Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2023.

Úplnú príručku na rok 2023 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Krok 1: Registrácia

Všetci žiadatelia, ktorí ešte nie sú registrovaní, sa musia zaregistrovať na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc.

V prípade akcií riadených výkonnou agentúrou:

Na zaregistrovanie na portáli financovania a ponúk musí právny zástupca žiadateľa vykonať tieto kroky:

  • vytvoriť účet EU Login (pokiaľ osoba zastupujúca žiadateľa takýto účet ešte nemá vytvorený). Nové účty EU Login možno vytvoriť na tomto webovom sídle: https://webgate.ec.europa.eu/cas/,
  • prejsť na portál financovania a ponúk na stránke: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home a (v prípade potreby) zaregistrovať sa v mene organizácie/skupiny, ktorú zastupujú. Na portáli sú dostupné usmernenia a často kladené otázky. Žiadateľ sa registruje len raz. Po dokončení registrácie žiadateľ získa identifikačný kód PIC1 . PIC je jedinečný identifikátor potrebný na podávanie žiadostí, ktorý žiadateľovi umožňuje vyplniť formulár žiadosti jednoduchším spôsobom (t. j. po zadaní kódu PIC do formulára žiadosti sa v žiadosti automaticky zobrazia všetky informácie, ktoré žiadateľ poskytol pri registrácii).

V prípade akcií riadených národnými agentúrami programu Erasmus+:

Na zaregistrovanie do systému na registráciu organizácií pre Erasmus+ a Európsky zbor solidarity musí právny zástupca žiadateľa vykonať tieto kroky:

  • vytvoriť účet EU Login (pokiaľ žiadateľ takýto účet ešte nemá vytvorený). Nové účty EU Login možno vytvoriť na tomto webovom sídle: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi,
  • prejsť do systému na registráciu organizácií pre Erasmus+ a Európsky zbor solidarity https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc a zaregistrovať sa (v prípade potreby) v mene organizácie/skupiny, ktorú zastupuje. Žiadatelia sa registrujú len raz. Po dokončení registrácie žiadateľ získa identifikačné číslo organizácie. Žiadateľ si prostredníctvom systému na registráciu organizácií pre Erasmus+ a Európsky zbor solidarity môže skontrolovať svoje identifikačné číslo organizácie alebo zmeniť niektoré informácie, ktoré sú s ním spojené. Po vložení identifikačného čísla organizácie do formulára sa načítajú všetky informácie, ktoré žiadateľ poskytol v čase registrácie, a zobrazia sa vo formulári.

Dôkaz o právnom postavení:

Počas registrácie musia žiadatelia zároveň nahrať tieto dokumenty:

Pri grantoch vyšších ako 60 000 EUR môže byť potrebné, aby žiadatelia odovzdali osobitné dokumenty ako dôkaz svojej finančnej kapacity. Ďalšie informácie nájdete v časti Podmienky účasti.

  • 1 PIC je povinný údaj vo formulári žiadosti.