Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Krok 2: Sprawdzenie zgodności z kryteriami programu

W trakcie opracowywania projektu oraz przed złożeniem wniosku o finansowanie unijne uczestnicy muszą sprawdzić, czy oni sami oraz ich projekt spełniają następujące kryteria: dopuszczalności, wykluczenia, wyboru oraz przyznania dofinansowania.

Wymogi dopuszczalności

Wnioski należy przesłać nie później niż w terminie składania wniosków wskazanym w zaproszeniu.

Wnioski muszą być czytelne i dostępne.

Muszą również być kompletne, tj. mieć wszystkie części wypełnione i dołączone obowiązkowe załączniki. Po upływie terminu składania wniosków na wniosek agencji zarządzania poprawić można jedynie błędy pisarskie w należycie uzasadnionych przypadkach.

W przypadku akcji zarządzanych przez Agencję Wykonawczą wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków w portalu „Funding & Tenders”: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home Wnioski (w tym załączniki i dokumentacja uzupełniająca) należy złożyć przy użyciu formularzy, które można znaleźć w systemie składania wniosków.

Wnioski muszą być kompletne i zawierać wszystkie wymagane informacje oraz wszystkie wymagane załączniki i dokumentację uzupełniającą:

 • część A formularza wniosku – zawiera informacje administracyjne o uczestnikach (przyszłym koordynatorze, beneficjentach i podmiotach stowarzyszonych) oraz podsumowanie budżetu projektu (do wypełnienia bezpośrednio online),
 • część B formularza wniosku – zawiera opis techniczny projektu (należy go pobrać z systemu składania wniosków, wypełnić, a następnie dołączyć i ponownie załadować),
 • część C (do wypełnienia bezpośrednio online w stosownych przypadkach) zawierająca dodatkowe dane dotyczące projektu.

Wnioski (część B) ograniczają się do 40 stron w przypadku zaproszeń dotyczących dotacji o niskiej wartości (do 60 000 EUR); 120 stron w przypadku zaproszeń dotyczących dotacji o wysokiej wartości (4 000 000 EUR) i 70 stron w przypadku wszystkich pozostałych zaproszeń. Ewaluatorzy nie wezmą pod uwagę żadnych dodatkowych stron.

Jeżeli chodzi o akcje zarządzane przez agencje narodowe Erasmus+, wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej programu Erasmus+ i na stronach internetowych agencji narodowych Erasmus+.

Kryteria kwalifikowalności

Kryteriów kwalifikowalności używa się w celu określenia, czy wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w zaproszeniu do składania wniosków i złożyć wniosek w sprawie akcji. Dotyczą wnioskodawców i projektów/działań, w odniesieniu do których złożono wniosek o dotację (np. profil lub liczba organizacji uczestniczących, rodzaj projektu/działań, okres realizacji, profil lub liczba uczestników).

Aby się zakwalifikować, wnioskodawca oraz projekt muszą spełniać kryteria kwalifikowalności dotyczące akcji, w ramach której składany jest wniosek. Jeżeli dany projekt nie spełnia tych kryteriów na etapie składania wniosku, zostanie odrzucony bez poddawania go dalszej ocenie. Jeżeli na etapie wdrażania projektu lub na etapie raportu końcowego okaże się, że kryteria te nie są spełnione, może skutkować to stwierdzeniem braku kwalifikowalności danego działania, a w konsekwencji zwrotem dofinansowania UE przyznanego pierwotnie na realizację danego projektu.

Kryteria kwalifikowalności mające zastosowanie do każdej z akcji wdrażanych zgodnie z przewodnikiem po programie Erasmus+ opisano w części B tego przewodnika.

Kryteria wykluczenia

Wnioskodawca zostanie wykluczony z udziału w zaproszeniu do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+, jeżeli znajdzie się w którejkolwiek z następujących sytuacji skutkującej wykluczeniem, zgodnie z art. 136–141 rozporządzenia finansowego:

 1. wnioskodawca znajduje się w stanie upadłości, prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarcia układu z wierzycielami, gdy jego działalność gospodarcza jest zawieszona lub gdy znajduje się on w jakiejkolwiek analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w prawie Unii lub prawie krajowym;
 2. stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że wnioskodawca naruszył swoje obowiązki dotyczące uiszczania podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z obowiązującego prawa;
 3. stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że wnioskodawca dopuścił się poważnego wykroczenia zawodowego poprzez naruszenie mających zastosowanie przepisów ustawowych lub wykonawczych lub norm etycznych grupy zawodowej, do której należy, lub poprzez jakiekolwiek bezprawne zachowanie, które ma wpływ na jego zawodową wiarygodność, w przypadku gdy tego rodzaju zachowanie wskazuje na winę umyślną lub rażące niedbalstwo, w tym również w szczególności poprzez którekolwiek z poniższych zachowań:
  1. przedstawienie informacji wymaganych do sprawdzenia braku podstaw wykluczenia lub do sprawdzenia spełnienia kryteriów kwalifikowalności lub wyboru lub w ramach wykonania umowy, które to informacje w wyniku nieuczciwości lub zaniedbania wprowadzały w błąd;
  2. zawarcie porozumienia z innymi osobami lub podmiotami w celu zakłócenia konkurencji;
  3. naruszenie praw własności intelektualnej;
  4. próby wpłynięcia na proces podejmowania decyzji przez właściwego urzędnika zatwierdzającego w trakcie procedury wyboru;
  5. próby pozyskania poufnych informacji, które mogą dać mu nienależną przewagę w procedurze wyboru;
 4. stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku – że wnioskodawca dopuścił się któregokolwiek z następujących czynów:
  1. nadużycia finansowego w rozumieniu art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/13711 oraz art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich ustanowionej aktem Rady z dnia 26 lipca 1995 r.2 ;
  2. korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1371, oraz korupcji czynnej w rozumieniu art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji, w którą zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy państw członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionej aktem Rady z dnia 26 maja 1997 r.3 , lub zachowań, o których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW4 , lub korupcji zdefiniowanej w innych mających zastosowanie przepisach;
  3. zachowań związanych z organizacją przestępczą, o których mowa w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW5 ;
  4. prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 1 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/8496 ;
  5. przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, a także podżegania do popełnienia takich przestępstw, pomocnictwa w nich lub usiłowania popełnienia takich przestępstw, które to czyny zdefiniowano w art. 3 i 14 i tytule III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu;
  6. pracy dzieci lub innych przestępstw związanych z handlem ludźmi, o których mowa w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE7 ;
 5. wnioskodawca dopuścił się znaczących uchybień, jeżeli chodzi o przestrzeganie podstawowych obowiązków związanych z wykonaniem umowy finansowanej z budżetu, co:
  1. doprowadziło do jej przedterminowego rozwiązania;
  2. doprowadziło do zastosowania ryczałtowego odszkodowania lub innych kar umownych lub
  3. zostało odkryte przez urzędnika zatwierdzającego, OLAF, Prokuraturę Europejską (EPPO) lub Trybunał Obrachunkowy w następstwie kontroli, audytów lub dochodzeń;
 6. stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że wnioskodawca dopuścił się nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/958 ;
 7. stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że wnioskodawca utworzył podmiot w innej jurysdykcji z zamiarem obejścia obowiązków podatkowych, socjalnych lub jakichkolwiek innych obowiązków prawnych w jurysdykcji ich siedziby statutowej, zarządu lub głównego przedsiębiorstwa;
 8. stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że utworzono podmiot z zamiarem, o którym mowa w lit. g);
 9. jeżeli brak jest prawomocnego wyroku lub, stosownie do sytuacji, ostatecznej decyzji administracyjnej, wnioskodawca znajduje się w jednej z sytuacji, o których mowa w lit. c), d), f), g) i h) powyżej, w szczególności w oparciu o:
  1. fakty stwierdzone w ramach audytów lub dochodzeń przeprowadzonych przez EPPO w odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących we wzmocnionej współpracy zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939, Trybunał Obrachunkowy, OLAF lub audytora wewnętrznego lub też w ramach wszelkich innych weryfikacji, audytów lub kontroli prowadzonych w zakresie odpowiedzialności urzędnika zatwierdzającego;
  2. decyzje administracyjne inne niż ostateczne, które mogą obejmować środki dyscyplinarne podjęte przez właściwy organ nadzorczy odpowiedzialny za sprawdzanie stosowania norm etyki zawodowej;
  3. fakty, o których mowa w decyzjach osób i podmiotów wykonujących środki finansowe Unii zgodnie z art. 62 ust. 1 akapit pierwszy lit. c);
  4. informacje przekazane zgodnie z art. 142 ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego UE przez podmioty wykonujące środki finansowe Unii zgodnie z art. 62 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia finansowego UE;
  5. decyzje Komisji dotyczące naruszenia prawa konkurencji Unii lub decyzje właściwego organu krajowego dotyczące naruszenia prawa konkurencji Unii lub krajowego prawa konkurencji.
  6. uzyskaną w dowolny sposób wiedzę, że prowadzone jest wobec niego postępowanie przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF): ponieważ miała możliwość ustosunkować się do faktów jej dotyczących przedstawionych przez OLAF, była poddana kontroli na miejscu przez OLAF w toku dochodzenia lub została zawiadomiona o wszczęciu dochodzenia, jego zakończeniu lub innych okolicznościach związanych z prowadzonym w jej sprawie dochodzeniem OLAF.
 10. wnioskodawca, o którym mowa w art. 135 ust. 2, znajduje się w sytuacji gdy:
  1. osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego wnioskodawcy, o którym mowa w art. 135 ust. 2, lub która posiada uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne w odniesieniu do wnioskodawcy, znajduje się w co najmniej jednej z sytuacji, o których mowa w lit. c)–h) powyżej;
  2. osoba fizyczna lub prawna ponosząca nieograniczoną odpowiedzialność za długi wnioskodawcy, o którym mowa w art. 135 ust. 2, znajduje się w co najmniej jednej z sytuacji, o których mowa w lit. a) lub b) powyżej;
  3. a osoba fizyczna, która pełni kluczową funkcję w procedurze wyboru lub w wykonaniu zobowiązania prawnego, znajduje się w co najmniej jednej z sytuacji, o których mowa w lit. c)–h) powyżej;

Jeżeli jedna z powyższych sytuacji skutkujących wykluczeniem dotyczy wnioskodawcy, musi on wskazać środki wprowadzone w celu zaradzenia tej sytuacji, dowodząc w ten sposób swojej wiarygodności. Mogą to być między innymi środki techniczne, organizacyjne i personalne zapobiegające utrzymywaniu się tej sytuacji, odszkodowanie lub uiszczenie kar. Nie dotyczy to sytuacji, o których mowa w lit. d) tego podrozdziału.

W przypadkach, o których mowa w lit. c)–h) powyżej, o ile nie wydano prawomocnego wyroku ani – w stosownych przypadkach – ostatecznej decyzji administracyjnej, agencja narodowa lub Agencja Wykonawcza może tymczasowo wykluczyć wnioskodawcę z udziału w zaproszeniu do składania wniosków.

Jeżeli akcję realizuje wnioskodawca posiadający podmioty stowarzyszone, muszą one również spełniać te same kryteria wykluczenia co główny wnioskodawca.

Jeżeli którekolwiek ze złożonych oświadczeń lub którakolwiek z przedłożonych informacji będących warunkiem udziału w tej procedurze okażą się fałszywe, wnioskodawcę można wyłączyć z procedury wyboru.

Agencja narodowa lub Agencja Wykonawcza może publikować na swojej stronie internetowej następujące informacje dotyczące wykluczenia oraz w stosownych przypadkach kary finansowej w sytuacjach, o których mowa w lit. c)-h) powyższego podrozdziału:

 1. imię i nazwisko lub nazwę danego wnioskodawcy;
 2. opis sytuacji skutkującej wykluczeniem;
 3. czas trwania wykluczenia lub wysokość kary finansowej.

Przedstawione kryteria wykluczenia mają zastosowanie do wnioskodawców w ramach wszystkich akcji programu Erasmus+. Aby zaświadczyć, że nie znajdują się w żadnej sytuacji wymienionej powyżej, wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania UE muszą przedłożyć oświadczenie o wiarygodności. Wspomniane oświadczenie o wiarygodności stanowi specjalną część lub załącznik do formularza wniosku.

W przypadku gdy wnioski składane są w imieniu konsorcjum, kryteria wykluczenia przedstawione powyżej mają zastosowanie do wszystkich członków uczestniczących w realizacji danego projektu.

Zgodnie z art. 135 ust. 4 i art. 138 rozporządzenia finansowego na odbiorcę środków unijnych, z którym zawarto umowę, a który dopuścił się znaczących uchybień, jeżeli chodzi o przestrzeganie podstawowych obowiązków związanych z wykonaniem umowy finansowanej przez UE, można nałożyć karę finansową.

Ponadto Komisja stwierdza, że w przypadku wdrażania akcji określonych w przewodniku po programie następujące organizacje znajdują się lub mogą znajdować się w sytuacji konfliktu interesów i w związku z tym nie kwalifikują się lub mogą nie kwalifikować się do udziału w programie:

 • Organy krajowe pełniące nadzór nad narodowymi agencjami oraz wdrażaniem programu Erasmus+ w swoim kraju nie mogą składać wniosków ani uczestniczyć we wdrażaniu jakiejkolwiek akcji zarządzanej przez agencje narodowe w jakimkolwiek kraju, mogą jednak składać wnioski (jako wnioskodawcy lub partnerzy) dotyczące udziału we wdrażaniu akcji zarządzanych przez Agencję Wykonawczą lub przez DG EAC, chyba że możliwość ta jest wyraźnie wykluczona w odniesieniu do danej akcji (zgodnie z częścią B niniejszego przewodnika);
 • agencje narodowe (wyłączna działalność podmiotu prawnego) lub departamenty agencji narodowych ds. osób prawnych zajmujących się działalnością nieobjętą zakresem kompetencji narodowych agencji nie mogą składać wniosków ani uczestniczyć w jakiejkolwiek akcji realizowanej zgodnie z niniejszym przewodnikiem;
 • struktury i sieci wskazane lub wyznaczone w programie Erasmus+ lub w dowolnym rocznym programie prac Komisji przyjętym w celu wdrażania programu Erasmus+ konkretnie po to, aby uzyskać od Komisji dofinansowanie w ramach realizacji programu Erasmus+, które są organizowane przez podmiot prawny, w ramach którego funkcjonuje również agencja narodowa, nie mogą składać wniosków ani uczestniczyć we wdrażaniu jakiejkolwiek akcji, którą zarządza agencja narodowa w ramach programu Erasmus+ w dowolnym kraju, mogą jednak składać wnioski (jako wnioskodawcy lub partnerzy) dotyczące udziału we wdrażaniu akcji zarządzanych przez Agencję Wykonawczą lub przez DG EAC, chyba że możliwość ta jest wyraźnie wykluczona w odniesieniu do danej akcji (zgodnie z częścią B niniejszego przewodnika); przed otrzymaniem dofinansowania lub zawarciem umowy powinny one być w stanie wykazać, że nie pozostają w konflikcie interesów z uwagi na zastosowane środki ostrożności albo ze względu na fakt, że ich wewnętrzna organizacja umożliwia wyraźne oddzielenie interesów. Ponadto należy wskazać koszty i przychody związane z każdą akcją lub każdym działaniem, na których realizację przyznano fundusze UE. Decyzję o uznaniu, że istnieje wystarczająca pewność, iż nie pozostają one w faktycznym konflikcie interesów, podejmuje Agencja Wykonawcza lub DG EAC na swoją własną odpowiedzialność i zgodnie ze stosowaną przez siebie zasadą rozliczalności;
 • podmioty prawne oferujące pomieszczenia agencjom narodowym Erasmus+, ale zajmujące się inną działalnością wchodzącą lub niewchodzącą w zakres programu Erasmus+, a także podmioty stowarzyszone z tymi podmiotami prawnymi nie mogą składać wniosków ani uczestniczyć we wdrażaniu jakiejkolwiek akcji zarządzanej przez agencje narodowe w jakimkolwiek kraju, mogą jednak składać wnioski dotyczące udziału we wdrażaniu akcji zarządzanych przez Agencję Wykonawczą lub DG EAC, chyba że możliwość ta jest wyraźnie wykluczona w odniesieniu do danej akcji (zgodnie z częścią B niniejszego przewodnika). Przed otrzymaniem dofinansowania lub zawarciem umowy muszą one jednak wykazać, że nie pozostają w konflikcie interesów z uwagi na zastosowane środki ostrożności albo ze względu na fakt, że ich wewnętrzna organizacja umożliwia wyraźne oddzielenie interesów (np. minimalne oddzielenie rachunkowości, rozdzielenie systemów przekazywania sprawozdań i podejmowania decyzji, środki mające na celu uniemożliwianie dostępu do informacji poufnych). Ponadto należy wskazać koszty i przychody związane z każdą akcją lub każdym działaniem, na których realizację przyznano fundusze UE. Decyzję o uznaniu, że istnieje wystarczająca pewność, iż nie pozostają one w faktycznym konflikcie interesów, podejmuje instytucja na własną odpowiedzialność i zgodnie ze stosowaną przez siebie zasadą rozliczalności.

Kryteria wyboru

Agencja narodowa lub Agencja Wykonawcza wykorzystują kryteria wyboru w celu przeprowadzenia oceny finansowej i zdolności operacyjnej wnioskodawcy do pełnej realizacji wnioskowanego projektu.

Zdolność finansowa

Zdolność finansowa oznacza, że wnioskodawca dysponuje stabilnymi i wystarczającymi źródłami finansowania, aby utrzymać działalność w okresie realizacji projektu lub w roku, w odniesieniu do którego przyznano dofinansowanie, oraz aby uczestniczyć w finansowaniu tego projektu.

Weryfikacji zdolności finansowej poddaje się zazwyczaj wszystkich koordynatorów (w tym jedynych beneficjentów projektów) z wyjątkiem:

 • organów publicznych, w tym organizacji państw członkowskich9 ;
 • publicznych podmiotów prawnych oraz instytucji i organizacji prowadzących działalność w dziedzinie kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu, których roczny dochód w ciągu ostatnich dwóch lat w ponad 50% pochodził ze środków publicznych10 ;
 • organizacji międzynarodowych;
 • sytuacji, w której kwota dotacji na projekt, o którą wnioskowano, nie przekracza 60 000 EUR.

W razie potrzeby kontrolę można przeprowadzić również w odniesieniu do podmiotów stowarzyszonych.

W przypadku wniosków o dofinansowanie UE nieprzekraczające 60 000 EUR składanych przez podmioty inne niż te, o których mowa powyżej, wnioskodawcy muszą przedłożyć oświadczenie o wiarygodności, poświadczające, że posiadają zdolność finansową do realizacji danego projektu. Wspomniane oświadczenie stanowi specjalną część formularza wniosku.

W przypadku wniosków o dofinansowanie UE, których wartość przekracza kwotę 60 000 EUR, składanych przez podmioty innego rodzaju niż te wspomniane powyżej, oprócz oświadczenia o wiarygodności wnioskodawca musi złożyć za pośrednictwem portalu „Funding & tender opportunities” (zakładka „Participant Register – Financial capacity”)/w systemie rejestracji organizacji następujące dokumenty:

 • swój rachunek zysków i strat;
 • Bilans.
 • inne dokumenty, jeżeli są wymagane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat akcji zarządzanych przez Agencję Wykonawczą, zob. „Zasady zatwierdzania podmiotu prawnego, wyznaczania przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania podmiotu prawnego (LEAR) i oceny zdolności finansowej”: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_en.pdf

Jeżeli wniosek dotyczy dofinansowania projektu akcji na kwotę przekraczającą 750 000 EUR, oprócz powyżej wymienionych czynności możliwe jest żądanie sprawozdania z audytu sporządzonego przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego. Sprawozdanie takie poświadcza dostępne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy.

Podmioty, które nie mają możliwości przekazania wyżej wymienionych dokumentów, ponieważ niedawno powstały, zamiast tych dokumentów mogą dostarczyć dane finansowe/oświadczenie finansowe lub oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej, w której określa się ryzyko finansowe podejmowane przez wnioskodawcę.

Koordynator musi załączyć wymienione dokumenty w portalu „Funding & tender opportunities” (zakładka „Participant Register – Financial capacity”)/systemie rejestracji organizacji tylko jeżeli skontaktuje się z nim za pośrednictwem rejestru uczestników centralny dział weryfikacji UE lub odpowiednia agencja narodowa, prosząc wnioskodawcę o dostarczenie niezbędnych dokumentów uzupełniających. W przypadku akcji zarządzanych bezpośrednio przez agencję wykonawczą, do której składa się wnioski, wniosek ten zostanie przesłany za pośrednictwem mechanizmu przesyłania wiadomości będącego częścią danego systemu.

Jeżeli w przypadku wniosków złożonych w imieniu konsorcjum partnerów agencja narodowa lub Agencja Wykonawcza ma wątpliwości co do zdolności finansowej konsorcjum, powinna dokonać oceny ryzyka, na podstawie której może od wszystkich organizacji uczestniczących w konsorcjum zażądać takich samych dokumentów jak te wskazane powyżej. Powyższa prawidłowość ma zastosowanie niezależnie od kwoty udzielanego dofinansowania.

Jeżeli po dokonaniu analizy tych dokumentów agencja narodowa lub Agencja Wykonawcza dojdą do wniosku, że wymagana zdolność finansowa jest słaba, może:

 • zwrócić się o dalsze informacje;
 • zażądać wzmocnienia systemu odpowiedzialności finansowej, tj. wspólnej i solidarnej odpowiedzialności wszystkich współbeneficjentów lub wspólnej i solidarnej odpowiedzialności podmiotów stowarzyszonych;
 • zdecydować, że płatność zaliczkowa będzie wypłacona w ratach;
 • zdecydować o płatności zaliczkowej lub płatnościach zaliczkowych objętych gwarancją bankową; lub
 • zdecydować, że płatność zaliczkowa nie zostanie przyznana.

Jeżeli zdolność finansowa zostanie uznana za niewystarczającą, odpowiedni wniosek zostanie odrzucony.

Zdolność operacyjna

Zdolność operacyjna oznacza, że wnioskodawca ma kompetencje i kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji proponowanego projektu. Wnioskodawcy muszą mieć kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji proponowanego projektu, takie jak odpowiednio wykwalikowany personel, konkretne wymagane kwalikacje, doświadczenie zawodowe i referencje w danej dziedzinie, materiały i sprzęt. Ocena zdolności operacyjnej może również obejmować partnerstwo jako całość, ponieważ jakość realizacji zależeć będzie od zdolności wszystkich partnerów. Właściwy urzędnik zatwierdzający może, stosownie do oceny ryzyka, odstąpić od obowiązku sprawdzenia zdolności operacyjnej organów publicznych, organizacji w państwach członkowskich lub organizacji międzynarodowych.

W przypadku wniosków złożonych do Agencji Narodowych:

Wnioskodawcy muszą przedłożyć oświadczenie, iż posiadają oni zdolność operacyjną do wdrożenia danego projektu. Ponadto, w przypadku gdy formularz wniosku zawiera taki wymóg i jeżeli kwota dofinansowania przekracza 60 000 EUR, wnioskodawcy muszą przedłożyć CV głównych osób zaangażowanych w realizację projektu, aby wykazać ich odpowiednie doświadczenie zawodowe, lub innych dokumentów poświadczających, takich jak:

 • wykaz właściwych publikacji głównego zespołu odpowiedzialnego za projekt;
 • pełny wykaz poprzednio realizowanych projektów i działań powiązanych z obszarem właściwej polityki lub tej konkretnej akcji. Agencja narodowa może również zostać poproszona o podobne informacje na temat organizacji partnerskich.

Ponadto wnioskodawcy dążący do uzyskania akredytacji w obszarach kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej i kształcenia młodzieży muszą mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji działań kwalifikujących ich do ubiegania się o akredytację. Doświadczenie poprzedzające połączenia podmiotów lub podobne zmiany strukturalne dotyczące podmiotów publicznych (np. szkół lub ośrodków edukacyjnych) będą brane pod uwagę jako odpowiednie doświadczenie.

W przypadku koordynatorów konsorcjum realizującego projekty mobilności: muszą oni posiadać zdolność do koordynowania konsorcjum zgodnie z proponowanym planem Erasmus, celem konsorcjum, planowanym przydziałem zadań oraz standardami jakości programu Erasmus (przedstawionymi na stronie internetowej Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf).

Powyższe warunki zostaną zweryfikowane na podstawie wniosku (w tym informacji na temat dotychczasowego uczestnictwa wnioskodawcy w programie Erasmus+ na lata 2014–2020 i 2021–2027) oraz dokumentów przedłożonych w systemie rejestracji organizacji. Wnioskodawcy, którzy nie wypełnią wymaganych informacji w formularzu wniosku, mogą zostać zdyskwalifikowani na tej podstawie.

Jeżeli zdolność operacyjna zostanie uznana za niewystarczającą, odpowiedni wniosek zostanie odrzucony.

W przypadku wniosków złożonych do Agencji Wykonawczej:

zdolność operacyjna będzie oceniana równolegle z kryterium przyznania dotacji dotyczącym „Jakości”, na podstawie kompetencji i doświadczenia wnioskodawców i ich zespołów odpowiedzialnych za projekt, w tym zasobów operacyjnych (ludzkich, technicznych i innych).

Uznaje się, ze wnioskodawcy posiadają wystarczającą zdolność operacyjną, gdy spełnią wymagania w zakresie zdolności operacyjnych określonych w zaproszeniu do składania wniosków.Wnioskodawcy będą musieli wykazać swoją zdolność, przedstawiając następujące informacje w formularzu wniosku (część B):

 • ogólne profile (kwalifikacji i doświadczenia) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie projektem i jego realizację;
 • opis składu konsorcjum;
 • wykaz projektów finansowanych przez UE zrealizowanych w ciągu ostatnich 4 lat.

Agencja narodowa lub Agencja Wykonawcza może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających w celu zweryfikowania informacji zawartych we wniosku.

Kryteria przyznania dofinansowania

Za pomocą kryteriów kryteria przyznania dofinansowania agencja narodowa lub Agencja Wykonawcza przeprowadza ocenę jakości wniosków dotyczących projektów składanych w ramach akcji kluczowych programu Erasmus+.

Wnioski, które przekraczają indywidualne progi oraz ogólny próg jakości, zostaną uwzględnione przy przyznawaniu finansowania – w granicach budżetu dostępnego w ramach zaproszenia. Pozostałe wnioski zostaną wpisane na listę rezerwową lub będą uznane za odrzucone.

Kryteria przyznania dofinansowania mające zastosowanie do każdej z akcji wdrażanych zgodnie z przewodnikiem po programie Erasmus+ opisano w części B tego przewodnika.

 • 1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29). ↩ back
 • 2 Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48. ↩ back
 • 3 Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1. ↩ back
 • 4 Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). ↩ back
 • 5 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r., w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). ↩ back
 • 6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73). ↩ back
 • 7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). ↩ back
 • 8 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1). ↩ back
 • 9 Szkół, instytucji szkolnictwa wyższego i organizacji działających w zakresie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, które otrzymały przez ostatnie dwa lata ponad 50% swoich rocznych dochodów ze źródeł publicznych i które powinno się uznać za posiadające konieczne zdolności finansowe, zawodowe i administracyjne do prowadzenia działań w ramach programu. ↩ back
 • 10 Art. 21 ust. 3 rozporządzenia ustanawiającego program Erasmus; krajowych, europejskich lub innych dotacji na projekty nie uznaje się za środki publiczne do celów kontroli zdolności finansowej. ↩ back