Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Europas Ungdom Sammen

Europas ungdom sammen-projekter har til formål at etablere netværk til fremme af regionale partnerskaber, som drives i tæt samarbejde med unge fra hele Europa (EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet). Netværkene tilrettelægger udvekslinger, fremmer uddannelse (f.eks. for ungdomsledere) og giver de unge mulighed for selv at etablere fælles projekter, alt sammen gennem både fysiske aktiviteter og onlineaktiviteter.

Tiltagets mål

Europas ungdom sammen-projekter har til formål at etablere netværk til fremme af regionale partnerskaber, som giver unge i Europa mulighed for at etablere fælles projekter, tilrettelægge udvekslinger og fremme uddannelse (f.eks. af ungdomsledere) gennem både fysiske aktiviteter og onlineaktiviteter. Tiltaget vil støtte tværnationale partnerskaber for ungdomsorganisationer fra græsrodsniveau til store partnerskaber med det formål at styrke den europæiske dimension af deres aktiviteter. De vil have fokus på, hvordan vi bedre kan leve sammen efter pandemien, og bidrage til at udforme bæredygtige måder at leve sammen på i fremtiden i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt og det nye europæiske Bauhaus-initiativ1 .

Vigtige tematiske prioriteter er arbejdet med og indsatsen for at fremme EU's ungdomsmål og EU-strategien for unge 2019-20272 generelt. EU's ungdomsmål afspejles også i kommissionsformand Ursula von der Leyens politiske retningslinjer3 . Projektforslag kan også omhandle temaerne fra konferencen om Europas fremtid. Valget til Europa-Parlamentet i 2024 er relevant i forbindelse med dette tiltag.

Unge og ungdomsorganisationer er vigtige aktører i forbindelse med genopretningen efter covid-19-pandemien. Ungdomsnetværkene bør overveje, hvordan de kan skabe solidaritet og inklusion, og hvordan livskvaliteten kan forbedres efter pandemien i en tid, hvor der også er udfordringer med digitale færdigheder og grøn livsstil4 .

Specifikke mål

Tiltaget har specifikt til formål at støtte:

 • Fremme og udvikling af øget tværnationalt struktureret samarbejde, online og offline, mellem forskellige ungdomsorganisationer med det formål at opbygge eller styrke partnerskaber med fokus på solidaritet og inkluderende deltagelse i demokratiet for alle i en situation med reaktioner mod de socioøkonomiske strukturer og i overensstemmelse med EU-strategien for unge, EU's ungdomsmål og ungdomsdialogen
 • Gennemførelsen af EU-rammer og -initiativer som f.eks. Landespecifikke henstillinger fra det europæiske semester5 , for så vidt de vedrører ungdomsområdet
 • Ungdomsorganisationer, der er involveret i initiativer, der har til formål at tilskynde unge til at deltage i den demokratiske proces og i samfundet, ved at arrangere kurser, påvise lighederne mellem unge europæere og tilskynde til diskussion og debat om deres forbindelse til EU, dets værdier og demokratiske grundlag, herunder tilrettelæggelse af arrangementer som optakt til valget til Europa-Parlamentet i 2024
 • Fremme af deltagelsen af underrepræsenterede grupper af unge i politik, ungdomsorganisationer og andre civilsamfundsorganisationer ved at engagere sårbare og socioøkonomisk dårligt stillede unge
 • Nye metoder til at styrke ungdomsorganisationerne i forbindelse med håndteringen af eftervirkningerne af covid-19-pandemien ved at støtte innovative metoder til samarbejde og netværksdannelse, -udvikling og -forvaltning. Dette kunne f.eks. Omfatte et udvidet samarbejde mellem ungdomsorganisationer i en digital sammenhæng ved hjælp af relevant ikkeformel læring og organisatoriske modeller, der omfatter alternative former for udveksling og gensidig støtte.
 • Styrkelsen af den europæiske dimension af ungdomsorganisationernes aktiviteter, herunder aktiviteter med fokus på, hvordan vi bedre kan leve sammen efter pandemien, og som bidrager til at udforme bæredygtige måder at leve sammen på tværnationalt.

Aktiviteter

Tiltaget er rettet mod NGO'er (uden fortjeneste for øje) og offentlige organer, som foreslår projekter med kapacitet til at mobilisere unge i partnerskaber, der dækker forskellige lande og regioner i EU-medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret med programmet.

Mobilitetsaktiviteter for unge bør udgøre en central del af projekterne vedrørende Europas ungdom sammen. Gennem denne mobilitet bør der tilbydes grænseoverskridende udveksling og ikkeformelle og uformelle uddannelsesmuligheder til unge fra hele Europa (nord, syd, øst og vest), som kan forberedes og støttes gennem onlinefora for at bidrage til dette tiltags mål. Disse mobilitetsaktiviteter skal begrundes klart i overensstemmelse med tiltagets mål.

Alle aktiviteterne bør bidrage til at udvide det opsøgende arbejde over for unge, så de når ud til unge både i og uden for ungdomsorganisationerne, herunder unge med færre muligheder, for at sikre en mangfoldighed af stemmer.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om græsrodstiltaget Europas ungdom sammen?

Kriterier for tilskudsberettigelse

For at komme i betragtning til Erasmus+-tilskud skal projektforslag vedrørende Europas ungdom sammen opfylde følgende kriterier:

Hvem kan ansøge?

Ansøgerne (koordinatorer og fuldgyldige partnere) skal være juridiske enheder:

 • NGO'er (herunder europæiske NGO'er på ungdomsområdet og nationale ungdomsråd), der er aktive på ungdomsområdet
 • offentlige myndigheder på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. 

De bør være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Offentlige eller private virksomheder (små, mellemstore eller store virksomheder (herunder sociale virksomheder)) og deres tilknyttede enheder kan deltage, men ikke som koordinator.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

Enhver offentlig eller privat organisation, herunder dens eventuelle tilknyttede enheder, der arbejder med eller for unge uden for formelle rammer, som er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

En sådan organisation kan f.eks. være:

 • en almennyttig organisation, sammenslutning eller NGO (herunder europæiske ungdoms-NGO'er)
 • et nationalt ungdomsråd
 • en offentlig myndighed på lokalt, regionalt eller nationalt niveau
 • en uddannelses- eller forskningsinstitution
 • en fond

Offentlige eller private virksomheder (små, mellemstore eller store virksomheder (herunder sociale virksomheder)) kan deltage. Dette tiltag er primært er rettet mod almennyttige organisationer, men organisationer, der arbejder med fortjeneste for øjet, kan deltage, hvis der påvises en klar merværdi for projektet.

Konsortiets sammensætning

Forslag skal indgives af et konsortium bestående af mindst fem ansøgere (koordinator og fuldgyldige partnere) fra mindst fem EU-medlemsstater og/eller tredjelande, der er associeret med programmet.   

Tilknyttede enheder medregnes ikke i minimumskriterierne for konsortiets sammensætning.

Sted for aktiviteterne

Aktiviteterne skal finde sted i de tilskudsberettigede lande.

Projektets varighed

Projekterne skal normalt vare 24 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring).

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) i Bruxelles.

Den samme organisation må kun indgive én ansøgning for hver frist.

Indkaldelsens ID: ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 9. marts kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides del C.

Planlægning af et projekt

Et projekt under tiltaget "Europas ungdom sammen" består af fire faser, som begynder, allerede inden projektforslaget udvælges til finansiering, f.eks. 1) identifikation og iværksættelse af et projekt, 2) projektforberedelse, -udformning og -planlægning, 3) projektgennemførelse og overvågning af aktiviteter og 4) projektrevision og konsekvensanalyse. De deltagende organisationer og deltagere, der er involveret i aktiviteterne, bør deltage aktivt i alle disse faser, så de forstærker deres læringserfaring.

 • Identifikation og iværksættelse: Udpeg et problem, et behov eller en mulighed, som din projektidé kan omhandle, i forbindelse med indkaldelsen. Udpeg de centrale aktiviteter og de vigtigste resultater, der kan forventes af projektet. Kortlæg de relevante interessenter og potentielle partnere. Opstil projektets mål. Sørg for, at projektet er tilpasset de deltagende organisationers strategiske mål. Udfør indledende planlægning for at få en god start på projektet, og indsaml alle de oplysninger, kræves for at fortsætte til næste fase osv.
 • Forberedelse, udformning og planlægning: Angiv projektets omfang og dets hensigtsmæssige tilgang, og fastlæg en tidsplan for de planlagte opgaver. Opstil et estimat over de nødvendige ressourcer, og uddyb projektet i detaljer, f.eks. behovsvurdering. Fastlæg robuste mål og effektindikatorer (specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte). Opstil projekt- og læringsresultater. Fastlæg arbejdsprogram, aktivitetsformater, forventet virkning og det anslåede samlede budget. Udarbejd en projektgennemførelsesplan, der omfatter de strategiske aspekter af projektstyring, overvågning, kvalitetskontrol, rapportering og formidling af resultater. Fastlæg de praktiske ordninger, og bekræft målgrupperne for de planlagte aktiviteter. Indgå aftaler med partnere, udarbejd forslaget osv.
 • Gennemførelse og overvågning af aktiviteter: Gennemfør projektet efter planen i overensstemmelse med kravene om rapportering og kommunikation. Overvåg igangværende aktiviteter, og vurdering af projektresultaterne i forhold til projektplanerne. Identificer og træf korrigerende foranstaltninger for at håndtere afvigelser fra planerne, problemer og risici. Identificer tilfælde af manglende overensstemmelse med de fastsatte kvalitetsstandarder, træf korrigerende foranstaltninger osv.
 • Revision og konsekvensanalyse: Vurder projektresultaterne i forhold til projektmål og gennemførelsesplaner. Evaluer aktiviteterne og deres indvirkning på forskellige niveauer, del og udnyt projektets resultater, osv.

Horisontale aspekter, der skal tages i betragtning ved udformningen af projektet:

Ud over opfyldelsen af de formelle kriterier og etableringen af bæredygtige samarbejdsordninger med alle projektpartnere kan følgende elementer bidrage til at øge virkningen og den kvalitative gennemførelse af Europas ungdom sammen-projekter gennem de forskellige projektfaser. Ansøgerne opfordres til at tage disse muligheder og dimensioner i betragtning, når de udformer deres projekter.

Miljømæssig bæredygtighed

Projekterne bør udformes på en miljøvenlig måde og bør omfatte grøn praksis i alle led. De involverede organisationer og deltagere bør benytte en miljøvenlig tilgang, når de udformer projektet, hvor alle, der er involveret i projektet tilskyndes til at drøfte og lære om miljøspørgsmål, overveje, hvad der kan gøres på forskellige niveauer, og hjælpe organisationer og deltagere med at udvikle alternative grønnere måder at gennemføre projektaktiviteterne på.

Inklusion og mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets tiltag. For at gennemføre disse principper er der udviklet en strategi for inklusion og mangfoldighed for bedre at kunne nå deltagere fra mere forskelligartede baggrunde, navnlig deltagere med færre muligheder, som har vanskeligt ved at deltage i europæiske projekter. Organisationer bør udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen gennem hele forløbet.

Som et tværgående princip bør de deltagende organisationer forfølge strategier, der forbinder unge på græsrodsniveau fra forskellige baggrunde. Dette omfatter inddragelse af en mangfoldig gruppe af unge med færre muligheder, herunder unge fra fjerntliggende områder/landdistrikter og unge med migrantbaggrund. Alle aktiviteterne bør bidrage til at udvide det opsøgende arbejde over for unge og deres aktive engagement for at sikre, at der samles en mangfoldighed af stemmer.

Den digitale dimension

Virtuelt samarbejde og eksperimenter med virtuelle og blandede læringsmuligheder er afgørende for vellykkede projekter. Projekter opfordres eksempelvis kraftigt til at anvende Den Europæiske Ungdomsportal og platformen for EU-strategien for unge til at samarbejde før, under og efter projektaktiviteterne.

Fælles værdier, aktivt medborgerskab og deltagelse

Projekterne støtter aktivt medborgerskab og etik, og de fremmer udviklingen af sociale og interkulturelle kompetencer, kritisk tænkning og mediekendskab. Der vil også blive fokuseret på at øge bevidstheden om og forståelsen af Den Europæiske Unions placering.

Forventet virkning

De projekter, der ydes tilskud til, bør demonstrere deres forventede bidrag til EU's ungdomspolitik ved at:

 • bygge videre på målene i EU-strategien for unge 2019-2027 og mere specifikt vise, hvordan de bidrager til strategiens prioriteter for "Engagement. Netværk. Mobilisering"
 • bygge videre på resultaterne af EU's ungdomsmål, ungdomsdialogen og andre projekter vedrørende ungdomsdebatter og -opinionsundersøgelser vedrørende Europas fremtid og kæde dem sammen med politikudvikling på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan.
 • bygge videre på landespecifikke henstillinger fra det europæiske semester, for så vidt de vedrører ungdomsområdet
 • forbedre inddragelsen af unge i det demokratiske liv med hensyn til aktivt medborgerskab og engagement med beslutningstagere (mobilisering, nye færdigheder, inddragelse af unge i projektudformning osv.)
 • hjælpe med at forbedre ungdomssektorens kapacitet på græsrodsniveau til at arbejde tværnationalt med fokus på inklusion. solidaritet og bæredygtighed samt fremme af tværnational læring og samarbejde mellem unge og beslutningstagere
 • opskalere eksisterende bedste praksis og opsøgende arbejde ud over de(t) sædvanlige netværk, herunder ved god brug af digitale midler til at holde forbindelsen, selv i tilfælde af afsides beliggenhed og isolation
 • formidle deres resultater på en effektiv og tiltrækkende måde blandt unge, der er involveret i ungdomsorganisationer, og også blandt unge, der ikke er tilknyttet ungdomsstrukturer, og unge med færre muligheder, med henblik på at bane vejen for mere systematiske partnerskaber.

Tildelingskriterier

Projektets relevans (højst 30 point)

 • Formål og EU-merværdi: Forslaget opretter og udvikler et projekt, der støtter EU-politikker, der er relevante for unge — navnlig EU-strategien for unge 2019-2027. Forslaget dokumenterer klart den EU-merværdi, der bibringes på systemisk plan gennem projektets tværnationale tilgang og mulighed for overførsel.
 • Mål: Forslagets mål er relevante for tiltagets generelle mål og mindst ét af dens specifikke mål. Forslagets mål er desuden specifikke og klart definerede, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte. De omhandler spørgsmål, der er relevante for de deltagende organisationer og målgrupperne.
 • Behov: Forslaget dokumenterer, at det er baseret på en grundig behovsvurdering, der så vidt muligt er baseret på verificerbare fakta og tal, der understøttes af generelle og specifikke data, som er relevante for alle lande og organisationer i konsortiet. Der forventes en klar behovsanalyse, som knytter sig til ansøgernes, partnernes og målgruppernes konkrete forhold.
 • Inddragelse af unge: Partnerskabet viser, at det aktivt kan inddrage en mangfoldig gruppe af unge, herunder unge fra fjerntliggende områder/landdistrikter, unge med migrantbaggrund og/eller unge fra socialt dårligt stillede miljøer, allerede ved udformningen af de tilknyttede aktiviteter for unge.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 30 point)

 • Planlægning: Forslaget er klart, udførligt og af høj kvalitet og omfatter tilstrækkelige faser til forberedelse, gennemførelse, overvågning og evaluering af projektet baseret på robuste projektstyringsmetoder.
 • Metode: Gennemførelsen er baseret på hensigtsmæssige metoder. Målene er i overensstemmelse med aktiviteterne og er klart beskrevet med en logisk sammenhæng mellem de identificerede problemer, behov og løsninger. Arbejdsplanen er sammenhængende og konkret. Der er hensigtsmæssige kvalitetskontrolforanstaltninger og -indikatorer, som kan sikre, at projektet vil blive gennemført korrekt i overensstemmelse med den krævede kvalitet, med det krævede omfang, rettidigt og inden for budgettet. Der er anført konkrete og passende risikostyrings- og beredskabsplaner.
 • Omkostningseffektivitet: Det foreslåede budget er sammenhængende, tilstrækkeligt detaljeret, egnet til gennemførelsen af projektet og er udformet med henblik på at sikre mest mulig værdi for pengene. De ressourcer, der er tildelt arbejdspakkerne, er i overensstemmelse med deres mål og leverancer. Budgettet tager hensyn til græsrodsorganisationernes og de sårbare unges behov og fremmer dermed deres deltagelse i Erasmus+-programmet.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 20 point)

 • Konfiguration: Partnerskabet omfatter en passende sammensætning af supplerende deltagende organisationer med den profil, erfaring, ekspertise og ledelsesmæssig støtte, der kræves for at nå dets mål. Merværdien for de organisationer, der arbejder med fortjeneste for øjet, som eventuelt er involveret i konsortiet, er påvist.
 • Geografisk sammensætning: Partnerskabet dokumenterer, at det kan afspejle den europæiske økonomiske, sociale og/eller kulturelle mangfoldighed gennem dets geografiske sammensætning (dvs. dækningen af Europas området mod nord, syd, øst og vest) med henblik på at sikre et ægte paneuropæisk samarbejde.
 • Udvikling af lokale NGO'er: Partnerskabet kan udvikle kapacitet og viden hos lokale NGO'er, som ikke allerede er veletablerede på europæisk plan, med henblik på at opnå et styrket peer-to-peer-samarbejde mellem NGO'er i hele Europa.
 • Engagement og opgaver: Fordelingen af ansvarsområder og opgaver i partnerskabet er klar og hensigtsmæssig. Koordinatoren udviser ledelse og koordination af høj kvalitet af tværnationale netværk og lederskab i et komplekst miljø.
 • Samarbejdsordninger: De foreslåede styringsmekanismer vil sikre effektiv koordinering, beslutningstagning, kommunikation og konfliktløsning mellem de deltagende organisationer, deltagerne og andre relevante interessenter.
 • Inddragelse af unge: Unge involveres på passende måde i alle faser af projektgennemførelsen, og inddragelse af unge vurderes i alle faser af og på alle niveauer af projektet, hvor de unge tildeles styrkende roller, og/eller der fastlægges konkrete strategier for at sikre deres forskelligartede deltagelse.

Virkning (højst 20 point)

 • Virkning: Projektets potentielle indvirkning på deltagere og partnerorganisationer er høj — navnlig med hensyn til at øge græsrodsorganisationernes fokus i nationale, regionale eller lokale aktiviteter, som endnu ikke er grænseoverskridende, hvor aktiviteterne blev opskaleret eller udviklet på EU-plan under og efter projektets levetid, ligesom indvirkningen på ungdomssamfundet som helhed er høj. De forventede resultater viser ansøgerens og partnernes forståelse af og evne til at formidle til at formidle EU's værdier, navnlig med hensyn til medborgerskab.
 • Formidling: Forslaget dokumenterer, at det kan gennemføre opsøgende tiltag blandt unge og kan kommunikere effektivt om problemer og løsninger i de grupper, som de repræsenterer, til et bredere globalt publikum. I forslaget opstilles der navnlig en robust plan for kommunikation og formidling af resultater, og forslaget omfatter hensigtsmæssige mål, aktiviteter og opgavefordeling mellem partnerne, en relevant tidsplan samt værktøjer og kanaler, der kan sikre, at resultaterne og fordelene vil blive distribueret effektivt til politikere og også vil være tilgængelige for slutbrugere under og efter projektets levetid.
 • Bæredygtighed: Forslaget beskriver klart, hvordan projektets resultater kan bidrage til ændringer på systemniveau i ungdomssektoren både under og efter projektets levetid, idet der dokumenteres et stort potentiale til at muliggøre langvarigt samarbejde på EU-plan og/eller inspirere til nye EU-politikker og -initiativer på ungdomsområdet.

For at komme i betragtning til finansiering skal ansøgningerne opnå mindst 60 point, idet der også tages hensyn til det nødvendige antal point for hvert af de fire tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne "projektets relevans" og "kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse" og 10 point for kategorierne "kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne" og "virkning". I tilfælde af lighed prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Generelt og inden for rammerne af de eksisterende nationale og europæiske retlige rammer bør resultaterne gøres tilgængelige som åbne uddannelsesressourcer og på relevante faglige, sektorspecifikke eller kompetente myndigheders platforme. Forslaget bør beskrive, hvordan data, materialer, dokumenter, audiovisuelt indhold og aktiviteter på sociale medier, der er produceret, vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via åbne licenser, og forslaget indeholder ikke uforholdsmæssigt store begrænsninger.

Frist og vejledende tidsplan for evaluerings- og tilskudsaftaler

Fase Dato og tidspunkt eller vejledende periode
Frist for indgivelse af ansøgninger 29. marts kl. 17.00 (Bruxellestid)
Evalueringsperiode Marts-august 2023
Underretning af ansøgere September 2023
Underskrivelse af tilskudsaftalen September-november 2023
Tiltagets startdato Begyndelsen af 2024

Hvilke finansieringsregler gælder?

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Størrelsen af det faste engangsbidrag bestemmes for hvert tilskud på grundlag af det anslåede budget til det tiltag, som ansøgeren har foreslået. Den tilskudsydende myndighed fastsætter det faste beløb for hvert tilskud på grundlag af forslaget, vurderingsresultatet, finansieringssatserne og det maksimale tilskudsbeløb, der er anført i indkaldelsen.

Det mindste tilskud pr. projekt er 150 000 EUR og det højeste er 500 000 EUR.

Hvordan fastsættes projektets faste beløb?

Ansøgerne skal udfylde en detaljeret budgetoversigt i overensstemmelse med ansøgningsskemaet under hensyntagen til følgende:

 • Tilskudsmodtageren eller -modtagerne bør anføre et tilstrækkeligt detaljeret budget, der er opstillet i sammenhængende arbejdspakker (f.eks. opdelt i "projektstyring", "uddannelse", "tilrettelæggelse af arrangementer", "forberedelse og gennemførelse af mobilitet", "kommunikation og formidling", "kvalitetssikring" osv.).
 • Forslaget skal beskrive de aktiviteter, der er omfattet af hver arbejdspakke.
 • Ansøgerne skal i deres forslag angive en fordeling af de anslåede omkostninger, som viser andelen pr. arbejdspakke (og inden for hver arbejdspakke den andel, der er tildelt hver tilskudsmodtager og hver tilknyttet enhed).
 • De beskrevne omkostninger kan dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Forslagene evalueres efter standardprocedurerne for evaluering med assistance fra interne og/eller eksterne eksperter. Eksperterne vil vurdere forslagenes kvalitet i forhold til de krav, der er fastlagt i indkaldelsen, og tiltagets forventede virkning, kvalitet og effektivitet.

Efter evalueringen af forslaget fastsætter den anvisningsberettigede det faste beløb under hensyntagen til resultaterne af den gennemførte vurdering. Det faste beløb begrænses til højst 80 % af det anslåede budget, som er fastsat efter vurderingen.

Tilskudsparametrene (maksimalt tilskudsbeløb, finansieringssats, samlede støtteberettigede omkostninger osv.) fastsættes i tilskudsaftalen.

Projektets resultater vil blive evalueret, når opgaverne er afsluttet. Finansieringsordningen vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

Tagged in:  Youth