Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

2 Etapas: Atitikties programos kriterijams patikra

Rengdami projektą ir prieš pateikdami paraišką ES finansavimui gauti, dalyviai turi įsitikinti, kad projektas atitinka šiuos kriterijus: priimtinumo, tinkamumo, atmetimo, atrankos ir dotacijos skyrimo.

Priimtinumo kriterijai

Paraiškos turi būti išsiųstos ne vėliau nei iki kvietime teikti paraiškas nurodyto termino.

Paraiškos turi būti įskaitomos ir prieinamos.

Paraiškos turi būti išsamios, jose turi būti visos dalys ir privalomi priedai. Praėjus teikimo terminui galima taisyti tik korektūros klaidas valdymo institucijai paprašius tinkamai pagrįstais atvejais.

Kai veiksmus administruoja vykdomoji įstaiga, paraiškos turi būti pateiktos elektroniniu būdu per Finansavimo ir konkursų portalo elektroninę paraiškų teikimo sistemą: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Paraiškos (įskaitant priedus ir patvirtinamuosius dokumentus) turi būti pateiktos naudojant paraiškų teikimo sistemos formas.

Pasiūlymai turi būti išsamūs, juose turi būti pateikta visa prašoma informacija ir visi reikalaujami priedai bei patvirtinamieji dokumentai:

 • Paraiškos formos A dalyje pateikiama administracinė informacija apie dalyvius (būsimą koordinatorių, dotacijos gavėjus ir susijusius subjektus) ir projekto biudžeto suvestinė (pildoma tiesiogiai internetu).
 • Paraiškos formos B dalyje pateikiamas techninis projekto aprašymas (parsisiunčiama iš paraiškų teikimo sistemos portalo, užpildoma, tada surenkama ir vėl nusiunčiama).
 • C dalyje (pildoma tiesiogiai internetu, jei yra) pateikiami papildomi projekto duomenys.

Kvietimo teikti paraiškas dėl mažos vertės dotacijų (60 000 EUR ar mažiau) atveju paraiškų (B dalis) apimtis ribojama 40 puslapių; kvietimo teikti paraiškas dėl didelės vertės dotacijų (4 000 000 EUR) atveju – 120 puslapių, o kitų kvietimų atveju – 70 puslapių. Į papildomus puslapius vertintojai neatsižvelgs.

Kai veiksmus administruoja „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, paraiškas reikia pateikti elektroniniu būdu naudojant „Erasmus+“ interneto svetainėje ir „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų interneto svetainėse pateiktas formas.

Tinkamumo kriterijai

Tinkamumo kriterijai naudojami siekiant nustatyti, ar pareiškėjas turi teisę dalyvauti kvietime teikti paraiškas ir teikti pasiūlymą dėl veiksmo. Jie taikomi pareiškėjams ir projektams ar veiklai, kuriems vykdyti prašoma skirti dotaciją (pavyzdžiui, dalyvaujančiųjų organizacijų pobūdis ir (arba) skaičius, projekto ir (arba) veiklos rūšis, įgyvendinimo laikotarpis, dalyvių profilis ir (arba) skaičius).

Kad projektas būtų laikomas tinkamu, pareiškėjas ir projektas privalo atitikti visus su veiksmu, pagal kurį teikiamas pasiūlymas, susijusius tinkamumo kriterijus. Jeigu projektas paraiškos teikimo etape šių kriterijų neatitinka, jis atmetamas ir toliau nebevertinamas. Jeigu projekto įgyvendinimo arba baigiamosios ataskaitos teikimo etape paaiškėja, kad šie kriterijai netenkinami, veikla gali būti laikoma neatitinkančia reikalavimų ir gali būti pareikalauta grąžinti tokiam projektui suteiktą ES dotaciją.

Tinkamumo kriterijai, taikomi kiekvienam iš veiksmų, įgyvendinamų pagal šį programos „Erasmus+“ vadovą, aprašyti B dalyje.

Atmetimo kriterijai

Pareiškėjui neleidžiama dalyvauti kvietime teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ arba jis šalinamas iš skyrimo procedūros, jeigu jis yra atsidūręs vienoje ar daugiau iš toliau aprašytų situacijų, kaip nurodyta ES finansinio reglamento 136–141 straipsniuose:

 1. pareiškėjas yra bankrutavęs, jam taikoma nemokumo arba likvidavimo procedūra, jei jo turtą administruoja likvidatorius arba teismas, jei jis yra sudaręs susitarimą su kreditoriais, jei jo verslo veikla yra sustabdyta arba jei jis yra analogiškoje situacijoje, susidariusioje dėl panašios Sąjungos ar nacionalinėje teisėje numatytos procedūros;
 2. galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad pareiškėjas nevykdo pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal taikytiną teisę;
 3. galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad pareiškėjas yra kaltas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, padaryto pažeidžiant taikytinus įstatymus ar kitus teisės aktus, arba profesijos, kuriai asmuo arba subjektas atstovauja, etikos standartus, arba padaryto bet kokiais neteisėtais veiksmais, kurie daro poveikį jo profesiniam patikimumui, kai tokie veiksmai rodo blogus ketinimus ar didelį aplaidumą, įskaitant visų pirma bet kurį iš šių veiksmų:
  1. sukčiavimą arba aplaidumą teikiant informaciją, kurios reikalaujama siekiant patikrinti, ar nesama priežasčių uždrausti dalyvauti procedūroje arba ar yra atitinkami tinkamumo ar atrankos kriterijai, arba kurią reikia pateikti vykdant sutartį ar susitarimą;
  2. susitarimo su kitais asmenimis arba subjektais sudarymą siekiant iškraipyti konkurenciją;
  3. intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą;
  4. bandymą daryti įtaką atsakingo leidimus suteikiančio pareigūno sprendimų priėmimui vykstant skyrimo procedūrai;
  5. bandymą gauti konfidencialios informacijos, kuri sutarčių sudarymo metu jam suteiktų nepagrįstą pranašumą;
 4. galutiniu teismo sprendimu yra nustatyta, kad pareiškėjas yra kaltas dėl bet kurios iš šių veikų:
  1. sukčiavimo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/13711  3 straipsnio ir 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos2  1 straipsnio prasme;
  2. korupcijos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/1371 4 straipsnio 2 dalyje ar aktyvios korupcijos 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais3  3 straipsnio prasme, arba veiklos, nurodytos Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR4  2 straipsnio 1 dalyje, ar korupcijos, kaip apibrėžta kituose taikytinuose teisės aktuose;
  3. veiklos, susijusios su nusikalstama organizacija, kaip nurodyta Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR5  2 straipsnyje;
  4. pinigų plovimo arba teroristų finansavimo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/8496  1 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių prasme;
  5. teroristinių nusikaltimų arba su teroristine veikla susijusių nusikaltimų, arba dėl nusikalstamos veikos kurstymo, pagalbos tokiai veikai, bendrininkavimo ją vykdant arba kėsinimosi ją įvykdyti, kaip apibrėžta 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu 3, 14 straipsniuose ir III antraštinėje dalyje;
  6. vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos  2011/36/ES7  2 straipsnyje;
 5. pareiškėjas, vykdydamas iš biudžeto finansuojamą sutartį ar susitarimą, savo pagrindines pareigas atliko su reikšmingais trūkumais:
  1. dėl kurių įsipareigojimas buvo nutrauktas anksčiau laiko;
  2. dėl kurių buvo pareikalauta atlyginti nuostolius arba taikytos kitos sutartinės sankcijos; arba;
  3. jie buvo nustatyti leidimus suteikiančiam pareigūnui, OLAF arba Audito Rūmams atlikus patikrinimus ir auditą arba tyrimus;
 6. galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad pareiškėjas padarė pažeidimą Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/958  1 straipsnio 2 dalies prasme;
 7. galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad pareiškėjas įsteigė kitai jurisdikcijai priklausantį subjektą, ketindamas išvengti mokestinių, socialinių arba bet kokių kitų teisinių pareigų pagal jo registruotos buveinės, centrinės administracijos ar pagrindinės verslo vietos jurisdikciją;
 8. galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad subjektas buvo įsteigtas turint g punkte nurodytą ketinimą;
 9. jeigu galutinio teismo sprendimo arba, jei taikytina, administracinio sprendimo nėra, pareiškėjas yra vienoje iš c, d, f, g ir h punktuose nurodytų situacijų, visų pirma pagal:
  1. faktus, nustatytus EPPO, tų valstybių narių, kurios pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 dalyvauja tvirtesniame bendradarbiavime, atžvilgiu, Audito Rūmų ir OLAF atliktų auditų ar tyrimų arba vidaus audito metu, arba leidimus suteikiančio pareigūno atsakomybe atlikto bet kurio kito patikrinimo, audito ar kontrolės metu;
  2. negalutinius administracinius sprendimus, kurie gali apimti drausmines priemones, kurių ėmėsi kompetentinga priežiūros įstaiga, atsakinga už profesinės etikos standartų taikymo tikrinimą;
  3. asmenų ir subjektų, naudojančių Sąjungos lėšas pagal 62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktą, sprendimuose nurodytus faktus;
  4. subjektų, naudojančių Sąjungos lėšas pagal ES finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktą, laikantis ES finansinio reglamento 142 straipsnio 2 dalies d punkto pateiktą informaciją;
  5. Komisijos sprendimus, susijusius su Sąjungos konkurencijos teisės pažeidimu, arba nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimus, susijusius su Sąjungos ar nacionalinės konkurencijos teisės pažeidimu;
  6. vienu ar kitu būdu yra sužinojęs, kad Europos kovos sukčiavimu tarnyba (OLAF) atlieka su juo susijusį tyrimą, pavyzdžiui, dėl to, kad OLAF suteikė jam galimybę pateikti pastabas dėl su juo susijusių faktų, dėl to, kad tyrimo metu OLAF atliko jo patikras vietoje, arba dėl to, kad jam buvo pranešta apie su juo susijusio OLAF tyrimo pradžią, pabaigą ar kitas aplinkybes;
 10. jeigu 135 straipsnio 2 dalyje nurodytas pareiškėjas yra:
  1. fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra 135 straipsnio 2 dalyje nurodyto pareiškėjo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba kuris turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to pareiškėjo atžvilgiu, yra patekęs į vieną ar daugiau iš pirmiau c–h punktuose nurodytų situacijų;
  2. fizinis arba juridinis asmuo, kuris prisiima neribotą atsakomybę už 135 straipsnio 2 dalyje nurodyto pareiškėjo skolas, yra patekęs į vieną ar daugiau iš pirmiau a arba b punktuose nurodytų situacijų;
  3. fizinis asmuo, kuris yra labai svarbus skyrimui arba teisinio įsipareigojimo vykdymui, yra patekęs į vieną ar daugiau iš pirmiau c–h punktuose nurodytų situacijų.

Jeigu pareiškėjas yra patekęs į kurią nors iš nurodytų draudimo dalyvauti procedūroje situacijų, jis turi nurodyti, kokių priemonių ėmėsi, kad ištaisytų šią padėtį, tokiu būdu įrodydamas savo patikimumą. Tai gali būti, pavyzdžiui, techninės, organizacinės ir su darbuotojais susijusios priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią problemų pasikartojimui, atlyginti žalą arba sumokėti baudas. Šis reikalavimas netaikomas šio skirsnio d punkte nurodytoms situacijoms.

Jeigu c–h punktuose nurodytais atvejais galutinio teismo sprendimo ir (arba) (jeigu taikytina) galutinio administracinio sprendimo nėra, nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga gali laikinai pašalinti pareiškėją iš kvietimo teikti paraiškas procedūros.

Jeigu veiksmą įgyvendina pareiškėjas, kuris turi susijusių subjektų, jis turi atitikti tuos pačius šalinimo kriterijus, kaip ir pagrindinis pareiškėjas.

Pareiškėjas gali būti pašalintas iš procedūros, jeigu įrodoma, kad siekiant dalyvauti procedūroje pateiktos melagingos deklaracijos ar informacija.

Nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga c–h punktuose nurodytais atvejais savo interneto svetainėje gali skelbti šią informaciją apie draudimą dalyvauti procedūroje ir, jei taikytina, finansines baudas:

 1. atitinkamo pareiškėjo pavadinimą;
 2. situaciją, dėl kurios buvo uždrausta dalyvauti procedūroje;
 3. draudimo dalyvauti procedūroje trukmę ir (arba) finansinės baudos sumą.

Šie atmetimo kriterijai pareiškėjams taikomi pagal visus programos „Erasmus+“ veiksmus. Kad patvirtintų, jog nėra patekę į jokią iš minėtų situacijų, ES dotacijos paraiškos teikėjai turi pateikti sąžiningumo deklaraciją. Ši sąžiningumo deklaracija pateikiama specialiame paraiškos formos skyriuje arba priede.

Jeigu pasiūlymai pateikti konsorciumo vardu, minėti atmetimo kriterijai taikomi visiems projekto dalyviams.

Pagal Finansinio reglamento 135 straipsnio 4 dalį ir 138 straipsnį ES lėšų gavėjui, su kuriuo sudaryta sutartis arba susitarimas, ir jei nustatytas didelis trūkumas vykdant pagrindinius įsipareigojimus įgyvendinant teisinį įsipareigojimą, gali būti skiriamos finansinės baudos.

Taip pat pažymėtina, kad, Komisijos nuomone, įgyvendinant šiame Programos vadove nurodytus veiksmus galima laikyti, kad toliau nurodyti subjektai yra patekę arba gali patekti į interesų konflikto situaciją, todėl negali arba negalėtų dalyvauti:

 • nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už nacionalinių agentūrų ir programos „Erasmus+“ įgyvendinimo savo šalyje priežiūrą, negali teikti paraiškos ir negali jokioje šalyje dalyvauti jokiame nacionalinių agentūrų valdomame veiksme, tačiau gali teikti paraišką dalyvauti (kaip pareiškėjai arba partneriai) veiksmuose, kuriuos valdo vykdomoji įstaiga arba Švietimo ir kultūros GD, išskyrus atvejus, kai tokia galimybė įgyvendinant atitinkamą veiksmą yra aiškiai neįtraukta (kaip nurodyta šio vadovo B dalyje);
 • nacionalinės agentūros (kai tai yra vienintelė jų kaip teisės subjekto veikla) arba teisės subjektų padaliniai, vykdantys nacionalinės agentūros funkcijas ir nacionalinės agentūros kompetencijai nepriklausančią veiklą, negali teikti paraiškos ar dalyvauti jokiame pagal šį vadovą įgyvendinamame veiksme;
 • programoje „Erasmus+“ arba bet kurioje programai „Erasmus+“ įgyvendinti patvirtintoje metinėje Komisijos darbo programoje nurodytos arba paskirtos struktūros ir tinklai, kuriems skiriamas Komisijos finansinis įnašas programai „Erasmus+“ įgyvendinti ir kurie priklauso tai pačiai teisės subjekto struktūrai kaip nacionalinė agentūra, negali teikti paraiškos ir jokioje šalyje dalyvauti jokiame „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų valdomame veiksme, tačiau gali teikti paraišką dalyvauti (kaip pareiškėjai arba partneriai) veiksmuose, kuriuos valdo vykdomoji įstaiga arba Švietimo ir kultūros GD, išskyrus atvejus, kai tokia galimybė įgyvendinant atitinkamą veiksmą yra aiškiai neįtraukta (kaip nurodyta šio vadovo B dalyje); prieš skiriant dotaciją ar sudarant sutartį jie turėtų gebėti įrodyti, kad nėra patekę į interesų konfliktą, nes imasi atsargumo priemonių, arba jų vidaus struktūroje interesai yra aiškiai atskiriami. Be to, turi būti nustatytos kiekvieno veiksmo ar veiklos, kuriai skiriamos ES lėšos, išlaidos ir įplaukos. Sprendimą, kuriuo pripažįstama, kad yra gautas pakankamas patikinimas, jog šios struktūros ir tinklai nėra patekę į faktinį interesų konfliktą, savo atsakomybe (įskaitant finansinę) priima vykdomoji įstaiga arba Švietimo ir kultūros GD, kuriam tos struktūros ar tinklai teikia paraišką;
 • teisės subjektai, kurių struktūroje veikia „Erasmus+“ nacionalinės agentūros ir kurie vykdo kitą su programa „Erasmus+“ susijusią arba nesusijusią veiklą, taip pat su šiais juridiniais subjektais susiję subjektai negali teikti paraiškos ir jokioje šalyje dalyvauti jokiame nacionalinių agentūrų valdomame veiksme, tačiau gali teikti paraišką dalyvauti veiksmuose, kuriuos valdo vykdomoji įstaiga arba Švietimo ir kultūros GD, išskyrus atvejus, kai tokia galimybė įgyvendinant atitinkamą veiksmą yra aiškiai neįtraukta (kaip nurodyta šio vadovo B dalyje). Tačiau prieš skiriant dotaciją ar sudarant su jais sutartį jie turi įrodyti, kad nėra patekę į interesų konfliktą, nes imasi atsargumo priemonių, arba jų vidaus struktūroje interesai yra aiškiai atskiriami (pavyzdžiui, yra bent atskiriamos sąskaitos, atskaitomybė ir sprendimų priėmimo procesai, taikomos priemonės, kuriomis užkertama prieiga prie konfidencialios informacijos). Be to, turi būti nustatytos kiekvieno veiksmo ar veiklos, kuriai skiriamos ES lėšos, išlaidos ir įplaukos. Sprendimą, kuriuo pripažįstama, jog yra gautas pakankamas patikinimas, kad šie subjektai nėra patekę į faktinį interesų konfliktą, savo atsakomybe (įskaitant finansinę) priima institucija, kuriai tie subjektai teikia paraišką.

Atrankos kriterijai

Taikydama atrankos kriterijus, nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga įvertina pareiškėjo finansinį ir veiklos pajėgumą įgyvendinti siūlomą projektą.

Finansinis pajėgumas

Finansinis pajėgumas reiškia, kad pareiškėjas turi stabilius ir pakankamus finansavimo šaltinius, kad galėtų nuolat vykdyti veiklą visą projekto įgyvendinimo laikotarpį arba visus metus, kuriems skiriama dotacija, ir prisidėti prie tos veiklos finansavimo.

Paprastai tikrinamas visų koordinatorių (įskaitant vienintelius projekto dotacijos gavėjus) finansinis pajėgumas, išskyrus:

 • viešąsias įstaigas, įskaitant valstybių narių organizacijas9 ;
 • švietimo ir mokymo, jaunimo ir sporto sričių viešuosius teisės subjektus ir institucijas bei organizacijas, kurie per pastaruosius dvejus metus daugiau kaip 50 proc. savo metinių pajamų gavo iš viešųjų šaltinių10 ;
 • tarptautines organizacijas;
 • jeigu projektui prašoma dotacijos suma neviršija 60 000 EUR.

Prireikus, taip pat atliekama susijusių subjektų finansinio pajėgumo patikra.

Jeigu paraiškas dėl ES dotacijos teikia kiti subjektai nei pirmiau nurodytieji ir prašoma ES dotacija neviršija 60 000 EUR, pareiškėjai turi pateikti sąžiningumo deklaraciją, kurioje patvirtina esantys finansiškai pajėgūs įgyvendinti projektą Ši sąžiningumo deklaracija pateikiama specialiame paraiškos formos skyriuje.

Jeigu paraiškas dėl ES dotacijos teikia kiti subjektai nei pirmiau nurodytieji ir prašoma dotacija viršija 60 000 EUR, be sąžiningumo deklaracijos, pareiškėjas per „Funding and tender opportunities“ portalą ( Participant Register – „Financial capacity” skirtukas) organizacijų registracijos sistemą (Organisation Registration System) turi pateikti tokius dokumentus:

 • pareiškėjo pelno ir nuostolio ataskaitą;
 • balansą;
 • prireikus – kitus dokumentus.

Kai veiksmus valdo vykdomoji įstaiga, daugiau informacijos žr. „Teisės subjektų patvirtinimo, JSPA paskyrimo ir finansinio pajėgumo vertinimo taisyklės“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_lt.pdf

Jeigu projekto paraiška teikiama dėl didesnės kaip 750 000 EUR dotacijos, be minėtų dokumentų, gali būti pareikalauta pateikti patvirtinto išorės auditoriaus parengtą audito ataskaitą. Toje ataskaitoje turi būti patvirtintos paskutinių finansinių metų sąskaitos.

Jeigu subjektai negali pateikti minėtų dokumentų, nes yra naujai susikūrę, šie dokumentai gali būti pakeisti preliminariais finansiniais duomenimis ir (arba) finansine deklaracija arba draudimo deklaracija, kurioje nurodoma pareiškėjo finansinė rizika.

Koordinatorius turi įkelti šiuos dokumentus į portalą „Funding and Tender Opportunities Portal“ ( Participant Register – „Financial capacity” skirtukas) ir (arba) organizacijų registracijos sistemą (Organisation Registration System) tik tada, kai ES centrinės patvirtinimo tarnybos per dalyvių registrą arba atitinkama nacionalinė agentūra kreipiasi į pareiškėją, prašydamos pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus. Jeigu veiksmai yra tiesiogiai valdomi vykdomosios įstaigos, šis prašymas bus siunčiamas atitinkamoje sistemoje esančia pranešimų sistema.

Jeigu pasiūlymai teikiami partnerių konsorciumo vardu, nacionalinei agentūrai ar vykdomajai įstaigai suabejojus dėl finansinių konsorciumo pajėgumų turėtų būti atliktas rizikos vertinimas, pagal kurį visų konsorciumo dalyvaujančiųjų organizacijų gali būti paprašyta pateikti tuos pačius pirmiau minėtus dokumentus. Tai taikoma neatsižvelgiant į dotacijos sumą.

Jeigu, išnagrinėjusi šiuos dokumentus, nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga mano, kad finansinis pajėgumas menkas, ji gali:

 • paprašyti papildomos informacijos;
 • prašyti taikyti griežtesnį finansinės atsakomybės, t. y. visų dotacijos gavėjų solidariosios atsakomybės arba susijusių subjektų solidariosios atsakomybės, režimą;
 • nuspręsti skirti dalimis išmokamą išankstinį finansavimą;
 • nuspręsti teikti (vieną ar daugiau) išankstinį finansavimą pagal banko garantiją arba
 • nuspręsti neskirti išankstinio finansavimo.

Jeigu laikoma, kad finansiniai pajėgumai nepakankami, atitinkamas pasiūlymas atmetamas.

Veiklos pajėgumas

Veiklos pajėgumas reiškia, kad pareiškėjas turi būtiną profesinę kompetenciją ir kvalifikaciją įgyvendinti siūlomą projektą. Pareiškėjai turi turėti profesinę kompetenciją ir kvalifikaciją, kurių reikia siūlomam projektui įgyvendinti, pvz., pakankamai išteklių, t. y. kvalifikuoto personalo, konkrečios kvalifikacijos, profesinės patirties ir rekomendacijų atitinkamoje srityje, medžiagų ir įrangos. Veiklos pajėgumų vertinimas taip pat gali apimti visą partnerystę, nes įgyvendinimo kokybė priklausys nuo visų organizacijų partnerių pajėgumų. Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas, remdamasis rizikos vertinimu, gali atleisti nuo pareigos tikrinti viešųjų įstaigų, valstybių narių organizacijų ar tarptautinių organizacijų veiklos pajėgumą.

Kai paraiškas teikia nacionalinės agentūros

Pareiškėjai turi pateikti sąžiningumo deklaraciją, kurioje patvirtina esantys pajėgūs įgyvendinti projektą. Be to, jei to reikalaujama paraiškos formoje ir jeigu dotacija viršija 60 000 EUR, pareiškėjai turi pateikti pagrindinių projekte dalyvaujančių asmenų gyvenimo aprašymus ar kitus patvirtinamuosius dokumentus jų atitinkamai profesinei patirčiai įrodyti, pavyzdžiui:

 • pagrindinės komandos aktualių publikacijų sąrašą;
 • išsamų ankstesnių projektų ir veiklos, susijusių su šia sritimi ar su šia specifine veikla, sąrašą. Iš nacionalinės agentūros taip pat galima paprašyti panašios informacijos apie organizacijas partneres.

Be to, paraišką dėl akreditacijos suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir jaunimo srityse teikiantys pareiškėjai turi turėti ne mažesnę kaip dvejų metų veiklos įgyvendinimo patirtį, kad atitiktų akreditacijai keliamus reikalavimus. Į patirtį, įgytą iki viešųjų subjektų (pvz., bendrojo ugdymo įstaigų arba švietimo centrų) susijungimo arba panašių struktūrinių pokyčių, bus atsižvelgta kaip į tinkamą.

Mobilumo konsorciumo koordinatoriams – jie turi turėti galimybę koordinuoti konsorciumą pagal siūlomą „Erasmus“ planą, konsorciumo tikslą, planuojamą užduočių paskirstymą ir „Erasmus“ kokybės standartus (pateiktus svetainėje „Europa“: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf).

Minėtos sąlygos bus tikrinamos remiantis paraiška (įskaitant informaciją apie pareiškėjo dalyvavimą 2014–2020 m. ir 2021–2027 m. programoje „Erasmus+“) ir organizacijų registracijos sistemoje pateiktais dokumentais. Pareiškėjai, kurie nepateikia paraiškos formoje prašomos informacijos, gali būti pašalinti iš procedūros.

Jeigu laikoma, kad veiklos pajėgumai yra nepakankami, atitinkamas pasiūlymas atmetamas.

Kai paraiškas teikia vykdomoji įstaiga

Veiklos pajėgumai bus vertinami kartu su dotacijos skyrimo kokybės kriterijumi, remiantis pareiškėjų ir jų projektų grupių kompetencija ir patirtimi, įskaitant veiklos išteklius (žmogiškuosius, techninius ir kt.).

Kai įvykdomi su veiklos pajėgumais susiję reikalavimai, nustatyti kvietimuose teikti paraiškas, laikoma, kad pareiškėjai turi pakankamų veiklos pajėgumų.Pareiškėjai turės įrodyti savo pajėgumus paraiškos formoje (B dalis) pateikdami šią informaciją:

 • bendrą darbuotojų, atsakingų už projekto valdymą ir įgyvendinimą, profilį (kvalifikaciją ir patirtį);
 • konsorciumo sudėties aprašymą;
 • per pastaruosius ketverius metus ES finansuotus projektus.

Nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga gali paprašyti papildomų patvirtinamųjų dokumentų, kad patikrintų paraiškoje pateiktą informaciją.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Pagal programos „Erasmus+“ pagrindinius veiksmus pateiktų projektų pasiūlymų kokybę nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga vertina remdamosi dotacijų skyrimo kriterijais.

Atsižvelgiant į turimą kvietimo teikti paraiškas biudžetą, bus svarstomas pasiūlymų, kurie pasiekia atitinkamų kriterijų ir bendrą kokybės ribą, finansavimas. Kitos paraiškos bus įtrauktos į rezervinį sąrašą arba paskelbtos atmestomis.

Dotacijų skyrimo kriterijai, taikomi kiekvienam iš veiksmų, įgyvendinamų pagal šį programos „Erasmus+“ vadovą, aprašyti B dalyje.

 • 1 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29). ↩ back
 • 2 OL C 316, 1995 11 27, p. 48. ↩ back
 • 3 OL C 195, 1997 06 25, p. 1. ↩ back
 • 4 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). ↩ back
 • 5 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42). ↩ back
 • 6 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73). ↩ back
 • 7 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15, p. 1). ↩ back
 • 8 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1). ↩ back
 • 9 Įskaitant bendrojo ugdymo įstaigas, aukštojo mokslo ir studijų institucijas ir švietimo, mokymo, jaunimo ar sporto srityse veikiančias organizacijas, kurios pastaruosius dvejus metus daugiau kaip 50 proc. metinių pajamų gavo iš valstybės; jos bus laikomos turinčiomis būtinus finansinius, profesinius ir administracinius pajėgumus Programos veiklai vykdyti. ↩ back
 • 10 „Erasmus“ reglamento 21 straipsnio 3 dalis; nacionalinės, Europos ar kitos projektų dotacijos nelaikomos viešosiomis lėšomis finansinio pajėgumo patikrinimo tikslais. ↩ back