Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2024.

Úplnú príručku na rok 2024 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Mobilita učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy

V rámci tejto akcie sa podporujú poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a ďalšie organizácie pôsobiace v sektore OVP, ktoré chcú organizovať aktivity vzdelávacej mobility učiacich sa a zamestnancov v OVP.

Podporuje sa široký rozsah aktivít vrátane pozorovania pri práci a kurzov profesijného rozvoja pre zamestnancov, stáží a dlhodobých odborných stáží (ErasmusPro), prizvaných expertov a ďalších aktivít, ako sa vysvetľuje ďalej.

Účastnícke organizácie by mali prostredníctvom svojich aktivít aktívne podporovať inklúziu a rozmanitosť, environmentálnu udržateľnosť a digitálne vzdelávanie: pomocou konkrétnych príležitostí na financovanie poskytovaných v rámci programu na tieto účely, zvyšovaním informovanosti účastníkov, výmenou najlepších postupov a výberom vhodného návrhu svojich aktivít.

Ciele akcie

Cieľom aktivít v rámci mobility financovaných z programu Erasmus+ je poskytnúť vzdelávacie príležitosti jednotlivcom a podporiť internacionalizáciu a inštitucionálny rozvoj poskytovateľov OVP a ďalších organizácií pôsobiacich v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Akciou sa podporí vykonávanie odporúčania Rady týkajúceho sa odborného vzdelávania a prípravy a osnabrückej deklarácie 1 , ako aj európskeho programu v oblasti zručností 2 . Akcia prispeje aj k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru. Konkrétne sú cieľmi tejto akcie:

Zvyšovanie kvality počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy v Európe prostredníctvom:

 • posilnenia kľúčových kompetencií a prierezových zručností, predovšetkým zručností potrebných pri učení sa jazyka a digitálnych zručností,
 • podpory rozvoja špecifických zručností pre konkrétne pracovné miesta na súčasnom a budúcom trhu práce,
 • výmeny najlepších postupov a presadzovania nových a inovačných pedagogických metód a technológií a podpory odborného rozvoja učiteľov, školiteľov, mentorov a ostatných zamestnancov v OVP. 
 • budovania kapacít poskytovateľov OVP na realizáciu vysokokvalitných projektov mobility a na vytváranie kvalitných partnerstiev za súčasného rozvoja ich stratégie internacionalizácie,
 • sprístupnenia mobility všetkým učiacim sa v rámci počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy a zvyšovaním priemerného trvania mobility pre učiacich sa v OVP s cieľom zvýšiť jej kvalitu a dosah,
 • zvyšovania kvality, transparentnosti a uznávania vzdelávacích výstupov z období mobility v zahraničí, predovšetkým pomocou európskych nástrojov 3 .

Posilnenie európskeho rozmeru výučby a učenia sa prostredníctvom:

 • presadzovania hodnôt inklúzie a rozmanitosti, znášanlivosti a demokratickej účasti,
 • šírenia vedomostí o spoločnom európskom dedičstve a rozmanitosti,
 • podpory rozvoja sietí odborníkov v rámci celej Európy.

Získanie prístupu k príležitostiam ponúkaným programom Erasmus+ v oblasti mobility

Poskytovatelia OVP a ďalšie organizácie pôsobiace v sektore odborného vzdelávania a prípravy môžu požiadať o financovanie dvomi spôsobmi:

 • Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov – tieto projekty poskytujú žiadateľom príležitosť na organizovanie rôznych aktivít v rámci mobility v období šiestich až osemnástich mesiacov. Krátkodobé projekty sú najlepšou voľbou pre organizácie, ktoré žiadajú o program Erasmus+ prvýkrát, alebo pre organizácie, ktoré chcú organizovať iba obmedzený počet aktivít.
 • Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov – tieto projekty sú otvorené iba pre organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Táto osobitná oblasť financovania umožňuje akreditovaným organizáciám pravidelne prijímať finančné prostriedky na aktivity v rámci mobility, ktorými sa postupne realizuje plán pre Erasmus.

Akreditácie na Erasmus sú otvorené pre všetky organizácie, ktoré chcú organizovať aktivity v rámci mobility pravidelne. Na podanie žiadosti sa nevyžaduje predchádzajúca skúsenosť s programom. Ďalšie informácie o tejto príležitosti sa nachádzajú v kapitole tohto sprievodcu, ktorá sa týka akreditácie na Erasmus v sektoroch vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a školského vzdelávania.

Okrem toho sa organizácie môžu zapojiť do programu aj bez podania žiadosti týmto spôsobom:

 • zapojením sa do existujúceho konzorcia pre mobilitu v rámci programu Erasmus+, ktoré vedie akreditovaný koordinátor konzorcia v príslušnej krajine, prijímajúceho nových členov konzorcia,
 • prijatím účastníkov z inej krajiny: učiacich sa alebo zamestnancov z partnerskej organizácie v zahraničí môže prijať akákoľvek organizácia. Stať sa prijímajúcou organizáciou prináša cennú skúsenosť a je to dobrý spôsob, ako sa lepšie oboznámiť s programom pred samotným podaním žiadosti.

Poskytovatelia OVP sa vyzývajú, aby sa zapojili do európskych online platforiem, ako sú EPALE a eTwinning. EPALE poskytuje príležitosť na spájanie s kolegami z celej Európy a učenie sa od nich prostredníctvom príspevkov na blogu, fór a nástroja na vyhľadávanie partnerov; umožňuje vytvárať spoločenstvá praxe, vyhľadávať učebné materiály a navštevovať podujatia. Obsahuje aj spoločenstvo európskych odborníkov na OVP,, teda priestor pre učiteľov, školiteľov a inštruktorov z podnikov pôsobiacich v oblasti OVP na spoluprácu a informovanie o európskych iniciatívach. eTwinning je online komunita umiestnená na zabezpečenej platforme, ku ktorej majú prístup učitelia a zamestnanci škôl overení národnou podpornou organizáciou eTwinning. eTwinning umožňuje poskytovateľom OVP zriaďovať spoločné virtuálne triedy a realizovať projekty s inými poskytovateľmi OVP a partnerskými organizáciami (t. j. prijímajúcimi spoločnosťami), učiteľom a školiteľom umožňuje diskutovať a vymieňať si informácie s kolegami, ako aj zapájať sa do najrôznejších príležitostí na profesijný rozvoj. eTwinning predstavuje aj ideálne prostredie na hľadanie partnerov pre budúce projekty.

Príprava projektu

Žiadateľská organizácia je hlavným aktérom projektu v rámci kľúčovej akcie 1. Žiadateľ vypracúva a podáva žiadosť, podpisuje dohodu o grante, realizuje aktivity v rámci mobility a podáva správy národnej agentúre. Proces podávania žiadostí o krátkodobé projekty aj akreditácie na Erasmus je zameraný na potreby a plány žiadateľskej organizácie.

Aktivity v rámci mobility, ktoré sú súčasťou projektu mobility, môžu byť pre odchádzajúcich alebo prichádzajúcich účastníkov. Medzi typmi dostupných aktivít dominujú aktivity v rámci mobility odchádzajúcich účastníkov. Znamená to, že žiadateľská organizácia bude pôsobiť ako vysielajúca organizácia: vyberie účastníkov a vyšle ich do hostiteľskej organizácie v zahraničí. Okrem toho existujú osobitné typy aktivít pre prichádzajúcich účastníkov mobility, ktoré žiadateľským organizáciám umožňujú prizvať expertov alebo učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji do svojich organizácií. Cieľom aktivít pre prichádzajúcich účastníkov mobility nie je vytvoriť dvojstranné výmeny, ale skôr pritiahnuť ľudí, ktorí dokážu prispieť k rozvoju a internacionalizácii žiadateľskej organizácie.

Realizácia všetkých aktivít podporovaných v rámci tejto akcie musí prebiehať v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus. Štandardy kvality programu Erasmus sa týkajú konkrétnych realizačných postupov úloh projektu, ako sú výber a príprava účastníkov, stanovenie, hodnotenie a uznanie vzdelávacích výstupov, výmena výsledkov projektu atď. Celé znenie štandardov kvality programu Erasmus je k dispozícii na tomto odkaze na webovom sídle Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_sk.

Horizontálne rozmery

Všetky projekty mobility by mali zahŕňať tieto rozmery, ktoré sú spoločné pre celý program Erasmus+:

Inklúzia a rozmanitosť

V súlade s normami kvality programu Erasmus musia organizácie, ktoré získajú podporu z programu, zabezpečiť inkluzívnym a spravodlivým spôsobom ponuku príležitostí v oblasti mobility pre účastníkov zo všetkých prostredí. Pri výbere učiacich sa, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu, by sa mali zohľadňovať kľúčové faktory ako motivácia, zásluhy, ako aj osobný rozvoj a vzdelávacie potreby účastníkov. Podobne by sa pri výbere účastníkov z radov zamestnancov malo zabezpečiť, aby boli prínosy vyplývajúce z ich profesijného rozvoja dostupné všetkým učiacim sa v organizácii.

Počas prípravy, realizácie a nadväzujúcich opatrení aktivít v rámci mobility by mala vysielajúca a prijímajúca organizácia zapájať účastníkov do prijímania kľúčových rozhodnutí, aby sa zabezpečili maximálne prínosy a vplyv v prípade každého účastníka.

Prijímatelia a iné účastnícke organizácie, ktoré poskytujú vzdelávanie a odbornú prípravu, sa nabádajú k aktívnemu vytváraniu a uľahčovaniu príležitostí v oblasti mobility, napr. integrovaním tzv. mobilitných okien do akademického kalendára a vymedzením postupu na opätovné začlenenie vracajúcich sa účastníkov.

Environmentálne udržateľné a zodpovedné postupy

V súlade s normami kvality programu Erasmus musia organizácie, ktoré získajú podporu z programu, medzi účastníkmi propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie, zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Na tieto zásady by sa malo prihliadať pri príprave a realizácii všetkých programových aktivít, a to najmä pokiaľ ide o využívanie konkrétnej finančnej podpory poskytnutej v rámci programu na propagovanie udržateľného cestovania. Organizácie poskytujúce vzdelávanie a odbornú prípravu by mali tieto zásady začleniť do svojej každodennej práce a takisto by mali medzi učiacimi sa a zamestnancami aktívne propagovať zmenu myslenia a správania.

Digitálna transformácia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

V súlade so štandardmi kvality programu Erasmus sa v programe podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a zvýšiť kvalitu ich učenia sa a výučby. Inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy by takisto mali medzi žiakmi zvyšovať informovanosť o príležitostiach, ktoré sa v programe ponúkajú na získanie príslušných digitálnych zručností a na ich ďalší rozvoj, a to vrátane stáží v rámci schémy Digitálna príležitosť pre učiacich sa v OVP a čerstvých absolventov 4 . Okrem toho môžu účastníci z radov zamestnancov využívať výhody vyplývajúce zo stáží v rámci schémy Digitálna príležitosť: aktivity v rámci mobility im umožňujú získať digitálne zručnosti a budovať kapacity v oblasti odbornej prípravy, učenia a plnenia iných úloh s využitím digitálnych nástrojov. Takéto aktivity možno organizovať v ktoromkoľvek z dostupných formátov mobility zamestnancov.

Účasť na demokratickom živote

Cieľom programu je pomôcť účastníkom odhaliť výhody aktívneho občianstva a účasti na demokratickom živote. Podporené aktivity v rámci mobility by mali posilňovať participatívne zručnosti v rôznych sférach občianskej spoločnosti, ako aj rozvoj spoločenských a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Vždy, keď je to možné, by mali projekty ponúkať príležitosti na účasť na demokratickom živote, ako aj na sociálnu a občiansku angažovanosť prostredníctvom aktivít formálneho alebo neformálneho vzdelávania. Takisto by mali zaisťovať, aby účastníci lepšie chápali Európsku úniu a spoločné európske hodnoty, ku ktorým patrí úcta k demokratickým zásadám, ľudská dôstojnosť, jednota a rozmanitosť, medzikultúrny dialóg, ako aj európske spoločenské, kultúrne a historické dedičstvo.

Aktivity

V tomto oddiele sa uvádza typ aktivít, ktoré možno podporiť z finančných prostriedkov programu Erasmus+ v rámci krátkodobých aj akreditovaných projektov.

V rámci každej aktivity možno poskytnúť dodatočnú podporu osobám sprevádzajúcim účastníkov s nedostatkom príležitostí, maloleté osoby alebo mladých dospelých, ktorí vyžadujú dohľad. Sprevádzajúce osoby možno podporovať počas celého trvania aktivity alebo len určitý čas jej trvania.

Mobilita zamestnancov

Oprávnené aktivity

 • Pozorovanie pri práci (2 až 60 dní)
 • Výučbové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy (2 až 365 dní)
 • Kurzy a školenia (2 až 30 dní, poplatky za kurzy na maximálne desať dní na účastníka)

Okrem fyzickej mobility možno aktivity v rámci mobility pre všetkých zamestnancov kombinovať s virtuálnymi aktivitami. Uvedené minimálne a maximálne trvanie sa vzťahuje na prvok fyzickej mobility.

Pozorovanie pri práci: účastníci sa môžu istý čas vzdelávať v prijímajúcej organizácii v inej krajine s cieľom naučiť sa nové postupy a nazbierať nové nápady prostredníctvom pozorovania kolegov, expertov alebo iných odborníkov pri ich každodennej práci v prijímajúcej organizácii alebo interakcie s nimi.

Výučbové alebo školiace pobyty: účastníci môžu istý čas vyučovať alebo poskytovať odbornú prípravu učiacim sa v prijímajúcej organizácii v inej krajine, aby sa učili prostredníctvom plnenia úloh a výmeny poznatkov s kolegami.

Kurzy a školenia: účastníci môžu využiť štruktúrovaný kurz alebo podobný druh odbornej prípravy poskytovanej kvalifikovanými odborníkmi a vychádzajúcej z vopred vymedzeného programu vzdelávania a vzdelávacích výstupov. Odborná príprava musí zahŕňať účastníkov z aspoň dvoch rôznych krajín, pričom sa účastníkom musí umožniť interakcia s ostatnými učiacimi sa a so školiteľmi. Úplne pasívne aktivity, ako sú počúvanie prednášok či prejavov alebo účasť na hromadných konferenciách, sa nepodporujú.

Žiadatelia by si mali byť vedomí, že všetci poskytovatelia kurzov sú celkom nezávislí od programu Erasmus+ a pôsobia ako poskytovatelia služieb na voľnom trhu. Zodpovednosť za výber kurzov a školení preto nesie prijímateľská organizácia. Tieto štandardy kvality sú dostupné na pomoc žiadateľom pri výbere:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_sk.

Oprávnení účastníci

Oprávnenými účastníkmi sú učitelia, školitelia, ako aj všetci ostatní nepedagogickí odborníci a zamestnanci pracujúci v oblasti počiatočného odborného vzdelávania a prípravy a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy.

K oprávneným nepedagogickým zamestnancom patria zamestnanci pracujúci v oblasti počiatočného a ďalšieho OVP, ako sú poskytovatelia OVP (napr. riadiaci pracovníci, úradníci zaoberajúci sa medzinárodnou mobilitou atď.), alebo v iných organizáciách pôsobiacich v sektore odborného vzdelávania a prípravy (napr. školitelia v miestnych partnerských spoločnostiach, poradcovia, koordinátori politík zodpovední za odborné vzdelávanie a prípravu atď.).

Účastníci musia pracovať vo vysielajúcej organizácii alebo musia pravidelne spolupracovať s vysielajúcou organizáciou na realizácii základných aktivít organizácie (napr. ako externí a interní školitelia, odborníci alebo dobrovoľníci).

V každom prípade musí byť zdokumentovaný vzťah účastníka k vysielajúcej organizácii, a to tak, aby ho mohla národná agentúra overiť (napr. na základe pracovnej zmluvy alebo zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, opisu pracovnej úlohy alebo podobného dokumentu). Národné agentúry zavedú transparentnú a jednotnú prax, na základe ktorej bude možné určiť, čo v ich vnútroštátnom kontexte predstavuje prijateľný pracovnoprávny vzťah a podpornú dokumentáciu.

Oprávnené miesta

Aktivity sa musia uskutočňovať v zahraničí, v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Okrem toho môžu organizácie s akreditáciou na Erasmus na účely pozorovania pri práci, na výučbové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy vysielať účastníkov do tretích krajín nepridružených k programu (regióny 1 – 14, ako sú uvedené v časti A: Oprávnené krajiny).

Mobilita učiacich sa

Oprávnené aktivity

 • Účasť na súťažiach v zručnostiach v OVP (1 až 10 dní)
 • Krátkodobá vzdelávacia mobilita učiacich sa v OVP (10 až 89 dní):
 • Dlhodobá vzdelávacia mobilita učiacich sa v OVP (ErasmusPro) (90 až 365 dní)

Okrem fyzickej mobility možno všetky aktivity v rámci mobility učiacich sa kombinovať s virtuálnymi aktivitami. Uvedené minimálne a maximálne trvanie sa vzťahuje na prvok fyzickej mobility.

Účasť na súťažiach v zručnostiach v sektore OVP: Učiaci sa v OVP sa môžu zúčastniť na medzinárodných sektorových podujatiach, v ktorých súťažné predvádzanie zručností predstavuje základ propagácie, uznávania a výmeny skúseností, odborných znalostí a technologických inovácií v sektore OVP 5 . Finančná podpora sa poskytuje aj zamestnancom, mentorom alebo odborníkom sprevádzajúcim žiakov počas aktivity.

Krátkodobá vzdelávacia mobilita učiacich sa v OVP: Učiaci sa v OVP sa môžu istý čas vzdelávať v zahraničí u partnerského poskytovateľa OVP alebo v inej organizácii pôsobiacej v sektore OVP alebo na trhu práce. Významnou súčasťou študijného pobytu musí byť prax a pre každého účastníka sa musí stanoviť individuálny vzdelávací program. V prípade účastníkov s nedostatkom príležitostí sa môže mobilita organizovať s minimálnou dĺžkou dva dni, ak je to opodstatnené.

Dlhodobá vzdelávacia mobilita učiacich sa v OVP (ErasmusPro): Učiaci sa v OVP môžu stráviť dlhší študijný pobyt v zahraničí u partnerského poskytovateľa OVP alebo v inej organizácii pôsobiacej v sektore OVP alebo na trhu práce. Významnou súčasťou študijného pobytu musí byť prax a pre každého účastníka sa musí stanoviť individuálny vzdelávací program.

Oprávnení účastníci

Oprávnenými účastníkmi sú žiaci a učni v oblasti počiatočného odborného vzdelávania a prípravy a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy. Účastníci musia byť zapísaní do oprávneného programu počiatočného alebo ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy 6 .

Čerství absolventi (vrátane bývalých učňov) oprávnených programov počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy majú nárok na účasť v priebehu 12 mesiacov po dokončení štúdia. Ak účastníci po dokončení štúdia nastúpili na povinnú vojenskú alebo civilnú službu, obdobie oprávnenosti sa predĺži o obdobie trvania tejto služby.

Oprávnené miesta

Aktivity sa musia uskutočniť v zahraničí, v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Okrem toho môžu organizácie s akreditáciou na Erasmus vysielať účastníkov na účely krátkodobej a dlhodobej mobility (ErasmusPro) a súťaží v zručnostiach v sektore OVP do tretích krajín nepridružených k programu (regióny 1 – 14, ako sú uvedené v časti A: Oprávnené krajiny).

Ďalšie podporované aktivity

Oprávnené aktivity

 • Prizvaní experti (2 až 60 dní)
 • Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž (10 až 365 dní)

Prizvaní experti: organizácie si môžu prizvať školiteľov, učiteľov, odborníkov na politiky alebo iných kvalifikovaných odborníkov zo zahraničia, ktorí môžu pomôcť zlepšiť výučbu, odbornú prípravu a vzdelávanie v prijímajúcej organizácii. Prizvaní experti môžu napr. poskytovať odbornú prípravu zamestnancom prijímajúcej organizácie, predvádzať nové metódy výučby alebo pomôcť pri prenose osvedčených postupov do organizácie a riadenia.

Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž: žiadateľské organizácie môžu prijať učiteľov v profesijnom rozvoji, ktorí chcú absolvovať stáž v zahraničí. Prijímajúca organizácia získa podporu na prípravu aktivity. Cestovné náklady a individuálnu podporu by mala účastníkovi poskytnúť jeho vysielajúca inštitúcia (ktorá môže na tento účel požiadať aj o finančné prostriedky z programu Erasmus+).

Oprávnení účastníci

Prizvanými expertmi môžu byť akékoľvek osoby z iného členského štátu EÚ alebo tretej krajiny pridruženej k programu, ktoré preukážu odborné znalosti a odbornú prípravu relevantnú pre potreby a ciele organizácie, ktorá ich prizvala.

Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž je k dispozícii účastníkom, ktorí sa zapísali do programu vzdelávania učiteľov (resp. do podobného druhu vzdelávacieho programu pre školiteľov alebo pedagógov) alebo ho nedávno absolvovali 7 v inom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Oprávnené miesta

Miestom pre prizvaných expertov a učiteľov/pedagógov v profesijnom rozvoji je vždy organizácia, ktorá je prijímateľom grantu (vrátane členov konzorcia).

Prípravné návštevy

Čo je prípravná návšteva?

Prípravná návšteva je návšteva perspektívnej hostiteľskej organizácie zamestnancami vysielajúcej organizácie, ktorej cieľom je lepšie pripraviť aktivitu v rámci mobility učiacich sa alebo zamestnancov.

Kedy možno zorganizovať prípravnú návštevu?

Každá prípravná návšteva musí byť riadne odôvodnená a musí slúžiť na zlepšenie inkluzívnosti, rozsahu a kvality aktivít v rámci mobility.

Prípravné návštevy možno napríklad organizovať na účely lepšej prípravy mobility účastníkov s nedostatkom príležitostí, na začatie výkonu práce v novej partnerskej organizácii alebo na prípravu dlhších aktivít v rámci mobility.

Prípravné návštevy sa môžu organizovať pri príprave akéhokoľvek druhu mobility učiacich sa alebo zamestnancov okrem „kurzov a školení“.

Kto sa môže zúčastniť na prípravnej návšteve?

Prípravné návštevy môžu vykonávať akékoľvek osoby, ktoré sú oprávnené zúčastniť sa na aktivitách v rámci mobility pre zamestnancov a ktoré sú zapojené do organizácie projektu.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu na prípravných návštevách súvisiacich s ich aktivitami podieľať učiaci sa, ktorí sa zúčastňujú na dlhodobej vzdelávacej mobilite, a účastníci s nedostatkom príležitostí, ktorí sa zúčastňujú na akomkoľvek type aktivity.

Na prípravnej návšteve sa môžu zúčastniť najviac tri osoby a na každú hostiteľskú organizáciu môže byť zorganizovaná najviac jedna prípravná návšteva.

Kde sa môže prípravná návšteva uskutočniť?

Prípravné návštevy sa uskutočňujú v priestoroch perspektívnej prijímajúcej organizácie alebo na akomkoľvek inom mieste, na ktorom sa majú uskutočniť plánované aktivity v rámci mobility. Pravidlá týkajúce sa miest realizácie aktivít v rámci mobility zamestnancov a učiacich sa platia aj pre prípravné návštevy v súvislosti s týmito aktivitami.

Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy

Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov predstavujú priamočiary a jednoduchý spôsob využitia programu Erasmus+. Ich účelom je umožniť prijímateľovi jednoducho zorganizovať zopár aktivít, a získať tak skúsenosti s programom.

Na zabezpečenie jednoduchosti sa v krátkodobých projektoch obmedzuje počet účastníkov a trvanie projektu. Formát je otvorený iba jednotlivým organizáciám, nie konzorciám. Akreditované organizácie nemôžu požiadať o krátkodobé projekty, pretože už majú trvalý prístup k financovaniu z programu Erasmus+.

Žiadosť o krátkodobé projekty obsahuje zoznam a opis aktivít, ktoré žiadateľská organizácia plánuje organizovať.

Kritériá oprávnenosti

Oprávnené organizácie: kto môže podať žiadosť?

Na podanie žiadosti sú oprávnené tieto organizácie 8 :

 • organizácie poskytujúce počiatočné alebo ďalšie odborné vzdelávanie a prípravu;
 • vnútroštátne a regionálne subjekty verejného sektora, koordinačné orgány a ostatné organizácie, ktoré sa podieľajú na odbornom vzdelávaní a príprave;
 • spoločnosti a ostatné verejné alebo súkromné organizácie, ktoré sprostredkúvajú alebo poskytujú odbornú prípravu žiakom a učňom v OVP alebo inak s nimi pracujú.

Organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore odborného vzdelávania a prípravy o krátkodobé projekty nemôžu požiadať.

Oprávnené krajiny

Žiadateľské organizácie musia byť zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Kde sa podáva žiadosť?

Žiadosti sa podávajú národnej agentúre krajiny, v ktorej má príslušný žiadateľ sídlo.

Termíny podania žiadosti

Prvé kolo (pre všetky národné agentúry): 23. februára,12.00.00 h (poludnie bruselského času)

Druhé kolo: národné agentúry môžu rozhodnúť o poskytnutí druhého termínu (druhé kolo). V takom prípade národná agentúra informuje žiadateľov na svojom webovom sídle. Žiadatelia v druhom kole musia podať žiadosť o grant do 4. októbra, 12.00.00 h (poludnie bruselského času).

Dátumy začatia projektu

Projekty sa môžu začať v týchto dátumoch:

 • prvé kolo: od 1. júna do 31. decembra toho istého roku,
 • druhé kolo (ak sa otvorí): od 1. januára do 31. mája nasledujúceho roku.

Trvanie projektu

Od 6 do 18 mesiacov.

Počet žiadostí

V rámci jedného výberového kola môže organizácia požiadať iba o jeden krátkodobý projekt v sektore odborného vzdelávania a prípravy.

Organizácie, ktoré získajú grant na krátkodobý projekt v prvom kole žiadostí, nemôžu podať žiadosť v druhom kole rovnakej výzvy na predkladanie návrhov.

Za obdobie piatich po sebe nasledujúcich rokov môžu organizácie získať maximálne tri granty na krátkodobé projekty v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Granty získané v rokoch 2014 – 2020 sa do tohto obmedzenia nezapočítavajú.

Oprávnené aktivity

Všetky typy aktivít v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Podrobný zoznam a pravidlá sa nachádzajú v oddiele Aktivity. Oprávnené sú také žiadosti, ktoré obsahujú aspoň jednu aktivitu v rámci mobility zamestnancov alebo učiacich sa.

Rozsah projektu

Žiadosť o krátkodobý projekt sa môže týkať maximálne 30 účastníkov aktivít v rámci mobility.

Prípravné návštevy a účasť sprevádzajúcich osôb sa do tohto obmedzenia nebudú započítavať.

Podporné organizácie

Podporná organizácia je organizácia pomáhajúca prijímateľskej organizácii s praktickými aspektmi realizácie projektu, ktoré sa netýkajú základných projektových úloh (vymedzených v štandardoch kvality programu Erasmus).

Každá organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa môže stať podpornou organizáciou. Rola a povinnosti podporných organizácií musia byť medzi týmito organizáciami a organizáciou prijímateľa formálne vymedzené. Podporná organizácia pôsobí pod dohľadom prijímateľskej organizácie, ktorá nesie konečnú zodpovednosť za výsledky a kvalitu realizovaných aktivít. Všetky príspevky podporných organizácií musia spĺňať štandardy kvality programu Erasmus.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Podané žiadosti budú posudzované systémom udeľovania bodov z celkového počtu 100 bodov na základe kritérií uvedených ďalej a váhového rozdelenia. Na udelenie grantu sa budú zohľadňovať žiadosti, ktoré dosiahnu tieto minimálne počty bodov:

 • aspoň 60 bodov z celkového počtu 100 bodov a
 • aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každom z troch kritérií na vyhodnotenie návrhov.

Relevantnosť (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • sú profil, skúsenosti a aktivity žiadateľa, ako aj cieľová skupina učiacich sa relevantné pre sektor odborného vzdelávania a prípravy,
 • je návrh projektu relevantný pre ciele akcie,
 • je návrh projektu relevantný pre tieto konkrétne priority:
  • podpora nových účastníkov a menej skúsených organizácií,
  • podpora účastníkov aktivít ErasmusPro,
  • podpora účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Kvalita návrhu projektu (maximálny počet bodov: 40)

Miera, do akej:

 • ciele navrhovaného projektu jasne a konkrétne zohľadňujú potreby žiadateľskej organizácie, jej zamestnancov a učiacich sa,
 • sú obsah navrhovaných akcií a vyváženosť rôznych druhov aktivít vhodné na dosahovanie cieľov projektu,
 • existuje jasný plán práce pre každú z navrhovaných aktivít,
 • projekt zahŕňa environmentálne udržateľné a zodpovedné postupy,
 • projekt zahŕňa využívanie digitálnych nástrojov (najmä nástroja eTwinning pre počiatočné odborné vzdelávanie a nástroja EPALE pre ďalšie odborné vzdelávanie) a vzdelávacích metód na doplnenie aktivít v rámci fyzickej mobility a zlepšenie spolupráce s partnerskými organizáciami.

Kvalita nadväzujúcich opatrení (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • žiadateľ zrozumiteľne vymedzí úlohy a povinnosti pri realizácii aktivít v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus,
 • žiadateľ navrhol konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov aktivít v rámci mobility do bežnej práce organizácie,
 • žiadateľ navrhol vhodný spôsob hodnotenia výstupov projektu,
 • žiadateľ navrhol konkrétne a účinné kroky na oznámenie výsledkov projektu v žiadateľskej organizácii, výmenu výsledkov s ostatnými organizáciami a verejnosťou a verejné priznanie financovania z prostriedkov Európskej únie.

Akreditované projekty pre mobilitu učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy

Organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore odborného vzdelávania a prípravy môžu požiadať o financovanie v rámci osobitnej oblasti financovania, ktorá je k dispozícii len pre nich. Žiadosti vychádzajú z predchádzajúceho schváleného plánu pre Erasmus, preto sa pri podávaní žiadosti o finančné prostriedky nevyžaduje podrobný zoznam a opis plánovaných aktivít. Namiesto toho sa žiadosti zameriavajú na odhad rozpočtu potrebného na ďalší súbor aktivít.

Kritériá oprávnenosti

Oprávnené organizácie: kto môže podať žiadosť?

Požiadať o grant môžu organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore odborného vzdelávania a prípravy.

Konzorcium pre mobilitu

Organizácie s akreditáciou na Erasmus pre koordinátorov konzorcia pre mobilitu musia požiadať o formát konzorcia pre mobilitu.

V rámci žiadosti sa musí predložiť zoznam členov konzorcia pre mobilitu, ktorý musí obsahovať okrem koordinátora minimálne jednu členskú organizáciu.

Členom konzorcia pre mobilitu sa môže stať každá organizácia spĺňajúca kritériá oprávnenosti na akreditáciu na Erasmus v rovnakej oblasti. Všetky plánované členské organizácie konzorcia musia byť z rovnakého členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu ako koordinátor konzorcia pre mobilitu. Členovia konzorcia nemusia mať akreditáciu na Erasmus.

Organizácie, ktoré sú súčasťou konzorcia pre mobilitu, môžu v rámci jednej výzvy na predkladanie návrhov získať finančné prostriedky na realizáciu maximálne dvoch dohôd o grante v kľúčovej akcii 1 v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Organizácie OVP, ktoré získajú grant na krátkodobý alebo akreditovaný projekt, sa teda môžu stať členom len jedného konzorcia pre mobilitu v sektore OVP. Ostatné organizácie sa môžu stať členmi maximálne dvoch konzorcií pre mobilitu.

Kde sa podáva žiadosť?

Žiadosti sa podávajú národnej agentúre krajiny, v ktorej je príslušná žiadateľská organizácia zriadená.

Termín podania žiadosti

23. februára, 12.00.00 h (poludnie bruselského času)

Dátum začatia projektu

1. júna toho istého roka.

Trvanie projektu

Počiatočné trvanie všetkých akreditovaných projektov bude 15 mesiacov. Po uplynutí 12 mesiacov budú mať všetci prijímatelia možnosť predĺžiť svoj projekt na celkovú dĺžku trvania 24 mesiacov.

Počet žiadostí

Akreditované organizácie môžu podať v rámci výberového kola len jednu žiadosť.

Oprávnené aktivity

Všetky typy aktivít v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Podrobný zoznam a pravidlá sa nachádzajú v oddiele Aktivity.

Oprávnené sú také žiadosti, ktoré obsahujú aspoň jednu aktivitu v rámci mobility zamestnancov alebo učiacich sa.

Rozsah projektu

Počet účastníkov akreditovaných projektov nie je obmedzený, platia len obmedzenia stanovené vo fáze prideľovania rozpočtových prostriedkov.

Na projekty môže byť pridelených maximálne 20 % grantu udeleného na aktivity s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu 9 . Tieto príležitosti majú povzbudiť organizácie v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu na vypracovanie aktivít v rámci mobility odchádzajúcich s rôznymi tretími krajinami nepridruženými k programu. Očakáva sa, že tieto aktivity budú mať čo najširšiu geografickú pôsobnosť.

Prideľovanie rozpočtových prostriedkov

Kvalita plánu pre Erasmus vypracovaného žiadateľom sa posúdila vo fáze predloženia žiadosti o akreditáciu, a preto sa vo fáze prideľovania rozpočtových prostriedkov nevykonáva žiadne posúdenie kvality. Financovanie sa poskytne všetkým oprávneným žiadostiam o grant.

Výška poskytnutého grantu bude závisieť od viacerých faktorov:

 • od celkového rozpočtu dostupného na pridelenie akreditovaným žiadateľom,
 • od požadovaných aktivít (vrátane odhadovaného rozpočtu potrebného na ich realizáciu),
 • od základnej a maximálnej výšky grantu,
 • od týchto kritérií prideľovania rozpočtových prostriedkov: výkonnosť žiadateľa, politické priority a geografická vyváženosť (ak ich národná agentúra uplatňuje).

Podrobné pravidlá týkajúce sa grantov v základnej a maximálnej výške, bodové hodnotenie kritérií prideľovania rozpočtových prostriedkov, váhu každého kritéria, metódu pridelenia rozpočtových prostriedkov a rozpočet, ktorý je dostupný na akreditované projekty, zverejní národná agentúra pred uzávierkou výzvy.

Pravidlá financovania

Na krátkodobé a akreditované projekty sa uplatňujú tieto pravidlá financovania:

Rozpočtová kategória – Organizačná podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady priamo súvisiace s realizáciou aktivít v rámci mobility, na ktoré sa nevzťahujú iné kategórie nákladov.

Napríklad: príprava (pedagogická, medzikultúrna a iná), mentorstvo, monitorovanie a podpora účastníkov počas mobility, služby, nástroje a zariadenia potrebné pre virtuálne prvky v zmiešaných aktivitách, uznanie vzdelávacích výstupov, výmena výsledkov a viditeľnosť financovania z prostriedkov Európskej únie pre verejnosť.

Organizačná podpora sa týka nákladov, ktoré vznikli vysielajúcej a prijímajúcej organizácii (okrem prípadu mobility zamestnancov na účely absolvovania kurzov a odbornej prípravy). Na rozdelení udeleného grantu sa obidve organizácie dohodnú.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov.

Suma

100 EUR:

 • na účastníka mobility zamestnancov na účely absolvovania kurzov a odbornej prípravy,
 • na prizvaného experta,
 • na učiteľa alebo pedagóga v profesijnom rozvoji absolvujúceho stáž,
 • na účastníka súťaží v zručnostiach v sektore OVP.

350 EUR; 200 EUR po sto účastníkoch rovnakého typu aktivity:

 • na účastníka krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP,
 • na účastníka mobility zamestnancov na účely pozorovania pri práci a výučbových pobytov alebo pobytov v rámci odbornej prípravy.

500 EUR:

 • na účastníka dlhodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP (ErasmusPro),
 • na účastníka akejkoľvek aktivity s tretími krajinami nepridruženými k programu.

Rozpočtová kategória – Cestovné náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Príspevok na cestovné náklady účastníkov a sprevádzajúcich osôb z miesta ich pôvodu do miesta realizácie aktivity a späť.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadateľ musí uviesť vzdušnú vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom realizácie aktivity 10 vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou 11 .

Suma

Cestovné vzdialenosti Štandardné cestovanie Zelené cestovanie
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000 – 2 999 km: 360 EUR 410 EUR
3 000 – 3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000 – 7 999 km 820 EUR  
8 000 km alebo viac 1 500 EUR.  

Rozpočtová kategória – Individuálna podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na účastníkov a sprevádzajúce osoby spojené s pobytom 12 počas aktivity.

Ak je to potrebné, do nákladov spojených s pobytom sa môže započítať aj čas potrebný na cestovanie pred aktivitou a po nej v maximálnej dĺžke dva dni v prípade účastníkov a sprevádzajúcich osôb, ktorí získali cestovný grant na štandardné cestovanie, a maximálne šesť dní na cestovanie v prípade grantu na zelené cestovanie.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu osôb, dĺžky pobytu a prijímajúcej krajiny 13 .

Suma

Kategória účastníkov Skupina krajín 1 Skupina krajín 2 Skupina krajín 3
Zamestnanci 101 – 180 EUR 90 – 160 EUR 79 – 140 EUR
Učiaci sa v OVP 39 – 120 EUR 34 – 104 EUR 28 – 88 EUR

Uvedené hodnoty predstavujú základné sadzby na jeden deň aktivity. Presnú výšku základných sadzieb stanoví národná agentúra v rámci povolených rozsahov.

Základná sadzba je splatná do 14. dňa aktivity. Od 15. dňa aktivity sa splatná sadzba bude rovnať 70 % základnej sadzby. Splatné sadzby sa zaokrúhlia na najbližšie celé euro.

Rozpočtová kategória – Podpora inklúzie

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Podpora inklúzie pre organizácie: Náklady súvisiace s organizáciou aktivít v rámci mobility pre účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Suma

100 EUR na účastníka

Podpora inklúzie pre účastníkov: Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a sprevádzajúcimi osobami (vrátane cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Suma

100 % oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória – Prípravné návštevy

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Cestovné náklady a náklady spojené s pobytom týkajúce sa účasti na prípravnej návšteve.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov.

Suma

575 EUR na účastníka s maximálnym počtom troch účastníkov na jednu návštevu.

Rozpočtová kategória – Poplatky za kurzy

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady v rámci formátov mobility zamestnancov na zápisné do kurzov a odbornej prípravy.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe trvania aktivity.

Suma

80 EUR na účastníka na deň; jeden zamestnanec môže získať v rámci jednej dohody o grante maximálne 800 EUR na poplatky za kurzy.

Rozpočtová kategória – Jazyková podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na zabezpečenie materiálov na výučbu jazykov a odbornú prípravu účastníkov, ktorí si potrebujú zlepšiť znalosť jazyka používaného pri štúdiu alebo odbornej príprave počas aktivity.

Na jazykovú podporu sú oprávnení účastníci mobility zamestnancov, ktorá trvá viac ako 30 dní, a účastníci krátkodobej aj dlhodobej mobility učiacich sa. Podpora sa vypláca len vtedy, ak účastník nemôže získať online jazykovú podporu z dôvodu nedostupnosti požadovaného jazyka alebo úrovne. Druhá podmienka sa nevzťahuje na posilnenú podporu poskytovanú účastníkom programu ErasmusPro.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov.

Suma

150 EUR na účastníka.

Okrem toho: 150 EUR na posilnenú jazykovú podporu na účastníka programu ErasmusPro.

Rozpočtová kategória – Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Vysoké cestovné náklady účastníkov a sprevádzajúcich osôb, ktoré nemožno uhradiť v rámci kategórie štandardného cestovania v dôsledku geografickej odľahlosti alebo iných prekážok.

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť. Vyššie cestovné náklady sa uznávajú v prípadoch, keď podpora pri cestovaní vychádzajúca z jednotkových nákladov nepokrýva 70 % cestovných nákladov účastníkov.

Suma

Náklady na finančnú záruku: 80 % oprávnených nákladov

Vysoké cestovné náklady: 80 % oprávnených cestovných nákladov

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia: 100 % oprávnených nákladov.

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf. ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223. ↩ back
 • 3 Memorandum o porozumení a dohody o vzdelávaní. ↩ back
 • 4 Každá mobilita žiakov v OVP sa bude považovať za stáž v rámci schémy Digitálna príležitosť, ak stážista vykonáva jednu alebo viacero z týchto aktivít: digitálny marketing (napr. riadenie sociálnych médií, webová analýza); digitálny grafický, mechanický alebo architektonický dizajn; vývoj aplikácií, softvéru, skriptov alebo webových sídiel; inštalácia, údržba a správa IT systémov a sietí; kybernetická bezpečnosť; analýza dát, hĺbková analýza a vizualizácia dát; programovanie a výcvik robotov a aplikácií umelej inteligencie. Do tejto kategórie nepatrí všeobecná zákaznícka podpora, plnenie objednávok, zadávanie údajov ani kancelárske úlohy. ↩ back
 • 5 Ďalšie podrobnosti o vymedzení súťaží v zručnostiach v sektore OVP sa nachádzajú v časti D – Slovník pojmov. ↩ back
 • 6 Oprávnené programy počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy v každom členskom štáte EÚ alebo tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, vymedzí príslušný vnútroštátny orgán, ktorý ich uverejní na webovom sídle príslušnej národnej agentúry. ↩ back
 • 7 Čerství absolventi majú nárok na účasť v priebehu 12 mesiacov od dokončenia štúdia. Ak účastníci po absolvovaní štúdia nastúpili na povinnú vojenskú alebo civilnú službu, obdobie oprávnenosti sa predĺži o obdobie trvania tejto služby. ↩ back
 • 8 Oprávnené organizácie v každom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu vymedzí príslušný vnútroštátny orgán a uverejnia sa na webovom sídle príslušnej národnej agentúry spolu s relevantnými príkladmi. ↩ back
 • 9 Rozpočtové kategórie Podpora na inklúziu pre účastníkov a Mimoriadne náklady pri vysokých cestovných nákladoch sa do tohto obmedzenia nebudú započítavať. ↩ back
 • 10 Ak je napr. osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km). ↩ back
 • 11 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm. ↩ back
 • 12 V prípade sprevádzajúcich osôb sa uplatňujú sadzby pre zamestnancov. Vo výnimočných prípadoch, ak sprevádzajúca osoba musí zostať v zahraničí dlhšie ako 60 dní, sa jej uhradia náklady spojené s pobytom po 60. dni z rozpočtovej položky Podpora inklúzie. ↩ back
 • 13 Skupiny prijímajúcich krajín v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu:

  skupina krajín 1: Nórsko, Dánsko, Luxembursko, Island, Švédsko, Írsko, Fínsko, Lichtenštajnsko,

  skupina krajín 2: Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Cyprus, Grécko, Malta, Portugalsko,

  skupina krajín 3: Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Litva, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Severné Macedónsko, Srbsko.

  Skupiny prijímajúcich krajín v rámci tretích krajín nepridružených k programu:

  skupina krajín 1: Japonsko, Izrael, Kórejská republika, Gruzínsko, Argentína, Arménsko, Angola, Saudská Arábia, Kuvajt, Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Bahrajn, Azerbajdžan, Sudán, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Spojené arabské emiráty, Hongkong, Libanon, Vietnam, Mexiko, Taiwan, Moldavsko, Malajzia, Tanzánia, Kanada, Singapur, Austrália, Thajsko, Faerské ostrovy.

  skupina krajín 2: India, Kazachstan, Brazília, Konžská demokratická republika, Čile, Nigéria, Uganda, Libéria, Džibutsko, KĽDR, Uzbekistan, Turkménsko, Dominikánska republika, Jamajka, Bielorusko, Líbya, Sýria, Kuba, Jemen, Keňa, Rwanda, Seychely, Antigua a Barbuda, Brunej, Čierna Hora, Malawi, Barbados, Svätá Lucia, Grenada, Dominika, Uruguaj, Albánsko, Čína, Filipíny, Peru, Venezuela, Panama, Ghana, Čad, Guyana, Egypt, Maroko, Kiribati, Omán, Bosna a Hercegovina, Irán, Mozambik, Senegal, Maurícius, Katar, Andorra, Jordánsko, Indonézia, Laos, Južná Afrika, Etiópia, Bangladéš, Ekvádor, Paraguaj, Kostarika, Pobrežie Slonoviny, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahamy, Papua-Nová Guinea, Mikronézia, Ukrajina, Kirgizsko, Rusko, Monako, San Maríno, Palestína, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát).

  skupina krajín 3: Nepál, Maldivy, Tadžikistan, Nikaragua, Zambia, Guinea, Kongo, Botswana, Belize, Samoa, Marshallove ostrovy, Palau, Tuvalu, Nauru, Cookove ostrovy, Niue, Nový Zéland, Pakistan, Bhután, Salvádor, Surinam, Guatemala, Honduras, Somálsko, Trinidad a Tobago, Alžírsko, Kolumbia, Gambia, Fidži, Šalamúnove ostrovy, Vanuatu, Kambodža, Zimbabwe, Burundi, Mongolsko, Kamerun, Východný Timor, Srí Lanka, Madagaskar, Mali, Togo, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Tonga, Bolívia, Benin, Lesotho, Macao, Tunisko, Irak, Burkina Faso, Rovníková Guinea, Stredoafrická republika, Guinea-Bisau, Namíbia, Komory, Eritrea, Mjanmarsko, Afganistan, Niger, Mauritánia, Kapverdy, Kosovo, Eswatini, Južný Sudán. ↩ back

Tagged in:  Žiaci a zamestnanci v oblasti OVP