Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Časť C – Informácie pre žiadateľov

Všetci potenciálni žiadatelia, ktorí majú v úmysle predložiť návrh projektu s cieľom získať finančnú podporu EÚ v rámci programu Erasmus+, sa vyzývajú, aby si pozorne prečítali tento oddiel, ktorý je vypracovaný v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie 1  (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách EÚ“).

Všetky zmluvné a finančné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na udelené granty, sú uvedené vo vzorových dohodách o grante, ktoré sú v prípade projektov realizovaných agentúrou EACEA dostupné na portáli financovania a ponúk 2 a v prípade projektov realizovaných národnými agentúrami na webovom sídle príslušnej národnej agentúry pre program Erasmus+. V prípade rozporu s informáciami uvedenými v tomto sprievodcovi majú pred ustanoveniami časti C prednosť ustanovenia dohôd o grante a vzorových dohôd o grante (ďalej len „vzorová dohoda o grante“).