Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Стъпка 2: Проверка за съответствие с критериите по програмата

Когато участниците разработват своите проекти и преди да подадат заявление за финансиране от ЕС, трябва да се уверят, че те и техният проект съответстват на следните критерии: приемане, допустимост, отстраняване, подбор и отпускане на безвъзмездни средства.

Критерии за приемане

Заявленията трябва да бъдат изпратени не по-късно от датата на крайния срок за подаване на заявления, посочена в поканата за представяне на предложения.

Кандидатурите трябва да бъдат четливи и достъпни.

Кандидатурите трябва да бъдат пълни и да съдържат всички части и задължителни приложения. След крайния срок за подаване на заявления могат да бъдат поправяни само технически грешки по искане на управляващата агенция в надлежно обосновани случаи.

За действия, управлявани от Изпълнителната агенция, заявленията трябва да бъдат подадени по електронен път чрез системата за електронно подаване на портала „Възможности за финансиране и търгове“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home Заявленията (включително приложенията и придружаващите документи) се подават чрез формулярите, предоставени в системата за електронно подаване.

Предложенията трябва да бъдат пълни и да съдържат цялата необходима информация и всички необходими приложения и придружаващи документи:

 • Формуляр за кандидатстване, част A — съдържа административна информация за участниците (бъдещ координатор, бенефициери и свързани субекти) и обобщения бюджет на проекта (попълва се директно онлайн);
 • Формуляр за кандидатстване, част Б — съдържа техническа информация за проекта (изтегля се от системата за електронно подаване, попълва се и след това се окомплектова и отново се качва);
 • Част В (попълва се директно онлайн, ако е приложимо) съдържа допълнителни данни за проекта.

Заявленията (част Б) са ограничени до 40 страници за покани за представяне на предложения за безвъзмездни средства с ниска стойност (60 000 EUR или по-малко); до 120 страници за покани за представяне на предложения за безвъзмездни средства с висока стойност (4 000 000 EUR) и до 70 страници за всички останали покани. Оценителите няма да разглеждат допълнителни страници.

За действия, управлявани от националните агенции за „Еразъм+“, заявленията се подават по електронен път чрез формулярите, предоставени в уебсайта на програмата „Еразъм+“ и уебсайтовете на националните агенции по програмата „Еразъм+“.

Критерии за допустимост

Критериите за допустимост се използват, за да се определи дали е допустимо кандидатът да участва в покана за представяне на предложения и да представи предложение за дадено действие. Те се прилагат за кандидатите и за проектите/дейностите, за които се иска безвъзмездна финансова помощ (напр. профил и/или брой на включените участващи организации, вид на проекта или/и дейностите, период на изпълнение, профил и/или брой на участниците).

За да бъдат допустими за отпускане на безвъзмездни средства, кандидатът и проектът трябва да отговарят на всички критерии за допустимост, приложими за действието, по което е подадено предложението. Ако проектът не отговаря на тези критерии за допустимост на етапа на кандидатстване, той ще бъде отхвърлен без по-нататъшно разглеждане. Ако на етапа на изпълнение на проекта или на етапа на окончателния доклад по проекта се окаже, че тези критерии не са били изпълнени, дейностите могат да бъдат счетени за недопустими, от което следва възстановяване на първоначално отпуснатия за проекта размер на безвъзмездните средства от ЕС.

Критериите за допустимост, приложими към всяко от действията, изпълнявани въз основа на ръководството за програмата „Еразъм+“, са посочени в част Б от ръководството.

Критерии за отстраняване

Кандидатът се отстранява от участие в покани за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“, ако бъде установено, че се намира в една от описаните по-долу хипотези за отстраняване в съответствие с членове 136—141 от Финансовия регламент на ЕС:

 1. кандидатът е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или ликвидация, активите му се управляват от ликвидатор, синдик или съд, когато има споразумение с кредиторите си, преустановил е стопанската си дейност или се намира в аналогично положение, произтичащо от сходна процедура, предвидена в правото на Съюза или националното право;
 2. с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че кандидатът е нарушил задълженията си по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски в съответствие с приложимото право;
 3. с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че кандидатът е виновен в извършването на тежко професионално нарушение, като е нарушил приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични норми на професията, която практикува, или като е имал неправомерно поведение, отразяващо се върху професионалната му благонадеждност, когато това поведение показва умисъл или груба небрежност, включително, по-конкретно, някое от следните деяния:
  1. предоставяне чрез измама или по небрежност на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липсата на основания за отстраняване или за изпълнението на критериите за допустимост или подбор, или при изпълнението на договор или споразумение;
  2. договаряне с други лица или субекти с цел нарушаване на конкуренцията;
  3. нарушаване на правата върху интелектуална собственост;
  4. опит за повлияване върху процеса на вземане на решения на отговорния разпоредител с бюджетни кредити по време на процедурата за възлагане, предоставяне или присъждане;
  5. опит за получаване на поверителна информация, която може да им осигури неправомерни предимства в процедурата за възлагане, предоставяне или присъждане;
 4. с окончателно съдебно решение е установено, че кандидатът е виновен в извършването на някое от следните деяния:
  1. измама по смисъла на член 3 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета1  и член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, съставена с акта на Съвета от 26 юли 1995 г.2 ;
  2. корупция съгласно определението в член 4, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 или активна корупция по смисъла на член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, съставена с акта на Съвета от 26 май 1997 г.3 , или поведение, посочено в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета4 , или корупция по смисъла на друго приложимо право;
  3. поведение, свързано с престъпна организация, съгласно посоченото в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета5 ;
  4. изпиране на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на член 1, параграфи 3, 4 и 5 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета6 ;
  5. терористични престъпления или престъпления, свързани с терористични дейности, както и подбудителство, помагачество или опит за извършване на такива престъпления съгласно определенията в членове 3, 14 и дял III от Директива 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма;
  6. детски труд или други престъпления, свързани с трафик на хора по смисъла на член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета7 ;
 5. кандидатът е показал съществени пропуски при спазването на основните задължения по изпълнението на договор или споразумение, финансирано/о от бюджета, койтоо/което е:
  1. довело до преждевременното му прекратяване;
  2. довело до прилагането на предварително уговорено обезщетение при неизпълнение или други договорни санкции; или
  3. което е било разкрито от разпоредител с бюджетни кредити, OLAF, Европейската прокуратура или Сметната палата вследствие на проверки, одити или разследвания;
 6. с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че кандидатът е извършил нередност по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета8 ;
 7. с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че кандидатът е създал предприятие в друга юрисдикция с намерението да заобиколи данъчни, социални или други правни задължения в юрисдикцията, където се намира неговото седалище, централно управление или основно място на стопанска дейност;
 8. с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че е създадено предприятие с намерението, посочено в буква ж);
 9. при липса на окончателно съдебно решение или, когато е приложимо, на окончателен административен акт кандидатът е в една от хипотезите по букви в), г), е), ж) и з) по-горе, по-конкретно въз основа на:
  1. факти, установени при одити или разследвания, извършени от Европейската прокуратура — по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939, Сметната палата, OLAF или вътрешния одитор, или при всички други проверки, одити или контрол, извършени под отговорността на разпоредителя с бюджетни кредити;
  2. неокончателни административни решения, които могат да включват такива за налагане на дисциплинарни мерки, взети от компетентния надзорен орган, който отговаря за проверката на прилагането на нормите за професионална етика;
  3. факти, посочени в решенията на лицата и субектите, изпълняващи средства на Съюза съгласно член 62, параграф 1, първа алинея, буква в);
  4. информация, предоставена в съответствие с член 142, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент на ЕС, от субекти, изпълняващи средства на Съюза съгласно член 62, параграф 1, първа алинея, буква б) от Финансовия регламент на ЕС.
  5. решения на Комисията във връзка с нарушаването на правото на Съюза в областта на конкуренцията или на национален компетентен орган във връзка с нарушаването на правото на Съюза или националното право в областта на конкуренцията.
  6. уведомено, по какъвто и да е начин, че е обект на разследване от Европейската служба за борба с измамите (OLAF): или защото е получило възможност от OLAF да изрази становище относно факти, които го засягат, или е било обект на проверки на място от OLAF в хода на разследване, или е било уведомено за започването, приключването или за обстоятелства, свързани с разследване на OLAF, което го засяга.
 10. кандидат, посочен в член 135, параграф 2, когато:
  1. физическо или юридическо лице, което е член на административния, управителния или надзорния орган на кандидата, посочен в член 135, параграф 2 или което има правомощия за представителство, вземане на решения или контрол по отношение на този кандидат, се намира в едно или повече от положенията, посочени в параграф 1, букви в)—з) по-горе;
  2. физическо или юридическо лице, което поема неограничена отговорност за дълговете на този кандидат, посочен в член 135, параграф 2, е в една или повече от хипотезите, посочени в букви а) или б) по-горе;
  3. физическо лице, което е от съществено значение за възлагането, предоставянето или присъждането или за изпълнението на правното задължение, се намира в едно или повече от положенията, посочени в букви в)—з) по-горе;

Ако кандидатът се намира в една от горепосочените хипотези за отстраняване, той трябва да посочи мерките, взети от него за коригиране на положението, налагащо отстраняване, показвайки по този начин своята надеждност. Това може да включва примерно технически, организационни или кадрови мерки за недопускане на повторни нарушения, компенсиране на щети или заплащане на глоби. Това не се отнася до хипотезите по буква г) от настоящия раздел.

В хипотезите по букви в)—з) по-горе при липса на окончателно съдебно решение или, когато е приложимо, на окончателен административен акт националната или Изпълнителната агенция може да отстрани временно кандидата от участие в покана за представяне на предложения.

Ако действието се изпълнява от кандидат, който има свързани субекти, за последните трябва да важат същите критерии за отстраняване, както за водещия кандидат.

Кандидатът може да бъде отхвърлен по процедура за възлагане, предоставяне или присъждане, ако бъде установено, че е подал неверни декларации или данни, изисквани като условие за участие в процедурата.

Националната или Изпълнителната агенция може да публикува на своя уебсайт следната информация, свързана с отстраняването и ако е приложимо — с финансовата санкция в случаите по букви в)—з) по-горе:

 1. името на засегнатия кандидат;
 2. положението, налагащо отстраняване;
 3. продължителността на отстраняването и/или размерът на финансовата санкция.

Тези критерии за отстраняване са приложими за кандидатите по всички действия по програмата „Еразъм+“. За да удостоверят, че не се намират в нито едно от положенията, посочени по-горе, кандидатите за безвъзмездни средства от ЕС трябва да подпишат клетвена декларация. Тази клетвена декларация представлява специфичен раздел или приложение към формуляра за кандидатстване.

За предложения, подадени от името на консорциум, описаните по-горе критерии за отстраняване се прилагат към всички членове, участващи в проекта.

Съгласно член 135, параграф 4 и член 138 от Финансовия регламент на получател на средства от ЕС, с когото е сключен/о договор или споразумение и който е показал съществени пропуски при спазването на основните задължения по изпълнението на договор или споразумение, финансирано от ЕС, могат да бъдат налагани финансови санкции.

Освен това Комисията приема, че във връзка с изпълнението на действия, попадащи в обхвата на ръководството за програмата, следните субекти са или биха могли да бъдат в положение на конфликт на интереси, поради което нямат или не биха имали право на участие:

 • национални органи, чиито правомощия включват упражняване на надзор върху националните агенции и изпълнението на програмата „Еразъм+“ в съответната държава, не могат да кандидатстват или да участват в действия, управлявани от национални агенции в която и да е държава, но могат да кандидатстват за участие (в качеството на кандидатстващи организации или партньори) в действия, управлявани от Изпълнителната агенция или от ГД „Образование и култура“, освен ако тази възможност е изрично изключена за съответното действие (както е посочено в част Б от настоящото ръководство);
 • национални агенции (тяхната дейност е единствена за съответния правен субект) или служби на национални агенции в рамките на дадени правни субекти, занимаващи се с дейности извън компетентността на националните агенции, не могат да кандидатстват или да участват в действие, изпълнявано въз основа на настоящото ръководство;
 • структури и мрежи, посочени или определени в програмата „Еразъм+“ или в годишна работна програма на Комисията, приета за изпълнението на програмата „Еразъм+“ и конкретно за получаването на финансов принос от Комисията в рамките на изпълнението на програмата „Еразъм+“, които са създадени от правен субект, в чиито рамки е създадена и националната агенция, не могат да кандидатстват или да участват в действия, управлявани от национални агенции по програмата „Еразъм+“ в която и да е държава, но могат да кандидатстват за участие (в качеството на кандидатстващи организации или партньори) в действия, управлявани от Изпълнителната агенция или от ГД „Образование и култура“, освен ако тази възможност е изрично изключена за съответното действие (както е посочено в част Б от настоящото ръководство); те следва да са в състояние да докажат преди предоставянето на безвъзмездните средства или сключването на договора, че не са в конфликт на интереси, тъй като са взели предпазни мерки или вътрешната им организация осигурява ясно разграничаване на интересите. Освен това трябва да бъдат посочени разходите и приходите от всяко действие или дейност, за които са отпуснати средствата от ЕС. Решението да се приеме, че гаранциите за липса на действителен конфликт на интереси са достатъчни, се взема от Изпълнителната агенция или от ГД „Образование и култура“, до които се кандидатства, на тяхна отговорност и отчетност;
 • правните субекти, в рамките на които са създадени националните агенции по програмата „Еразъм+“, които обаче се занимават с други дейности в рамките или извън обхвата на компетентност на програмата „Еразъм+“, както и субектите, свързани с тези правни субекти, не могат да кандидатстват или да участват в действия, управлявани от национални агенции в която и да е държава, но могат по принцип да кандидатстват за участие в действия, управлявани от Изпълнителната агенция или от ГД „Образование и култура“, освен ако тази възможност не е изрично изключена за съответното действие (както е посочено в част Б от настоящото ръководство). Въпреки това те трябва да докажат, преди да им бъдат отпуснати безвъзмездни средства или да им бъде възложен договор, че не са в конфликт на интереси, било защото са приели предпазни мерки или защото вътрешната им организация е такава, че има ясно разделяне на интересите (например минимално разделяне на сметките, разделяне на направленията за докладване и вземане на решения, мерки за предотвратяване на достъпа до поверителна информация). Освен това трябва да бъдат посочени разходите и приходите от всяко действие или дейност, за които са отпуснати средствата от ЕС. Решението да се приеме, че гаранциите за липса на действителен конфликт на интереси са достатъчни, се взема от институцията, до която се кандидатства, на нейна собствена отговорност и отчетност.

Критерии за подбор

Въз основа на критериите за подбор националната или Изпълнителната агенция оценяват финансовия и оперативния капацитет на кандидата да изпълни предложения проект.

Финансов капацитет

Наличието на финансов капацитет предполага, че кандидатът трябва да разполага със стабилни и достатъчни източници на финансиране за поддържане на своята дейност през целия период на изпълнение на проекта или през годината, за която се отпускат безвъзмездните средства, и за участие в нейното финансиране.

Проверката на финансовия капацитет обикновено се извършва за всички координатори (включително единствените бенефициери по проект), с изключение на:

 • публични органи, включително организации от държавите членки9 ;
 • публичноправни субекти, институции и организации в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, които са получили над 50 % от годишните си приходи от публични източници през последните две години10 ;
 • международни организации;
 • ако размерът на заявените безвъзмездни средства за проекта е не повече от 60 000 EUR.

При необходимост такава проверка може да бъде извършена и по отношение на свързани субекти.

По отношение на подадени от други видове субекти, различни от посочените по-горе, заявления за безвъзмездни средства от ЕС, чийто размер не надхвърля 60 000 EUR, кандидатите трябва да подпишат клетвена декларация, удостоверяваща, че те имат финансов капацитет да изпълнят проекта. Тази клетвена декларация представлява специфичен раздел от формуляра за кандидатстване.

По отношение на подадени от други видове субекти, различни от посочените по-горе, заявления за безвъзмездни средства от ЕС, чийто размер надхвърля 60 000 EUR, наред с клетвената декларация кандидатите трябва да подадат следните документи чрез портала Funding & tender opportunities (Регистър на участниците — раздел „Финансов капацитет“)  /системата за регистрация на организации:

 • Отчетът за приходите и разходите на координатора;
 • счетоводния баланс.
 • Други документи, ако бъдат изискани.

За повече информация относно действията, управлявани от Изпълнителната агенция, вж. „Правила относно валидирането на правни субекти, определяне на упълномощен представител на правния субект (УППС) и оценка на финансовия капацитет“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_bg.pdf

Когато заявлението е за безвъзмездни средства за действия по проект, чиято стойност надхвърля 750 000 EUR, в допълнение към горепосоченото може да бъде изискано и предоставянето на одитен доклад, изготвен от одобрен външен одитор. С този доклад се заверяват отчетите за последната налична финансова година.

За субекти, които не могат да предоставят посочените по-горе документи, тъй като са новосъздадени, прогнозни финансови данни/финансова декларация или застрахователна декларация, в която се посочват финансовите рискове на кандидата, могат да заменят въпросните документи.

Координаторът трябва да качи тези документи чрез портала Funding & Tender Opportunities (Регистър на участниците — раздел „Финансов капацитет“)/системата за регистрация на организации само когато с него се свържат централните служби на ЕС за валидиране чрез Регистъра на участниците или съответната национална агенция и поискат от кандидата да предостави необходимите подкрепящи документи. В случай на действия, управлявани директно от Изпълнителната агенция, пред която се кандидатства, това искане ще бъде изпратено чрез системата за съобщения, вградена в съответната система.

Ако предложението се подава от името на консорциум от партньори и националната агенция или Изпълнителната агенция имат съмнения относно финансовия капацитет на консорциума, те следва да извършат оценка на риска, въз основа на която от всички участващи организации в консорциума могат да бъдат поискани същите документи като посочените по-горе. Това е приложимо независимо от предоставяната сума.

Ако въз основа на анализа на тези документи националната или Изпълнителната агенция заключат, че изискваният финансов капацитет е слаб, те могат:

 • да поискат допълнителна информация;
 • да изискат засилен режим на финансова отговорност, т.е. солидарна отговорност на всички събенефициери или солидарна отговорност на свързаните субекти;
 • да решат да отпуснат предварителното финансиране на вноски;
 • да решат да предоставят (еднократно или няколкократно) предварителни финансирания, покрити от банкова гаранция; или
 • да решат да не отпуснат предварително финансиране.

Ако финансовият капацитет бъде определен като недостатъчен, съответното предложение се отхвърля.

Оперативен капацитет

Наличието на оперативен капацитет предполага, че кандидатът притежава необходимите професионални компетентности и квалификации за изпълнение на предложения проект. Кандидатите трябва да притежават професионалните компетенции и квалификации, които се изискват за изпълнението на предложения проект, като например подходящи ресурси от гледна точка на квалифициран персонал, специфични квалификации, професионален опит и препоръки в съответната област, материали и оборудване. Оценката на оперативния капацитет може да бъде разширена, така че да обхване и партньорството като цяло, тъй като качеството на изпълнението ще зависи от капацитета на всички партньорски организации. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, в зависимост от оценка на риска, да отмени задължението за проверка на оперативния капацитет на публични органи, организации на държавите членки или международни организации.

За заявления, подадени до национални агенции:

Кандидатите трябва да подпишат клетвена декларация, удостоверяваща, че те имат оперативен капацитет да изпълнят проекта. Освен това, ако във формуляра за кандидатстване е включено такова изискване и ако безвъзмездните средства са в размер над 60 000 EUR, кандидатите трябва да предоставят автобиографиите на ключовите лица, участващи в изпълнението на проекта, за да докажат, че тези лица притежават необходимия професионален опит, или други оправдателни документи, като например:

 • списък на съответните публикации на основния екип;
 • изчерпателен списък на предишните реализирани проекти и дейности, които са били свързани с областта на политиката или с това конкретно действие. Подобна информация за партньорските организации може да бъде поискана и от националната агенция.

Освен това кандидатите за акредитация в областите на образованието за възрастни, професионалното образование и обучение, училищното образование и младежта трябва да имат най-малко две години опит в изпълнението на дейности, които отговарят на условията за кандидатстване за акредитация. Опитът, придобит в подготовка на сливания или подобни структурни промени на публични субекти (напр. училища или образователни центрове), ще бъде взет предвид като релевантен опит.

За координатори на консорциум за мобилност: те трябва да имат способността да координират консорциума в съответствие с предложения план по програмата „Еразъм“, целта на консорциума, планираното разпределение на задачите и стандартите за качество на програмата „Еразъм“ (представени на уебсайта Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_bg).

Посочените по-горе условия ще бъдат проверени въз основа на заявлението (включително информацията за предишното участие на кандидата в програмата „Еразъм+“ за периода 2014—2020 г. и 2021—2027 г.) и документите, представени в системата за регистрация на организации. Кандидатите, които не попълнят информацията, изисквана във формуляра за кандидатстване, могат да бъдат дисквалифицирани на това основание.

Ако оперативният капацитет бъде определен като недостатъчен, съответното предложение се отхвърля.

За заявления, подадени до Изпълнителната агенция:

Оперативният капацитет ще бъде оценяван успоредно с критерия за отпускане на безвъзмездни средства „Качество“ въз основа на компетентността и опита на кандидатите и техните проектни екипи, включително оперативните ресурси (човешки, технически и други).

Приема се, че кандидатите разполагат с достатъчен оперативен капацитет, когато са изпълнени изискванията, отнасящи се до оперативния капацитет, които са посочени в поканата за представяне на предложения.

Кандидатите ще трябва да докажат капацитета си, като предоставят следната информация във формуляра за кандидатстване (част Б):

 • общ профил (квалификации и опит) на служителите, отговарящи за управлението и изпълнението на проекта;
 • описание на състава на консорциума;
 • списък на финансираните от ЕС проекти за последните 4 години.

Националната агенция или Изпълнителната агенция могат да поискат допълнителни оправдателни документи за проверка на включената в заявлението информация.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Критериите за отпускане на безвъзмездни средства позволяват на националната или Изпълнителната агенция да оценят качеството на проектните предложения, подадени в рамките на ключовите действия по програмата „Еразъм+“.

Предложенията, които надхвърлят индивидуалните прагове и общия праг за качество, ще бъдат разглеждани за финансиране в рамките на наличния бюджет по поканата. Останалите предложения ще бъдат включени в списъка с резерви или обявени за неуспешни.

Критериите за отпускане на безвъзмездни средства, приложими за всяко от действията, изпълнявани въз основа на ръководството за програмата „Еразъм+“, са посочени в част Б от ръководството.

 • 1 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29). ↩ back
 • 2 OВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48. ↩ back
 • 3 OВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 1. ↩ back
 • 4 Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). ↩ back
 • 5 Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). ↩ back
 • 6 Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73). ↩ back
 • 7 Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). ↩ back
 • 8 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1). ↩ back
 • 9 Включително за училища, институции за висше образование и организации в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, които са получили над 50 % от своите годишни приходи от публични източници през последните две години, се счита, че разполагат с необходимия финансов, професионален и административен капацитет за изпълнение на дейностите по програмата. ↩ back
 • 10 Член 21, параграф 3 от Регламента относно програмата „Еразъм+“; национални, европейски или други безвъзмездни средства за проекти не се смятат за публични средства за целите на проверката на финансовия капацитет. ↩ back