Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Vaihe 2: Varmista, että hanke on ohjelman perusteiden mukainen

Hanketta suunnitellessaan ja ennen EU-tuen hakemista osallistujaorganisaatioiden on tarkistettava, että hanke täyttää käsiteltäväksi ottamisen edellytykset sekä kelpoisuus- ja valintaperusteet ja arviointikriteerit eivätkä poissulkemisperusteet koske sitä.

Käsiteltäväksi ottamisen edellytykset

Hakemukset on lähetettävä ehdotuspyynnössä mainittuun määräaikaan mennessä.

Hakemusten on oltava luettavissa ja helposti saatavilla.

Hakemusten on oltava täydellisiä ja sisällettävä kaikki osat ja pakolliset liitteet. Hakemuksen määräajan umpeuduttua vain kirjoitus- tai laskuvirheitä voidaan korjata hallinnoivan viraston pyynnöstä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Toimeenpanoviraston hallinnoimien toimintojen osalta hakemukset on lähetettävä sähköisesti rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalin sähköisen toimitusjärjestelmän kautta: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Hakemukset (liitteet ja todistusasiakirjat mukaan luettuina) on lähetettävä toimitusjärjestelmässä olevilla lomakkeilla.

Ehdotusten on oltava täydellisiä, ja niiden on sisällettävä kaikki pyydetyt tiedot ja kaikki vaaditut liitteet ja täydentävät asiakirjat:

 • hakulomakkeen osa A — hallinnollista tietoa osallistujista (tuleva koordinaattori, edunsaajat ja sidosyhteisöt) ja yhteenveto hankkeen talousarviosta (täytetään suoraan verkossa)
 • hakulomakkeen osa B — hankkeen tekninen kuvaus (ladataan portaalin toimitusjärjestelmästä, täytetään, kootaan ja ladataan järjestelmään)
 • osa C – mahdollisia lisätietoja hankkeesta (täytetään suoraan verkossa).

Hakemusten (B-osa) pituus on rajattu 40 sivuun haettaessa arvoltaan vähäisiä avustuksia (enintään 60 000 euroa), 120 sivuun haettaessa arvoltaan suuria avustuksia (4 000 000 euroa) ja 70 sivuun muiden ehdotuspyyntöjen osalta. Arvioijat eivät ota huomioon nämä rajat ylittäviä sivuja.

Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen hallinnoimien toimintojen osalta hakemukset on lähetettävä sähköisesti Erasmus+ -verkkosivustolla ja Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen verkkosivustoilla olevilla lomakkeilla.

Kelpoisuusperusteet

Kelpoisuusperusteilla määritetään, voiko hakija osallistua ehdotuspyyntöön ja jättää toimintoa koskevan hanke-ehdotuksen. Niitä sovelletaan hakijoihin ja hankkeisiin/toimintaan, joita varten avustusta haetaan (esimerkiksi osallistujaorganisaatioiden profiili ja/tai lukumäärä, hankkeen ja/tai toiminnan tyyppi, toteutusaika, osallistujien profiili ja/tai lukumäärä).

Ollakseen avustuskelpoinen hakijan ja hankkeen on täytettävä kaikki sen toiminnon kelpoisuusperusteet, jonka mukaisesti hanke-ehdotus jätetään. Jos hanke ei hakuvaiheessa täytä kelpoisuusperusteita, se hylätään ilman jatkoarviointia. Jos toteutus- tai loppuraporttivaiheessa ilmenee, ettei perusteita ole täytetty, voidaan katsoa, että toiminta ei täytä avustuskelpoisuusehtoja, ja hankkeelle alun perin myönnetty EU:n avustus voidaan periä takaisin.

Erasmus+ -ohjelmaoppaan mukaisesti toteutettaviin eri toimintoihin sovellettavat kelpoisuusperusteet esitetään oppaan B-osassa.

Poissulkemisperusteet

Hakija ei saa osallistua Erasmus+ -ohjelman puitteissa järjestettäviin ehdotuspyyntöihin, jos se on jossakin seuraavista EU:n varainhoitoasetuksen 136–141 artiklassa tarkoitetuista tilanteista:

 1. Hakija on tehnyt konkurssin, sen osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettely, sen varoja hallinnoi selvitysmies tai tuomioistuin, sille on vahvistettu akordi, sen liiketoiminta on keskeytetty tai se on muun vastaavan, unionin oikeuden tai kansallisiin lakeihin perustuvan menettelyn alainen.
 2. Lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että hakija on laiminlyönyt sovellettavan lainsäädännön mukaisen velvollisuutensa maksaa veroja tai sosiaaliturvamaksuja.
 3. Lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että hakija on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen rikkomalla sovellettavia lakeja tai määräyksiä tai ammattikuntansa eettisiä sääntöjä tai osallistumalla mihin tahansa muuhun virheelliseen toimintaan, joka vahingoittaa sen ammatillista uskottavuutta, jos kyseinen toiminta osoittaa vilpillistä aikomusta tai vakavaa laiminlyöntiä, mukaan lukien erityisesti jokin seuraavista:
  1. väärien tietojen antaminen vilpillisesti tai tuottamuksellisesti, kun näitä tietoja vaaditaan sen tarkistamiseksi, ettei poissulkemisperusteita ole tai että kelpoisuus- tai valintaperusteet täyttyvät, tai sopimuksen toimeenpanossa
  2. sopimuksen tekeminen muiden henkilöiden tai yhteisöjen kanssa kilpailun vääristämiseksi
  3. teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen
  4. yritys vaikuttaa toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän päätöksentekoon ratkaisu- tai myöntämismenettelyn aikana
  5. yritys saada luottamuksellisia tietoja, joiden avulla on mahdollista saada perusteettomia etuja myöntämismenettelyssä.
 4. Lainvoimaisessa tuomiossa on todettu, että hakija on syyllistynyt johonkin seuraavista:
  1. petos, sellaisena kuin tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/13711  3 artiklassa ja 26. heinäkuuta 1995 annetulla neuvoston säädöksellä tehdyn yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen2  1 artiklassa
  2. lahjuksen ottaminen tai antaminen, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin (EU) 2017/1371 4 artiklan 2 kohdassa, tai lahjuksen antaminen, sellaisena kuin se on määriteltynä 26. toukokuuta 1997 annetulla neuvoston säädöksellä3  tehdyn sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen 3 artiklassa, tai neuvoston puitepäätöksen 2003/568/YOS4  2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut menettelyt, tai korruptio sellaisena kuin se on määritelty muussa sovellettavassa lainsäädännössä
  3. neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS5  2 artiklassa tarkoitetut rikollisjärjestöön liittyvät menettelyt
  4. rahanpesu tai terrorismin rahoitus, sellaisina kuin niitä tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/8496  1 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa
  5. terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset sekä yllytys tai avunanto tällaisiin rikoksiin tai tällaisten rikosten yritys, sellaisina kuin ne määritellään terrorismin torjumisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/541 3 ja 14 artiklassa ja III osastossa
  6. lapsityövoiman käyttö tai muut ihmiskauppaa koskevat rikokset, sellaisina kuin niitä tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin  2011/36/EU7  2 artiklassa.
 5. Talousarviosta rahoitetun sopimuksen täytäntöönpanossa on ollut hakijan puolelta merkittäviä puutteita keskeisten velvoitteiden toimeenpanossa, mikä on
  1. johtanut sopimuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen
  2. johtanut sopimussakkojen soveltamiseen tai muihin sopimuksen mukaisiin seuraamuksiin tai
  3. havaittu tulojen ja menojen hyväksyjän, OLAFin tai tilintarkastustuomioistuimen suorittamien tarkastusten, tilintarkastusten tai tutkinnan yhteydessä.
 6. Lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että hakija on syyllistynyt neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/958  1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun väärinkäytökseen.
 7. Lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että hakija on perustanut eri lainkäyttöalueelle yhteisön tarkoituksena kiertää sellaisia vero- tai sosiaalilainsäädäntöön perustuvia velvoitteita tai muita lakisääteisiä velvoitteita lainkäyttöalueella, jolla yhteisön sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka sijaitsee.
 8. Lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että yhteisö on perustettu g alakohdassa tarkoitetussa tarkoituksessa.
 9. Jos lainvoimaista tuomiota ei ole annettu tai lopullista hallinnollista päätöstä ei ole tehty, hakija on jossakin edellä alakohdissa c, d, f, g ja h tarkoitetuista tilanteista, erityisesti seuraavien seikkojen perusteella:
  1. tosiseikat, jotka on havaittu asetuksen (EU) 2017/1939 mukaiseen tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden osalta EPPOn, tilintarkastustuomioistuimen, OLAFin tai sisäisen tarkastajan suorittaman tarkastuksen taikka tulojen ja menojen hyväksyjän vastuulla suoritettavan muun tarkastuksen, tilintarkastuksen tai valvonnan yhteydessä
  2. muut kuin lopulliset hallinnolliset päätökset, joihin voi sisältyä ammattietiikkaa koskevien normien noudattamisen varmentamisesta vastaavan toimivaltaisen valvontaelimen toteuttamia kurinpitotoimia
  3. unionin varoja 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan mukaisesti hoitavien henkilöiden ja yhteisöjen päätöksissä tarkoitetut tosiseikat
  4. tiedot, jotka on toimittanut EU:n varainhoitoasetuksen 142 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti unionin varoja EU:n varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti hoitava yhteisö
  5. komission päätökset unionin kilpailuoikeuden rikkomisista tai toimivaltaisen kansallisen viranomaisen päätökset unionin tai kansallisen kilpailuoikeuden rikkomisista
  6. se on ilmoittanut millä tahansa tavalla, että Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) tutkii sitä: joko sen vuoksi, että OLAF on antanut sille tilaisuuden esittää huomautuksia itseään koskevista seikoista tai koska OLAF on tehnyt sille tutkimuksen aikana tarkastuksia paikalla tai koska sille on ilmoitettu OLAFin tutkimuksen aloittamisesta, päättämisestä tai mistä tahansa siihen liittyvästä seikasta.
 10. Jos asetuksen 135 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakija on jossakin seuraavista tilanteista:
  1. Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka kuuluu 135 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hakijan hallinto-, johto- tai valvontaelimeen tai jolla on valtuudet edustaa hakijaa, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä, on yhdessä tai useammassa edellä c–h alakohdassa tarkoitetuista tilanteista.
  2. Asetuksen 135 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hakijan veloista rajoittamattomassa vastuussa oleva luonnollinen tai oikeushenkilö on yhdessä tai useammassa edellä a tai b alakohdassa tarkoitetuista tilanteista.
  3. Luonnollinen henkilö, joka on olennaisessa asemassa oikeudellisen sitoumuksen tekemisen tai täyttämisen kannalta, on yhdessä tai useammassa edellä c–h alakohdassa tarkoitetuista tilanteista.

Jos hakija on yhdessä edellä luetelluista hylkäämisen oikeuttavista tilanteista, sen tulisi ilmoittaa toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi, ja osoittaa siten luotettavuutensa. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tekniset, organisatoriset ja henkilöstöhallinnon toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen, korvataan vahingot tai maksetaan sakot. Tämä ei koske tämän kohdan d alakohdassa tarkoitettuja tilanteita.

Jos edellä c–h alakohdissa tarkoitetuissa tapauksissa ei ole annettu lainvoimaista tuomiota tai tehty mahdollisesti lopullista hallinnollista päätöstä, kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto voi hylätä alustavasti hakijan osallistumisen ehdotuspyyntöön.

Jos toiminnon toteuttavalla hakijalla on sidosyhteisöjä, niitä koskevat samat poissulkemisperusteet kuin päähakijaa.

Hakija voidaan hylätä myöntömenettelyssä, jos jokin menettelyyn osallistumista varten vaadittu vakuutus tai tieto osoittautuu vääräksi.

Kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto voi julkistaa verkkosivustollaan seuraavat tiedot, jotka koskevat poissulkemista ja edellä c–h alakohdissa tarkoitetuissa tapauksissa tarvittaessa määrättävää taloudellista seuraamusta:

 1. kyseisen hakijan nimi
 2. poissulkemiseen oikeuttava tilanne
 3. poissulkemisen kesto ja/tai taloudellisen seuraamuksen määrä.

Poissulkemisperusteita sovelletaan kaikkiin hakijoihin kaikissa Erasmus+ -ohjelman toiminnoissa. Todistaakseen, ettei mikään edellä mainituista tilanteista koske niitä, kaikkien EU-avustuksen hakijoiden on annettava valaehtoinen vakuutus. Tämä vakuutus sisältyy hakulomakkeeseen tai on sen liitteenä.

Jos hanke-ehdotus jätetään kumppaniryhmän nimissä, edellä kuvattuja poissulkemisperusteita sovelletaan kaikkiin hankkeessa mukana oleviin jäseniin.

Varainhoitoasetuksen 135 artiklan 4 kohdan ja 138 artiklan mukaisesti taloudellisia seuraamuksia voidaan määrätä sellaiselle EU:n varojen saajalle, jonka kanssa on tehty sopimus ja jonka osalta EU:n rahoittaman sopimuksen noudattamisessa on ollut merkittäviä puutteita keskeisten velvoitteiden täytäntöönpanon osalta.

Komissio katsoo lisäksi, että seuraavilla yhteisöillä on tai voi olla eturistiriitoja tämän ohjelmaoppaan mukaisesti toteutettavien toimintojen osalta, minkä vuoksi ne eivät ole tai eivät ehkä ole oikeutettuja osallistumaan ohjelmaan:

 • Kansalliset viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa kansallisia toimistoja ja Erasmus+ -ohjelman toimeenpanoa maassaan, eivät voi hakea tukea toiminnosta, jota jonkin maan kansallinen toimisto hallinnoi, tai osallistua tällaiseen toimintoon, mutta ne voivat jättää hakemuksen osallistumisesta (hakijoina tai kumppaneina) toimeenpanoviraston tai koulutuksen ja kulttuurin pääosaston hallinnoimiin toimintoihin, ellei tätä ole nimenomaisesti suljettu pois kyseisen toiminnon osalta (ks. oppaan B-osa).
 • Kansalliset toimistot (oikeussubjektit, joilla ei ole muuta toimintaa) tai kansalliset toimistot, jotka ovat sellaisten oikeussubjektien osastoja, jotka hoitavat muitakin kuin kansallisten toimistojen tehtäviä, eivät voi hakea tukea tämän oppaan mukaisesti toteutettavasta toiminnosta eivätkä osallistua sellaiseen.
 • Rakenteet ja verkostot, jotka on erikseen nimetty tai osoitettu Erasmus+ -ohjelmassa tai jossakin Erasmus+ -ohjelman toimeenpanemiseksi hyväksytyssä komission vuotuisessa toimintaohjelmassa saamaan komissiolta rahoitusta Erasmus+ -ohjelman toimeenpanon yhteydessä ja jotka toimivat saman oikeussubjektin alaisuudessa kuin kansallinen toimisto, eivät voi hakea tukea minkään maan Erasmus+ -ohjelman kansallisen toimiston hallinnoimasta toiminnosta tai osallistua tällaiseen toimintoon. Ne voivat kuitenkin jättää hakemuksen osallistumisesta (hakijoina tai kumppaneina) toimeenpanoviraston tai koulutuksen ja kulttuurin pääosaston hallinnoimiin toimintoihin, ellei tätä ole nimenomaisesti suljettu pois kyseisen toiminnon osalta (ks. oppaan B-osa). Ennen kuin niille myönnetään avustus tai niiden kanssa tehdään sopimus, niiden on kyettävä osoittamaan, ettei niillä ole eturistiriitoja joko toteuttamiensa varotoimien ansiosta tai koska niiden sisäisessä organisaatiossa edut on erotettu selkeästi toisistaan. Lisäksi niiden on ilmoitettava kustakin EU:n tukemasta toiminnosta tai toimenpiteestä aiheutuvat kustannukset ja tulot. Päätöksen siitä, onko tosiasiallisesta eturistiriidattomuudesta annettu riittävät vakuudet, tekee omalla vastuullaan toimeenpanovirasto tai koulutuksen ja kulttuurin pääosasto sen mukaan, kumpaan hakemus jätetään.
 • Oikeussubjektit, joiden alaisuudessa toimii Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto mutta joilla on muuta toimintaa, joka kuuluu tai ei kuulu Erasmus+ -ohjelman tehtäväkenttään, tai näihin oikeussubjekteihin sidoksissa olevat yhteisöt eivät voi hakea tukea toiminnosta, jota jonkin maan kansallinen toimisto hallinnoi, tai osallistua tällaiseen toimintoon. Ne voivat kuitenkin jättää hakemuksen osallistumisesta toimeenpanoviraston tai koulutuksen ja kulttuurin pääosaston hallinnoimiin toimintoihin, ellei tätä ole nimenomaisesti suljettu pois kyseisen toiminnon osalta (ks. oppaan B-osa). Ennen kuin niille myönnetään avustus tai niiden kanssa tehdään sopimus, niiden on kuitenkin kyettävä osoittamaan, ettei niillä ole eturistiriitoja joko toteuttamiensa varotoimien ansiosta tai koska niiden sisäisessä organisaatiossa edut on erotettu selkeästi toisistaan (esimerkiksi vähintään erillinen kirjanpito, erilliset raportointi- ja päätöksentekolinjat ja toimenpiteet, joilla estetään pääsy luottamuksellisiin tietoihin). Lisäksi niiden on ilmoitettava kustakin EU:n tukemasta toiminnosta tai toimenpiteestä aiheutuvat kustannukset ja tulot. Päätöksen siitä, onko tosiasiallisesta jäävittömyydestä annettu riittävät vakuudet, tekee omalla vastuullaan se taho, johon hakemus jätetään.

Valintaperusteet

Valintaperusteiden avulla kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto arvioi hakijan taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä toteuttaa ehdottamansa hanke.

Taloudelliset edellytykset

Taloudelliset edellytykset tarkoittavat, että hakijalla on kestävät ja riittävät rahoituslähteet, jotta se kykenee jatkamaan toimintaansa koko hankkeen toteuttamisen tai tuetun tilikauden ajan ja osallistumaan hankkeen rahoitukseen.

Taloudelliset edellytykset tarkistetaan tavanomaisesti kaikkien koordinaattorien osalta (mukaan lukien hankkeen ainoat edunsaajat), lukuun ottamatta

 • julkisyhteisöjä, mukaan lukien jäsenvaltioiden organisaatiot9
 • julkisia oikeussubjekteja ja laitoksia ja koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualan organisaatioita, jotka ovat kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saaneet yli 50 prosenttia vuosituloistaan julkisista lähteistä10
 • kansainvälisiä organisaatioita
 • hakijoita, joiden hakeman avustuksen määrä on enintään 60 000 euroa.

Tarvittaessa tarkistus voidaan tehdä myös sidosyhteisöille.

Jos EU-avustusta koskeva hakemus on määrältään enintään 60 000 euroa ja hakijana on muu kuin jokin edellä mainittu yhteisö, hakijan on annettava valaehtoinen vakuutus, jonka mukaan sillä on taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Vakuutus sisältyy hakulomakkeeseen.

Jos haetun EU-avustuksen määrä on yli 60 000 euroa ja hakijana on muu kuin jokin edellä mainittu yhteisö, hakijan on valaehtoisen vakuutuksen lisäksi toimitettava rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalin (osallistujarekisterin välilehti ”Financial capacity”) / organisaatioiden rekisteröintijärjestelmän kautta seuraavat asiakirjat:

 • koordinaattorin tuloslaskelma
 • tase
 • muut pyydetyt asiakirjat.

Toimeenpanovirastosta haettavien toimintojen osalta lisätietoja on asiakirjassa ”Oikeussubjektin vahvistamista, oikeussubjektin edustajan (LEAR) nimeämistä ja taloudellisten valmiuksien arviointia koskevat säännöt”: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_fi.pdf

Jos hakemus koskee yli 750 000 euron avustusta, hakijaa voidaan vaatia toimittamaan edellä mainittujen tietojen lisäksi ulkopuolisen hyväksytyn tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus. Kertomuksessa hyväksytään tilit viimeisimmältä tilikaudelta, jolta ne ovat käytettävissä.

Yhteisöt, jotka eivät voi toimittaa edellä mainittuja asiakirjoja, koska ne ovat vasta perustettuja, voivat korvata ne arvioiduilla tai toteutuneilla taloudellisilla tiedoilla tai hakijan taloudellisten riskien varalta ottamaa vakuutusta koskevalla ilmoituksella.

Koordinaattori saa ladata kyseiset asiakirjat rahoitus- ja tarjouskilpailuportaaliin (osallistujarekisterin välilehti ”Financial capacity”) / organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään vasta, kun EU:n keskitetyt varmennuspalvelut ovat ottaneet siihen yhteyttä osallistujarekisterin tai asianomaisen kansallisen toimiston kautta ja pyytäneet hakijaa toimittamaan tarvittavat asiakirjat. Toimeenpanoviraston suoraan hallinnoimien toimintojen osalta tämä pyyntö lähetetään asiaankuuluvaan järjestelmään sisältyvän viestintäjärjestelmän kautta.

Jos kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto epäilee kumppanikonsortion puolesta jätettyjä hanke-ehdotuksia käsitellessään konsortion taloudellisia edellytyksiä, sen olisi tehtävä riskinarviointi, jonka perusteella kaikilta konsortioon osallistuvilta organisaatioilta voidaan pyytää edellä mainitut asiakirjat. Tämä ei ole riippuvaista avustuksen määrästä.

Jos kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto katsoo näiden asiakirjojen perusteella, että hakijan vaaditut taloudelliset edellytykset ovat heikot, se voi

 • pyytää lisätietoja
 • vaatia laajempaa taloudellista vastuuta eli kaikkien edunsaajien yhteisvastuuta tai sidosyhteisöjen yhteisvastuuta
 • päättää myöntää ennakkomaksun, joka maksetaan erissä
 • päättää myöntää (yhden tai useamman) ennakkomaksun, jolla on pankkitakaus
 • päättää olla myöntämättä ennakkomaksua.

Jos taloudelliset edellytykset katsotaan riittämättömiksi, ehdotus hylätään.

Toiminnalliset edellytykset

Toiminnallisilla edellytyksillä tarkoitetaan, että hakijalla on tarvittava ammatillinen osaaminen ja pätevyys ehdotetun hankkeen toteuttamiseksi. Hakijoilla on oltava ehdotetun hankkeen toteuttamisen edellyttämä ammatillinen osaaminen ja pätevyys, kuten riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, tarvittava pätevyys ja ammatillinen kokemus, näyttöä alan osaamisesta sekä tarvittavat materiaalit ja laitteet. Toiminnallisten edellytysten arviointi voidaan ulottaa koskemaan koko kumppaniverkostoa, sillä toimeenpanon laatu riippuu kaikkien kumppaniorganisaatioiden valmiuksista. Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi riskinarvioinnin perusteella luopua vaatimuksesta varmistaa julkisoikeudellisten yhteisöjen, jäsenvaltioiden organisaatioiden tai kansainvälisten organisaatioiden toiminnalliset edellytykset.

Kansallisille toimistoille jätetyt hakemukset:

Hakijoiden on annettava valaehtoinen vakuutus, jonka mukaan niillä on toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Jos hakulomakkeessa sitä vaaditaan ja jos avustus on enemmän kuin 60 000 euroa, hakijoiden on toimitettava hankkeen avainhenkilöiden ansioluettelot osoittaakseen, että näillä on hankkeeseen soveltuva työkokemus, tai muita asiakirjoja, kuten

 • luettelo pääasiallisen työryhmän relevanteista julkaisuista
 • täydellinen luettelo sellaisista aiemmista hankkeista tai aiemmasta toiminnasta, jotka liittyvät/joka liittyy asianomaiseen toimintapolitiikan alaan tai tiettyyn toimeen. Vastaavat tiedot myös kumppaniorganisaatioista voidaan pyytää kansalliselta toimistolta.

Lisäksi aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen ja nuorisoalan akkreditointien hakijoilla on oltava vähintään kahden vuoden kokemus toiminnan toteuttamisesta voidakseen hakea akkreditointia. Julkisyhteisöjen (esimerkiksi koulut tai koulutuskeskukset) fuusioita tai vastaavia rakennemuutoksia edeltävä kokemus otetaan huomioon asianmukaisena kokemuksena.

Liikkuvuuskonsortion koordinaattorien on pystyttävä koordinoimaan konsortiota ehdotetun Erasmus+ -suunnitelman, konsortion tarkoituksen, suunnitellun tehtävänjaon ja Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti (Erasmus+ -laatustandardit ovat saatavissa Europa-verkkosivustolla: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf).

Edellä esitetyt ehdot todennetaan hakemuksen (huomioon otetaan myös tiedot hakijan aiemmasta osallistumisesta vuosien 2014–2020 ja 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmaan) sekä organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään toimitettujen asiakirjojen perusteella. Hakijat, jotka eivät täytä hakulomakkeessa vaadittuja tietoja, voidaan hylätä tällä perusteella.

Jos toiminnalliset edellytykset katsotaan riittämättömiksi, ehdotus hylätään.

Toimeenpanovirastolle Jätetyt Hakemukset:

Toiminnalliset edellytykset arvioidaan rinnakkain laatua koskevan kriteerin kanssa hakijoiden ja heidän hankeryhmiensä pätevyyden ja kokemuksen perusteella, mukaan lukien toiminnalliset resurssit (henkilö-, tekniset ja muut resurssit).

Hakijoilla katsotaan olevan riittävät toiminnalliset edellytykset, jos ehdotuspyynnössä asetetut niitä koskevat vaatimukset täyttyvät. Hakijoiden on osoitettava edellytyksensä antamalla seuraavat tiedot hakulomakkeessa (osa B):

 • hankkeen hallinnoinnista ja toteuttamisesta vastaavan henkilöstön yleiset profiilit (pätevyys ja kokemus)
 • kuvaus konsortion kokoonpanosta
 • luettelo EU:n rahoittamista hankkeista neljän edellisen vuoden ajalta.

Kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto voi pyytää täydentäviä asiakirjoja hakemukseen sisältyvien tietojen todentamiseksi.

Arviointikriteerit

Kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto voi arviointikriteerien avulla arvioida Erasmus+ -ohjelman avaintoimien puitteissa jätettyjen hanke-ehdotusten laatua.

Hanke-ehdotukset, jotka ylittävät sekä arviointikriteerien yksittäisten osa-alueiden pisterajat että laatua koskevan kokonaispisterajan, otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä (ehdotuspyynnön käytettävissä olevan budjetin rajoissa). Muut hanke-ehdotukset joko asetetaan varallaololuetteloon tai hylätään.

Erasmus+ -ohjelmaoppaan mukaisesti toteutettaviin eri toimintoihin sovellettavat arviointikriteerit esitetään oppaan B-osassa.

 • 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29). ↩ back
 • 2 EYVL C 316, 27.11.1995, s. 48. ↩ back
 • 3 EYVL C 195, 25.6.1997, s. 1. ↩ back
 • 4 Neuvoston puitepäätös 2003/568/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla (EUVL L 192, 31.7.2003, s. 54). ↩ back
 • 5 Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42). ↩ back
 • 6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73). ↩ back
 • 7 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1). ↩ back
 • 8 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1). ↩ back
 • 9 Myös kouluilla, korkeakouluilla sekä koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualan organisaatioilla, jotka ovat kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saaneet yli 50 prosenttia vuosituloistaan julkisista lähteistä, katsotaan olevan riittävät taloudelliset, ammatilliset ja hallinnolliset valmiudet tämän ohjelman mukaisen toiminnan toteuttamiseksi. ↩ back
 • 10 Erasmus+ -asetuksen 21 artiklan 3 kohta; kansallisia, EU:n tai muita hankeapurahoja ei katsota julkisiksi varoiksi taloudellisten edellytysten tarkistuksessa. ↩ back