Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Európska Mládež Spolu

Akcia Európska mládež spolu sa zameriava na mládežnícke organizácie na miestnej úrovni, ktoré chcú založiť cezhraničné partnerstvá, t. j. ktoré sa usilujú dodať svojim aktivitám európsky rozmer, a na prepojenie týchto aktivít s politikami EÚ v oblasti mládeže, predovšetkým so stratégiou EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027. Cieľom je stimulovať podávanie nových žiadostí organizáciami, ktoré ešte nie sú na európskej úrovni dostatočne zavedené. Na tento účel akcia pozostáva najmä z podporných aktivít zameraných na spájanie mládežníckych organizácií na úrovni EÚ a miestnych MVO pôsobiacich na miestnych úrovniach (vidiecke oblasti, mestá, regióny, krajiny), ktoré budú využívať prínosy rozvoja cezhraničných aktivít.

Celková štruktúra akcie odráža rastúcu veľkosť sektora mládeže, meniace sa trendy v participácii mládeže a potrebu udržateľnejšej a stabilnejšej finančnej podpory v oblasti mládeže[1]. Zohľadňuje sa v nej aj potreba lepšie podchytiť veľkú rozmanitosť mládežníckych organizácií v celej Európe a reagovať na identifikovanú potrebu existencie aktivít na miestnej úrovni a rozsiahlych projektov spolupráce v Európe.

CIELE AKCIE

Cieľom projektov Európska mládež spolu je vytvoriť siete propagujúce cezhraničné partnerstvá, ktoré budú fungovať v úzkej spolupráci s mladými ľuďmi z celej Európy (krajiny programu Erasmus+). Tieto siete budú organizovať spoluprácu, výmeny, propagovať odbornú prípravu (napr. pre mládežníckych vedúcich) a samotným mladým ľuďom umožňovať vytváranie spoločných projektov realizovaných prostredníctvom fyzických a/alebo online aktivít.

Dôležitými tematickými prioritami akcie sú prispievanie k cieľom EÚ v oblasti mládeže, ako aj k stratégii EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027[2] a ich podpora. Európske ciele v oblasti mládeže sa odzrkadľujú aj v politických usmerneniach Komisie pod vedením predsedníčky von der Leyenovej[3]. Rovnakou mierou vychádza táto akcia Európska mládež spolu aj z prebiehajúceho 18-mesačného cyklu[4] dialógu s mládežou a jeho priorít.

A napokon vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa musí reakciami zmierniť sociálno-ekonomický vplyv pandémie na mládež, a to aj pomocou budovania kapacít a vypracovania osobitných opatrení na obnovu po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 v oblasti mládeže. V rámci toho by mali mládežnícke siete zvážiť možnosti posilňovania solidarity a inkluzívnosti, ktoré súvisia s výzvami v oblasti digitálnych zručností a ekologického životného štýlu.

ŠPECIFICKÉ CIELE

V rámci akcie ide konkrétne o podporu:

 • propagácie a rozvoja nadnárodnej štruktúrovanej spolupráce online aj offline medzi rôznymi mládežníckymi organizáciami tak, aby sa budovali alebo posilňovali partnerstvá v oblasti solidarity a inkluzívnej demokratickej účasti všetkých,
 • realizácie rámcov a iniciatív EÚ, ako sú odporúčania pre jednotlivé krajiny z európskeho semestra[5], ktoré sa týkajú oblasti mládeže,
 • iniciatív na podnecovanie mladých ľudí na účasť na demokratickom procese a v spoločnosti, a to organizovaním školení, upriamovaním pozornosti na spoločné črty mladých Európanov a podnecovaním diskusie a debaty o ich prepojení s EÚ, jej hodnotami a demokratickými základmi, a to aj tým, že sa im poskytne zmysluplný priestor na vyjadrenie názoru v rámci procesu obnovy po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19,
 • účasti nedostatočne zastúpených skupín mladých ľudí (napr. zraniteľnej a sociálno-ekonomicky znevýhodnenej mládeže) v politike, mládežníckych organizáciách a iných organizáciách občianskej spoločnosti,
 • nových spôsobov posilňovania postavenia mládežníckych organizácií pri riešení pandémie COVID-19 a jej následkov. To by mohlo orientačne zahŕňať posilnenie spolupráce medzi mládežníckymi organizáciami v digitálnom kontexte pomocou relevantných metód neformálneho vzdelávania a organizačných modelov vrátane alternatívnych spôsobov výmeny a vzájomnej pomoci.

AKTIVITY

Navrhované aktivity musia priamo súvisieť so všeobecnými a špecifickými cieľmi akcie a musia byť podrobne rozpísané v opise projektu, ktorý sa vzťahuje na celé obdobie grantu, podľa pokynov v príslušných oddieloch venovaných príprave projektu a vplyvu.

Aktivity majú mať cezhraničný charakter a môžu sa vykonávať na európskej (krajiny programu Erasmus+), národnej, regionálnej či miestnej úrovni.

Príklady príslušných aktivít:

 1. aktivity uľahčujúce prístup mládeže k aktivitám v oblasti politiky EÚ a jej účasť na týchto aktivitách, ktoré prebiehajú na všetkých úrovniach spoločnosti (miestna, regionálna, vnútroštátna, európska) a v rôznych inštitucionálnych kontextoch (formálne inštitúcie, neformálna spolupráca a vzdelávanie, neformálne výmeny atď.);
 2. aktivity v rámci mobility vrátane výmen na účely vytvárania sietí a/alebo využívania neformálnej alebo informálnej odbornej prípravy;
 3. zvyšovanie informovanosti, informačné činnosti, šírenie informácií a propagačné činnosti (semináre, workshopy, kampane, stretnutia, verejné diskusie, konzultácie atď.) o prioritách politiky EÚ v oblasti mládeže;
 4. rozvíjanie strategickej spolupráce, výmeny myšlienok, spolupráce a spoločnej tvorby a relevantné neformálne metódy na formulovanie iniciatív, partnerstiev a projektov týkajúcich sa politiky EÚ v oblasti mládeže a na diskusiu zdola nahor o týchto iniciatívach, partnerstvách a projektoch medzi mladými ľuďmi, mládežníckymi organizáciami, tvorcami politík a rozhodovacími subjektmi, ako aj výskumnými pracovníkmi a inými významnými aktérmi občianskej spoločnosti. To zahŕňa iniciatívy a podujatia na rozvoj európskych mládežníckych MVO/organizácií občianskej spoločnosti/celoeurópskych sietí,
 5. preskúmanie názorov politikov na návrhy mladých ľudí týkajúce sa demokratických systémov vrátane názorov a túžob nezapojenej mládeže, prekážok zapojenia a faktorov umožňujúcich zapojenie mladých ľudí, ktorým chýbajú skúsenosti s existujúcimi formami participácie, a podpora rozvoja nových priestorov politickej angažovanosti a konania mládeže z celej Európy,
 6. preskúmanie obnoveného chápania zmyslu a prínosov aktívneho občianstva pre mládež v EÚ, a to aj v kontexte po odznení krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a so zreteľom na Európsku novú zelenú dohodu, ktorá je pilierom obnovy, ako aj so zreteľom na rozdiely v zastúpení mladých ľudí v rámci generácie a na zmeny vzorcov zastúpenia mladých ľudí v EÚ,
 7. podpora rozvoja ľahko použiteľných, štandardizovaných metód, nástrojov a inovačných metód spolupráce pre sektor mládežníckych MVO vrátane prípravy nových komunitných iniciatív, zručností a praktických alebo odborných znalostí v oblasti mládeže na monitorovanie a hodnotenie existujúcich aktivít zameraných na výsledky, ktorými sa preukáže hodnota participácie mládeže v občianskej spoločnosti.

Začlenenie aktivít v rámci mobility do tejto akcie nie je povinné. Aktivity pre mladých ľudí v rámci mobility musia byť oporou hlavných cieľov projektu a musia projektu a dotknutým mladým ľuďom ponúkať významnú pridanú hodnotu.

KRITÉRIÁ, KTORÉ JE POTREBNÉ SPLNIŤ NA PODANIE ŽIADOSTI TÝKAJÚCEJ SA MIESTNEJ AKCIE EURÓPSKA MLÁDEŽ SPOLU

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

Návrhy projektov Európskej mládeže spolu sú oprávnené na získanie grantu v rámci programu Erasmus vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Tieto organizácie sa môžu zapojiť v pozícii koordinátora:

 • MVO (vrátane európskych mládežníckych MVO a národných rád mládeže) pôsobiace v oblasti mládeže,
 • subjekty verejného sektora na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni.

Organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu, pričom musí byť v súlade so zákonom zriadená a usadená v krajine programu Erasmus+.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Všetky verejné alebo súkromné organizácie spoločne s ich prípadnými prepojenými subjektmi, ktoré pracujú s mládežou mimo formálnych zariadení, zriadené v krajine programu Erasmus+.

Týmito organizáciami môžu byť napríklad:

 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia (vrátane európskych mládežníckych mimovládnych organizácií),
 • národná rada mládeže,
 • subjekt verejného sektora na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni,
 • vzdelávacia alebo výskumná inštitúcia,
 • nadácia.

Zahrnúť sa môžu verejné alebo súkromné spoločnosti (malé, stredné alebo veľké podniky vrátane sociálnych podnikov). Keďže je táto akcia zameraná predovšetkým na neziskové organizácie, organizácie, ktorých cieľom je dosahovanie zisku, sa môžu zapojiť, ak sa preukáže jasná pridaná hodnota ich účasti pre projekt.

Počet a profil účastníckych organizácií

Najmenej štyria partneri aspoň zo štyroch krajín programu Erasmus+.

Aspoň polovica organizácií v konzorciách by v predchádzajúcich dvoch rokoch nemala byť príjemcom financovania z prostriedkov EÚ v programe Erasmus+ v rámci projektov kľúčovej akcie 3 – Európska mládež spolu.

Miesto aktivít

Aktivity sa musia uskutočňovať v krajinách programu Erasmus+.

Trvanie projektu

2 roky

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli.

Jedna organizácia môže podať v stanovenom termíne iba jednu žiadosť na túto akciu.

Identifikátor výzvy: ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 24. júna do 17:00:00 h (bruselského času).

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

PRÍPRAVA PROJEKTU

Miestny projekt Európska mládež spolu sa skladá zo štyroch fáz, ktoré sa začínajú ešte pred výberom návrhu projektu na poskytnutie finančnej podpory, napr. 1. identifikácia a spustenie projektu; 2. príprava, návrh a plánovanie projektu; 3. realizácia projektu a monitorovanie aktivít a 4. preskúmanie projektu a posúdenie jeho vplyvu. Účastnícke organizácie a účastníci zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúseností čo najviac naučili.

 • Identifikácia a spustenie: identifikácia problému, potreby alebo príležitosti, ktorými sa môžete vo svojom projektovom zámere v kontexte výzvy zaoberať; identifikácia kľúčových aktivít a hlavných výstupov, ktoré možno od projektu očakávať; vypracovanie prehľadu relevantných zainteresovaných strán a potenciálnych partnerov; formulácia cieľa(-ov) projektu; zabezpečenie súladu projektu so strategickými cieľmi účastníckych organizácií; vykonanie počiatočného plánovania na získanie dobrej pozície na začatie projektu a zhromaždenie informácií potrebných na postúpenie do ďalšej fázy atď.
 • Príprava, návrh a plánovanie: stanovenie rozsahu projektu a vhodného prístupu; rozhodnutie o harmonograme dotknutých úloh; vyhotovenie odhadu potrebných zdrojov a vypracovanie časti projektu, napr. posúdenia potrieb; stanovenie solídnych cieľov a ukazovateľov vplyvu (špecifických, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených); určenie výstupov projektu a vzdelávacích výstupov; vypracovanie pracovného programu, formátov aktivity, očakávaného vplyvu a odhadovaného celkového rozpočtu; príprava plánu realizácie projektu obsahujúceho strategické prvky správy, monitorovania a kontroly kvality projektu, podávania správ o projektoch a šírenia výsledkov; vymedzenie praktických opatrení a potvrdenie cieľovej(-ých) skupiny(-ín) plánovaných aktivít; vytváranie dohôd s partnermi a napísanie návrhu atď.
 • Realizácia a monitorovanie aktivít: realizácia projektu podľa plánov v súlade s požiadavkami na podávanie správ a komunikáciu; monitorovanie prebiehajúcich aktivít a posúdenie výkonnosti projektu vzhľadom na plány projektu; identifikácia odchýlok od plánov a prijatie nápravných opatrení na riešenie týchto odchýlok a na riešenie problémov a rizík; identifikácia nesúladu so stanovenými štandardmi kvality a prijatie nápravných opatrení atď.
 • Preskúmanie a posúdenie vplyvu: posúdenie výkonnosti projektu vzhľadom na ciele projektu a plány realizácie; vyhodnotenie aktivít a ich vplyvu na rôznych úrovniach, výmena a využívanie výsledkov projektu atď.

Horizontálne aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní projektu:

Okrem dodržania formálnych kritérií a stanovenia podmienok udržateľnej spolupráce so všetkými partnermi projektu môžu k zintenzívneniu vplyvu a k lepšej kvalitatívnej realizácii projektov Európska mládež spolu v rôznych fázach projektu prispieť aj nasledujúce prvky. Žiadateľom sa odporúča, aby pri navrhovaní svojich projektov zohľadnili tieto príležitosti a rozmery.

Environmentálna udržateľnosť

Projekty by mali byť navrhnuté tak, aby boli environmentálne vhodné, pričom by mali vo všetkých aspektoch zahŕňať ekologické postupy. Organizácie a účastníci by mali svoj projekt navrhovať na základe prístupu šetrného k životnému prostrediu, ktorý bude všetky strany zapojené do projektu motivovať k diskusiám o problematike životného prostredia a k vzdelávaniu v tejto oblasti, premýšľaniu o tom, čo možno urobiť na rôznych úrovniach, a zároveň organizáciám a účastníkom pomôže pri hľadaní alternatívnych ekologickejších spôsobov realizácie aktivít projektu.

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Na účely realizácie týchto zásad bola stratégia inklúzie a rozmanitosti navrhnutá tak, aby sa v nej podporoval lepší dosah na účastníkov z najrôznejších prostredí, a to najmä účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí čelia prekážkam účasti na európskych projektoch. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovania počas celého procesu.

V rámci prierezového princípu by sa mali účastnícke organizácie snažiť rozvíjať stratégie, prostredníctvom ktorých nadviažu kontakt s mladými ľuďmi z rozličných prostredí na miestnej úrovni. K tomu patrí aj zapájanie najrôznejších skupín mladých ľudí s nedostatkom príležitostí vrátane mladých ľudí z odľahlých/vidieckych oblastí a/alebo mladých ľudí s migrantským pôvodom. Všetkými týmito aktivitami by sa preto malo prispievať k rozšíreniu osvety mladých ľudí a ich aktívnemu zapojeniu v záujme zabezpečenia rôznorodosti názorov.

Digitálny rozmer

Kľúčom k úspešným projektom sú virtuálna spolupráca a experimentovanie s príležitosťami v rámci virtuálneho a zmiešaného vzdelávania. Konkrétne sa v rámci projektov dôrazne odporúča používať Európsky portál pre mládež a platformu stratégie Európskej únie pre mládež, ktoré umožňujú spolupracovať pred aktivitami projektu, počas nich a po ich skončení.

Spoločné hodnoty, občianska angažovanosť a aktívne občianstvo

V rámci projektov sa podporí aktívne občianstvo a etika, ako aj rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Dôraz sa bude klásť aj na zvyšovanie informovanosti o kontexte Európskej únie a na jeho pochopenie.

OČAKÁVANÝ VPLYV

V prípade projektov, ktoré získajú grant, by sa mal preukázať ich očakávaný príspevok k politike EÚ v oblasti mládeže:

 • pomocou v zlepšení kapacity sektora mládeže pôsobiaceho na miestnej úrovni rozšíriť svoje aktivity a vyvíjať nadnárodnú činnosť v záujme vytvárania inkluzívnosti, solidarity a udržateľnosti vrátane podpory nadnárodného vzdelávania a spolupráce medzi mladými ľuďmi a rozhodovacími subjektmi,
 • opieraním sa o ciele stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a konkrétnejšie preukázaním plnenia priorít „zapájať – spájať – posilňovať postavenie“ v rámci tejto stratégie,
 • opieraním sa o výstupy európskych cieľov v oblasti mládeže, dialógu s mládežou, ďalších projektov diskusií s mládežou a prieskumov verejnej mienky týkajúcich sa budúcnosti Európy a ich prepojením s rozvojom politiky na miestnej/regionálnej/národnej/európskej úrovni,
 • opieraním sa o odporúčania pre jednotlivé krajiny z európskeho semestra, ktoré sa týkajú oblasti mládeže,
 • zlepšovaním zapojenia mladých ľudí do demokratického života, pokiaľ ide o aktívne občianstvo a angažovanosť so subjektmi prijímajúcimi rozhodnutia (posilnenie postavenia, nové zručnosti, zapájanie mladých ľudí do navrhovania projektov atď.),
 • zlepšovaním existujúcich najlepších postupov a dosahu nad rámec miestnych úrovní (vidiecke oblasti, mestá, regióny, krajiny) a bežných sietí, a to aj čo sa týka využívania digitálnych prostriedkov na udržiavanie kontaktu za každých okolností, dokonca aj v situáciách fyzickej neprítomnosti, izolácie alebo obmedzenia pohybu,
 • účinným a atraktívnym šírením ich výsledkov medzi mladými ľuďmi zapojenými v mládežníckych organizáciách tak, aby sa pripravila pôda pre systematickejšie partnerstvá, ako aj medzi mladými ľuďmi, ktorí nie sú členmi mládežníckych štruktúr, alebo tými, ktorí pochádzajú zo znevýhodnených prostredí.

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NÁVRHOV

Relevantnosť projektu

(maximálny počet bodov: 30)

 • Účel a pridaná hodnota EÚ: v návrhu sa zavádza a vypracúva projekt podpory politík na úrovni EÚ týkajúcich sa mládeže – najmä stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027. V návrhu sa jednoznačne preukazuje pridaná hodnota EÚ na systémovej úrovni spočívajúca v jeho nadnárodnom charaktere a možnej prenosnosti.
 • Ciele: ciele návrhu sú relevantné pre všeobecné ciele akcie a aspoň pre jeden z jej špecifických cieľov; ciele návrhu sú navyše špecifické a jasne vymedzené, dosiahnuteľné, merateľné, realistické a časovo ohraničené; riešia sa nimi otázky týkajúce sa účastníckych organizácií a pre zvolené cieľové skupiny majú jasnú pridanú hodnotu.
 • Potreby: v návrhoch sa preukáže, že sú založené na dôkladnom posúdení potrieb, ktoré podľa možnosti vychádza z overiteľných skutočností a čísel opierajúcich sa o všeobecné a špecifické údaje týkajúce sa všetkých krajín a organizácií v konzorciu. Očakáva sa prehľadná analýza potrieb prepojených s konkrétnymi skutočnosťami žiadateľov, partnerov a cieľových skupín.
 • Zapojenie mládeže: partnerstvo je preukázateľne schopné zabezpečiť aktívne zapojenie najrôznejších skupín mladých ľudí, ako sú mladí ľudia zo vzdialených/vidieckych regiónov, mladí ľudia s migrantským pôvodom a/alebo zo sociálne znevýhodnených prostredí, a to už od fázy návrhu aktivít súvisiacich s mládežou.

 

Kvalita návrhu a realizácie projektu

(maximálny počet bodov: 30)

 • Plánovanie: návrh je jasný, úplný, má vysokú kvalitu a zahŕňa primerané fázy prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia projektu založené na spoľahlivých metodikách riadenia projektov.
 • Metodika: vykonávanie je založené na vhodných metodikách; ciele sú v súlade s aktivitami a sú jasne opísané s logickými väzbami medzi identifikovanými problémami, potrebami a riešeniami; pracovný plán je koherentný a konkrétny; existujú vhodné opatrenia a ukazovatele kontroly kvality, aby sa zabezpečila riadna realizácia projektu v požadovanej kvalite a rozsahu, a to včas a s dodržaním rozpočtu; existujú konkrétne a vhodné plány riadenia rizík a plány pre nepredvídané udalosti.
 • Nákladová účinnosť: navrhovaný rozpočet je koherentný, dostatočne podrobný a vhodný na realizáciu projektu a je navrhnutý tak, aby sa ním dosiahol najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. Zdroje pridelené na pracovné balíky sú v súlade s ich cieľmi a výstupmi. Rozpočet zaisťuje plnenie potrieb miestnych organizácií a zraniteľných mladých ľudí s cieľom podporiť ich začlenenie do programu Erasmus+.

 

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce

(maximálny počet bodov: 20)

 • Konfigurácia: partnerstvo obsahuje vhodnú kombináciu doplnkových organizácií, ktoré majú potrebné profily, zručnosti, skúsenosti, odborné znalosti a podporu riadenia na dosiahnutie svojich cieľov; ak sa do konzorcia zapojili organizácie, ktorých cieľom je dosahovanie zisku, ich pridaná hodnota sa musí jasne preukázať.
 • Geografické zloženie: partnerstvo má preukázateľnú schopnosť odzrkadľovať európsku hospodársku, sociálnu a/alebo kultúrnu rozmanitosť svojím geografickým zložením (t. j. pokrytím východných, západných, severných a južných oblastí Európy), čím sa zabezpečuje skutočne celoeurópska spolupráca.
 • Rozvoj miestnych MVO: partnerstvo je schopné rozvíjať kapacity a znalosti miestnych MVO, ktoré ešte nie sú dostatočne zavedené na európskej úrovni, aby dosiahli posilnenú partnerskú spoluprácu medzi MVO z celej Európy.
 • Záväzok a úlohy: rozdelenie povinností a úloh v rámci partnerstva je jasné a primerané; koordinátor preukazuje vysokokvalitné riadenie a potenciál koordinácie nadnárodných sietí, ako aj schopnosť viesť v zložitom prostredí.
 • Mechanizmy spolupráce: navrhovanými mechanizmami riadenia sa zabezpečí účinná koordinácia, rozhodovanie, komunikácia a riešenie konfliktov medzi účastníckymi organizáciami, účastníkmi a všetkými ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami.
 • Zapojenie mládeže: mladí ľudia sa vhodne zapájajú vo všetkých fázach realizácie projektu a začleňovaním mladých ľudí sa zaoberajú všetky fázy a úrovne projektu, ktorý vytvára posilňujúce úlohy a/alebo poskytuje konkrétne stratégie na zabezpečenie ich rozmanitej účasti.

Vplyv

(maximálny počet bodov: 20)

 • Vplyv: prípadný vplyv projektu na účastníkov a účastnícke organizácie je vysoký – najmä pokiaľ ide o rozšírenie zamerania národných, regionálnych alebo miestnych aktivít miestnych organizácií, ktorých charakter ešte nie je cezhraničný, ak boli tieto aktivity v priebehu projektu alebo po jeho skončení rozšírené na úroveň EÚ alebo ak boli v uvedenom období vypracované na úrovni EÚ, ako aj jeho vplyv na mládežnícku komunitu vo všeobecnosti. Očakávané výsledky preukazujú porozumenie a kapacitu žiadateľa a partnerov šíriť hodnoty Európskej únie, najmä pokiaľ ide o občianstvo.
 • Šírenie výsledkov: v návrhu sa preukáže jeho schopnosť oslovovať mládež a účinne komunikovať o problémoch a riešeniach spoločenstiev, ktoré zastupujú, pred širším svetovým publikom; konkrétne sa v návrhu uvádza riadny plán na informovanie o výsledkoch a na ich šírenie, ktorý obsahuje primerané ciele, aktivity a rozdelenie úloh týkajúcich sa šírenia medzi partnermi, príslušný harmonogram, nástroje a kanály na zabezpečenie, že sa výsledky a prínosy účinne rozšíria smerom k tvorcom politík a že budú prístupné koncovým používateľom v priebehu projektu a po jeho skončení.
 • Udržateľnosť: v návrhu sa jasne identifikuje, ako by mohli výstupy projektu prispievať k zmenám na systémovej úrovni v sektore mládeže v priebehu projektu aj po jeho skončení, a to s vysokým potenciálom umožniť dlhotrvajúcu spoluprácu na úrovni EÚ a/alebo inšpirovať k tvorbe nových politík a iniciatív EÚ v oblasti mládeže.

O finančnej podpore žiadostí sa uvažuje len vtedy, ak získajú aspoň 60 bodov, pričom sa prihliada aj na dosiahnutie požadovaného minimálneho počtu bodov na úspešnosť v prípade každého zo štyroch kritérií na vyhodnotenie návrhov (t. j. aspoň 15 bodov v kategóriách Relevantnosť projektu a Kvalita návrhu a realizácie projektu; 10 bodov v kategóriách Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a Vplyv). V prípadoch ex aequo sa uprednostnia návrhy podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

PRAVIDLÁ FINANCOVANIA

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Maximálna výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje 150 000 EUR.

Stanovenie jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 1. prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 2. návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 3. žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 4. do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v zmluve o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej zmluve o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

 1. Štúdia o panoráme zastúpenia mládeže v EÚ (Study on the landscape of youth representation in the EU, EAC/47/2014).

 2. Uznesenie Rady 2018/C 456/01, uverejnené v decembri 2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?Uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=SK.

 3. Pozri https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_19_5542.

 4. Od polovice roka 2020 do konca roka 2021.

 5. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_sk.

Tagged in: