Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilita žiakov a zamestnancov v sektore školského vzdelávania

V rámci tejto akcie sa podporujú školy a ďalšie organizácie pôsobiace v sektore školského vzdelávania, ktoré chcú organizovať aktivity vzdelávacej mobility pre žiakov a zamestnancov.

Podporuje sa široký rozsah aktivít vrátane pozorovania pri práci a kurzov profesijného rozvoja pre zamestnancov, individuálnej a skupinovej mobility žiakov, prizvaných expertov a ďalších aktivít, ako sa vysvetľuje ďalej.

Účastnícke organizácie by mali prostredníctvom svojich aktivít aktívne podporovať inklúziu a rozmanitosť, environmentálnu udržateľnosť, digitálne vzdelávanie, ako aj občiansku angažovanosť a participáciu: pomocou konkrétnych príležitostí na financovanie poskytovaných v rámci programu na tieto účely, zvyšovaním informovanosti účastníkov, výmenou najlepších postupov a výberom vhodného návrhu svojich aktivít.

Ciele akcie

Táto akcia sa zameriava na poskytnutie vzdelávacích príležitostí jednotlivcom a podporu internacionalizácie a inštitucionálneho rozvoja škôl a ďalších organizácií v oblasti školského vzdelávania. Konkrétne sú cieľmi tejto akcie:

Posilnenie európskeho rozmeru výučby a učenia sa prostredníctvom:

 • presadzovania hodnôt inklúzie a rozmanitosti, znášanlivosti a demokratickej účasti,
 • šírenia vedomostí o spoločnom európskom dedičstve a rozmanitosti,
 • podpory rozvoja sietí odborníkov v rámci celej Európy.

Zvyšovanie kvality výučby a učenia sa v školskom vzdelávaní prostredníctvom:

 • podpory odborného rozvoja učiteľov, vedúcich pracovníkov a iných zamestnancov škôl,
 • podpory využívania nových technológií a inovačných učebných metód,
 • zlepšovania jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti v školách,
 • podpory výmeny a prenosu najlepších postupov v oblasti výučby a školského rozvoja.

Prispievanie k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru prostredníctvom:

 • budovania kapacít škôl na zapojenie sa do cezhraničných výmen a spolupráce a na realizáciu vysokokvalitných projektov mobility,
 • sprístupnenia vzdelávacej mobility všetkým žiakom v rámci školského vzdelávania,
 • podpory uznávania vzdelávacích výstupov žiakov a zamestnancov z období mobility v zahraničí.

Získanie prístupu k príležitostiam ponúkaným Programom Erasmus+ v oblasti mobility

Školy a ďalšie organizácie pôsobiace v sektore školského vzdelávania môžu požiadať o financovanie dvomi spôsobmi:

 • Krátkodobé projekty mobility žiakov a zamestnancov – tieto projekty poskytujú žiadateľom príležitosť na organizovanie rôznych aktivít v rámci mobility v období šiestich až osemnástich mesiacov. Krátkodobé projekty sú najlepšou voľbou pre organizácie, ktoré žiadajú o program Erasmus+ prvýkrát, alebo pre organizácie, ktoré chcú organizovať iba obmedzený počet aktivít.
 • Akreditované projekty mobility žiakov a zamestnancov – tieto projekty sú otvorené iba pre organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore školského vzdelávania. Táto osobitná oblasť financovania umožňuje akreditovaným organizáciám pravidelne prijímať finančné prostriedky na aktivity v rámci mobility, ktorými sa postupne realizuje plán pre Erasmus. Akreditácie na Erasmus sú otvorené pre všetky organizácie, ktoré chcú organizovať aktivity v rámci mobility pravidelne. Na podanie žiadosti sa nevyžaduje predchádzajúca skúsenosť s programom. Ďalšie informácie o tejto príležitosti sa nachádzajú v kapitole tohto sprievodcu, ktorá sa týka akreditácie na Erasmus v sektoroch vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a školského vzdelávania.

Okrem toho sa organizácie môžu zapojiť do programu aj bez podania žiadosti týmto spôsobom:

 • zapojením sa do existujúceho konzorcia pre mobilitu v rámci programu Erasmus+, ktoré vedie akreditovaný koordinátor konzorcia v príslušnej krajine, prijímajúceho nových členov konzorcia,
 • prijatím účastníkov z inej krajiny: učiacich sa alebo zamestnancov z partnerskej organizácie v zahraničí môže prijať akákoľvek organizácia. Stať sa prijímajúcou organizáciou prináša cennú skúsenosť a je to dobrý spôsob, ako vytvárať partnerstvá a lepšie sa oboznámiť s programom pred samotným podaním žiadosti.

Školy sa takisto vyzývajú, aby sa zapojili do siete eTwinning: online komunity hosťovanej na zabezpečenej platforme, ku ktorej majú prístup učitelia a zamestnanci škôl overení národnou podpornou organizáciou eTwinning. eTwinning umožňuje školám zriaďovať spoločné virtuálne triedy a realizovať projekty s inými školami, učiteľom umožňuje diskutovať a vymieňať si informácie s kolegami, ako aj zapájať sa do najrôznejších príležitostí na profesijný rozvoj. eTwinning predstavuje aj ideálne prostredie na hľadanie partnerov pre budúce projekty.

Okrem toho sa školy a učitelia vyzývajú, aby využívali nástroje SELFIE: bezplatné, viacjazyčné webové nástroje sebareflexie, ktoré vytvorila Európska komisia na pomoc školám a učiteľom pri rozvíjaní svojej digitálnej kapacity. Nástroj pre učiteľov umožňuje učiteľom vykonávať sebahodnotenie svojej digitálnej kompetencie a sebadôvery a získať okamžitú spätnú väzbu o svojich silných stránkach a nedostatkoch v oblasti poznatkov alebo kompetencií, ktoré by mohli zlepšovať. Skupiny učiteľov môžu takisto spolupracovať pri používaní nástroja a pri príprave plánu odbornej prípravy. Nástroje SELFIE sú dostupné online tu: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_sk.

Príprava projektu

Žiadateľská organizácia predstavuje kľúčový subjekt projektu v rámci kľúčovej akcie 1. Žiadateľ vypracúva a podáva žiadosť, podpisuje dohodu o grante, realizuje aktivity v rámci mobility a podáva správy národnej agentúre. Proces podávania žiadostí o krátkodobé projekty aj akreditácie na Erasmus je zameraný na potreby a plány žiadateľskej organizácie.

Aktivity v rámci mobility, ktoré sú súčasťou projektu mobility, môžu byť pre odchádzajúcich alebo prichádzajúcich účastníkov. Medzi typmi dostupných aktivít dominujú aktivity v rámci mobility odchádzajúcich účastníkov. Znamená to, že žiadateľská organizácia bude pôsobiť ako vysielajúca organizácia: vyberie účastníkov a vyšle ich do hostiteľskej organizácie v zahraničí. Dôrazne sa odporúča využívať tieto príležitosti na organizovanie dvojstranných výmen alebo spoločných aktivít s jednou alebo viacerými partnerskými školami. V takom prípade by mala každá účastnícka škola požiadať o financovanie z programu Erasmus+, prípadne sa môže zapojiť do existujúceho konzorcia. Na zjednodušenie procesu hľadania partnerov ponúka program Erasmus+ v rámci Európskej platformy školského vzdelávania nástroje na hľadanie partnerov v zahraničí (https://school-education.ec.europa.eu/).

Okrem toho existujú osobitné typy aktivít pre prichádzajúcich účastníkov mobility, ktoré žiadateľským organizáciám umožňujú prizvať expertov alebo učiteľov v profesijnom rozvoji do svojich organizácií. Cieľom aktivít pre prichádzajúcich účastníkov mobility nie je vytvoriť dvojstranné výmeny, ale skôr pritiahnuť ľudí, ktorí dokážu prispieť k rozvoju a internacionalizácii žiadateľskej organizácie.Realizácia všetkých aktivít podporovaných v rámci tejto akcie musí prebiehať v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus. Štandardy kvality programu Erasmus sa týkajú konkrétnych realizačných postupov úloh projektu, ako sú výber a príprava účastníkov, stanovenie, hodnotenie a uznanie vzdelávacích výstupov, výmena výsledkov projektu atď. Celé znenie štandardov kvality programu Erasmus je k dispozícii na tomto odkaze na webovom sídle Europa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools.

Štúdium jazykov je dôležitou súčasťou každého projektu mobility: prijímateľské organizácie by mali svojim účastníkom poskytnúť podporu pri štúdiu jazykov pred aktivitami v rámci mobility a počas nich. Na tento účel sa z programu Erasmus+ financuje platforma online jazykovej podpory, ktorá je bezplatná a otvorená pre všetkých účastníkov programu Erasmus+.

Ako nájsť partnerov pre vaše aktivity v rámci mobility?

Program Erasmus+ poskytuje rôzne nástroje a príležitosti na hľadanie partnerov pre vaše aktivity v rámci mobility:

 • Európska platforma školského vzdelávania (ESEP) ponúka online nástroj na hľadanie partnerov. Svoju organizáciu môžete zaregistrovať na platforme, aby ste mohli uverejňovať oznámenia o hľadaní partnerov a vyhľadávať v oznámeniach iných organizácií: https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/partner-finding
 • Aktivity zamerané na odbornú prípravu a spoluprácu pravidelne organizujú národné agentúry programu Erasmus+. Zahŕňajú kontaktné semináre, online podujatia a ďalšie príležitosti na hľadanie partnerov pre žiadateľov a prijímateľov programu Erasmus+. Dostupné aktivity zamerané na odbornú prípravu a spoluprácu nájdete na tejto adrese: https://salto-et.net. Mali by ste takisto pravidelne navštevovať webové sídlo svojej národnej agentúry, aby ste boli informovaní o jej aktivitách a podujatiach.
 • Platforma pre výsledky projektov Erasmus+ vám umožňuje vyhľadávať všetky akreditované organizácie a schválené projekty: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Horizontálne rozmery

Všetky projekty mobility by mali zahŕňať tieto rozmery, ktoré sú spoločné pre celý program Erasmus+:

Inklúzia a rozmanitosť

V súlade s normami kvality programu Erasmus musia organizácie, ktoré získajú podporu z programu, zabezpečiť inkluzívnym a spravodlivým spôsobom ponuku príležitostí v oblasti mobility pre účastníkov zo všetkých prostredí. Pri výbere učiacich sa, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu, by sa mali zohľadňovať kľúčové faktory ako motivácia, zásluhy, ako aj osobný rozvoj a vzdelávacie potreby účastníkov. Podobne by sa pri výbere účastníkov z radov zamestnancov malo zabezpečiť, aby boli prínosy vyplývajúce z ich profesijného rozvoja dostupné všetkým učiacim sa v organizácii.

Počas prípravy, realizácie a nadväzujúcich opatrení aktivít v rámci mobility by mala vysielajúca a prijímajúca organizácia zapájať účastníkov do prijímania kľúčových rozhodnutí, aby sa zabezpečili maximálne prínosy a vplyv v prípade každého účastníka.

Prijímatelia a iné účastnícke organizácie, ktoré poskytujú vzdelávanie a odbornú prípravu, sa nabádajú k aktívnemu vytváraniu a uľahčovaniu príležitostí v oblasti mobility, napr. integrovaním tzv. mobilitných okien do akademického kalendára a vymedzením postupu na opätovné začlenenie vracajúcich sa účastníkov.

Environmentálne udržateľné a zodpovedné postupy

V súlade s normami kvality programu Erasmus musia organizácie, ktoré získajú podporu z programu, medzi účastníkmi propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie, zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Na tieto zásady by sa malo prihliadať pri príprave a realizácii všetkých programových aktivít, a to najmä pokiaľ ide o využívanie konkrétnej finančnej podpory poskytnutej v rámci programu na propagovanie udržateľného cestovania. Organizácie poskytujúce vzdelávanie a odbornú prípravu by mali tieto zásady začleniť do svojej každodennej práce a takisto by mali medzi učiacimi sa a zamestnancami aktívne propagovať zmenu myslenia a správania.

Digitálna transformácia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

V súlade so štandardmi kvality programu Erasmus sa v programe podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a zvýšiť kvalitu ich učenia sa a výučby. Okrem toho môžu účastníci využívať výhody vyplývajúce zo stáží v rámci schémy Digitálna príležitosť: aktivity v rámci mobility im umožňujú získať digitálne zručnosti a zamestnancom umožňujú budovať kapacity v oblasti odbornej prípravy, učenia a plnenia iných úloh s využitím digitálnych nástrojov. Takéto aktivity možno organizovať v ktoromkoľvek z dostupných formátov mobility.

Účasť na demokratickom živote

Cieľom programu je pomôcť účastníkom odhaliť výhody aktívneho občianstva a účasti na demokratickom živote. Podporené aktivity v rámci mobility by mali posilňovať participatívne zručnosti v rôznych sférach občianskej spoločnosti, ako aj rozvoj spoločenských a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Vždy, keď je to možné, by mali projekty ponúkať príležitosti na účasť na demokratickom živote, ako aj na sociálnu a občiansku angažovanosť prostredníctvom aktivít formálneho alebo neformálneho vzdelávania. Takisto by mali zaisťovať, aby účastníci lepšie chápali Európsku úniu a spoločné európske hodnoty, ku ktorým patrí úcta k demokratickým zásadám, ľudská dôstojnosť, jednota a rozmanitosť, medzikultúrny dialóg, ako aj európske spoločenské, kultúrne a historické dedičstvo.

Aktivity

V tomto oddiele sa uvádzajú typy aktivít, ktoré možno podporiť z finančných prostriedkov programu Erasmus v rámci krátkodobých aj akreditovaných projektov.

V rámci každej aktivity možno poskytnúť dodatočnú podporu osobám sprevádzajúcim účastníkov s nedostatkom príležitostí, maloleté osoby alebo mladých dospelých, ktorí vyžadujú dohľad. Sprevádzajúce osoby možno podporovať počas celého trvania aktivity alebo len určitý čas jej trvania.

Mobilita zamestnancov

Oprávnené aktivity

 • Pozorovanie pri práci (2 až 60 dní)
 • Výučbové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy (2 až 365 dní)
 • Kurzy a školenia (2 až 30 dní, poplatky za kurzy na maximálne desať dní na účastníka)

Okrem fyzickej mobility možno aktivity v rámci mobility pre všetkých zamestnancov kombinovať s virtuálnymi aktivitami. Uvedené minimálne a maximálne trvanie sa vzťahuje na prvok fyzickej mobility.

Realizované aktivity musia spĺňať tieto kvalitatívne požiadavky:

Pozorovanie pri práci: účastníci sa môžu istý čas vzdelávať v hostiteľskej organizácii v inej krajine s cieľom naučiť sa nové postupy a získať nové nápady prostredníctvom pozorovania kolegov, expertov alebo iných odborníkov pri každodennej práci v hostiteľskej organizácii alebo interakcie s nimi.

Výučbové alebo školiace pobyty: účastníci môžu istý čas vyučovať alebo poskytovať odbornú prípravu učiacim sa v prijímajúcej organizácii v inej krajine, aby sa učili prostredníctvom plnenia úloh a výmeny poznatkov s kolegami.

Kurzy a školenia: účastníci môžu využiť štruktúrovaný kurz alebo podobný druh odbornej prípravy poskytovanej kvalifikovanými odborníkmi a vychádzajúcej z vopred vymedzeného programu vzdelávania a vzdelávacích výstupov.

Odborná príprava musí zahŕňať jasný nadnárodný prvok, napríklad podporovaním vzdelávacej interakcie medzi účastníkmi z rôznych krajín alebo integrovaním iných prvkov nadnárodného prenosu postupov, ako je napríklad silné zapojenie zamestnancov v školskom vzdelávaní z hostiteľskej krajiny na interakciu s kolegami zo zahraničia a predvádzanie svojich postupov.

Obsah kurzov a školení musí byť relevantný pre odborné zručnosti zúčastnených zamestnancov a ciele projektu alebo akreditácie.

Podporované aktivity môžu napríklad zahŕňať kurzy a školenia organizované verejnými inštitúciami alebo dobrovoľníckymi organizáciami, aktivity organizované v rámci výmeny postupov medzi organizáciami v rôznych krajinách, ako aj komerčne dostupné kurzy a školenia. Úplne pasívne aktivity, ako sú počúvanie prednášok či prejavov alebo účasť na hromadných konferenciách, sa nepodporujú. Financovanie konferencií a podujatí s podobným názvom možno zvážiť len v prípade, ak účastníci trávia väčšinu času štruktúrovanou odbornou prípravou, workshopmi, praktickými cvičeniami, výmenou skúseností s kolegami alebo inými formami aktívneho učenia sa.

Žiadatelia by si mali byť vedomí, že všetci poskytovatelia kurzov sú celkom nezávislí od programu Erasmus+ a pôsobia ako poskytovatelia služieb na voľnom trhu. Zodpovednosť za výber kurzov a školení preto nesie prijímateľská organizácia. Tieto štandardy kvality sú dostupné na pomoc žiadateľom pri výbere: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Oprávnení účastníci

Oprávnenými účastníkmi sú učitelia, vedúci pracovníci školy, ako aj všetci ostatní nepedagogickí odborníci a zamestnanci pracujúci v sektore školského vzdelávania.

K oprávneným nepedagogickým zamestnancom patria zamestnanci pracujúci v sektore školského vzdelávania buď v školách (asistenti učiteľov, pedagogickí poradcovia, psychológovia, koordinátori programu Erasmus+ atď.), alebo v iných organizáciách pôsobiacich v sektore školského vzdelávania (napr. školskí inšpektori, poradcovia, koordinátori programu Erasmus+, koordinátori politík zodpovední za školské vzdelávanie atď.).

Účastníci musia pracovať vo vysielajúcej organizácii alebo musia pravidelne spolupracovať s vysielajúcou organizáciou na realizácii základných aktivít organizácie (napr. ako externí školitelia, odborníci alebo dobrovoľníci).

V každom prípade musí byť zdokumentovaný vzťah účastníka k vysielajúcej organizácii, a to tak, aby ho mohla národná agentúra overiť (napr. na základe pracovnej zmluvy alebo zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, opisu pracovnej úlohy alebo podobného dokumentu). Národné agentúry zavedú transparentnú a jednotnú prax, na základe ktorej bude možné určiť, čo v ich vnútroštátnom kontexte predstavuje prijateľný pracovnoprávny vzťah a podpornú dokumentáciu.

Oprávnené miesta

Aktivity sa musia uskutočniť v zahraničí, v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Dokumentácia vzdelávacích výstupov

Požiadavky na dokumentáciu vzdelávacích výstupov sú stanovené v štandardoch kvality programu Erasmus a ďalej sú rozpracované v dohode o grante na projekt.

Pred aktivitou sa vysielajúca organizácia, prijímajúca organizácia a účastník musia dohodnúť na dohode o vzdelávaní (alebo podobnom dokumente), v ktorej budú špecifikované očakávané vzdelávacie výstupy účastníka. V prípade kurzov a školení možno namiesto dohody o vzdelávaní použiť program kurzu.

 Po dokončení aktivity musia byť dosiahnuté vzdelávacie výstupy účastníka uznané vydaním preukazu Europass-mobilita alebo podobného dokumentu. Prijímateľská organizácia si musí ponechať kópiu vydaného dokumentu ako dôkaz o ukončení aktivity.

Mobilita učiacich sa

Oprávnené aktivity

 • Skupinová mobilita žiakov (2 až 30 dní, minimálne dvaja žiaci v skupine)
 • Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov (10 až 29 dní)
 • Dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov (30 až 365 dní)

Okrem fyzickej mobility možno aktivity v rámci mobility pre všetkých žiakov kombinovať s virtuálnymi aktivitami. Uvedené minimálne a maximálne trvanie sa vzťahuje na prvok fyzickej mobility.

Realizované aktivity musia spĺňať tieto kvalitatívne požiadavky:

Skupinová mobilita žiakov: skupina žiakov z vysielajúcej školy sa môže učiť spoločne s rovesníkmi v inej krajine. Vysielajúca škola musí navrhnúť vzdelávacie aktivity v spolupráci s partnerskou školu v hostiteľskej [fn]krajine[ft/]Programy skupinových aktivít zahŕňajúce výlučne alebo hlavne komerčne dostupné aktivity, ako sú kurzy v jazykovej škole alebo iné komerčné „hotové“ aktivity, nie sú oprávnené. Ak je to relevantné pre vzdelávací program aktivity, žiaci môžu stráviť menšiu časť obdobia mobility na spoločných výletoch do prírody, na kultúrne miesta, do spoločností alebo verejných inštitúcií, na medzinárodné súťaže alebo podobné vzdelávacie aktivity. Takýto obsah však musí byť vždy súčasťou programu partnerského vzdelávania, ktorý navrhli dve školy.[/fn].

Učitelia alebo iní kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci z vysielajúcej školy musia žiakov sprevádzať počas celej aktivity a viesť ich vzdelávací proces. V prípade potreby môžu ostatní dospelí konať ako sprevádzajúce osoby na podporu sprevádzajúcich [fn]učiteľov[ft/]V každom prípade sú vysielajúce a prijímajúce školy zodpovedné za zabezpečenie plného dodržiavania platných pravidiel a zákonov vo vysielajúcich a v prijímajúcich krajinách.[/fn].

Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov: žiaci môžu určité obdobie študovať v zahraničí na partnerskej škole alebo absolvovať stáž v inej relevantnej organizácii v zahraničí. Pre každého účastníka sa musí vypracovať individuálny vzdelávací program. V prípade účastníkov s nedostatkom príležitostí sa môže mobilita organizovať s minimálnou dĺžkou dva dni, ak je to opodstatnené.

Dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov: žiaci môžu určité obdobie študovať v zahraničí na partnerskej škole alebo absolvovať stáž v inej relevantnej organizácii v zahraničí. Pre každého účastníka sa musí vypracovať individuálny vzdelávací program. Všetkým účastníkom sa musí zabezpečiť povinné školenie pred odchodom a na organizačnú a jazykovú podporu sa poskytne zvýšená finančná podpora.

Treba uviesť, že rozdiel medzi skupinovým a individuálnym formátom aktivity nespočíva v podmienkach cestovania a ubytovania, ale skôr v požiadavkách na kolektívne alebo individuálne vzdelávacie programy, ako je opísané ďalej v časti Dokumentácia vzdelávacích výstupov. Podľa toho sa skupinovým a individuálnym aktivitám poskytuje príslušná úroveň organizačnej podpory, ako sa stanovuje v pravidlách financovania uvedených na konci tejto kapitoly.

Oprávnení účastníci

Žiaci zúčastňujúci sa na programe musia byť zapísaní do vzdelávacieho programu vo vysielajúcej [fn]škole[ft/]Vymedzenie oprávnených vzdelávacích programov v každom členskom štáte EÚ alebo tretej krajine pridruženej k programu stanoví príslušný vnútroštátny orgán. Toto vymedzenie sa uverejní na webovom sídle príslušnej národnej agentúry.[/fn].

Je možná aj účasť žiakov vzdelávaných mimo inštitucionálneho prostredia v krajinách, v ktorých takáto prax [fn]existuje[ft/]Zákonnosť a podmienky vzdelávania mimo inštitucionálneho prostredia sa riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi jednotlivých krajín. V krajinách, v ktorých takéto možnosti existujú, rozhodne príslušný vnútroštátny orgán o tom, ktoré školy môžu v prípade žiakov vzdelávaných takýmto spôsobom pôsobiť ako vysielajúce školy.[/fn].

Oprávnené miesta

Aktivity sa musia uskutočniť v zahraničí, v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Skupinová mobilita žiakov sa musí uskutočňovať v prijímajúcej škole. Výnimočne sa aktivity môžu uskutočňovať na inom mieste v krajine prijímajúcej školy, ak je to odôvodnené obsahom a kvalitou aktivity. V takom prípade sa cesta účastníkov z prijímajúcej školy na dané miesto nebude považovať za nadnárodnú aktivitu v rámci mobility. Preto na tento účel nemožno žiadať o dodatočné finančné prostriedky.

Okrem toho sa skupinová mobilita žiakov môže uskutočňovať v sídle inštitúcie Európskej únie, ak sa aktivita organizuje v inštitúcii EÚ alebo v spolupráci s [fn]ňou[ft/]Inštitúcie Európskej únie sídlia v Bruseli, vo Frankfurte, v Luxemburgu, Štrasburgu a Haagu. Aktivity v sídlach EÚ sa budú považovať za nadnárodnú mobilitu a o financovanie (ako sa opisuje v oddiele o pravidlách financovania) je možné žiadať pre všetkých účastníkov bez ohľadu na ich krajinu pôvodu.[/fn].

Bez ohľadu na miesto sa na skupinových aktivitách musia zúčastňovať žiaci aspoň z dvoch členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu.

Dokumentácia vzdelávacích výstupov

Požiadavky na dokumentáciu vzdelávacích výstupov sú stanovené v štandardoch kvality programu Erasmus a ďalej sú rozpracované v dohode o grante na projekt.

Individuálne aktivity v rámci mobility: pred aktivitou sa vysielajúca organizácia, prijímajúca organizácia a účastník musia dohodnúť na dohode o vzdelávaní (alebo podobnom dokumente), v ktorej budú špecifikované očakávané vzdelávacie výstupy účastníka. Po dokončení aktivity musia byť dosiahnuté vzdelávacie výstupy účastníka uznané vydaním preukazu Europass-mobilita alebo podobného dokumentu. Prijímateľská organizácia si musí ponechať kópiu vydaného dokumentu ako dôkaz o ukončení aktivity.

Skupinové aktivity v rámci mobility: vzdelávací program musí byť vymedzený pre celú skupinu (nevyžadujú sa individuálne dohody o vzdelávaní). Po ukončení aktivity si musí prijímateľská organizácia ponechať vzdelávací program a zoznam účastníkov (vrátane sprevádzajúcich osôb) ako dôkaz o ukončení aktivity.

Ďalšie podporované aktivity

Dostupné aktivity

 • Prizvaní experti (2 až 60 dní)
 • Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž (10 až 365 dní)

Realizované aktivity musia spĺňať tieto kvalitatívne požiadavky:

Prizvaní experti: školy si môžu prizvať školiteľov, učiteľov, odborníkov na politiky alebo iných kvalifikovaných odborníkov zo zahraničia, ktorí môžu pomôcť zlepšiť výučbu a vzdelávanie v prijímajúcej škole. Prizvaní experti môžu napr. poskytovať odbornú prípravu zamestnancom školy, predvádzať nové metódy výučby alebo pomôcť pri prenose osvedčených postupov do organizácie a riadenia.

Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž: žiadateľské organizácie môžu prijať učiteľov v profesijnom rozvoji, ktorí chcú absolvovať stáž v zahraničí. Prijímajúca organizácia získa podporu na prípravu aktivity. Cestovné náklady a individuálnu podporu by mala účastníkovi poskytnúť jeho vysielajúca inštitúcia (ktorá môže na tento účel požiadať o finančné prostriedky z programu Erasmus+).

Oprávnení účastníci

Prizvanými expertmi môžu byť akékoľvek osoby z iného členského štátu EÚ alebo tretej krajiny pridruženej k programu, ktoré preukážu odborné znalosti a odbornú prípravu relevantnú pre potreby a ciele organizácie, ktorá ich prizvala.

Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž je k dispozícii účastníkom, ktorí sa zapísali do programu vzdelávania učiteľov (resp. do podobného druhu vzdelávacieho programu pre školiteľov alebo pedagógov) alebo ho nedávno [fn]dokončili[ft/]Čerství absolventi majú nárok na účasť v priebehu 12 mesiacov od dokončenia štúdia. Ak účastníci po dokončení štúdia nastúpili na povinnú vojenskú alebo civilnú službu, obdobie oprávnenosti sa predĺži o obdobie trvania tejto služby.[/fn] v inom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Oprávnené miesta

Miestom realizácie aktivity pre prizvaných expertov a učiteľov v profesijnom rozvoji je vždy organizácia, ktorá je prijímateľom grantu (vrátane členov konzorcia).

Dokumentácia vzdelávacích výstupov

V prípade pozvaných odborníkov musí byť vzdelávací program, ktorý poskytne odborník, dohodnutý s prijímateľskou organizáciou pred aktivitou. Po ukončení aktivity si prijímateľská organizácia musí ponechať vykonaný vzdelávací program ako dôkaz o ukončení aktivity.

V prípade prijatých učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji platia požiadavky opísané pre individuálne aktivity v rámci mobility učiacich sa.

Prípravné návštevy

Čo je prípravná návšteva?

Prípravná návšteva je návšteva perspektívnej hostiteľskej organizácie zamestnancami vysielajúcej organizácie, ktorej cieľom je lepšie pripraviť aktivitu v rámci mobility učiacich sa alebo zamestnancov.

Kedy možno zorganizovať prípravnú návštevu?

Každá prípravná návšteva musí byť riadne odôvodnená a musí slúžiť na zlepšenie inkluzívnosti, rozsahu a kvality aktivít v rámci mobility.

Prípravné návštevy možno napríklad organizovať na účely lepšej prípravy mobility účastníkov s nedostatkom príležitostí, na začatie výkonu práce v novej partnerskej organizácii alebo na prípravu dlhších aktivít v rámci mobility.

Prípravné návštevy sa môžu organizovať pri príprave akéhokoľvek druhu mobility učiacich sa alebo zamestnancov okrem „kurzov a školení“.

Kto sa môže zúčastniť na prípravnej návšteve?

Prípravné návštevy môžu vykonávať akékoľvek osoby, ktoré sú oprávnené zúčastniť sa na aktivitách v rámci mobility pre zamestnancov a ktoré sú zapojené do organizácie projektu.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu na prípravných návštevách súvisiacich s ich aktivitami podieľať učiaci sa, ktorí sa zúčastňujú na dlhodobej vzdelávacej mobilite, a účastníci s nedostatkom príležitostí, ktorí sa zúčastňujú na akomkoľvek type aktivity.

Na prípravnej návšteve sa môžu zúčastniť najviac tri osoby a na každú hostiteľskú organizáciu môže byť zorganizovaná najviac jedna prípravná návšteva.

Kde sa môže prípravná návšteva uskutočniť?

Prípravné návštevy sa uskutočňujú v priestoroch perspektívnej prijímajúcej organizácie alebo na akomkoľvek inom mieste, na ktorom sa majú uskutočniť plánované aktivity v rámci mobility. Pravidlá týkajúce sa miest realizácie aktivít v rámci mobility zamestnancov a učiacich sa platia aj pre prípravné návštevy v súvislosti s týmito aktivitami.

Krátkodobé projekty mobility žiakov a zamestnancov v sektore školského vzdelávania

Krátkodobé projekty mobility žiakov a zamestnancov predstavujú priamočiary a jednoduchý spôsob využitia programu Erasmus+. Ich účelom je umožniť organizáciám jednoducho zorganizovať zopár aktivít, a získať tak skúsenosti s programom.

Na zabezpečenie jednoduchosti sa v krátkodobých projektoch obmedzuje počet účastníkov a trvanie projektu. Formát je otvorený iba jednotlivým organizáciám, nie koordinátorom konzorcia. Akreditované organizácie nemôžu požiadať o krátkodobé projekty, pretože už majú trvalý prístup k financovaniu z programu Erasmus+.

Žiadosť o krátkodobé projekty obsahuje zoznam a opis aktivít, ktoré žiadateľská organizácia plánuje organizovať.

Kritériá oprávnenosti

Oprávnené organizácie: kto môže podať žiadosť?

Na podanie žiadosti sú oprávnené tieto [fn]organizácie[ft/]Vymedzenie oprávnených organizácií v každom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu stanoví príslušný vnútroštátny orgán, ktorý ho uverejní na webovom sídle príslušnej národnej agentúry spolu s relevantnými príkladmi.[/fn]:

 1. školy, ktoré poskytujú všeobecné predškolské, základné alebo stredoškolské [fn]vzdelávanie[ft/]Vrátane organizácií poskytujúcich vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve. Školy s osobitným postavením a pod dohľadom vnútroštátnych orgánov inej krajiny (napr. Lycée français alebo nemecké školy) budú pravdepodobne musieť podať žiadosť národnej agentúre krajiny vykonávajúcej dohľad. Presné informácie týkajúce sa jednotlivých prípadov poskytne národná agentúra v hostiteľskej krajine alebo v krajine príslušného vnútroštátneho orgánu. [/fn];
 2. miestne a regionálne subjekty verejného sektora, koordinačné orgány a ostatné organizácie, ktoré sa podieľajú na školskom vzdelávaní.

Organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore školského vzdelávania nemôžu požiadať o krátkodobé projekty.

Oprávnené krajiny

Žiadateľské organizácie musia byť zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Kde sa podáva žiadosť?

Žiadosti sa podávajú národnej agentúre krajiny, v ktorej je príslušná žiadateľská organizácia zriadená.

Termíny podania žiadosti

Prvé kolo (pre všetky národné agentúry): 20. februára, 12.00.00 h (poludnie bruselského času)

Druhé kolo: národné agentúry môžu rozhodnúť o poskytnutí druhého termínu (druhé kolo). V takom prípade národná agentúra informuje žiadateľov na svojom webovom sídle. Žiadatelia v druhom kole musia podať žiadosť o grant do 1. októbra, 12.00.00 h (poludnie bruselského času).

Dátumy začatia projektu

Projekty sa môžu začať v týchto dátumoch:

 • prvé kolo: od 1. júna do 31. decembra toho istého roka,
 • druhé kolo (ak sa otvorí): od 1. januára do 31. mája nasledujúceho roku.

Trvanie projektu

Od 6 do 18 mesiacov.

Počet žiadostí

V rámci jedného výberového kola môže organizácia požiadať iba o jeden krátkodobý projekt v sektore školského vzdelávania.

Organizácie, ktoré získajú grant na krátkodobý projekt v prvom kole žiadostí, nemôžu podať žiadosť v druhom kole rovnakej výzvy na predkladanie návrhov.

Za obdobie piatich po sebe nasledujúcich rokov môžu organizácie získať maximálne tri granty na krátkodobé projekty v sektore školského vzdelávania. Granty získané v rokoch 2014 – 2020 sa do tohto obmedzenia nezapočítavajú.

Oprávnené aktivity

Všetky typy aktivít v sektore školského vzdelávania. Podrobný zoznam a pravidlá sa nachádzajú v oddiele Aktivity.

Oprávnené sú také žiadosti, ktoré obsahujú aspoň jednu aktivitu v rámci mobility zamestnancov alebo učiacich sa.

Rozsah projektu

Žiadosť o krátkodobý projekt sa môže týkať maximálne 30 účastníkov aktivít v rámci mobility.

Prípravné návštevy a účasť sprevádzajúcich osôb sa do tohto obmedzenia nebudú započítavať.

Podporné organizácie

Podporná organizácia je organizácia pomáhajúca prijímateľskej organizácii s praktickými aspektmi realizácie projektu, ktoré sa netýkajú základných projektových úloh (vymedzených v štandardoch kvality programu Erasmus).

Každá organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa môže stať podpornou organizáciou. Rola a povinnosti podporných organizácií musia byť medzi týmito organizáciami a organizáciou prijímateľa formálne vymedzené. Podporná organizácia pôsobí pod dohľadom prijímateľskej organizácie, ktorá nesie konečnú zodpovednosť za výsledky a kvalitu realizovaných aktivít. Všetky príspevky podporných organizácií musia spĺňať štandardy kvality programu Erasmus.

Prijímajúce organizácie, ktoré poskytujú obsah vzdelávania a mentorstvo účastníkom prijímateľskej organizácie, sa nepovažujú za podporné organizácie, pokiaľ zároveň nepodporujú prijímateľa v iných úlohách riadenia projektu, ktoré bežne vykonáva vysielajúca organizácia.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Podané žiadosti budú posudzované systémom udeľovania bodov z celkového počtu 100 bodov na základe kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených ďalej a váhového rozdelenia. Na udelenie grantu sa budú zohľadňovať žiadosti, ktoré dosiahnu tieto minimálne počty bodov:

 • aspoň 60 bodov z celkového počtu 100 bodov a
 • aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každom z troch kritérií na vyhodnotenie návrhov.

Relevantnosť (maximálny počet bodov: 20)

Miera, do akej:

 • sú profil, skúsenosti a aktivity žiadateľa, ako aj cieľová skupina učiacich sa relevantné pre sektor školského vzdelávania,
 • je návrh projektu relevantný pre ciele akcie,
 • je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.
 • je návrh projektu relevantný pre tieto konkrétne priority:
  • podpora nových účastníkov a menej skúsených organizácií,
  • podpora účastníkov dlhodobej vzdelávacej mobility žiakov,
  • podpora účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Kvalita návrhu projektu (maximálny počet bodov: 50)

Miera, do akej:

 • ciele navrhovaného projektu jasne a konkrétne zohľadňujú potreby žiadateľskej organizácie, jej zamestnancov a učiacich sa,
 • sú navrhované aktivity vhodné na dosahovanie cieľov projektu,
 •  existuje jasný plán práce pre každú z navrhovaných aktivít,
 • projekt zahŕňa environmentálne udržateľné a zodpovedné postupy,
 • projekt zahŕňa využívanie digitálnych nástrojov (najmä nástroja eTwinning) a vzdelávacích metód na doplnenie aktivít v rámci fyzickej mobility a zlepšenie spolupráce s prijímateľskými partnerskými organizáciami.

Kvalita nadväzujúcich opatrení (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • žiadateľ zrozumiteľne vymedzil úlohy a povinnosti pri realizácii aktivít v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus,
 • žiadateľ navrhol konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov aktivít v rámci mobility do bežnej práce organizácie,
 • žiadateľ navrhol vhodný spôsob hodnotenia výstupov projektu,
 • žiadateľ navrhol konkrétne a účinné kroky na oznámenie výsledkov projektu v žiadateľskej organizácii, výmenu výsledkov s ostatnými organizáciami a verejnosťou a verejné priznanie financovania z prostriedkov Európskej únie.

Akreditované projekty mobility žiakov a zamestnancov v sektore školského vzdelávania

Organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore školského vzdelávania môžu požiadať o financovanie v rámci osobitnej oblasti financovania, ktorá je k dispozícii len pre nich. Žiadosti vychádzajú z predchádzajúceho schváleného plánu pre Erasmus, preto sa nevyžaduje podrobný zoznam a opis plánovaných aktivít. Namiesto toho sa žiadosti zameriavajú na odhad rozpočtu potrebného na ďalší súbor aktivít.

Kritériá oprávnenosti

Oprávnené organizácie: kto môže podať žiadosť?

Žiadatelia musia mať v deň začiatku projektu platnú akreditáciu na Erasmus v sektore školského vzdelávania.

Konzorcium pre mobilitu

Organizácie s akreditáciou na Erasmus pre koordinátorov konzorcia pre mobilitu musia požiadať o formát konzorcia pre mobilitu.

V rámci žiadosti sa musí predložiť zoznam členov konzorcia pre mobilitu, ktorý musí obsahovať okrem koordinátora minimálne jednu členskú organizáciu.

Členom konzorcia pre mobilitu sa môže stať každá organizácia spĺňajúca kritériá oprávnenosti na akreditáciu na Erasmus v rovnakej oblasti. Všetky plánované členské organizácie konzorcia musia byť z rovnakého členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu ako koordinátor konzorcia pre [fn]mobilitu[ft/]Školy s osobitným postavením a pod dohľadom vnútroštátnych orgánov inej krajiny (napr. Lycée français alebo nemecké školy) sa môžu stať členmi konzorcií pre mobilitu vedených organizáciami akreditovanými národnou agentúrou v krajine vykonávajúcej dohľad, v ktorej sídli daná škola. Nemôžu sa však zároveň zúčastniť na projektoch riadených národnými agentúrami v dvoch rôznych krajinách. Konzorcium pre mobilitu, ktoré zahŕňa školy v uvedenom osobitnom postavení, nemôže organizovať aktivity v rámci mobility medzi rôznymi organizáciami v konzorciu, ani aktivity v rámci mobility učiacich sa alebo zamestnancov, ak je cieľovou krajinou krajina národnej agentúry vykonávajúcej dohľad.[/fn].

Členovia konzorcia nemusia mať akreditáciu na Erasmus.

Organizácie, ktoré sú súčasťou konzorcia pre mobilitu, môžu v rámci jednej výzvy na predkladanie návrhov získať finančné prostriedky na realizáciu maximálne dvoch dohôd o grante v kľúčovej akcii 1 v sektore školského vzdelávania. Školské organizácie, ktoré získajú grant na krátkodobý alebo akreditovaný projekt, sa teda môžu stať členom len jedného konzorcia pre mobilitu v sektore školského vzdelávania. Ostatné organizácie sa môžu stať členmi maximálne dvoch konzorcií pre mobilitu.

Kde sa podáva žiadosť?

Žiadosti sa podávajú národnej agentúre krajiny, v ktorej je príslušná žiadateľská organizácia zriadená.

Termín podania žiadosti

20. februára, 12.00.00 h (poludnie bruselského času)

Dátum začatia projektu

1. júna toho istého roka.

Trvanie projektu

Počiatočné trvanie všetkých akreditovaných projektov bude 15 mesiacov. V odôvodnených prípadoch môžu prijímatelia požiadať o predĺženie svojho projektu na celkovú dĺžku trvania 24 mesiacov. Predĺženia sa uskutočnia po uplynutí 12 mesiacoch od realizácie, pokiaľ národná agentúra nerozhodne inak.

Počet žiadostí

Akreditované organizácie môžu podať v rámci výberového kola len jednu žiadosť.

Oprávnené aktivity

Všetky typy aktivít v sektore školského vzdelávania. Podrobný zoznam a pravidlá sa nachádzajú v oddiele Aktivity.

Oprávnené sú také žiadosti, ktoré obsahujú aspoň jednu aktivitu v rámci mobility zamestnancov alebo učiacich sa.

Rozsah projektu

Počet účastníkov akreditovaných projektov nie je obmedzený, platia len obmedzenia stanovené vo fáze prideľovania rozpočtových prostriedkov.

Pridelenie rozpočtových prostriedkov

Kvalita plánu pre Erasmus vypracovaného žiadateľom sa posúdila vo fáze predloženia žiadosti o akreditáciu, a preto sa vo fáze prideľovania rozpočtových prostriedkov nevykoná žiadne posúdenie kvality. Financovanie sa poskytne všetkým oprávneným žiadostiam o grant.

Výška poskytnutého grantu bude závisieť od viacerých faktorov:

 • od celkového rozpočtu dostupného na pridelenie akreditovaným žiadateľom, 
 • od požadovaných aktivít (vrátane odhadovaného rozpočtu potrebného na ich realizáciu),
 • od základnej a maximálnej výšky grantu,
 • od týchto kritérií prideľovania rozpočtových prostriedkov: výkonnosť žiadateľa, politické priority a geografická vyváženosť (ak ich národná agentúra uplatňuje).

Podrobné pravidlá týkajúce sa grantov v základnej a maximálnej výške, bodové hodnotenie kritérií prideľovania rozpočtových prostriedkov, váhu každého kritéria, metódu pridelenia rozpočtových prostriedkov a rozpočet, ktorý je dostupný na akreditované projekty, zverejní národná agentúra pred uzávierkou výzvy.

Pravidlá financovania

Nasledujúce pravidlá financovania platia pre krátkodobé projekty a akreditované projekty mobility žiakov a zamestnancov v školskom vzdelávaní.

Rôzne rozpočtové kategórie sú od seba nezávislé: pre každého jednotlivého účastníka môže prijímateľ požiadať o všetky oprávnené príspevky na jednotku alebo len o niektoré z nich (ak je zvyšok nákladov pokrytý iným spôsobom). Finančné prostriedky získané z programu Erasmus+ môže doplniť samotná prijímateľská organizácia, môžu sa doplniť z iných fondov EÚ, darov alebo prostredníctvom príspevkov účastníkov. Ak prijímateľ žiada o príspevky účastníkov, musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami štandardov kvality programu Erasmus. Tieto príspevky najmä nesmú vytvárať prekážky pre začlenenie účastníkov s nedostatkov príležitostí.

Rozpočtová kategória - Organizačná podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady priamo súvisiace s realizáciou projektu, na ktoré sa nevzťahujú iné kategórie nákladov.

Napríklad: príprava (pedagogická, medzikultúrna a iná), mentorstvo, monitorovanie a podpora účastníkov počas mobility, služby, nástroje a zariadenia potrebné na realizáciu projektu, virtuálne prvky v zmiešaných aktivitách, uznanie vzdelávacích výstupov, výmena výsledkov a viditeľnosť financovania z prostriedkov Európskej únie pre verejnosť.

Organizačná podpora sa týka nákladov, ktoré vznikli vysielajúcej aj prijímajúcej organizácii (okrem prípadu mobility zamestnancov na účely absolvovania kurzov a školení). Na rozdelení udeleného grantu sa obidve organizácie dohodnú.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov.

Suma

100 EUR:

 • na žiaka v rámci skupinovej mobility,
 • na účastníka mobility zamestnancov na účely absolvovania kurzov a odbornej prípravy,
 • na prizvaného experta,
 • na učiteľa alebo pedagóga v profesijnom rozvoji absolvujúceho stáž.

350 EUR; 200 EUR po sto účastníkoch rovnakého typu aktivity:

 • na účastníka krátkodobej vzdelávacej mobility žiakov,
 • na účastníka mobility zamestnancov na účely pozorovania pri práci a výučbových pobytov alebo pobytov v rámci odbornej prípravy.

500 EUR:

 • na účastníka dlhodobej vzdelávacej mobility žiakov.

Rozpočtová kategória - Cestovné náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Príspevok na cestovné náklady účastníkov a sprevádzajúcich osôb z miesta ich pôvodu do miesta realizácie aktivity a späť.

Navyše: príspevok na cestovné náklady účastníkov a sprevádzajúcich osôb z miesta ich pôvodu do miesta konania školenia pred odchodom pre žiakov zúčastňujúcich sa na dlhodobej mobilite, a späť.

V prípade vzdialenosti menej ako 500 km bude účastník spravidla cestovať dopravnými prostriedkami s nízkymi emisiami.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadateľ musí uviesť vzdušnú vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom realizácie [fn]aktivity[ft/]Ak je napr. osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km).[/fn] vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej [fn]Európskou komisiou[ft/]http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm.[/fn].

Suma

Cestovné vzdialenosti

Zelené cestovanie

Iné ako zelené cestovanie

10 – 99 km

56 EUR

28 EUR

100 – 499 km

285EUR

211 EUR

500 – 1999 km

417 EUR

309EUR

2 000 – 2 999 km:

535 EUR

395 EUR

3 000 – 3 999 km

785 EUR

580 EUR

4 000 – 7 999 km

1 180 EUR

1 180 EUR

8 000 km alebo viac

1 735 EUR

1 735 EUR

Rozpočtová kategória - Individuálna podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na účastníkov a sprevádzajúce osoby spojené s [fn]pobytom[ft/]V prípade sprevádzajúcich osôb sa uplatňujú sadzby pre zamestnancov. Vo výnimočných prípadoch, ak sprevádzajúca osoba musí zostať v zahraničí dlhšie ako 60 dní, sa jej uhradia náklady spojené s pobytom po 60. dni z rozpočtovej položky Podpora inklúzie.[/fn] počas aktivity.

V prípade potreby: do nákladov spojených s pobytom sa môže započítať aj čas potrebný na cestovanie pred aktivitou a po nej v maximálnej dĺžke dva dni v prípade účastníkov a sprevádzajúcich osôb, ktorí získali cestovný grant na iné ako zelené cestovanie, a maximálne šesť dní na cestovanie v prípade grantu na zelené cestovanie.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu osôb, dĺžky pobytu a prijímajúcej [fn]krajiny[ft/]Skupiny prijímajúcich krajín:

skupina krajín 1: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko, Taliansko

skupina krajín 2: Česko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Malta, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko

skupina krajín 3: Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko[/fn].

Suma

Kategória účastníkov

Skupina krajín 1

Skupina krajín 2

Skupina krajín 3

Zamestnanci

107 – 191 EUR

95 – 169 EUR

84 – 148 EUR

Žiaci

48 – 85 EUR

41 – 74 EUR

36 – 64 EUR

Uvedené hodnoty predstavujú povolené rozsahy základných sadzieb na jeden deň aktivity. V rámci týchto rozsahov každá národná agentúra rozhodne o presných základných sadzbách pre projekty, ktoré riadi, a tieto informácie zverejní na svojom webovom sídle.

Základná sadzba je splatná do 14. dňa aktivity (vrátane dní na cestovanie). Od 15. dňa sa splatná sadzba bude rovnať 70 % základnej sadzby. Splatné sadzby sa zaokrúhlia na najbližšie celé euro.

Rozpočtová kategória - Podpora inklúzie

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Podpora inklúzie pre organizácie: Náklady súvisiace s organizáciou aktivít v rámci mobility pre účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Suma

125 EUR na účastníka

Podpora inklúzie pre účastníkov: Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a sprevádzajúcimi osobami (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora). Podporu inklúzie možno poskytnúť aj zamestnancom s nedostatkom príležitostí, ktorí prevezmú úlohu sprevádzajúcich osôb alebo sa zúčastnia prípravnej návštevy.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Suma

100 % oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória - Prípravné návštevy

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Cestovné náklady a náklady spojené s pobytom týkajúce sa účasti na prípravnej návšteve.

Mechanizmus financovania: jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov.

Suma

680 EUR na účastníka s maximálnym počtom troch účastníkov na jednu návštevu.

Rozpočtová kategória - Poplatky za kurzy

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady v rámci formátov mobility zamestnancov na zápisné do kurzov a odbornej prípravy.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe trvania aktivity.

Suma

80 EUR na účastníka na deň; jeden zamestnanec môže získať v rámci jednej dohody o grante maximálne 800 EUR na poplatky za kurzy.

Rozpočtová kategória - Jazyková podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na zabezpečenie materiálov na výučbu jazykov a odbornú prípravu účastníkov, ktorí si potrebujú zlepšiť znalosť jazyka používaného pri štúdiu alebo odbornej príprave počas aktivity.

Na jazykovú podporu sú oprávnení účastníci týchto typov aktivít: pozorovanie pri práci, výučbové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy, krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov a dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov.

Podpora sa vypláca len vtedy, ak účastník nemôže získať online jazykovú podporu z dôvodu nedostupnosti požadovaného jazyka alebo úrovne alebo z dôvodu konkrétnych prekážok, ktorým čelia účastníci s nedostatkom príležitostí. Uvedené podmienky sa nevzťahujú na posilnenú podporu poskytovanú účastníkom dlhodobej vzdelávacej mobility žiakov.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov.

Suma

150 EUR na účastníka.

Okrem toho: 150 EUR na posilnenú jazykovú podporu na účastníka dlhodobej vzdelávacej mobility žiakov.

Rozpočtová kategória - Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Vysoké cestovné náklady účastníkov a sprevádzajúcich osôb, ktoré nemožno uhradiť v rámci kategórie štandardného cestovania v dôsledku geografickej odľahlosti alebo iných prekážok. V prípade uznania nahradia mimoriadne náklady spojené s vysokými cestovnými nákladmi podporu na cestovné náklady na základe jednotkových nákladov.

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť. Vyššie cestovné náklady sa uznávajú v prípadoch, keď podpora pri cestovaní vychádzajúca z jednotkových nákladov nepokrýva 70 % cestovných nákladov účastníkov.

Suma

Náklady na finančnú záruku: 80 % oprávnených nákladov

Vysoké cestovné náklady: 80 % oprávnených cestovných nákladov

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia: 100 % oprávnených nákladov.                   

Tagged in:  Pedagogickí pracovníci