Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kľúčová Akcia 2: Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Táto kľúčová akcia podporuje:

 • partnerstvá pre spoluprácu vrátane kooperačných partnerstiev a malých partnerstiev,
 • partnerstvá pre excelentnosť vrátane centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave a akcie Erasmus Mundus,
 • partnerstvá pre inovácie vrátane aliancií a výhľadových projektov,
 • projekty budovania kapacít v sektore vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, ako aj v oblasti mládeže a športu,
 • európske neziskové športové podujatia.

Očakáva sa, že akcie podporené v rámci tejto kľúčovej akcie v podstatnej miere prispejú k plneniu priorít programu, že budú mať pozitívne a dlhotrvajúce účinky na účastnícke organizácie, na systémy politík, v rámci ktorých sa tieto akcie realizujú, ako aj na organizácie a osoby, ktoré sú priamo alebo nepriamo zapojené do organizovaných aktivít.

Očakáva sa, že táto kľúčová akcia bude viesť k vytvoreniu, prenosu a/alebo realizácii inovačných postupov na organizačnej, miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

V závislosti od oblasti riešenia a typu žiadateľa riadia tieto akcie buď národné agentúry, alebo Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Všetky informácie o tom, kto a kde môže podať žiadosť, sa uvádzajú v nasledujúcich oddieloch.

Z hľadiska účastníckych organizácií majú projekty podporované v rámci tejto kľúčovej akcie priniesť tieto výsledky:

 • inovačné prístupy k riešeniu cieľových skupín, napr. tým, že zabezpečia: atraktívnejšie programy vzdelávania a odbornej prípravy podľa individuálnych potrieb a očakávaní, využívanie participatívnych prístupov a digitálnych metodík, nové alebo vylepšené procesy uznávania a potvrdzovania kompetencií, väčšia účinnosť aktivít v prospech miestnych komunít, nové alebo vylepšené postupy na uspokojenie potrieb cieľových skupín s nedostatkom príležitostí a na riešenie rozdielov vo vzdelávacích výstupoch spojených s geografickými a sociálno-ekonomickými rozdielmi, nové prístupy k riešeniu sociálnej, etnickej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, nové prístupy s cieľom lepšie podporiť konkurencieschopnosť a zamestnanosť, najmä na regionálnej a miestnej úrovni, uznávanie vynikajúcej kvality pri učení sa alebo výučbe jazykov prostredníctvom Európskej značky pre jazyky,
 • modernejšie, dynamickejšie, angažovanejšie a profesionálnejšie prostredie vnútri organizácie: pripravenosť začleniť osvedčené postupy a nové metódy vrátane digitálnych spôsobilostí do každodenných aktivít, otvorenosť voči synergiám s organizáciami pôsobiacimi v rozličných oblastiach alebo v iných sociálno-ekonomických sektoroch, strategické plánovanie profesijného rozvoja zamestnancov v súlade s individuálnymi potrebami a organizačnými cieľmi,
 • lepšia schopnosť a vyššia profesionalita pre pôsobenie na úrovni EÚ/medzinárodnej úrovni: lepšie riadiace kompetencie a stratégie internacionalizácie, posilnená spolupráca s partnermi z iných krajín, iných sektorov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a/alebo z iných sociálno-ekonomických sektorov, vyššia úroveň pridelených finančných prostriedkov (okrem finančných prostriedkov EÚ) určených na organizovanie medzinárodných projektov alebo projektov EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, vyššia kvalita pri príprave, realizácii, monitorovaní a nadväzujúcich opatreniach projektov EÚ/medzinárodných projektov,
 • zvýšená úroveň vedomostí a povedomia v oblasti športu a pohybových aktivít,
 • zvýšená úroveň povedomia, pokiaľ ide o úlohu športu pri podpore sociálnej inklúzie, rovnakých príležitostí a zdravého životného štýlu.

Takisto je pravdepodobné, že projekty financované v rámci tejto kľúčovej akcie budú mať priaznivý vplyv na osoby priamo alebo nepriamo zapojené do aktivít, ako napr.:

 • väčší zmysel pre iniciatívu a podnikateľstvo,
 • lepšia znalosť cudzích jazykov,
 • vyššia úroveň digitálnych kompetencií,
 • hlbšie pochopenie a lepšia schopnosť reagovať na všetky druhy rozmanitosti, napr. sociálnu, etnickú, jazykovú, rodovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj najrôznejšie schopnosti,
 • lepšia úroveň zručností z hľadiska zamestnateľnosti a vytvárania nových podnikov (vrátane sociálneho podnikania),
 • aktívnejšia účasť v spoločnosti,
 • pozitívnejší prístup k európskemu projektu a k hodnotám EÚ,
 • lepšie pochopenie a uznávanie zručností a kvalifikácií v Európe aj mimo nej,
 • zlepšenie kompetencií účastníkov súvisiacich s ich profilmi povolaní (výučba, odborná príprava, práca s mládežou, športové trénerstvo atď.),
 • lepšie pochopenie postupov, politík a systémov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v jednotlivých krajinách,
 • lepšie pochopenie vzájomných prepojení medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, odbornou prípravou, inými formami vzdelávania a trhom práce,
 • viac možností profesijného rozvoja,
 • väčšia motivácia a spokojnosť v každodennej práci,
 • vyššia miera zapájania sa do športových a pohybových aktivít.

Na systémovej úrovni sa očakáva, že odštartujú modernizáciu a posilnia reakciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj politík v oblasti mládeže na hlavné výzvy dnešného sveta: environmentálnu udržateľnosť, digitálnu transformáciu, zamestnanosť, hospodársku stabilitu a rast, ale aj potrebu podporovať sociálne, občianske a medzikultúrne kompetencie, medzikultúrny dialóg, demokratické hodnoty a základné práva, sociálnu inklúziu, duševné zdravie a pohodu, nediskrimináciu a aktívne občianstvo, kritické myslenie a mediálnu gramotnosť.

Preto sa očakáva, že táto kľúčová akcia bude mať takýto vplyv:

 • vyššia kvalita vzdelávania a odbornej prípravy, práce s mládežou a športovania v Európe aj mimo nej: spojenie vyšších úrovní excelentnosti a atraktívnosti s viacerými príležitosťami pre všetkých,
 • systémy vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré sú lepšie prispôsobené potrebám a príležitostiam na trhu práce, a užšie prepojenie na obchodnú sféru a komunitu,
 • lepšie poskytovanie a posudzovanie základných a prierezových zručností, najmä: podnikavosti, sociálnych, občianskych, medzikultúrnych a jazykových kompetencií, kritického myslenia, digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti,
 • väčšie synergie a prepojenia a lepší prechod medzi rozličnými oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej úrovni, pričom sa budú lepšie využívať európske referenčné nástroje na uznávanie, potvrdzovanie a transparentnosť kompetencií a kvalifikácií,
 • lepšie využívanie vzdelávacích výstupov pri opise a vymedzovaní kvalifikácií, čiastočných kvalifikácií a učebných plánov v záujme podpory výučby a učenia sa, ako aj hodnotenia,
 • lepšia informovanosť a otvorenosť sociálnej rozmanitosti a lepšia inkluzívnosť a prístupnosť systémov vzdelávania a príležitostí na vzdelávanie,
 • nová a lepšia medziregionálna a nadnárodná spolupráca subjektov verejného sektora v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
 • strategickejšie a integrovanejšie využívanie informačných a komunikačných technológií a otvorených vzdelávacích zdrojov v systémoch vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
 • väčšia motivácia učiť sa jazyky prostredníctvom inovačných metód výučby alebo lepších prepojení na praktické využitie jazykových zručností požadovaných na trhu práce,
 • posilnenie vzájomného pôsobenia medzi praxou, výskumom a politikami,
 • vyššia miera zapájania sa do športových a pohybových aktivít ako prostriedok na zlepšenie zdravia a pohody,
 • zvýšená úroveň vedomostí týkajúcich sa riešenia cezhraničných hrozieb v oblasti integrity športu, napr. doping, ovplyvňovanie výsledkov zápasov a násilie, ako aj všetky druhy neznášanlivosti a diskriminácie, lepšia podpora dobrého riadenia v športe a možností duálnej kariéry športovcov,
 • väčšie uznávanie dobrovoľnej činnosti v športe,
 • vyššia mobilita dobrovoľníkov, trénerov, manažérov a zamestnancov neziskových športových organizácií,
 • vyššia miera sociálnej inklúzie a rovnakých príležitostí v športe.