Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

2. Korak: Provjera ispunjavanja kriterija programa

U fazi izrade projekta i prije nego što zatraže potporu EU-a, sudionici moraju provjeriti ispunjavaju li oni i njihov projekt kriterije koji se odnose na: kriterije dopuštenosti i prihvatljivosti, kriterije za isključivanje, odabir i dodjelu.

Kriteriji dopuštenosti

Prijave se moraju poslati najkasnije do roka za podnošenje prijava navedenog u pozivu.

Prijave moraju biti čitljive i dostupne.

Prijave moraju biti potpune i sadržavati sve dijelove i obvezne priloge. Nakon roka za prijavu mogu se ispraviti samo administrativne pogreške na zahtjev upravljačke agencije u opravdanim slučajevima.

Za aktivnosti kojima upravlja Izvršna agencija prijave se moraju dostaviti elektronički, putem sustava za podnošenje prijava portala Funding & tender opportunities: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Prijave (uključujući priloge i popratnu dokumentaciju) moraju se dostaviti u obrascima iz sustava za podnošenje prijava.

Prijedlozi moraju biti potpuni i sadržavati sve tražene informacije te sve potrebne priloge i popratnu dokumentaciju:

 • dio A prijavnog obrasca sadržava administrativne informacije o sudionicima (budući koordinator, korisnici i povezani subjekti) i sažeti proračun projekta (popunjava se izravno putem interneta)
 • dio B prijavnog obrasca sadržava tehnički opis projekta (preuzima se iz sustava za podnošenje prijava portala, ispunjava, sastavlja i ponovno prenosi na portal)
 • dio C sadržava dodatne podatke o projektu (popunjava se izravno putem interneta ako je potrebno).

Prijave (dio B) ograničene su na 40 stranica za pozive za bespovratna sredstva male vrijednosti (60 000 EUR ili manje); 120 stranica za pozive za bespovratna sredstva velike vrijednosti (4 000 000 EUR) i 70 za sve druge pozive. Ocjenjivači neće uzeti u obzir dodatne stranice.

Za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+ prijave se moraju podnijeti elektronički, putem obrazaca dostupnih na internetskim stranicama programa Erasmus+ i nacionalnih agencija za program Erasmus+.

Kriteriji prihvatljivosti

Na temelju kriterija prihvatljivosti utvrđuje se smije li prijavitelj sudjelovati u pozivu na podnošenje prijedloga i podnijeti prijedlog za aktivnost. Ti se kriteriji primjenjuju na prijavitelje i na projekte/aktivnosti za koje se traže bespovratna sredstva (npr. profil i/ili broj uključenih organizacija sudionica, vrsta projekta ili/i aktivnosti, razdoblje provedbe, profil i/ili broj uključenih sudionika).

Da bi bili prihvatljivi, prijavitelj i projekt moraju ispunjavati sve kriterije prihvatljivosti koji se odnose na aktivnost za koju se prijedlog podnosi. Ako projekt ne ispunjava kriterije prihvatljivosti u fazi prijave, bit će odbijen bez daljnjeg ocjenjivanja. Ako se u fazi provedbe ili podnošenja završnog izvješća pokaže da ti kriteriji nisu ispunjeni, aktivnosti se mogu smatrati neprihvatljivima te može biti zatražen povrat bespovratnih sredstava EU-a koja su prvotno dodijeljena projektu.

Kriteriji prihvatljivosti koji se primjenjuju na svaku od aktivnosti koje se provode u skladu s Vodičem kroz program Erasmus+ opisani su u dijelu B.

Kriteriji za isključenje

Prijavitelj će biti isključen iz sudjelovanja u pozivima na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ ako se utvrdi da se nalazi u jednoj od situacija opisanih u nastavku, u skladu s člancima od 136. do 141. Financijske uredbe:

 1. prijavitelj je u stečaju, podliježe postupku u slučaju nesolventnosti ili postupku likvidacije, njegovom imovinom upravlja upravitelj ili sud, u nagodbi je s vjerovnicima, poslovne aktivnosti su mu suspendirane ili se nalazi u bilo kakvoj analognoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog pravom Unije ili nacionalnim pravom
 2. pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da prijavitelj krši svoje obveze u pogledu plaćanja poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s primjenjivim pravom
 3. pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je prijavitelj kriv za tešku povredu dužnosti zbog kršenja primjenjivih zakona ili drugih propisa ili etičkih normi profesije kojoj pripada ili zbog protupravnog postupanja koje utječe na njegovu profesionalnu vjerodostojnost ako takvo postupanje upućuje na protuzakonitu namjeru ili krajnju nepažnju, uključujući osobito bilo što od sljedećeg:
  1. netočno prikazivanje informacija, s namjerom ili iz nepažnje, koje su potrebne kako bi se potvrdilo da ne postoji osnova za isključenje ili da su ispunjeni kriteriji prihvatljivosti ili kriteriji za odabir ili prilikom izvršenja ugovora ili sporazuma
  2. dogovaranje s drugim osobama ili subjektima s namjerom narušavanja tržišnog natjecanja
  3. kršenje prava intelektualnog vlasništva
  4. pokušaj da se utječe na odluke koje donosi odgovorni dužnosnik za ovjeravanje tijekom postupka dodjele
  5. pokušaj da osoba ili subjekt dobiju povjerljive informacije zahvaljujući kojima bi imali nepoštenu prednost u postupku dodjele
 4. pravomoćnom presudom utvrđeno je da je prijavitelj kriv za bilo što od sljedećeg:
  1. prijevaru, u smislu članka 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća1  i članka 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995.2 ;
  2. primanje i davanje mita kako je definirano u članku 4. stavku 2. Direktive (EU) 2017/1371 ili davanje mita u smislu članka 3. Konvencije o borbi protiv korupcije koja uključuje dužnosnike Europskih zajednica ili dužnosnike država članica Europske unije, sastavljene Aktom Vijeća od 26. svibnja  1997.3 , ili postupanje iz članka 2. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP4 , ili korupciju kako je definirana u drugim primjenjivim pravima;
  3. postupanje u vezi sa zločinačkom organizacijom, kako je navedeno u članku 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP5 ;
  4. pranje novca ili financiranje terorizma u smislu članka 1. stavaka 3., 4. i 5. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća6 ;
  5. kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, kao i poticanje, pomaganje ili pokušaj počinjenja takvih kaznenih djela, kako su definirana u člancima 3. i 14. i glavi III. Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma
  6. dječji rad ili druga kaznena djela koja se odnose na trgovinu ljudima iz članka 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća7 ;
 5. prijavitelj je pokazao znatne nedostatke u poštovanju glavnih obveza tijekom izvršavanja ugovora ili sporazuma koji se financira iz proračuna, a koji su:
  1. doveli do njegova prijevremenog prestanka;
  2. doveli do primjene ugovornih kazni ili drugih ugovornih sankcija; ili
  3. otkriveni nakon provjera, revizija ili istraga dužnosnika za ovjeravanje, OLAF-a, Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) ili Revizorskog suda;
 6. konačnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je prijavitelj počinio nepravilnosti u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/958
 7. pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je prijavitelj osnovao subjekt u drugoj jurisdikciji kako bi izbjegao fiskalne, socijalne ili bilo koje druge pravne obveze u jurisdikciji u kojoj se nalazi njegovo sjedište, središnja uprava ili glavno mjesto poslovanja
 8. pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je subjekt osnovan s ciljem iz točke (g)
 9. ako ne postoji pravomoćna presuda ili, ovisno o slučaju, konačna upravna odluka, prijavitelj se nalazi u jednoj od situacija iz prethodnih točaka (c), (d), (f), (g) i (h), koje se posebno temelje na:
  1. činjenicama utvrđenima u kontekstu revizija ili istraga koje provodi Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), u pogledu onih država članica koje sudjeluju u pojačanoj suradnji na temelju Uredbe (EU) 2017/1939, Revizorski sud, OLAF ili unutarnji revizor, ili bilo koje druge provjere, revizije ili kontrole za čiju je provedbu odgovoran dužnosnik za ovjeravanje
  2. upravnim odlukama koje nisu konačne, a koje mogu uključivati stegovne mjere koje izriče nadležno nadzorno tijelo odgovorno za provjeru primjene normi profesionalne etike
  3. činjenicama koje su navedene u odlukama osoba i subjekata koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c)
  4. informacijama koje su u skladu s člankom 142. stavkom 2. točkom (d) Financijske uredbe EU-a dostavili subjekti koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (b) Financijske uredbe EU-a
  5. odlukama Komisije u vezi s kršenjem prava Unije o tržišnom natjecanju ili odlukama nacionalnog nadležnog tijela u vezi s kršenjem prava Unije ili nacionalnog prava o tržišnom natjecanju
  6. da je osoba obaviještena, na bilo koji način, da je predmet istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF): zato što joj je OLAF omogućio da se očituje o činjenicama koje se na nju odnose ili zato što je tijekom istrage bila predmet OLAF-ovih provjera na licu mjesta ili zato što je obaviještena o pokretanju ili zatvaranju istrage ili o bilo kojim okolnostima u vezi s istragom koju nad njom provodi OLAF.
 10. prijavitelj je naveden u članku 135. stavku 2. kako slijedi:
  1. fizička ili pravna osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela prijavitelja iz članka 135. stavka 2., ili koja ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili kontrole u odnosu na tog prijavitelja, i nalazi se u jednoj ili više situacija iz prethodno navedenih točaka od (c) do (h)
  2. fizička ili pravna osoba koja preuzima neograničenu odgovornost za dugove prijavitelja iz članka 135. stavka 2. i nalazi se u jednoj ili više situacija iz prethodno navedenih točaka (a) ili (b)
  3. fizička osoba koja je ključna za dodjelu ili za izvršenje pravne obveze i nalazi se u jednoj ili više situacija iz prethodno navedenih točaka od (c) do (h).

Ako se prijavitelj nalazi u jednoj od prethodno navedenih situacija za isključenje, mora navesti mjere koje je poduzeo da bi popravio situaciju za isključenje i time dokazati svoju pouzdanost. To mogu biti npr. tehničke i organizacijske mjere te mjere u vezi s osobljem kako bi se spriječilo ponavljanje predmetne situacije, nadoknađivanje štete ili plaćanje novčanih kazni. To se ne primjenjuje na situacije iz točke (d) ovog odjeljka.

U slučajevima iz prethodnih točaka od (c) do (h), ako ne postoji pravomoćna presuda ili, ovisno o slučaju, konačna upravna odluka, nacionalna ili Izvršna agencija može privremeno isključiti prijavitelja iz sudjelovanja u pozivu na podnošenje prijedloga.

Ako aktivnost provodi prijavitelj koji ima povezane subjekte, na njih se odnose isti kriteriji za isključenje kao i na glavnog prijavitelja.

Ako se bilo koja izjava ili informacija dostavljena kao uvjet za sudjelovanje u postupku pokaže neistinitom, prijavitelj može biti odbijen u postupku dodjele.

Nacionalna ili Izvršna agencija može na svojim internetskim stranicama objaviti sljedeće informacije povezane s isključenjem i, kad je primjenjivo, financijskom sankcijom u slučajevima iz prethodnih točaka od (c) do (h):

 1. ime dotičnog prijavitelja
 2. situaciju uslijed koje je došlo do isključenja
 3. trajanje isključenja i/ili iznos financijske sankcije.

Ti kriteriji za isključenje primjenjuju se na prijavitelje u okviru svih aktivnosti programa Erasmus+. Kako bi potvrdili da se ne nalaze ni u jednoj od prethodno navedenih situacija, prijavitelji za bespovratna sredstva EU-a moraju dostaviti izjavu o časti. Ta izjava čini poseban dio prijavnog obrasca ili njegov prilog.

U slučaju prijedloga koji se podnose u ime konzorcija, navedeni kriteriji za isključenje primjenjuju se na sve članove koji sudjeluju u projektu.

U skladu s člankom 135. stavkom 4. i člankom 138. Financijske uredbe, primatelju sredstava EU-a s kojim je sklopljen ugovor ili sporazum i koji je pokazao znatne nedostatke u poštovanju glavnih obveza pri izvršenju ugovora ili sporazuma koji financira EU mogu se izreći financijske sankcije.

Nadalje, Komisija smatra da za potrebe provedbe aktivnosti obuhvaćenih Vodičem sljedeći subjekti jesu ili bi mogli biti u sukobu interesa i stoga nisu ili možda nisu prihvatljivi za sudjelovanje:

 • nacionalna tijela zadužena za nadzor nacionalnih agencija i provedbu programa Erasmus+ u svojoj zemlji: ne mogu se prijaviti niti sudjelovati ni u jednoj aktivnosti kojom upravlja nacionalna agencija u bilo kojoj zemlji, ali se mogu prijaviti (kao prijavitelji ili partneri) za sudjelovanje u aktivnostima kojima upravlja Izvršna agencija ili GU EAC, osim ako je to izričito isključeno za predmetnu aktivnost (kako je navedeno u dijelu B Vodiča)
 • nacionalne agencije (jedina djelatnost pravnog subjekta) ili odjeli nacionalnih agencija pravnih subjekata čija je aktivnost izvan područja nadležnosti nacionalnih agencija ne mogu se prijaviti niti sudjelovati ni u jednoj od aktivnosti koje se provode u skladu s ovim vodičem
 • strukture ili mreže koje su utvrđene ili određene u okviru programa Erasmus+ ili u godišnjem programu rada Komisije koji je donesen za provedbu programa Erasmus+ za primanje financijskog doprinosa Komisije u okviru provedbe programa Erasmus+, čiji je domaćin pravni subjekt koji je ujedno domaćin nacionalne agencije, ne mogu se prijaviti niti sudjelovati u aktivnostima kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+ u bilo kojoj zemlji, ali se mogu prijaviti (kao prijavitelji ili partneri) za sudjelovanje u aktivnostima kojima upravlja Izvršna agencija ili GU EAC, osim ako je to izričito isključeno za predmetnu aktivnost (kako je navedeno u dijelu B ovog vodiča); moraju prije dodjele bespovratnih sredstava ili ugovora moći pokazati da nisu u sukobu interesa jer su poduzele mjere predostrožnosti ili zato što je njihovo unutarnje ustrojstvo takvo da postoji jasno odvajanje interesa. Nadalje, moraju biti utvrđeni troškovi i prihodi svake ključne ili projektne aktivnosti za koju se dodjeljuju sredstva EU-a. Odluku o tome da nema sukoba interesa donosi Izvršna agencija ili GU EAC, pod vlastitom odgovornošću, ovisno o tome kome je prijedlog podnesen
 • pravni subjekti koji su domaćin nacionalne agencije za program Erasmus+, ali se bave drugim djelatnostima unutar ili izvan područja nadležnosti za program Erasmus+, kao i subjekti povezani s tim pravnim subjektima, ne mogu se prijaviti niti sudjelovati ni u jednoj aktivnosti kojom upravlja nacionalna agencija u bilo kojoj zemlji, ali se u načelu mogu prijaviti za sudjelovanje u aktivnostima kojima upravlja Izvršna agencija ili GU EAC, osim ako to nije izričito isključeno za predmetnu aktivnost (kako je navedeno u dijelu B Vodiča). Međutim, prije dodjele bespovratnih sredstava ili ugovora moraju dokazati da nisu u sukobu interesa jer su poduzele mjere predostrožnosti ili zato što je njihovo unutarnje ustrojstvo takvo da postoji jasno odvajanje interesa (npr. minimalna odvojenost računa, odvajanje linija izvješćivanja i odlučivanja, mjere za sprečavanje pristupa povlaštenim informacijama). Nadalje, moraju biti utvrđeni troškovi i prihodi svake ključne ili projektne aktivnosti za koju se dodjeljuju sredstva EU-a. Odluku o tome da nema sukoba interesa donosi pod vlastitom odgovornošću institucija kojoj je zahtjev podnesen.

Kriteriji za odabir

Nacionalna ili Izvršna agencija primjenjuje kriterije za odabir kako bi ocijenila financijsku i operativnu sposobnost prijavitelja za provedbu predloženog projekta.

Financijska sposobnost

Financijska sposobnost znači da prijavitelj ima stabilna i dovoljna financijska sredstva za održavanje svojih aktivnosti u cijelom razdoblju provedbe projekta ili u godini za koju su bespovratna sredstva dodijeljena, kao i za sudjelovanje u financiranju aktivnosti.

Provjera financijske sposobnosti u pravilu se provodi za sve koordinatore (i kad je riječ o jedinom korisniku projekta), osim za:

 • javna tijela, uključujući organizacije država članica9
 • javne pravne subjekte, ustanove i organizacije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta koje su u zadnje dvije godine primile više od 50 % svojih godišnjih prihoda iz javnih izvora10
 • međunarodne organizacije
 • ako zatraženi iznos bespovratnih sredstava za projekt nije veći od 60 000 EUR.

Ako je potrebno, to se može učiniti i za povezane subjekte.

U slučaju zahtjeva za bespovratna sredstva EU-a koja ne prelaze 60 000 EUR i koje podnose druge vrste subjekata osim prethodno navedenih, prijavitelji moraju dostaviti izjavu o časti kojom potvrđuju da imaju financijsku sposobnost za provedbu projekta. Ta je izjava poseban dio prijavnog obrasca.

U slučaju zahtjeva za bespovratna sredstva EU-a koja prelaze 60 000 EUR i koje podnose druge vrste subjekata osim prethodno navedenih, osim izjave o časti prijavitelj putem portala Funding & tender opportunities (Registar sudionika – kartica „Financijska sposobnost”) / sustava za registraciju organizacija mora dostaviti sljedeće dokumente:

 • račun dobiti i gubitka koordinatora
 • bilancu
 • druge dokumente, na zahtjev.

Za više informacija o aktivnostima kojima upravlja Izvršna agencija vidjeti „Pravila o provjeri pravnog subjekta, imenovanju zastupnika pravnog subjekta i procjeni financijske sposobnosti”: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_hr.pdf

Kad se zahtjev odnosi na bespovratna sredstva za projekt čiji iznos prelazi 750 000 EUR, uz sve prethodno navedeno može se zatražiti i podnošenje izvješća o reviziji koje je izradio ovlašteni vanjski revizor. To izvješće potvrđuje završni račun za posljednju financijsku godinu za koju su dostupni podaci.

Subjekti koji ne mogu dostaviti prethodno navedene dokumente jer su novoosnovani mogu umjesto njih dostaviti procijenjene financijske podatke / financijsku izjavu ili izjavu o osiguranju u kojoj se navode financijski rizici prijavitelja.

Koordinator mora dostaviti te dokumente putem portala Funding & tender opportunities (Registracija sudionika – kartica „Financijska sposobnost”) / sustava za registraciju organizacija samo ako središnje službe EU-a za validaciju putem Registra sudionika ili relevantna nacionalna agencija od prijavitelja zatraže da dostavi potrebne popratne dokumente. U slučaju aktivnosti kojima izravno upravlja Izvršna agencija, taj se zahtjev šalje putem sustava za slanje poruka koji je dio predmetnog sustava.

U slučaju prijedloga podnesenih u ime konzorcija partnera, ako nacionalna ili Izvršna agencija sumnja u financijsku sposobnost konzorcija, trebala bi provesti procjenu rizika na temelju koje se prethodno navedeni dokumenti mogu zatražiti od svih organizacija sudionica u konzorciju. To se primjenjuje bez obzira na dodijeljeni iznos.

Ako nakon analize tih dokumenata nacionalna ili Izvršna agencija zaključi da je financijska sposobnost slaba, može:

 • zatražiti dodatne informacije
 • zahtijevati pojačan režim financijske odgovornosti, tj. solidarnu odgovornost za sve sukorisnike ili solidarnu odgovornost povezanih subjekata
 • odlučiti da će odobriti isplatu pretfinanciranja u obrocima
 • odlučiti odobriti (jedno ili više) pretfinanciranja pokrivenih bankovnim jamstvom ili
 • odlučiti da neće odobriti pretfinanciranje.

Ako se financijska sposobnost smatra nedostatnom, prijedlog se odbija.

Operativna sposobnost

Operativna sposobnost znači da prijavitelj ima nužne stručne kompetencije i kvalifikacije za provedbu predloženog projekta. Prijavitelji moraju imati stručne kompetencije i kvalifikacije potrebne za provedbu predloženog projekta, kao što su odgovarajući resursi u smislu kvalificiranog osoblja, posebne kvalifikacije, stručno iskustvo i preporuke u dotičnom području, materijal i opremu. Procjena operativne sposobnosti može se proširiti i na cijelo partnerstvo jer će kvaliteta provedbe ovisiti o sposobnostima svih partnerskih organizacija. Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može, ovisno o procjeni rizika, odustati od obveze provjeravanja operativne sposobnosti javnih tijela, organizacija država članica ili međunarodnih organizacija.

Za prijave koje se podnose nacionalnim agencijama:

Prijavitelji moraju dostaviti izjavu o časti kojom potvrđuju da su operativno sposobni za provedbu projekta. Osim toga, ako tako stoji u prijavnom obrascu i ako bespovratna sredstva premašuju 60 000 EUR, prijavitelja mora dostaviti životopise ključnih osoba u projektu kao dokaz potrebnog stručnog iskustva ili druge popratne dokumente, kao što su:

 • popis relevantnih publikacija glavnog tima
 • popis svih prijašnjih projekata i provedenih aktivnosti koji su u vezi s dotičnim područjem politike ili tom specifičnom aktivnosti. Slične informacije o partnerskim organizacijama mogu se zatražiti i od nacionalne agencije.

Osim toga, prijavitelji za akreditaciju u području obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja i mladih moraju imati najmanje dvije godine iskustva u provedbi aktivnosti na temelju kojih imaju pravo zatražiti akreditaciju. Iskustvo stečeno prije spajanja ili sličnih strukturnih promjena javnih subjekata (npr. škola ili obrazovnih centara) uzet će se u obzir kao relevantno iskustvo.

Za koordinatore konzorcija za mobilnost: moraju imati sposobnost koordiniranja konzorcija u skladu s predloženim Erasmus planom, svrhom konzorcija, planiranom raspodjelom zadaća i Erasmus standardima kvalitete (dostupno na internetskim stranicama Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf).

Ispunjavanje navedenih uvjeta provjeravat će se na temelju prijave (uključujući informacije o prethodnom sudjelovanju prijavitelja u programu Erasmus+ za 2014. – 2020. i za 2021. – 2027.) i dokumenata podnesenih u sustavu za registraciju organizacija. Prijavitelji koji ne navedu sve informacije tražene u prijavnom obrascu mogu biti diskvalificirani.

Ako se operativna sposobnost smatra nedostatnom, prijedlog se odbija.

Za prijave podnesene Izvršnoj agenciji:

Operativna sposobnost ocjenjivat će se usporedno s kriterijem za dodjelu „Kvaliteta” na temelju kompetentnosti i iskustva prijavitelja i njihovih projektnih timova, uključujući operativne resurse (ljudske, tehničke i druge).

Smatra se da prijavitelji imaju dovoljnu operativnu sposobnost ako su ispunjeni zahtjevi koji se na nju odnose iz poziva na podnošenje prijedloga.

Prijavitelji će morati dokazati svoj kapacitet tako da u prijavnom obrascu (dio B) navedu sljedeće informacije:

 • općenite profile (kvalifikacije i iskustva) osoblja odgovornog za upravljanje projektom i njegovu provedbu
 • opis sastava konzorcija
 • popis projekata financiranih sredstvima EU-a u posljednje 4 godine.

Nacionalna ili Izvršna agencija može zatražiti dodatne popratne dokumente kako bi provjerila informacije navedene u prijavi.

Kriteriji za dodjelu

Na temelju kriterija za dodjelu nacionalna ili Izvršna agencija može ocjenjivati kvalitetu projektnih prijedloga dostavljenih u okviru ključnih aktivnosti programa Erasmus+.

Prijedlozi koji prelaze pojedinačni prag i ukupni prag za kvalitetu razmatrat će se za dodjelu sredstava u granicama raspoloživih sredstava za ovaj poziv. Ostatak prijedloga stavlja se na rezervnu listu ili se proglašava neuspješnim.

Kriteriji za dodjelu koji se primjenjuju na svaku od aktivnosti koje se provode u skladu s Vodičem kroz program Erasmus+ opisani su u dijelu B.

 • 1 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.). ↩ back
 • 2 SL C 316, 27.11.1995., str. 48. ↩ back
 • 3 SL C 195, 25.6.1997., str. 1. ↩ back
 • 4 Okvirna odluka Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (SL L 192, 31.7.2003., str. 54.). ↩ back
 • 5 Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.). ↩ back
 • 6 Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73). ↩ back
 • 7 Direktiva 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011., str. 1.). ↩ back
 • 8 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.). ↩ back
 • 9 Uključujući škole, visoka učilišta i organizacije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta koje su primile više od 50 % svojih godišnjih prihoda iz javnih izvora u zadnje dvije godine, za koje se smatra da imaju potrebne financijske, profesionalne i administrativne kapacitete za provedbu aktivnosti u okviru programa. ↩ back
 • 10 Članak 21. stavak 3. Uredbe o programu Erasmus; Nacionalna, europska ili druga bespovratna sredstva za projekt ne smatraju se javnim sredstvima za potrebe provjere financijske sposobnosti. ↩ back