Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Slovník pojmov - Všeobecné pojmy

Sprevádzajúca osoba

Sprevádzajúca osoba je osoba sprevádzajúca účastníkov (učiacich sa, vzdelávajúcich sa dospelých alebo zamestnancov/pracovníkov s mládežou) pri aktivite v rámci mobility, ktorej úlohou je zaistiť bezpečnosť, poskytovať podporu a pomoc a uľahčovať účinné vzdelávanie počas mobility. Sprevádzajúca osoba môže sprevádzať účastníkov s nedostatkom príležitostí alebo maloleté a neplnoleté osoby s nedostatkom skúseností mimo ich vlastnej krajiny.

Akreditácia

Postup, ktorým sa zabezpečuje, že organizácie, ktoré chcú získať financovanie v rámci akcie programu Erasmus+, dodržiavajú súbor kvalitatívnych štandardov alebo predpokladov vymedzených Európskou komisiou pre príslušnú akciu.

Prepojený subjekt

Za prepojené subjekty sa môžu (v súlade s článkom 187 nariadenia o rozpočtových pravidlách) považovať tieto subjekty:

  • právne subjekty s právnym alebo kapitálovým prepojením na prijímateľov, pričom toto prepojenie nie je obmedzené na danú akciu, ani vytvorené výlučne na účely jej vykonávania,
  • niekoľko subjektov, ktoré spĺňajú kritériá udeľovania grantov a spolu tvoria jeden subjekt, ktorý možno považovať za jediného prijímateľa, a to aj ak je osobitne zriadený na účely realizácie akcie.

Prepojené subjekty musia spĺňať kritériá oprávnenosti a v relevantných prípadoch aj podmienky účasti platné pre žiadateľov, pričom nesmú spĺňať kritériá vylúčenia.

Žiadateľ

Účastnícka organizácia alebo neformálna skupina mladých ľudí, ktorá podáva žiadosť o grant. Žiadatelia môžu žiadať buď individuálne, alebo v mene iných organizácií zapojených do projektu. V druhom prípade je žiadateľ zároveň koordinátorom.

Termín podania žiadosti

Konečný dátum, do ktorého sa musí formulár žiadosti podať národnej alebo výkonnej agentúre, aby sa žiadosť považovala za oprávnenú.

Pridružení partneri

Pridružení partneri sú partneri z verejného alebo súkromného sektora, ktorí prispievajú k realizácii konkrétnych úloh/aktivít v rámci projektu alebo podporujú presadzovanie a udržateľnosť projektu, ktorí sa však z hľadiska správy zmlúv nepovažujú za prijímateľov a nezískavajú žiadne finančné prostriedky z programu v rámci projektu (nemajú právo účtovať náklady či požadovať príspevky).

Základné zručnosti

Gramotnosť, matematika, veda a technológia; tieto zručnosti tvoria súčasť kľúčových kompetencií.

Prijímateľ

Po schválení udelenia grantu na projekt v rámci programu Erasmus+ sa žiadajúca organizácia na základe podpísania zmluvy s národnou alebo výkonnou agentúrou, ktorá projekt vybrala, stáva prijímateľom. Ak bola žiadosť podaná v mene iných účastníckych organizácií, partneri sa môžu stať spoluprijímateľmi grantu.

Zmiešaná mobilita

Kombinácia fyzickej mobility a virtuálneho prvku, ktorý uľahčuje kolaboratívnu vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu online.

Výzva na predkladanie návrhov

Výzva uverejnená Komisiou alebo v jej mene na predloženie návrhu akcie, ktorá zodpovedá sledovaným cieľom a spĺňa požadované podmienky, v stanovenom termíne. Výzvy na predkladanie návrhov sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie (sérii C) a/alebo na príslušných webových sídlach Komisie, národnej alebo výkonnej agentúry.

Osvedčenie

V kontexte programu Erasmus+ ide o dokument vydávaný osobe, ktorá dokončila vzdelávaciu aktivitu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, prípadne mládeže. Potvrdzuje sa ním účasť účastníka na aktivite a v prípade potreby aj jeho vzdelávacie výstupy.

Chyba v písaní

Menšia chyba alebo nepozornosť nezámerne spôsobená v dokumente, ktorou sa mení jeho význam, ako je preklep či nezámerné doplnenie alebo vynechanie slova, slovného spojenia alebo číslice.

Spolufinancovanie

Zásada, z ktorej vyplýva, že časť nákladov na projekt podporený z prostriedkov EÚ musí znášať prijímateľ alebo sa musí hradiť z iných externých príspevkov, ako je grant EÚ.

Spoločnosť

Právnické osoby zriadené podľa občianskeho alebo obchodného práva, ktorými môžu byť družstvá a iné neziskové právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje verejné alebo súkromné právo.

Konzorcium

Dve alebo viaceré účastnícke organizácie, ktoré spolupracujú na príprave, realizácii a nadväzujúcich opatreniach projektu alebo aktivity v rámci projektu. Konzorcium môže byť národné (čiže pozostávajúce z organizácií zriadených v tej istej krajine) alebo medzinárodné (pozostávajúce z účastníckych organizácií z rôznych krajín).

Koordinátor/koordinačná organizácia

Účastnícka organizácia žiadajúca o grant v rámci programu Erasmus+ v mene konzorcia alebo partnerských organizácií.

Koordinátor má osobitné povinnosti stanovené v zmluve o grante.

Kurzy a školenia

Aktivity zamerané na rozvoj odborných kompetencií učiteľa, školiteľa alebo iných zamestnancov v rámci štruktúrovaného vzdelávacieho programu so zdokumentovanými vzdelávacími výstupmi na individuálnej úrovni, ktoré vykonávajú profesionálni školitelia alebo iní kvalifikovaní odborníci. Aktivity môžu mať rôzne formy, ako je učenie sa v triede, workshopy, učenie sa praxou atď.

Digitálna kompetencia

Zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Jej súčasťou je informačná a dátová gramotnosť, komunikácia a spolupráca, mediálna gramotnosť, tvorba digitálneho obsahu (vrátane programovania), bezpečnosť (vrátane digitálnej pohody a kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti), otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie.

Podnik

Akýkoľvek podnik zapojený do hospodárskej činnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, právnu formu alebo hospodárske odvetvie, v ktorom pôsobí.

EKR (európsky kvalifikačný rámec)

Spoločný európsky referenčný nástroj, ktorý slúži ako pomôcka na porovnávanie rôznych systémov vzdelávania a odbornej prípravy a ich úrovní. Jeho cieľom je zlepšiť transparentnosť, porovnateľnosť a prenosnosť kvalifikácií v rámci Európy a zároveň podporovať mobilitu zamestnancov a učiacich sa a uľahčiť im celoživotné vzdelávanie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady 2008/C 111/01.

ESCO (viacjazyčná Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní)

V 25 európskych jazykoch sa v nej identifikujú a kategorizujú zručnosti, kompetencie, kvalifikácie a povolania relevantné pre trh práce EÚ, ako aj vzdelávanie a odborná príprava. Tento systém obsahuje profily povolaní so zobrazením vzťahov medzi povolaniami, zručnosťami, kompetenciami a kvalifikáciami. Klasifikácia ESCO bola vypracovaná v otvorenom IT formáte a každý ju môže používať bezplatne.

Zriadený/usadený

Týka sa organizácie alebo subjektu, ktorý spĺňa určité vnútroštátne podmienky (registrácia, oznámenie, uverejnenie atď.) na získanie oficiálneho uznania zo strany príslušného vnútroštátneho orgánu. V prípade neformálnej skupiny mladých ľudí má z hľadiska oprávnenosti na získanie grantu v rámci programu Erasmus+ rovnaké účinky oprávnený pobyt jej zákonného zástupcu.

Europass

Online platforma Europass ako akcia v rámci európskeho programu v oblasti zručností jednotlivcom a organizáciám ponúka internetové nástroje a informácie týkajúce sa možností vzdelávania, kvalifikačných rámcov a kvalifikácií, usmernenia, informovanosť pre oblasť zručností, nástroje na sebahodnotenie a možnosti zdokumentovania zručností a kvalifikácií, ako aj prepojenie so vzdelávacími a pracovnými príležitosťami.

Platforma Europass okrem toho ponúka nástroje a softvér na podporu digitálne podpísaných certifikátov, ako bolo oznámené v akčnom pláne digitálneho vzdelávania. Platforma je prepojená s vnútroštátnymi zdrojmi údajov o vzdelávacích príležitostiach a s vnútroštátnymi databázami alebo registrami kvalifikácií.

Európska MVO

Na účely tohto programu ide o MVO, ktoré pôsobia prostredníctvom formálne uznanej štruktúry zloženej z európskeho orgánu/sekretariátu, ktorý je aspoň jeden rok v súlade so zákonom zriadený v krajine programu Erasmus+, a z vnútroštátnych organizácií/pobočiek aspoň v deviatich krajinách programu Erasmus. Tieto vnútroštátne organizácie/pobočky musia:

  • mať preukázané štatutárne prepojenie na európsky orgán/sekretariát,
  • pôsobiť v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže,
  • vykonávať aktivity na podporu vykonávania politík EÚ v jednej z týchto oblastí.

Okrem toho:

  • Európske MVO pôsobiace v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy musia vyvíjať aktivity aspoň v jednej z týchto oblastí: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, školské vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vzdelávanie dospelých a zaoberať sa aspoň jednou významnou medzisektorovou prioritnou oblasťou: inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie v záujme sociálnej inklúzie, digitálne vzdelávanie, vzdelávanie v záujme zelenej a ekologickej transformácie.
  • Európske MVO v oblasti mládeže pôsobia predovšetkým aspoň v jednej z týchto oblastí: participácia mládeže, dobrovoľníctvo mládeže, práca s mládežou a začleňovanie mladých ľudí. Európske MVO pôsobiace v oblasti mládeže musia riadiť aktivity na podporu realizácie základných oblastí v rámci stratégie EÚ pre mládež vrátane cieľov v oblasti mládeže.

Žiadateľ, ktorý podáva žiadosť prvýkrát

je každá organizácia alebo inštitúcia, ktorá v posledných siedmich rokoch nedostala podporu v postavení koordinátora (žiadateľa) projektu v rámci daného typu akcie, na ktorý sa poskytuje podpora v rámci tohto programu alebo predchádzajúceho programu.

Vyššia moc

Nepredvídateľná výnimočná situácia alebo udalosť mimo kontroly účastníka, ktorú nemožno pripísať chybe ani nedbanlivosti z jeho strany.

Zelené zručnosti

Zásadné zručnosti potrebné pre prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré môžu byť všeobecné, ako napríklad udržateľné poľnohospodárstvo, ochrana pôdy, využívanie energie a znižovanie odpadu, alebo odbornejšie, ako sú vedomosti o energii z obnoviteľných zdrojov.

Zelené cestovanie

Zelené cestovanie je vymedzené ako cestovanie, pri ktorom sa na hlavnú časť cesty používajú nízkoemisné dopravné prostriedky, ako sú autobusy alebo vlaky, resp. ekologický spôsob prepravy, napr. spoločná cesta na jednom aute (car-pooling).

Informálne učenie sa

Informálne učenie sa je vzdelávanie počas každodenných aktivít, v práci, s partnermi atď. Ide hlavne o učenie sa na základe vlastných skúseností, ktoré nie je organizované ani štruktúrované z hľadiska cieľov, času ani podpory učenia sa; z hľadiska učiaceho sa môže byť nezámerné. V sektore mládeže môže informálne učenie sa prebiehať v rámci mládežníckych iniciatív a skupinových partnerských diskusií, prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít a v mnohých ďalších situáciách.

Medzinárodný

V kontexte programu Erasmus+ ide o rozmer akejkoľvek aktivity, do ktorej je zapojená aspoň jedna programová krajina a aspoň jedna partnerská krajina.

Pozorovanie pri práci (praktická vzdelávacia skúsenosť)

Pobyt v partnerskej organizácii v inej krajine, ktorého cieľom je prostredníctvom participatívneho pozorovania získať odbornú prípravu sledovaním každodennej práce odborníkov z praxe v prijímajúcej organizácii, vymieňať si osvedčené postupy, nadobudnúť zručnosti a vedomosti a/alebo nadväzovať dlhodobé partnerstvá.

Kľúčové kompetencie

Základný súbor vedomostí, zručností a postojov, ktoré každý jednotlivec potrebuje na osobné naplnenie a rozvoj, aktívne občianstvo, sociálnu inklúziu a zamestnanie, ako sa opisujú v odporúčaní Rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie.

Vzdelávacia mobilita

Účasť na aktivite zameranej na štúdium, odbornú prípravu alebo neformálne vzdelávanie, či informálne učenie sa, v rámci ktorej je potrebné sa na určité obdobie fyzicky premiestniť do inej krajiny, ako je krajina pobytu, pričom sa toto obdobie môže kombinovať s obdobím virtuálnej účasti. Môže mať formu pracovnej stáže, učňovskej prípravy, mládežníckej výmeny, výučby alebo účasti na aktivite profesijného rozvoja a môže zahŕňať prípravné aktivity, ako je odborná príprava v jazyku prijímajúcej krajiny, ako aj aktivity v rámci vysielania, prijímania a nadväzujúcich opatrení.

Vzdelávacie výstupy

Vyjadrenia o tom, čo učiaci sa vie, chápe a je schopný robiť po skončení procesu vzdelávania. Sú vymedzené z hľadiska vedomostí, zručností a kompetencií.

Zástupca vymenovaný právnym subjektom (LEAR)

Okrem potvrdenia registrácie organizácie v registri účastníkov sa vyžaduje, aby jej právni zástupcovia vymenovali zástupcu vymenovaného právnym subjektom (LEAR). Úloha zástupcu LEAR je kľúčová: po potvrdení Komisiou je zástupca LEAR oprávnený:

• spravovať právne a finančné informácie o organizácii,

• spravovať prístupové práva osôb v organizácii (ale nie na úrovni projektu),

• vymenúvať zástupcov organizácie na účely elektronického podpisovania zmlúv o grante (tzv. právni signatári – Legal Signatories – LSIGN) alebo finančných výkazov (tzv. finanční signatári – Financial Signatories – FSIGN) prostredníctvom portálu financovania a ponúk.

Všetky kroky na potvrdenie zástupcu LEAR sa vysvetľujú na portáli financovania a ponúk.

Menej skúsená organizácia

je každá organizácia alebo inštitúcia, ktorá nedostala podporu v rámci daného typu akcie, na ktorý sa poskytuje podpora v rámci tohto programu alebo v rámci predchádzajúceho programu, viac než dvakrát za posledných sedem rokov. Táto kategória v sebe zahŕňa kategóriu žiadateľa, ktorý podáva žiadosť prvýkrát, ako sa vymedzuje v predchádzajúcom texte.

Celoživotné vzdelávanie

Všetky formy všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ktoré človek absolvuje počas života a ktorých výsledkom je zlepšenie vedomostí, zručností a kompetencií alebo zapojenie sa do spoločnosti z osobného, občianskeho, kultúrneho, spoločenského hľadiska a/alebo hľadiska zamestnania. Patria k nim aj poskytovanie profesijnej orientácie a poradenstva.

Začínajúca organizácia

je každá organizácia alebo inštitúcia, ktorá v minulosti nedostala podporu v rámci daného typu akcie podporovaného prostredníctvom tohto programu alebo predchádzajúceho programu, a to ani ako koordinátor, ani ako partner.

Mikrocertifikát

Mikrocertifikát je uznávaný dôkaz o vzdelávacích výstupoch, ktorý získal učiaci sa na základe krátkej skúsenosti v oblasti vzdelávania, podľa transparentných štandardov a požiadaviek a po posúdení.

Dôkazom je úradne osvedčená listina, v ktorej sa uvádza meno držiteľa, dosiahnuté vzdelávacie výstupy, metodika hodnotenia, certifikačný orgán a v prípade potreby úroveň kvalifikačného rámca a získané kredity. Mikrocertifikáty má v držbe učiaci sa, je možné ich sprístupňovať, sú prenosné a môžu sa kombinovať do väčších certifikátov alebo kvalifikácií.

Zmluva o mobilite/štúdiu

Zmluva medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou a účastníkmi, v ktorej sa vymedzujú ciele a obsah obdobia mobility s cieľom zabezpečiť jeho relevantnosť a kvalitu. Na jej základe môže prijímajúca organizácia takisto uznať obdobie strávené v zahraničí.

Mesiac

V kontexte programu Erasmus+ a na účely výpočtu grantov má mesiac 30 dní.

MOOC

Skratka označujúca „hromadný otvorený online kurz“. Typ kurzu, ktorý sa celý absolvuje online, je bezplatne prístupný každému bez potreby vstupnej kvalifikácie či iných obmedzení. Počet účastníkov býva často vysoký. Tieto kurzy môžu mať osobné prvky, napr. stretnutia s miestnymi účastníkmi, a formálne hodnotenie, zvyčajne sa však pri nich využíva partnerské preskúmanie, sebahodnotenie a automatické známkovanie. Kurzy MOOC sa uskutočňujú v mnohých podobách, zameriavajú sa na konkrétne sektory, cieľové skupiny (napr. na odbornú prípravu, učiteľov atď.) alebo metódy výučby. Kurzy MOOC financované v rámci programu Erasmus+ musia byť otvorené všetkým a účasť, ako aj osvedčenie či potvrdenie o účasti musia byť pre všetkých účastníkov bezplatné. Požiadavka na otvorený prístup k vzdelávacím zdrojom platí pre kurzy MOOC a ďalšie úplné kurzy.

Neformálne vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje mimo formálneho vzdelávacieho učebného plánu. Je založené na participatívnom prístupe zameranom na učiacich sa, ktorí ho absolvujú dobrovoľne, a je preto úzko späté s potrebami, cieľmi a záujmami mladých ľudí. Keďže poskytuje ďalší zdroj a nové formy vzdelávania, takéto aktivity sú dôležitým prostriedkom aj na zlepšenie úrovne formálneho vzdelania a odbornej prípravy, na riešenie problematiky mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, alebo mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ako aj na boj proti sociálnemu vylúčeniu.

Profil povolania

Súbor zručností, kompetencií, vedomostí a kvalifikácií, ktorý je zvyčajne potrebný pre konkrétne povolanie.

OID

Identifikačné číslo organizácie (OID) slúži ako jedinečný identifikátor vašej organizácie medzi všetkými organizáciami, ktoré sa zúčastňujú na akciách programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity riadených národnými agentúrami. Identifikačné číslo organizácie môžete použiť pri podávaní žiadosti o akreditáciu alebo grant v rámci akcií programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity riadených národnými agentúrami.

Otvorený prístup

Všeobecná koncepcia otvoreného uverejňovania materiálov konkrétneho druhu, t. j. tak, aby boli prístupné čo najširšej skupine používateľov a na čo najširšie využitie. Program Erasmus+ obsahuje požiadavku na otvorený prístup k vzdelávacím zdrojom a podporuje sa v ňom otvorený prístup k výsledkom a údajom výskumu.

Otvorené vzdelávacie zdroje (OVZ)

Vzdelávacie materiály všetkého druhu (napr. učebnice, pracovné zošity, plány hodín, inštruktážne videá, celé online kurzy, vzdelávacie hry), ktoré možno bez obmedzení využívať, upravovať a vymieňať. OVZ sú vydané buď v rámci otvorenej licencie, alebo sa nachádzajú na verejnej doméne (t. j. skončila sa im ochrana autorských práv). Bezplatné materiály, ktoré nemožno upravovať a poskytovať verejnosti, nie sú OVZ.

Otvorená licencia

Spôsob, akým držitelia autorských práv (tvorcovia alebo iní držitelia práv) udeľujú širokej verejnosti právne povolenie používať ich diela. V rámci požiadavky programu Erasmus+ na otvorený prístup sa musí v každej otvorenej licencii povoľovať aspoň používanie, úprava a distribúcia. Otvorená licencia by sa mala uvádzať priamo na diele alebo všade tam, kde sa dielo distribuuje. Vzdelávacie materiály s otvorenou licenciou sa nazývajú otvorené vzdelávacie zdroje (OVZ).

Účastníci

Účastníci programu Erasmus+ sú jednotlivci, ktorí sa v plnej miere zapájajú do projektu a ktorí môžu získať časť grantu Európskej únie na úhradu svojich nákladov na účasť (najmä cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom).

Účastnícka organizácia

Organizácia alebo neformálna skupina mladých ľudí zapojená do projektu v rámci programu Erasmus+ buď ako žiadateľ, alebo partner.

Partnerská organizácia

Partnerská organizácia je organizácia, ktorá je oficiálne zapojená do projektu (spoluprijímateľ), ale nezohráva úlohu žiadateľa.

Partnerské krajiny

Krajiny, ktoré sa v plnej miere nezúčastňujú programu Erasmus+, ale môžu sa (ako partneri alebo žiadatelia) zúčastňovať na určitých akciách programu. Zoznam partnerských krajín programu Erasmus+ sa uvádza v časti A tohto sprievodcu v oddiele Kto sa môže zúčastniť na programe Erasmus+.

Partnerstvo

Dohoda, ktorú uzavrela skupina inštitúcií alebo organizácií s cieľom vykonávať spoločné aktivity a projekty.

Účastník s nedostatkom príležitostí

Osoby s nedostatkom príležitostí sú osoby, ktoré z ekonomických, sociálnych, kultúrnych, geografických alebo zdravotných príčin, z dôvodu migrantského pôvodu alebo z dôvodov ako zdravotné postihnutie či ťažkosti vo vzdelávaní, ako aj z iných dôvodov vrátane takých, ktoré môžu spôsobovať diskrimináciu podľa článku 21 Charty základných práv Európskej únie, čelia prekážkam, ktoré im bránia v účinnom prístupe k príležitostiam v rámci programu.

Partnerské učenie sa

Aktivita spočívajúca vo vzájomnom učení sa, ktorá je prospešná pre všetky strany a zahŕňa výmenu vedomostí, nápadov a skúseností medzi účastníkmi. Postupy partnerského učenia sa umožňujú spoluprácu s ostatnými účastníkmi, ich rovesníkmi, ako aj účasť na aktivitách, v rámci ktorých sa môžu navzájom učiť a plniť ciele v oblasti vzdelávania, ako aj profesijného a/alebo osobného rozvoja.

Prípravná návšteva

Návšteva v krajine prijímajúcej organizácie pred začiatkom aktivít v rámci mobility, ktorej cieľom je pripraviť a zabezpečiť vysokú kvalitu daných aktivít. Môže ísť o úlohy týkajúce sa administratívnych podmienok a budovania dôvery a porozumenia medzi zapojenými organizáciami.

Profesijný rozvoj

Proces posilňovania odborných schopností účastníkov (učiacich sa a zamestnancov) rozvíjaním kompetencií a odborných znalostí a nadobúdaním nových zručností, ktoré sa zvyčajne stanovia na základe analýzy potrieb rozvoja. Profesijný rozvoj obsahuje všetky typy vzdelávacích príležitostí od štruktúrovanej odbornej prípravy a prednášok až po príležitosti na informálne učenie sa.

Spoločensky zodpovedný ziskový subjekt

Súkromná spoločnosť, ktorá a) podniká v súlade s etickými normami a/alebo b) okrem svojich podnikateľských aktivít realizuje aj určité akcie so spoločenskou hodnotou.

Programové krajiny

Krajiny EÚ a krajiny mimo EÚ so zriadenou národnou agentúrou, ktorá sa v plnej miere zúčastňuje na programe Erasmus+. Zoznam krajín programu Erasmus+ sa uvádza v časti A tohto sprievodcu v oddiele Kto sa môže zúčastniť na programe Erasmus+.

Projekt

Ucelený súbor aktivít navrhnutých a organizovaných so zámerom dosiahnutia stanovených cieľov a výsledkov.

Kvalifikácia

Formálny výstup procesu hodnotenia a potvrdzovania získaný vo chvíli, keď príslušný orgán rozhodne, že jednotlivec dosiahol vzdelávacie výstupy zodpovedajúce daným normám.

Prijímajúca organizácia

V rámci niektorých akcií programu Erasmus+ (najmä akcií v rámci mobility) je prijímajúcou organizáciou účastnícka organizácia, ktorá prijme jedného alebo viacerých účastníkov a organizuje jednu alebo viacero aktivít v rámci projektu programu Erasmus+.

Škola

Inštitúcia poskytujúca všeobecné, odborné alebo technické vzdelávanie na akejkoľvek úrovni od predškolského až po vyššie sekundárne vzdelávanie vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Ak si chcete overiť oprávnenosť v rámci oblasti školského vzdelávania, pozrite si vymedzenie oprávnených škôl v jednotlivých krajinách na webovom sídle príslušnej národnej agentúry.

Vysielajúca organizácia

V rámci niektorých akcií programu Erasmus+ (najmä akcií mobility) je vysielajúcou organizáciou účastnícka organizácia, ktorá vyšle jedného alebo viacerých účastníkov s cieľom realizovať aktivitu v rámci projektu programu Erasmus+.

MSP (malé a stredné podniky)

Podniky (pozri uvedené vymedzenie), ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a majú ročný obrat do 50 miliónov EUR a/alebo celkovú ročnú súvahu do 43 miliónov EUR.

Sociálny podnik

Podnik bez ohľadu na právnu formu, ktorý nie je uvedený na regulovanom trhu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 2004/39/ES a ktorý 1. má v súlade so svojimi stanovami alebo iným právnym dokumentom, ktorým sa zriaďuje, za hlavný cieľ dosiahnutie merateľného priaznivého sociálneho vplyvu, a nie tvorbu zisku pre svojich vlastníkov, členov a akcionárov, a ktorý: a) poskytuje inovačné služby alebo tovary vytvárajúce sociálnu návratnosť a/alebo b) zavádza inovačný spôsob výroby tovarov alebo poskytovania služieb, v ktorom sa odráža jeho sociálny cieľ; 2. svoje zisky znovu investuje predovšetkým do dosahovania hlavného cieľa a má zavedené vopred stanovené postupy a pravidlá pre všetky situácie, v ktorých sa zisky rozdeľujú akcionárom a vlastníkom, aby sa zabezpečilo, že rozdelením ziskov sa neohrozuje jeho hlavný cieľ; 3. je spravovaný v podnikateľskom duchu, zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a/alebo zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné aktivity.

Zamestnanci

Osoby, ktoré sú profesijne alebo dobrovoľne zapojené do vzdelávania, odbornej prípravy alebo neformálneho vzdelávania mládeže, ku ktorým patria profesori, učitelia, školitelia, vedúci pracovníci škôl, pracovníci s mládežou a nepedagogickí zamestnanci.

Študijná návšteva

Návšteva, počas ktorej účastník spoznáva inú organizáciu alebo inštitúciu a skúma jej postupy a systémy. Účastníkovi umožňuje učiť sa na základe priameho kontaktu s metódami a postupmi prijímajúcej organizácie a ich pozorovania.

Stáž (pracovná stáž)

Čas strávený v podniku alebo organizácii v inej krajine s cieľom nadobudnúť konkrétne kompetencie potrebné pre trh práce, získať pracovné skúsenosti a lepšie pochopiť hospodársku a sociálnu kultúru danej krajiny.

Nadnárodný

V kontexte programu Erasmus+ ide, ak nie je uvedené inak, o rozmer akejkoľvek aktivity, na ktorej sa podieľajú aspoň dve programové krajiny.

Prierezové (mäkké, životné) zručnosti

Ide o schopnosť kritického myslenia, zvedavosť a tvorivosť, iniciatívnosť, riešenie problémov a spoluprácu, schopnosť účinne komunikovať v multikultúrnom a interdisciplinárnom prostredí, prispôsobiť sa situácii a vyrovnať sa so stresom a neistotou. Tieto zručnosti tvoria súčasť kľúčových kompetencií.

Nástroje Únie na zabezpečovanie transparentnosti a uznávanie kvalifikácií

Nástroje, ktoré pomáhajú zainteresovaným stranám pochopiť, posúdiť a ak je to vhodné, uznať vzdelávacie výstupy a kvalifikácie v celej Európskej únii.

Potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

Proces, ktorým splnomocnený orgán potvrdzuje, že jednotlivec získal vzdelávacie výstupy spĺňajúce príslušnú normu, a ktorý pozostáva z týchto štyroch fáz:

1.

identifikácia konkrétnych skúseností jednotlivca formou rozhovoru;

2.

dokumentácia na zviditeľnenie skúseností jednotlivca;

3.

formálne posúdenie týchto skúseností a

4.

certifikácia výsledkov posúdenia, ktorá môže viesť k čiastočnej alebo úplnej kvalifikácii.

Virtuálna mobilita

Súbor aktivít podporovaných informačnými a komunikačnými technológiami vrátane elektronického vzdelávania, ktoré sprostredkúvajú alebo uľahčujú skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce v kontexte výučby, odbornej prípravy alebo učenia sa.

Mladí ľudia

V kontexte programu Erasmus+ ide o jednotlivcov vo veku od 13 do 30 rokov.