Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Budovanie kapacít v sektore odborného vzdelávania a prípravy (OVP):

Projekty zamerané na budovanie kapacít sú projekty medzinárodnej spolupráce založené na viacstranných partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti OVP v členských štátoch EÚ, tretích krajinách pridružených k programu a tretích krajinách nepridružených k programu. Ich cieľom je posilniť význam, prístupnosť a reakcieschopnosť inštitúcií a systémov OVP v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, aby bolo možné stimulovať udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj.

Prostredníctvom spoločných iniciatív, ktorými sa posilňuje spolupráca medzi jednotlivými regiónmi sveta, má táto akcia za cieľ zvýšiť kapacitu poskytovateľov OVP, a to najmä v oblastiach riadenia, správy, inklúzie, zabezpečovania kvality a inovácie, aby boli lepšie vybavení na skúmanie pracovných príležitostí v spolupráci so súkromným sektorom/s podnikmi/so záujmovými združeniami a mohli spolu s nimi v reakcii na ne vypracúvať intervencie pre OVP. Medzinárodné partnerstvá by mali prispievať k zlepšovaniu kvality OVP v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, a to predovšetkým posilňovaním kapacít zamestnancov a učiteľov v OVP, ako aj posilňovaním prepojenia medzi poskytovateľmi OVP a trhom práce.

Predpokladá sa, že projekty budovania kapacít OVP prispievajú k širším politickým cieľom, ktoré sa presadzujú na úrovni Európskej komisie a tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, alebo dotknutého regiónu, a to vrátane investičných balíkov Global Gateway.

Ciele akcie

Konkrétne sa touto akciou:

 • buduje kapacita poskytovateľov OVP na posilnenie spolupráce medzi súkromnými a verejnými zainteresovanými stranami v sektore odborného vzdelávania a prípravy pri intervenciách pre OVP orientovaných na dopyt a reagujúcich na príležitosti,
 • zlepšuje kvalita a reakcieschopnosť OVP v oblasti sociálno-ekonomických príležitostí a sociálneho vývoja s cieľom zvýšiť relevantnosť poskytovania zručností pre trh práce,
 • zosúlaďuje poskytovanie OVP s miestnymi, regionálnymi a vnútroštátnymi stratégiami rozvoja.

Tematické oblasti

K charakteristickým vlastnostiam budovania kapacít v OVP patria aj niektoré tematické oblasti uvedené ďalej. Návrhy by sa mali zameriavať na jednu alebo viaceré z týchto tém:

 • učenie sa na pracovisku (mladých ľudí a/alebo dospelých),
 • mechanizmy zabezpečenia kvality,
 • profesijný rozvoj učiteľov/školiteľov v OVP,
 • kľúčové kompetencie vrátane podnikania,
 • Verejno-súkromný dialóg a partnerstvá v sektore OVP,
 • inováciu v sektore OVP,
 • zelené a digitálne zručnosti pre súbežnú transformáciu,
 • Zosúlaďovanie ponúkaných a požadovaných zručností so súčasnými a s budúcimi pracovnými príležitosťami vrátane sľubných hodnotových reťazcov v procese vývoja.

Okrem toho sa môžu žiadatelia zaoberať tematickými oblasťami, ktoré tu nie sú uvedené. Musí sa preukázať, že sú mimoriadne vhodné na plnenie cieľov výzvy a identifikovaných potrieb.

Aktivity

Navrhované aktivity musia priamo súvisieť s cieľmi a tematickými oblasťami akcie, t. j. musia zodpovedať jednej tematickej oblasti alebo viacerým tematickým oblastiam uvedeným v predchádzajúcom bode a musia byť podrobne rozpísané v opise projektu, ktorý sa vzťahuje na celé obdobie realizácie.

V kontexte tejto medzinárodnej celosvetovej akcie sa aktivity projektu musia zameriavať na budovanie a posilňovanie kapacít organizácií pôsobiacich v sektore OVP predovšetkým v tretích krajinách nepridružených k programu, na ktoré sa vzťahuje akcia.

Financované projekty musia byť schopné začleniť široký okruh aktivít v oblasti spolupráce, výmeny, komunikácie a iných aktivít vrátane napríklad týchto:

 • vytváranie a rozvoj sietí a výmeny osvedčených postupov medzi poskytovateľmi OVP v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu a v členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách pridružených k programu,
 • vytváranie nástrojov, programov a ďalších materiálov na budovanie kapacít inštitúcií z tretích krajín nepridružených k programu (programy praktickej odbornej prípravy, programy a nástroje odbornej prípravy na posudzovanie a potvrdzovanie vzdelávacích výstupov v OVP, individuálne akčné plány pre účastnícke inštitúcie, profesijné poradenstvo a konzultácie a metódy koučingu atď.),
 • vytváranie mechanizmov na zapájanie súkromného sektora do navrhovania a realizácie učebných plánov a do poskytovania vysokokvalitnej praxe učiacim sa v OVP,
 • vypracúvanie a prenos pedagogických prístupov, materiálov a metód na výučbu a odbornú prípravu, ako aj učenie sa na pracovisku, virtuálna mobilita, otvorené vzdelávacie zdroje a lepšie využívanie potenciálu IKT,
 • vypracúvanie a realizácia aktivít medzinárodných (virtuálnych) výmen, predovšetkým pre zamestnancov (vrátane učiteľov a nepedagogických zamestnancov, ako sú vedúci pracovníci školy, manažéri, konzultanti a poradcovia atď.).

Ak sa navrhujú aktivity v rámci mobility pre učiacich sa a zamestnancov, mali by priamo prispievať k cieľom projektu a mali by byť dôkladne začlenené do logiky projektu ako celku.

Navrhované aktivity by mali priniesť pridanú hodnotu a budú mať priamy vplyv na dosahovanie cieľov projektu.

Regionálne priority

Dostupný rozpočet je rozdelený medzi rôzne regióny sveta (t. j. krajiny západného Balkánu, Východného susedstva, južného Stredozemia, subsaharskej Afriky, Latinskej Ameriky a Karibiku) a veľkosť jednotlivých rozpočtových balíkov sa líši. Ďalšie informácie o výške finančných prostriedkov v rámci každého rozpočtového balíka budú zverejnené na portáli financovania a ponúk.

EÚ stanovila množstvo priorít týkajúcich sa geografickej vyváženosti a špecifických cieľov. Okrem toho sa organizácie vyzývajú, aby spolupracovali s partnermi v najchudobnejších a najmenej rozvinutých tretích krajinách nepridružených k programu.

Regionálne priority stanovené pre túto akciu sú tieto:

Ak sa žiadosť týka jednej alebo viacerých partnerských krajín ETF (Európska nadácia pre odborné vzdelávanie), návrh by mal obsahovať dôkazy o reakcii na odporúčania ETF formulované v relevantných regionálnych správach1  o turínskom procese2 .

Západný Balkán

 • Uprednostnia sa projekty, ktorými sa prispieva k jeho hospodárskemu a  investičnému plánu3  a/alebo k plneniu odporúčaní Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie v rámci turínskeho procesu (pozri vyššie).
 • Prioritná bude mobilita učiacich sa (študentov) a zamestnancov (učiteľov, školiteľov, riaditeľov, manažérov atď.).

Východné susedstvo

 • Uprednostnia sa projekty, ktorými sa prispieva k jeho hospodárskemu a  investičnému plánu4  a/alebo k plneniu odporúčaní Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie v rámci turínskeho procesu (pozri vyššie).

Krajiny južného Stredozemia

 • Uprednostnia sa projekty, ktorými sa prispieva k jeho hospodárskemu a  investičnému plánu5  a/alebo k plneniu odporúčaní Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie v rámci turínskeho procesu (pozri vyššie).

Subsaharská Afrika

 • Prioritné budú najmenej rozvinuté krajiny. Osobitný dôraz sa bude klásť aj na krajiny prioritné z hľadiska migrácie. Žiadna krajina nezíska viac ako 8 % finančných prostriedkov predpokladaných pre daný región.
 • Uprednostnia sa projekty, ktorými sa prispieva k príslušnému geografickému viacročnému orientačnému programu6  na úrovni krajiny alebo regiónu a k investičnému balíku EÚ – Afrika Global Gateway7 .
 • Prednosť budú mať projekty, ktoré prispievajú k podpore dialógu medzi verejným a súkromným sektorom a inštitúciami OVP.

Latinská Amerika

 • Uprednostnia sa regionálne projekty (projekty, do ktorých je zapojená viac ako jedna oprávnená tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu) alebo projekty v krajinách s vyššími strednými príjmami.
 • Uprednostnia sa projekty, ktorými sa prispieva k príslušnému geografickému viacročnému orientačnému programu8  na úrovni krajiny alebo regiónu.

Karibik

 • uprednostňovať sa budú regionálne projekty (projekty, do ktorých je zapojená viac ako jedna oprávnená tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu) alebo projekty v najmenej rozvinutých krajinách s nižšími a vyššími strednými príjmami,
 • Uprednostnia sa projekty, ktorými sa prispieva k príslušnému geografickému viacročnému orientačnému programu9  na úrovni krajiny alebo regiónu.

Ak sa riešia uvedené regionálne priority, v projektoch sa bude musieť preukázať, akým spôsobom a do akej miery sa to uskutočňuje.

Príprava projektu

Projekt zameraný na budovanie kapacít v sektore OVP zahŕňa štyri fázy:

 • identifikáciu a spustenie projektu;
 • prípravu, návrh a plánovanie projektu;
 • realizáciu projektu a monitorovanie aktivít;
 • preskúmanie projektu a posúdenie jeho vplyvu.

Účastnícke organizácie a účastníci zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúseností čo najviac naučili.

Identifikácia a spustenie

Identifikácia problému, potreby alebo príležitosti, ktorými sa môžete vo svojom projektovom zámere v kontexte výzvy zaoberať; identifikácia kľúčových aktivít a hlavných výstupov, ktoré možno od projektu očakávať; vypracovanie prehľadu relevantných zainteresovaných strán a potenciálnych partnerov; formulácia cieľa (-ov) projektu; zabezpečenie súladu projektu so strategickými cieľmi účastníckych organizácií; vykonanie počiatočného plánovania ako dobrý základ na začatie projektu a zhromaždenie informácií potrebných na postúpenie do ďalšej fázy atď.

Príprava, návrh a plánovanie

Stanovenie rozsahu projektu a vhodného prístupu; jasný opis navrhovanej metodiky so súčasným zabezpečením zhody medzi cieľmi projektu a aktivitami; rozhodnutie o harmonograme dotknutých úloh; vyhotovenie odhadu potrebných zdrojov a vypracovanie časti projektu, napr. posúdenia potrieb; stanovenie solídnych cieľov a ukazovateľov vplyvu (špecifických, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených); určenie výstupov projektu a vzdelávacích výstupov; vypracovanie pracovného programu, formátov aktivity, očakávaného vplyvu a odhadovaného celkového rozpočtu; príprava plánu realizácie projektu a spoľahlivého a realistického plánu komunikácie obsahujúceho strategické prvky správy, monitorovania a kontroly kvality projektu, podávania správ o projektoch a šírenia výsledkov; vymedzenie praktických opatrení a potvrdenie cieľových skupín plánovaných aktivít; vytváranie dohôd s partnermi a napísanie návrhu atď.

Realizácia a monitorovanie aktivít

Realizácia projektu podľa plánov v súlade s požiadavkami na podávanie správ a komunikáciu; monitorovanie prebiehajúcich aktivít a posúdenie plnenia projektu vzhľadom na projektové plány; identifikácia odchýlok od plánov a prijatie nápravných opatrení na riešenie týchto odchýlok a na riešenie problémov a rizík; identifikácia nesúladu so stanovenými štandardmi kvality a prijatie nápravných opatrení atď.

Preskúmanie a posúdenie vplyvu

Posúdenie plnenia projektu vzhľadom na ciele projektu a plány realizácie; vyhodnotenie aktivít a ich vplyvu na rôznych úrovniach, výmena a využívanie výsledkov projektu atď.

Okrem toho by mali projekty tam, kde je to vhodné a v primeranom meradle:

 • obsahovať dlhodobý akčný plán na postupné zavádzanie výstupov projektu po skončení projektu (na základe udržateľných partnerstiev) vrátane opatrení škálovateľnosti a finančnej udržateľnosti,
 • zabezpečovať primeranú viditeľnosť a všestranné šírenie výstupov projektu na nadnárodnej, národnej a/alebo regionálnej úrovni s príslušnými partnermi.

Horizontálne aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní projektu

Okrem dodržania formálnych kritérií a stanovenia podmienok udržateľnej spolupráce so všetkými partnermi projektu môžu k zintenzívneniu vplyvu a k lepšej kvalitatívnej realizácii projektov zameraných na budovanie kapacít v rôznych fázach projektu prispieť aj nasledujúce prvky.

Žiadateľom sa odporúča, aby pri navrhovaní svojich projektov zohľadnili tieto príležitosti a rozmery.

Inklúzia a rozmanitosť

Program podporuje projekty, ktoré propagujú sociálnu inklúziu a sú zamerané na zlepšenie dosahu na ľudí s nedostatkom príležitostí vrátane osôb so zdravotným postihnutím a osôb s migrantským pôvodom, ako aj ľudí žijúcich vo vidieckych a vzdialených regiónoch, ľudí čeliacich sociálno-ekonomickým ťažkostiam alebo inému možnému zdroju diskriminácie na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Projekty pomôžu riešiť prekážky, ktorým čelia tieto skupiny pri prístupe k príležitostiam, ktoré program ponúka, a zároveň prispejú k vytváraniu inkluzívnych prostredí podporujúcich spravodlivosť a rovnosť a citlivých na potreby širšej komunity.

Environmentálna udržateľnosť

Program podporuje zvyšovanie povedomia o problémoch v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Projekty by mali rozvíjať kompetencie v rôznych sektoroch významných z hľadiska udržateľnosti, stratégie a metodiky zamerané na zručnosti spojené s ekologickými odvetviami, ako aj učebné plány zamerané na budúcnosť, ktoré lepšie spĺňajú potreby jednotlivcov. Program takisto podporuje testovanie inovačných postupov s cieľom pripraviť učiacich sa a poskytovateľov OVP, aby sa stali skutočnými sprostredkovateľmi zmeny (napr. s cieľom šetriť zdroje, znižovať spotrebu energie a produkciu odpadu, kompenzovať emisie v rámci uhlíkovej stopy, vyberať si udržateľné možnosti, pokiaľ ide o potraviny a mobilitu atď.).

Digitálny rozmer

Program podporuje plány digitálnej transformácie inštitúcií primárneho vzdelávania, sekundárneho vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Posilňuje účelové využívanie digitálnych technológií. To zahŕňa rozvoj digitálnej pedagogiky a odborných znalostí pri používaní digitálnych nástrojov vrátane dostupných a podporných technológií, ako aj vytvorenie a inovačné využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu.

Spoločné hodnoty, občianska angažovanosť a aktívne občianstvo

Program podporuje aktívne občianstvo a etiku v celoživotnom vzdelávaní. Projekty by mali ponúkať príležitosti pre účasť ľudí na demokratickom živote, ako aj sociálnu a občiansku angažovanosť. Dôraz sa bude klásť aj na zvyšovanie informovanosti o kontexte Európskej únie a na jeho pochopenie, najmä pokiaľ ide o spoločné hodnoty EÚ, zásady jednoty a rozmanitosti, ako aj ich kultúrnu identitu, kultúrne povedomie a spoločenské a historické dedičstvo.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa projektu zameraného na budovanie kapacít v sektore OVP

Kritériá oprávnenosti

Návrhy projektov zameraných na budovanie kapacít v sektore OVP sú oprávnené na získanie grantu v rámci programu Erasmus vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Oprávnené účastnícke organizácie (Kto môže požiadať o grant?)

Aby boli žiadatelia (prijímatelia a prípadne prepojené subjekty) oprávnení, musia:

 • byť právnickými osobami (verejnými alebo súkromnými subjektmi),
 • pôsobiť v oblasti OVP alebo na trhu práce.
 • Účastníckymi organizáciami môžu byť napr. (neúplný zoznam):
  • poskytovatelia OVP,
  • spoločnosti, organizácie zastupujúce iných zamestnávateľov, odvetvovú alebo sektorovú sféru,
  • národné/regionálne kvalifikačné orgány,
  • Služby zamestnanosti
  • Výskumné ústavy
  • inovačné agentúry,
  • orgány regionálneho rozvoja.
  • medzinárodné organizácie
 • byť zriadené v jednej z oprávnených krajín, t. j. v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu, v tretej krajine nepridruženej k programu z oprávneného regiónu.

Oprávnenými regiónmi, na ktoré sa vzťahuje táto akcia, sú regióny 1, 2, 3, 9, 10 a 11 (pozri časť A tohto sprievodcu).

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

Koordinátorom musí byť organizácia pôsobiaca v oblasti OVP. Organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu. Nemôže ísť o prepojený subjekt. Organizácie z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, nemôžu byť koordinátormi.

Iné subjekty sa môžu zúčastňovať na iných úlohách konzorcia, ako napríklad pridružení partneri.

Zloženie konzorcia (Počet a profil účastníckych organizácií)

Návrhy musí predkladať konzorcium zložené aspoň zo štyroch žiadateľov (prijímatelia; neprepojené subjekty) z minimálne troch oprávnených krajín:

 • aspoň dva členské štáty EÚ alebo tretie krajiny pridružené k programu,
  • každá z týchto účastníckych krajín musí zapojiť aspoň jednu organizáciu.
 • aspoň jedna oprávnená tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu:
  • aspoň dve organizácie z účastníckej oprávnenej tretej krajiny/krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, z toho istého regiónu.
  • Organizácie z rôznych oprávnených regiónov sa nemôžu zúčastniť na rovnakých projektoch. Medziregionálne projekty nie sú oprávnené získať grant.

Konzorcium musí tvoriť aspoň jeden poskytovateľ OVP na úrovni postsekundárneho vzdelávania (nezahrňovaného do terciárneho).

Počet organizácií z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu nesmie byť vyšší ako počet organizácií z oprávnených tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Prepojené subjekty a pridružení partneri sa do zloženia konzorcia nezapočítavajú.

Geografická poloha (Miesto realizácie aktivít)

Aktivity sa musia uskutočňovať v krajinách organizácií zapojených do projektu.

Pokiaľ je to náležitým spôsobom odôvodnené vo vzťahu k cieľom alebo realizácii projektu:

 • aktivity sa môžu realizovať aj v mieste sídla inštitúcie Európskej únie, a to aj ak sa na projekte nezúčastňujú organizácie z krajiny, v ktorej príslušná inštitúcia sídli,
 • aktivity týkajúce sa výmeny a propagácie výsledkov sa môžu uskutočniť aj na príslušných tematických nadnárodných podujatiach/konferenciách v členských štátoch EÚ či tretích krajinách pridružených k programu alebo v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 12, 24 alebo 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia dohody o grante).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) prostredníctvom portálu financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2024-CB-VET

Pred podaním žiadosti si pozrite príslušné často kladené otázky na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 29. februára, 17.00.00 h (bruselského času).

Ako podať žiadosť?

Informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Platia tieto kritériá:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Prepojenie na tematické oblasti: relevantnosť návrhu z hľadiska cieľov a tematických oblastí akcie.
 • Regionálne priority: v návrhu sa riešia regionálne priority vrátane relevantných politických dokumentov uvedených v rámci tejto akcie (viacročné orientačné programy, investičný balík EÚ – Afrika Global Gateway, hospodárske a investičné plány a regionálne správy o turínskom procese).
 • Hodnoty EÚ: je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.
 • Miestne podmienky: návrh je podložený primeranou analýzou potrieb a je uskutočniteľný v miestnych podmienkach cieľovej krajiny (cieľových krajín).
 • Konzistentnosť: ciele žiadosti sú jasne vymedzené, realistické a riešia relevantné otázky z hľadiska účastníckych organizácií aj z hľadiska cieľových skupín.
 • Inovácia: v návrhu sa zohľadňujú najmodernejšie metódy a techniky, pričom návrh vedie k inovačným výsledkom a riešeniam vo svojej oblasti všeobecne alebo v geografickom kontexte, v ktorom sa projekt realizuje (napr. obsah, dosiahnuté výstupy, použité pracovné postupy, zapojené alebo zacielené organizácie a osoby).
 • Doplnkovosť: návrh dopĺňa ďalšie iniciatívy, ktoré už účastnícke organizácie realizujú,
 • Budovanie kapacít: aktivity zamerané na budovanie kapacít sú jasne vymedzené a majú za cieľ posilniť ich, a to predovšetkým kapacity účastníckych organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.
 • Prepojenie so stratégiami: aktivity ako také prispievajú k príprave stratégií cieľových poskytovateľov OVP a sú oporou pre stratégie na úrovni krajiny, ako aj miera, do akej sa v nich venuje pozornosť zamestnateľnosti, inklúzii, rozmanitosti, prípadne sociálno-ekonomicky znevýhodneným účastníkom,
 • Horizontálne aspekty: zohľadňujú sa horizontálne aspekty programu.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Koherentnosť: celkovým návrhom projektu sa zabezpečuje konzistentnosť medzi cieľmi, aktivitami a navrhovaným rozpočtom projektu. Návrh obsahuje súdržný a komplexný súbor primeraných aktivít a služieb na uspokojenie identifikovaných potrieb a na docielenie očakávaných výsledkov. Zahŕňa primerané fázy prípravy, realizácie, monitorovania, využívania, hodnotenia a šírenia výsledkov.
 • Metodika: vhodnosť navrhovanej metodiky na riešenie identifikovaných potrieb a jej a kvalita.
 • Pracovný plán: kvalita a účinnosť pracovného plánu vrátane miery, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Metódy neformálneho vzdelávania: kvalita prípadných navrhovaných metód neformálneho vzdelávania, t. j. ak sa v žiadosti navrhujú metódy neformálneho vzdelávania.
 • Výber účastníkov: kvalita podmienok výberu účastníkov zapojených do aktivít návrhu, pokiaľ ide o ciele v oblasti inklúzie a rozmanitosti.
 • Uznávanie a potvrdzovanie: kvalita mechanizmov na uznávanie a potvrdzovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj dôsledné využívanie európskych nástrojov transparentnosti a uznávania kvalifikácií ( EKR10 , EQAVET11 , Europass12 , ESCO13  a príslušné rámce kompetencií, ako sú DigComp14 ​​​​​​​, EntreComp15 ​​​​​​​, LifeComp16 ​​​​​​​, GreenComp17 ​​​​​​​).
 • Opatrenia na kontrolu kvality: existencia a význam opatrení kontroly kvality na zabezpečenie vysokej kvality realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a dodržania rozpočtu;
 • Nákladová účinnosť: miera, do akej je projekt nákladovo efektívny a prideľujú sa v ňom primerané zdroje na jednotlivé aktivity.
 • Aktivity v rámci mobility: primeranosť prípadných opatrení na výber a/alebo zapojenie účastníkov do aktivít v rámci mobility (pozri oddiel Ochrana, zdravie a bezpečnosť účastníkov v časti A tohto sprievodcu, ako aj ďalšie požiadavky a odporúčania týkajúce sa kľúčovej akcie 1 Projekty mobility), t. j. ak sú súčasťou žiadosti aktivity v rámci mobility.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

 • Zloženie: projekt zahŕňa vhodnú kombináciu komplementárnych účastníckych organizácií s potrebným profilom, skúsenosťami a odbornými znalosťami na úspešnú realizáciu všetkých aspektov projektu,
 • Záväzok: rozdelenie povinností a úloh preukazuje záväzok a aktívny príspevok zo strany všetkých účastníckych organizácií.
 • Spolupráca: existencia účinných mechanizmov na zabezpečenie koordinácie a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami.

Vplyv (maximálny počet bodov: 20)

 • Vplyv: potenciálny vplyv projektu: 
  • na účastníkov a účastnícke organizácie počas životného cyklu projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a/alebo medzinárodnej úrovni.
 • Šírenie: kvalita plánu šírenia informácií: primeranosť a kvalita opatrení zameraných na výmenu výstupov projektu v rámci účastníckych organizácií a mimo nich.
 • Využitie: v návrhu sa preukazuje, ako partneri a ostatné zainteresované strany využijú výstupy projektu. Opisujú sa v ňom opatrenia využitia výstupov počas životného cyklu projektu a aj po jeho skončení.
 • Otvorený prístup: v návrhu sa opisuje spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných materiálov, dokumentov a médií prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.
 • Udržateľnosť: kvalita plánov z hľadiska zabezpečenia udržateľnosti projektu: jeho kapacita zabezpečiť udržateľnosť vplyvu projektu a dosahovanie výsledkov aj po využití grantu EÚ. Ak je to relevantné, ako bude súkromný sektor zapojený počas financovania projektu a po ňom.

Návrhy musia získať aspoň 60 bodov (z celkových 100 bodov), aby sa mohlo uvažovať o tom, že sa finančne podporia. Okrem toho musia získať aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii uvedených kritérií na vyhodnotenie návrhov (t. j. aspoň 15 bodov v kategóriách Relevantnosť projektu a Kvalita návrhu a realizácie projektu; 10 bodov v kategóriách Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a Vplyv).

Návrhy ex aequo sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, uprednostní sa počet bodov získaný za kritérium Kvalita návrhu a realizácie projektu. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, uprednostní sa počet bodov získaný za kritérium Vplyv.

Ak na základe toho nie je možné určiť uprednostnenie, ďalšie určenie uprednostnenia je možné vykonať zohľadnením celkového portfólia projektu a vytvorením pozitívnych synergií medzi projektmi, prípadne inými faktormi súvisiacimi s cieľmi výzvy. Tieto faktory budú zdokumentované v správe panelu.

Očakávaný vplyv

V prípade projektov, ktoré získajú grant, by sa mal preukázať ich očakávaný vplyv dosiahnutím týchto výsledkov:

 • posilnením väzieb medzi tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, systémom OVP a jeho trhom práce,
 • zlepšením väzieb medzi profilmi OVP a miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi stratégiami a prioritami,
 • zvýšením kapacít poskytovateľov OVP najmä v oblastiach riadenia, správy, inklúzie, zabezpečovania kvality, inovácie a internacionaliziácie,
 • zlepšením oboznámenia zamestnancov, manažérov, tvorcov politík a skúsených učiteľov s prístupmi, v ktorých sa zbližuje trh práce s OVP,
 • zlepšením vedomostí, technických, riadiacich a pedagogických zručností učiteľov a školiteľov z sektore OVP,
 • zlepšením začlenenia vstupov od učiteľov/školiteľov, učiacich sa v OVP a zamestnávateľov do učebných plánov, návrhu profilu a reformy odbornej prípravy,
 • zlepšením úrovne kompetencií a zručností a potenciálu zamestnateľnosti učiacich sa v OVP,
 • posilnením spolupráce v rozličných regiónoch sveta prostredníctvom spoločných iniciatív,
 • rozvojom kompetencií účastníckych organizácií, pokiaľ ide o environmentálnu udržateľnosť,
 • zlepšením digitálnych zručností a kompetencií celej populácie prostredníctvom vhodných programov a iniciatív,
 • zlepšením spoločenských a medzikultúrnych kompetencií v sektore OVP.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Suma bude stanovená orgánom udeľujúcim grant na základe odhadovaného rozpočtu projektu, výsledku hodnotenia a miery financovania vo výške 80 %.

Výška grantu EÚ na jeden projekt sa bude pohybovať od minimálnej sumy 100 000 EUR do maximálnej sumy 400 000 EUR.

Finančná podpora tretím stranám vo forme grantov alebo cien nie je povolená.

Náklady na dobrovoľníkov sú povolené. Majú formu jednotkových nákladov, ako sú vymedzené v rozhodnutí Komisie o jednotkových nákladoch na dobrovoľníkov18 .

Jednotkové náklady na MSP pre vlastníkov MSP sú povolené. Mali by mať formu jednotkových nákladov vymedzených v rozhodnutí Komisie o jednotkových nákladoch pre vlastníkov MSP19 .

Stanovenie jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie jednorazovej platby, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania.

Parametre grantu (maximálna výška grantu atď.) sa stanovia v dohode o grante. Informácie sa nachádzajú v časti C tohto programového sprievodcu, v oddiele Oprávnené priame náklady.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Žiaci a zamestnanci v oblasti OVP