Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Budovanie kapacít v sektore odborného vzdelávania A prípravy (OVP)

Projekty zamerané na budovanie kapacít sú projekty medzinárodnej spolupráce založené na viacstranných partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v sektore OVP v členských štátoch EÚ a tretích krajinách pridružených k programu, ako aj v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. Ich cieľom je posilniť význam, prístupnosť a reakcieschopnosť inštitúcií a systémov OVP v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, aby bolo možné stimulovať udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj.

Ciele akcie

Konkrétne sa touto akciou:

 • posilnia väzby medzi systémom OVP v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, a jeho trhom práce, aby bolo možné lepšie zosúladiť OVP s (novými) príležitosťami na miestnom trhu práce,
 • zintenzívni väzba medzi profilmi OVP a miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi stratégiami a prioritami, na ktoré majú zručnosti vplyv, a to najmä tými, ktoré sú podporené inými akciami Európskej únie, s cieľom zabezpečiť súdržnosť,
 • zvýšia kapacity poskytovateľov OVP najmä v oblastiach riadenia, správy, inklúzie, zabezpečovania kvality, inovácie; ako aj internacionalizácie,
 • podporí oboznámenie zamestnancov, manažérov, tvorcov politík a skúsených učiteľov s prístupmi, v ktorých sa zbližuje trh práce s OVP (duálne vzdelávanie, vypracúvanie učebných plánov s partnermi zo súkromného sektora…),
 • zlepšia vedomosti, technické, riadiace a pedagogické zručnosti učiteľov a školiteľov z sektore OVP,
 • začlenia vstupy od učiteľov/školiteľov, učiacich sa v OVP a zamestnávateľov najmä zo súkromného sektora do učebných plánov, návrhu profilu a reformy odbornej prípravy,
 • zlepší úroveň kompetencií a zručností a potenciál zamestnateľnosti učiacich sa v OVP vypracovaním nových a inovačných vzdelávacích programov OVP, a to najmä takých, ktorými sa získavajú kľúčové kompetencie, ako aj základné jazykové zručnosti a zručnosti v oblasti IKT,
 • posilní spolupráca v rozličných regiónoch sveta prostredníctvom spoločných iniciatív.

Tematické oblasti

K charakteristickým vlastnostiam budovania kapacít v OVP patria aj niektoré tematické oblasti uvedené ďalej. Návrhy by sa mali zameriavať na jednu alebo viaceré z týchto tém:

 • učenie sa na pracovisku (mladých ľudí a/alebo dospelých),
 • mechanizmy zabezpečenia kvality,
 • profesijný rozvoj učiteľov/školiteľov v OVP,
 • kľúčové kompetencie vrátane podnikania,
 • zosúlaďovanie ponúkaných a požadovaných zručností vo výhľadových hospodárskych sektoroch,
 • podpora rozvoja zelených a digitálnych zručností pre súbežnú transformáciu.

Okrem toho sa môže žiadateľ zaoberať tematickými oblasťami, ktoré tu nie sú uvedené. Musí sa preukázať, že sú mimoriadne vhodné na plnenie cieľov výzvy a identifikovaných potrieb.

Aktivity

Navrhované aktivity musia priamo súvisieť s cieľmi a tematickými oblasťami akcie, t. j. musia zodpovedať jednej tematickej oblasti alebo viacerým tematickým oblastiam uvedeným v predchádzajúcom bode a musia byť podrobne rozpísané v opise projektu, ktorý sa vzťahuje na celé obdobie realizácie.

V kontexte tejto medzinárodnej celosvetovej akcie sa aktivity projektu musia zameriavať na budovanie a posilňovanie kapacít organizácií pôsobiacich v sektore OVP predovšetkým v tretích krajinách nepridružených k programu, na ktoré sa vzťahuje akcia.

Financované projekty musia byť schopné začleniť široký okruh aktivít v oblasti spolupráce, výmeny, komunikácie a iných aktivít vrátane napríklad týchto:

 • vytváranie a rozvoj sietí a výmeny osvedčených postupov medzi poskytovateľmi OVP v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu a v členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách pridružených k programu,
 • vytváranie nástrojov, programov a ďalších materiálov na budovanie kapacít inštitúcií z tretích krajín nepridružených k programu (programy praktickej odbornej prípravy, programy a nástroje odbornej prípravy na posudzovanie a potvrdzovanie vzdelávacích výstupov v OVP, individuálne akčné plány pre účastnícke inštitúcie, profesijné poradenstvo a konzultácie a metódy koučingu atď.),
 • vytváranie mechanizmov na zapájanie súkromného sektora do navrhovania a realizácie učebných plánov a do poskytovania vysokokvalitnej praxe učiacim sa v OVP,
 • vypracúvanie a prenos pedagogických prístupov, materiálov a metód na výučbu a odbornú prípravu, ako aj učenie sa na pracovisku, virtuálna mobilita, otvorené vzdelávacie zdroje a lepšie využívanie potenciálu IKT,
 • vypracúvanie a realizácia aktivít medzinárodných (virtuálnych) výmen, predovšetkým pre zamestnancov (vrátane učiteľov a nepedagogických zamestnancov, ako sú vedúci pracovníci školy, manažéri, konzultanti a poradcovia atď.).

Ak sa navrhujú aktivity v rámci mobility pre učiacich sa a zamestnancov, mali by priamo prispievať k cieľom projektu a mali by byť dôkladne začlenené do logiky projektu ako celku.

Navrhované aktivity by mali priniesť pridanú hodnotu a budú mať priamy vplyv na dosahovanie cieľov projektu.

Geografické ciele

Dostupný rozpočet sa rozdelí medzi jednotlivé regióny sveta v 12 rozpočtových balíkoch, pričom jednotlivé rozpočtové balíky majú rôznu výšku. Ďalšie informácie o výške finančných prostriedkov v rámci každého rozpočtového balíka budú zverejnené na portáli financovania a ponúk. Finančné prostriedky musia byť použité geograficky rovnovážnym spôsobom.

EÚ stanovila množstvo cieľov týkajúcich sa geografickej vyváženosti a priorít. Okrem toho sa inštitúcie vyzývajú, aby spolupracovali s partnermi v najchudobnejších a najmenej rozvinutých tretích krajinách nepridružených k programu.

Geografické ciele stanovené pre túto akciu sú:

 • Severná a Južná Amerika a Karibik: uprednostňovať sa budú regionálne projekty (projekty, do ktorých je zapojená viac ako jedna oprávnená tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu) alebo projekty v krajinách s nižšími a strednými príjmami,
 • subsaharská Afrika: prioritné budú najmenej rozvinuté krajiny; osobitný dôraz sa bude klásť aj na krajiny prioritné z hľadiska migrácie; žiadna krajina nezíska viac ako 8 % finančných prostriedkov predpokladaných pre daný región.
 • Západný Balkán: uprednostňovať sa bude mobilita učiacich sa.

Regionálne a prierezové priority

V závislosti od krajín zapojených do projektu sa môžu stanoviť regionálne alebo prierezové priority. V takom prípade sa v projektoch bude musieť preukázať, akým spôsobom a do akej miery sú v nich tieto priority riešené.

Podrobný zoznam priorít vzťahujúcich sa na projekty zamerané na budovanie kapacít bude zverejnený na portáli financovania a ponúk.

Príprava projektu

Projekt zameraný na budovanie kapacít v sektore OVP zahŕňa štyri fázy:

 1. identifikáciu a spustenie projektu;
 2. prípravu, návrh a plánovanie projektu;
 3. realizáciu projektu a monitorovanie aktivít;
 4. preskúmanie projektu a posúdenie jeho vplyvu.

Upozorňujeme, že zatiaľ čo prípravné činnosti sa môžu začať pred predložením alebo výberom návrhu na financovanie, náklady môžu vzniknúť a aktivity sa vykonajú až po podpise dohody o grante.

Účastnícke organizácie a účastníci zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúseností čo najviac naučili.

Identifikácia a spustenie

Identifikácia problému, potreby alebo príležitosti, ktorými sa môžete vo svojom projektovom zámere v kontexte výzvy zaoberať; identifikácia kľúčových aktivít a hlavných výstupov, ktoré možno od projektu očakávať; vypracovanie prehľadu relevantných zainteresovaných strán a potenciálnych partnerov; formulácia cieľa(-ov) projektu; zabezpečenie súladu projektu so strategickými cieľmi účastníckych organizácií; vykonanie počiatočného plánovania ako dobrý základ na začatie projektu a zhromaždenie informácií potrebných na postúpenie do ďalšej fázy atď.

Príprava, návrh a plánovanie

Stanovenie rozsahu projektu a vhodného prístupu; jasný opis navrhovanej metodiky so súčasným zabezpečením zhody medzi cieľmi projektu a aktivitami; rozhodnutie o harmonograme dotknutých úloh; vyhotovenie odhadu potrebných zdrojov a vypracovanie časti projektu, napr. posúdenia potrieb; stanovenie solídnych cieľov a ukazovateľov vplyvu (špecifických, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených); určenie výstupov projektu a vzdelávacích výstupov; vypracovanie pracovného programu, formátov aktivity, očakávaného vplyvu a odhadovaného celkového rozpočtu; príprava plánu realizácie projektu a spoľahlivého a realistického plánu komunikácie obsahujúceho strategické prvky správy, monitorovania a kontroly kvality projektu, podávania správ o projektoch a šírenia výsledkov; vymedzenie praktických opatrení a potvrdenie cieľových skupín plánovaných aktivít; vytváranie dohôd s partnermi a napísanie návrhu atď.

Realizácia a monitorovanie aktivít

Realizácia projektu podľa plánov v súlade s požiadavkami na podávanie správ a komunikáciu; monitorovanie prebiehajúcich aktivít a posúdenie plnenia projektu vzhľadom na projektové plány; identifikácia odchýlok od plánov a prijatie nápravných opatrení na riešenie týchto odchýlok a na riešenie problémov a rizík; identifikácia nesúladu so stanovenými štandardmi kvality a prijatie nápravných opatrení atď.

Preskúmanie a posúdenie vplyvu

Posúdenie plnenia projektu vzhľadom na ciele projektu a plány realizácie; vyhodnotenie aktivít a ich vplyvu na rôznych úrovniach, výmena a využívanie výsledkov projektu atď.

Okrem toho by mali projekty tam, kde je to vhodné a v primeranom meradle:

 • obsahovať dlhodobý akčný plán na postupné zavádzanie výstupov projektu po skončení projektu (na základe udržateľných partnerstiev) vrátane opatrení škálovateľnosti a finančnej udržateľnosti,
 • zabezpečovať primeranú viditeľnosť a všestranné šírenie výstupov projektu na nadnárodnej, národnej a/alebo regionálnej úrovni s príslušnými partnermi.

Horizontálne aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní projektu

Okrem dodržania formálnych kritérií a stanovenia podmienok udržateľnej spolupráce so všetkými partnermi projektu môžu k zintenzívneniu vplyvu a k lepšej kvalitatívnej realizácii projektov zameraných na budovanie kapacít v rôznych fázach projektu prispieť aj nasledujúce prvky.

Žiadateľom sa odporúča, aby pri navrhovaní svojich projektov zohľadnili tieto príležitosti a rozmery.

Inklúzia a rozmanitosť

Program podporuje projekty, ktoré propagujú sociálnu inklúziu a sú zamerané na zlepšenie dosahu na ľudí s nedostatkom príležitostí vrátane osôb so zdravotným postihnutím a osôb s migrantským pôvodom, ako aj ľudí žijúcich vo vidieckych a vzdialených regiónoch, ľudí čeliacich sociálno-ekonomickým ťažkostiam alebo inému možnému zdroju diskriminácie na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Projekty pomôžu riešiť prekážky, ktorým čelia tieto skupiny pri prístupe k príležitostiam, ktoré program ponúka, a zároveň prispejú k vytváraniu inkluzívnych prostredí podporujúcich spravodlivosť a rovnosť a citlivých na potreby širšej komunity.

Environmentálna udržateľnosť

Program podporuje zvyšovanie povedomia o problémoch v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Projekty by mali rozvíjať kompetencie v rôznych sektoroch významných z hľadiska udržateľnosti, stratégie a metodiky zamerané na zručnosti spojené s ekologickými odvetviami, ako aj učebné plány zamerané na budúcnosť, ktoré lepšie spĺňajú potreby jednotlivcov. Program takisto podporuje testovanie inovačných postupov s cieľom pripraviť učiacich sa a poskytovateľov OVP, aby sa stali skutočnými sprostredkovateľmi zmeny (napr. s cieľom šetriť zdroje, znižovať spotrebu energie a produkciu odpadu, kompenzovať emisie v rámci uhlíkovej stopy, vyberať si udržateľné možnosti, pokiaľ ide o potraviny a mobilitu atď.).

Digitálny rozmer

Program podporuje plány digitálnej transformácie inštitúcií primárneho vzdelávania, sekundárneho vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Posilňuje účelové využívanie digitálnych technológií. To zahŕňa rozvoj digitálnej pedagogiky a odborných znalostí pri používaní digitálnych nástrojov vrátane dostupných a podporných technológií, ako aj vytvorenie a inovačné využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu.

Spoločné hodnoty, občianska angažovanosť a aktívne občianstvo

Program podporuje aktívne občianstvo a etiku v celoživotnom vzdelávaní. Projekty by mali ponúkať príležitosti pre účasť ľudí na demokratickom živote, ako aj sociálnu a občiansku angažovanosť. Dôraz sa bude klásť aj na zvyšovanie informovanosti o kontexte Európskej únie a na jeho pochopenie, najmä pokiaľ ide o spoločné hodnoty EÚ, zásady jednoty a rozmanitosti, ako aj ich kultúrnu identitu, kultúrne povedomie a spoločenské a historické dedičstvo.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa projektu zameraného na budovanie kapacít v sektore OVP

Kritériá oprávnenosti

Návrhy projektov zameraných na budovanie kapacít v sektore OVP sú oprávnené na získanie grantu v rámci programu Erasmus vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá pôsobí v sektore odborného vzdelávania a prípravy a ktorá je zákonne zriadená v členskom štáte EÚ alebo v oprávnenej tretej krajine pridruženej k programu. Žiadateľ podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené zúčastniť sa na projekte?

Oprávnené účastnícke organizácie:

 • poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy zákonne usadení v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu či v oprávnenej tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu,
 • iné verejné alebo súkromné organizácie pôsobiace v oblasti OVP a na pracovnom trhu, ktoré sú zákonne zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu či v oprávnenej tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.
 • pridružení partneri z verejného alebo súkromného sektora prispievajúci k vykonávaniu osobitných úloh/aktivít v rámci projektu alebo podporujúci šírenie a udržateľnosť projektu. V prípade správy zmlúv sa pridružení partneri nepovažujú za partnerov projektu, a z tohto dôvodu sa im neposkytuje financovanie.

Tretie krajiny nepridružené k programu oprávnené na túto akciu:

 • všetky tretie krajiny nepridružené k programu (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu) v regiónoch 1, 2, 3, 4, 9, 10 a 11.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Počet a profil účastníckych organizácií

Projekty zamerané na budovanie kapacít sú nadnárodné a musia sa do nich zapojiť aspoň štyri organizácie z aspoň troch krajín: Aspoň jedna organizácia z dvoch rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu a aspoň dve organizácie z aspoň jednej oprávnenej tretej krajiny nepridruženej k programu.

počet organizácií z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu nesmie byť vyšší ako počet organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Miesto realizácie aktivít

Aktivita sa musí uskutočniť v krajinách organizácií zúčastňujúcich sa na aktivite, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov týkajúcich sa cieľov akcie.

Navyše, pokiaľ je to náležitým spôsobom odôvodnené vo vzťahu k cieľom alebo realizácii projektu:

 • aktivity sa môžu realizovať aj v mieste sídla inštitúcie Európskej únie, a to aj ak sa na projekte nezúčastňujú organizácie z krajiny, v ktorej príslušná inštitúcia sídli,
 • aktivity týkajúce sa výmeny a propagácie výsledkov sa môžu uskutočniť aj na príslušných tematických nadnárodných podujatiach/konferenciách v členských štátoch EÚ či tretích krajinách pridružených k programu alebo v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.

Trvanie projektu

Projekty môžu trvať jeden, dva alebo tri roky. Trvanie sa musí zvoliť vo fáze podania žiadosti na základe cieľa projektu a typu plánovaných aktivít v danom období.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 31. marca do 17:00:00 h (bruselského času).

Ďalšie kritériá

V rámci jedného stanoveného termínu môže daný žiadateľ podať len jeden návrh. Ak ten istý žiadateľ predloží viacero návrhov, zohľadní sa iba návrh, ktorý bol predložený ako prvý, a ostatné návrhy sa automaticky zamietnu.

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Očakávaný vplyv

V prípade projektov, ktoré získajú grant, by sa mal preukázať ich očakávaný vplyv dosiahnutím týchto výsledkov:

 • posilnením väzieb medzi tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, systémom OVP a jeho trhom práce,
 • zlepšením väzieb medzi profilmi OVP a miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi stratégiami a prioritami,
 • zvýšením kapacít poskytovateľov OVP najmä v oblastiach riadenia, správy, inklúzie, zabezpečovania kvality, inovácie a internacionaliziácie,
 • zlepšením oboznámenia zamestnancov, manažérov, tvorcov politík a skúsených učiteľov s prístupmi, v ktorých sa zbližuje trh práce s OVP,
 • zlepšením vedomostí, technických, riadiacich a pedagogických zručností učiteľov a školiteľov z sektore OVP,
 • zlepšením začlenenia vstupov od učiteľov/školiteľov, učiacich sa v OVP a zamestnávateľov do učebných plánov, návrhu profilu a reformy odbornej prípravy,
 • zlepšením úrovne kompetencií a zručností a potenciálu zamestnateľnosti učiacich sa v OVP,
 • posilnením spolupráce v rozličných regiónoch sveta prostredníctvom spoločných iniciatív,
 • rozvojom kompetencií účastníckych organizácií, pokiaľ ide o environmentálnu udržateľnosť,
 • zlepšením digitálnych zručností a kompetencií celej populácie prostredníctvom vhodných programov a iniciatív,
 • zlepšením spoločenských a medzikultúrnych kompetencií v sektore OVP.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Relevantnosť návrhu z hľadiska cieľov a tematických oblastí akcie.
 • Miera, do akej:  
  • sa návrh zaoberá geografickými cieľmi akcie,
  • sa návrh zaoberá regionálnymi a prierezovými prioritami zapojených krajín nepridružených k programu,
  • je návrh uskutočniteľný v miestnych podmienkach cieľovej krajiny (cieľových krajín),
  • sú ciele jasne vymedzené, realistické a riešia relevantné otázky z hľadiska účastníckych organizácií aj z hľadiska cieľových skupín,
  • je návrh inovačný a/alebo dopĺňa ďalšie iniciatívy, ktoré už účastnícke organizácie realizujú,
  • sú aktivity zamerané na budovanie kapacít jasne vymedzené a majú za cieľ posilniť kapacity účastníckych organizácií,
  • aktivity ako také prispievajú k príprave stratégií cieľových poskytovateľov OVP a sú oporou pre stratégie na úrovni krajiny, ako aj miera, do akej sa v nich venuje pozornosť zamestnateľnosti, inklúzii, rozmanitosti, prípadne sociálno-ekonomicky znevýhodneným účastníkom,
  • sa zohľadňujú horizontálne aspekty programu.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita pracovného programu vrátane príslušných fáz na prípravu, vykonávanie, monitorovanie, hodnotenie a šírenie výsledkov.
 • Vhodnosť navrhovanej metodiky na riešenie identifikovaných potrieb a jej kvalita.
 • Inovačná povaha navrhovaných prístupov: používanie digitálnych technológií a prístup k nim, vytváranie a inovačné používanie obsahu digitálneho vzdelávania, inovačné postupy na prípravu učiacich sa a poskytovateľov OVP na sprostredkúvanie environmentálnej udržateľnosti a zmeny atď.
 • Súdržnosť medzi navrhovanými cieľmi a aktivitami projektu.
 • Kvalita a účinnosť pracovného plánu vrátane miery, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Kvalita navrhovaných metód neformálneho vzdelávania.
 • Kvalita podmienok výberu účastníkov, pokiaľ ide o ciele v oblasti inklúzie a rozmanitosti.
 • Kvalita mechanizmov na uznávanie a potvrdzovanie výsledkov vzdelávania účastníkov, ako aj dôsledné využívanie európskych nástrojov transparentnosti a uznávania kvalifikácie.
 • Existencia a význam opatrení kontroly kvality na zabezpečenie vysokej kvality realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a dodržania rozpočtu.
 • Miera, do akej je projekt nákladovo efektívny a prideľujú sa v ňom primerané zdroje na jednotlivé aktivity.
 • Primeranosť prípadných opatrení na výber a/alebo zapojenie účastníkov do aktivít v rámci mobility (pozri oddiel Ochrana, zdravie a bezpečnosť účastníkov v časti A tohto sprievodcu, ako aj ďalšie požiadavky a odporúčania týkajúce sa kľúčovej akcie 1 Projekty mobility).

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

 • Miera, do akej:  
  • projekt zahŕňa vhodnú kombináciu komplementárnych účastníckych organizácií s potrebným profilom, skúsenosťami a odbornými znalosťami na úspešnú realizáciu všetkých aspektov projektu,
  • rozdelenie povinností a úloh preukazuje záväzok a aktívny príspevok zo strany všetkých účastníckych organizácií.  
 • Existencia účinných mechanizmov na zabezpečenie koordinácie a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami.

Vplyv (maximálny počet bodov: 20)

 • Kvalita opatrení na vyhodnotenie výsledkov projektu.
 • Potenciálny vplyv projektu:  
  • na účastníkov a účastnícke organizácie počas trvania projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a/alebo medzinárodnej úrovni.  
 • Kvalita plánu šírenia informácií: primeranosť a kvalita opatrení zameraných na výmenu výsledkov projektu v rámci účastníckych organizácií a mimo nich.
 • V prípade potreby sa v návrhu opisuje spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných materiálov, dokumentov a médií prostredníctvom otvorených licencií, pričom návrh neobsahuje neprimerané obmedzenia.
 • Kvalita plánov z hľadiska zabezpečenia udržateľnosti projektu: potenciál projektu nestratiť vplyv a prinášať výsledky aj po vyčerpaní grantu EÚ.

Návrhy musia získať aspoň 60 bodov (z celkových 100 bodov), aby sa mohlo uvažovať o tom, že sa finančne podporia.

Okrem toho musia získať aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každom zo štyroch uvedených kritérií na vyhodnotenie návrhov (t. j. aspoň 15 bodov za kritériá Relevantnosť projektu a Kvalita návrhu a realizácie projektu; 10 bodov za kritérium Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a Vplyv).

Dodatočné informácie

Prijatie žiadosti nepredstavuje záväzok prideliť finančnú pomoc vo výške, ktorú požaduje žiadateľ. Požadovaná výška financovania sa môže znížiť na základe finančných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na akciu, a na základe výsledkov hodnotenia.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Výška grantu EÚ na jeden projekt sa bude pohybovať od minimálnej sumy 100 000 EUR do maximálnej sumy 400 000 EUR.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímateľ (prijímatelia) by mal (mali) rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie jednorazovej platby, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie. Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Vocational education and training