Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2023.

Úplnú príručku na rok 2023 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Aliancie pre inovácie

Aliancie pre inovácie majú za cieľ posilniť inovačnú kapacitu Európy podporou inovácií na základe spolupráce a odovzdávania vedomostí medzi sektormi vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy (počiatočného aj ďalšieho) a širším sociálno-ekonomickým prostredím vrátane výskumu.

Okrem toho majú za cieľ podporiť zabezpečovanie nových zručností a riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, a to navrhovaním a vytváraním nových učebných plánov pre sektor vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy, podporou rozvíjania zmyslu pre iniciatívnosťpodnikateľského zmýšľania v EÚ.

Ciele akcie

V rámci týchto partnerstiev sa realizuje súdržný a komplexný súbor sektorových a medzisektorových aktivít, ktoré by malo byť možné prispôsobiť budúcemu rozvoju vedomostí v celej EÚ.

Na účely podpory inovácií sa bude osobitná pozornosť venovať digitálnym zručnostiam, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre všetky profily zamestnaní na trhu práce. Prechod na obehové a ekologickejšie hospodárstvo musia sprevádzať zmeny v pracovných kvalifikáciách, národných učebných plánoch vzdelávania a odbornej prípravy, aby bolo možné plniť nové profesionálne potreby v oblasti zelených zručností a udržateľného rozvoja.

Ciele aliancií pre inovácie možno dosiahnuť po podaní žiadosti v rámci jednej alebo oboch uvedených skupín (organizácia môže byť zapojená do niekoľkých návrhov):

Skupina 1: Aliancie pre vzdelávanie a podniky

Aliancie pre vzdelávanie a podniky predstavujú nadnárodné, štruktúrované a na výsledky zamerané projekty, v rámci ktorých majú partneri spoločné ciele a spolupracujú so zámerom posilňovať inovácie, nové zručnosti, zmysel pre iniciatívnosť a podnikateľské zmýšľanie.

Ich cieľom je posilňovať inovácie v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, podnikov a širšieho sociálno-hospodárskeho prostredia. K tomu patrí aj riešenie spoločenských a hospodárskych výziev, akými sú zmena klímy, meniaca sa demografia, digitalizácia, umelá inteligencia a rýchlo sa meniaca situácia v oblasti zamestnanosti, a to prostredníctvom sociálnej inovácie a posilnenia odolnosti komunít, ako aj inovácie trhu práce.

V alianciách pre vzdelávanie a podniky sa spájajú podniky s poskytovateľmi vysokoškolského vzdelávania, ako aj odbornej prípravy do partnerstiev, v ktorých spolupracujú. V rámci jedného alebo viacerých rôznych hospodárskych odvetví budujú spoľahlivé a udržateľné vzťahy a vo všetkých aspektoch preukazujú svoj inovačný a nadnárodný charakter. Keďže každé partnerstvo musí zahŕňať aspoň jednu organizáciu odborného vzdelávania a prípravy a jednu organizáciu vysokoškolského vzdelávania, môžu sa venovať buď obom, alebo jednej z týchto oblastí vzdelávania.

Ich zámerom je dosiahnuť jeden alebo viacero z týchto cieľov:

 • posilnenie nových, inovačných a multidisciplinárnych prístupov k výučbe a vzdelávaniu: posilnenie inovácií v oblasti návrhu a výstupov vzdelávania, metód výučby, metód posudzovania, vzdelávacích prostredí a/alebo rozvoja nových zručností,
 • posilnenie sociálnej zodpovednosti podnikov (napr. spravodlivosť, inklúzia, zmena klímy, ochrana životného prostredia a udržateľný rozvoj),
 • podpora zmyslu pre iniciatívnosťpodnikavých postojov, podnikateľského zmýšľania a zručností učiacich sa, pedagogických zamestnancov a ďalších pracovníkov v súlade s rámcom podnikateľských kompetencií (EntreComp)1 ,
 • zlepšovanie kvality a relevantnosti zručností vypracovaných a osvedčených v rámci systémov vzdelávania a odbornej prípravy (vrátane nových zručností a riešenia nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami),
 • uľahčovanie toku a spolutvorby vedomostí medzi oblasťami vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, výskumu, ako aj medzi verejným a podnikateľským sektorom,
 • budovanie a podpora účinných a efektívnych systémov vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú prepojené, inkluzívne a prispievajú k inováciám.

Skupina 2: Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností (vykonávanie koncepcie2 )

Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností majú za cieľ vytváranie nových strategických prístupov a spolupráce na konkrétnych riešeniach v oblasti rozvoja zručností (z krátkodobého aj strednodobého hľadiska) v daných hospodárskych odvetviach alebo v oblastiach realizácie niektorej hlavnej akcie európskeho programu v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť, paktu o zručnostiach. Hlavným cieľom paktu je mobilizovať a stimulovať všetky relevantné zainteresované strany, aby prijali konkrétne akcie na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovnej sily spájaním úsilia a vytváraním partnerstiev, a na úrovni EÚ takisto riešiť potreby trhu práce, podporovať ekologickú a digitálnu transformáciu, ako aj vnútroštátne, regionálne a miestne stratégie v oblasti zručností a rastu. Výstupy aliancií pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností, t. j. sektorová informovanosť pre oblasť zručností, stratégie v oblasti zručností, profily povolaní, programy odbornej prípravy a dlhodobé plánovanie, budú preto predstavovať významný príspevok k práci sektorových partnerstiev, ktoré sa pripojili k paktu o zručnostiach.

Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností sa usilujú o riešenie nedostatku zručností na trhu práce, ktorý prekáža rastu, inováciám a konkurencieschopnosti v konkrétnych sektoroch alebo oblastiach, pričom sa zameriavajú na krátkodobé zásahy, ako aj dlhodobé stratégie. Tieto aliancie sa budú realizovať v 14 priemyselných ekosystémoch určených v Novej priemyselnej stratégii pre Európu3  (pozri kritériá oprávnenosti).

Pakt o zručnostiach vychádza z koncepcie sektorovej spolupráce v oblasti zručností a preberá ju. Aliancie, ktoré patria do skupiny 2, budú preto podporovať realizáciu paktu prostredníctvom rozvoja stratégie pre sektorové zručnosti. Takáto stratégia by mala viesť k systémovému a štrukturálnemu vplyvu na znižovanie nedostatku zručností a nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, ako aj k zabezpečeniu primeranej kvality a úrovne zručností. Stratégia pre sektorové zručnosti musí obsahovať jasný súbor aktivít, míľnikov a presne vymedzených cieľov, ktoré zodpovedajú ponuke zručností a dopytu po nich, aby sa podporila celková stratégia rastu v konkrétnom sektore. Cieľom aliancií je vybudovať základy paktu o zručnostiach a vytýčiť dráhu, v ktorej by sa malo pokračovať po dokončení projektu.

Na základe dôkazov týkajúcich sa potrieb zručností v oblasti profilov povolaní podporujú aliancie koncepcií navrhovanie a poskytovanie nadnárodného obsahu vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj metodiky vzdelávania a odbornej prípravy v záujme ich rýchleho využitia na regionálnej a miestnej úrovni a nových, vznikajúcich povolaní.

Návrhy by mali obsahovať návrh programov ďalšej odbornej prípravy na riešenie naliehavých potrieb ľudí v produktívnom veku v oblasti zručností. Mali by obsahovať aj tvorbu nových profilov povolaní súvisiacich s kvalifikáciami, ktoré by sa mali týkať vyššej sekundárnej a postsekundárnej úrovne OVP (úrovne EKR 3 až 5) a terciárnej úrovne (úrovne EKR 6 až 8). Návrhy by okrem toho mali obsahovať návrh súvisiacich základných učebných plánov a programov vzdelávania a odbornej prípravy vedúcich k uvedeným kvalifikáciám.

V každom projekte musia byť ako partneri zastúpené organizácie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a vysokoškolského vzdelávania, ako aj aktéri na trhu práce. V ideálnom prípade by projekty mali zahŕňať aj politické orgány, certifikačné orgány, ako aj európske sektorové združenia či zástupcov priemyslu.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa partnerstiev pre inovácie

Kritériá oprávnenosti

Návrhy projektov skupiny 1 – Aliancie pre vzdelávanie a podniky sú oprávnené na získanie grantu z programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každý plnoprávny partner zákonne zriadený v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Ako plnoprávny partner, prepojený subjekt alebo pridružený partner v rámci skupiny 1 – Aliancie pre vzdelávanie a podniky sa môžu zapojiť organizácie uvedené ďalej. Môžu to byť verejné alebo súkromné organizácie zákonne zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo v ľubovoľnej tretej krajine nepridruženej k programu (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

 • Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania
 • Poskytovatelia OVP
 • Siete poskytovateľov OVP
 • Malé a stredné podniky alebo veľké podniky (vrátane sociálnych podnikov)
 • Výskumné ústavy
 • Mimovládne organizácie
 • Verejné orgány na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni
 • Organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
 • Sprostredkovatelia zastupujúci organizácie vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže, resp. podniky
 • Akreditačné, certifikačné, kvalifikačné orgány alebo orgány pre uznávanie
 • Obchodné komory, priemyselné alebo pracovné subjekty, komory kvalifikovaných remeselníkov
 • Európski alebo vnútroštátni sociálni partneri
 • Nemocnice alebo iné inštitúcie zdravotnej starostlivosti vrátane dlhodobej starostlivosti
 • Orgány zodpovedné za vzdelávanie a odbornú prípravu alebo zamestnanosť na regionálnej alebo národnej úrovni
 • Služby zamestnanosti
 • Národné štatistické úrady
 • Agentúry regionálneho rozvoja
 • Sektorové alebo profesijné združenia
 • Aliancie pre sektorové zručnosti
 • Orgány poskytujúce kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu, informačné služby a služby zamestnanosti

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu musia mať udelenú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Počet a profil účastníckych organizácií

Do aliancií pre vzdelávanie a podniky musia byť zapojené aspoň štyri členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu a aspoň osem plnoprávnych partnerov. Partnerstvo musia tvoriť aspoň traja aktéri na trhu práce (podniky alebo spoločnosti, či zastupujúce sprostredkovateľské organizácie ako komory, odbory alebo odborové združenia) a aspoň traja poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy (OVP a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania), ktorí sú plnoprávnymi partnermi. Súčasťou každého návrhu by mala byť aspoň jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a jeden poskytovateľ OVP v pozícii plnoprávneho partnera.

Trvanie projektu

2 alebo 3 roky Trvanie projektu sa musí určiť vo fáze podania žiadosti v závislosti od cieľa projektu a typu plánovaných aktivít v danom období.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy pre skupinu 1: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 15. septembra do 17:00:00 h (bruselského času).

Návrhy projektov skupiny 2 – Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností (vykonávanie koncepcie) sú oprávnené na získanie grantu z programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže podať žiadosť?

Žiadateľom môže byť každý plnoprávny partner zákonne zriadený v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Ako plnoprávny partner, prepojený subjekt alebo pridružený partner v rámci skupiny 2 – Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností (koncepcia) sa môžu zapojiť organizácie uvedené ďalej. Môžu to byť verejné alebo súkromné organizácie zákonne zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo v ľubovoľnej tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

 • Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania
 • Poskytovatelia OVP
 • Siete poskytovateľov OVP
 • Malé a stredné podniky alebo veľké podniky (vrátane sociálnych podnikov)
 • Výskumné ústavy
 • Mimovládne organizácie
 • Verejné orgány na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni
 • Organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
 • Sprostredkovatelia zastupujúci organizácie vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže, resp. podniky
 • Akreditačné, certifikačné, kvalifikačné orgány alebo orgány pre uznávanie
 • Obchodné komory, priemyselné alebo pracovné subjekty, komory kvalifikovaných remeselníkov
 • Európski alebo vnútroštátni sociálni partneri
 • Nemocnice alebo iné inštitúcie zdravotnej starostlivosti vrátane dlhodobej starostlivosti
 • Orgány zodpovedné za vzdelávanie a odbornú prípravu alebo zamestnanosť na regionálnej alebo národnej úrovni
 • Služby zamestnanosti
 • Národné štatistické úrady
 • Agentúry regionálneho rozvoja
 • Sektorové alebo profesijné združenia
 • Aliancie pre sektorové zručnosti
 • Orgány poskytujúce kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu, informačné služby a služby zamestnanosti

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu musia mať udelenú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Počet a profil účastníckych organizácií

Do aliancií pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností (koncepcia) sa musí zapojiť aspoň osem členských krajín EÚ a tretích krajín pridružených k programu a aspoň 12 plnoprávnych partnerov. Partnerstvo musia tvoriť aspoň piati aktéri na trhu práce (podniky alebo spoločnosti, či zastupujúce sprostredkovateľské organizácie ako komory, odbory alebo odborové združenia) a aspoň piati poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy (OVP a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania), ktorí sú plnoprávnymi partnermi. Súčasťou každého návrhu by mala byť aspoň jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a jeden poskytovateľ OVP v pozícii plnoprávneho partnera.

Sektory alebo oblasti

14 priemyselných ekosystémov identifikovaných v novej priemyselnej stratégii pre Európu4 :

 1. Cestovný ruch:

osobná doprava a cestovanie; hotely, krátkodobé ubytovanie; reštaurácie a stravovanie; podujatia, zábavné parky atď.

 1. Mobilita-doprava-automobilizmus:

výroba motorových vozidiel, lodí a vlakov, ako aj príslušenstva; ich oprava a údržba; nákladná doprava atď.

 1. Letecko-kozmonautický priemysel/obrana:

Výroba lietadiel, vesmírny priemysel a služby, produkty a technológie slúžiace na obranu atď.

 1. Stavebníctvo:

výstavba nehnuteľností určených na bývanie a nebytových budov; budovanie ciest a železníc; budovanie verejných služieb a inžinierskych stavieb; súvisiace činnosti atď.

 1. Agropotravinárstvo:

rastlinná a živočíšna výroba; spracovanie potravín; veterinárne činnosti atď.

 1. Nízkouhlíkové energeticky náročné priemyselné odvetvia:

ťažba fosílnych palív; rafinácia; výroba výrobkov s veľkým vplyvom na životné prostredie: plasty, chemické látky, hnojivá, železo a oceľ, produkty lesného hospodárstva, cement, guma, neželezné kovy atď.

 1. Textilný priemysel:

výroba textilu, odevov, obuvi, kože a šperkov atď.

 1. Tvorivé a kultúrne odvetvia:

noviny, knihy a periodiká; filmy, video a televízia; rozhlas a hudba atď.

 1. Digitálne technológie:

telekomunikácie; softvér a programovanie; webové portály; výroba počítačov a zariadení atď.

 1. Energia z obnoviteľných zdrojov:

elektrické motory, motory a turbíny; výroba elektrickej energie; výroba a distribúcia plynu atď.

 1. Elektronika:

výroba elektroniky atď.

 1. Maloobchod:

maloobchodný predaj; veľkoobchod spojený so spotrebiteľmi atď.

 1. Ochrana a sociálne hospodárstvo:

sociálne podniky, združenia a družstvá zamerané na sociálny dosah atď.

 1. Zdravotníctvo:

farmaceutické výrobky a zariadenia; nemocnice, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, rezidenčná starostlivosť atď.

Aliancie si pre svoj návrh musia vybrať jeden priemyselný ekosystém, ktorým sa ich projekt bude zaoberať5 . Na financovanie možno vybrať iba jeden návrh na priemyselný ekosystém. Návrh sa môže týkať ekosystému, na ktorý sa nevzťahuje prebiehajúci projekt koncepcie, alebo ekosystému, ktorý sa už realizuje v rámci prebiehajúcej koncepcie. V druhom prípade sa návrh musí zaoberať sektormi a oblasťami, ktoré sa jasne líšia od tých, ktoré sa riešia v prebiehajúcom projekte(-och) v rámci koncepcie6 .

Trvanie projektu

4 roky.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy pre skupinu 2: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 15. septembra do 17:00:00 h (bruselského času).

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Príprava projektu

Všetky aliancie realizujú súdržný, komplexný a variabilný súbor vzájomne prepojených aktivít na posilnenie inovácií v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a podnikov (vrátane veľkých spoločností, malých a stredných podnikov a sociálnych podnikov), ako aj širšieho sociálno-hospodárskeho prostredia.

Skupina 1: Aliancie pre vzdelávanie a podniky

Každá Aliancia pre vzdelávanie a podniky sa musí zaoberať aspoň jednou z týchto aktivít (neúplný zoznam):

Podpora inovácie

 • Spoločná príprava a realizácia nových vzdelávacích metód a metód výučby (napr. nové multidisciplinárne učebné plány, výučba a učenie sa zamerané na učiacich sa a založené na reálnych problémoch, lepšie využívanie mikrocertifikátov).
 • Príprava a testovanie programov ďalšieho vzdelávania a aktivít s podnikmi a v rámci podnikov.
 • Príprava a testovanie riešení naliehavých sociálnych požiadaviek zameraných na zraniteľné skupiny spoločnosti, ktoré nerieši trh; riešenie spoločenských výziev alebo výziev v súvislosti so zmenami postojov a hodnôt, stratégií a politík, organizačných štruktúr a procesov, systémov zabezpečovania výsledkov a služieb.
 • Hľadanie riešení v problémových otázkach a v oblasti inovácie produktov a procesov (prostredníctvom spolupráce študentov, profesorov a odborníkov z praxe).

Rozvoj iniciatívnosti a podnikateľského zmýšľania, kompetencií a zručností

 • Príprava nových metód výučby a vzdelávacích nástrojov, ktoré obsahujú učenie sa a uplatňovanie prierezových zručností vo všetkých programoch vysokoškolského vzdelávania a OVP vypracovaných v spolupráci s podnikmi a zameraných na posilnenie zamestnateľnosti, tvorivosti a nové profesijné dráhy.
 • Zavádzanie vhodnej iniciatívnosti a podnikavosti v danom odbore, učebných plánoch, kurze atď. na zabezpečenie kompetencií, zručností a motivácie na rozvoj iniciatívnosti a podnikateľského myslenia u študentov, výskumných pracovníkov, zamestnancov a pedagógov, aby mohli čeliť rôznym výzvam vo svojich vzdelávacích, profesijných aj osobných životoch.
 • Otváranie nových vzdelávacích príležitostí prostredníctvom praktických skúseností a uplatňovania iniciatívnosti a podnikateľských kompetencií a zručností, čo môže zahŕňať zavádzanie nových služieb, produktov a prototypov a vytváranie startupov alebo spin-off podnikov a/alebo k tomu viesť.
 • Zavádzanie prístupov viac zameraných na študentov, v rámci ktorých si budú študenti sami dotvárať svoje vzdelávacie dráhy.

Podpora odovzdávania a výmeny vedomostí medzi sektormi vysokoškolského vzdelávania, OVP a podnikmi a výskumom

 • Budovanie inkluzívnych a prepojených systémov vysokoškolského vzdelávania, OVP a podnikov na základe vzájomnej dôvery, cezhraničného uznávania a certifikácie, flexibilných dráh medzi OVP a vysokoškolským vzdelávaním a posilňovanie mobility učiacich sa a pracovníkov.
 • Učňovská príprava a aktivity v podnikoch, ktoré súvisia s daným študijným odborom, sú v plnej miere začlenené do učebného plánu, sú uznávané a možno za ne získať kredity; prípravy na odskúšanie a testovanie inovačných opatrení; výmeny študentov, výskumných pracovníkov, pedagogických zamestnancov a zamestnancov podnikov na obmedzené obdobie; poskytovanie stimulov na zapojenie zamestnancov podnikov do výučby a výskumu; analýza výskumných údajov.

Identifikovanie potrieb v oblasti odolnosti, trhu a nových profesií

 • Identifikovanie potrieb trhu a nových profesií (na strane dopytu), posilňovanie schopnosti systémov reagovať na všetkých úrovniach na potreby trhu práce (na strane ponuky); prispôsobenie poskytovania vysokoškolského vzdelávania a OVP potrebám v oblasti zručností prostredníctvom návrhu a realizácie nadnárodných celosektorových učebných plánov zahŕňajúcich učenie sa na pracovisku.
 • Identifikovanie zručností, ktoré sú potrebné vo verejnej sfére na riešenie spoločenských výziev (napr. zmena klímy, zdravie) a posilňovanie odolnosti na spoločenskej a komunitnej úrovni, a to aj prostredníctvom spolupráce inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a poskytovateľov OVP s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, ako aj súkromným sektorom s cieľom prispieť k návrhu a realizácii stratégií pre inteligentnú špecializáciu v regiónoch.
 • Poskytovanie podpory na prekonanie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami v oblasti odolnosti a trhových potrieb.

Skupina 2: Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností (vykonávanie koncepcie)

Realizovať sa musia tieto aktivity:

Vypracovanie strategického prístupu k sektorovej spolupráci v oblasti zručností

 • Nadviazanie trvalo udržateľnej spolupráce v oblasti rozvoja zručností medzi kľúčovými zainteresovanými stranami z odvetvia vrátane sociálnych partnerov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy a verejných orgánov (na vnútroštátnej a regionálnej úrovni). Projekt sa zameria aj na budovanie spolupráce medzi veľkými spoločnosťami a mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi v celom hodnotovom reťazci konkrétneho priemyselného ekosystému.
 • Priebežné zintenzívňovanie informovanosti pre oblasť zručností: poskytovanie relevantných kvalitatívnych dôkazov a kvantitatívnych údajov na úrovni EÚ a na úrovni krajiny a/alebo regiónu vo forme prepojených otvorených údajov; vytvorenie spoločnej metodiky predpovedania budúcich potrieb v oblasti zručností, ako aj (každoročné) monitorovanie pokroku a vývoja v dopyte a ponuke zručností na základe spoľahlivých prognostických scenárov, vychádzajúc z Panorámy zručností EÚ a v prípade potreby z práce organizácie OECD, Svetového ekonomického fóra a existujúcich aliancií pre sektorové zručnosti.
 • Mapovanie existujúcej podpory na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu dostupnej v sektore/ekosystéme (poskytovanej priemyselným odvetvím, verejnými a súkromným zainteresovanými stranami) a určenie, ktoré z týchto akcií by sa mohli rozšíriť na podporu spoločností v hodnotových reťazcoch.
 • Vypracovanie stratégie v oblasti zručností pre priemyselný ekosystém na základe informovanosti pre oblasť zručností vrátane priorít akcií v záujme podpory cieľov rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností pracovnej sily priemyselného ekosystému a tých, ktorí sa mohli zapojiť do sektora (napr. ekonomicky neaktívni). V stratégii by sa malo podrobne uvádzať, ako hlavné trendy, napr. globálny, spoločenský a technologický vývoj v priemyselnom ekosystéme, môžu ovplyvniť pracovné miesta a potreby v oblasti zručností. Mal by sa v nej opísať očakávaný harmonogram, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať vplyvu digitálnych a kľúčových podporných technológií. Mali by sa určiť a vymedziť povolania a súvisiace zručnosti, ktoré v danom sektore môžu vzniknúť (t. j. tie, ktoré budú úplne nové). Okrem toho treba určiť hlavné priemyselné subjekty a zainteresované strany, ktoré by sa mohli zapojiť do realizácie stratégie. Táto stratégia by mala byť jedným z prvých kľúčových výstupov projektu s uvedením jasného súboru aktivít, čiastkových cieľov a dôkladne vymedzených výstupov, v ktorom sa zároveň stanovujú konkrétne prioritné akcie, aby bolo možné navrhnúť spôsob zosúladenia budúceho dopytu a ponuky v oblasti zručností týkajúcich sa týchto nových povolaní. Stratégia by sa mala použiť ako základ pre budovanie partnerstva v rámci paktu o zručnostiach.
 • V relevantných prípadoch zabezpečenie dostupnosti výsledkov projektu vo forme otvorených údajov tak, aby sa dali vložiť do Panorámy zručností EÚ a Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO).
 • Poskytovanie relevantných kvalitatívnych dôkazov a kvantitatívnych údajov na úrovni EÚ a na úrovni krajiny a/alebo regiónu vo forme prepojených otvorených údajov.

Navrhnutie základných európskych učebných plánov a programov odbornej prípravy pre celý sektor

V prvom roku aktivity (reaktívny prístup)

Zároveň s uvedenými akciami by všetky projekty mali rýchlo riešiť naliehavé potreby povolaní v priemyselnom ekosystéme týkajúce sa zručností, ktoré vyplývajú z krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a digitálnej a ekologickej transformácie (dôkazy sa uvedú v návrhu):

 • vychádzanie z pracovných profilov klasifikácie ESCO a existujúcich rámcov kompetencií, ak sú k dispozícii7 ,
 • navrhnutie programov ďalšej odbornej prípravy na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovnej sily prostredníctvom inovačného zmiešaného vzdelávania a učenia sa na pracovisku,
 • zabezpečenie dobrej kvality obsahu a poskytovania nových programov odbornej prípravy uplatňovaním metód zabezpečenia kvality v súlade s rámcom EQAVET a ESG (európske štandardy & usmernenia na zabezpečenie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania),
 • zabezpečenie rýchleho zavádzania a využívania programov odbornej prípravy oslovovaním hlavných aktérov v hodnotových reťazcoch v rámci priemyselného ekosystému, centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy8 , regiónov realizujúcich stratégie pre inteligentnú špecializáciu9 , európskych partnerstiev klastrov10  a znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) Európskeho technologického inštitútu (EIT)11 ​​​​​​​, ktoré pôsobia v tom istom priemyselnom ekosystéme.

Počas celého projektu (aktívny prístup)

Projekty by sa potom mali zamerať na vypracovanie obsahu odbornej prípravy pre nové profily povolaní:

 • na základe identifikovaných potrieb zručností pre nové profesijné profily v priemyselnom ekosystéme, navrhovanie nových modulárnych učebných plánov OVP a súvisiacich kvalifikácií pre počiatočné vzdelávanie a odbornú prípravu (úplné učebné plány na integráciu do systémov vnútroštátneho vzdelávania a odbornej prípravy) a programov ďalšieho odborného vzdelávania zameraných na zvyšovanie úrovne zručností alebo získavanie nových zručností v prípade ľudí v produktívnom veku (moduly riešiace nové potreby zručností),
 • tieto učebné plány a programy odbornej prípravy sa skladajú z jednotiek výsledkov vzdelávania v súlade s európskym kvalifikačným rámcom (EKR)/národnými kvalifikačnými rámcami (NKR) a vychádzajú z klasifikácie ESCO, učebné plány by mali poskytovať možnosť získať zručnosti špecifické pre jednotlivé pracovné miesta, ako aj kľúčové kompetencie12 , ktoré zahŕňajú najmä prierezové zručnosti a disciplíny STEAM13 ​​​​​​​,
 • začlenenie období učenia sa na pracovisku do nového obsahu odbornej prípravy vrátane príležitostí na uplatňovanie vedomostí v reálnych situáciách na pracovisku a využitie nadnárodných skúseností v oblasti vzdelávania všade tam, kde to je možné,
 • uplatnenie riadenia kvality na nový obsah odbornej prípravy, a to buď uplatnením zásad zabezpečenia kvality EQAVET a Štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG), alebo využitím už existujúcich systémov zabezpečia kvality, ktoré však musia byť v súlade s rámcom EQAVET a uvedenými štandardmi a usmerneniami,
 • podpora príslušných sektorových kvalifikácií vrátane nadnárodných spoločných programov zadaných viac ako jedným poskytovateľom vzdelávania a odbornej prípravy, ktorými sa uľahčuje cezhraničná certifikácia a budovanie vzájomnej dôvery, čím sa zase prispieva k zvýšeniu mobility učiacich sa a profesijnej mobility v sektore.

Realizácia základných učebných plánov a programov odbornej prípravy

 • príprava metodík vypracovania učebných plánov a programov odbornej prípravy prispôsobených rôznym cieľovým skupinám na základe inovačných prístupov k výučbe a vzdelávaniu, ako aj na základe zabezpečovania učenia sa na pracovisku, používania IKT (napr. zmiešané vzdelávanie, simulátory, rozšírená realita atď.), riešenia virtuálnej/zmiešanej mobility pre učiacich sa a zamestnancov a otvorených vzdelávacích zdrojov (napr. vzdelávanie podporované umelou inteligenciou, MOOC14 ),
 • vypracovanie akcií na medzigeneračný prenos odborných vedomostí,
 • opísanie spôsobov, ktorými je možné do metodík a postupov hodnotenia zakomponovať všetky formy vzdelávania vrátane učenia sa na pracovisku a uľahčiť potvrdzovanie zručností a kompetencií získaných pred odbornou prípravou,
 • oslovenie poskytovateľov pracovných príležitostí, ako sú súkromní a verejní zamestnávatelia a služby zamestnanosti, na základe existujúcich kontaktov a nových kontaktov nadviazaných so stranou dopytu v oblasti zručností počas fázy budovania informovanosti pre oblasť zručností s cieľom možného zosúladenia s absolventmi odbornej prípravy,
 • identifikácia primeraných opatrení na sledovanie učiacich sa po dokončení ich odbornej prípravy, aby bolo možné zabezpečiť „mechanizmy spätnej väzby“15 . Tieto monitorovacie systémy a systémy spätnej väzby sa môžu vybudovať na základe informácií od spoločností, učiacich sa/zamestnancov, ako aj z verejných informačných zdrojov a od zainteresovaných strán pôsobiacich na trhu práce,
 • navrhnutie vhodných opatrení na formálne uznávanie nových alebo upravených učebných plánov a kvalifikácií v sektore odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania v krajinách, z ktorých pochádzajú partneri, a v príslušnom priemyselnom ekosystéme.

Navrhnutie dlhodobého akčného plánu postupného zavádzania výstupov projektu do praxe po skončení projektu

 • tento plán musí byť založený na udržateľných partnerstvách medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a kľúčovými zainteresovanými stranami z odvetvia a subjektmi verejného sektora (regionálnymi alebo vnútroštátnymi) na príslušnej úrovni s cieľom uľahčiť/posilniť partnerstvá pre zručnosti medzi viacerými zainteresovanými stranami v rámci paktu o zručnostiach v záujme rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností pracovnej sily, mal by obsahovať identifikáciu vhodných riadiacich štruktúr, ako aj plány škálovateľnosti a finančnej udržateľnosti,
 • plánom by sa mala zabezpečovať vhodná viditeľnosť a všestranné šírenie výsledkov, a to na úrovni EÚ, ako aj na národnej/regionálnej politickej úrovni, a mal by obsahovať podrobnosti o tom, ako bude prebiehať zavádzanie výsledkov na národnej a/alebo regionálnej úrovni spolu s príslušnými subjektmi verejného sektora,
 • v pláne sa stanoví spôsob, akým sa po uplynutí štyroch rokov trvania projektu budú aktualizovať jeho výstupy, najmä informovanosť pre oblasť zručností, stratégia a programy odbornej prípravy, a to aj naplánovaním budúcich zdrojov financovania projektu,
 • v pláne sa musí uviesť, ako môžu príležitosti na financovanie z prostriedkov EÚ [napr. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, viacročný finančný rámec EÚ (MFF) na roky 2021 – 2027, ako aj európske štrukturálne fondy, Fond InvestEU, Erasmus+] a súkromné investície a vnútroštátne a regionálne financovanie podporiť stratégie v oblasti zručností. V rámci toho by sa mali zohľadniť stratégie pre inteligentnú špecializáciu, európske partnerstvá klastrov, platformy centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy a znalostné a inovačné spoločenstvá EIT.

V rámci obidvoch skupín [skupina 1: Aliancie pre vzdelávanie a podniky a skupina 2: Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností (vykonávanie koncepcie)]

Aliancie pre inovácie musia využívať mechanizmy a nástroje vytvorené pre celú EÚ, ako sú EKR, ESCO, Europass, EQAVET a Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG).

Na odskúšanie a otestovanie nových učebných plánov alebo nových metód odbornej prípravy a vzdelávacích metód môžu aliancie pre inovácie organizovať aktivity v rámci vzdelávacej mobility pre študentov, učiteľov, výskumných pracovníkov a zamestnancov, ak sa nimi podporujú/dopĺňajú hlavné aktivity partnerstva a ak prinášajú pridanú hodnotu z hľadiska realizácie cieľov projektu.

Očakávaný vplyv

Aliancie pre inovácie budú ukotvené v strategickej a udržateľnej spolupráci medzi subjektmi odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a podnikmi, ktoré sa budú spoločne snažiť o zlepšenie inovačnej kapacity Európy. Do veľkej miery sa nimi posilnia synergie medzi oboma oblasťami vzdelávania, pokiaľ ide o posilnenie inovácií, nových zručností, iniciatívnosti a podnikateľského zmýšľania. Očakáva sa, že tieto aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a podnikov budú prispievať k rozvoju regionálnych ekosystémov a začlenením učenia sa na pracovisku budú priamou a cennou oporou pre hospodárstvo. Zatiaľ čo univerzity disponujú vedomosťami a údajmi z výskumu, ktoré môžu priamo poskytovať malým a stredným podnikom, a rozvíjať tak miestne hospodárstvo, poskytovatelia OVP ponúkajú podnikom zručnosti, ktoré sú nevyhnutné na rast miestneho hospodárstva.

Vo väčšom meradle sa majú aliancie pre inovácie zameriavať na spoločenské a hospodárske výzvy v oblasti vzdelávania aj zamestnanosti a prihliadať na kľúčové oblasti, ako sú inovačné výzvy, poskytovanie zručností, zmena klímy, zelené hospodárstvo, demografia, digitalizácia a umelá inteligencia. Prínosy môžu vyplývať aj zo spolupráce s veľkými podnikmi. Aliancie pre inovácie sa budú zameriavať na potreby občanov a na zrýchlenie modernizácie vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy.

Paktom o zručnostiach sa nevytvorí len rámec realizácie ostatných akcií aktualizovaného programu v oblasti zručností, ale aj rámec šírenia výsledkov projektu aliancií pre inovácie a ich využívania. Konkrétne sa ako základ pre sektorové veľké partnerstvá paktu o zručnostiach použijú výsledky aliancie koncepcií pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností.

Aliancie okrem toho pomôžu vykonávať oznámenie EÚ o novom programe pre vysokoškolské vzdelávanie16  a prispejú k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru17 ​​​​​​​. Prispejú aj k vykonávaniu stratégií EÚ v oblasti priemyslu a MSP (2021).

Aliancie pre inovácie budú prihliadať aj na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a jej ciele18  a na Parížsku dohodu o zmene klímy19 ​​​​​​​ ako zastrešujúce parametre akcie, čím pomôžu Európskej komisii vykonávať novú zelenú dohodu20 ​​​​​​​ a Plán obnovy pre Európu21 ​​​​​​​. Aliancie budú prispievať nápadmi aj do iniciatívy Nový európsky Bauhaus22 ​​​​​​​, ktorá sa zameriava na navrhovanie nových udržateľných spôsobov života s cieľom plniť ciele Európskej zelenej dohody.

Aliancie pre inovácie majú mať krátkodobý aj dlhodobý vplyv na mnoho rôznych zainteresovaných strán na individuálnej, organizačnej a systémovej úrovni. Tento vplyv má byť nad rámec trvania projektu a nad rámec organizácií zapojených do partnerstiev. Očakáva sa, že partnerstvo a aktivity pretrvajú aj naďalej. Preto výsledky/výstupy nesmú existovať oddelene, ale musia byť prepojené/včlenené do existujúcich podnikov, schém, projektov, platforiem, miest atď.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Tieto kritériá na vyhodnotenie návrhov platia pre skupinu 1 – Aliancie pre vzdelávanie a podniky:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Prepojenie s politikou a iniciatívami EÚ: v návrhu sa prihliada na dosahovanie európskych cieľov v sektoroch OVP a vysokoškolského vzdelávania a prispieva sa k nemu; v návrhu sa prihliada na zviditeľňovanie existujúcich nástrojov a iniciatív EÚ v oblasti rozvoja zručností a prispieva sa k nemu.
 • Účel: návrh je relevantný pre ciele a aktivity akcie.
 • Konzistentnosť: ciele vychádzajú z kvalitnej analýzy potrieb; sú jasne vymedzené, realistické a riešia sa v nich problémy významné pre účastnícke organizácie aj akciu.
 • Inovácia: v návrhu sa zohľadňujú najmodernejšie metódy a techniky a návrh vedie k inovačným výsledkom a riešeniam, ktoré sú špecifické pre daný projekt.
 • Európska pridaná hodnota: v návrhu sa jednoznačne preukazuje pridaná hodnota spočívajúca v jeho nadnárodnom charaktere a možnej prenosnosti.
 • Zastúpenie vzdelávania a odbornej prípravy: súčasťou aliancie sú partneri, ktorí v dostatočnej miere zastupujú poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy.
 • Digitálne zručnosti: miera, do akej sú v návrhu začlenené digitálne zručnosti do obsahu odbornej prípravy pre jeden či viac súvisiacich profilov povolaní.
 • Zelené zručnosti: návrh začleňuje zručnosti súvisiace s prechodom na obehové a ekologickejšie hospodárstvo do obsahu odbornej prípravy pre jeden či viac súvisiacich profilov povolaní.
 • Zručnosti v oblasti odolnosti: miera, do akej sú v návrhu začlenené zručnosti súvisiace so schopnosťou prispôsobiť sa, zvládať zmeny a starať sa o členov komunity.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Súdržnosť: celkovým návrhom projektu sa zabezpečuje konzistentnosť medzi cieľmi, metodikou, aktivitami a navrhovaným rozpočtom projektu. Návrh obsahuje súdržný a komplexný súbor primeraných aktivít na uspokojenie identifikovaných potrieb a na docielenie očakávaných výsledkov.
 • Štruktúra: pracovný program je jasný a zrozumiteľný a týka sa všetkých fáz (príprava, realizácia, využívanie, monitorovanie, hodnotenie a šírenie výsledkov).
 • Metodika: v návrhu sa využívajú mechanizmy a nástroje EÚ, ktoré môžu súvisieť so zručnosťami a povolaniami, ako sú EKR, ESCO, Europass, EQAVET a ESG.
 • Riadenie: naplánované kvalitné mechanizmy riadenia. Harmonogram, organizácia, úlohy a povinnosti sú riadne vymedzené a realistické. V návrhu sa prideľujú jednotlivým aktivitám náležité zdroje.
 • Pracovný plán: kvalita a účinnosť pracovného plánu vrátane miery, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Kvalita mechanizmov na uznávanie a potvrdzovanie kvalifikácií: v súlade s európskymi zásadami a nástrojmi na transparentnosť a uznávanie kvalifikácií vrátane mikrocertifikátov.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje primerané zdroje na dosiahnutie úspechu, nie je predimenzovaný ani poddimenzovaný.
 • Finančná kontrola a kontrola kvality: kontrolnými opatreniami (priebežné hodnotenie kvality, partnerské hodnotenia, aktivity referenčného porovnávania atď.) a ukazovateľmi kvality sa zabezpečuje vysokokvalitná a nákladovo efektívna realizácia projektu. Problémové oblasti/riziká projektu sú jasne vymedzené a prijali sa náležité opatrenia na zmiernenie súvisiaceho rizika. Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú procesy odborného hodnotenia. Pracovný program aliancie zahŕňa nezávislé externé posúdenie kvality, ktoré sa uskutoční v polovici trvania a po skončení projektu.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

 • Konfigurácia: zloženie partnerstva je v súlade s akciou a cieľmi projektu; zabezpečuje sa ním vhodná kombinácia príslušných organizácií vrátane subjektov z oblasti odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a podnikov, ktoré majú potrebné profily, zručnosti, skúsenosti, odborné znalosti a podporu riadenia nevyhnutné na úspešnú realizáciu projektu; aliancia je zložená z partnerov, ktorí v dostatočnej miere zastupujú dotknutý sektor alebo medzisektorový prístup.
 • Záväzok: príspevky partnerov sú významné, relevantné a doplnkové; rozdelenie povinností a úloh je jasné, primerané a preukazuje záväzok a aktívny príspevok všetkých účastníckych organizácií, pokiaľ ide o využívanie ich špecifických odborných znalostí a kapacít.
 • Úlohy: koordinátor preukazuje vysokokvalitné riadenie a koordináciu nadnárodných sietí, ako aj schopnosť viesť v zložitom prostredí. Jednotlivé úlohy sa prideľujú na základe osobitných praktických alebo odborných znalostí jednotlivých partnerov.
 • Spolupráca/tímový duch: navrhuje sa účinný mechanizmus na zabezpečenie efektívnej koordinácie, riešenia problémov, rozhodovania a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami, účastníkmi a všetkými ostatnými zainteresovanými stranami.
 • Úžitok: aliancia zabezpečuje jednoznačnú pridanú hodnotu a prínosy pre každú partnerskú organizáciu.
 • Zapojenie tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu: ak je to vhodné, zapojenie účastníckych organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu predstavuje pre alianciu významnú pridanú hodnotu.

Vplyv (maximálny počet bodov: 20)

 • Využívanie výsledkov: v návrhu sa preukazuje, ako partneri a ostatné zainteresované strany využijú výstupy aliancie. Návrh obsahuje prostriedky na meranie využívania výsledkov počas trvania projektu a aj po jeho skončení.
 • Šírenie výsledkov: v návrhu sa uvádza jasný plán šírenia výsledkov, ktorý obsahuje primerané aktivity, ich harmonogram, nástroje a kanály na zabezpečenie účinného šírenia výsledkov a prínosov smerom k zainteresovaným stranám a skupinám, ktoré sa na aliancii nezúčastňujú, počas trvania projektu a po jeho skončení.
 • Vplyv: v návrhu sa preukazuje spoločenský a hospodársky význam a dosah. Zabezpečuje sa ním vplyv na miestnej, národnej aj európskej úrovni na cieľové skupiny a príslušné zainteresované strany, ktoré zohrávajú v dotknutom sektore významnú úlohu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Obsahuje opatrenia, ako aj ciele a ukazovatele týkajúce sa monitorovania pokroku a posúdenia očakávaného (krátkodobého a dlhodobého) vplyvu.
 • Otvorený prístup: v prípade potreby sa v návrhu opisuje spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných materiálov, dokumentov a médií prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.
 • Udržateľnosť: v návrhu sa vysvetľuje spôsob vypracovania akčného plánu, ktorý sa má zaviesť na národnej a regionálnej úrovni. Návrh obsahuje primerané opatrenia a identifikáciu finančných prostriedkov (európskych, vnútroštátnych a súkromných) na zabezpečenie udržateľnosti dosiahnutých výsledkov a prínosov aj po skončení projektu.

O finančnej podpore návrhov sa uvažuje len vtedy, ak získajú aspoň 70 bodov, pričom sa prihliada na dosiahnutie požadovaného minimálneho počtu bodov na úspešnosť v prípade každého zo štyroch kritérií na vyhodnotenie návrhov: aspoň 13 bodov v kategórii Relevantnosť projektu; 16 bodov v kategórii Kvalita návrhu a realizácie projektu, 13 bodov v kategórii Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a 11 bodov v kategórii Vplyv.

Návrhy ex aequo v tej istej téme sa uprednostnia na základe počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť a potom kritéria Vplyv.

Tieto kritériá na vyhodnotenie návrhov platia pre skupinu 2 – Aliancie pre sektorovú spoluprácu (vykonávanie koncepcie):

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Prepojenie s politikou a iniciatívami EÚ: v návrhu sa prihliada na dosahovanie európskych cieľov v sektoroch vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy a sektorových politikách EÚ významných pre zvolený priemyselný ekosystém a návrh prispieva k dosahovaniu týchto cieľov; návrh prispieva k paktu o zručnostiach a k európskemu programu v oblasti zručností a prihliada na nástroje EÚ. Návrh, ktorý sa zaoberá priemyselným ekosystémom, v ktorom sa aliancia koncepcií už realizuje, musí byť v tomto ekosystéme jasne komplementárny, t. j. musí sa vzťahovať na jasne odlišnú oblasť a musí sa v ňom uvádzať, z akých výsledkov prebiehajúcich projektov koncepcie bude vychádzať; nesmie dochádzať k žiadnemu prekrývaniu, pokiaľ ide o rozsah, výstupy a aktivity. V prípade rovnakej kvality bude návrh týkajúci sa ekosystému alebo jeho časti, ktorým sa nezaoberá žiadna prebiehajúca aliancia koncepcií, relevantnejší ako návrh týkajúci sa časti ekosystému, ktorým sa už koncepcia zaoberá.
 • Účel: návrh je relevantný pre ciele a aktivity akcie. Návrh konkrétne obsahuje vývoj veľmi relevantného súboru nových profilov povolaní, v ktorom sa navrhujú súvisiace kvalifikácie na základe jednotiek vzdelávacích výstupov, a to na úrovniach EKR 3 až 5, ako aj na úrovniach EKR 6 až 8. Návrh obsahuje návrh, test a počiatočné poskytovanie súvisiacich programov vzdelávania a odbornej prípravy, formulovaných a realizovaných ako modulové, flexibilné a prístupné vzdelávacie príležitosti, pričom sa zohľadňuje potvrdenie už nadobudnutých zručností.
 • Konzistentnosť: ciele vychádzajú z kvalitnej analýzy potrieb; sú jasne vymedzené, realistické a riešia sa v nich problémy významné pre účastnícke organizácie aj akciu.
 • Inovácia: v návrhu sa zohľadňujú najmodernejšie metódy a techniky a návrh vedie k inovačným výsledkom a riešeniam.
 • Európska pridaná hodnota: v návrhu sa jasne preukazuje pridaná hodnota vytvorená prostredníctvom nadnárodného charakteru.
 • Zastúpenie vzdelávania a odbornej prípravy: súčasťou aliancie sú partneri, ktorí v dostatočnej miere zastupujú poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy.
 • Zastúpené sektory/oblasti: aliancia je zložená z partnerov, ktorí v dostatočnej miere zastupujú daný priemyselný ekosystém.
 • Zručnosti v oblasti digitálnych a kľúčových podporných technológií vrátane zručností v oblasti umelej inteligencie: miera, do akej sa v návrhu riešia tieto zručnosti v návrhu projektu pre jeden či viac súvisiacich profilov povolaní.
 • Zelené zručnosti: návrh začleňuje zručnosti súvisiace s prechodom na obehové a ekologickejšie hospodárstvo do obsahu odbornej prípravy pre jeden či viac súvisiacich profilov povolaní.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Súdržnosť: návrh obsahuje súdržný a komplexný súbor primeraných, konkrétnych a praktických aktivít na uspokojenie identifikovaných potrieb a na docielenie očakávaných výsledkov.
 • Štruktúra: pracovný program je jasný a zrozumiteľný a týka sa všetkých fáz (príprava, realizácia, využívanie, monitorovanie, hodnotenie a šírenie výsledkov).
 • Metodika: v návrhu sa využívajú mechanizmy a nástroje EÚ, ktoré môžu súvisieť so zručnosťami a povolaniami, ako sú EKR, ESCO, Europass, EQAVET a ESG.
 • Riadenie: naplánované kvalitné mechanizmy riadenia. Harmonogram, organizácia, úlohy a povinnosti sú riadne vymedzené a realistické. V návrhu sa prideľujú jednotlivým aktivitám náležité zdroje.
 • Pracovný plán: kvalita a účinnosť pracovného plánu vrátane miery, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Kvalita mechanizmov na uznávanie a potvrdzovanie kvalifikácií: v súlade s európskymi zásadami a nástrojmi na transparentnosť a uznávanie kvalifikácií.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje primerané zdroje na dosiahnutie úspechu, nie je predimenzovaný ani poddimenzovaný a je primeraný rozsahu návrhu; očakáva sa, že v rámci návrhu priemyselného ekosystému, v ktorom sa aliancia koncepcií už realizuje, sa predloží rozpočet, ktorým sa jasne preukáže, že sa zabráni dvojitému financovaniu, keďže návrh dopĺňa výsledky, ktoré už boli realizované v rámci prebiehajúcej koncepcie, a vychádza z nich.
 • Finančná kontrola a kontrola kvality: kontrolnými opatreniami (priebežné hodnotenie kvality, partnerské odborné hodnotenia, aktivity referenčného porovnávania atď.) a ukazovateľmi kvality sa zabezpečuje vysokokvalitná a nákladovo efektívna realizácia projektu. Problémové oblasti/riziká projektu sú jasne vymedzené a prijali sa náležité opatrenia na zmiernenie súvisiaceho rizika. Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú procesy odborného hodnotenia. Pracovný program aliancie zahŕňa nezávislé externé posúdenie kvality, ktoré sa uskutoční v polovici trvania a po skončení projektu.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

 • Konfigurácia: zloženie partnerstva je v súlade s akciou a cieľmi projektu; zabezpečuje sa ním vhodná kombinácia príslušných organizácií vrátane subjektov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a z priemyslu vrátane MSP, ktoré majú potrebné profily, zručnosti, skúsenosti, odborné znalosti a podporu riadenia nevyhnutné na úspešnú realizáciu projektu. Aliancia zabezpečuje dostatočné zastúpenie priemyselného ekosystému: zastúpenie a odborné znalosti partnerov v dotknutom priemyselnom ekosystéme a na vnútroštátnej a európskej úrovni musia byť presvedčivo preukázané. Účasť európskych a/alebo vnútroštátnych sociálnych partnerov z krajín v aliancii je veľmi dôležitá. Geografické rozloženie a zastúpenie príslušných partnerov z členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu, ako aj regiónov, ktoré sú súčasťou aliancie, by malo byť také, aby aliancia mala v krajinách a regiónoch, v ktorých pôsobí, vysoký realizačný potenciál (napr. prostredníctvom účasti európskej sektorovej organizácie a/alebo európskych sociálnych partnerov).
 • Záväzok: príspevky partnerov sú významné, relevantné a doplnkové; rozdelenie povinností a úloh je jasné, primerané a preukazuje záväzok a aktívny príspevok všetkých účastníckych organizácií, pokiaľ ide o využívanie ich špecifických odborných znalostí a kapacít.
 • Úlohy: koordinátor preukazuje vysokokvalitné riadenie a koordináciu nadnárodných sietí, ako aj schopnosť viesť v zložitom prostredí. Jednotlivé úlohy sa prideľujú na základe osobitných praktických alebo odborných znalostí jednotlivých partnerov.
 • Spolupráca/tímový duch: navrhuje sa účinný mechanizmus na zabezpečenie dobrej koordinácie, rozhodovania a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami, účastníkmi a všetkými ostatnými zainteresovanými stranami.
 • Úžitok: aliancia zabezpečuje jednoznačnú pridanú hodnotu a prínosy pre každú partnerskú organizáciu.
 • Zapojenie tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu: ak je to vhodné, zapojenie účastníckych organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, predstavuje pre alianciu významnú pridanú hodnotu.

Vplyv (maximálny počet bodov: 20)

 • Využívanie výsledkov: v návrhu sa preukazuje, ako sa budú v účastníckych krajinách zavádzať výstupy aliancie v súlade s paktom o zručnostiach.
 • Šírenie výsledkov: v návrhu sa uvádza jasný plán šírenia výsledkov, ktorý obsahuje primerané aktivity, ich harmonogram, ako aj nástroje a kanály na zabezpečenie účinného šírenia výsledkov a prínosov smerom k zainteresovaným stranám.
 • Vplyv: v návrhu sa preukazuje spoločenský a hospodársky význam a dosah. Zabezpečuje sa ním vplyv na miestnej, národnej aj európskej úrovni na cieľové skupiny a príslušné zainteresované strany, ktoré v dotknutom sektore vrátane vzdelávania a odbornej prípravy zohrávajú významnú úlohu, ako sú skupiny a zainteresované strany, ktoré sa pripojili k paktu o zručnostiach. Obsahuje opatrenia, ako aj ciele a ukazovatele týkajúce sa monitorovania pokroku a posúdenia očakávaného (krátkodobého a dlhodobého) vplyvu.
 • Otvorený prístup: v prípade potreby sa v návrhu opisuje spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných materiálov, dokumentov a médií prostredníctvom otvorených licencií a vo formáte prepojených otvorených údajov, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.
 • Udržateľnosť: v návrhu sa vysvetľuje spôsob vypracovania akčného plánu, ktorý sa má zaviesť na národnej a regionálnej úrovni. Návrh obsahuje primerané opatrenia a identifikáciu finančných prostriedkov (európskych, vnútroštátnych a súkromných) na zabezpečenie udržateľnosti dosiahnutých výsledkov a prínosov aliancie aj po skončení projektu.

V prípade skupiny 2 možno financovať iba 1 návrh na ekosystém.

O finančnej podpore návrhov sa uvažuje len vtedy, ak získajú aspoň 70 bodov, pričom sa prihliada na dosiahnutie požadovaného minimálneho počtu bodov na úspešnosť v prípade každého zo štyroch kritérií na vyhodnotenie návrhov: aspoň 13 bodov v kategórii Relevantnosť projektu; 16 bodov v kategórii Kvalita návrhu a realizácie projektu, 13 bodov v kategórii Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a 11 bodov v kategórii Vplyv.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Maximálna výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje:

 • Skupina 1 – Aliancie pre vzdelávanie a podniky
 • 1 milión EUR (2-ročný projekt)
 • 1,5 milióna EUR (3-ročný projekt)
 • Skupina 2 – Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností (vykonávanie koncepcie):
 • 4 milióny EUR (štvorročný projekt) – na financovanie možno vybrať iba jeden návrh na priemyselný ekosystém. V prípade rovnakej kvality sa návrh týkajúci sa ekosystému, ktorým sa vôbec nezaoberá žiadna súčasná aliancia koncepcií, posúdi ako relevantnejší než návrh týkajúci sa časti ekosystému, ktorým sa už koncepcia zaoberá.

Stanovenie jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 1. prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 2. návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 3. žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 4. do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Higher education Žiaci a zamestnanci v oblasti OVP