Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Časť B - Informácie o akciách, na ktoré sa vzťahuje tento sprievodca

V tejto časti možno nájsť tieto informácie o všetkých akciách a aktivitách, ktorých sa týka sprievodca programom Erasmus+:

 • opis ich cieľov a očakávaného vplyvu,
 • opis podporovaných aktivít,
 • tabuľky obsahujúce kritériá, ktoré sa používajú na posúdenie návrhov projektov,
 • ďalšie informácie, ktoré sú užitočné na lepšie pochopenie typu podporovaných projektov,
 • opis pravidiel financovania.

Pred predložením žiadosti sa žiadateľom odporúča, aby si pozorne prečítali celý oddiel týkajúci sa akcie, v rámci ktorej chcú podať žiadosť, ako aj všeobecné informácie o prioritách, cieľoch a kľúčových prvkoch programu.

Akcie uvedené v tomto Sprievodcovi

V oddieloch Kľúčová akcia 1, Kľúčová akcia 2 a Kľúčová akcia 3 sa uvádzajú tieto akcie:

Kľúčová Akcia 1:

 • projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektoroch vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy (OVP), školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a v oblasti mládeže,
 • aktivity zamerané na participáciu mládeže,
 • DiscoverEU – akcia týkajúca sa inklúzie,
 • mobilita zamestnancov v oblasti športu,
 • virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže.

Kľúčová Akcia 2:

 • partnerstvá pre spoluprácu pozostávajúce z:
  • kooperačných partnerstiev,
  • malých partnerstiev; 
 • partnerstvá pre excelentnosť vrátane:
  • centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy,
  • akcie Erasmus Mundus;
 • partnerstvá pre inovácie:
  • aliancie pre inovácie,
  • výhľadové projekty,
 • budovanie kapacít v sektore vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, ako aj v oblasti mládeže a športu,
 • európske neziskové športové podujatia.

Kľúčová Akcia 3:

 • Európska mládež spolu.

Akcie Jean Monnet:

 • akcia Jean Monnet v sektore vysokoškolského vzdelávania,
 • akcia Jean Monnet v iných sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy.

Okrem toho sa niektoré akcie programu realizujú prostredníctvom špecifických výziev na predkladanie návrhov, ktoré riadi priamo Európska komisia alebo Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru. Ďalšie informácie sa nachádzajú v ročnom pracovnom programe Erasmus+ a na webových sídlach Komisie a výkonnej agentúry.