Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Steg 2: Kontrollera att programmets kriterier är uppfyllda

När deltagarna utformar sina projekt och innan de ansöker om EU-bidrag måste de kontrollera att de och projektet respekterar följande kriterier som rör bidragsberättigande, uteslutning, urval och tilldelning.

Formella kriterier

Ansökningarna ska lämnas in senast den sista ansökningsdag som anges i ansökningsomgången.

Ansökan måste vara läsbar och åtkomlig.

Ansökan måste vara fullständig och innehålla alla delar och obligatoriska bilagor. Efter den sista ansökningsdagen får endast skrivfel korrigeras, på programkontorets begäran, i vederbörligen motiverade fall.

För insatser som förvaltas av det centrala programkontoret ska ansökan lämnas in elektroniskt via inlämningssystemet på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Ansökan (inklusive bilagor och styrkande handlingar) ska lämnas in med hjälp av de blanketter som tillhandahålls i inlämningssystemet.

Förslagen måste vara fullständiga och innehålla alla begärda uppgifter, bilagor och styrkande handlingar:

 • Ansökningsblankett del A – innehåller administrativ information om deltagarna (utsedd samordnare, bidragsmottagare och anknutna enheter) och den sammanlagda budgeten för projektet (fyll i uppgifterna direkt online).
 • Ansökningsblankett del B – innehåller en teknisk beskrivning av projektet (ladda ned från inlämningssystemet på portalen, fyll i, sammanställ och ladda upp).
 • Del C (fylls i direkt online, i förekommande fall) med ytterligare uppgifter om projektet.

Ansökningarna (del B) är begränsade till 40 sidor vid förslagsinfordringar för bidrag med låga belopp (högst 60 000 euro), 120 sidor vid förslagsinfordringar för bidrag med höga belopp (4 000 000 EUR) och 70 sidor för alla andra förslagsinfordringar. Utvärderare kommer inte att beakta några ytterligare sidor.

För insatser som förvaltas av de nationella programkontoren ska ansökan lämnas in elektroniskt med hjälp av de blanketter som finns tillgängliga på webbplatsen för Erasmus+ och på de nationella programkontorens webbplatser för Erasmus+.

Kriterier för bidragsberättigande

Kriterierna för bidragsberättigande används för att fastställa huruvida sökanden har rätt att delta i ansökningsomgången och lämna in förslag om insatser. De gäller för de sökande och för de projekt/verksamheter för vilka bidraget begärs (t.ex. profil och/eller antal deltagande organisationer, typ av projekt eller/eller verksamhet, genomförandeperiod, profil och/eller antal deltagare).

För att kunna beviljas bidrag måste sökanden och projektet uppfylla alla kriterier för bidragsberättigande som gäller för den insats som förslaget avser. Om projektet inte uppfyller dessa kriterier när ansökan lämnas in kommer ansökan att avslås utan ytterligare bedömning. Om det under genomförandet eller i samband med slutrapporten visar sig att kriterierna inte var uppfyllda kan verksamheten komma att betraktas som icke bidragsberättigade, vilket innebär att det EU-bidrag som ursprungligen tilldelats projektet kommer att krävas tillbaka.

De kriterier för bidragsberättigande som gäller för var och en av de insatser som genomförs inom ramen för programhandledningen för Erasmus+ beskrivs i del B i handledningen.

Uteslutningskriterier

I enlighet med artiklarna 136–141 i budgetförordningen ska en sökande uteslutas från att delta i ansökningsomgångar inom Erasmus+-programmet om sökanden befinner sig i nedanstående situationer som föranleder uteslutning:

 1. sökande är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt unionslagar eller nationella lagstiftning

 2. det i en slutlig dom eller ett slutligt förvaltningsbeslut har konstaterats att sökande inte har fullgjort sina skyldigheter att betala skatter eller socialförsäkringsavgifter enligt gällande lagstiftning

 3. det i en slutlig dom eller i ett slutligt förvaltningsbeslut har konstaterats att sökande har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen genom att ha brutit mot tillämpliga lagar eller andra författningar eller yrkesetiska regler som gäller i sökandes yrke, eller genom att uppsåtligen eller grovt oaktsamt ha agerat felaktigt på ett sätt som påverkar sökandes yrkesmässiga trovärdighet, och t.ex.

  1. på ett bedrägligt sätt eller genom försummelse lämna vilseledande uppgifter som underlag för kontrollen av att det inte föreligger några grunder för uteslutning eller att urvalskriterierna är uppfyllda eller avseende fullgörandet av kontraktet,

  2. ingått ett avtal med andra fysiska eller juridiska personer i syfte att snedvrida konkurrensen

  3. gjort intrång i immateriella rättigheter

  4. försökt att påverka utanordnarens beslutsprocess under tilldelningsförfarandet

  5. försökt att få tag i konfidentiell information som skulle ha kunnat ge sökande otillbörliga fördelar under tilldelningsförfarandet

 4. det i en slutlig dom har konstaterats att sökanden har gjort sig skyldig till,

  1. bedrägeri, i den mening som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/13711  och artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, vilken upprättats genom rådets akt av den 26 juli 19952 ,

  2. korruption, enligt definitionen i artikel 4.2 i direktiv (EU) 2017/1371 eller bestickning i den mening som avses i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, som upprättats genom rådets akt av den 26 maj 19973 , eller gärningar enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF4 , eller korruption enligt definitionen i annan gällande lagstiftning,

  3. beteende som rör en kriminell organisation enligt artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF5 ,

  4. penningtvätt eller finansiering av terrorism i den mening som avses i artikel 1.3, 1.4 och 1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/8496 ,

  5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet samt anstiftan av, medhjälp till eller försök att begå sådana brott enligt artiklarna 3, 14 och avdelning III i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism,

  6. barnarbete eller andra människohandelsbrott enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU7 ,

 5. sökanden har under genomförandet av ett kontrakt som finansieras genom budgeten brustit betydligt i fullgörandet av sina huvudsakliga skyldigheter, vilket har

  1. lett till att kontraktet sagts upp i förtid,

  2. lett till avtalsvite eller andra avtalsenliga påföljder

  3. upptäckts vid kontroller, revisioner eller utredningar som genomförts av en utanordnare, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), Europeiska åklagarmyndigheten eller revisionsrätten,

 6. det i en slutlig dom eller ett slutligt förvaltningsbeslut har konstaterats att sökanden har begått en oegentlighet i den mening som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr  2988/958 ,

 7. det i en slutlig dom eller ett slutligt förvaltningsbeslut har konstaterats att den sökande bildat en juridisk person i en annan jurisdiktion i avsikt att kringgå skattemässiga, sociala eller andra skyldigheter i den jurisdiktion där han eller hon själv har sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhetslokal,

 8. det i en slutlig dom eller ett slutligt administrativt beslut har fastställts att en enhet har skapats i det syfte som avses i led g,

 9. det i avsaknad av en slutlig dom eller i tillämpliga fall ett slutligt administrativt beslut konstateras att sökanden befinner sig i någon av de situationer som anges i c, d, f, g och h ovan, vilket särskilt baseras på

  1. uppgifter som framkommit i samband med revisioner eller utredningar som genomförts av Eppo, för de medlemsstater som deltar i ett utökat samarbete med stöd av förordning (EU) 2017/1939, alternativt av revisionsrätten eller Olaf eller i samband med internrevision eller någon annan kontroll, revision eller tillsyn som genomförs av en utanordnare,

  2. icke-slutliga förvaltningsbeslut, som kan innefatta disciplinära åtgärder, som fattas av behörigt tillsynsorgan som ansvarar för att kontrollera tillämpningen av yrkesetiska regler

  3. uppgifter som omnämnts i beslut som fattats av fysiska eller juridiska personer som förvaltat EU-medel med stöd av punkt c i den första underparagrafen i artikel 62.1

  4. information som överlämnats enligt punkt d i artikel 142.2 i EU:s budgetförordning av fysiska eller juridiska personer som förvaltat EU-medel med stöd av punkt b i den första underparagrafen i artikel 62.1 i EU:s budgetförordning.

  5. beslut som fattas av kommissionen om överträdelser av EU-lagstiftning om konkurrens eller beslut som fattas av en nationell behörig myndighet om överträdelser av unionens eller nationell konkurrenslagstiftning.

  6. fått Information om att den är föremål för en utredning av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), antingen därför att den har fått tillfälle att kommentera omständigheter som rör den själv från Olaf, eller har underställts kontroller på plats från Olaf inom ramen för en utredning, eller har meddelats om inledande av, avslutande av eller omständigheter i samband med en utredning angående den själv;

 10. en sökande som avses i artikel 135.2 där

  1. en fysisk eller juridisk person som ingår i den sökandes förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, eller som har befogenhet att företräda denne, rätt att fatta beslut å dennes vägnar eller kontroll över denne befinner sig i en eller flera av de situationer som avses i punkterna c–h ovan

  2. en fysisk eller juridisk person med obegränsat ansvar för den sökandes skulder befinner sig i en eller flera av de situationer som avses i artikel 135.(2) enligt punkt a eller b ovan

  3. en fysisk person som på grund av sin befattning är nödvändig för att kunna ingå eller fullgöra kontraktet i fråga befinner sig i en eller flera av de situationer som avses i punkter c–h ovan

Om en sökande är i en av de situationer som anges ovan och som utgör skäl för uteslutning måste sökanden ange vilka åtgärder han eller hon har vidtagit för att avhjälpa situationen, och på så sätt visa sin pålitlighet. Det kan handla om tekniska, organisatoriska och personalrelaterade åtgärder som vidtagits för att förhindra att situationen upprepas, ersättning av skada eller betalning av böter. Detta gäller inte de situationer som avses i led d i detta avsnitt.

I de fall som anges i c–h ovan kan det nationella eller centrala programkontoret, i avsaknad av en slutlig dom eller i tillämpliga fall ett slutligt förvaltningsbeslut, tillfälligt utesluta en sökande från att delta i en ansökningsomgång.

Om insatsen genomförs av en sökande som har anknutna enheter måste även dessa enheter uppfylla samma uteslutningskriterier som den ansvariga sökanden.

Sökanden kan uteslutas från tilldelningsförfarandet om några av de försäkranden eller uppgifter som har lämnats som ett villkor för att delta i förfarandet visar sig vara falska.

Det nationella eller centrala programkontoret får på sin webbplats publicera följande information om uteslutning och, i tillämpliga fall, ekonomiska påföljder i de fall som avses i punkterna c–h ovan:

 1. (a) namnet på den berörda sökanden
 2. (b) skälen för uteslutning
 3. (c) uteslutningens varaktighet och/eller bötesbeloppet

Dessa uteslutningskriterier gäller för sökande inom ramen för alla insatser i programmet Erasmus+. För att visa att de inte befinner sig i någon av ovannämnda situationer måste de som söker EU-bidrag lämna en försäkran på heder och samvete om att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses ovan. Denna försäkran finns som ett särskilt avsnitt i eller som en bilaga till ansökningsblanketten.

När det gäller förslag som lämnas in för ett konsortium ska de uteslutningskriterier som beskrivs ovan tillämpas på alla deltagande medlemmar som är involverade i projektet.

I enlighet med artiklarna 135.4 och 138 i budgetförordningen får en mottagare åläggas en ekonomisk sanktion om ett rättsligt åtagande har ingåtts med mottagaren och denne har uppvisat allvarliga brister i fullgörandet av de huvudsakliga skyldigheterna som uppstått i samband med ett kontrakt som finansierats genom EU-budgeten.

Dessutom anser kommissionen att följande enheter befinner sig eller kan befinna sig i en situation som kan leda till intressekonflikter och därför inte får eller kan delta i genomförandet av insatser som omfattas av programhandledningen:

 • Nationella myndigheter med ansvar för tillsyn över nationella programkontor och genomförandet av programmet Erasmus+ i deras land får inte lämna in ansökan för eller delta i någon insats som förvaltas av nationella programkontor i något land, men får ansöka om att delta (som sökande eller partner) i insatser som förvaltas av det centrala programkontoret eller GD Utbildning och kultur, om detta inte är uttryckligen uteslutet för den berörda insatsen (anges i del B i handledningen).
 • Nationella programkontor (den rättsliga enhetens enda verksamhet) eller nationella programkontors avdelningar inom rättsliga enheter som förvaltar verksamheter utanför de nationella programkontorens ansvarsområde får inte lämna in ansökan för eller delta i någon insats som genomförs genom denna handledning.
 • Strukturer och nätverk som anges eller avses i programmet Erasmus+ eller i något av kommissionens årliga arbetsprogram, vilka antagits för att genomföra programmet Erasmus+, som har det specifika syftet att motta ett finansiellt bidrag från kommissionen under genomförandet av programmet Erasmus+ och som har samma juridiska enhet som det nationella programkontoret får inte lämna in någon ansökan för eller delta i någon insats som förvaltas av nationella programkontor för Erasmus+ i något land, men får ansöka om att delta (som sökande eller partner) i insatser som förvaltas av det centrala programkontoret eller GD Utbildning och kultur, om detta inte är uttryckligen uteslutet för den berörda insatsen (som anges i del B i handledningen). Innan de tilldelas ett bidrag eller ett kontrakt bör de kunna visa att de inte befinner sig i en intressekonflikt, antingen genom att de vidtar säkerhetsåtgärder eller genom att deras interna organisation har en tydlig uppdelning mellan olika intressen. Dessutom måste kostnaderna och intäkterna för varje insats eller verksamhet för vilken EU-medel tilldelas fastställas. Beslutet om att det finns tillräckliga garantier för att de inte befinner sig i en faktisk intressekonflikt fattas av det centrala programkontoret eller av GD Utbildning och kultur, under deras eget ansvar och ansvarsskyldighet, som de tillämpar.
 • De juridiska enheter hos vilka de nationella programkontoren för Erasmus+ är inrättade och som även förvaltar annan verksamhet inom eller utanför Erasmus+ samt deras anknytande enheter, får inte lämna in ansökan för eller delta i någon insats som förvaltas av nationella programkontor i något land, men får i princip ansöka om att delta i insatser som förvaltas av det centrala programkontoret eller GD Utbildning och kultur, om detta inte är uttryckligen uteslutet för den berörda insatsen (som anges i del B i handledningen). Innan de tilldelas ett bidrag eller ett kontrakt måste de dock kunna visa att de inte befinner sig i en intressekonflikt, antingen genom att de vidtar säkerhetsåtgärder eller genom att deras interna organisation har en tydlig uppdelning mellan olika intressen (till exempel minsta åtskillnad mellan konton, åtskillnad mellan redovisning och beslutsfattande samt åtgärder för att förhindra tillgång till sekretessbelagd information). Dessutom måste kostnaderna och intäkterna för varje insats eller verksamhet för vilken EU-medel tilldelas fastställas. Beslutet om att det finns tillräckliga försäkringar om att det inte föreligger någon intressekonflikt fattas av institutionen, under dess eget ansvar och ansvarsskyldighet, som den tillämpar.

Urvalskriterier

Det nationella eller centrala programkontoret använder urvalskriterierna för att bedöma den sökandes ekonomiska och operativa kapacitet att genomföra det föreslagna projektet.

Ekonomisk kapacitet

Med ekonomisk kapacitet menas att sökanden har tillförlitliga finansieringskällor som är tillräckliga för att upprätthålla verksamheten under hela den tid som projektet genomförs eller under det år för vilket bidrag beviljas samt för att delta i finansieringen.

Kontrollen av den ekonomiska kapaciteten görs normalt på alla bidragsmottagare (inklusive mottagare som är ensamma om att få bidrag för projektet), utom

 • på offentliga organ, inklusive medlemsstatsorganisationer9 ,
 • på offentliga rättsliga enheter och institutioner och organisationer inom utbildning, ungdom och idrott som har som har fått mer än 50 % av sina årliga intäkter från offentliga källor under de senaste två åren10 .
 • på internationella organisationer,
 • om det begärda bidragsbeloppet inte överstiger 60 000 euro.

Om det behövs kan kontrollen också genomföras på anknutna enheter.

Om andra typer av organisationer än dem som anges ovan ansöker om EU-bidrag på högst 60 000 euro, måste de sökande försäkra på heder och samvete att de har ekonomisk kapacitet för att genomföra projektet. Denna försäkran på heder och samvete finns som ett särskilt avsnitt i ansökningsblanketten.

Om andra än ovanstående typer av organisationer ansöker om EU-bidrag på över 60 000 euro måste den sökande utöver försäkran på heder och samvete även lämna in följande handlingar via EU-portalen för finansiering och anbud (”Participant Register” – fliken ”Financial capacity”) eller via registreringssystemet för organisationer:

 • Samordnarens resultaträkning.
 • Balansräkning.
 • Andra dokument om så begärs.

För insatser som förvaltas av det centrala programkontoret, se ”Rules for Legal Entity Validation, LEAR – Appointment and Financial Capacity Assessment”:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_en.pdf

Om ansökan gäller bidrag för ett projekt för vilket beloppet överskrider 750 000 euro kan det, utöver ovannämnda handlingar, krävas en revisionsrapport från en godkänd extern revisor. Rapporten skall bestyrka räkenskaperna för det senaste tillgängliga räkenskapsåret.

För enheter som inte kan tillhandahålla den ovannämnda dokumentationen för att de nyligen har bildats får en uppskattning av ekonomiska uppgifter/ekonomisk försäkran eller en försäkringsdeklaration som intygar den sökandes ekonomiska risker ersätta de ovannämnda dokumenten.

Samordnaren ska ladda upp dessa dokument på EU-portalen för finansiering och anbud (”Participant Register” – fliken ”Financial capacity”) eller via registreringssystemet för organisationer först när EU:s centrala valideringstjänst kontaktar samordnaren via deltagarregistret eller det relevanta nationella programkontoret med en begäran om att sökanden ska tillhandahålla de styrkande handlingar som krävs. Vid insatser som förvaltas direkt av genomförandeorganet kommer denna begäran att skickas in via det meddelandesystem som finns inbyggt i respektive system.

Om förslag lämnas in för ett konsortium av partner och det nationella programkontoret eller centrala programkontoret hyser tvivel beträffande konsortiets ekonomiska kapacitet, ska det utföra en riskbedömning för vilken det kan begära samma dokument som anges ovan från de deltagande organisationerna i konsortiet. Detta är tillämpligt oavsett det beviljade beloppet.

Om det nationella eller centrala programkontoret efter att ha granskat dokumenten konstaterar att den ekonomiska kapaciteten är svag, får de

 • begära ytterligare uppgifter,
 • begära ett förstärkt förfarande för ekonomiskt ansvar, dvs. solidariskt ansvar för alla medbidragsmottagare eller solidariskt ansvar för anknutna enheter,
 • besluta att betala ut förfinansiering i delbetalningar,
 • besluta att betala ut (ett eller flera) förfinansieringsbelopp mot en bankgaranti, eller
 • besluta att inte betala ut någon förfinansiering.

Om den finansiella kapaciteten anses vara otillräcklig ska förslaget avslås.

Operativ kapacitet

Med operativ kapacitet menas att den sökande har den professionella kapacitet och de kvalifikationer som krävs för att genomföra det föreslagna projektet. De sökande måste ha den yrkeskompetens och de yrkeskvalifikationer som krävs för att genomföra det föreslagna projektet, t.ex. tillräckliga resurser i form av kompetent personal, särskilda kvalifikationer, yrkeserfarenhet och referenser inom det berörda området, material och utrustning. Bedömningen av den operativa kapaciteten kan också utvidgas till att omfatta partnerskapet som helhet, eftersom kvaliteten på genomförandet kommer att bero på kapaciteten hos alla partnerorganisationer. Den behöriga utanordnaren får efter en riskanalys avstå från att uppfylla skyldigheten att kontrollera den operativa kapaciteten hos offentliga organ, medlemsstatsorganisationer och internationella organisationer.

För ansökningar som lämnas in till nationella programkontor:

De sökande måste försäkra på heder och samvete att de har den operativa kapacitet som krävs för att genomföra projektet. Dessutom kan de sökande, om det krävs enligt ansökningsblanketten och om bidraget överstiger 60 000 euro, uppmanas att lämna in meritförteckningar för de nyckelpersoner som är involverade i projektet för att visa att de har relevant yrkeserfarenhet, eller andra relevanta dokument så som:

 • En lista över relevanta publikationer utgivna av gruppen.
 • En komplett lista över tidigare projekt och aktiviteter som utförts inom det aktuella politikområdet eller inom det aktuella programområdet. Liknande information om partnerorganisationer kan också begäras från det nationella programkontoret.

Personer eller organisationer som ansöker om ackreditering inom vuxenutbildning, yrkesutbildning, grundläggande skolutbildning och ungdom måste dessutom ha minst två års erfarenhet av att genomföra verksamheter för att vara berättigade att ansöka om ackreditering. Erfarenheter av att förbereda sammanslagningar och liknande strukturella förändringar av offentliga enheter (till exempel skolor och utbildningscentrum) kommer att beaktas som relevant erfarenhet.

I fråga om samordnare av mobilitetskonsortier: De måste kunna samordna konsortiet enligt den föreslagna Erasmusplanen, syftet med konsortiet, den planerade fördelningen av arbetsuppgifter samt kvalitetsstandarderna för Erasmus (de finns på Europawebbplatsen: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf).

Ovanstående villkor kommer att kontrolleras på grundval av ansökan (inklusive information om sökandens tidigare deltagande i programmen Erasmus+ 2014–2020 och 2021–2027) och dokument som lämnas i registreringssystemet för organisationer. Sökande som inte fyller i den information som begärs i ansökningsblanketten kan förklaras obehöriga på grund av det.

Om den operativa kapaciteten anses vara otillräcklig ska förslaget avslås.

För ansökningar som lämnas in till det centrala programkontoret:

Den operativa kapaciteten kommer att bedömas parallellt med tilldelningskriteriet ”kvalitet”, på grundval av de sökandes och deras projektgruppers kompetens och erfarenhet, inklusive operativa resurser (personalresurser, tekniska resurser och andra resurser).

En sökande anses ha tillräcklig operativ kapacitet om de krav för operativ kapacitet som anges i ansökningsomgången är uppfyllda.

De sökande ska styrka sin operativa kapacitet genom att lämna följande uppgifter i ansökningsblanketten (del B):

 • Generella beskrivningar (kvalifikationer och erfarenheter) av den personal som ansvarar för att driva och genomföra projektet.
 • Beskrivning av konsortiets sammansättning.
 • En förteckning över EU-finansierade projekt under de senaste fyra åren.

Det nationella programkontoret eller centrala programkontoret kan begära ytterligare styrkande dokument för att kontrollera uppgifterna i ansökan.

Tilldelningskriterier

Tilldelningskriterierna ger det nationella eller centrala programkontoret möjlighet att bedöma kvaliteten på de projektförslag som lämnats in inom programområdena inom ramen för programmet Erasmus+.

Förslag som når upp till gränsvärdena för varje kriterium och det totala kvalitetsgränsvärdet kommer att beaktas för finansiering inom ramarna för ansökningsomgångens budget. Resten av förslagen kommer antingen att föras upp på reservlistan eller avslås.

De tilldelningskriterier som gäller för var och en av de insatser som genomförs inom ramen för programhandledningen för Erasmus+ beskrivs i del B i handledningen.

 • 1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29). ↩ back
 • 2 EGT C 316, 27.11.1995, s. 48. ↩ back
 • 3 EGT C 195, 25.6.1997, s. 1. ↩ back
 • 4 Rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (EUT L 192, 31.7.2003, s. 54). ↩ back
 • 5 Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42). ↩ back
 • 6 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73). ↩ back
 • 7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, s. 1). ↩ back
 • 8 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1). ↩ back
 • 9 Detta inbegriper skolor, lärosäten och organisationer på utbildnings-, ungdoms- och idrottsområdet som har fått mer än 50 % av sina årliga intäkter från offentliga källor under de senaste två åren, vilka ska anses ha tillräcklig ekonomisk, professionell och administrativ kapacitet att genomföra verksamheter inom ramen för programmet. ↩ back
 • 10 Artikel 21 (3) Erasmusförordningen; Nationella bidrag, EU-bidrag eller andra projektbidrag får inte betraktas som offentlig finansiering vid kontrollen av den ekonomiska kapaciteten. ↩ back