Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Pass 2: Iċċekkja l-konformità mal-kriterji tal-programm

Meta jiżviluppaw il-proġett tagħhom u qabel japplikaw għall-finanzjament mill-UE, il-parteċipanti jeħtiġilhom jivverifikaw li huma u l-proġett tagħhom iħarsu l-kriterji li ġejjin: l-ammissibbiltà, l-eliġibbiltà, l-esklużjoni, is-selezzjoni u l-għoti.

Kriterji tal-ammissibbiltà

L-applikazzjonijiet iridu jintbagħtu mhux aktar tard mill-iskadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet kif indikat fis-sejħa.

L-applikazzjonijiet iridu jkunu jistgħu jinqraw u jkunu aċċessibbli.

L-applikazzjonijiet iridu jkunu kompluti bil-partijiet u l-annessi obbligatorji kollha. Żbalji klerikali biss jistgħu jiġu kkoreġuti wara l-iskadenza tas-sottomissjoni fuq talba tal-aġenzija ta’ ġestjoni għall-każijiet iġġustifikati kif xieraq.

Għall-azzjonijiet ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva, l-applikazzjonijiet iridu jiġu sottomessi b’mod elettroniku permezz tas-Sistema tas-Sottomissjoni Elettronika tal-Portal ta’ Finanzjament u ta’ Offerti: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. L-applikazzjonijiet (inklużi l-annessi u d-dokumenti ta’ sostenn) iridu jiġu sottomessi bl-użu tal-formoli pprovduti fis-Sistema ta’ Sottomissjoni.

Il-proposti jridu jkunu kompluti u jkun fihom l-informazzjoni kollha mitluba u l-annessi u d-dokumenti ta’ sostenn kollha meħtieġa:

 • Il-Parti A tal-Formola ta’ Applikazzjoni — fiha informazzjoni amministrattiva dwar il-parteċipanti (koordinatur futur, benefiċjarji u entitajiet affiljati) u l-baġit fil-qosor għall-proġett (għandha timtela direttament online)
 • Il-Parti B tal-Formola ta’ Applikazzjoni — fiha d-deskrizzjoni teknika tal-proġett (għandha titniżżel mis-Sistema ta’ Sottomissjoni tal-Portal, mimlija u mbagħad miġbura u mtella’ mill-ġdid)
 • Il-Parti C (għandha timtela direttament online, jekk ikun hemm) li jkun fiha data addizzjonali dwar il-proġett

L-applikazzjonijiet (Parti B) huma limitati għal 40 paġna għal sejħiet għal għotjiet ta’ valur baxx (EUR 60 000 jew inqas); 120 paġna għal sejħiet b’għotjiet ta’ valur għoli (EUR 4 000 000) u 70 għas-sejħiet l-oħra kollha. L-evalwaturi mhux se jikkunsidraw paġni addizzjonali.

Għall-azzjonijiet ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+, l-applikazzjonijiet iridu jiġu sottomessi b’mod elettroniku permezz tal-formoli disponibbli fis-sit web tal-Erasmus+ u s-siti web tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+.

Kriterji tal-eliġibbiltà

Il-kriterji tal-eliġibbiltà jintużaw biex jiġi ddeterminat jekk l-applikant huwiex permess jipparteċipa f’sejħa għal proposti u sabiex jissottometti proposta għal azzjoni. Dawn japplikaw għall-applikanti u għall-proġetti/għall-attivitajiet li għalihom tintalab l-għotja (eż. il-profil u/jew in-numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti involuti, it-tip ta’ proġett jew/u attivitajiet, il-perjodu ta’ implimentazzjoni, il-profil u/jew in-numru ta’ parteċipanti involuti).

Sabiex ikun eliġibbli, l-applikant u l-proġett iridu jissodisfaw il-kriterji tal-eliġibbiltà kollha relatati mal-Azzjoni taħt liema tiġi sottomessa l-proposta. Jekk il-proġett ma jissodisfax il-kriterji tal-eliġibbiltà fl-istadju tal-applikazzjoni, dan se jiġi rrifjutat mingħajr ma kompli jiġi evalwat. Jekk fl-istadju tal-implimentazzjoni jew tar-rapport finali jidher li dawn il-kriterji ma ġewx issodisfati, l-attivitajiet jistgħu jiġu kkunsidrati ineliġibbli bl-irkupru konsegwenti tal-għotja tal-UE mogħtija inizjalment lill-proġett.

Il-kriterji tal-eliġibbiltà li japplikaw għal kull waħda mill-Azzjonijiet implimentati permezz tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ huma deskritti fil-Parti B tal-Gwida.

Kriterji tal-esklużjoni

L-applikant se jiġi eskluż milli jipparteċipa f’sejħiet għal proposti fil-qafas tal-Programm Erasmus+ jekk jinsab f’waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ esklużjoni deskritti hawn taħt, f’konformità mal-Artikoli 136 sa 141 tar-Regolament Finanzjarju:

 1. l-applikant ikun falla, ikun soġġett għal proċeduri ta’ insolvenza jew ta’ stralċ, ikollu l-assi tiegħu qed jiġu amministrati minn likwidatur jew minn qorti, ikun jinsab fi ftehim ma’ kredituri, ikollu l-attivitajiet kummerċjali tiegħu sospiżi, jew ikun qiegħed fi kwalunkwe sitwazzjoni analoga li tirriżulta minn proċedura simili prevista taħt il-liġi tal-Unjoni jew taħt il-liġi nazzjonali;
 2. sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali tkun stabbiliet li l-applikant ikun qiegħed jikser l-obbligi tiegħu relatati mal-pagamenti tat-taxxi jew mal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali skont il-liġi applikabbli;
 3. sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali tkun stabbiliet li l-applikant huwa ħati ta’ mġiba professjonali ħażina serja billi jkun kiser il-liġijiet jew ir-regolamenti jew l-istandards etiċi applikabbli tal-professjoni li jappartjeni għaliha l-applikant, jew billi jkun involut fi kwalunkwe aġir illegali li għandu impatt fuq il-kredibbiltà professjonali tiegħu fejn dan it-tip ta’ aġir jindika intenzjoni ħażina jew negliġenza serja, fosthom, b’mod partikolari, kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:
  1. rappreżentazzjoni ħażina b’mod frodulenti jew b’negliġenza ta’ informazzjoni meħtieġa għall-verifika tan-nuqqas ta’ raġunijiet għall-esklużjoni jew għall-adempiment tal-kriterji ta’ eliġibbiltà jew tal-għażla jew fl-eżekuzzjoni ta’ kuntratt jew ta’ ftehim;
  2. id-dħul fi ftehim ma’ persuni jew ma’ entitajiet oħrajn bl-għan li tiġi kkawżata distorsjoni tal-kompetizzjoni;
  3. il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali;
  4. it-tentattiv li jiġi influwenzat il-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli matul il-proċedura ta’ għoti;
  5. it-tentattiv li tinkiseb informazzjoni kunfidenzjali li tista’ tagħtih vantaġġi mhux xierqa fil-proċedura ta’ għoti;
 4. sentenza finali tkun stabbiliet li l-applikant ikun ħati ta’ kwalunkwe minn dawn li ġejjin:
  1. frodi, fis-sens tal-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1  u l-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, imfassla mill-Att tal-Kunsill tas-26 ta’ Lulju 19952 ;
  2. il-korruzzjoni, kif definita fl-Artikolu 4(2) tad-Direttiva (UE) 2017/1371 jew il-korruzzjoni attiva fis-sens tal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imfassla mill-Att tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 19973 , jew l-aġir imsemmi fl-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/568/ĠAI4 , jew il-korruzzjoni kif iddefinita f’liġijiet applikabbli oħrajn;
  3. imġiba relatata ma’ organizzazzjoni kriminali kif imsemmija fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI5 ;
  4. ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu fis-sens tal-Artikolu 1(3), (4) u (5) tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill6 ;
  5. reati terroristiċi jew reati relatati ma’ attivitajiet terroristiċi kif ukoll inċitament, għajnuna, tixwix jew tentattivi għat-twettiq ta’ tali reati kif iddefinit fl-Artikoli 3, 14 u fit-Titolu III tad-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu;
  6. tħaddim tat-tfal jew reati oħra li jikkonċernaw it-traffikar tal-bnedmin kif imsemmi fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill7 ;
 5. l-applikant ikun wera nuqqasijiet sinifikanti fil-konformità mal-obbligi ewlenin fl-eżekuzzjoni ta’ kuntratt jew ta’ ftehim iffinanzjat mill-baġit, li jkunu:
  1. wasslu għat-terminazzjoni bikrija tiegħu;
  2. wasslu għall-applikazzjoni ta’ danni likwidati jew penali kuntrattwali oħrajn; jew;
  3. ġew skoperti minn uffiċjal tal-awtorizzazzjoni, mill-OLAF, mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE), mill-Qorti tal-Awdituri wara verifiki, awditjar jew investigazzjonijiet;
 6. sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali tkun stabbiliet li l-applikant ikun wettaq irregolarità fis-sens tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/958 ;
 7. sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali tkun stabbiliet li l-applikant ħoloq entità f’ġuriżdizzjoni differenti bil-ħsieb li jiġu evitati obbligazzjonijiet fiskali, soċjali jew kwalunkwe obbligazzjoni legali oħra fil-ġurisdizzjoni tal-uffiċċju rreġistrat, amministrazzjoni ċentrali jew post prinċipali tan-negozju tiegħu;
 8. sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali tkun stabbiliet li entità tkun inħolqot bil-ħsieb imsemmi fil-punt (g);
 9. fin-nuqqas ta’ sentenza finali jew fejn applikabbli deċiżjoni amministrattiva finali, l-applikant ikun f’wieħed mill-każijiet previsti fil-punti (c), (d), (f), (g) u (h) hawn fuq abbażi b’mod partikolari ta’:
  1. fatti stabbiliti fil-kuntest ta’ awditi jew ta’ investigazzjonijiet imwettqa mill-UPPE, għal dawk l-Istati Membri parteċipanti f’kooperazzjoni msaħħa skont ir-Regolament (UE) 2017/1939, il-Qorti tal-Awdituri, l-OLAF jew l-awditur intern, jew kwalunkwe verifika, awditu jew kontroll ieħor li jitwettaq taħt ir-responsabbiltà tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni;
  2. deċiżjonijiet amministrattivi mhux finali li jistgħu jinkludu miżuri dixxiplinari meħuda mill-korp ta’ superviżjoni kompetenti responsabbli għall-verifika tal-applikazzjoni tal-istandards ta’ etika professjonali;
  3. il-fatti msemmija fid-deċiżjonijiet ta’ persuni u entitajiet li jimplimentaw fondi tal-Unjoni skont il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1);
  4. l-informazzjoni trażmessa skont il-punt (d) tal-Artikolu 142(2) tar-Regolament Finanzjarju tal-UE minn entitajiet li jimplimentaw il-fondi tal-Unjoni skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju tal-UE.
  5. deċiżjonijiet tal-Kummissjoni marbuta mal-ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-Unjoni jew ta’ awtorità kompetenti nazzjonali relatati mal-ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-Unjoni jew dik nazzjonali.
  6. informata, bi kwalunkwe mezz, li hija soġġetta għal investigazzjoni mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF): jew għax ingħatat l-opportunità li tikkummenta dwar fatti li jikkonċernawha mill-OLAF, jew għax kienet soġġetta għal kontrolli fuq il-post mill-OLAF tul investigazzjoni, jew għax ġiet notifikata dwar il-ftuħ, l-għeluq jew dwar kwalunkwe ċirkostanza relatata ma’ investigazzjoni tal-OLAF li tikkonċernaha.
 10. applikant imsemmi fl-Artikolu 135(2) fejn:
  1. persuna fiżika jew ġuridika li hija membru tal-korp amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju tal-applikant imsemmi fl-Artikolu 135(2), jew li għandha setgħat ta’ rappreżentazzjoni, ta’ deċiżjoni jew ta’ kontroll fir-rigward ta’ dak l-applikant, hija f’waħda jew aktar mis-sitwazzjonijiet imsemmijin fil-punti (c) sa (h) hawn fuq;
  2. persuna fiżika jew ġuridika li tassumi responsabbiltà bla limiti għad-djun tal-applikant imsemmi fl-Artikolu 135(2) hija f’waħda jew aktar mis-sitwazzjonijiet imsemmijin fil-punti (a) jew (b) hawn fuq;
  3. persuna fiżika li hija essenzjali għall-għoti jew għall-implimentazzjoni tal-impenn legali hija f’waħda jew aktar mis-sitwazzjonijiet imsemmijin fil-punti (c) sa (h) hawn fuq;

Jekk applikant ikun f’waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ esklużjoni elenkati hawn fuq, jeħtieġlu jindika l-miżuri li jkun ħa biex jirrimedja s-sitwazzjoni ta’ esklużjoni, u b’hekk juri l-affidabbiltà tiegħu. Dawn jistgħu jinkludu eż. il-miżuri tekniċi, organizzazzjonali u tal-persunal biex jipprevjenu aktar okkorrenza, il-kumpens tad-danni jew il-pagament ta’ multi. Dan ma japplikax għas-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (d) ta’ din it-taqsima.

Fil-każijiet previsti fil-punti (c) sa (h) hawn fuq, fin-nuqqas ta’ sentenza finali jew fejn applikabbli deċiżjoni amministrattiva finali, l-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva tista’ teskludi applikant provviżorjament milli jipparteċipa f’sejħa għal proposti.

Jekk l-azzjoni tiġi implimentata minn applikant li jkollu entitajiet affiljati, jeħtieġ jikkonformaw ukoll mal-istess kriterji tal-esklużjoni bħall-applikant ewlieni.

Applikant jista’ jiġi miċħud minn proċedura ta’ għoti jekk kwalunkwe waħda mid-dikjarazzjonijiet jew l-informazzjoni pprovduta bħala kundizzjoni għall-parteċipazzjoni fil-proċedura tkun falza.

L-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva tista’ tippubblika fuq is-sit web tagħha l-informazzjoni li ġejja relatata mal-esklużjoni u, fejn applikabbli, il-penali finanzjarja fil-każijiet imsemmija fil-punti (c) sa (h) hawn fuq:

 1. l-isem tal-applikant ikkonċernat;
 2. is-sitwazzjoni ta’ esklużjoni;
 3. id-durata tal-esklużjoni u/jew l-ammont tal-penali finanzjarja.

Dawn il-kriterji tal-esklużjoni japplikaw għall-applikanti taħt l-Azzjonijiet kollha tal-Programm Erasmus+. Sabiex jiċċertifikaw li ma humiex f’waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija hawn fuq, l-applikanti għal għotja tal-UE jeħtiġilhom jipprovdu Dikjarazzjoni fuq l-Unur. Din id-dikjarazzjoni fuq l-unur tikkostitwixxi taqsima jew anness speċifiku tal-formola ta’ applikazzjoni.

Fil-każ ta’ proposti sottomessi f’isem konsorzju, il-kriterji tal-esklużjoni deskritti hawn fuq japplikaw għall-membri parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

F’konformità mal-Artikoli 135(4) u 138FR, jistgħu jiġu imposti penali finanzjarji fuq riċevitur ta’ fondi tal-UE li miegħu jkun sar kuntratt jew ftehim u li jkun wera nuqqasijiet sinifikanti fil-konformità mal-obbligi prinċipali fl-implimentazzjoni ta’ kuntratt jew ftehim iffinanzjat mill-UE.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni jidhrilha li għall-implimentazzjoni tal-Azzjonijiet koperti mill-Gwida tal-Programm, l-entitajiet li ġejjin huma jew jistgħu jkunu f’sitwazzjoni ta’ kunflitt ta’ interess u għalhekk jew huma ineliġibbli jew jistgħu jkunu ineliġibbli li jipparteċipaw:

 • L-Awtoritajiet Nazzjonali inkarigati mis-superviżjoni tal-Aġenziji Nazzjonali u l-implimentazzjoni tal-Programm Erasmus+ fil-pajjiż tagħhom ma jistgħux japplikaw jew jipparteċipaw fi kwalunkwe Azzjoni ġestita mill-Aġenzija Nazzjonali fl-ebda pajjiż, iżda jistgħu japplikaw għall-parteċipazzjoni (bħala applikanti jew sħab) f’Azzjonijiet ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva jew minn DĠ EAC sakemm dan ma jkunx eskluż b’mod espliċitu għall-Azzjoni kkonċernata (kif indikat fil-Parti B tal-Gwida);
 • L-Aġenziji Nazzjonali (attività unika tal-entità legali tagħhom) jew id-dipartimenti tal-Aġenziji Nazzjonali tal-entitajiet legali b’attivitajiet barra mill-mandat tal-Aġenziji Nazzjonali ma jistgħux japplikaw jew jieħdu sehem fl-ebda Azzjoni implimentata permezz ta’ din il-Gwida;
 • Strutturi u networks identifikati jew magħżula fil-Programm Erasmus+ jew fi kwalunkwe programm ta’ Ħidma Annwali tal-Kummissjoni adottati għall-implimentazzjoni tal-Programm Erasmus+ biex jirċievu b’mod speċifiku kontribuzzjoni finanzjarja mill-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Programm Erasmus+, li huma ospitati minn entità legali li tospita wkoll lill-Aġenzija Nazzjonali, ma jistgħux japplikaw jew jipparteċipaw fi kwalunkwe Azzjoni ġestita mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ fl-ebda pajjiż, iżda jistgħu japplikaw għall-parteċipazzjoni (bħala applikanti jew sħab) fl-Azzjonijiet ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva jew mid-DĠ EAC sakemm dan ma jkunx espliċitament eskluż għall-Azzjoni kkonċernata (kif indikat fil-Parti B tal-Gwida); għandhom ikunu jistgħu juru, qabel jingħataw għotja jew kuntratt, li huma ma humiex f’kunflitt ta’ interess jew minħabba li jkunu ttieħdu miżuri ta’ prekawzjoni minnhom jew minħabba li l-organizzazzjoni interna tagħhom tkun tali mod li jkun hemm separazzjoni ċara tal-interessi. Barra minn hekk, il-kostijiet u d-dħul ta’ kull azzjoni jew attività li għalihom jingħataw il-fondi tal-UE jridu jiġu identifikati. Id-deċiżjoni dwar l-ammissjoni li hemm assigurazzjoni biżżejjed li huma ma humiex f’kunflitt reali ta’ interess tittieħed mill-Aġenzija Eżekuttiva jew minn DĠ EAC, taħt ir-responsabbiltà tagħhom stess, li magħha japplikaw;
 • Entitajiet legali li jospitaw l-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ iżda li jittrattaw attivitajiet oħrajn fil-mandat tal-Programm Erasmus+ jew barra minnu, kif ukoll entitajiet affiljati ma’ dawn l-entitajiet legali, ma jistgħux japplikaw jew jipparteċipaw f’xi Azzjoni ġestita minn Aġenziji Nazzjonali f’xi pajjiż, iżda jistgħu fi prinċipju japplikaw sabiex jipparteċipaw f’Azzjonijiet ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva jew minn DĠ EAC sakemm dan ma jkunx espliċitament eskluż għall-Azzjoni kkonċernata (kif indikat fil-Parti B tal-Gwida). Madankollu, jridu juru, qabel jingħataw għotja jew kuntratt, li huma ma humiex f’kunflitt ta’ interess jew minħabba li jkunu ttieħdu miżuri ta’ prekawzjoni minnhom jew minħabba l-organizzazzjoni interna tagħhom tkun tali li hemm separazzjoni ċara tal-interessi (eż. separazzjoni minima tal-kontijiet, separazzjoni tar-rapportar u linji ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, miżuri għall-prevenzjoni tal-aċċess għal informazzjoni privileġġata). Barra minn hekk, il-kostijiet u d-dħul ta’ kull azzjoni jew attività li għalihom jingħataw il-fondi tal-UE jridu jiġu identifikati. Id-deċiżjoni dwar l-ammissjoni li hemm biżżejjed assigurazzjoni li huma ma jinsabux f’kunflitt reali ta’ interess tittieħed mill-Istituzzjoni li jkunu applikaw magħha, taħt ir-responsabbiltà tagħhom stess.

Kriterji tal-għażla

Permezz tal-kriterji tal-għażla, l-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva tivvaluta l-kapaċità finanzjarja u operazzjonali tal-applikant biex ilesti l-proġett propost.

Kapaċità finanzjarja

Il-kapaċità finanzjarja tfisser li l-applikant għandu sorsi stabbli u suffiċjenti ta’ finanzjament biex imantni l-attività tiegħu tul il-perjodu sħiħ li matulu jitwettaq il-proġett jew is-sena li għaliha tingħata l-għotja u biex jieħu sehem fil-finanzjament tiegħu.

Il-verifika tal-kapaċità finanzjarja normalment issir għall-koordinaturi kollha (inklużi benefiċjarji uniċi tal-proġett), ħlief:

 • korpi pubbliċi, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-Istati Membri9 ;
 • l-entitajiet legali pubbliċi u l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport li rċevew aktar minn 50 % tad-dħul annwali tagħhom minn sorsi pubbliċi matul l-aħħar sentejn10 ;
 • organizzazzjonijiet internazzjonali;
 • jekk l-ammont tal-għotja mitluba mill-proġett ma jkunx ta’ aktar minn EUR 60,000.

Jekk ikun meħtieġ, dan jista’ jsir ukoll għal entitajiet affiljati.

Fil-każ ta’ talbiet għal għotja tal-UE li ma jaqbżux is-EUR 60,000 u sottomessi minn tipi oħrajn ta’ entitajiet minbarra dawk imsemmija hawn fuq, l-applikanti jeħtiġilhom jipprovdu dikjarazzjoni fuq l-unur li tiċċertifika li għandhom il-kapaċità finanzjarja li jimplimentaw il-proġett. Din id-dikjarazzjoni fuq l-unur tikkostitwixxi taqsima speċifika tal-formola ta’ applikazzjoni.

F’każ ta’ talbiet għal għotjiet mill-UE li jaqbżu EUR 60 000 u sottomessi minn tipi oħrajn ta’ entitajiet minn dawk imsemmija hawn fuq, l-applikant, flimkien mad-dikjarazzjoni fuq l-unur, għandu jissottometti d-dokumenti li ġejjin permezz tal-portal tal-opportunitajiet ta’ Finanzjament u Offerti (Reġistru tal-Parteċipanti – tab tal-“Kapaċità finanzjarja”) / is-Sistema tar-Reġistrazzjoni tal-Organizzazzjoni:

 • Il-kont tal-profitt u t-telf tal-koordinatur;
 • Il-karta tal-bilanċ.
 • Dokumenti oħrajn, jekk mitluba.

Għal aktar informazzjoni dwar l-azzjonijiet ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva ara “Regoli għall-Validazzjoni ta’ Entità Legali, il-Ħatra ta’ LEAR u l-Valutazzjoni tal-Kapaċità Finanzjarja”: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_en.pdf

Meta l-applikazzjoni tkun tikkonċerna għotjiet għal proġett li l-ammont għalih jaqbeż is-EUR 750,000, minbarra dan ta’ hawn fuq, jista’ jintalab rapport tal-awditjar prodott minn awditur estern approvat. Dak ir-rapport jiċċertifika l-kontijiet għall-aħħar sena finanzjarja disponibbli.

Għal entitajiet li ma jistgħux jipprovdu d-dokumenti ta’ hawn fuq peress li għadhom kif jinħolqu, dikjarazzjoni tad-data finanzjarja stmata/dikjarazzjoni finanzjarja jew dikjarazzjoni tal-assigurazzjoni li tiddikjara r-riskji finanzjarji tal-applikant tista’ tissostitwixxi d-dokumenti ta’ hawn fuq.

Il-koordinatur irid itella’ dawn id-dokumenti fil-portal tal-opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Sejħa għall-Offerti (ir-Reġistru tal-Parteċipanti – it-tab tal-“Kapaċità finanzjarja”) / is-Sistema ta’ Reġistrazzjoni tal-Organizzazzjoni biss meta jiġu kkuntattjati mis-servizzi ta’ validazzjoni ċentrali tal-UE permezz ta’ Reġistru tal-Parteċipanti jew mill-Aġenzija Nazzjonali rilevanti li jitolbu lill-applikant jipprovdi d-dokumenti ta’ sostenn meħtieġa. Fil-każ ta’ azzjonijiet ġestiti direttament mill-Aġenzija Eżekuttiva fejn wieħed japplika, din it-talba tintbagħat permezz tas-sistema ta’ messaġġi inkorporata fis-sistema rispettiva.

Fil-każ ta’ proposti sottomessi f’isem konsorzju ta’ sħab, f’każ li l-Aġenzija Nazzjonali jew l-Aġenzija Eżekuttiva jkollhom dubji dwar il-kapaċità finanzjarja tal-konsorzju, għandha twettaq valutazzjoni tar-riskju li abbażi tagħha jistgħu jintalbu l-istess dokumenti kif indikat hawn fuq mill-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fil-konsorzju. Dan huwa applikabbli irrispettivament mill-ammont mogħti.

Jekk, wara l-analiżi ta’ dawn id-dokumenti, l-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva tikkonkludi li l-kapaċità finanzjarja meħtieġa hija dgħajfa, allura jistgħu:

 • jitolbu aktar informazzjoni;
 • jirrikjedu reġim ta’ responsabbiltà finanzjarja msaħħaħ, jiġifieri responsabbiltà in solidum għall-kobenefiċjarji kollha jew obbligazzjoni in solidum tal-entitajiet affiljati;
 • jiddeċiedu li jagħtu prefinanzjament f’pagamenti parzjali;
 • jiddeċiedu li jagħtu prefinanzjament (wieħed jew aktar) kopert minn garanzija bankarja jew;
 • jiddeċiedu li ma jagħtux prefinanzjament;

Jekk il-kapaċità finanzjarja titqies insuffiċjenti, il-proposta korrispondenti għandha tiġi miċħuda.

Kapaċità operazzjonali

Kapaċità operazzjonali tfisser li l-applikant għandu l-kompetenzi professjonali u l-kwalifiki meħtieġa biex iwettaq il-proġett propost. L-applikanti jrid ikollhom il-kompetenzi u l-kwalifiki professjonali meħtieġa biex iwettqu l-proġett propost, bħal riżorsi adegwati f’termini ta’ persunal imħarreġ, kwalifiki speċifiċi, esperjenza professjonali u referenzi fil-qasam ikkonċernat, materjali u tagħmir. Il-valutazzjoni tal-kapaċità operazzjonali tista’ tiġi estiża wkoll għas-sħubija kollha kemm hi, peress li l-kwalità tal-implimentazzjoni se tiddependi fuq il-kapaċità tal-organizzazzjonijiet sħab kollha. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jista’, abbażi tal-valutazzjoni tar-riskju tiegħu, jirrinunzja l-obbligu ta’ verifika tal-kapaċità operazzjonali tal-korpi pubbliċi, tal-organizzazzjonijiet tal-Istati Membri, jew ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali

Għall-applikazzjonijiet sottomessi lill-Aġenziji Nazzjonali:

L-applikanti jeħtiġilhom jipprovdu dikjarazzjoni fuq l-unur li tiċċertifika li għandhom il-kapaċità operazzjonali biex jimplimentaw il-proġett. Barra minn hekk, jekk ikun meħtieġ fil-formola ta’ applikazzjoni u jekk l-għotja taqbeż is-EUR 60 000, l-applikanti jridu jissottomettu s-CVs tal-persuni ewlenin involuti fil-proġett biex juru l-esperjenza professjonali rilevanti tagħhom jew dokumenti oħra ta’ sostenn bħal jew dokument oħra ta’ sostenn bħal:

 • Lista ta’ pubblikazzjonijiet rilevanti tat-tim prinċipali;
 • Lista eżawrjenti ta’ proġetti u attivitajiet preċedenti mwettqa u konnessi mal-qasam tal-politika jew ma’ din l-azzjoni speċifika. Barra minn hekk, tista’ tintalab informazzjoni simili dwar l-organizzazzjonijiet sħab mill-Aġenzija Nazzjonali.

Barra minn hekk, l-applikanti għall-akkreditazzjoni fl-oqsma tal-edukazzjoni għall-adulti, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni skolastika u ż-żgħażagħ jeħtieġ ikollhom mill-inqas sentejn esperjenza fl-implimentazzjoni ta’ attivitajiet li jagħmluhom eliġibbli bħala applikanti għall-akkreditazzjoni. L-esperjenza miksuba qabel fużjonijiet jew minn bidliet strutturali simili ta’ entitajiet pubbliċi (eż. skejjel jew ċentri edukattivi) se titqies bħala esperjenza rilevanti.

Għall-koordinaturi tal-konsorzju ta’ mobbiltà: irid ikollhom il-kapaċità li jikkoordinaw il-konsorzju skont il-Pjan tal-Erasmus propost, l-iskop tal-konsorzju, l-allokazzjoni ppjanata tal-kompiti, u l-Istandards tal-Kwalità tal-Erasmus (ippreżentati fuq is-sit web Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf).

Il-kundizzjonijiet ta’ hawn fuq se jiġu vverifikati abbażi tal-applikazzjoni (inkluża informazzjoni dwar il-parteċipazzjoni preċedenti tal-applikant fil-programm Erasmus+ 2014-2020 u 2021-2027) u d-dokumenti sottomessi fis-Sistema ta’ Reġistrazzjoni tal-Organizzazzjoni. L-applikanti li ma jimlewx l-informazzjoni mitluba fil-formola tal-applikazzjoni jistgħu jiġu skwalifikati fuq din il-bażi.

Jekk il-kapaċità operazzjonali titqies insuffiċjenti, il-proposta korrispondenti għandha tiġi miċħuda.

Għall-applikazzjonijiet sottomessi lill-Aġenzija Eżekuttiva:

Il-kapaċità operazzjonali se tiġi vvalutata b’mod parallel mal-kriterju tal-għoti tal-“Kwalità”, abbażi tal-kompetenza u l-esperjenza tal-applikanti u tat-timijiet tal-proġett tagħhom, inklużi r-riżorsi operazzjonali (umani, tekniċi u oħrajn).

L-applikanti jitqiesu li għandhom kapaċità operazzjonali suffiċjenti meta jiġu ssodisfati r-rekwiżiti li jirreferu għall-kapaċità operazzjonali stabbilita fis-sejħa għall-proposti. L-applikanti se jkollhom juru l-kapaċità tagħhom permezz tal-informazzjoni li ġejja fil-Formola tal-Applikazzjoni (Parti B):

 • il-profili ġenerali (kwalifiki u esperjenzi) tal-persunal responsabbli għall-ġestjoni u għall-implimentazzjoni tal-proġett
 • deskrizzjoni tal-kompożizzjoni tal-konsorzju
 • lista ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE għall-aħħar erba’ snin.

L-Aġenzija Nazzjonali jew l-Aġenzija Eżekuttiva tista’ titlob dokumenti ta’ sostenn addizzjonali sabiex tivverifika l-informazzjoni inkluża fl-applikazzjoni.

Kriterji għall-għoti

Il-kriterji għall-għoti jippermettu lill-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva tivvaluta l-kwalità tal-proposti tal-proġett sottomessi fil-qafas tal-Azzjonijiet Ewlenin tal-Programm Erasmus+.

Il-proposti li jissodisfaw il-livell limitu individwali u l-livell limitu kumplessiv tal-kwalità se jiġu kkunsidrati għal finanzjament, fil-limiti tal-baġit disponibbli għas-sejħa. Il-bqija tal-proposti se jitqiegħdu fuq il-lista ta’ riżerva jew jiġu ddikjarati li ma rnexxewx.

Il-kriterji għall-għoti li japplikaw għal kull waħda mill-Azzjonijiet implimentati permezz tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ huma deskritti fil-Parti B tal-Gwida.

 • 1 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p 29). ↩ back
 • 2 ĠU C 316, 27.11.1995, p. 48. ↩ back
 • 3 ĠU C 195, 25.6.1997, p. 1. ↩ back
 • 4 Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/568/ĠAI tat-22 ta’ Lulju 2003 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni fis-settur privat (ĠU L 192, 31.7.2003, p 54). ↩ back
 • 5 Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI tal-24 ta’ Ottubru 2008 dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata (ĠU L 300, 11.11.2008, p 42). ↩ back
 • 6 Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p 73). ↩ back
 • 7 Id-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/629/ĠAI (ĠU L 101, 15.4.2011, p 1). ↩ back
 • 8 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1). ↩ back
 • 9 Fosthom skejjel, istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u organizzazzjonijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport li rċevew aktar minn 50 % tad-dħul annwali tagħhom minn sorsi pubbliċi matul l-aħħar sentejn għandhom jitqiesu li għandhom il-kapaċità finanzjarja, professjonali u amministrattiva meħtieġa biex iwettqu l-attivitajiet fil-qafas tal-Programm. ↩ back
 • 10 L-Artikolu 21 (3) tar-Regolament Erasmus; l-għotjiet nazzjonali, Ewropej jew ta’ natura oħra għal proġetti ma għandhomx jitqiesu bħala fondi pubbliċi għall-finijiet tal-verifika tal-kapaċità finanzjarja ↩ back