ina bhfuil sonraí tionscadail breise

Tá iarratais (Cuid B) teoranta do 40 leathanach le haghaidh glaonna le haghaidh deontais ar luach íseal (EUR 60 000 nó níos lú); 120 leathanach le haghaidh na nglaonna deontais a bhfuil luach ard acu (EUR 4 000 000) agus 70 le haghaidh na nglaonna uile eile. Ní chuirfidh meastóirí aon leathanach breise san áireamh.

Le haghaidh gníomhaíochtaí a bhainistíonn Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+, ní mór iarratais a chur isteach go leictreonach trí na foirmeacha atá le fáil ar shuíomh gréasáin Erasmus+ agus ar shuíomhanna gréasáin Ghníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+.

Critéir incháilitheachta

Úsáidtear na critéir incháilitheachta chun a chinneadh cibé acu a cheadaítear nó nach gceadaítear don iarratasóir páirt a ghlacadh i nglao ar thograí agus togra le haghaidh gníomhaíochta a chur isteach. Tá feidhm acu maidir leis na hiarratasóirí agus na tionscadail/gníomhaíochtaí ar lena n‑aghaidh a iarrtar an deontas (mar shampla próifíl agus/nó líon na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha atá i gceist, cineál an tionscadail nó/agus na ngníomhaíochtaí, an tréimhse cur chun feidhme, próifíl agus/nó líon na rannpháirtithe lena mbaineann).

Le bheith incháilithe, ní mór don iarratasóir agus don tionscadal cloí leis na critéir incháilitheachta uile a bhaineann leis an nGníomhaíocht faoina bhfuil an togra á chur isteach. Mura gcomhlíonann an togra na critéir incháilitheachta ag céim an iarratais, diúltófar dó gan meastóireacht bhreise a dhéanamh air. Má dhealraíonn sé ag céim an chur chun feidhme nó ag céim na tuarascála críochnaithí nár comhlíonadh na critéir sin, is féidir a mheas go bhfuil na gníomhaíochtaí neamh‑incháilithe agus féadfar an deontas ón Aontas a dámhadh don tionscadal i dtosach a ghnóthú mar thoradh air sin.

Tá tuairisc i gCuid B den Treoir ar na critéir incháilitheachta a bhfuil feidhm acu maidir le gach ceann de na Gníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme leis an Treoir ar Chlár Erasmus+.

Critéir eisiaimh

Eisiafar iarratasóir as páirt a ghlacadh i nglaonna ar thograí faoi Chlár Erasmus+ má shuitear go mbaineann ceann de na staideanna eisiaimh a bhfuil tuairisc orthu thíos leis, i gcomhréir le hairteagail 136‑141 den Rialachán Airgeadais:

 1. tá an t‑iarratasóir ina fhéimheach, faoi réir próisis dócmhainneachta nó imeachtaí foirceanta, tá a shócmhainní á riar ag leachtaitheoir nó ag cúirt, tá sé i gcomhshocraíocht le creidiúnaithe, tá a ngníomhaíochtaí gnó curtha ar fionraí, nó tá sé in aon chás analógach a eascraíonn as nós próiseas den chineál céanna dá bhforáiltear faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta;
 2. suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh riaracháin críochnaitheach go raibh an t‑iarratasóir ag sárú a chuid oibleagáidí i ndáil le cánacha a íoc nó ranníocaíochtaí slándála sóisialta a dhéanamh i gcomhréir leis an dlí is infheidhme;
 3. suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh riaracháin críochnaitheach go raibh an t‑iarratasóir ciontach i mí‑iompar gairmiúil tromchúiseach trí dhlíthe nó rialacháin nó caighdeáin eiticiúla infheidhme na gairme lena mbaineann an t‑iarratasóir a shárú, nó go raibh sé i mbun aon iompair éagóraigh a bhfuil tionchar aige ar a inchreidteacht ghairmiúil i gcás ina léirítear leis an iompar sin intinn éagórach nó mórfhaillí, lena n‑áirítear, go háirithe, aon cheann de na nithe seo a leanas:
  1. thug an t‑iarratasóir bréagléiriú go calaoiseach nó go faillíoch ar eolas a theastaíonn chun a fhíorú nach bhfuil foras eisiaimh ann nó chun na critéir roghnúcháin nó incháilitheachta a chomhlíonadh nó i bhfeidhmiú conartha nó comhaontaithe;
  2. chuaigh sé i mbun comhaontú le daoine nó eintitis eile chun iomaíocht a shaobhadh;
  3. sháraigh sé cearta maoine intleachtúla;
  4. rinne sé iarracht tionchar a imirt ar phróiseas cinnteoireachta an oifigigh údarúcháin atá freagrach le linn an phróisis dámhachtana;
  5. rinne sé iarracht teacht ar eolas rúnda a d’fhéadfadh buntáistí míchuí a thabhairt dó sa phróiseas dámhachtana;
 4. suíodh le breithiúnas críochnaitheach go bhfuil an t‑iarratasóir ciontach in aon cheann díobh seo a leanas:
  1. calaois, de réir bhrí Airteagal 3 de Threoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1  agus Airteagal 1 den Choinbhinsiún maidir le cosaint leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach, a tarraingíodh suas le Gníomh an 26 Iúil 1995 ón gComhairle2 ;
  2. éilliú, mar a shainmhínítear in Airteagal 4(2) de Threoir (AE) 2017/1371 nó éilliú gníomhach de réir bhrí Airteagal 3 den Choinbhinsiún maidir leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh páirteach ann, a tarraingíodh suas le Gníomh an 26 Bealtaine  19973  ón gComhairle, nó iompar dá dtagraítear in Airteagal 2(1) de Chinneadh Réime 2003/568/CGB ón gComhairle4 , nó éilliú mar a shainmhínítear i ndlíthe infheidhme eile;
  3. iompar a bhaineann le heagraíocht choiriúil dá dtagraítear in Airteagal 2 de Chinneadh Réime 2008/841/CGB ón gComhairle5 ;
  4. sciúradh airgid nó maoiniú na sceimhlitheoireachta, de réir bhrí Airteagal 1(3), (4) agus (5) de Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle6 ;
  5. cionta sceimhlitheoireachta nó cionta atá nasctha le gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta chomh maith leis na cionta sin a spreagadh, cabhrú leo, iad a neartú nó ag féachaint leis na cionta sin a dhéanamh mar a shainmhínítear iad in Airteagail 3, 14 agus i dTeideal III de Threoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac;
  6. saothar leanaí nó cionta eile a bhaineann le gáinneáil ar dhaoine dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir 2011/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle7 ;
 5. léirigh an t‑iarratasóir easnaimh shuntasacha maidir leis na príomhoibleagáidí a chomhlíonadh i bhfeidhmiú conartha nó comhaontaithe atá maoinithe ag an mbuiséad agus a bhí na nithe seo a leanas mar thoradh air:
  1. luathfhoirceannadh an chonartha nó an chomhaontaithe dá réir;
  2. d’eascair cur i bhfeidhm damáistí leachtaithe nó pionóis chonarthacha eile as; nó;
  3. d’aimsigh oifigeach údarúcháin, OLAF, Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) nó an Chúirt Iniúchóirí iad tar éis seiceálacha, iniúchtaí nó imscrúduithe a dhéanamh;
 6. suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh riaracháin críochnaitheach go ndearna an t‑iarratasóir neamhrialtacht de réir bhrí Airteagal 1(2) de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle8 ;
 7. suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh riaracháin críochnaitheach gur chruthaigh an t‑iarratasóir eintiteas i ndlínse eile agus é mar rún aige dul timpeall ar oibleagáidí fioscacha, sóisialta nó aon oibleagáid dhlíthiúil eile i ndlínse a oifige cláraithe, a riaracháin lárnaigh nó a lárionaid gnó;
 8. suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó cinneadh riaracháin críochnaitheach gur cruthaíodh eintiteas leis an rún dá dtagraítear i bpointe (g);
 9. in éagmais breithiúnas críochnaitheach nó i gcás inarb infheidhme cinneadh riaracháin críochnaitheach, tá an t‑iarratasóir i gceann amháin de na cásanna dá bhforáiltear in (c), (d), (f), (g) agus (h) thuas bunaithe ar na nithe seo a leanas go háirithe:
  1. fíorais a suíodh i gcomhthéacs iniúchtaí nó imscrúduithe a rinne OIPE, le haghaidh na mBallstát sin atá rannpháirteach sa chomhar feabhsaithe de bhun Rialachán (AE) 2017/1939, an Chúirt Iniúchóirí, OLAF nó an t‑iniúchóir  inmheánach, nó aon seiceáil, iniúchadh nó rialú eile a rinneadh faoi fhreagracht an oifigigh údarúcháin;
  2. cinntí riaracháin neamhchríochnaitheacha, cinntí ar féidir go n‑áireofar orthu bearta araíonachta a ghlac an comhlacht maoirseachta inniúil atá freagrach as fíorú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm chaighdeáin na heitice gairmiúla;
  3. fíorais dá dtagraítear i gcinntí ó dhaoine agus eintitis atá ag cur chun feidhme chistí an Aontais de bhun phointe (c) den chéad fhomhír d’Airteagal 62(1);
  4. eolas arna tharchur i gcomhréir le pointe (d) d’Airteagal 142(2) de Rialachán Airgeadais an Aontais Eorpaigh ag eintitis atá ag cur chun feidhme chistí an Aontais de bhun phointe (b) den chéad fhomhír d’Airteagal 62(1) de Rialachán Airgeadais an Aontais Eorpaigh.
  5. cinntí ón gCoimisiún maidir le dlí iomaíochta an Aontais a shárú nó ó údarás inniúil náisiúnta maidir le dlí iomaíochta an Aontais nó dlí iomaíochta náisiúnta a shárú.
  6. iarratasóir ar cuireadh ar an eolas é, trí mhodh ar bith, go bhfuil sé faoi réir imscrúdaithe ag an Oifig Eorpach Frith‑Chalaoise (OLAF): toisc gur thug OLAF an deis dó trácht ar fhíorais a bhaineann leis, nó toisc go raibh sé faoi réir seiceálacha ar an láthair ag OLAF le linn imscrúdaithe, nó gur tugadh fógra dó maidir le hoscailt nó le dúnadh an imscrúdaithe nó maidir le haon imthoisc a bhaineann le himscrúdú OLAF ina leith.
 10. iarratasóir dá dtagraítear in Airteagal 135(2) i gcás inarb amhlaidh an méid seo a leanas:
  1. tá duine nádúrtha nó dlítheanach atá ina chomhalta de chomhlacht riaracháin, bainistíochta nó maoirseachta an iarratasóra dá dtagraítear in Airteagal 135(2), nó ag a bhfuil cumhachtaí ionadaíochta, cinnteoireachta nó rialaithe maidir leis an iarratasóir sin, i gceann amháin nó níos mó de na staideanna dá dtagraítear i bpointí (c) go (h) thuas;
  2. tá duine nádúrtha nó dlítheanach a ghlacann dliteanas neamhtheoranta i leith fhiacha an iarratasóra dá dtagraítear in Airteagal 135(2) i gceann amháin nó níos mó de na staideanna dá dtagraítear i bpointe (a) nó pointe (b) thuas;
  3. tá duine nádúrtha atá fíorthábhachtach i leith dhámhachtain nó chur chun feidhme an ghealltanais dhlíthiúil i gceann amháin nó níos mó de na cásanna dá dtagraítear i bpointí (c) go (h) thuas;

Má tá an t‑iarratasóir i gceann de na staideanna eisiaimh a liostaítear thuas, ní mór dó na bearta atá déanta aige chun an staid eisiaimh a réiteach a léiriú, rud a léiríonn a iontaofacht. Féadfar a áireamh leo sin, mar shampla, bearta teicniúla, eagrúcháin agus pearsanra ionas nach dtarlóidh a leithéid arís, dochar a chúiteamh, nó fíneálacha a íoc. Níl feidhm aige sin i leith na staideanna dá dtagraítear i bpointe (d) den roinn seo.

Sna cásanna dá bhforáiltear in (c) go (h) thuas, in éagmais breithiúnas críochnaitheach nó i gcás inarb infheidhme cinneadh riaracháin críochnaitheach, féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó Feidhmiúcháin iarratasóir a eisiamh go sealadach ó pháirt a ghlacadh i nglao ar thograí.

Má chuireann iarratasóir ag a bhfuil eintitis chleamhnaithe an ghníomhaíocht chun feidhme, ní mór dóibh na critéir eisiaimh chéanna leis an bpríomhiarratasóir a chomhlíonadh.

Féadfar diúltú d’iarratasóir ó phróiseas dámhachtana má thagann sé chun solais gur dearbhuithe bréagacha nó eolas bréagach atá sna dearbhuithe nó san eolas a soláthraíodh mar choinníoll chun páirt a ghlacadh sa phróiseas seo.

Féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó Feidhmiúcháin an t‑eolas seo a leanas a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin, ar eolas é a bhaineann leis an eisiamh agus, i gcás inarb infheidhme, leis an bpionós airgeadais sna cásanna dá dtagraítear i bpointí (c) go (h) thuas:

 1. ainm an iarratasóra lena mbaineann;
 2. an staid eisiaimh;
 3. fad thréimhse an eisiaimh agus/nó méid an phionóis airgeadais.

Tá feidhm ag na critéir eisiaimh seo maidir le hiarratasóirí faoi gach Gníomhaíocht den chlár Erasmus+. Le deimhniú nach bhfuil siad in aon cheann de na staideanna a luaitear thuas, ní mór d’iarratasóirí ar dheontas ón Aontas Dearbhú ar a nOnóir a sholáthar. Roinn shonrach den fhoirm iarratais nó iarscríbhinn léi atá sa dearbhú sin ar onóir.

I gcás tograí a chuirtear isteach thar ceann cuibhreannais, tá feidhm ag na critéir eisiaimh a bhfuil tuairisc orthu thuas maidir leis na baill rannpháirteacha uile atá páirteach sa togra.

I gcomhréir le hAirteagail 135(4) agus 138FR, féadfar pionóis airgeadais a fhorchur ar fhaighteoir maoinithe ón Aontas lena ndearnadh conradh nó comhaontú dlíthiúil agus a léirigh easnaimh mhóra chun príomhoibleagáidí a chomhlíonadh i gcur chun feidhme conartha nó comhaontaithe dhlíthiúil atá maoinithe ag an Aontas.

Thairis sin, maidir le cur chun feidhme Gníomhaíochtaí a chumhdaítear i dTreoir an Chláir, measann an Coimisiún go bhfuil na heintitis seo a leanas, nó go bhféadfaidís a bheith, i staid coinbhleacht leasa agus dá bhrí sin níl siad, nó d'fhéadfaí nach mbeidís, incháilithe le bheith rannpháirteach:

 • Údaráis Náisiúnta atá i gceannas ar mhaoirseacht a dhéanamh ar Ghníomhaireachtaí Náisiúnta agus ar chur chun feidhme chlár Erasmus+ ina dtír féin, ní féidir leo iarratas a dhéanamh ar aon Ghníomhaíocht, ná páirt a ghlacadh in aon Ghníomhaíocht, a bhainistíonn Gníomhaireachtaí Náisiúnta in aon tír, ach féadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar rannpháirtíocht (mar iarratasóirí nó mar chomhpháirtithe) i nGníomhaíochtaí a bhainistíonn an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin nó ag AS EAC mura n‑eisiaitear a leithéid go sainráite le haghaidh na Gníomhaíochta lena mbaineann (mar a léirítear i gCuid B den Treoir);
 • Gníomhaireachtaí Náisiúnta (gníomhaíocht aonair a n‑eintitis dhlítheanaigh) nó ranna Gníomhaireachtaí Náisiúnta d’eintitis dhlítheanacha a bhíonn ag déileáil le gníomhaíochtaí lasmuigh de shainchúram Gníomhaireachtaí Náisiúnta, ní fhéadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar aon Ghníomhaíocht tríd an Treoirleabhar seo ná ní fhéadfaidh siad a bheith rannpháirteach inti;
 • Struchtúir agus líonraí a shainaithnítear nó a ainmnítear sa Chlár Erasmus+ nó in aon Chlár Oibre Bliantúil de chuid an Choimisiúin a ghlactar chun Clár Erasmus+ a chur chun feidhme go sonrach chun ranníocaíocht airgeadais a fháil ón gCoimisiún faoi chur chun feidhme Chlár Erasmus+, atá á n‑óstáil ag an eintiteas dlítheanach a dhéanann an Ghníomhaireacht Náisiúnta a óstáil chomh maith, ní fhéadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar aon Ghníomhaíocht, ná páirt a ghlacadh inti, arna bainistiú ag Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+ in aon tír, ach féadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar rannpháirtíocht (mar iarratasóirí nó mar chomhpháirtithe) i nGníomhaíochtaí arna mbainistiú ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin nó ag AS EAC ach amháin má eisiaitear a leithéid go sainráite le haghaidh na Gníomhaíochta lena mbaineann (mar a léirítear i gCuid B den Treoir); ní mór dóibh a bheith in ann a léiriú, sula ndámhtar deontas nó conradh orthu, nach bhfuil coinbhleacht leasa ag baint leo toisc go nglacann siad bearta réamhchúraim nó toisc gurb ann do dheighilt shoiléir idir leasanna mar thoradh ar a n‑eagrúchán inmheánach. Thairis sin, ní mór costais agus ioncaim gach gníomhaíochta dá ndámhtar cistí ón Aontas Eorpach a shainaithint. Is é an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin nó AS EAC, faoina fhreagracht agus faoina chuntasacht féin, ar a ndéanann siad iarratas a ghlacann an cinneadh as a admháil go bhfuil ann do dhearbhú leordhóthanach nach bhfuil coinbhleacht leasa iarbhír i gceist leo;
 • Eintitis dhlítheanacha atá ina n‑óstach do Ghníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+ ach a bhíonn ag déileáil le gníomhaíochtaí eile laistigh nó lasmuigh de shainchúram chlár Erasmus+, mar aon le heintitis atá cleamhnaithe leis na heintitis dhlítheanacha sin, ní fhéadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar aon Ghníomhaíocht, ná páirt a ghlacadh in aon Ghníomhaíocht, arna bainistiú ag Gníomhaireachtaí Náisiúnta in aon tír, ach féadfaidh siad i bprionsabal iarratas a dhéanamh ar rannpháirtíocht i nGníomhaíochtaí arna mbainistiú ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin nó ag AS EAC mura n‑eisiaitear a leithéid go sainráite le haghaidh na Gníomhaíochta lena mbaineann (mar a léirítear i gCuid B den Treoir). Mar sin féin, ní mór dóibh a léiriú, sula ndámhfar deontas nó conradh orthu, nach bhfuil siad i gcoinbhleacht leasa toisc go bhfuil bearta réamhchúraim á nglacadh acu nó toisc gurb ann do dheighilt shoiléir idir leasanna mar thoradh ar a n‑eagrúchán inmheánach (mar shampla scaradh íosta cuntas, scaradh línte tuairiscithe agus cinnteoireachta, bearta chun rochtain ar eolas faoi phribhléid a chosc). Thairis sin, ní mór costais agus ioncaim gach gníomhaíochta dá ndámhtar cistí ón Aontas Eorpach a shainaithint. Is í an Institiúid, faoina freagracht agus faoina cuntasacht féin, ar a ndéanann siad iarratas a ghlacann an cinneadh as a admháil go bhfuil ann do dhearbhú leordhóthanach nach bhfuil coinbhleacht leasa iarbhír i gceist leo.

Critéir roghnúcháin

Trí na critéir roghnúcháin, déanann an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó Feidhmiúcháin measúnú ar acmhainneacht airgeadais agus oibriúcháin an iarratasóra chun an tionscadal atá beartaithe a chur i gcrích.

Acmhainn airgeadais

Ciallaíonn acmhainn airgeadais go bhfuil foinsí maoiniúcháin ag an iarratasóir atá cobhsaí leordhóthanach chun a ghníomhaíocht a choinneáil ar siúl ar feadh na tréimhse ar lena linn a dhéantar an tionscadal nó ar feadh na bliana dá ndámhtar an deontas agus chun bheith rannpháirteach ina mhaoiniú.

Déanfar an acmhainn airgeadais a fhíorú le haghaidh na gcomhordaitheoirí uile (agus tairbhithe tionscadail aonair san áireamh) de ghnáth, seachas:

 • comhlachtaí poiblí, lena n‑áirítear eagraíochtaí de chuid na mBallstát9 ;
 • eintitis dhlítheanacha phoiblí, agus institiúidí agus eagraíochtaí i réimsí an oideachais agus na hoiliúna, na hóige agus an spóirt a bhfuil os cionn 50 % dá n‑ioncam bliantúil faighte acu ó fhoinsí poiblí le 2 bhliain anuas10 ;
 • eagraíochtaí idirnáisiúnta;
 • mura bhfuil deontas iarrtha an tionscadail níos mó ná EUR 60 000.

Más gá, féadfar é a dhéanamh le haghaidh eintitis chomhlachaithe.

I gcás iarrataí ar dheontas ón Aontas nach mó ná EUR 60 000 agus atá curtha isteach ag cineálacha eile eintiteas seachas na cinn a luaitear thuas, ní mór d’iarratasóirí dearbhú ar onóir a sholáthar lena ndeimhnítear go bhfuil an acmhainn airgeadais acu chun an tionscadal a chur chun feidhme. Roinn shonrach den fhoirm iarratais atá sa dearbhú sin ar onóir.

I gcás iarrataí ar dheontas ón Aontas is mó ná EUR 60 000 agus atá curtha isteach ag cineálacha eile eintiteas ná na cinn thuasluaite, ní mór don iarratasóir na doiciméid seo a leanas a chur isteach, de bhreis ar an dearbhú ar onóir, tríd an Tairseach um dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (táb - Clár Rannpháirtithe – ‘Acmhainn airgeadais’)   / Córas um Chlárú Eagraíochtaí:

 • Cuntas brabúis agus caillteanais an chomhordaitheora;
 • An clár comhardaithe.
 • Doiciméid eile, má iarradh.

Le haghaidh gníomhaíochtaí a bhainistíonn an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin, le haghaidh breis eolais, féach ‘Rules for Legal Entity Validation, LEAR Appointment and Financial Capacity Assessment’ (Rialacha maidir le Bailíochtú Eintiteas Dlítheanach, Ceapadh LEAR agus Measúnú ar an Acmhainn Airgeadais): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_en.pdf

I gcás ina mbaineann an t‑iarratas le deontais ghníomhaíochta le haghaidh tionscadail ar mó a mhéid ná EUR 750 000, i dteannta a luaitear thuas, féadfar tuarascáil iniúchóra atá táirgthe ag iniúchóir seachtrach formheasta a iarraidh. Deimhneofar sa tuarascáil sin na cuntais don bhliain deiridh airgeadais atá ar fáil.

I gcás eintiteas nach féidir leo na doiciméid a luaitear thuas a sholáthar toisc gur eintitis nua‑chruthaithe iad, féadfar dearbhú airgeadais/sonraí airgeadais nó dearbhú árachais ina sonraítear rioscaí airgeadais an iarratasóra a chur in ionad na ndoiciméad thuas.

Níor cheart don chomhordaitheoir na doiciméid sin a uaslódáil sa Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (táb - ‘Clár na Rannpháirtithe’ – ‘Acmhainn airgeadais) / an Córas Clárúcháin Eagraíochta ach amháin nuair a théann seirbhísí fíoraithe lárnacha an Aontais Eorpaigh i dteagmháil leo trí Chlár na Rannpháirtithe nó tríd an nGníomhaireacht Náisiúnta ábhartha chun iarraidh ar an iarratasóir na doiciméid tacaíochta riachtanacha a chur ar fáil. I gcás gníomhaíochtaí arna mbainistiú go díreach ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin, seolfar an iarraidh sin tríd an gcóras teachtaireachtaí atá leabaithe sa chóras faoi seach.

I gcás tograí a chuirtear isteach thar ceann cuibhreannas comhpháirtithe, i gcás ina mbeadh amhras ar an nGníomhaireacht Náisiúnta nó ar an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin faoi acmhainn airgeadais an chuibhreannais, ba cheart di measúnú riosca a dhéanamh ar ar a bhonn a fhéadfar na doiciméid chéanna a léirítear thuas a iarraidh ar na heagraíochtaí rannpháirteacha uile sa chuibhreannas. Tá an méid sin infheidhme gan beann ar an méid a dheonaítear.

Más rud é, tar éis anailís a dhéanamh ar na doiciméid sin, go gcinneann an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó Feidhmiúcháin go bhfuil an acmhainn airgeadais lag, ansin féadfaidh sí an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • eolas breise a iarraidh;
 • córas freagrachta airgeadais feabhsaithe a éileamh, is é sin, freagracht chomhpháirteach agus leithleach le haghaidh na gcomhthairbhithe uile nó dliteanas comhpháirteach agus leithleach eintiteas cleamhnaithe;
 • a chinneadh réamh‑mhaoiniú a thabhairt atá íoctha ina thráthchodanna;
 • a chinneadh réamh‑mhaoiniú (amháin nó níos mó) a thabhairt a chumhdaítear le ráthaíocht bhainc nó;
 • a chinneadh gan réamh‑mhaoiniú a thabhairt;

Má mheastar go bhfuil an acmhainn airgeadais neamh‑leordhóthanach, diúltófar don togra comhfhreagrach.

Acmhainn oibríochtúil

Ciallaíonn acmhainn oibríochtúil go bhfuil na hinniúlachtaí gairmiúla agus na cáilíochtaí is gá ag an iarratasóir chun an tionscadal atá beartaithe a chur i gcrích. Ní mór d’iarratasóirí na hinniúlachtaí agus na cáilíochtaí gairmiúla is gá a bheith acu chun an tionscadal atá beartaithe a chur i gcrích, mar atá acmhainní leordhóthanacha i dtéarmaí pearsanra oilte, cáilíochtaí sonracha, taithí ghairmiúil agus teistiméireachtaí sa réimse lena mbaineann, ábhair agus trealamh. Féadfar an measúnú ar acmhainneacht oibríochtúil a leathnú freisin chuig an gcomhpháirtíocht ina hiomláine, ós rud é go mbeidh cáilíocht an chur chun feidhme ag brath ar acmhainneacht na n‑eagraíochtaí comhpháirtíochta uile. Ag brath ar mheasúnú riosca, féadfaidh an t‑oifigeach údarúcháin atá freagrach an oibleagáid a tharscaoileadh maidir le hacmhainn oibríochtúil comhlachtaí poiblí, eagraíochtaí de chuid na mBallstát nó eagraíochtaí idirnáisiúnta a fhíorú

Le haghaidh iarratais a chuirtear faoi bhráid Gníomhaireachtaí Náisiúnta:

Ní mór d’iarratasóirí dearbhú ar onóir a sholáthar lena ndeimhnítear go bhfuil an acmhainn oibríochtúil acu an tionscadal a chur chun feidhme. De bhreis air sin, más gá san fhoirm iarratais agus más mó an deontas ná EUR 60 000, ní mór d’iarratasóirí CV na bpríomhphearsana atá páirteach sa tionscadal a chur isteach chun a dtaithí ghairmiúil ábhartha a léiriú nó doiciméid tacaíochta eile a chur isteach amhail:

 • Liosta foilseachán ábhartha leis an bpríomhfhoireann;
 • Liosta críochnaitheach tionscadal agus gníomhaíochtaí roimhe seo a cuireadh i gcrích agus a bhaineann leis an réimse beartais nó leis an ngníomhaíocht shonrach seo. Féadfar eolas den chineál céanna maidir le heagraíochtaí comhpháirtíochta a iarraidh ar an nGníomhaireacht Náisiúnta freisin.

Ina theannta sin, iarratasóirí ar chreidiúnú i réimsí an oideachais aosaigh, an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna, an oideachais scoile agus na hóige, ní mór ar a laghad taithí 2 bhliain a bheith acu i gcur chun feidhme gníomhaíochtaí chun go mbeidh siad incháilithe mar iarratasóirí ar an gcreidiúnú. Cuirfear san áireamh mar thaithí ábhartha taithí roimh chumaisc nó athruithe struchtúracha comhchosúla ar eintitis phoiblí (mar shampla scoileanna nó ionaid oideachais).

Le haghaidh comhordaitheoirí cuibhreannais soghluaisteachta: ní mór dóibh a bheith in ann an cuibhreannas a chomhordú de réir an Phlean Erasmus atá beartaithe, chuspóir an chuibhreannais, leithdháileadh beartaithe cúraimí, agus chaighdeáin cháilíochta Erasmus (a chuirtear i láthair ar shuíomh gréasáin Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf).

Déanfar an dá choinníoll thuas a fhíorú bunaithe ar an iarratas (lena n‑áirítear eolas maidir le rannpháirtíocht roimhe seo an iarratasóra sa chlár Erasmus+ 2014‑2020 agus 2021-2027) agus ar na doiciméid a cuireadh isteach sa Chóras Clárúcháin Eagraíochta. Iarratasóirí nach soláthraíonn an t‑eolas a iarrtar san fhoirm iarratais, féadfar iad a dhícháiliú ar an mbonn sin.

Má mheastar go bhfuil an acmhainn oibríochtúil neamh‑leordhóthanach, diúltófar don togra comhfhreagrach.

Le haghaidh iarratais a chuirtear faoi bhráid na Gníomhaireachta Náisiúnta:

Déanfar measúnú ar an acmhainn oibríochtúil i gcomhthráth leis an gcritéar dámhachtana ‘Cáilíocht’, ar bhonn inniúlacht agus thaithí na n‑iarratasóirí agus a bhfoirne tionscadail, lena n‑áirítear acmhainní oibríochtúla (de chineál daonna, teicniúil agus eile).

Meastar go bhfuil acmhainn oibríochtúil leordhóthanach ag na hiarratasóirí nuair a chomhlíontar na ceanglais lena dtagraítear don acmhainn oibríochtúil a leagtar síos sa ghlao ar thograí.Beidh ar iarratasóirí a n‑inniúlacht a léiriú trí bhíthin an eolais seo a leanas san Fhoirm Iarratais (Cuid B):

 • próifílí ginearálta (cáilíochtaí agus taithí) na mball foirne atá freagrach as an tionscadal a bhainistiú agus a chur chun feidhme
 • tuairisc ar chomhdhéanamh an chuibhreannais
 • liosta de thionscadail atá maoinithe ag an Aontas le 4 bliana anuas.

Féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin doiciméid tacaíochta bhreise a iarraidh chun an t‑eolas a áirítear san iarratas a fhíorú.

Critéir dhámhachtana

Cuireann na critéir dhámhachtana ar a cumas don Ghníomhaireacht Náisiúnta nó Feidhmiúcháin meastóireacht a dhéanamh ar cháilíocht na dtograí tionscadail a chuirtear isteach faoi chuimsiú Phríomhghníomhaíochtaí Chlár Erasmus+.

Tograí a bhaineann na tairseacha aonair amach agus an tairseach cháilíochta fhoriomlán, cuirfear san áireamh le haghaidh maoiniú iad, laistigh de theorainneacha bhuiséad an ghlao atá ar fáil. Cuirfear na tograí eile ar an liosta ionadaithe nó dearbhófar nár éirigh leo.

Tá tuairisc i gCuid B den Treoir ar na critéir dhámhachtana a bhfuil feidhm acu maidir le gach ceann de na Gníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme leis an Treoir ar Chlár Erasmus+.

 • 1 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29). ↩ back
 • 2 IO C 316, 27.11.1995, lch. 48. ↩ back
 • 3 IO C 195, 25.6.1997, lch. 1. ↩ back
 • 4 Cinneadh Réime 2003/568/CGB an 22 Iúil 2003 ón gComhairle maidir le héilliú a chomhrac san earnáil phríobháideach (IO L 192, 31.7.2003, lch. 54). ↩ back
 • 5 Cinneadh Réime 2008/841/CGB ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2008 maidir leis an gcomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe (IO L 300, 11.11.2008, lch. 42). ↩ back
 • 6 Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críoch sciúrtha airgid nó maoinithe sceimhlitheoirí, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n‑aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73). ↩ back
 • 7 Treoir 2011/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 maidir le gáinneáil ar dhaoine a chosc agus a chomhrac agus na híospartaigh atá thíos léi a chosaint, agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2002/629/CGB ón gComhairle (IO L 101, 15.4.2011, lch. 1). ↩ back
 • 8 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.1995, lch. 1). ↩ back
 • 9 Lena n‑áirítear scoileanna, institiúidí ardoideachais agus eagraíochtaí i réimsí an oideachais, na hoiliúna, na hóige agus an spóirt a bhfuil os cionn 50 % dá n‑ioncam bliantúil faighte acu ó fhoinsí poiblí le 2 bhliain anuas, measfar go bhfuil an acmhainn airgeadais, ghairmiúil agus riaracháin riachtanach acu chun gníomhaíochtaí faoin gClár a chur i gcrích. ↩ back
 • 10 Airt 21(3) de Rialachán Erasmus; measfar nach mbeidh deontais tionscadail náisiúnta, Eorpacha ná deontais tionscadail eile ina gcistí poiblí chun críoch na seiceála acmhainne airgeadais ↩ back