Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Etapa 2: Verificarea conformității cu criteriile programului

La elaborarea proiectului și înainte de a depune cererea de finanțare din partea Uniunii, participanții trebuie să se asigure că ei și proiectul lor respectă următoarele criterii: de admisibilitate, de eligibilitate, de excludere, de selecție și de atribuire.

Criterii de admisibilitate

Cererile trebuie să fie transmise cel târziu până la termenul-limită de depunere a cererilor, menționat în cererea de propuneri.

Cererile trebuie să fie lizibile și accesibile.

Cererile trebuie să fie complete și să conțină toate părțile și anexele obligatorii. Numai erorile materiale pot fi corectate după termenul-limită de depunere, la cererea agenției de gestionare, în cazuri justificate în mod corespunzător.

Pentru acțiunile gestionate de Agenția Executivă, cererile trebuie depuse electronic prin intermediul sistemului electronic de depunere a propunerilor de pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home Cererile (inclusiv anexele și documentele justificative) trebuie depuse utilizând formularele furnizate în sistemul de depunere.

Propunerile trebuie să fie complete și să conțină toate informațiile solicitate și toate anexele și documentele justificative necesare:

 • Partea A a formularului de cerere, care conține informații administrative despre participanți (viitorul coordonator, viitorii beneficiari și entitățile afiliate) și o sinteză a bugetului alocat pentru proiect (se completează direct online)
 • Partea B a formularului de cerere, care conține descrierea tehnică a proiectului (care urmează să fie descărcată din sistemul de depunere al portalului, completată și apoi compilată și reîncărcată)
 • Partea C (de completat direct online, dacă este cazul), care conține date suplimentare referitoare la proiect

Cererile (partea B) sunt limitate la 40 de pagini în cazul cererilor de propuneri pentru granturi cu valoare mică (60 000 EUR sau mai puțin), la 120 de pagini în cazul cererilor de propuneri pentru granturi cu valoare ridicată (4 000 000 EUR) și la 70 de pagini în cazul tuturor celorlalte cereri de propuneri. Evaluatorii nu vor lua în considerare eventualele pagini suplimentare.

Pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale Erasmus+, cererile trebuie depuse electronic prin intermediul formularelor disponibile pe site-ul programului Erasmus+ și pe site-urile agențiilor naționale Erasmus+.

Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate sunt utilizate pentru a se stabili dacă solicitantului i se permite sau nu să participe la o cerere de propuneri și să prezinte o propunere pentru o acțiune. Se aplică solicitanților și proiectelor/activităților pentru care se solicită grantul (de exemplu, profilul și/sau numărul de organizații participante implicate, tipul de proiect sau/și activități, perioada de punere în aplicare, profilul și/sau numărul de participanți implicați).

Pentru a fi eligibil, solicitantul și proiectul trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate legate de acțiunea în cadrul căreia este prezentată propunerea. În cazul în care nu îndeplinește criteriile de eligibilitate în etapa de depunere a cererii, proiectul va fi respins fără a fi evaluat mai departe. Dacă în etapa de punere în aplicare sau a raportului final este evident că aceste criterii nu au fost îndeplinite, activitățile pot fi considerate neeligibile și, în consecință, se poate aplica o recuperare a grantului UE acordat inițial proiectului.

Criteriile de eligibilitate care se aplică pentru fiecare dintre acțiunile puse în aplicare prin Ghidul programului Erasmus+ sunt descrise în partea B din prezentul ghid.

Criterii de excludere

În conformitate cu articolele 136-141 din Regulamentul financiar, un solicitant va fi exclus de la participarea la cererile de propuneri din cadrul programului Erasmus+, dacă se află într-una dintre situațiile de excludere descrise mai jos:

 1. solicitantul se află în stare de faliment, în situație de insolvență sau de lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, se află în stare de concordat preventiv, de suspendare a activității sau în orice altă situație similară care rezultă în urma unei proceduri similare prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 2. printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că solicitantul și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale prevăzute în legislația aplicabilă;
 3. printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că solicitantul se face vinovat de abatere profesională gravă deoarece a încălcat actele cu putere de lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte solicitantul ori deoarece se face vinovat de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, inclusiv, în special, oricare dintre următoarele:
  1. falsificarea cu intenția de a frauda sau din neglijență a informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ori de selecție sau în executarea unui contract sau a unui acord;
  2. încheierea unui acord cu alte persoane sau entități în vederea denaturării concurenței;
  3. încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
  4. tentativa de a influența procesul decizional al ordonatorului de credite competent în cursul procedurii de atribuire;
  5. tentativa de a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de atribuire;
 4. printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a stabilit că solicitantul se face vinovat de oricare dintre următoarele:
  1. fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului1  și al articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 iulie 19952 ;
  2. corupție, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371, sau corupție activă în sensul articolului 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, elaborată în temeiul Actului Consiliului din 26 mai 19973 , sau acte menționate la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului4 , sau corupție, astfel cum este definită în alte legi aplicabile;
  3. comportament legat de o organizație criminală, astfel cum este menționat la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului5 ;
  4. spălare de bani sau finanțarea terorismului în sensul articolului 1 alineatele (3), (4) și (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului6 ;
  5. infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități de terorism, precum și de instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși astfel de infracțiuni, în sensul articolelor 3 și 14 și al titlului III din Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului;
  6. exploatarea prin muncă a copiilor sau alte infracțiuni privind traficul de persoane, astfel cum sunt menționate la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului7 ;
 5. s-au constatat deficiențe semnificative în ceea ce privește respectarea de către solicitant a principalelor obligații în materie de executare a unui contract sau a unui acord finanțat din buget, fapt care:
  1. a condus la rezilierea sa anticipată;
  2. a dus la aplicarea de clauze penale sau alte sancțiuni contractuale; sau;
  3. a fost descoperit de un ordonator de credite, de OLAF, de Parchetul European (EPPO) sau de Curtea de Conturi în urma unor verificări, audituri sau investigații;
 6. printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că solicitantul a comis o abatere în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului8 ;
 7. printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că solicitantul a creat o entitate într-o altă jurisdicție cu intenția de a se sustrage obligațiilor fiscale, sociale sau oricăror alte obligații legale în jurisdicția în care aceasta își are sediul social, sediul central sau locul principal de desfășurare a activității;
 8. (h) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că a fost creată o entitate cu intenția menționată la litera (g);
 9. în absența unei hotărâri judecătorești definitive sau a unei decizii administrative definitive, solicitantul se află în unul dintre cazurile prevăzute la literele (c), (d), (f), (g) și (h) menționate anterior, în principal pe baza următoarelor:
  1. a faptelor stabilite în cadrul auditurilor sau al investigațiilor efectuate de EPPO, în cazul stator membre care participă la cooperarea consolidată în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939, de Curtea de Conturi, de OLAF sau de un auditor intern, sau al oricăror alte verificări, audituri sau controale efectuate sub responsabilitatea ordonatorului de credite;
  2. a deciziilor administrative care nu sunt definitive și care pot include măsuri disciplinare luate de organismul de supraveghere competent responsabil de verificarea aplicării standardelor de etică profesională;
  3. a faptelor menționate în deciziile luate de persoanele și entitățile care execută fonduri ale Uniunii în temeiul articolului 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c);
  4. a informațiilor transmise în conformitate cu articolul 142 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar al UE de entități care execută fonduri ale Uniunii în temeiul articolului 62 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul financiar al UE;
  5. a deciziilor Comisiei privind încălcarea dreptului Uniunii în materie de concurență sau ale unei autorități naționale competente privind încălcarea dreptului Uniunii sau a celui intern în materie de concurență;
  6. este informat, prin orice mijloc, că face obiectul unei investigații efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF): fie pentru că i s-a oferit posibilitatea de către OLAF de a formula observații cu privire la faptele care îl privesc, fie pentru că a făcut obiectul unor verificări la fața locului efectuate de către OLAF în cursul unei investigații sau pentru că a fost informat cu privire la deschiderea, închiderea sau orice circumstanță legată de o investigație efectuată de OLAF cu privire la acesta;
 10. un solicitant la care se face referire în articolul 135 alineatul (2), în cazul în care:
  1. o persoană fizică sau juridică care este membră a organului administrativ, de conducere ori de supraveghere al solicitantului menționat la articolul 135 alineatul (2) ori care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în ceea ce privește respectivul solicitant se află într-una sau în mai multe dintre situațiile menționate la literele (c)-(h) de mai sus;
  2. o persoană fizică sau juridică care își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile solicitantului menționat la articolul 135 alineatul (2) se află într-una sau în mai multe dintre situațiile menționate la litera (a) sau (b) de mai sus;
  3. o persoană fizică care este esențială pentru atribuirea sau pentru executarea angajamentului juridic se află într-una sau în mai multe din situațiile menționate la literele (c)-(h) de mai sus;

În cazul în care se află într-una dintre situațiile de excludere enumerate anterior, solicitantul trebuie să indice măsurile luate pentru a remedia situația de excludere, demonstrându-și astfel fiabilitatea. Printre acestea se pot număra, de exemplu, măsuri tehnice, organizatorice și legate de personal pentru a preveni repetarea problemelor, despăgubiri pentru daune sau plăți de amenzi. Aceasta nu se aplică în situațiile menționate la litera (d) din prezenta secțiune.

În cazurile specificate la literele (c)-(h) de mai sus, în absența unei hotărâri definitive sau, după caz, a unei decizii administrative definitive, agenția națională sau Agenția Executivă poate exclude provizoriu un solicitant de la participarea la cererea de propuneri.

În cazul în care acțiunea este pusă în aplicare de un solicitant care are entități afiliate, acestea trebuie să respecte aceleași criterii de excludere ca și solicitantul principal.

Un solicitant poate fi respins de la o procedură de atribuire în cazul în care oricare dintre declarațiile sau informațiile furnizate drept condiție pentru participarea la procedură se dovedește a fi falsă.

Agenția națională sau Agenția Executivă poate publica pe site-ul său următoarele informații referitoare la excluderea și, acolo unde este cazul, la sancțiunile financiare aplicate în cazurile menționate la literele (c)-(h) de mai sus:

 1. numele solicitantului în cauză;
 2. situația de excludere;
 3. durata excluderii și/sau cuantumul sancțiunii financiare.

Aceste criterii de excludere se aplică solicitanților în cadrul tuturor acțiunilor programului Erasmus+. Pentru a certifica faptul că nu se află în niciuna dintre situațiile menționate mai sus, solicitanții unui grant UE trebuie să furnizeze o declarație pe propria răspundere. Declarația pe propria răspundere constituie o secțiune specifică din formularul de cerere sau o anexă la acesta.

În cazul propunerilor prezentate în numele unui consorțiu, criteriile de excludere descrise mai sus se aplică tuturor membrilor participanți implicați în proiect.

În conformitate cu articolul 135 alineatul (4) și cu articolul 138 din Regulamentul financiar, pot fi impuse sancțiuni financiare unui beneficiar al fondurilor UE cu care s-a încheiat un contract sau un acord și care a prezentat deficiențe semnificative în ceea ce privește respectarea principalelor obligații de executare a contractului sau acordului finanțat de UE.

De asemenea, Comisia consideră că, pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în Ghidul programului, următoarele entități se află sau s-ar putea afla într-o situație de conflict de interese și, prin urmare, nu sunt sau ar putea să nu fie eligibile pentru a participa:

 • autoritățile naționale responsabile cu supravegherea agențiilor naționale și cu punerea în aplicare a programului Erasmus+ în țara lor nu pot depune cereri sau nu pot participa la nicio acțiune gestionată de agențiile naționale din nicio țară, dar pot depune cereri pentru a participa (în calitate de solicitanți sau parteneri) la acțiunile gestionate de Agenția Executivă sau de DG EAC, cu excepția cazului în care participarea lor este exclusă în mod explicit pentru acțiunea în cauză (după cum se indică în partea B din prezentul ghid);
 • agențiile naționale (activitate unică a persoanei lor juridice) sau departamentele agențiilor naționale ale persoanelor juridice responsabile cu activități care nu țin de domeniul de competență al agențiilor naționale nu pot depune cereri sau nu pot participa la nicio acțiune pusă în aplicare în baza prezentului ghid;
 • structurile și rețelele identificate sau desemnate în programul Erasmus+ sau în orice program de lucru anual al Comisiei adoptat pentru punerea în aplicare a programului Erasmus+ pentru a beneficia în mod specific de o contribuție financiară din partea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a programului Erasmus+, care sunt găzduite de entitatea juridică ce găzduiește și agenția națională, nu pot depune cereri sau nu pot participa la nicio acțiune gestionată de agențiile naționale Erasmus+ din nicio țară, dar pot depune cereri pentru a participa (în calitate de solicitanți sau de parteneri) la acțiunile gestionate de Agenția Executivă sau de DG EAC, cu excepția cazului în care participarea lor este exclusă în mod explicit pentru acțiunea în cauză (după cum se indică în partea B din prezentul ghid); aceste structuri și rețele trebuie să poată demonstra, înainte de a li se acorda un grant sau un contract, că nu se află într-o situație de conflict de interese fie pentru că au fost luate măsuri asigurătorii în acest sens, fie pentru că organizarea lor internă este de așa natură încât există o separare clară a intereselor. În plus, trebuie identificate costurile și veniturile aferente fiecărei acțiuni sau activități pentru care se acordă fondurile UE. Decizia prin care se admite că există garanții suficiente privind faptul că structurile și rețelele respective nu se află în nicio situație reală de conflict de interese este luată, după caz, de către Agenția Executivă sau de către DG EAC, pe propria răspundere și responsabilitate;
 • entitățile juridice care găzduiesc agențiile naționale Erasmus+, dar care se ocupă cu alte activități din cadrul sau din afara domeniului de aplicare al programului Erasmus+, precum și entitățile afiliate acestor entități juridice, nu pot depune cereri sau nu pot participa la nicio acțiune gestionată de agențiile naționale din nicio țară, dar, în principiu, pot depune cereri pentru a participa la acțiuni gestionate de Agenția Executivă sau de DG EAC, cu excepția cazului în care participarea lor este exclusă în mod explicit pentru acțiunea în cauză (după cum se indică în partea B din prezentul ghid). Totuși, acestea trebuie să demonstreze, înainte de a li se acorda un grant sau un contract, că nu se află într-o situație de conflict de interese fie pentru că au luat măsuri asigurătorii în acest sens, fie pentru că organizarea lor internă este de așa natură încât există o separare clară a intereselor (de exemplu, o separare minimă a conturilor, separarea liniilor de raportare și decizionale, măsuri de prevenire a accesului la informații privilegiate). În plus, trebuie identificate costurile și veniturile aferente fiecărei acțiuni sau activități pentru care se acordă fondurile UE. Decizia prin care se admite că există garanții suficiente cu privire la faptul că structurile și rețelele respective nu se află în nicio situație reală de conflict de interese este luată, după caz, de către Agenția Executivă sau de către DG EAC, pe propria răspundere și responsabilitate.

Criterii de selecție

Prin criteriile de selecție, agenția națională sau Agenția Executivă evaluează capacitatea financiară și operațională a solicitantului de a finaliza proiectul propus.

Capacitatea financiară

Capacitatea financiară înseamnă că solicitantul dispune de resurse stabile și suficiente de finanțare pentru a-și menține activitatea de-a lungul perioadei de desfășurare a proiectului sau în cursul anului pentru care este acordat grantul și pentru a participa la finanțarea acestuia.

Verificarea capacității financiare va fi efectuată, în mod normal, pentru toți coordonatorii (inclusiv beneficiarii unici ai proiectului), cu excepția:

 • organismelor publice, inclusiv organizațiilor din statele membre9 ;
 • entităților juridice publice și instituțiilor și organizațiilor din domeniile educației și formării, tineretului și sportului ale căror venituri provin, în ultimii doi ani, în proporție de peste 50 % din surse publice10 ;
 • organizațiilor internaționale;
 • unei valori a grantului solicitat pentru proiect care nu depășește 60 000 EUR.

Dacă este necesar, aceste cerințe se pot aplica și în cazul entităților afiliate.

În cazul cererilor de granturi UE care nu depășesc 60 000 EUR și care sunt depuse de alte tipuri de entități decât cele menționate mai sus, solicitanții trebuie să furnizeze o declarație pe propria răspundere care să ateste că aceștia au capacitatea financiară de a pune în aplicare proiectul. Declarația pe propria răspundere constituie o secțiune specifică a formularului de cerere.

În cazul cererilor de granturi UE care depășesc 60 000 EUR și care sunt depuse de alte tipuri de entități decât cele menționate mai sus, solicitantul trebuie să prezinte, în plus față de declarația pe propria răspundere, următoarele documente prin intermediul Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații (Registrul participanților – fila „Capacitate financiară”) /sistemului de înregistrare a organizațiilor:

 • contul de profit și pierdere al solicitantului;
 • bilanțul;
 • alte documente, dacă se solicită.

Pentru mai multe informații privind acțiunile gestionate de Agenția Executivă, a se consulta documentul „Norme pentru validarea entității juridice, numirea LEAR și evaluarea capacității financiare”: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_ro.pdf

În cazul în care cererea are ca obiect granturi pentru acțiuni în cadrul unui proiect în cazul căruia suma depășește 750 000 EUR, în plus față de cele menționate anterior, poate fi solicitat un raport de audit realizat de un auditor extern autorizat. Raportul certifică conturile pentru ultimul exercițiu financiar disponibil.

Pentru entitățile care nu pot furniza documentele enumerate mai sus, întrucât sunt nou-înființate, o estimare a datelor financiare/declarație financiară sau o declarație de asigurare care să ateste riscurile financiare ale solicitantului poate înlocui documentele de mai sus.

Coordonatorul trebuie să încarce aceste documente pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (Registrul participanților – fila „Capacitate financiară”)/în sistemul de înregistrare a organizațiilor numai atunci când este contactat de serviciile centrale de validare ale UE prin intermediul Registrului participanților sau de agenția națională relevantă care îi solicită să furnizeze documentele justificative necesare. În cazul acțiunilor gestionate direct de agenția executivă acolo unde se aplică, această solicitare va fi transmisă prin sistemul de mesagerie integrat în sistemul respectiv.

În cazul propunerilor depuse în numele unui consorțiu de parteneri, dacă agenția națională sau Agenția Executivă are îndoieli cu privire la capacitatea financiară a consorțiului, aceasta trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor, pe baza căreia li se pot solicita tuturor organizațiilor participante din cadrul consorțiului aceleași documente ca cele indicate mai sus. Acest lucru este valabil indiferent de suma acordată.

Dacă, în urma analizei acestor documente, agenția națională sau Agenția Executivă concluzionează că este nesatisfăcătoare capacitatea financiară necesară, agenția poate:

 • să solicite informații suplimentare;
 • să impună un regim de răspundere financiară consolidat, și anume responsabilitatea în solidar pentru toți cobeneficiarii sau răspunderea în solidar a entităților afiliate;
 • să decidă să acorde prefinanțare în tranșe;
 • să decidă să acorde (una sau mai multe) prefinanțări acoperite de o garanție bancară sau
 • să decidă să nu acorde prefinanțare;

În cazul în care capacitatea financiară este considerată insuficientă, propunerea corespunzătoare este respinsă.

Capacitate operațională

Capacitatea operațională înseamnă că solicitantul deține competențele și calificările profesionale necesare pentru realizarea proiectului propus. Solicitanții trebuie să aibă competențele și calificările profesionale necesare pentru realizarea proiectului propus, cum ar fi resurse adecvate în ceea ce privește personalul calificat, calificări specifice, experiență profesională și referințe în domeniul vizat, materiale și echipamente. Evaluarea capacității operaționale poate fi extinsă și la parteneriat în ansamblu, deoarece calitatea punerii în aplicare va depinde de capacitatea tuturor organizațiilor partenere. În funcție de evaluarea riscurilor, ordonatorul de credite competent poate renunța la obligația de verificare a capacității operaționale a organismelor publice, a organizațiilor din statele membre sau a organizațiilor internaționale.

Pentru cererile depuse la agențiile naționale:

Solicitanții trebuie să furnizeze o declarație pe propria răspundere care să ateste că dețin capacitatea operațională de a pune în aplicare proiectul. În plus, dacă acest lucru este prevăzut în formularul de cerere și dacă grantul depășește 60 000 EUR, solicitanții trebuie să prezinte CV-urile persoanelor-cheie implicate în proiect, pentru a dovedi experiența profesională relevantă a acestora sau alte documente justificative, cum ar fi:

 • o listă de publicații relevante ale echipei principale;
 • o listă completă a proiectelor anterioare și a activităților desfășurate și legate de domeniul politicii sau de această acțiune specifică. Informații similare privind organizațiile partenere pot fi solicitate și de la agenția națională.

În plus, solicitanții de acreditare în domeniul educației adulților, al educației și formării profesionale, al învățământului școlar și al tineretului trebuie să aibă cel puțin doi ani de experiență în punerea în aplicare de activități care să îi facă eligibili pentru acreditare. Experiența anterioară fuziunilor sau schimbărilor structurale similare ale entităților publice (de exemplu, ale școlilor sau centrelor de educație) va fi luată în considerare ca experiență relevantă.

Pentru coordonatorii consorțiului de mobilitate: aceștia trebuie să aibă capacitatea de a coordona consorțiul în conformitate cu planul Erasmus propus, cu scopul consorțiului, cu alocarea planificată a sarcinilor și cu standardele de calitate Erasmus (prezentate pe site-ul Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_ro).

Condițiile de mai sus vor fi verificate pe baza cererii (inclusiv informațiile privind participarea anterioară a solicitantului la programul Erasmus+ 2014-2020 și 2021-2027) și a documentelor prezentate în sistemul de înregistrare a organizațiilor. Solicitanții care nu completează informațiile solicitate în formularul de cerere pot fi descalificați din acest motiv.

În cazul în care capacitatea operațională este considerată insuficientă, propunerea corespunzătoare este respinsă.

Pentru cererile depuse la Agenția Executivă:

Capacitatea operațională va fi evaluată în paralel cu criteriul de atribuire „Calitate”, pe baza competenței și a experienței solicitanților și echipelor lor de proiect, inclusiv a resurselor operaționale (umane, tehnice și de altă natură).

Se consideră că solicitanții dispun de suficientă capacitate operațională atunci când sunt îndeplinite cerințele referitoare la capacitatea operațională stabilite în cererea de propuneri.

Solicitanții vor trebui să își demonstreze capacitatea prin intermediul următoarelor informații din formularul de cerere (partea B):

 • profiluri generale (calificări și experiență) ale personalului responsabil cu gestionarea și punerea în aplicare a proiectului;
 • descrierea componenței consorțiului;
 • lista proiectelor finanțate de UE în ultimii 4 ani.

Agenția națională sau Agenția Executivă poate solicita documente justificative suplimentare pentru a verifica informațiile incluse în cerere.

Criterii de atribuire

Criteriile de atribuire permit agenției naționale sau Agenției Executive să evalueze calitatea propunerilor de proiecte depuse în cadrul acțiunilor-cheie ale programului Erasmus+.

Propunerile care depășesc pragurile individuale și pragul general de calitate vor fi luate în considerare pentru finanțare, în limitele bugetului disponibil al cererii de propuneri. Restul propunerilor vor fi înscrise pe lista de rezerve sau vor fi declarate drept respinse.

Criteriile de atribuire aplicabile fiecăreia dintre acțiunile puse în aplicare prin Ghidul programului Erasmus+ sunt descrise în partea B din prezentul ghid.

 • 1 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29). ↩ back
 • 2 JO C 316, 27.11.1995, p. 48. ↩ back
 • 3 JO C 195, 25.6.1997, p. 1. ↩ back
 • 4 Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54). ↩ back
 • 5 Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42). ↩ back
 • 6 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73). ↩ back
 • 7 Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1). ↩ back
 • 8 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1). ↩ back
 • 9 Inclusiv școlile, instituțiile de învățământ superior și organizațiile din domeniul educației, al formării, al tineretului și al sportului care, în ultimii doi ani, au primit peste 50 % din veniturile lor anuale din surse publice sunt considerate ca având capacitatea financiară, profesională și administrativă necesară pentru a desfășura activități în cadrul programului. ↩ back
 • 10 Articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul privind Erasmus; granturile naționale, europene sau de altă natură pentru proiecte nu sunt considerate fonduri publice în scopul verificării capacității financiare. ↩ back