Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2023.

Úplnú príručku na rok 2023 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Časť C – Informácie pre žiadateľov

Všetci potenciálni žiadatelia, ktorí majú v úmysle predložiť návrh projektu s cieľom získať finančnú podporu EÚ v rámci programu Erasmus+, sa vyzývajú, aby si pozorne prečítali tento oddiel, ktorý je vypracovaný v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie1  (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách EÚ“). Všetky zmluvné a finančné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na udelené granty, sú uvedené vo vzorových dohodách o grante, ktoré sú dostupné na webových sídlach Európskej komisie alebo národných agentúr programu Erasmus+ a v prípade výkonnej agentúry na portáli financovania a ponúk2 . V prípade rozporu s informáciami uvedenými v tomto sprievodcovi majú prednosť ustanovenia vzorových zmlúv o grante pred ustanoveniami časti C.

  • 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1). Nariadenie EÚ o rozpočtových pravidlách sa nachádza na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SK.
  • 2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.