Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2023.

Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2023 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Etapa 2: Verificarea Conformității Cu Criteriile Programului

La elaborarea proiectului și înainte de a depune cererea de finanțare din partea Uniunii, participanții trebuie să se asigure că ei și proiectul lor respectă următoarele criterii: de admisibilitate, de eligibilitate, de excludere, de selecție și de atribuire.

Criterii de admisibilitate

Cererile trebuie să fie transmise cel târziu până la termenul-limită de depunere a cererilor, menționat în cererea de propuneri.

 • Pentru acțiunile gestionate de Agenția Executivă, cererile trebuie depuse electronic prin intermediul sistemului electronic de depunere a propunerilor de pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home Cererile (inclusiv anexele și documentele justificative) trebuie depuse utilizând formularele furnizate în sistemul de depunere. Cererile sunt limitate la 40 de pagini în cazul cererilor de propuneri pentru granturi cu valoare mică (60 000 EUR sau mai puțin), la 120 de pagini în cazul cererilor de propuneri pentru granturi cu valoare ridicată (4 000 000 EUR) și la 70 de pagini în cazul tuturor celorlalte cereri de propuneri. Evaluatorii nu vor lua în considerare eventualele pagini suplimentare.
 • Pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale Erasmus+, cererile trebuie depuse electronic prin intermediul formularelor disponibile pe site-ul programului Erasmus+ și pe site-urile agențiilor naționale Erasmus+.

Cererile trebuie să fie lizibile și accesibile.

Cererile trebuie să fie complete și să conțină toate părțile și anexele obligatorii. Numai erorile materiale pot fi corectate după termenul-limită de depunere, la cererea agenției de gestionare.

Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate sunt utilizate pentru a se stabili dacă solicitantului i se permite sau nu să participe la o cerere de propuneri și să prezinte o propunere pentru o acțiune. Aceste criterii se aplică solicitanților și activităților pentru care se solicită grantul: (de exemplu, tipul de proiect sau/și activități, perioada de punere în aplicare, profilul și/sau numărul de participanți implicați).

Pentru a fi eligibil, solicitantul și proiectul trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate legate de acțiunea în cadrul căreia este prezentată propunerea. În cazul în care nu îndeplinește criteriile de eligibilitate în etapa de depunere a cererii, proiectul va fi respins fără a fi evaluat mai departe. Dacă în etapa de punere în aplicare sau a raportului final este evident că aceste criterii nu au fost îndeplinite, activitățile pot fi considerate neeligibile și, în consecință, se poate aplica o recuperare a grantului UE acordat inițial proiectului.

Criteriile specifice de eligibilitate care se aplică pentru fiecare dintre acțiunile puse în aplicare prin Ghidul programului Erasmus+ sunt descrise în partea B din prezentul ghid.

Criterii de excludere

În conformitate cu articolele 136-141 din Regulamentul financiar, un solicitant va fi exclus de la participarea la cererile de propuneri din cadrul programului Erasmus+, dacă se află într-una dintre situațiile de excludere descrise mai jos:

 1. candidatul se află în faliment, în insolvență sau este în curs de lichidare, activele sale se află în administrarea unui administrator judiciar sau a unui tribunal, a încheiat un acord cu creditorii, are activitatea suspendată sau se află în orice situație analoagă ca urmare a unei proceduri similare prevăzute în legislația Uniunii sau națională;
 2. o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă a stabilit faptul că solicitantul se face vinovat de încălcarea obligațiilor privitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor de securitate socială, în conformitate cu legislația aplicabilă;
 3. o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă a stabilit că solicitantul s-a făcut vinovat de grave erori privind conduita profesională prin încălcarea legislației sau a reglementărilor în vigoare sau a standardelor de etică ale profesiei căreia îi aparține solicitantul sau prin implicarea în comportamente ilicite care îi afectează credibilitatea profesională, caz în care un astfel de comportament denotă o acțiune rău-intenționată sau o gravă neglijență, incluzând, în special, oricare dintre următoarele:
  1. declararea în mod fraudulos sau din neglijență a unor informații false necesare pentru verificarea lipsei motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție sau de eligibilitate sau în momentul îndeplinirii angajamentului asumat prin lege;
  2. încheierea unui acord cu alte persoane sau entități în vederea denaturării concurenței;
  3. încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
  4. tentativa de a influența procesul decizional al ordonatorului de credite competent în cursul procedurii de atribuire;
  5. tentativa de a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de atribuire;
 4. hotărâre definitivă a stabilit că solicitantul se face vinovat de oricare dintre următoarele:
  1. fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului 1 și al articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 iulie 1995 2 ;
  2. corupție, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371 sau corupție activă în sensul articolului 3 din Convenția privind combaterea actelor de corupție care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, elaborată prin Actul Consiliului din 26 mai 1997 3 , sau un comportament menționat la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului 4 , sau corupție, astfel cum este definită în alte legi aplicabile;
  3. comportament legat de o organizație criminală, astfel cum se menționează la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului 5 ;
  4. spălare a banilor sau finanțarea terorismului în sensul articolului 1 alineatele (3), (4) și (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului 6 ;
  5. infracțiuni teroriste sau infracțiuni în legătură cu activitățile teroriste, astfel cum sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI 7 a Consiliului, sau infracțiuni de instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși astfel de infracțiuni, în sensul articolului 4 din respectiva decizie;
  6. exploatarea prin muncă a copiilor sau alte infracțiuni privind traficul de persoane, astfel cum sunt menționate la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului 8 ;
 5. candidatul prezintă deficiențe semnificative în privința respectării principalelor obligații aferente unui angajament juridic finanțat prin buget, ceea ce:
  1. a condus la rezilierea anticipată a unui angajament juridic;
  2. a condus la aplicarea de daune-interese sau a altor sancțiuni contractuale; sau;
  3. a fost descoperit de un ordonator de credite, de OLAF, de Parchetul European (EPPO) sau de Curtea de Conturi în urma unor verificări, audituri sau investigații;
 6. s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că respectivul candidat a comis o abatere în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului9 ;
 7. hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă a stabilit faptul că respectivul candidat a creat o entitate într-o jurisdicție diferită, în scopul de a eluda obligații fiscale, sociale sau orice alte obligații prevăzute prin lege din jurisdicția în care își are sediul, sau din jurisdicția în care își are sediul central ori principalul punct de lucru;
 8. hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă a stabilit faptul că a fost creată o entitate în scopurile menționate la litera (g);
 9. în absența unei hotărâri judecătorești definitive sau, după caz, a unei decizii administrative definitive, solicitantul se află într-unul dintre cazurile prevăzute la literele (c), (d), (f), (g) și (h) menționate anterior, în principal în baza următoarelor:
  1. a faptelor constatate în contextul auditurilor sau al investigațiilor derulate de Parchetul European (EPPO), pentru acele state membre care participă la cooperarea consolidată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, de Curtea de Conturi, de OLAF sau de auditorul intern, sau în contextul oricăror alte verificări, audituri sau controale derulate sub supravegherea ordonatorului de credite;
  2. a deciziilor administrative care nu sunt definitive și care pot include măsuri disciplinare luate de organismul de supraveghere competent responsabil de verificarea aplicării standardelor de etică profesională;
  3. a faptelor la care se face referire în deciziile persoanelor și ale entităților care execută fonduri ale Uniunii în temeiul articolului 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c);
  4. a informațiilor transmise în conformitate cu articolul 142 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar al UE de entități care execută fonduri ale Uniunii în temeiul articolului 62 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul financiar al UE.
  5. a deciziilor Comisiei privind încălcarea dreptului Uniunii în materie de concurență sau ale unei autorități naționale competente privind încălcarea dreptului Uniunii sau a celui intern în materie de concurență;
  6. a deciziilor de excludere luate de un ordonator de credite dintr-o instituție a UE, un oficiu european, o agenție a UE sau un organism al UE.
 10. un candidat la care se face referire în articolul 135 alineatul (2), în cazul în care:
  1. persoană fizică sau juridică membră a unui organ administrativ, de conducere sau de supraveghere al solicitantului, la care se face referire în articolul 135 alineatul (2) sau care are autoritate de reprezentare, decizie sau control cu privire la respectivul candidat, se află într-una sau mai multe din situațiile specificate la literele (c)-(h) de mai sus;
  2. persoană fizică sau juridică ce își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile solicitantului, la care se face referire în articolul 135 alineatul (2) se află într-una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la litera (a) sau (b) menționată anterior;
  3. persoană fizică care este esențială pentru atribuirea sau executarea angajamentului juridic se află într-una sau mai multe din situațiile la care se face referire la literele (c)-(h) de mai sus;

În cazul în care se află într-una dintre situațiile de excludere enumerate anterior, solicitantul trebuie să indice măsurile luate pentru a remedia situația de excludere, demonstrându-și astfel seriozitatea. Printre acestea se pot număra, de exemplu, măsuri tehnice, organizatorice și legate de personal pentru a preveni repetarea problemelor, despăgubiri pentru daune sau plăți de amenzi. Aceasta nu se aplică în situațiile menționate la litera (d) din prezenta secțiune.

În cazurile specificate la literele (c)-(h) de mai sus, în absența unei hotărâri definitive sau, după caz, a unei decizii administrative definitive, agenția națională sau Agenția Executivă poate exclude provizoriu un solicitant de la participarea la cererea de propuneri.

În cazul în care acțiunea este pusă în aplicare de un solicitant care are entități afiliate, acestea trebuie să respecte aceleași criterii de excludere ca și solicitantul principal.

Un solicitant poate fi respins de la o procedură de atribuire în cazul în care oricare dintre declarațiile sau informațiile furnizate drept condiție pentru participarea la procedură se dovedește a fi falsă.

Agenția națională sau Agenția Executivă poate publica pe site-ul său următoarele informații referitoare la excluderea și, acolo unde este cazul, la sancțiunile financiare aplicate în cazurile menționate la literele (c)-(h) din secțiunea anterioară:

 1. numele solicitantului în cauză;
 2. situația de excludere;
 3. durata excluderii și/sau valoarea sancțiunii financiare.

Aceste criterii de excludere se aplică solicitanților în cadrul tuturor acțiunilor programului Erasmus+. Pentru a certifica faptul că nu se află în niciuna dintre situațiile menționate mai sus, solicitanții unui grant UE trebuie să furnizeze o declarație pe propria răspundere. Declarația pe propria răspundere constituie o secțiune specifică din formularul de candidatură sau o anexă la acesta.

În cazul propunerilor prezentate în numele unui consorțiu, criteriile de excludere descrise mai sus se aplică tuturor membrilor participanți implicați în proiect.

În conformitate cu articolul 136 alineatul (1) litera (e) și cu articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul financiar, pot fi impuse sancțiuni financiare unui beneficiar al fondurilor UE cu care s-a încheiat un angajament juridic și care a prezentat deficiențe semnificative în ceea ce privește respectarea principalelor obligații de executare a unui angajament juridic finanțat de UE.

De asemenea, Comisia consideră că, pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în Ghidul programului, următoarele entități se află sau s-ar putea afla într-o situație de conflict de interese și, prin urmare, nu sunt sau ar putea să nu fie eligibile pentru a participa:

 • Autoritățile naționale responsabile cu supravegherea agențiilor naționale și cu punerea în aplicare a programului Erasmus+ în țara lor nu pot candida sau participa la nicio acțiune gestionată de agențiile naționale din nicio țară, dar pot candida pentru a participa (în calitate de solicitanți sau parteneri) la acțiunile gestionate de Agenția Executivă sau de DG EAC, cu excepția cazului în care participarea lor este exclusă în mod explicit pentru acțiunea în cauză (după cum se indică în partea B din prezentul ghid);
 • Agențiile naționale (activitate unică a persoanei lor juridice) sau departamentele agențiilor naționale ale persoanelor juridice responsabile cu activități care nu țin de domeniul de competență al agențiilor naționale nu pot candida sau participa la nicio acțiune pusă în aplicare în baza prezentului ghid;
 • Structurile și rețelele identificate sau desemnate în programul Erasmus+ sau în orice program de lucru anual al Comisiei adoptat pentru punerea în aplicare a programului Erasmus+ pentru a beneficia în mod specific de o contribuție financiară din partea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a programului Erasmus+, care sunt găzduite de entitatea juridică ce găzduiește și agenția națională, nu pot candida sau participa la nicio acțiune gestionată de agențiile naționale Erasmus+ din nicio țară, dar pot candida pentru a participa (în calitate de solicitanți sau de parteneri) la acțiunile gestionate de Agenția Executivă sau de DG EAC, cu excepția cazului în care acest lucru este exclus în mod explicit pentru acțiunea în cauză (după cum se indică în partea B din prezentul ghid); aceste structuri și rețele trebuie să poată demonstra, înainte de a li se acorda un grant sau un contract, că nu se află într-o situație de conflict de interese fie pentru că au fost luate măsuri de precauție în acest sens, fie pentru că organizarea lor internă este de așa natură încât există o separare clară a intereselor. În plus, trebuie identificate costurile și veniturile aferente fiecărei acțiuni sau activități pentru care se acordă fondurile UE. Decizia prin care se admite că există garanții suficiente privind faptul că structurile și rețelele respective nu se află în nicio situație reală de conflict de interese este luată, după caz, de către Agenția Executivă sau de către DG EAC, pe propria răspundere și responsabilitate;
 • Entitățile juridice care găzduiesc agențiile naționale Erasmus+, dar care sunt se ocupă cu alte activități din cadrul sau din afara domeniului de aplicare al programului Erasmus+, precum și entitățile afiliate acestor entități juridice, nu pot candida sau participa la nicio acțiune gestionată de agențiile naționale din nicio țară, dar pot candida, în principiu, pentru a participa la acțiuni gestionate de Agenția Executivă sau de DG EAC, cu excepția cazului în care acest lucru este exclus în mod explicit pentru acțiunea în cauză (după cum se indică în partea B din prezentul ghid). Totuși, acestea trebuie să demonstreze, înainte de a li se acorda un grant sau un contract, că nu se află într-o situație de conflict de interese fie pentru că au luat măsuri de precauție în acest sens, fie pentru că organizarea lor internă este de așa natură încât există o separare clară a intereselor (de exemplu, o separare minimă a conturilor, separarea liniilor de raportare și decizionale, măsuri de prevenire a accesului la informații privilegiate). În plus, trebuie identificate costurile și veniturile aferente fiecărei acțiuni sau activități pentru care se acordă fondurile UE. Decizia prin care se admite că există garanții suficiente cu privire la faptul că structurile și rețelele respective nu se află în nicio situație reală de conflict de interese este luată, după caz, de către Agenția Executivă sau de către DG EAC, pe propria răspundere și responsabilitate.

Criterii de selecție

Prin criteriile de selecție, agenția națională sau Agenția Executivă evaluează capacitatea financiară și operațională a solicitantului de a finaliza proiectul propus.

Capacitatea financiară

Capacitatea financiară înseamnă că solicitantul dispune de resurse stabile și suficiente de finanțare pentru a-și menține activitatea de-a lungul perioadei de desfășurare a proiectului sau în cursul anului pentru care este acordat grantul și pentru a participa la finanțarea acestuia.

Verificarea capacității financiare nu se aplică:

 • organismelor publice, inclusiv organizațiilor din statele membre 10 ;
 • organizații internaționale,
 • în cazul în care valoarea grantului individual solicitat nu depășește 60 000 EUR.

În cazul cererilor de granturi UE care nu depășesc 60 000 EUR și care sunt depuse de alte tipuri de entități decât cele menționate mai sus, solicitanții trebuie să furnizeze o declarație pe propria răspundere care să ateste că aceștia au capacitatea financiară de a pune în aplicare proiectul. Declarația pe propria răspundere constituie o secțiune specifică a formularului de candidatură.

În cazul cererilor de granturi UE care depășesc 60 000 EUR și sunt depuse de alte tipuri de entități decât cele menționate mai sus, solicitantul trebuie să prezinte, în plus față de declarația pe propria răspundere, următoarele documente prin intermediul Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații/sistemului de înregistrare a organizațiilor:

 • contul de profit și pierdere al solicitantului;
 • bilanțul pentru ultimul exercițiu financiar pentru care au fost închise conturile;
 • alte documente, dacă se solicită.

Pentru mai multe informații privind acțiunile gestionate de Agenția Executivă, a se consulta documentul „Norme pentru validarea entității juridice, numirea LEAR și evaluarea capacității financiare”: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_ro.pdf

În cazul în care cererea are ca obiect granturi pentru acțiuni în cadrul unui proiect în cazul căruia suma depășește 750 000 EUR, în plus față de cele menționate anterior, poate fi solicitat un raport de audit realizat de un auditor extern autorizat. Raportul certifică conturile pentru ultimul exercițiu financiar disponibil.

Pentru entitățile care nu pot furniza documentele de mai sus, întrucât sunt nou-înființate, o estimare a datelor financiare/declarație financiară sau o declarație de asigurare care să ateste riscurile financiare ale solicitantului poate înlocui documentele de mai sus.

Solicitanții trebuie să încarce aceste documente pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații/în sistemul de înregistrare a organizațiilor, fie în momentul înregistrării (a se vedea secțiunea „Pasul 1: Înregistrarea organizației” de mai sus), fie în momentul în care sunt contactați de către serviciile de validare UE, care le solicită să pună la dispoziție documentele justificative necesare. În cazul acțiunilor centralizate, această solicitare va fi transmisă prin sistemul de mesagerie integrat în sistemul respectiv.

În cazul propunerilor depuse în numele unui consorțiu de parteneri, dacă agenția națională sau Agenția Executivă are îndoieli cu privire la capacitatea financiară a consorțiului, aceasta trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor, pe baza căreia li se pot solicita tuturor organizațiilor participante din cadrul consorțiului aceleași documente ca cele indicate mai sus. Acest lucru este valabil indiferent de suma acordată.

Dacă, în urma analizei acestor documente, agenția națională sau Agenția Executivă concluzionează că este nesatisfăcătoare capacitatea financiară necesară, agenția poate:

 • să solicite informații suplimentare;
 • să impună un regim de răspundere financiară consolidat, și anume responsabilitatea în solidar pentru toți cobeneficiarii sau răspunderea în solidar a entităților afiliate;
 • să decidă să acorde prefinanțare în tranșe;
 • să decidă să acorde (una sau mai multe) prefinanțări acoperite de o garanție bancară sau
 • să decidă să nu acorde prefinanțare.

În cazul în care capacitatea financiară este considerată insuficientă, propunerea corespunzătoare este respinsă.

Capacitate operațională

Capacitatea operațională înseamnă că solicitantul deține competențele și calificările profesionale necesare pentru realizarea proiectului propus. Candidații trebuie să aibă competențele, calificările și resursele necesare pentru a pune în aplicare cu succes proiectele și pentru a-și aduce contribuția la acestea (inclusiv suficientă experiență în proiecte comparabile ca dimensiuni și natură). Organismele publice, organizațiile statelor membre și organizațiile internaționale sunt exceptate de la verificarea capacității operaționale.

Pentru cererile depuse la agențiile naționale:

Solicitanții trebuie să dea o declarație pe propria răspundere care să ateste că dețin capacitatea operațională de a pune în aplicare proiectul. În plus, dacă acest lucru este prevăzut în formularul de candidatură și dacă grantul depășește 60 000 EUR, este posibil ca solicitanții să fie nevoiți să prezinte CV-urile persoanelor-cheie implicate în proiect, pentru a dovedi experiența profesională relevantă a acestora sau alte documente justificative, cum ar fi:

 • listă de publicații relevante ale echipei principale;
 • listă completă a proiectelor anterioare și a activităților desfășurate și legate de domeniul politicii sau de această acțiune specifică.

În plus, solicitanții de acreditare în domeniul învățământului pentru adulți, al educației și formării profesionale, al învățământului școlar și al tineretului trebuie să aibă cel puțin doi ani de experiență în punerea în aplicare de activități care să îi facă eligibili pentru acreditare. Experiența anterioară fuziunilor sau schimbărilor structurale similare ale entităților publice (de exemplu, ale școlilor sau centrelor de educație) va fi luată în considerare ca experiență relevantă în domeniu, în sensul prezentei clauze.

Pentru coordonatorii consorțiului de mobilitate: organizația solicitantă trebuie să aibă capacitatea de a coordona consorțiul în conformitate cu planul Erasmus propus, cu scopul consorțiului, cu alocarea planificată a sarcinilor și cu standardele de calitate Erasmus (prezentate pe site-ul Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_ro).

Condițiile de mai sus vor fi verificate pe baza cererii (inclusiv informațiile privind participarea anterioară a solicitantului la programul Erasmus+ 2014-2020) și a documentelor prezentate în sistemul de înregistrare a organizațiilor. Solicitanții care nu completează informațiile solicitate în formularul de candidatură pot fi descalificați din acest motiv.

Pentru cererile depuse la Agenția Executivă:

Capacitatea operațională va fi evaluată în paralel cu criteriul de atribuire „Calitate”, pe baza competenței și a experienței solicitanților și echipelor lor de proiect, inclusiv a resurselor operaționale (umane, tehnice și de altă natură).

Se consideră că solicitanții dispun de suficientă capacitate operațională atunci când sunt îndeplinite cerințele referitoare la capacitatea operațională stabilite în cererea de propuneri.

Solicitanții vor trebui să își demonstreze capacitatea prin intermediul următoarelor informații din formularul de candidatură (partea B):

 • profiluri generale (calificări și experiență) ale personalului responsabil cu gestionarea și punerea în aplicare a proiectului;
 • descrierea participanților la consorțiu;
 • lista proiectelor finanțate de UE în ultimii 4 ani.

Agenția națională sau Agenția Executivă poate solicita documente justificative suplimentare pentru a verifica informațiile incluse în cerere.

Criterii de atribuire

Criteriile de atribuire permit agenției naționale sau Agenției Executive să evalueze calitatea propunerilor de proiecte depuse în cadrul programului Erasmus+.

Propunerile care depășesc pragurile individuale și pragul general de calitate vor fi luate în considerare pentru finanțare, în limitele bugetului disponibil al cererii de propuneri. Restul propunerilor vor fi respinse.

Setul complet de criterii de atribuire aplicabil fiecăreia dintre acțiunile puse în aplicare prin Ghidul programului Erasmus+ este descris în partea B din prezentul ghid.

 • 1 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
 • 2 JO C 316, 27.11.1995, p. 48.
 • 3 JO C 195, 25.6.1997, p. 1.
 • 4 Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54).
 • 5 Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).
 • 6 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).
 • 7 Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).
 • 8 Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).
 • 9 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).
 • 10 Inclusiv școlile, instituțiile de învățământ superior și organizațiile din domeniul educației, al formării, al tineretului și al sportului care, în ultimii doi ani, au primit peste 50 % din veniturile lor anuale din surse publice sunt considerate ca având capacitatea financiară, profesională și administrativă necesară pentru a desfășura activități în cadrul programului.