Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Partnerstvá pre spoluprácu

Vymedzenie partnerstiev pre spoluprácu

Touto akciou sa umožňuje účastníckym organizáciám získať skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou a posilniť kapacity, ale aj vytvoriť vysokokvalitné inovačné výstupy. V závislosti napr. od cieľov projektu, zapojených účastníckych organizácií alebo očakávaného vplyvu môžu mať partnerstvá pre spoluprácu rozličnú veľkosť a rozsah pôsobenia a zodpovedajúcim spôsobom si môžu prispôsobiť svoje aktivity. Kvalitatívne posúdenie týchto projektov sa vykoná úmerne k cieľom spolupráce a charakteru zapojených organizácií.

Na základe tejto logiky môžu organizácie na účely vzájomnej spolupráce, učenia sa a rastu využiť dva druhy partnerstiev:

  • kooperačné partnerstvá,
  • malé partnerstvá.

Tieto druhy partnerstiev sa podrobne rozoberajú na ďalších stranách. Na základe informácií uvedených v týchto dvoch oddieloch si môžete vybrať typ partnerstva, ktorý najlepšie vyhovuje profilu a štruktúre vašej organizácie a myšlienkam vášho projektu.

Typické aktivity realizované partnerstvami pre spoluprácu

Počas životného cyklu projektu môžu organizácie väčšinou realizovať širokú škálu aktivít. Organizácie si môžu flexibilne vybrať najlepšiu kombináciu tradičných aj kreatívnejších a inovačných aktivít, ktorou sa prispieva k dosahovaniu cieľov projektu z hľadiska jeho rozsahu a úmerne ku kapacitám partnerstva. Napríklad:

  • Riadenie projektov: aktivity potrebné na zabezpečenie primeraného plánovania projektov, ich realizácie a uskutočňovania nadväzujúcich opatrení, ako aj bezproblémovej a efektívnej spolupráce medzi partnermi projektu. V tejto fáze aktivity väčšinou obsahujú organizačné a administratívne úlohy, virtuálne stretnutia partnerov, prípravu komunikačných materiálov, prípravu a nadväzujúce opatrenia v súvislosti s účastníkmi aktivít atď.,
  • Implementačné aktivity: môžu obsahovať podujatia zamerané na vytváranie sietí, stretnutia, pracovné semináre na výmenu postupov a vypracúvanie výsledkov. Tieto aktivity môžu obsahovať aj účasť zamestnancov a učiacich sa (za predpokladu, že sa ich účasťou prispieva k dosahovaniu cieľov projektu),
  • Aktivity na šírenie a propagáciu výsledkov: organizácia konferencií, stretnutí, podujatí zameraných na výmenu, vysvetľovanie a propagáciu výsledkov projektu, ktoré môžu mať podobu hmatateľných výsledkov, záverov, osvedčených postupov atď.

Príspevok tejto akcie k dosahovaniu politických priorít

Európska komisia každoročne stanovuje spoločné priority a ciele, ktoré je potrebné presadzovať na úrovni programu Erasmus+ v rôznych oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Preto sa partnerstvá pre spoluprácu okrem rozvoja kapacít organizácií zapojených do projektu zameriavajú aj na to, aby svojimi výsledkami prispievali k plneniu priorít.

Projekty preto musia byť orientované na plnenie jednej alebo viacerých z týchto priorít, ktoré sa vyberú už vo fáze podania žiadosti. Pri tvorbe návrhov projektu sa odporúča vychádzať z dosiahnutých výsledkov projektov financovaných v minulosti, ktoré sa zaoberali podobnými prioritami, zabezpečiť konzistentnosť s nimi, ale vyhnúť sa zdvojeniam, ako aj progresívne vychádzať z existujúcich výsledkov a prispievať k spoločnému rozvoju v rôznych oblastiach. Užitočné informácie o financovaných projektoch sa nachádzajú na platforme pre výsledky projektov Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_sk.

Okrem toho s cieľom lepšie prepojiť európske priority s osobitnými potrebami na národnej úrovni majú národné agentúry programu Erasmus+ možnosť identifikovať jednu alebo viaceré európske priority ako osobitne významné pre svoj národný kontext, čo môže organizácie motivovať, aby sa v danom roku zameriavali na dosahovanie výsledkov v týchto vybratých oblastiach.

V roku 2024 sa musia partnerstvá pre spoluprácu zaoberať jednou alebo viacerými z týchto prioritných oblastí:

Priority týkajúce sa všetkých sektorov Programu Erasmus+

Inklúzia a rozmanitosť vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu: v rámci programu sa podporia projekty, ktoré propagujú sociálnu inklúziu a sú zamerané na zlepšenie dosahu na ľudí s nedostatkom príležitostí vrátane osôb so zdravotným postihnutím a osôb s migrantským pôvodom, ako aj ľudí žijúcich vo vidieckych a vzdialených regiónoch, ako sú najvzdialenejšie regióny, ľudí čeliacich rodovej nerovnosti, sociálno-ekonomickým ťažkostiam alebo inému možnému zdroju diskriminácie na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Tieto projekty pomôžu riešiť prekážky, ktorým čelia tieto skupiny pri prístupe k príležitostiam, ktoré program ponúka, a zároveň prispejú k vytváraniu inkluzívnych prostredí podporujúcich spravodlivosť a rovnosť a citlivých na potreby širšej komunity. V rámci tejto priority sa z programu podporia projekty, ktoré podporujú vzdelávacie aktivity a uľahčujú integráciu ľudí unikajúcich pred vojnou na Ukrajine do nových vzdelávacích prostredí.

Životné prostredie a boj proti zmene klímy: cieľom programu je podporovať vo všetkých sektoroch zvyšovanie povedomia o zelenej transformácii, problémoch v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Uprednostnia sa projekty zamerané na rozvoj kompetencií v rôznych sektoroch významných z hľadiska udržateľnosti, rozvoj stratégií a metodík zameraných na zručnosti spojené s ekologickými odvetviami, ako aj učebných plánov zameraných na budúcnosť, ktoré lepšie spĺňajú potreby jednotlivcov. Programom sa bude takisto podporovať testovanie inovačných postupov s cieľom pripraviť učiacich sa, zamestnancov a pracovníkov s mládežou, aby sa stali skutočnými sprostredkovateľmi zmeny (napr. s cieľom šetriť zdroje, znižovať spotrebu energie a produkciu odpadu, kompenzovať emisie v rámci uhlíkovej stopy, vyberať si udržateľné možnosti, pokiaľ ide o potraviny a mobilitu atď.). Uprednostnia sa aj projekty, ktoré prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy, aktivít pre mládež a športových aktivít umožňujú zmeny správania z hľadiska preferencií, spotrebiteľských návykov a životného štýlu jednotlivcov, v súlade s iniciatívou Nový európsky Bauhaus1 ; rozvíjajú kompetencie pedagógov a vedúcich pedagogických pracovníkov v oblasti udržateľnosti a podporujú plánované prístupy účastníckych organizácií so zreteľom na environmentálnu udržateľnosť.

Riešenie digitálnej transformácie prostredníctvom rozvoja digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity: v rámci programu sa podporia plány digitálnej transformácie inštitúcií primárneho vzdelávania, sekundárneho vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy (OVP), vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých. Uprednostnia sa projekty zamerané na zvýšenie kapacity a pripravenosti inštitúcií na riadenie účinného prechodu na digitálne vzdelávanie. V rámci programu sa podporí účelné využívanie digitálnych technológií v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na účely výučby, vzdelávania, hodnotenia a zapojenia. To zahŕňa rozvoj digitálnej pedagogiky a odborných znalostí pri používaní digitálnych nástrojov pre učiteľov vrátane dostupných a podporných technológií, ako aj vytvorenie a inovatívne využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu. Rovnako to zahŕňa rozvoj digitálnych zručností a kompetencií celej populácie prostredníctvom vhodných programov a iniciatív. Osobitná pozornosť sa bude venovať presadzovaniu rodovej rovnosti a riešeniu rozdielov v súvislosti s prístupom pre nedostatočne zastúpené skupiny a mierou, v akej tieto skupiny využívajú dané možnosti. Program okrem toho podporí využívanie európskych rámcov pre digitálne kompetencie pedagógov, občanov a organizácií.

Spoločné hodnoty, občianska angažovanosť a aktívne občianstvo: programom sa podporí aktívne občianstvo a etika v celoživotnom vzdelávaní, ako aj rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Uprednostnia sa aj projekty, ktoré ponúkajú príležitosti pre účasť ľudí na demokratickom živote, sociálnu a občiansku angažovanosť prostredníctvom aktivít v rámci formálneho alebo neformálneho vzdelávania, akými sú napríklad zvyšovanie povedomia o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024 a podpora účasti na nich. Dôraz sa bude klásť aj na zvyšovanie informovanosti o kontexte Európskej únie a na jeho pochopenie, najmä pokiaľ ide o spoločné hodnoty EÚ, zásady jednoty a rozmanitosti, ako aj ich kultúrnu identitu, kultúrne povedomie a spoločenské a historické dedičstvo.

Okrem uvedených všeobecných priorít sa v príslušných sektoroch budú presadzovať tieto konkrétne priority:

Priority pre konkrétne sektory

V sektore vysokoškolského vzdelávania:

Uprednostnia sa akcie, ktoré sú zásadné pre dosiahnutie cieľov európskeho vzdelávacieho priestoru. Cieľom je podporiť sektor vysokoškolského vzdelávania, aby sa stal ešte prepojenejším, inovatívnejším, inkluzívnejším a digitálnejším. Program bude na tento účel podporovať oveľa hlbšiu a užšiu medziodborovú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ako aj s ich okolitými inovačnými ekosystémami a posilnenie prepojenia medzi vzdelávaním, výskumom a inováciami. Dôraz sa bude klásť najmä na zvýšenie miery inklúzie, mobility, digitalizácie, celoživotného vzdelávania, lepšie zabezpečenie kvality a automatické uznávanie. Základným cieľom je zrýchliť transformáciu vysokoškolského vzdelávania v celej Európe tak, aby bolo prípravou budúcich generácií na spoločnú tvorbu vedomostí v záujme odolnej, inkluzívnej a udržateľnej spoločnosti.

Podpora prepojených systémov vysokoškolského vzdelávania: program má za cieľ posilniť strategickú a štruktúrovanú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom: a) podpory na rozvoj a testovanie rozličných typov modelov spolupráce vrátane virtuálnej a zmiešanej spolupráce a využívania rôznych digitálnych nástrojov a online platforiem; b) zvýšenia mobility zavedením automatického uznávania kvalifikácií a vzdelávacích výstupov a začlenením mobility do učebných plánov; c) podpory inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, aby mohli uplatňovať bolonské zásady vrátane presadzovania základných akademických hodnôt, ako aj štandardov a usmernení na zabezpečenie kvality, a nástroje v záujme posilnenia mobility pre všetkých; d) podpory inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v úzkej spolupráci so zástupcami členských štátov pri pilotnom zavádzaní inovatívnej spolupráce a akcií; e) podpory pri realizácii siete Erasmus bez papiera prostredníctvom zavedenia Európskeho študentského identifikátora a Európskej študentskej karty.

Stimulácia inovačných postupov vzdelávania a výučby: na riešenie spoločenských výziev a podporu inovácie a podnikavosti prostredníctvom podpory poskytovanej na: a) rozvoj vzdelávacích výstupov a učebných plánov zameraných na študentov, ktoré viac vyhovujú vzdelávacím potrebám študentov, znižujú nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, podporujú podnikavosť, pričom sú zároveň dôležité pre trh práce a širšiu spoločnosť, napríklad pozývaním zamestnancov z podnikov a sféry práce alebo spoluprácou na navrhovaní učebných plánov so subjektmi odvetvia vrátane MSP; b) rozvoj, testovanie a realizáciu flexibilných vzdelávacích dráh a návrhu modulárnych kurzov (popri zamestnaní, online alebo zmiešané) a vhodných foriem hodnotenia vrátane rozvoja hodnotenia online; c) podporu celoživotného rozmeru vysokoškolského vzdelávania, a to aj prostredníctvom preskúmania možností využívania, potvrdzovania a uznávania krátkodobých vzdelávacích kurzov, ktoré vedú k mikrocertifikátom; d) realizáciu medzidisciplinárnych prístupov a inovačnej pedagogiky, k čomu patria prevrátené vzdelávanie, kolaboratívne online medzinárodné učenie sa, učenie sa na základe výskumu a zmiešané intenzívne programy, ktoré podporujú nadobúdanie prenosných perspektívnych zručností a podnikavosť prostredníctvom prístupu založeného na výzvach.

Rozvoj prístupu STEAM vo vysokoškolskom vzdelávaní, najmä účasť žien v odboroch STEM: V rámci tejto priority sa podporuje rozvoj a realizácia vysokoškolských učebných plánov v odboroch STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) vhodných na daný účel podľa prístupu STEAM; podpora účasti žien na študijných odboroch STEM, a najmä v oblasti inžinierstva, IKT a pokročilých digitálnych zručností; vypracovanie usmernení a mentorských programov pre študentov, najmä pre dievčatá a ženy, aby sa mohli venovať študijným odborom STEM a IKT a vykonávať povolania v týchto odboroch; podpora postupov vzdelávania a odbornej prípravy zohľadňujúcich rodové hľadisko pri vzdelávaní v odboroch STEM; odstránenie rodových stereotypov v odboroch STEM.

Odmeňovanie excelentnosti vo vzdelávaní, pri výučbe a rozvoji zručností prostredníctvom a) rozvoja a uplatňovania stratégií a kultúry kvality na odmeňovanie a stimulovanie excelentnosti osemnásťročných vo výučbe vrátane online výučby, vyššej kvality štúdia a výučby študentov s nedostatkom príležitostí, vysokoškolského vzdelávania a výučby zameraných na študenta, ako aj prostredníctvom podpory flexibilných a atraktívnych akademických kariér, ocenenia výučby a aktivít v oblasti výskumu, podnikania, riadenia a vedenia; b) odbornej prípravy akademických pracovníkov v oblasti novej a inovačnej pedagogiky vrátane výučby online alebo v zmiešaných prostrediach, medzidisciplinárnych prístupov, nových učebných plánov, metód realizácie a posudzovania spájajúcich v relevantných prípadoch vzdelávanie s výskumom a inováciami; c) vypracovania nových postupov v koncepcii výučby na základe pedagogického výskumu a tvorivosti.

Podpora digitálnych a zelených spôsobilostí sektora vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom podpory a) digitálnej transformácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (vrátane interoperability) a digitalizácie mobility študentov spojenej s iniciatívou Európskej študentskej karty; b) rozvoja digitálnych zručností študentov a zamestnancov a c) databáz sledovania uplatnenia absolventov. V oblasti zelenej transformácie sa budú v rámci programu podporovať a) celoinštitucionálne prístupy; b) interdisciplinárne prístupy spojené so silným disciplinárnym zázemím a celoživotným vzdelávaním, a to aj prostredníctvom mikrocertifikátov; c) vypracovanie učebných plánov v súlade s požadovanými zelenými zručnosťami; d) podpora nadnárodných partnerstiev medzi študentmi, akademickými pracovníkmi, univerzitami, zamestnávateľmi, komunitami a inými zainteresovanými stranami v oblasti výziev spojených so zmenou klímy, ktorých cieľom je vytvoriť skutočné priekopnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v oblasti klímy.

Budovanie inkluzívnych systémov vysokoškolského vzdelávania: V rámci programu sa podporí rozvoj inkluzívnych prístupov pre aktivity v rámci mobility a spolupráce, akými sú a) podpora vzdelávania študentov a zamestnancov z radov utečencov a podpora inštitúcií a zamestnancov prijímajúcich krajín pri tomto úsilí; b) vyššie miery prístupu k štúdiu, účasti na ňom a jeho dokončenia v prípade ľudí s nedostatkom príležitostí vrátane nedostatočne zastúpených skupín, a to aj prostredníctvom vypracovania dobrovoľných kvantitatívnych cieľov; c) poskytovanie aktívnej podpory prichádzajúcim účastníkom mobility počas celého procesu hľadania ubytovania, a to aj prostredníctvom spolupráce s príslušnými zainteresovanými stranami na poskytovanie vhodného a cenovo dostupného bývania; d) podpora duševného zdravia študentov a akademických pracovníkov; e) podpora rozvoja rodovej rovnováhy v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania vo všetkých študijných odboroch a na vedúcich pozíciách; f) podpora rozvoja občianskej angažovanosti prostredníctvom presadzovania informálneho učenia sa a mimoškolských aktivít a uznávania dobrovoľnej práce a práce v komunite v rámci akademických výsledkov študentov.

Podpora inovačných a podnikateľských zručností študentov: V rámci programu sa budú podporovať inovácie a podnikavosť v oblasti vysokoškolského vzdelávania, a to napríklad aj prostredníctvom a) podpory zriaďovania a fungovania živých laboratórií a inkubátorov v rámci inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v úzkej spolupráci s podnikateľským sektorom a inými relevantnými aktérmi na účely podpory inovačného vzdelávania a výučby a pomoci podnikateľom z radov študentov pri realizácii podnikateľských nápadov; b) propagácie partnerstiev v oblasti vzdelávania a výučby s komerčnými a nekomerčnými organizáciami súkromného sektora, ktoré prinesú študentom skúsenosti s inováciami a podnikaním.

Podpora spolupráce inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s ich ukrajinskými partnermi v reakcii na vojnu na Ukrajine: Cieľom tejto akcie bude podpora Ukrajiny pri pretváraní a prestavbe svojho systému vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom spolupráce s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v Európe, okrem iného v oblasti kvality a relevantnosti výučby a učenia sa prístupných širokej škále študentov; podpora inovačných pedagogických prístupov; prístupov zameraných na študentov, na výzvy a interdisciplinárnych prístupov; digitálnych a podnikateľských zručností; realizácie celoživotného vzdelávania; systému kvalifikácií; účinných postupov riadenia; ochrany akademických hodnôt; spolupráce s inovačným ekosystémom; rozvoja a realizácie spoločných vzdelávacích aktivít a programov.

V sektore školského vzdelávania:

Riešenie znevýhodnenia vo vzdelávaní, predčasného ukončenia školskej dochádzky a nízkej úrovne spôsobilosti v základných zručnostiach: cieľom tejto priority je umožniť úspech všetkým učiacim sa, najmä učiacim sa s nedostatkom príležitostí. Priorita zahŕňa monitorovanie, včasné určenie ohrozených žiakov, preventívny prístup a prístup včasnej intervencie v prípade žiakov s ťažkosťami, presadzovanie prístupov, ktoré sú viac zamerané na žiaka, presadzovanie pohody a duševného zdravia žiakov a učiteľov, ako aj ochrana pred šikanovaním v škole. Na úrovni škôl sa v rámci tejto priority podporujú celostné prístupy k výučbe a vzdelávaniu a spolupráca všetkých aktérov v rámci školy, ako aj spolupráca s rodinami a inými externými zainteresovanými stranami. A napokon na strategickej úrovni sa pozornosť zameriava na zlepšovanie prechodu medzi jednotlivými stupňami vzdelávania, zlepšovanie hodnotenia a rozvoj odolných systémov zabezpečovania kvality,

Podporu učiteľov, vedúcich pracovníkov školy a ďalšie učiteľské povolania: touto prioritou sa podporujú odborníci z praxe v rámci učiteľského povolania (vrátane pedagógov učiteľov) vo všetkých fázach ich kariéry. Projekty v rámci tejto priority sa môžu zameriavať na zvýšenie počiatočného vzdelávania učiteľov, ako aj na ich kontinuálny profesijný rozvoj, najmä zlepšením politického rámca a konkrétnych príležitostí pre mobilitu učiteľov. Druhým ťažiskom tejto priority je zvýšenie príťažlivosti a odlišnosti učiteľského povolania a posilnenie výberu, náboru a hodnotenia v prípade učiteľských povolaní. A napokon v rámci projektov sa môže priamo podporiť aj rozvoj silnejšieho vedenia školy a inovačných metód výučby a hodnotenia,

Rozvoj kľúčových kompetencií: projekty v rámci tejto priority budú zamerané na podporu interdisciplinárnej spolupráce, používanie inovačných prístupov k vzdelávaniu, rozvoj tvorivosti, podporu učiteľov pri vyučovaní založenom na kompetenciách a rozvoj hodnotenia a potvrdzovania kľúčových kompetencií,

Podporu komplexného prístupu k výučbe a učeniu sa jazykov: táto priorita zahŕňa projekty, ktoré sú zamerané na podporu začlenenia jazykového rozmeru do všetkých učebných plánov a na zabezpečenie, že žiaci na konci povinnej školskej dochádzky dosiahnu dostatočnú úroveň jazykovej kompetencie. Súčasťou úsilia v rámci tejto priority je aj uplatňovanie používania nových technológií na učenie sa jazykov. Napokon sa v rámci tejto priority podporujú projekty, ktoré môžu pomôcť vytvoriť školy s jazykovým povedomím a ktoré stavajú na zvyšovaní jazykovej rozmanitosti na školách, napríklad prostredníctvom podnecovania skorého učenia sa cudzích jazykov a jazykového povedomia a rozvoja bilingválnych možností výučby (najmä v pohraničných regiónoch a oblastiach, ktorých obyvatelia používajú viac než jeden jazyk),

Podporu záujmu o vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku (STEM) a prístup STEAM a podporu záujmu dievčat o odbory STEM: v rámci tejto priority sa podporujú projekty propagujúce prístup STEM k vzdelávaniu prostredníctvom interdisciplinárnej výučby v kontexte kultúry, životného prostredia, hospodárstva, koncepcie a v iných kontextoch, a to najmä záujem dievčat o STEM. Súčasťou tejto priority je rozvoj a presadzovanie účinných a inovačných pedagogických metód a metód hodnotenia. V tejto súvislosti je mimoriadne hodnotné rozvíjanie partnerstiev medzi školami, podnikmi, inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, výskumnými inštitúciami a širšou spoločnosťou. Na strategickej úrovni táto priorita slúži na podporu rozvoja národných stratégií v oblasti STEM,

Rozvoj vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve: táto priorita je zameraná na podporu realizácie rámca kvality EÚ pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve pripojeného k odporúčaniu Rady z roku 2019 týkajúcemu sa vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve2 . Patria sem projekty poskytujúce podporu na počiatočný a kontinuálny profesijný rozvoj zamestnancov zapojených do organizácie, vedenia a poskytovania vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. V rámci priority sa navyše podporuje aj vytvorenie, testovanie a realizácia stratégií a postupov na podporu účasti všetkých detí na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve vrátane detí s nedostatkom príležitostí,

Uznávanie vzdelávacích výstupov účastníkov v rámci cezhraničnej vzdelávacej mobility: táto priorita má za cieľ pomôcť so zavedením odporúčania Rady o automatickom vzájomnom uznávaní do praxe. Podporuje sa ňou začlenenie cezhraničných výmen tried v školských programoch, budovanie kapacít škôl na prípravu študijných pobytov v zahraničí pre svojich žiakov a nadväzovanie dlhodobých partnerstiev medzi školami v rôznych krajinách. Na strategickej úrovni je táto priorita zameraná na väčšie zapojenie školských orgánov na všetkých úrovniach do úsilia o zabezpečenie uznávania a podporuje rozvoj a výmenu nástrojov a postupov na prípravu, monitorovanie a uznávanie pobytov v zahraničí.

Podpora inovátorov v školách: v súlade s oznámením Komisie o európskej stratégii pre univerzity3  sa táto priorita zameriava na zapojenie vedúcich osobností startupov tak, aby sa z nich stali ambasádori a mentori, ktorí budú inšpirovať mladých ľudí a rozvíjať nové nápady a riešenia.

Podpora reakcie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy na vojnu na Ukrajine: Touto prioritou sa podporujú projekty, ktorých cieľom je realizácia, zdieľanie a presadzovanie inkluzívnych pedagogických prístupov a postupov, ktoré sú založené na pracovnej praxi a zamerané na žiakov a zamestnancov utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Projekty v rámci tejto priority by mali vychádzať z vysokých štandardov kvality a bohatých skúseností s integráciou nových žiakov a študentov do prostredia vzdelávania a odbornej prípravy. Ich cieľom môže byť poskytovanie jazykovej podpory, uplatňovanie a rozširovanie výskumu, výmena informácií s ukrajinskými inštitúciami, skúmanie osvedčených postupov na podporu psychosociálnej pohody učiacich sa a zamestnancov utekajúcich pred vojnou atď.

V sektore odborného vzdelávania a prípravy (počiatočného aj ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy):

Prispôsobenie odborného vzdelávania a prípravy potrebám trhu práce: toto prispôsobenie zahŕňa podporu rozvoja programov odborného vzdelávania a prípravy, ktoré ponúkajú vyváženú kombináciu odborných zručností a vytvárajú príležitosti na učenie sa na pracovisku, ktoré sú dobre zosúladené so všetkými hospodárskymi cyklami, vyvíjajúcimi sa pracovnými miestami a pracovnými metódami a kľúčovými kompetenciami. Táto priorita podporuje aj rozvoj učebných plánov, ponuky programov a kvalifikácie v sektore odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sa pravidelne aktualizujú na základe informovanosti pre oblasť zručností. V rámci projektov sa poskytne podpora poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy na prispôsobenie ich ponuky odbornej prípravy meniacim sa potrebám zručností, zelenej a digitálnej transformácii a hospodárskym cyklom,

Zvýšenie flexibility príležitostí v odbornom vzdelávaní a príprave: prostredníctvom tejto priority sa poskytne podpora iniciatívam, v rámci ktorých sa rozvíjajú flexibilné programy odborného vzdelávania a prípravy zamerané na učiaceho sa a ktoré prispievajú k zmenšovaniu existujúcich rozdielov v prístupe k odbornej príprave dospelých v produktívnom veku, aby úspešne zvládli zmenu postavenia na trhu práce. Projekty v rámci tejto priority prispievajú aj k rozvoju programov ďalšej odbornej prípravy navrhnutých tak, aby ich bolo možné prispôsobiť trhu práce, ako aj programov, ktoré uľahčujú prenos, uznávanie a zhromažďovanie vzdelávacích výstupov vedúcich k národným kvalifikáciám,

Prínos k inováciám v sektore odborného vzdelávania a prípravy: v rámci tejto priority sa podporujú projekty, ktorých hlavným cieľom je podstatná zmena spôsobu realizácie odborného vzdelávania a prípravy zvýšením jeho relevantnosti z hľadiska súčasných a budúcich potrieb hospodárstva a spoločnosti. Tieto zmeny môžu mať organizačný charakter (plánovanie, financovanie, riadenie ľudských zdrojov, monitorovanie a komunikácia). Projekty môžu byť zamerané aj na riešenie procesov výučby a učenia sa, a to prostredníctvom rozvoja a realizácie nových a relevantnejších prístupov k výučbe a vzdelávaniu. Tieto zmeny sa môžu týkať ekosystému poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy a spôsobu, akým spolupracujú s partnermi, napríklad prostredníctvom šírenia technológií a aplikovaného výskumu, presadzovania a aktivít v oblasti vytvárania sietí a internacionalizácie. Môžu byť zamerané aj na rozvoj produktov a služieb odborného vzdelávania a prípravy (napr. rozvoj zručností, aplikovaný výskum a poradenstvo) a ich poskytovanie externým subjektom, ako sú študenti, podniky a vlády,

Zvýšenie príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy: uprednostnia sa projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy na rôznych úrovniach. Príkladom môžu byť projekty, ktoré sú zamerané na väčšiu priepustnosť medzi rozličnými úrovňami vzdelávania, ktoré podporujú otvorené a participatívne vzdelávacie prostredia, podporujú profesijný rozvoj učiteľov a školiteľov pôsobiacich v odbornom vzdelávaní a príprave alebo uľahčujú uznávanie vzdelávacích výstupov a využívanie portfólia Europass a ďalších digitálnych služieb. V rámci tejto priority sa poskytuje podpora aj na projekty, ktoré rozvíjajú dlhodobé partnerstvá na ustanovenie alebo posilnenie medzinárodných, vnútroštátnych, regionálnych alebo sektorových súťaží v zručnostiach. Vplyv týchto aktivít sa môže optimalizovať prostredníctvom úzkej spolupráce s podnikmi, poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy, obchodnými komorami a ďalšími zainteresovanými stranami v jednotlivých fázach projektového cyklu,

Zlepšenie zabezpečenia kvality v rámci odborného vzdelávania a prípravy: táto priorita je zameraná na hodnotenie a zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom vypracovania vnútroštátnych systémov zabezpečenia kvality, a to pre počiatočné aj ďalšie odborné vzdelávanie a prípravu, vo všetkých vzdelávacích prostrediach a všetkých formách vzdelávania, poskytovaného verejnými aj súkromnými poskytovateľmi. Patrí sem najmä vytvorenie a testovanie opatrení na sledovanie uplatnenia absolventov v súlade s odporúčaním Rady týkajúcim sa sledovania uplatnenia absolventov a odporúčaním týkajúcim sa európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET)4 , ako aj preskúmanie základných odborných profilov EÚ a mikrocertifikátov.

Vytvorenie a realizácia stratégií internacionalizácie poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy: táto priorita je zameraná na zavedenie podporných mechanizmov a zmluvných rámcov na presadzovanie kvalitnej mobility zamestnancov a učiacich sa v odbornom vzdelávaní a príprave. Medzi osobitne významné aspekty patrí automatické uznávanie kvalifikácií a vzdelávacích výstupov, ako aj vytvorenie podporných služieb pre študentov na účely mobility učiacich sa. Tieto služby môžu zahŕňať poskytovanie informácií na účely sociálnej integrácie učiacich sa v OVP v hostiteľskej krajine, na podporovanie, prípravu a uľahčovanie sociálnej integrácie, ako aj na zvyšovanie ich medzikultúrneho povedomia a posilnenie aktívneho občianstva.

Podpora reakcie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy na vojnu na Ukrajine: Touto prioritou sa podporujú projekty, ktorých cieľom je realizácia, zdieľanie a presadzovanie inkluzívnych pedagogických prístupov a vzdelávacích postupov vrátane učňovskej prípravy, ktoré sú založené na učení sa na pracovisku a zamerané na učiacich sa v OVP a zamestnancov utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Projekty v rámci tejto priority by mali vychádzať z vysokých štandardov kvality a značných skúseností s integráciou nových žiakov a študentov do prostredia vzdelávania a odbornej prípravy. Môžu byť zamerané na jazykovú prípravu, integráciu učiacich sa do OVP vrátane systémov učenia sa na pracovisku a učňovskej prípravy (s podporou ukrajinských učiteľov a školiteľov utekajúcich pred vojnou), postupy uznávania zručností a kvalifikácií uplatňované v spolupráci s ukrajinskými inštitúciami, postupy na podporu psychosociálnej pohody učiacich sa a zamestnancov utekajúcich pred vojnou atď.

V sektore vzdelávania dospelých:

Zvýšenie miery využívania a zlepšenie inkluzívnosti a dostupnosti vzdelávania dospelých: uprednostnia sa projekty, ktoré dospelým umožňujú účasť na odbornej príprave s cieľom riešenia nedostatku zručností a nedostatkov na trhu práce, ako aj podpory a uľahčenia účasti dospelých na vzdelávaní. Konkrétne projekty, ktoré vychádzajú z individuálnych vzdelávacích účtov a podporných rámcov (vrátane možností potvrdzovania zručností a príležitostí na poradenstvo, ako aj účinných motivačných stratégií),

Zlepšovanie dostupnosti vysokokvalitného flexibilného a uznaného vzdelania pre dospelých: v rámci tejto priority sa poskytuje podpora na vytvorenie a rozvoj flexibilných ponúk vzdelávania prispôsobených vzdelávacím potrebám dospelých, napríklad vytvorením príležitostí v rámci digitálneho a zmiešaného vzdelávania. Uprednostnia sa aj projekty zaoberajúce sa potvrdzovaním zručností osvedčených mikrocertifikátmi alebo získaných prostredníctvom informálneho učenia sa a neformálneho vzdelávania,

Podpora miestnych vzdelávacích centier a inovatívnych vzdelávacích priestorov: cieľom tejto priority je podpora miestnych vzdelávacích prostredí, podpora sociálnej inklúzie, občianskej angažovanosti a demokracie a prilákanie každého člena komunity na možnosti celoživotného a prierezového vzdelávania, a to aj prostredníctvom využívania digitálnych technológií a vrátane opatrení na oslovenie a zapojenie učiacich sa. Napríklad, projekty by mohli povzbudzovať miestne vzdelávacie centrá, knižnice, múzeá, väznice, občiansku spoločnosť a širšiu komunitu (MVO, miestne orgány, sektor zdravotníctva, kultúry atď.), aby spolupracovali na motivovaní dospelých všetkých vekových kategórií s cieľom umožniť im získať životné zručnosti a kľúčové kompetencie, ktoré potrebujú na to, aby sa vedeli vyrovnať s neistotou a boli schopní prispôsobiť sa zmenám,

Vytvorenie ciest zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie: cieľom tejto priority je podpora nových príležitostí v rámci vzdelávania dospelých, a to najmä pre dospelých s nízkou úrovňou zručností, vedomostí a kompetencií. Vytvorenie nových ciest zvyšovania úrovne zručností by vzdelávajúcim sa dospelým malo umožniť rozvinúť ich kľúčové kompetencie a postupovať smerom k vyššej kvalifikácii. Doplnková činnosť v rámci tejto priority zahŕňa vypracovanie usmernení ako služby, ktorou sa zabezpečí, že dospelí získajú prístup k relevantnému vzdelávaniu počas celého života, zlepšenie identifikácie a preverovania zručností, navrhovanie individuálne prispôsobených ponúk vzdelávania a vypracovanie účinných informačných, poradenských a motivačných stratégií,

Zlepšenie kompetencií pedagógov a ďalších zamestnancov v rámci vzdelávania dospelých: uprednostňujú sa najmä projekty, ktoré rozvíjajú kompetencie zamestnancov vedúce k celkovým zlepšeniam v súlade so zelenou a digitálnou transformáciou. Konkrétne sa uprednostnia projekty, ktorými sa podporujú pedagógovia vrátane tímov riadenia pri výučbe a presadzovaní udržateľnosti a rozvoji digitálnych kompetencií pedagógov, napr. prostredníctvom schémy Digitálna príležitosť, ako aj pri zlepšovaní metód a nástrojov výučby prostredníctvom účinného využívania inovačných riešení a digitálnych technológií. Uprednostnia sa projekty zamerané na rozvoj zručností na rozpoznávanie individuálnych vzdelávacích potrieb a reagovanie na ne, napr. navrhovanie prispôsobených ciest alebo plánov upravených podľa prostredia a zázemia učiacich sa, posúdenie predchádzajúcich vedomostí a zručností vzdelávajúcich sa dospelých, lepšie a inovačnejšie učebné metódy, ako aj posilnenie podpornej úlohy, ktorú plnia zamestnanci vzdelávania dospelých pri motivovaní vzdelávajúcich sa osôb, pri ich vedení a poskytovaní rád v náročných vzdelávacích situáciách,

Vytváranie a podpora príležitostí na vzdelávanie medzi všetkými občanmi a generáciami: uprednostňujú sa projekty, ktorými sa vytvára a podporuje medzigeneračné vzdelávanie vrátane vzdelávacích príležitostí a výmen skúseností medzi všetkými vekovými skupinami vrátane seniorov v záujme dosiahnutia lepšieho pochopenia Európskej únie a jej hodnôt a posilnenia európskej identity,

lepšie zabezpečenie kvality príležitostí na vzdelávanie dospelých: v rámci tejto priority sa podporuje rozvoj lepších mechanizmov zabezpečenia kvality pre politiky vzdelávania dospelých a jeho poskytovanie. To konkrétne zahŕňa prípravu a prenos metodík monitorovania na hodnotenie účinnosti poskytovania vzdelávania dospelých a na sledovanie pokroku vzdelávajúcich sa dospelých.

Podpora reakcie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy na vojnu na Ukrajine: Touto prioritou sa podporujú projekty, ktorých cieľom je realizácia, zdieľanie a presadzovanie inkluzívnych pedagogických prístupov a postupov, ktoré sú založené na pracovnej praxi a zamerané na vzdelávajúcich sa dospelých a zamestnancov utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Projekty v rámci tejto priority by mali vychádzať z vysokých štandardov kvality a značných skúseností s integráciou nových žiakov a študentov do prostredia vzdelávania a odbornej prípravy. Ich cieľom môže byť poskytovanie jazykovej podpory, uplatňovanie a rozširovanie výskumu, výmena informácií s ukrajinskými inštitúciami, skúmanie osvedčených postupov na podporu psychosociálnej pohody učiacich sa a zamestnancov utekajúcich pred vojnou atď.

V oblasti mládeže:

Uprednostnia sa akcie, ktoré prispievajú k hlavným oblastiam stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027: zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie. Osobitná pozornosť sa bude venovať posilneniu medzisektorovej spolupráce, ktorá umožňuje väčšie synergie v rámci rôznych oblastí akcií týkajúcich sa mladých ľudí, podpore participácie mládeže v rozličnom rozsahu a v rôznych formách a podpore aktívneho občianstva mladých ľudí, najmä tých, ktorým hrozí sociálne vylúčenie. Medzi osobitné priority v oblasti mládeže patrí:

Podpora aktívneho občianstva, zmyslu mladých ľudí pre iniciatívnosť a podnikavosť, a to aj v oblasti sociálneho podnikania: cieľom priority je podporiť rozvoj aktívneho občianstva medzi mladými ľuďmi, najmä prostredníctvom dobrovoľníctva a prejavov solidarity, a tým posilniť zmysel mladých ľudí pre iniciatívnosť, predovšetkým v sociálnej oblasti, a podporiť ich komunity. Projekty v rámci tejto priority by mohli podporovať aj podnikateľstvo, tvorivé vzdelávanie a sociálne podnikanie mladých ľudí. Kľúčové pre túto prioritu sú medzikultúrny dialóg, vedomosti, uznanie rozmanitosti a podpora tolerancie,

Zvýšenie kvality, inovácií a uznania práce s mládežou: táto priorita je zameraná na presadzovanie uznávania a potvrdzovania práce s mládežou a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa na všetkých úrovniach, ako aj na podporu kvalitného rozvoja a inovácií v oblasti práce s mládežou v súlade s prioritami zakotvenými v európskom programe práce s mládežou a v Bonnskej deklarácii z decembra 2020. Priorita zahŕňa budovanie kapacít pracovníkov s mládežou v rámci ich online a offline postupov, ako aj podporu tvorby a šírenia metód pri oslovovaní marginalizovaných mladých ľudí, prevencii rasizmu a neznášanlivosti medzi mládežou, a riziká, príležitosti a dôsledky digitalizácie,

Posilnenie zamestnateľnosti mladých ľudí: cieľom priority je posilniť kľúčové kompetencie a základné zručnosti mladých ľudí. Sektor mládeže zohráva významnú úlohu pri uľahčovaní prechodu mladých ľudí do dospelosti vrátane ich začlenenia do trhu práce. Ťažiskom tejto priority sú aktivity zamerané na inklúziu a zamestnateľnosť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (vrátane tzv. NEET, t. j. osôb, ktoré nie sú zamestnané ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy), a to s osobitným dôrazom na mladých ľudí s rizikom vylúčenia a mladých ľudí s migrantským pôvodom,

Posilnenie väzieb medzi politikami, výskumom a praxou: touto prioritou sa rieši potreba pevnejších väzieb medzi politikami, výskumom a praxou v oblasti mládeže s cieľom zabezpečiť lepšie poznatky o potrebách a uľahčiť tvorbu politík. Pre túto prioritu majú význam aktivity, ktoré podporujú lepšie poznatky o situácii mladých ľudí a politikách v oblasti mládeže v Európe a mimo nej.

Podpora reakcie na vojnu na Ukrajine, pokiaľ ide o oblasť mládeže: Touto prioritou sa podporujú projekty zamerané na realizáciu, zdieľanie a presadzovanie inkluzívnych prístupov a postupov zameraných na mladých ľudí a pracovníkov s mládežou utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, ako aj poskytovateľov práce s mládežou z prijímajúcich krajín, ktorí sa aktívne zapájajú do takýchto aktivít. Aktivity by mali byť v súlade so zásadami práce s mládežou vrátane neformálneho a medzikultúrneho vzdelávania a mali by prispievať k podpore a pochopeniu ľudských práv a demokracie a k zvýšeniu kapacity účastníckych organizácií. Môžu byť zamerané na poskytovanie jazykovej podpory, uplatňovanie a rozširovanie výskumu, posilňovanie synergií a komplementárnosti s organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže na Ukrajine, skúmanie osvedčených postupov na podporu psychosociálnej pohody mladých utečencov a pracovníkov s mládežou z Ukrajiny, ktorí utiekli pred vojnou, a podporu budovania kapacít organizácií práce s mládežou na Ukrajine a v prijímajúcich krajinách atď.

V oblasti športu:

Uprednostnia sa partnerstvá, ktoré prispievajú k plneniu hlavných politických dokumentov, ako je pracovný plán EÚ pre šport (2021 – 2024) alebo odporúčanie Rady týkajúce sa zdraviu prospešných pohybových aktivít. Medzi osobitné priority v oblasti športu patrí:

Podpora zdravého životného štýlu pre všetkých: projekty v rámci tejto priority budú zamerané najmä na: a) vykonávanie troch pilierov iniciatívy HealthyLifestyle4All; b) vykonávanie odporúčania Rady o zdraviu prospešných pohybových aktivitách a usmernenia EÚ o fyzickej aktivite; c) podporu vykonávania európskych týždňov športu; d) propagáciu športu a fyzickej aktivity ako prostriedku na zlepšenie zdravia; e) propagáciu všetkých aktivít na podporu športových a pohybových aktivít; f) propagáciu tradičného športu a hier,

Podpora integrity a hodnôt v športe: projekty v rámci tejto priority budú zamerané najmä na a) boj proti používaniu dopingu; b) boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov a korupcii v športe; c) zlepšenie dobrého riadenia v športe a d) propagáciu pozitívnych hodnôt športu,

Podpora vzdelávania v oblasti športu a prostredníctvom športu: projekty v rámci tejto priority budú zamerané najmä na a) podporu rozvoja zručností v športe; b) podporu dvojitej kariéry športovcov; c) presadzovanie kvality trénerstva a pracovníkov; d) používanie mobility ako nástroja na zvyšovanie kvalifikácií; e) podporu zamestnateľnosti prostredníctvom športu,

Podpora rovnosti a európskych hodnôt v športe a prostredníctvom športu: projekty v rámci tejto priority budú zamerané najmä na podporu a) rovnosti v športe vrátane rodovej rovnosti5 ; b) európskych hodnôt vrátane využívania športu ako prostriedku na zabezpečovanie mieru a inklúzie; c) hodnôt nediskriminácie na akomkoľvek základe, antirasizmu, otvorenosti a tolerancie voči druhým.