Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ďalšie dôležité zmluvné ustanovenia

Finančná záruka

Ak sa finančná kapacita považuje za nedostatočnú, národná alebo výkonná agentúra môže požiadať každého prijímateľa, ktorému bol udelený grant vo výške presahujúcej 60 000 EUR, aby vopred zložil záruku s cieľom obmedziť finančné riziká súvisiace s platbou v rámci predbežného financovania. Táto záruka sa môže vyžadovať do výšky platby (platieb) predbežného financovania.

Účelom tejto záruky je, aby banka alebo finančná inštitúcia poskytli neodvolateľnú vecnú záruku alebo vystupovali ako prvý ručiteľ záväzkov prijímateľa vyplývajúcich zo dohody o grante.

Túto finančnú záruku (v eurách) poskytne schválená banka alebo finančná inštitúcia so sídlom v členskom štáte EÚ. Ak má prijímateľ sídlo v krajine mimo EÚ, národná alebo výkonná agentúra môže súhlasiť, aby záruku poskytla banka alebo finančná inštitúcia so sídlom v príslušnej krajine, ak usúdi, že príslušná banka alebo finančná inštitúcia ponúka rovnocenné finančné záruky a podmienky ako banka alebo finančná inštitúcia so sídlom v členskom štáte EÚ.

Uvedená záruka sa môže nahradiť spoločnou zárukou tretej strany alebo niekoľkými zárukami tretích strán od účastníckych organizácií, ktoré sú stranami tej istej dohody o grante.

Záruka sa uvoľní, keď sa predbežné financovanie postupne zúčtuje voči priebežnej platbe alebo platbe zostatku prijímateľovi v súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante. V prípade, že platba zostatku je vo forme vratky, záruka sa uvoľní po doručení oznámenia prijímateľovi alebo ostane jasne v platnosti až do záverečnej platby, a ak záverečná platba je vo forme vratky, ostane v platnosti tri mesiace po doručení oznámenia o dlhu prijímateľovi.

Zadanie zákazky subdodávateľovi a udelenie verejnej zákazky

V prípade špecifických technických služieb, ktoré sú súčasťou úloh súvisiacich s akciou a vyžadujú si špecializované zručnosti (týkajúce sa právnej, účtovnej, daňovej oblasti, oblasti ľudských zdrojov, IT atď.) alebo vykonávacie zmluvy, môže prijímateľ zadať zákazku subdodávateľovi. Náklady, ktoré vznikli prijímateľovi za tieto typy služieb, sa preto môžu považovať za oprávnené, ak spĺňajú všetky ostatné kritériá opísané v dohode o grante.

Ak si realizácia projektu vyžaduje obstarávanie tovaru, prác alebo služieb (zmluva), prijímatelia musia zadať zákazku ekonomicky najvýhodnejšej ponuke, t. j. ponuke, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, alebo (ak je to vhodné) ponuke s najnižšou cenou, pričom musia zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov a zabezpečiť uchovanie dokumentácie v prípade konania auditu.

Ak výška vykonávacej zmluvy presahuje sumu 60 000 EUR, národná alebo výkonná agentúra môže prijímateľovi okrem pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku uložiť aj osobitné pravidlá. Tieto osobitné pravidlá sa uverejnia na webových sídlach národných agentúr alebo výkonnej agentúry.

Informácie o udelených grantoch

V súlade so zásadou transparentnosti a s požiadavkou na ex post uverejnenie sa informácie o prijímateľoch finančných prostriedkov Únie musia uverejniť na webových sídlach Komisie, výkonnej agentúry a/alebo národných agentúr v prvej polovici roka nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, v ktorom sa granty udelili.

Tieto informácie sa môžu uverejniť aj akýmkoľvek iným vhodným spôsobom, a to aj v Úradnom vestníku Európskej únie.

Národné agentúry a výkonná agentúra uverejnia tieto informácie:

 • názov a miesto prijímateľa,
 • výšku udeleného grantu,
 • charakter a účel udelenia grantu.

Na základe odôvodnenej a riadne podloženej žiadosti prijímateľa sa od uverejnenia upustí, ak takéto uverejnenie ohrozuje práva a slobody dotknutých osôb chránené Chartou základných práv Európskej únie alebo poškodzuje obchodné záujmy prijímateľov.

Pokiaľ ide o osobné údaje týkajúce sa fyzických osôb, uverejnené informácie sa odstránia po dvoch rokoch od konca účtovného obdobia, v ktorom sa finančné prostriedky poskytli.

Rovnaký postup sa uplatňuje aj v prípade osobných údajov uvedených v oficiálnych názvoch právnických osôb (napr. združenie alebo spoločnosť, ktorej názov tvoria mená jej zakladateľov).

Tieto informácie sa nebudú uverejňovať v prípade štipendií vyplácaných fyzickým osobám a v prípade inej priamej podpory vyplácanej najviac odkázaným fyzickým osobám (utečencom a nezamestnaným osobám). Ani organizácie, ktoré sú prijímateľmi grantu, nesmú tento typ informácií uverejňovať v súvislosti s osobami, ktoré sú prijímateľmi grantu na mobilitu v rámci programu Erasmus+.

Publicita

Okrem požiadaviek týkajúcich sa zviditeľnenia projektu a šírenia výsledkov projektu a vplyvu projektu (ktoré tvoria kritériá na vyhodnotenie návrhov) je pre každý podporený projekt povinná minimálna publicita.

Prijímatelia musia jednoznačne uviesť podporu Európskej únie vo všetkých oznámeniach alebo publikáciách v akejkoľvek forme alebo médiu (vrátane internetu) alebo pri aktivitách, na ktoré sa grant využíva.

Musí sa tak stať v súlade s ustanoveniami uvedenými v dohode o grante. Ak sa nedosiahne úplný súlad s týmito ustanoveniami, výška prijímateľovho grantu sa môže znížiť.

Kontroly a audity

Národná alebo výkonná agentúra a/alebo Európska komisia môžu v súvislosti s využívaním grantu vykonávať technické a finančné kontroly a audity. Môžu kontrolovať aj povinné záznamy prijímateľa (alebo spoluprijímateľa) na účely pravidelných posudzovaní jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania. Prijímateľ (alebo spoluprijímateľ) sa podpisom svojho právneho zástupcu zaviaže poskytnúť dôkaz o správnom využití grantu. Európska komisia, výkonná agentúra, národné agentúry a/alebo Európsky dvor audítorov, úrad OLAF, Európska prokuratúra, prípadne subjekt nimi poverený, môžu kontrolovať využitie grantu kedykoľvek počas maximálne piatich rokov (alebo počas maximálne troch rokov v prípade grantov, ktorých výška nepresahuje 60 000 EUR), a to od dátumu vyplatenia zostatku alebo vykonania vratky realizovaného národnou alebo výkonnou agentúrou. Prijímatelia preto musia počas tohto obdobia uchovávať záznamy, originály dokladov, štatistické záznamy a iné dokumenty týkajúce sa grantu.

V prípade projektov, ktoré riadi priamo výkonná agentúra, sa môžu uplatňovať odlišné typy audítorských postupov podľa typu príslušnej akcie, výšky udeleného grantu a jeho formy.

Podrobné ustanovenia týkajúce sa kontrol a auditov sú opísané v dohode o grante.

Ochrana údajov

Národná alebo výkonná agentúra, prípadne Európska komisia spracúva všetky osobné údaje uvedené vo formulári žiadosti alebo v dohode o grante v súlade s:

 • pri každom spracúvaní, ktoré sa vyžaduje na základe oficiálneho usmernenia alebo pokynov Európskej komisie alebo je nevyhnutné na realizáciu programu Erasmus+: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018[1] o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Text s významom pre EHP),
 • pri každom spracúvaní na iné účely, ktoré sa nevyžaduje na základe žiadneho oficiálneho usmernenia ani pokynov Európskej komisie, ani nie je nevyhnutné na realizáciu programu Erasmus+:
  • všeobecným nariadením o ochrane údajov [GDPR alebo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016(2)], pokiaľ ide o:
   • všetky osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom v EÚ/EHP,
   • všetky osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sa na začiatku spracúvania nachádzajú na území EÚ/EHP,
  • vnútroštátnymi právnymi predpismi na ochranu osobných údajov v prípade všetkých ostatných spracúvaní.

V týchto prípadoch subjekt, ktorý rozhoduje o prostriedkoch a účeloch spracúvania na tieto ďalšie účely, nahradí Európsku komisiu ako zodpovedný prevádzkovateľ na základe príslušného platného právneho predpisu v oblasti ochrany osobných údajov.

Odpovede žiadateľa na otázky uvedené vo formulári žiadosti sú, s výnimkou otázok označených ako nepovinné, potrebné na vyhodnotenie a ďalšie spracovanie žiadosti o grant v súlade so sprievodcom programom Erasmus+. Osobné údaje spracuje výhradne na tento účel oddelenie alebo útvar zodpovedný za príslušný grantový program Únie (subjekt konajúci ako prevádzkovateľ údajov). Osobné údaje sa môžu na základe opodstatnenej potreby poskytnúť tretím stranám zapojeným do hodnotenia žiadostí alebo do postupu riadenia grantu bez toho, aby tým bolo dotknuté poskytnutie príslušných údajov orgánom zodpovedným za monitorovanie a kontrolu v súlade s právnymi predpismi Európskej únie alebo orgánom povereným vykonávaním hodnotenia programu alebo akejkoľvek jeho akcie. Osobné údaje sa môžu poskytnúť útvarom pre vnútorný audit, Európskemu dvoru audítorov, komisii pre finančné nezrovnalosti alebo Európskemu úradu pre boj proti podvodom a môže prebiehať ich výmena medzi povoľujúcimi úradníkmi Komisie a výkonnými agentúrami, a to najmä na účely ochrany finančných záujmov Únie. Žiadateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo opraviť tieto údaje. Ak má žiadateľ akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov, adresuje ich agentúre, ktorá projekt vybrala. V rámci niektorých akcií prevedie národná alebo výkonná agentúra 100 % udeleného grantu prostredníctvom predbežného financovania.

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v rámci programu Erasmus+, na webových sídlach Komisie a výkonnej agentúry je k dispozícii podrobné vyhlásenie o ochrane osobných údajov vrátane kontaktných informácií: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/erasmus-and-data-protection_en

V prípade akcií riadených agentúrou EACEA:             https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/legal_notice/h2020-ssps-grants-sedia_en.pdf.

Osoby, ktorých osobné údaje sa uvádzajú v návrhu, žiadateľ pred predložením návrhov informuje o príslušnom vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedenom v predchádzajúcom texte.

V rámci akcií riadených výkonnou agentúrou žiadatelia (a ak sú právnickými osobami, osobami, ktoré sú členmi správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu žiadateľa alebo ktoré majú právomoc zastupovať, rozhodovať alebo vykonávať kontrolu vo vzťahu k žiadateľovi, alebo fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré preberajú neobmedzenú zodpovednosť za dlhy žiadateľa) berú na vedomie, že ich osobné údaje (priezvisko a meno v prípade fyzickej osoby, adresa, právna forma a priezviská a mená osôb oprávnených na zastupovanie, rozhodovacie alebo kontrolné funkcie v prípade právnickej osoby) môžu byť povoľujúcim úradníkom agentúry zaregistrované v systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia v prípade, že sa ocitnú v jednej zo situácií uvedených v nariadení 2018/1046.