Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ako podať žiadosť

<p>Program Erasmus+ ponúka rôzne príležitosti pre organizácie a jednotlivcov. V závislosti od časti programu, do ktorej sa chcete zapojiť, sa však postup prípravy a podávania žiadostí môže líšiť. My vám s tým pomôžeme: </p>

Pred podaním žiadosti: 

Všeobecná výzva na predkladanie návrhov

Každý rok sa uverejňuje všeobecná výzva na predkladanie návrhov, ktorá predstavuje príležitosti pre organizácie a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Vo výzve sú uvedené ciele programu, prehľad akcií, na ktoré je rozdelený, oprávnenosť potenciálnych účastníkov, rozpočet a dĺžka trvania projektov a termíny na predkladanie návrhov pre každú akciu. V sekcii Výzvy nájdete poslednú výzvu na prekladanie návrhov. Niektoré konkrétne výzvy na predkladanie návrhov sa okrem toho uverejňujú na centralizovanej úrovni prostredníctvom webového sídla Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)

Sprievodca programom

Podrobnejší prehľad podmienok a požiadaviek akcií, v súvislosti s ktorými môžete v rámci všeobecnej výzvy požiadať o financovanie, nájdete v sprievodcovi programom Erasmus+. Je to kľúčový dokument pre každého, kto zamýšľa podať žiadosť, a je dostupný online alebo si ho možno stiahnuť ako PDF. 

Kto sa môže zapojiť?

Do programu Erasmus+ sa môžu zapojiť mnohí jednotlivci a organizácie. Kritériá oprávnenosti sa však líšia v závislosti od akcie a krajiny. Krajiny, ktoré sa môžu do programu zapojiť, patria do dvoch hlavných kategórií: 

  • Účastnícke krajiny: môžu sa v plnej miere zúčastňovať na všetkých akciách programu Erasmus+.
  • Partnerské krajiny: môžu sa zúčastňovať na určitých akciách programu na základe určitých kritérií alebo podmienok.

Viac informácií o oprávnených krajinách nájdete v príslušnom oddiele sprievodcu programom Erasmus+

Registrácia 

Pred tým, než svoju organizáciu zaregistrujete, budete potrebovať získať prihlasovacie meno EU Login. Overovacia služba EU Login (predtým nazývaná ECAS) je východiskovým bodom na overovanie používateľov širokej škály informačných systémov Komisie. 

To, kde sa zaregistrujete, bude závisieť od toho, či akciu, na ktorú sa chcete prihlásiť, organizuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) alebo národná agentúra

Ďalšie informácie nájdete v registri organizácií

Ak chcete požiadať o financovanie ako jednotlivec, budete sa musieť poradiť s vašou organizáciou (napr. s vašou univerzitou).

Ako sa spravuje program Erasmus+?

Program Erasmus+ riadi Európska komisia, Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), sieť národných agentúr vo všetkých účastníckych krajinách a sieť národných kancelárií v niektorých partnerských krajinách.

Centralizované činnosti riadi na európskej úrovni Európska komisia a jej Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli (známa aj ako výkonná agentúra). Centralizované projekty sú väčšie, strategickejšie a sú zamerané na riešenie osobitných problémov v celej Európe.

Decentralizované činnosti riadia priamo národné agentúry, ktoré sa nachádzajú v každej účastníckej krajine, alebo národné kancelárie programu Erasmus+ mimo EÚ. Väčšina týchto projektov sa bude realizovať na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a zameria sa na výmenu medzi krajinami. 

V sekcii Ako sa spravuje program Erasmus+? nájdete ďalšie informácie. 

Príležitosti

Jednotlivci

Program Erasmus+ poskytuje príležitosti ľuďom každého veku a pomáha im rozvíjať znalosti a skúsenosti a vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách. Oboznámte sa s príležitosťami pre jednotlivcov, ako sú napr. študenti, školskí zamestnanci, stážisti, učitelia, mladí ľudia a pracovníci s mládežou. 

Organizácie

Program Erasmus+ poskytuje príležitosti pre širokú škálu organizácií vrátane univerzít, škôl, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, think tankov, výskumných organizácií a súkromných podnikov. Získajte viac informácií o rôznych príležitostiach pre organizácie

Ako sa zapojiť do programu?

V závislosti od časti programu, do ktorej sa chcete zapojiť, musíte vyplniť osobitný formulár žiadosti.

Zvyčajne pôjde o náš webový formulár. V tejto podrobnej príručke nájdete informácie o tom, ako ho vyplniť. 

V prípade decentralizovaných činností riadených národnými agentúrami žiadosť podajte prostredníctvom webovej stránky Formuláre Erasmus+.

V prípade centralizovaných činností riadených Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) sú informácie o formulároch žiadostí a výberovom postupe k dispozícii na webovom sídle EACEA.

Po podaní žiadosti

Ďalšie informácie o posudzovaní žiadostí nájdete v časti C sprievodcu programom Erasmus+ s názvom Informácie pre žiadateľov.

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

Applying with a project partner

The partner search on the EU's Funding and Tenders portal helps you search for potential partners for your proposal.

Search for a potential project proposal partner

After you have applied

See what happens