Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Trin 2: Tjek, at programmets kriterier er opfyldt

Deltagerne skal under udviklingen af deres projekt, og før de ansøger om EU-støtte, tjekke, at de og deres projekt opfylder følgende kriterier: antageligheds-, tilskudsberettigelses-, udelukkelses-, udvælgelses- og tildelingskriterierne.

Antagelighedskriterier

Ansøgningerne skal indsendes inden udløbet af den ansøgningsfrist, der er nævnt i indkaldelsen.

Ansøgningerne skal være læsbare og tilgængelige.

Ansøgningerne skal være udførlige og indeholde alle dele og obligatoriske bilag. Kun skrivefejl kan rettes efter indsendelsesfristen efter anmodning fra forvaltningsorganet i behørigt begrundede tilfælde.

For tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet, skal ansøgningerne indsendes elektronisk via indsendelsessystemet på Funding and Tender Opportunities-portalen: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Ansøgninger (herunder bilag og anden dokumentation) skal indsendes ved hjælp af de formularer, der findes i indsendelsessystemet.

Forslagene skal være fuldstændige og indeholde alle de krævede oplysninger, bilag og støttedokumenter:

 • Ansøgningsskema del A — indeholder administrative oplysninger om deltagerne (kommende koordinator, tilskudsmodtagere og tilknyttede enheder) og budgetoversigten for projektet (udfyldes direkte online)
 • Ansøgningsskema B — indeholder den tekniske beskrivelse af projektet (skal downloades fra det elektroniske indsendelsessystem på portalen, udfyldes, samles og uploades til portalen igen)
 • Del C (udfyldes direkte online) indeholder eventuelle yderligere oplysninger om projektet.

Ansøgninger (del B) er begrænset til 40 sider for indkaldelser af ansøgninger om tilskud med lav værdi (60 000 EUR eller derunder), 120 sider for indkaldelser vedrørende tilskud med høj værdi (4 000 000 EUR) og 70 sider for alle andre indkaldelser. Bedømmerne vil ikke overveje yderligere sider.

For tiltag, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer, skal ansøgningerne indsendes elektronisk via de formularer, der findes på Erasmus+-webstedet og på de nationale Erasmus+-agenturers websteder.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Kriterierne for tilskudsberettigelse anvendes til at afgøre, om ansøgeren har ret til at deltage i en indkaldelse af forslag og til at indsende et forslag til et tiltag. De gælder for ansøgerne og for de aktiviteter, hvortil der ansøges om tilskud (f.eks. profil og/eller antal involverede deltagende organisationer, projekttype og/eller aktiviteter, gennemførelsesperiode, profil og/eller antal involverede deltagere).

For at være tilskudsberettiget skal ansøgeren opfylde alle de kriterier for tilskudsberettigelse, der gælder for det tiltag, som projektforslaget hører under. Hvis projektet ikke opfylder disse kriterier for tilskudsberettigelse på ansøgningstidspunktet, vil det blive afslået uden at blive vurderet yderligere. Hvis det i løbet af gennemførelsen eller den endelige rapport viser sig, at disse kriterier ikke er blevet opfyldt, kan aktiviteten anses for ikke at være tilskudsberettiget med deraf følgende tilbagebetaling af projektets oprindeligt tildelte EU-tilskud.

De kriterier for tilskudsberettigelse, der gælder for hvert af tiltagene under Erasmus+, er beskrevet i guidens del B.

Udelukkelseskriterier

En ansøger vil blive udelukket fra at deltage i indkaldelser af forslag under Erasmus+-programmet, hvis det konstateres, at ansøgeren er i en af de situationer, der er beskrevet nedenfor i overensstemmelse med finansforordningens artikel 136-141:

 1.  Ansøgeren er gået konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, ansøgerens aktiver administreres af en kurator eller en ret, denne er under tvangsakkord uden for konkurs, ansøgerens erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller ansøgeren befinder sig i en lignende situation i forbindelse med en tilsvarende procedure i henhold til EU-retten eller national ret.
 2. Det er ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse blevet fastslået, at ansøgeren har undladt at opfylde sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til den relevante lovgivning.
 3. Det er ved en endelig dom eller endelig administrativ afgørelse blevet fastslået, at ansøgeren har begået alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet ved at have overtrådt relevante love eller bestemmelser eller etiske standarder for det erhverv, inden for hvilket ansøgeren er virksom, eller har begået fejl, der har en indvirkning på dennes faglige troværdighed, hvis fejlene afspejler forsætlighed eller grov uagtsomhed, herunder navnlig et eller flere af følgende forhold:
  1. forsætlig eller uagtsom afgivelse af urigtige oplysninger, der er påkrævet til verificering af, at der ikke foreligger udelukkelsesgrunde, eller af, at kriterierne for tilskudsberettigelse eller udvælgelse er opfyldt, eller i forbindelse med gennemførelsen af en kontrakt eller en aftale
  2. indgåelse af aftaler med andre personer eller enheder med det formål at forvride konkurrencen
  3. krænkelse af intellektuel ejendomsret
  4. forsøg på at påvirke beslutningsprocessen hos den ansvarlige anvisningsberettigede i løbet af tildelingsproceduren
  5. forsøg på at indhente fortrolige oplysninger, der kan give vedkommende uretmæssige fordele i forbindelse med tildelingsproceduren
 4. Det er ved endelig dom blevet fastslået, at ansøgeren er skyldig i et eller flere af følgende forhold:
  1. svig som omhandlet i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/13711 og artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli 19952
  2. korruption som defineret i artikel 4, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/1371 eller aktiv bestikkelse, jf. artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj 19973 , eller adfærd som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA4 eller bestikkelse som defineret i anden relevant lovgivning
  3. handlinger i forbindelse med en kriminel organisation som omhandlet i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA5
  4. hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. artikel 1, stk. 3, 4 og 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/8496
  5. terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet samt anstiftelse af, medvirken til eller forsøg på at begå sådanne handlinger som defineret i artikel 3, 14 og afsnit III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme
  6. børnearbejde eller andre lovovertrædelser i forbindelse med menneskehandel som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU7
 5. Ansøgeren har udvist betydelig misligholdelse ved opfyldelsen af væsentlige forpligtelser i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt eller aftale, der finansieres over budgettet, hvilket:
  1. har ført til, at den blev bragt til ophør før tid
  2. har ført til anvendelse af konventionalbod eller andre kontraktmæssige sanktioner eller
  3. er blevet opdaget af en anvisningsberettiget, OLAF, Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) eller Revisionsretten efter tjek, revisioner eller undersøgelser
 6. Det er ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse blevet fastslået, at ansøgeren har begået en uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/958
 7. Det er ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse blevet fastslået, at ansøgeren har oprettet en enhed i en anden jurisdiktion med den hensigt at omgå skattemæssige, sociale eller andre retlige forpligtelser i jurisdiktionen for sit vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedforretningssted.
 8. Det er ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse blevet fastslået, at en enhed er blevet oprettet med den hensigt, der er omhandlet i litra g).
 9.  Ansøgeren, hvis der ikke foreligger en endelig dom eller, hvor dette er relevant, en endelig administrativ afgørelse, befinder sig i en af de situationer, der er beskrevet i litra c), d), f), g) og h) ovenfor, navnlig på grundlag af:
  1. faktiske omstændigheder, der konstateres i forbindelse med revisioner eller undersøgelser, som foretages af EPPO, for så vidt angår de medlemsstater, der deltager i et forstærket samarbejde i henhold til forordning (EU) 2017/1939, Revisionsretten, OLAF eller den interne revisor, eller andre tjek, revisioner eller kontroller, som er foretaget under den anvisningsberettigedes ansvar
  2. ikke-endelige administrative afgørelser, der kan omfatte disciplinære foranstaltninger, som træffes af det kompetente tilsynsorgan med ansvar for at verificere anvendelsen af erhvervsetiske standarder
  3. faktiske omstændigheder, der er omhandlet i afgørelser, som træffes af personer eller enheder, der gennemfører EU-midler i henhold til artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra c)
  4. oplysninger fremsendt i henhold til artikel 142, stk. 2, litra d), i EU's finansforordning af enheder, der gennemfører EU-midler i henhold til artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra b), i EU's finansforordning
  5. Kommissionens afgørelser vedrørende overtrædelse af EU-konkurrenceret eller en national kompetent myndigheds afgørelser vedrørende overtrædelse af EU-konkurrenceret eller national konkurrenceret
  6. oplysninger, der er opnået på en hvilken som helst måde, om, at ansøgeren er genstand for en undersøgelse foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF): enten fordi OLAF har haft mulighed for at fremsætte bemærkninger til forhold, der vedrører personen, eller fordi denne har været genstand for kontrol på stedet foretaget af OLAF i forbindelse med en undersøgelse, eller fordi personen er blevet underrettet om indledningen, afslutningen eller enhver omstændighed i forbindelse med en undersøgelse foretaget af OLAF vedrørende denne.
 10. En ansøger, der er omhandlet i artikel 135, stk. 2, hvis:
  1. en fysisk eller juridisk person, der er medlem af en i artikel 135, stk. 2, omhandlet ansøgers administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har repræsentations-, beslutnings- eller kontrolbeføjelser i forhold til en sådan ansøger, befinder sig i en eller flere af de situationer, der er omhandlet i litra c)-h), ovenfor
  2. en juridisk eller fysisk person, der hæfter ubegrænset for den i artikel 135, stk. 2, omhandlede ansøgers gæld, befinder sig i en eller flere af de situationer, der er omhandlet i litra a) eller b) ovenfor
  3. en fysisk person, som spiller en afgørende rolle for tildelingen eller for gennemførelsen af den retlige forpligtelse, og som befinder sig i en eller flere af de situationer, der er omhandlet i litra c)-h) ovenfor.

Hvis en ansøger befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er anført ovenfor, skal det med henblik på at påvise ansøgernes pålidelighed anføres, hvilke foranstaltninger der er truffet for at afhjælpe udelukkelsessituationen. Disse kan omfatte tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger med henblik på at forebygge yderligere forekomster, skadeserstatning eller bøder. Dette gælder ikke for de situationer, der er nævnt i litra d) i dette afsnit.

I de tilfælde, der er omhandlet i litra c)-h) herover kan det nationale agentur eller forvaltningsorganet, hvis der ikke foreligger en endelig dom eller, hvor dette er relevant, en endelig administrativ afgørelse, midlertidigt udelukke en ansøger, der deltager i en indkaldelse af forslag.

Hvis tiltaget gennemføres af en ansøger med tilknyttede enheder, skal de opfylde de samme udelukkelseskriterier som den primære ansøger.

En ansøger kan blive afvist fra en tildelingsprocedure, hvis de erklæringer eller oplysninger, der skal fremlægges som betingelse for deltagelse i proceduren, viser sig at være falske.

Det nationale agentur eller forvaltningsorganet kan på sit websted offentliggøre følgende oplysninger vedrørende udelukkelsen og i givet fald den økonomiske sanktion i de tilfælde, der er omhandlet i litra c)-h) ovenfor:

 1. navnet på den pågældende ansøger
 2. udelukkelsessituationen
 3. udelukkelsens varighed og/eller den økonomiske sanktions størrelse.

Disse udelukkelseskriterier gælder ansøgere under alle tiltagene i Erasmus+. For at dokumentere, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt ovenfor, skal ansøgere om EU-tilskud fremlægge en tro og love-erklæring. Denne tro og love-erklæring skal stå i et særligt afsnit i ansøgningsskemaet eller vedlægges som bilag hertil.

Hvis der er tale om forslag, der indsendes på vegne af et konsortium, gælder udelukkelseskriterierne for alle de medlemmer, der deltager i projektet.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 135, stk. 4, og artikel 138 kan der pålægges finansielle sanktioner over for en modtager af EU-midler, med hvem der er indgået en kontrakt eller aftale, og som har udvist betydelige mangler ved opfyldelsen af de vigtigste forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af en kontrakt eller aftale, der finansieres af EU.

Desuden mener Kommissionen, at følgende enheder befinder sig i eller kan befinde sig i en interessekonflikt og derfor eventuelt ikke kan deltage i gennemførelsen af de tiltag, der er omfattet af programguiden:

 • nationale myndigheder med ansvar for tilsynet med nationale agenturer og gennemførelsen af Erasmus+-programmet i deres land må ikke ansøge om eller deltage i noget tiltag, der forvaltes af nationale agenturer i noget land, men de kan ansøge om deltagelse (som ansøgere eller partnere) i tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet eller af GD EAC, medmindre dette udtrykkeligt er udelukket for det pågældende tiltag (som anført i guidens del B)
 • Nationale agenturer (som er deres juridiske enheds eneste aktivitet) eller nationale agenturers afdelinger i juridiske enheder, der beskæftiger sig med aktiviteter uden for rammerne af nationale agenturer, må ikke ansøge om eller deltage i noget tiltag, der gennemføres via denne vejledning.
 • organer og netværk, der er identificeret eller udpeget i Erasmus+-programmet eller i et af Kommissionens årlige arbejdsprogrammer, der er vedtaget med henblik på gennemførelse af Erasmus+-programmet specifikt med henblik på at modtage et finansielt bidrag fra Kommissionen under gennemførelsen af Erasmus+-programmet, og for hvilke den juridiske enhed, der også er vært for det nationale agentur, er vært, må ikke ansøge om deltagelse i noget tiltag, der forvaltes af nationale agenturer i noget land, men kan ansøge om deltagelse (som ansøgere eller partnere) i tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet eller af GD EAC, medmindre dette udtrykkeligt er udelukket for det pågældende tiltag (som anført i guidens del B) De skal, før de bliver tildelt tilskud eller en kontrakt, kunne godtgøre, at de ikke befinder sig i en interessekonflikt, enten fordi de har truffet sikkerhedsforanstaltninger, eller fordi deres interne organisation er struktureret således, at der er en klar adskillelse af interesser. Desuden skal omkostninger og indtægter for hvert tiltag eller hver aktivitet, som er tildelt EU-midler, udpeges. Afgørelsen om accept af, at der er tilstrækkelig garanti for, de ikke befinder sig i en reel interessekonflikt, bliver truffet af forvaltningsorganet eller af Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur, under det ansvar og den ansvarlighed, de hver især er underlagt.
 • juridiske enheder, der er vært for nationale Erasmus+-agenturer, men som varetager andre aktiviteter under og uden for rammerne af Erasmus+-programmet, samt enheder, der er knyttet til disse juridiske enheder, må ikke ansøge om eller deltage i noget tiltag, der forvaltes af nationale agenturer i noget land, men de kan som udgangspunkt ansøge om deltagelse i tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet eller af GD EAC, medmindre dette udtrykkeligt er udelukket for det pågældende tiltag (som anført i guidens del B). De skal imidlertid, før de bliver tildelt tilskud eller en kontrakt, godtgøre, at de ikke befinder sig i en interessekonflikt, enten fordi de har truffet sikkerhedsforanstaltninger, eller fordi deres interne organisation er struktureret således, at der er en klar adskillelse af interesser (f.eks. en minimumsadskillelse af konti, adskillelse af rapportering og linjer for beslutningstagning, foranstaltninger, der forhindrer adgang til fortrolige oplysninger). Desuden skal omkostninger og indtægter for hvert tiltag eller hver aktivitet, som er tildelt EU-midler, udpeges. Afgørelsen om accept af, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at de ikke befinder sig i en reel interessekonflikt, bliver truffet af institutionen, under det ansvar og den ansvarlighed, den er underlagt.

Udvælgelseskriterier

På baggrund af udvælgelseskriterierne vurderer det nationale agentur eller forvaltningsorganet ansøgerens finansieringsevne og evne til at gennemføre projektet.

Finansiel kapacitet

Ved finansiel kapacitet forstås, at ansøgeren har stabile og tilstrækkelige finansieringskilder til at opretholde sin aktivitet i hele den periode, hvor projektet gennemføres, eller i det år, for hvilket der ydes tilskud, og til at deltage i finansieringen af projektet.

Kontrollen af den finansielle kapacitet vil normalt blive foretaget for alle koordinatorer (herunder enkelte projektstøttemodtagere), undtagen:

 • offentlige organer, herunder medlemsstatsorganisationer9
 • offentlige juridiske enheder, institutioner og organisationer inden for uddannelse, ungdom og idræt, der i løbet af de seneste to år har modtaget over 50 % af deres årlige indtægter fra offentlige kilder10
 • internationale organisationer
 • hvis det individuelle projekttilskud, der ansøges om, ikke overstiger 60 000 EUR.

Om nødvendigt kan det også gøres for tilknyttede enheder.

I tilfælde af ansøgninger om EU-tilskud, som ikke overstiger 60 000 EUR, og som indgives af andre typer enheder end de ovenfor nævnte, skal disse ansøgere afgive en erklæring på tro og love om, at de har tilstrækkelig finansieringsevne til at gennemføre projektet. Denne tro og love-erklæring skal stå i et særligt afsnit i ansøgningsskemaet.

I tilfælde af ansøgninger om EU-tilskud, som overstiger 60 000 EUR, og som indgives af andre typer enheder end de ovenfor nævnte, skal disse ansøgere, ud over tro og love-erklæringen, indsende følgende dokumenter via Funding and Tender Opportunities-portalen (deltagerregistret — fanebladet "Finansiel kapacitet") /organisationsregistreringssystemet:

 • koordinatorens resultatopgørelse
 • balancen
 • andre dokumenter, hvis det kræves.

For tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet, kan der findes flere oplysninger i dokumentet "Regler for validering af juridiske enheder, LEAR-udnævnelse og vurdering af finansiel kapacitet": https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_en.pdf

Hvis ansøgningen vedrører tilskud til et projekt, hvor beløbet overstiger 750 000 EUR, kan en revisionsrapport udarbejdet af en ekstern autoriseret revisor være påkrævet i tillæg til ovennævnte. Heri godkendes regnskabet for det seneste disponible regnskabsår.

Enheder, der ikke kan indsende disse dokumenter, fordi de er nyoprettede, kan i stedet indsende et finansielt estimat/en finansiel erklæring eller en forsikringserklæring med angivelse af deres erhvervsansvarsdækning.

Koordinatoren må først uploade disse dokumenter til portalen for finansieringsmuligheder (deltagerregistret — fanebladet "Finansiel kapacitet")/organisationernes registreringssystem, når de bliver kontaktet af EU's centrale valideringstjenester via deltagerregistret eller af det relevante nationale agentur med anmodning om, at ansøgeren skal fremlægge den nødvendige dokumentation. Ved tiltag, der forvaltes direkte af forvaltningsorganet, sendes denne anmodning via det meddelelsessystem, der er indbygget i det pågældende system.

Hvis forslag indgives på vegne af et konsortium af partnere, bør det nationale agentur eller forvaltningsorganet, hvis det er i tvivl om konsortiets finansieringsevne, udføre en risikovurdering og på grundlag heraf anmode alle deltagende organisationer i konsortiet om de samme dokumenter. Dette gælder uanset det tildelte beløb.

Hvis det nationale agentur eller forvaltningsorganet efter at have analyseret disse dokumenter konkluderer, at den krævede finansieringsevne er svag, kan det:

 • anmode om supplerende oplysninger
 • kræve en forbedret ordning for finansielt ansvar, dvs. solidarisk ansvar for alle medmodtagere eller solidarisk ansvar for tilknyttede enheder
 • beslutte at udbetale forfinansiering opdelt i flere delbetalinger
 • beslutte at udbetale forfinansiering dækket af en bankgaranti eller
 • beslutte ikke at yde forfinansiering

Hvis finansieringsevnen anses for at være utilstrækkelig, skal forslaget afslås.

Operationel kapacitet

Med evne til at gennemføre projektet menes, at ansøgerne skal have de nødvendige faglige kompetencer og kvalifikationer til at realisere det foreslåede projekt. Ansøgerne skal være i besiddelse af de faglige kompetencer og kvalifikationer, der er nødvendige for at gennemføre det foreslåede projekt, såsom tilstrækkelige ressourcer med hensyn til kvalificeret personale, specifikke kvalifikationer, erhvervserfaring og referencer på det pågældende område, materialer og udstyr. Vurderingen af den operationelle kapacitet kan også udvides til at omfatte partnerskabet som helhed, da kvaliteten af gennemførelsen vil afhænge af alle partnerorganisationers kapacitet. Den ansvarlige anvisningsberettigede kan på grundlag af en risikoanalyse undlade at kræve forpligtelsen til at verificere offentlige organers, medlemsstatsorganisationers og internationale organisationers operationelle kapacitet.

For ansøgninger, der indsendes til nationale agenturer:

Ansøgerne skal afgive en erklæring på tro og love om, at de har tilstrækkelig evne til at gennemføre projektet. Hvis det kræves i ansøgningsskemaet, og hvis tilskuddet overstiger 60 000 EUR, skal ansøgere desuden indsende curriculum vitae (CV'er) for de centrale personer, der er involveret i projektet, for at godtgøre deres relevante faglige erfaring eller anden dokumentation såsom:

 • en liste over hovedgruppens relevante publikationer
 • en udtømmende liste over de tidligere projekter og aktiviteter, der er udført, og som vedrører det pågældende politikområde eller dette specifikke tiltag. Tilsvarende oplysninger om partnerorganisationer kan også rekvireres hos det nationale kontor.

Ansøgere om akkreditering på området for voksenuddannelse, erhvervsuddannelse, skoleuddannelse og ungdom skal desuden have mindst to års erfaring med gennemførelsen af aktiviteter, der kvalificerer dem til at ansøge om akkreditering. Erfaring, der går forud for fusioner eller lignende strukturelle forandringer i offentlige enheder (f.eks. skoler eller uddannelsescentre), vil blive taget i betragtning som relevant erfaring.

For koordinatorer af mobilitetskonsortier: Disse skal være kompetente til at koordinere konsortiet i overensstemmelse med den foreslåede Erasmus-plan, konsortiets formål, den planlagte tildeling af opgaver og Erasmus-kvalitetsstandarderne (som kan tilgås på Europa-webstedet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf).

De ovennævnte betingelser vil blive kontrolleret på grundlag af ansøgningen (herunder oplysninger om ansøgerens tidligere deltagelse i Erasmus+-programmet for perioderne 2014-2020 og 2021-2027) og de dokumenter, der er indsendt til organisationsregistreringssystemet. Ansøgere, som ikke udfylder de oplysninger, der anmodes om i ansøgningsskemaet, kan udelukkes på dette grundlag.

Hvis finansieringsevnen anses for at være utilstrækkelig, skal forslaget afslås.

For ansøgninger, der indsendes til forvaltningsorganet:

Evnen til at gennemføre projektet vurderes sideløbende med tildelingskriteriet "Kvalitet" på grundlag af de kompetencer og erfaringer, der findes hos ansøgerne og deres projektgrupper, herunder deres operationelle ressourcer (menneskelige, tekniske og øvrige).

Ansøgerne vurderes at have tilstrækkelig evne til at gennemføre projektet, når de krav til sådan kapacitet i indkaldelsen af forslag er opfyldt.

Ansøgerne skal godtgøre deres evne via følgende oplysninger i ansøgningsskemaet (del B):

 • generelle profiler (kvalifikationer og erfaring) for de medarbejdere, der har ansvaret for forvaltning og gennemførelse af projektet
 • beskrivelse af konsortiets sammensætning
 • liste over EU-finansierede projekter i de seneste 4 år.

Det nationale agentur eller forvaltningsorganet kan anmode om yderligere dokumentation for at kontrollere de oplysninger, der indgår i ansøgningen.

Tildelingskriterier

Med udgangspunkt i tildelingskriterierne kan det nationale agentur eller forvaltningsorganet vurdere kvaliteten af de projektforslag, der indsendes under nøgletiltag under Erasmus+-programmet.

Forslag, der ligger over den individuelle tærskelværdi og den samlede tærskelværdi for kvalitet, vil komme i betragtning til finansiering inden for rammerne af det tilgængelige budget for indkaldelsen. Resten af forslagene vil enten blive opført på reservelisten eller afslået.

De særlige tildelingskriterier, der gælder for hvert af tiltagene under Erasmus+, er beskrevet i guidens del B.

 • 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29). ↩ back
 • 2 EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48. ↩ back
 • 3 EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1. ↩ back
 • 4 Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). ↩ back
 • 5 Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42). ↩ back
 • 6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73). ↩ back
 • 7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s.1 ↩ back
 • 8 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1) ↩ back
 • 9 Herunder skoler, videregående uddannelsesinstitutioner og organisationer inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, der har modtaget over 50 % af deres årlige indtægter via offentlige kilder i løbet af de foregående to år, betragtes som værende i besiddelse af den nødvendige finansielle, faglige og administrative kapacitet til at gennemføre aktiviteter under programmet. ↩ back
 • 10 Artikel 21, stk. 3, i Erasmus-forordningen nationale, europæiske eller andre projekttilskud betragtes ikke som offentlige midler i forbindelse med kontrollen af den finansielle kapacitet. ↩ back