Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Krok 1: Registrácia

Všetci žiadatelia, ktorí ešte nie sú registrovaní, sa musia zaregistrovať na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc.

V prípade akcií riadených Výkonnou Agentúrou

Na zaregistrovanie prostredníctvom systému na elektronické predkladanie ponúk portálu financovania a ponúk musí právny zástupca žiadateľa vykonať tieto kroky:

Žiadateľovi stačí zaregistrovať sa iba raz v registri účastníkov Európskej komisie1 . Po dokončení registrácie žiadateľ získa identifikačný kód PIC2 . PIC je deväťčíselný jedinečný identifikátor potrebný na podávanie žiadostí, ktorý žiadateľovi umožňuje vyplniť formulár žiadosti jednoduchším spôsobom (t. j. po zadaní kódu PIC do formulára žiadosti sa v žiadosti automaticky zobrazia všetky informácie, ktoré žiadateľ poskytol pri registrácii).

V prípade akcií riadených Národnými Agentúrami Programu Erasmus+

Na zaregistrovanie do systému na registráciu organizácií pre Erasmus+ a Európsky zbor solidarity musí právny zástupca žiadateľa vykonať tieto kroky:

Žiadatelia sa registrujú len raz. Po dokončení registrácie žiadateľ získa identifikačné číslo organizácie.

Žiadateľ si prostredníctvom systému na registráciu organizácií pre Erasmus+ a Európsky zbor solidarity môže skontrolovať svoje identifikačné číslo organizácie alebo zmeniť niektoré informácie, ktoré sú s ním spojené.

Po vložení identifikačného čísla organizácie do formulára sa načítajú všetky informácie, ktoré žiadateľ poskytol v čase registrácie, a zobrazia sa vo formulári.

Dôkaz o právnom postavení

Počas registrácie musia žiadatelia zároveň nahrať tieto dokumenty:

Pri grantoch vyšších ako 60 000 EUR môže byť potrebné, aby žiadatelia odovzdali osobitné dokumenty ako dôkaz svojej finančnej kapacity. Ďalšie informácie nájdete v časti Podmienky účasti.           

  • 1 Európska komisia má online register organizácií zúčastňujúcich sa na rôznych programoch EÚ, tzv. register účastníkov. ↩ back
  • 2 PIC je povinný údaj vo formulári žiadosti. ↩ back