Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Slovník pojmov - Všeobecné pojmy

Sprevádzajúca osoba

Osoba sprevádzajúca účastníkov (učiacich sa, zamestnancov, mladých ľudí alebo pracovníkov s mládežou) pri aktivite v rámci mobility, ktorej úlohou je zaistiť ich bezpečnosť, poskytovať im podporu a pomoc, ako aj uľahčovať účastníkom účinné vzdelávanie počas mobility. Pri individuálnych aktivitách môže sprevádzajúca osoba sprevádzať účastníkov s nedostatkom príležitostí alebo maloleté a neplnoleté osoby s nedostatkom skúseností mimo ich vlastnej krajiny. V prípade skupinových aktivít v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy musia skupinu sprevádzať kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, aby sa uľahčil vzdelávací proces.

Akreditácia

Postup, ktorým sa zabezpečuje, že organizácie, ktoré chcú získať financovanie v rámci akcie programu Erasmus+, dodržiavajú súbor kvalitatívnych štandardov alebo predpokladov vymedzených Európskou komisiou pre príslušnú akciu.

Prepojený subjekt

Za prepojené subjekty sa môžu (v súlade s článkom 187 nariadenia o rozpočtových pravidlách) považovať tieto subjekty:

 • právne subjekty s právnym alebo kapitálovým prepojením na prijímateľov, pričom toto prepojenie nie je obmedzené na danú akciu, ani vytvorené výlučne na účely jej vykonávania,
 • niekoľko subjektov, ktoré spĺňajú kritériá udeľovania grantov a spolu tvoria jeden subjekt, ktorý možno považovať za jediného prijímateľa, a to aj ak je osobitne zriadený na účely realizácie akcie.

Prepojené subjekty musia spĺňať kritériá oprávnenosti a kritériá nevylúčenia a prípadne aj kritériá výberu platné pre žiadateľov, ale nezapočítavajú sa do minimálnych kritérií oprávnenosti pre zloženie konzorcia (ak existuje).

Žiadateľ

Účastnícka organizácia alebo neformálna skupina mladých ľudí, ktorá podáva žiadosť o grant.Žiadatelia môžu žiadať buď individuálne, alebo v mene iných organizácií zapojených do projektu. V druhom prípade je žiadateľ zároveň koordinátorom.

V prípade akcií riadených výkonnou agentúrou EACEA sú žiadateľmi tí účastníci, ktorí sa stanú prijímateľmi a prepojenými subjektmi v dohode o grante.

Termín podania žiadosti

Konečný dátum, do ktorého sa musí žiadosť podať národnej alebo výkonnej agentúre, aby sa považovala za prijateľnú.

Pridružení partneri

Pridružení partneri sú partneri z verejného alebo súkromného sektora, ktorí prispievajú k realizácii konkrétnych úloh/aktivít v rámci projektu alebo podporujú presadzovanie a udržateľnosť projektu, ktorí sa však z hľadiska správy zmlúv nepovažujú za prijímateľov a nezískavajú žiadne finančné prostriedky z programu v rámci projektu (nemajú právo účtovať náklady či požadovať príspevky).

Základné zručnosti

Gramotnosť, matematika, veda a technológia; tieto zručnosti tvoria súčasť kľúčových kompetencií.

Prijímateľ

Po schválení udelenia grantu na projekt v rámci programu Erasmus+ sa žiadateľská organizácia (žiadateľské organizácie) na základe podpísania zmluvy s národnou alebo výkonnou agentúrou, ktorá projekt vybrala, stáva(-jú) prijímateľom (prijímateľmi). Ak bola žiadosť podaná v mene iných účastníckych organizácií, partneri sa môžu stať spoluprijímateľmi grantu.

Zmiešaná mobilita

Kombinácia fyzickej mobility a virtuálneho prvku, ktorý uľahčuje kolaboratívnu vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu online.

Výzva na predkladanie návrhov

Výzva uverejnená Komisiou alebo v jej mene na predloženie návrhu akcie, ktorá zodpovedá sledovaným cieľom a spĺňa požadované podmienky, v stanovenom termíne. Výzvy na predkladanie návrhov sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie (sérii C) a/alebo na príslušných webových sídlach Komisie, národnej alebo výkonnej agentúry.

Osvedčenie o účasti

V kontexte programu Erasmus+ ide o dokument vydaný osobe, ktorá dokončila vzdelávaciu aktivitu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, prípadne mládeže. Potvrdzuje sa ním účasť účastníka na aktivite a v prípade potreby aj jeho vzdelávacie výstupy.

Administratívna chyba

Menšia chyba alebo nepozornosť nezámerne spôsobená v dokumente, ktorou sa mení jeho význam, ako je preklep či nezámerné doplnenie alebo vynechanie slova, slovného spojenia alebo číslice.

Spolufinancovanie

Zásada, z ktorej vyplýva, že časť nákladov na projekt podporený z prostriedkov EÚ musí znášať prijímateľ alebo sa musí hradiť z iných externých príspevkov, ako je grant EÚ.

Spoločnosť

Právnické osoby zriadené podľa občianskeho alebo obchodného práva, ktorými môžu byť družstvá a iné neziskové právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje verejné alebo súkromné právo.

Konzorcium

Dve alebo viaceré účastnícke organizácie, ktoré spolupracujú na príprave, realizácii a nadväzujúcich opatreniach projektu alebo aktivity v rámci projektu. Konzorcium môže byť národné (čiže pozostávajúce z organizácií zriadených v tej istej krajine) alebo medzinárodné (pozostávajúce z účastníckych organizácií z rôznych krajín).

Koordinátor/Koordinačná organizácia

Účastnícka organizácia žiadajúca o grant z programu Erasmus+ v mene konzorcia alebo partnerských organizácií.

Koordinátor má osobitné povinnosti stanovené v dohode o grante.

Digitálna kompetencia

Zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Jej súčasťou je informačná a dátová gramotnosť, komunikácia a spolupráca, mediálna gramotnosť, tvorba digitálneho obsahu (vrátane programovania), bezpečnosť (vrátane digitálnej pohody a kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti), otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie.

Podnik

Akýkoľvek podnik zapojený do hospodárskej činnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, právnu formu alebo hospodárske odvetvie, v ktorom pôsobí.

Európsky Kvalifikačný Rámec (EKR)

Spoločný referenčný rámec ôsmich úrovní kvalifikácií vyjadrených vo forme vzdelávacích výstupov podľa rastúcej úrovne odbornej spôsobilosti. Tieto úrovne slúžia ako prostriedok na vysvetlenie rozdielnych kvalifikačných systémov a ich úrovní. Účelom Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) je zvýšiť transparentnosť, porovnateľnosť a prenosnosť kvalifikácií, ktoré ľudia získali (Ú. v. EÚ 2017/C 189/03).

ESCO (viacjazyčná Európska Klasifikácia Zručností, Kompetencií, Kvalifikácií a Povolaní)

V 25 európskych jazykoch sa v nej identifikujú a kategorizujú zručnosti, kompetencie, kvalifikácie a povolania relevantné pre trh práce EÚ, ako aj vzdelávanie a odborná príprava. Tento systém obsahuje profily povolaní so zobrazením vzťahov medzi povolaniami, zručnosťami, kompetenciami a kvalifikáciami. Klasifikácia ESCO bola vypracovaná v otvorenom IT formáte a každý ju môže používať bezplatne.

Zriadený/usadený

Týka sa organizácie alebo subjektu, ktorý spĺňa určité vnútroštátne podmienky (registrácia, oznámenie, uverejnenie atď.) na získanie oficiálneho uznania zo strany príslušného vnútroštátneho orgánu. V prípade neformálnej skupiny mladých ľudí má z hľadiska oprávnenosti na získanie grantu z programu Erasmus+ rovnaké účinky oprávnený pobyt jej zákonného zástupcu.

Členské štáty Európskej únie a tretie krajiny pridružené k Programu

Krajiny EÚ a krajiny mimo EÚ so zriadenou národnou agentúrou, ktorá sa v plnej miere zúčastňuje na programe Erasmus+. Zoznam členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu sa uvádza v časti A tohto sprievodcu v oddiele Kto sa môže zúčastniť na programe Erasmus+.

Europass

 Online platforma Europass ako akcia v rámci európskeho programu v oblasti zručností jednotlivcom a organizáciám ponúka internetové nástroje a informácie týkajúce sa možností vzdelávania, kvalifikačných rámcov a kvalifikácií, usmernenia, informovanosť pre oblasť zručností, nástroje na sebahodnotenie a možnosti zdokumentovania zručností a kvalifikácií, ako aj prepojenie so vzdelávacími a pracovnými príležitosťami.

Platforma Europass okrem toho ponúka nástroje a softvér na podporu digitálne podpísaných certifikátov prostredníctvom európskych digitálnych certifikátov na vzdelávanie, ako bolo oznámené v akčnom pláne digitálneho vzdelávania. Platforma je prepojená s vnútroštátnymi zdrojmi údajov o vzdelávacích príležitostiach a s vnútroštátnymi databázami alebo registrami kvalifikácií.

Európska MVO

Na účely tohto programu ide o mimovládne organizácie, ktoré pôsobia prostredníctvom formálne uznanej štruktúry zloženej z európskeho orgánu/sekretariátu zákonne zriadeného na aspoň jeden rok v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu a z národných organizácií/pobočiek najmenej v deviatich členských štátoch EÚ a tretích krajinách pridružených k programu. Tieto vnútroštátne organizácie/pobočky musia:

 • mať preukázané štatutárne prepojenie1  na európsky orgán/sekretariát,
 • pôsobiť v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže,

Žiadateľ, ktorý podáva žiadosť prvýkrát

Každá účastnícka organizácia, ktorá v posledných siedmich rokoch nedostala podporu v postavení koordinátora (žiadateľa) projektu v rámci daného typu akcie, na ktorý sa poskytuje podpora z tohto programu alebo predchádzajúceho programu.

Vyššia moc

Nepredvídateľná výnimočná situácia alebo udalosť mimo kontroly účastníka, ktorú nemožno pripísať chybe ani nedbanlivosti z jeho strany.

Zelené zručnosti

Zásadné zručnosti potrebné pre prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré môžu byť všeobecné, ako napríklad udržateľné poľnohospodárstvo, ochrana pôdy, využívanie energie a znižovanie odpadu, alebo odbornejšie, ako sú vedomosti o energii z obnoviteľných zdrojov.

Zelené cestovanie

Cestovanie, pri ktorom sa na hlavnú časť cesty používajú nízkoemisné dopravné prostriedky, ako sú autobusy alebo vlaky, bicykle resp. ekologický spôsob prepravy, napr. spoločná cesta jedným autom (car-pooling).

Prijímajúca organizácia

(Hlavná) organizácia, ktorá poskytuje vzdelávací obsah účastníkom aktivít v rámci mobility s využitím vlastných zdrojov a odborných znalostí. Prijímajúca organizácia spolupracuje s vysielajúcou organizáciou na vymedzení očakávaných výsledkov vzdelávania a metód, ktoré sa použijú na ich dosiahnutie. Následne realizuje vzdelávací program a vykonáva monitorovanie a mentorstvo počas aktivity.

Informálne učenie sa

Učenie sa, ktoré je výsledkom každodenných činností a skúseností a ktoré nie je organizované alebo štruktúrované z hľadiska cieľov, času alebo podpory vzdelávania. Z hľadiska učiaceho sa môže byť neúmyselné.

Medzinárodný

V kontexte programu Erasmus+ sa týka každej akcie, na ktorej sa zúčastňuje aspoň jeden členský štát EÚ alebo aspoň jedna tretia krajina pridružená k programu a aspoň jedna tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu.

Pozorovanie pri práci

Pobyt v partnerskej organizácii v inej krajine, ktorého cieľom je prostredníctvom participatívneho pozorovania získať odbornú prípravu sledovaním každodennej práce odborníkov z praxe v prijímajúcej organizácii, vymieňať si osvedčené postupy, nadobudnúť zručnosti a vedomosti a/alebo nadväzovať dlhodobé partnerstvá.

Kľúčové kompetencie

Základný súbor znalostí, zručností a postojov, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom k zdraviu a aktívne občianstvo, ako sa uvádza v odporúčaní Rady 2018/C 189/01 z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie.

Vzdelávacia mobilita

Fyzický presun do inej krajiny, ako je krajina pobytu, s cieľom študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo neformálne vzdelávanie či informálne učenie sa.

Vzdelávacie výstupy

Vyjadrenia o tom, čo účastník vie, chápe a je schopný robiť po skončení procesu vzdelávania. Sú vymedzené z hľadiska vedomostí, zručností a kompetencií.

Právny subjekt

Fyzická alebo právnická osoba zriadená a uznaná ako taká podľa vnútroštátneho práva, práva Únie alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá môže, konajúc vo svojom mene, uplatňovať práva a podliehať povinnostiam, alebo subjekt, ktorý nemá právnu subjektivitu, ako je uvedené v článku 197 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Zástupca Vymenovaný Právnym Subjektom (LEAR)

V prípade akcie riadenej Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru sa okrem potvrdenia registrácie organizácie v registri účastníkov vyžaduje, aby jej právni zástupcovia určili zástupcu vymenovaného právnym subjektom (LEAR). Úloha zástupcu LEAR je kľúčová: po potvrdení Komisiou je zástupca LEAR oprávnený:

 • spravovať právne a finančné informácie o organizácii,
 • spravovať prístupové práva osôb v organizácii (ale nie na úrovni projektu),
 • vymenúvať zástupcov organizácie na účely elektronického podpisovania zmlúv o grante (tzv. právni signatári – Legal Signatories – LSIGN) alebo finančných výkazov (tzv. finanční signatári – Financial Signatories – FSIGN) prostredníctvom portálu financovania a ponúk.

Všetky kroky na potvrdenie zástupcu LEAR sa vysvetľujú na portáli financovania a ponúk.

Menej skúsená organizácia

je každá účastnícka organizácia, ktorá nedostala podporu v rámci daného typu akcie, na ktorý sa poskytuje podpora v rámci tohto programu alebo v rámci predchádzajúceho programu, viac než dvakrát za posledných sedem rokov. Táto kategória v sebe zahŕňa kategóriu žiadateľa, ktorý podáva žiadosť prvýkrát, ako sa vymedzuje v predchádzajúcom texte.

Celoživotné vzdelávanie

Vzdelávanie vo všetkých formách, teda formálne, neformálne alebo informálne, ktoré človek absolvuje v rôznych etapách života a ktorého výsledkom je zlepšenie alebo aktualizácia vedomostí, zručností, kompetencií a prístupov alebo zapojenie sa do spoločnosti z osobného, občianskeho, kultúrneho, spoločenského hľadiska a/alebo hľadiska zamestnania. Patrí k nemu aj poskytovanie profesijnej orientácie a poradenstva; zahŕňa vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, všeobecné vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávanie dospelých, prácu s mládežou a ďalšie vzdelávacie prostredia mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy, pričom zvyčajne podporuje medzisektorovú spoluprácu a flexibilné vzdelávacie dráhy.

Začínajúca organizácia

Každá účastnícka organizácia, ktorá v minulosti nedostala podporu v rámci daného typu akcie podporovaného prostredníctvom tohto programu alebo predchádzajúceho programu, a to ani ako koordinátor, ani ako partner.

Mikrocertifikát

Mikrocertifikát je uznávaný dôkaz o vzdelávacích výstupoch, ktorý získal učiaci sa na základe krátkej skúsenosti v oblasti vzdelávania, podľa transparentných štandardov a požiadaviek a po posúdení.

Dôkazom je úradne osvedčená listina, v ktorej sa uvádza meno držiteľa, dosiahnuté vzdelávacie výstupy, metodika hodnotenia, certifikačný orgán a v prípade potreby úroveň kvalifikačného rámca a získané kredity. Mikrocertifikáty má v držbe učiaci sa, je možné ich sprístupňovať, sú prenosné a môžu sa kombinovať do väčších certifikátov alebo kvalifikácií.

Dohoda o Mobilite/Vzdelávaní

dohoda medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou a účastníkmi, v ktorej sa vymedzujú ciele a obsah obdobia mobility s cieľom zabezpečiť jeho relevantnosť a kvalitu. Na jej základe môže prijímajúca organizácia takisto uznať obdobie strávené v zahraničí.

Mesiac

V kontexte programu Erasmus+ a na účely výpočtu grantov má mesiac 30 dní.

MOOC

Skratka označujúca „hromadný otvorený online kurz“. Typ kurzu, ktorý sa celý absolvuje online, je bezplatne prístupný každému bez potreby vstupnej kvalifikácie či iných obmedzení; počet účastníkov býva často vysoký. Tieto kurzy môžu mať osobné prvky, napr. stretnutia s miestnymi účastníkmi, a formálne hodnotenie, zvyčajne sa však pri nich využíva partnerské preskúmanie, sebahodnotenie a automatické známkovanie. Kurzy MOOC sa uskutočňujú v mnohých podobách, zameriavajú sa na konkrétne sektory, cieľové skupiny (napr. na odbornú prípravu, učiteľov atď.) alebo metódy výučby. Kurzy MOOC financované v rámci programu Erasmus+ musia byť otvorené všetkým a účasť, ako aj osvedčenie či potvrdenie o účasti musia byť pre všetkých účastníkov bezplatné. Požiadavka na otvorený prístup k vzdelávacím zdrojom platí pre kurzy MOOC a ďalšie úplné kurzy.

Národná Agentúra

Určený orgán zodpovedný za riadenie vykonávania programu na národnej úrovni v členskom štáte alebo v tretej krajine pridruženej k programu. V každej krajine môže existovať jedna alebo viac národných agentúr.

Vnútroštátny orgán

Orgán zodpovedný na národnej úrovni za monitorovanie riadenia programu v členskom štáte alebo v tretej krajine pridruženej k programu a za dohľad nad riadením programu. V každej krajine môže existovať jeden alebo viac vnútroštátnych orgánov.

Neformálne vzdelávanie

Vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom plánovaných vzdelávacích aktivít s určitou formou podpory vzdelávania, ktoré však nie je súčasťou formálneho systému vzdelávania a odbornej prípravy.

Profil povolania

Súbor zručností, kompetencií, vedomostí a kvalifikácií, ktorý je zvyčajne potrebný pre konkrétne povolanie.

OID

Identifikačné číslo organizácie (OID) slúži ako jedinečný identifikátor vašej organizácie medzi všetkými organizáciami, ktoré sa zúčastňujú na akciách programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity riadených národnými agentúrami. Identifikačné číslo organizácie môžete použiť pri podávaní žiadosti o akreditáciu alebo grant v rámci akcií programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity riadených národnými agentúrami.

Otvorený prístup

Všeobecná koncepcia otvoreného uverejňovania materiálov konkrétneho druhu, t. j. tak, aby boli prístupné čo najširšej skupine používateľov a na čo najširšie využitie. Program Erasmus+ obsahuje požiadavku na otvorený prístup k vzdelávacím zdrojom a podporuje sa v ňom otvorený prístup k výsledkom a údajom výskumu.

Otvorené Vzdelávacie Zdroje (OVZ)

Vzdelávacie materiály všetkého druhu (napr. učebnice, pracovné zošity, plány hodín, inštruktážne videá, celé online kurzy, vzdelávacie hry), ktoré možno bez obmedzení využívať, upravovať a vymieňať. OVZ sú vydané buď v rámci otvorenej licencie, alebo sa nachádzajú na verejnej doméne (t. j. skončila sa im ochrana autorských práv). Bezplatné materiály, ktoré nemožno upravovať a poskytovať verejnosti, nie sú OVZ.

Otvorená licencia

Spôsob, akým držitelia autorských práv (tvorcovia alebo iní držitelia práv) udeľujú širokej verejnosti právne povolenie používať ich diela. V rámci požiadavky programu Erasmus+ na otvorený prístup sa musí v každej otvorenej licencii povoľovať aspoň používanie, úprava a distribúcia. Otvorená licencia by sa mala uvádzať priamo na diele alebo všade tam, kde sa dielo distribuuje. Vzdelávacie materiály s otvorenou licenciou sa nazývajú otvorené vzdelávacie zdroje (OVZ).

Účastník projektových aktivít Programu Erasmus+

Jednotlivec, ktorý sa v plnej miere zapája do projektu a ktorý môže prijať finančné prostriedky Európskej únie na úhradu svojich nákladov na účasť (najmä cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom).

Účastnícka organizácia

Organizácia alebo neformálna skupina mladých ľudí zapojená do projektu v rámci programu Erasmus+ buď ako koordinátor, alebo partner.

Partnerská organizácia

Partnerská organizácia je v prípade akcií riadených národnými agentúrami organizácia, ktorá je oficiálne zapojená do projektu (spoluprijímateľ), no nepreberá rolu koordinátora.

Partnerstvo

Dohoda, ktorú uzavrela skupina inštitúcií alebo organizácií s cieľom vykonávať spoločné aktivity a projekty.

Účastník s nedostatkom príležitostí

Osoby s nedostatkom príležitostí sú osoby, ktoré z ekonomických, sociálnych, kultúrnych, geografických alebo zdravotných príčin, z dôvodu migrantského pôvodu alebo z dôvodov ako zdravotné postihnutie či ťažkosti vo vzdelávaní, ako aj z iných dôvodov vrátane takých, ktoré môžu spôsobovať diskrimináciu podľa článku 21 Charty základných práv Európskej únie, čelia prekážkam, ktoré im bránia v účinnom prístupe k príležitostiam v rámci programu.

Partnerské Učenie sa

Aktivita spočívajúca vo vzájomnom učení sa, ktorá je prospešná pre všetky strany a zahŕňa výmenu vedomostí, nápadov a skúseností medzi účastníkmi. Postupy partnerského učenia sa umožňujú spoluprácu s ostatnými účastníkmi, ich rovesníkmi, ako aj účasť na aktivitách, v rámci ktorých sa môžu navzájom učiť a plniť ciele v oblasti vzdelávania, ako aj profesijného a/alebo osobného rozvoja.

Prípravná Návšteva

Návšteva v krajine prijímajúcej organizácie pred začiatkom aktivít v rámci mobility, ktorej cieľom je pripraviť a zabezpečiť vysokú kvalitu daných aktivít. Môže ísť o úlohy týkajúce sa administratívnych podmienok a budovania dôvery a porozumenia medzi zapojenými organizáciami.

Profesijný rozvoj

Proces posilňovania odborných schopností účastníkov (učiacich sa a zamestnancov) rozvíjaním kompetencií a odborných znalostí a nadobúdaním nových zručností, ktoré sa zvyčajne stanovia na základe analýzy potrieb rozvoja. Profesijný rozvoj obsahuje všetky typy vzdelávacích príležitostí od štruktúrovanej odbornej prípravy a prednášok až po príležitosti na informálne učenie sa.

Spoločensky zodpovedný ziskový subjekt

Súkromná spoločnosť, ktorá a) podniká v súlade s etickými normami a/alebo b) okrem svojich podnikateľských aktivít realizuje aj určité akcie so spoločenskou hodnotou.

Projekt

Ucelený súbor aktivít navrhnutých a organizovaných so zámerom dosiahnutia stanovených cieľov a výsledkov.

Kvalifikácia

Formálny výstup procesu hodnotenia a potvrdzovania získaný vo chvíli, keď príslušný orgán rozhodne, že jednotlivec dosiahol vzdelávacie výstupy zodpovedajúce daným normám.

Prijímajúca organizácia

Účastnícka organizácia, ktorá prijíma účastníkov a organizuje aktivity v rámci projektu programu Erasmus+.

Škola

Inštitúcia poskytujúca všeobecné, odborné alebo technické vzdelávanie na akejkoľvek úrovni od predškolského až po vyššie sekundárne vzdelávanie vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Ak si chcete overiť oprávnenosť v rámci oblasti školského vzdelávania, pozrite si vymedzenie oprávnených škôl v jednotlivých krajinách na webovom sídle príslušnej národnej agentúry.

Žiak

Osoba zapísaná medzi učiacich sa v inštitúcii poskytujúcej všeobecné vzdelávanie na ktoromkoľvek stupni od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve až po vyššie sekundárne vzdelávanie alebo osoba vyučovaná mimo inštitucionálneho prostredia, ktorú príslušné orgány považujú za oprávnenú na účasť na programe v ich územnej pôsobnosti.

Vysielajúca organizácia

Účastnícka organizácia, ktorá vysiela jedného alebo viacerých účastníkov na aktivitu v rámci projektu programu Erasmus+.

Malé a stredné podniky (MSP)

Podniky (pozri uvedené vymedzenie), ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a majú ročný obrat do 50 miliónov EUR a/alebo celkovú ročnú súvahu do 43 miliónov EUR.

Sociálny podnik

Podnik bez ohľadu na právnu formu, ktorý nie je uvedený na regulovanom trhu v zmysle článku 4 ods. 21 smernice 2014/65/EÚ a ktorý: 1. má v súlade so svojimi stanovami alebo iným právnym dokumentom, ktorým sa zriaďuje, za hlavný cieľ dosiahnutie merateľného priaznivého sociálneho vplyvu, a nie tvorbu zisku pre svojich vlastníkov, členov a akcionárov, a ktorý: a) poskytuje inovačné služby alebo tovary vytvárajúce sociálnu návratnosť a/alebo b) zavádza inovačný spôsob výroby tovarov alebo poskytovania služieb, v ktorom sa odráža jeho sociálny cieľ; 2. svoje zisky znovu investuje predovšetkým do dosahovania hlavného cieľa a má zavedené vopred stanovené postupy a pravidlá pre všetky situácie, v ktorých sa zisky rozdeľujú akcionárom a vlastníkom, aby sa zabezpečilo, že rozdelením ziskov sa neohrozuje jeho hlavný cieľ; 3. je spravovaný v podnikateľskom duchu, zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a/alebo zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné aktivity.

Zamestnanci

Osoby, ktoré sú profesijne alebo dobrovoľne zapojené do vzdelávania, odbornej prípravy alebo neformálneho vzdelávania na všetkých úrovniach. Patria k nim profesori, učitelia (vrátane predškolských učiteľov), školitelia, vedúci pracovníci škôl, pracovníci s mládežou, pracovníci v športe, pracovníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, nepedagogickí zamestnanci a ďalší odborníci z praxe zapojení na pravidelnej báze do podpory vzdelávania.

Štatutárne prepojenie

Tento pojem naznačuje, že spolupráca medzi príslušnými organizáciami sa zakladá na formálne podloženom vzťahu, ktorý sa neobmedzuje na projekt, o ktorý organizácie žiadajú, ani nebol nadviazaný výlučne na účely realizácie daného projektu. Toto prepojenie môže mať viacero foriem, od veľmi integrovanej (napr. jedna „materská organizácia“ so svojimi vnútroštátnymi pobočkami/prepojenými subjektmi s riadnou právnou subjektivitou alebo bez nej) až po voľnejšiu (napr. sieť fungujúca na základe jasne vymedzeného spôsobu členstva, pri ktorom sa vyžaduje napríklad: úhrada poplatku, podpis členskej zmluvy/dohody, vymedzenie práv a povinností oboch strán atď.).

Študijná návšteva

Návšteva, počas ktorej účastník spoznáva inú organizáciu alebo inštitúciu a skúma jej postupy a systémy. Účastníkovi umožňuje učiť sa na základe priameho kontaktu s metódami a postupmi prijímajúcej organizácie a ich pozorovania.

Tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k Programu

Krajiny, ktoré sa v plnej miere nezúčastňujú programu Erasmus+, ale môžu sa (ako partneri alebo žiadatelia) zúčastňovať na určitých akciách programu. Zoznam tretích krajín nepridružených k programu sa uvádza v časti A tohto sprievodcu v oddiele Kto sa môže zúčastniť na programe Erasmus+.

Stáž (pracovná stáž)

Čas strávený v podniku alebo organizácii v inej krajine s cieľom nadobudnúť konkrétne kompetencie potrebné pre trh práce, získať pracovné skúsenosti a lepšie pochopiť hospodársku a sociálnu kultúru danej krajiny.

Nadnárodný

V kontexte programu Erasmus+ ide, ak nie je uvedené inak, o rozmer akejkoľvek aktivity, na ktorej sa podieľajú aspoň dva členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu.

Prierezové (mäkké, životné) zručnosti

Ide o schopnosť kritického myslenia, zvedavosť a tvorivosť, iniciatívnosť, riešenie problémov a spoluprácu, schopnosť účinne komunikovať v multikultúrnom a interdisciplinárnom prostredí, prispôsobiť sa situácii a vyrovnať sa so stresom a neistotou. Tieto zručnosti tvoria súčasť kľúčových kompetencií.

Nástroje Únie na zabezpečovanie transparentnosti a uznávanie kvalifikácií

Nástroje, ktoré pomáhajú zainteresovaným stranám pochopiť, posúdiť a ak je to vhodné, uznať vzdelávacie výstupy a kvalifikácie v celej Európskej únii.

Potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

Proces, ktorým splnomocnený orgán potvrdzuje, že jednotlivec získal vzdelávacie výstupy spĺňajúce príslušnú normu, a ktorý pozostáva z týchto štyroch fáz:

 1. identifikácia konkrétnych skúseností jednotlivca formou rozhovoru;
 2. dokumentácia na zviditeľnenie skúseností jednotlivca;
 3. formálne posúdenie týchto skúseností a
 4. certifikácia výsledkov posúdenia, ktorá môže viesť k čiastočnej alebo úplnej kvalifikácii.

Miesto konania

Fyzická poloha, kde sa uskutočňuje aktivita.

Virtuálna spolupráca

Každá forma spolupráce uskutočňovaná s využitím nástrojov informačných a komunikačných technológií, ktorými sa uľahčujú a podporujú ľubovoľné príslušné akcie programu.

Virtuálne vzdelávanie

 Nadobúdanie vedomostí, zručností a kompetencií prostredníctvom využívania nástrojov informačných a komunikačných technológií, ktoré umožňujú účastníkom zmysluplnú nadnárodnú alebo medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť.

Pracovný balík

Prvok rozdelenia práce na projekte. Predstavuje skupinu projektových aktivít zameraných na spoločné špecifické ciele.

Mladí ľudia

V kontexte programu Erasmus+ ide o jednotlivcov vo veku od 13 do 30 rokov.           

 • 1 Vymedzené pod pojmom „štatutárne prepojenie“ v tomto slovníku pojmov. ↩ back