Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Dohody o mobilite a vzdelávaní

V týchto dokumentoch sa stanovujú rôzne kritériá, ktoré sa majú schváliť a dodržiavať medzi rôznymi stranami vykonávajúcimi programy Erasmus.

Dohoda o mobilite

Stanovuje program výučby/odbornej prípravy, ktorý má byť absolvovaný.

Vzory dohôd o mobilite

Dohoda o vzdelávaní

Zabezpečuje transparentnú a efektívnu prípravu výmeny študentov.

Usmernenia a vzory pre dohody o vzdelávaní

Medziinštitucionálna dohoda

Stanovuje rámcové podmienky pre mobilitu študentov a zamestnancov, ktorá sa uskutočňuje medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.

Podrobnosti o dohode a vzorové dokumenty