Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Europas Ungdom Sammen

Europas ungdom sammen-projekter har til formål at etablere netværk til fremme af regionale partnerskaber, som drives i tæt samarbejde med unge fra hele Europa (EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet). Netværkene tilrettelægger udvekslinger, fremmer uddannelse (f.eks. for ungdomsledere) og giver de unge mulighed for selv at etablere fælles projekter, alt sammen gennem både fysiske aktiviteter og onlineaktiviteter.

Tiltagets mål

Europas ungdom sammen-projekter har til formål at etablere samarbejde, som giver unge i Europa mulighed for at etablere fælles projekter, tilrettelægge udvekslinger og fremme uddannelse (f.eks. af ungdomsledere/ungdomsarbejdere) gennem både fysiske aktiviteter og onlineaktiviteter. Tiltaget vil støtte tværnationale partnerskaber for ungdomsorganisationer fra både græsrods- og storskalaniveau med henblik på at styrke den europæiske dimension af deres aktiviteter.

Vigtige tematiske prioriteter er samarbejde med og fremme af EU-strategien for unge [fn]2019-2027[ft/]Rådets resolution 2018/C 456/01, offentliggjort i december 2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=DA[/fn] og de europæiske ungdomsmål. EU's ungdomsmål afspejles også i kommissionsformand Ursula von der Leyens politiske [fn]retningslinjer[ft/]Se https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_19_5542[/fn]. Projektforslag kan også behandle arven fra det europæiske ungdomsår 2022 og resultaterne  af konferencen om Europas fremtid. Valget til Europa-Parlamentet i 2024 er relevant i forbindelse med dette tiltag.

Ungdomsnetværk bør overveje, hvordan man kan skabe solidaritet og inklusion i genopretningen efter covid-19-pandemien.

Specifikke mål

Tiltaget har til formål konkret at støtte mindst et af følgende specifikke mål:

 • Fremme og udvikling af øget tværnationalt struktureret samarbejde, online og offline, mellem forskellige ungdomsorganisationer med det formål at opbygge eller styrke partnerskaber med fokus på solidaritet og inkluderende deltagelse i demokratiet for alle i en situation med reaktioner mod de socioøkonomiske strukturer og i overensstemmelse med EU-strategien 2019-2027, de europæiske ungdomsmål, EU's ungdomsdialog og det europæiske ungdomsår 2022.
 • Fremme af de seks centrale [fn]EU-værdier[ft/]C_2012326EN.01001301.xml (europa.eu)[/fn], der udgør grundlaget for vores samfund: respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.
 • ungdomsorganisationer, der er involveret i initiativer, der har til formål at tilskynde unge til at deltage i den demokratiske proces og i samfundet, ved at arrangere kurser, påvise lighederne mellem unge europæere og tilskynde til diskussion og debat om deres forbindelse til EU, dets værdier og demokratiske grundlag, dette omfatter tilrettelæggelse af arrangementer forud for valget til Europa-Parlamentet i 2024 og fremover. Fremme af deltagelsen af underrepræsenterede grupper af unge i politik, ungdomsorganisationer og andre civilsamfundsorganisationer ved at engagere unge med færre muligheder, såsom sårbare og socioøkonomisk dårligt stillede unge.
 • Nye måder at styrke ungdomsorganisationerne på ved at støtte innovative metoder til samarbejde og netværksdannelse, -udvikling og -forvaltning. Dette kunne f.eks. omfatte et udvidet samarbejde mellem ungdomsorganisationer i en digital sammenhæng ved hjælp af relevant ikkeformel læring og organisatoriske modeller, der omfatter alternative former for udveksling og gensidig støtte.
 • Styrkelse af den europæiske dimension af ungdomsorganisationers aktiviteter på græsrodsniveau, herunder aktiviteter om, hvordan man kan leve bedre sammen og bidrage til at udforme bæredygtige fremtidige måder at leve på tværs af grænserne på i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt og det nye europæiske Bauhaus-initiativ.

Aktiviteter

Tiltaget er rettet mod NGO'er (uden fortjeneste for øje) og offentlige organer, som foreslår projekter med kapacitet til at mobilisere unge i partnerskaber, der dækker forskellige lande og regioner i EU-medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret med programmet, og til at bidrage til udviklingen og gennemførelsen af EU-strategien for unge, udformning af politikker og interaktion med vigtige interessenter på ungdomsområdet.

Mobilitetsaktiviteter for unge kan udgøre en central del af projekterne vedrørende Europas ungdom sammen. Gennem denne mobilitet bør der tilbydes grænseoverskridende udveksling og ikkeformelle og uformelle uddannelsesmuligheder til unge fra hele Europa, som kan forberedes og støttes gennem onlinefora for at bidrage til dette tiltags mål. Disse mobilitetsaktiviteter skal være tydeligt begrundet i tiltagets mål og værdiskabende principper. Alle aktiviteter bør bidrage til at udvide det opsøgende arbejde over for unge og nå ud til unge både i og uden for ungdomsorganisationer, bl.a. til unge med færre muligheder, for at sikre en bred [fn]repræsentation[ft/]Implementation guidelines — Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion and Diversity Strategy: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/da/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy[/fn]

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om græsrodstiltaget europas ungdom sammen?

Kriterier for tilskudsberettigelse

For at komme i betragtning til Erasmus+-tilskud skal projektforslag vedrørende Europas ungdom sammen opfylde følgende kriterier:

Tilskudsberettigede deltagende organisationer (Hvem kan ansøge?)

For at være tilskudsberettigede skal ansøgerne (tilskudsmodtagere og tilknyttede enheder, hvis det er relevant) være:

 • juridiske enheder
 • etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet
 • NGO'er (herunder europæiske NGO'er på ungdomsområdet og nationale ungdomsråd), der er aktive på ungdomsområdet
 • offentlige myndigheder på lokalt, regionalt eller nationalt niveau
 • offentlige eller private virksomheder (små, mellemstore eller store virksomheder (herunder sociale virksomheder) kan deltage, men ikke som koordinator.

Tilskudsmodtagerne kan f.eks. være:

 • en almennyttig organisation, sammenslutning eller NGO (herunder europæiske ungdoms-NGO'er)
 • et nationalt ungdomsråd,
 • en offentlig myndighed på lokalt, regionalt eller nationalt niveau,
 • en uddannelses- eller forskningsinstitution
 • en fond.

Konsortiets sammensætning (Antal deltagende organisationer og deres profil)

Forslag skal indgives af et konsortium bestående af mindst fem ansøgere (tilskudsmodtagere, ikke tilknyttede enheder) fra mindst fem EU-medlemsstater og/eller tredjelande, der er associeret med programmet.

Associerede partnere er tilladt. Tilknyttede enheder og associerede partnere tæller ikke med i minimumskriterierne for tilskudsberettigelse med hensyn til konsortiets sammensætning.

Geografisk placering  (sted for aktiviteterne)

Aktiviteterne skal finde sted i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Projektets varighed:

Projekterne skal normalt vare 24 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring).

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) i Bruxelles.

Den samme organisation må kun indgive én ansøgning for hver frist.

Indkaldelsens ID: ERASMUS-YOUTH-2024-YOUTH-TOG

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 7. marts kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Hvordan ansøger man?

Oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides del C.

Planlægning af et projekt

Et projekt under tiltaget "Europas ungdom sammen" består af fire faser, som begynder, allerede inden projektforslaget udvælges til finansiering, f.eks.

 1. identifikation og iværksættelse af et projekt,
 2. projektforberedelse, -udformning og -planlægning,
 3. projektgennemførelse og overvågning af aktiviteter og
 4. projektrevision og konsekvensanalyse. De deltagende organisationer og deltagere, der er involveret i aktiviteterne, bør deltage aktivt i alle disse faser, så de forstærker deres læringserfaring.
 • Identifikation og iværksættelse: Udpeg et problem, et behov eller en mulighed, som din projektidé kan omhandle, i forbindelse med indkaldelsen. Udpeg de centrale aktiviteter og de vigtigste resultater, der kan forventes af projektet. Kortlæg de relevante interessenter og potentielle partnere. Opstil projektets mål. Sørg for, at projektet er tilpasset de deltagende organisationers strategiske mål. Udfør indledende planlægning for at få en god start på projektet, og indsaml alle de oplysninger, kræves for at fortsætte til næste fase osv.
 • Forberedelse, udformning og planlægning: Angiv projektets omfang og dets hensigtsmæssige tilgang, og fastlæg en tidsplan for de planlagte opgaver. Opstil et estimat over de nødvendige ressourcer, og uddyb projektet i detaljer, f.eks. behovsvurdering. Fastlæg robuste mål og effektindikatorer (specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte). Opstil projekt- og læringsresultater. Fastlæg arbejdsprogram, aktivitetsformater, forventet virkning og det anslåede samlede budget. Udarbejd en projektgennemførelsesplan, der omfatter de strategiske aspekter af projektstyring, overvågning, kvalitetskontrol, rapportering og formidling af resultater. Fastlæg de praktiske ordninger, og bekræft målgrupperne for de planlagte aktiviteter. Indgå aftaler med partnere, udarbejd forslaget osv.
 • Gennemførelse og overvågning af aktiviteter: Gennemfør projektet efter planen i overensstemmelse med kravene om rapportering og kommunikation. Overvåg igangværende aktiviteter, og vurdering af projektresultaterne i forhold til projektplanerne. Identificer og træf korrigerende foranstaltninger for at håndtere afvigelser fra planerne, problemer og risici. Identificer tilfælde af manglende overensstemmelse med de fastsatte kvalitetsstandarder, træf korrigerende foranstaltninger osv.
 • Revision og konsekvensanalyse: Vurder projektresultaterne i forhold til projektmål og gennemførelsesplaner. Evaluer aktiviteterne og deres indvirkning på forskellige niveauer, del og udnyt projektets resultater, osv.

Horisontale aspekter, der skal tages i betragtning ved udformningen af projektet:

Ud over opfyldelsen af de formelle kriterier og etableringen af bæredygtige samarbejdsordninger med alle projektpartnere kan følgende elementer bidrage til at øge virkningen og den kvalitative gennemførelse af Europas ungdom sammen-projekter gennem de forskellige projektfaser. Ansøgerne opfordres til at tage disse muligheder og dimensioner i betragtning, når de udformer deres projekter.

Miljømæssig bæredygtighed

Projekterne bør udformes på en miljøvenlig måde og bør omfatte grøn praksis i alle led. De involverede organisationer og deltagere bør benytte en miljøvenlig tilgang, når de udformer projektet, hvor alle, der er involveret i projektet tilskyndes til at drøfte og lære om miljøspørgsmål, overveje, hvad der kan gøres på forskellige niveauer, og hjælpe organisationer og deltagere med at udvikle alternative grønnere måder at gennemføre projektaktiviteterne på.

Inklusion og mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets tiltag. For at gennemføre disse principper er der udviklet en strategi for inklusion og mangfoldighed for bedre at kunne nå deltagere fra mere forskelligartede baggrunde, navnlig deltagere med færre muligheder, som har vanskeligt ved at deltage i europæiske projekter. Organisationer bør udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen gennem hele forløbet.

Som et tværgående princip bør de deltagende organisationer forfølge strategier, der forbinder unge på græsrodsniveau fra forskellige baggrunde. Dette omfatter inddragelse af en mangfoldig gruppe af unge med færre muligheder, herunder unge fra fjerntliggende områder/landdistrikter og unge med migrantbaggrund. Alle aktiviteterne bør bidrage til at udvide det opsøgende arbejde over for unge og deres aktive engagement for at sikre, at der samles en mangfoldighed af stemmer.

Den digitale dimension

Virtuelt samarbejde og eksperimenter med virtuelle og blandede læringsmuligheder er afgørende for vellykkede projekter. Projekter opfordres eksempelvis kraftigt til at anvende Den Europæiske Ungdomsportal og platformen for EU-strategien for unge til at samarbejde før, under og efter projektaktiviteterne.

Fælles værdier, aktivt medborgerskab og deltagelse

Projekterne støtter aktivt medborgerskab og etik, og de fremmer udviklingen af sociale og interkulturelle kompetencer, kritisk tænkning og mediekendskab. Der vil også blive fokuseret på at øge kendskabet til og forståelsen af Den Europæiske Unions placering.

Tildelingskriterier

Projektets relevans (højst 30 point)

 • Formål og EU-merværdi: Forslaget etablerer og udvikler et projekt med EU-merværdi, der støtter politikker på EU-plan, som er relevante for unge — navnlig EU-strategien for unge 2019-2027, gennem f.eks. støtte til udformning/gennemførelse af politikker, politiske drøftelser og samarbejde med interessenter på ungdomsområdet i overensstemmelse med EU-strategien for unge 2019-2027, arven fra det europæiske ungdomsår 2022 og den europæiske dagsorden for ungdomsarbejde.
 • EU-værdier: Forslaget er relevant for respekten for og fremme af fælles EU-værdier, f.eks. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne samt bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling
 • Målsætninger: Forslagets mål er relevante for mindst ét af tiltagets generelle mål og mindst ét af dets specifikke mål. Forslagets mål er desuden specifikke og klart definerede, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte. De omhandler spørgsmål, der er relevante for de deltagende organisationer og målgrupperne.
 • Behov: Forslaget dokumenterer, at det er baseret på en grundig behovsvurdering, der så vidt muligt er baseret på verificerbare fakta og tal, der understøttes af generelle og specifikke data, som er relevante for alle lande og organisationer i konsortiet. Der forventes en klar behovsanalyse, som knytter sig til ansøgernes, partnernes og målgruppernes konkrete forhold.
 • Inddragelse af unge: Forslaget demonstrerer et aktivt engagement i partnerskabet med en mangfoldig ungdomsbefolkning, herunder unge fra fjerntliggende/landlige områder og/eller med færre muligheder.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 30 point)

 • Planlægning: Forslaget er klart, udførligt og af høj kvalitet og omfatter tilstrækkelige faser til forberedelse, gennemførelse, overvågning og evaluering af projektet baseret på robuste projektstyringsmetoder.
 • Metode: Gennemførelsen er baseret på hensigtsmæssige metoder. Målene er i overensstemmelse med aktiviteterne og er klart beskrevet med en logisk sammenhæng mellem de identificerede problemer, behov og løsninger. Arbejdsplanen er sammenhængende og konkret. Der er hensigtsmæssige kvalitetskontrolforanstaltninger og -indikatorer, som kan sikre, at projektet vil blive gennemført korrekt i overensstemmelse med den krævede kvalitet, med det krævede omfang, rettidigt og inden for budgettet. Der er anført konkrete og passende risikostyrings- og beredskabsplaner.
 • Omkostningseffektivitet: Det foreslåede budget er sammenhængende, tilstrækkeligt detaljeret, egnet til gennemførelsen af projektet og er udformet med henblik på at sikre mest mulig værdi for pengene. De ressourcer, der er tildelt arbejdspakkerne, er i overensstemmelse med deres mål og leverancer. Budgettet tager hensyn til græsrodsorganisationernes og de sårbare unges behov og fremmer dermed deres deltagelse i Erasmus+-programmet.

 Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 20 point)

 • Partnerskabsprofil: Partnerskabet omfatter en passende sammensætning af supplerende deltagende organisationer med den profil, erfaring, ekspertise og ledelsesmæssig støtte, der kræves for at nå dets mål. Merværdien for de organisationer, der arbejder med fortjeneste for øjet, som eventuelt er involveret i konsortiet, er påvist.
 • Geografisk spredning: Partnerskabet dokumenterer, at det kan afspejle den europæiske økonomiske, sociale og/eller kulturelle mangfoldighed gennem dets geografiske spredning med henblik på at sikre et ægte paneuropæisk samarbejde.
 • Udvikling af lokale NGO'er: Partnerskabet kan udvikle kapacitet og viden hos lokale NGO'er, som ikke allerede er veletablerede på europæisk plan, med henblik på at opnå et styrket peer-to-peer-samarbejde mellem NGO'er i hele Europa.
 • Engagement og opgaver: Fordelingen af ansvarsområder og opgaver i partnerskabet er klar og hensigtsmæssig. Koordinatoren udviser ledelse og koordination af høj kvalitet af tværnationale netværk og lederskab i et komplekst miljø. Unge inddrages på passende vis i alle faser af projektgennemførelsen.
 • Samarbejdsordninger: De foreslåede styringsmekanismer vil sikre effektiv koordinering, beslutningstagning, kommunikation og konfliktløsning mellem de deltagende organisationer, deltagerne og andre relevante interessenter.

Virkning (højst 20 point)

 • Virkning og bæredygtighed: I forslaget peges der på måder, hvorpå der kan bidrages til mindst ét af tiltagets forventede påvirkningsområder. De skridt, der skal tages for at opnå projektets forventede virkninger, er klart identificerede, logiske og troværdige. Desuden vil projektresultaterne have en positiv og håndgribelig indvirkning på deltagerne og partnerorganisationerne. Ikke desto mindre vil projektet sandsynligvis bidrage til at udvide græsrodsorganisationernes fokus på nationale, regionale eller lokale aktiviteter, der endnu ikke er af grænseoverskridende karakter, hvor aktiviteterne blev opskaleret eller udviklet på EU-plan under og efter projektets levetid, samt på ungdomsområdet som helhed. Forslaget beskriver, hvordan projektets resultater potentielt kan bidrage til ændringer på systemniveau i ungdomssektoren både under og efter projektets levetid, til at muliggøre langvarigt samarbejde på EU-plan og/eller inspirere til nye EU-politikker og -initiativer på ungdomsområdet.
 • Kommunikation og formidling: Forslaget dokumenterer, at der er kapacitet til at gennemføre opsøgende tiltag blandt unge og evne til at kommunikere effektivt om problemer og løsninger i de grupper, som repræsenteres, til et bredere globalt publikum. I forslaget opstilles der navnlig en robust plan for kommunikation og formidling af resultater, og forslaget omfatter hensigtsmæssige mål, aktiviteter og opgavefordeling mellem partnerne, en relevant tidsplan samt værktøjer og kanaler, der kan sikre, at resultaterne og fordelene vil blive distribueret effektivt til politikere og også vil være tilgængelige for slutbrugere under og efter projektets levetid. Alle foranstaltninger står i et rimeligt forhold til projektets omfang og indeholder konkrete foranstaltninger, der skal gennemføres både under og efter projektets afslutning.

For at komme i betragtning til finansiering skal ansøgningerne opnå mindst 60 point, idet der også tages hensyn til det nødvendige antal point for hvert af de fire tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne "projektets relevans" og "kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse" og 10 point for kategorierne "kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne" og "virkning".

I tilfælde af ens pointtal mellem projekter prioriteres projekter, der har opnået højest pointtal under kriteriet "Relevans". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for det kombinerede kriterium "Kvalitet". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Indvirkning".

Hvis dette ikke gør det muligt at fastlægge prioriteten, kan der foretages en yderligere prioritering ved at overveje den samlede projektportefølje og opnåelsen af positive synergier mellem projekter eller andre faktorer i forbindelse med indkaldelsens mål. Disse faktorer vil blive dokumenteret i panelets rapport.

Forventet virkning

De projekter, der ydes tilskud til, bør demonstrere deres forventede bidrag til EU's ungdomspolitik ved at:

 • bygge videre på målene i EU-strategien for unge 2019-2027 og mere specifikt vise, hvordan de bidrager til strategiens prioriteter for "Engagement. Netværk. Mobilisering"
 • bygge videre på resultaterne af de europæiske ungdomsmål, EU's ungdomsdialog, arven efter det europæiske ungdomsår 2022 og andre ungdomsdebatprojekter og opinionsundersøgelser vedrørende Europas fremtid, såsom den europæiske dagsorden for [fn]ungdomsarbejde[ft/]EUR-Lex — 42020Y1201(01) — DA — EUR-Lex (europa.eu)[/fn],og knytte dem til politikudvikling på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan
 • forbedre inddragelsen af unge i det demokratiske liv med hensyn til aktivt medborgerskab og engagement med beslutningstagere (mobilisering, nye færdigheder, inddragelse af unge i projektudformning osv.)
 • hjælpe med at forbedre ungdomssektorens kapacitet på græsrodsniveau til at arbejde tværnationalt med fokus på inklusion. solidaritet og bæredygtighed samt fremme af tværnational læring og samarbejde mellem unge og beslutningstagere
 • opskalere eksisterende bedste praksis og opsøgende arbejde ud over de(t) sædvanlige netværk, herunder ved god brug af digitale midler til at holde forbindelsen, selv i tilfælde af afsides beliggenhed og isolation
 • formidle deres resultater på en effektiv og tiltrækkende måde blandt unge, der er involveret i ungdomsorganisationer, og også blandt unge, der ikke er tilknyttet ungdomsstrukturer, og unge med færre muligheder, med henblik på at bane vejen for mere systematiske partnerskaber.

Generelt og inden for rammerne af de eksisterende nationale og europæiske retlige rammer bør resultaterne gøres tilgængelige som åbne uddannelsesressourcer og på relevante faglige, sektorspecifikke eller kompetente myndigheders platforme. Forslaget bør beskrive, hvordan data, materialer, dokumenter, audiovisuelt indhold og aktiviteter på sociale medier, der er produceret, vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via åbne licenser, og forslaget indeholder ikke uforholdsmæssigt store begrænsninger.

Hvilke finansieringsregler gælder?

Tilskuddet vil være et [fn]fast beløb[ft/]Afgørelse af 18/10/2022 om tilladelse til at anvende faste beløb og enhedsbidrag under Erasmus+-programmet 2021-2027[/fn]. Det betyder, at det vil refundere et fast beløb baseret på et fast beløb eller finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger. Den tilskudsydende myndighed fastsætter dette på grundlag af det anslåede projektbudget, vurderingsresultatet og en finansieringssats på 80 %.

Maksimalt EU-bidrag pr. projekt: EUR 500 000

Finansiel støtte til tredjeparter (FSTP) er tilladt til tilskud og priser på følgende betingelser:

 • Indkaldelserne skal være åbne, offentliggøres bredt og være i overensstemmelse med EU's standarder for gennemsigtighed, ligebehandling, interessekonflikter og fortrolighed.
 • Indkaldelserne skal være åbne i mindst to måneder.
 • Resultatet af indkaldelsen skal offentliggøres på deltagernes websteder, herunder en beskrivelse af de udvalgte projekter, tildelingsdatoer, projektvarighed og den endelige modtagers juridiske navne og lande.
 • Indkaldelserne skal have en klar europæisk dimension.

Finansiel støtte til tredjeparter vil blive accepteret i forbindelse med projekter, der giver de unge mulighed for selv at iværksætte fælles projekter.

Projektansøgningen skal klart angive, hvorfor der er behov for finansiel støtte til tredjeparter, hvordan den vil blive forvaltet, og indeholde en liste over de forskellige typer aktiviteter, som en tredjepart kan modtage finansiel støtte til. Forslaget skal også indeholde en klar beskrivelse af de resultater, der skal opnås. 

Maksimumsbeløbet pr. FSTP er 60 000 EUR.

Frivillige er ikke tilladt.

Hvordan fastsættes projektets faste beløb?

Ansøgerne skal udfylde en detaljeret budgetoversigt i overensstemmelse med ansøgningsskemaet under hensyntagen til følgende:

 • Tilskudsmodtageren eller -modtagerne bør anføre et tilstrækkeligt detaljeret budget, der er opstillet i sammenhængende arbejdspakker (f.eks. opdelt i "projektstyring", "uddannelse", "tilrettelæggelse af arrangementer", "forberedelse og gennemførelse af mobilitet", "kommunikation og formidling", "kvalitetssikring" osv.).
 • Forslaget skal beskrive de aktiviteter, der er omfattet af hver arbejdspakke.
 • Ansøgerne skal i deres forslag angive en fordeling af de anslåede omkostninger, som viser andelen pr. arbejdspakke (og inden for hver arbejdspakke den andel, der er tildelt hver tilskudsmodtager og hver tilknyttet enhed).
 • De beskrevne omkostninger kan dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Forslagene evalueres efter standardprocedurerne for evaluering med assistance fra interne og/eller eksterne eksperter. Eksperterne vil vurdere forslagenes kvalitet i forhold til de krav, der er fastlagt i indkaldelsen, og tiltagets forventede virkning, kvalitet og effektivitet.

Efter evalueringen af forslaget fastsætter den anvisningsberettigede det faste beløb under hensyntagen til resultaterne af den gennemførte vurdering.

Projektets resultater vil blive evalueret, når opgaverne er afsluttet. Finansieringsordningen vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

Tagged in:  Youth