Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Ευρωπαϊκη Νεολαια Μαζι

Τα σχέδια στο πλαίσιο της δράσης «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων που προωθούν τις περιφερειακές συμπράξεις, προς υλοποίηση σε στενή συνεργασία με νέους από ολόκληρη την Ευρώπη (κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα). Τα δίκτυα θα πρέπει να οργανώνουν ανταλλαγές, να προωθούν προγράμματα κατάρτισης (επί παραδείγματι, για επικεφαλής ομάδων νεολαίας) και να παρέχουν στους νέους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οι ίδιοι κοινά σχέδια. Όλα τα ανωτέρω μπορούν να υλοποιηθούν μέσω διαδικτυακών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία.

Στοχοι της δρασης

Τα σχέδια «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» έχουν στόχο να δημιουργήσουν συνεργασίες, παρέχοντας τη δυνατότητα στους νέους σε όλη την Ευρώπη να καταρτίζουν κοινά σχέδια, να οργανώνουν ανταλλαγές και να προωθούν προγράμματα κατάρτισης (π.χ. για επικεφαλής ομάδων νεολαίας / εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας) μέσω διαδικτυακών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία. Η δράση θα στηρίξει διακρατικές συμπράξεις για οργανώσεις νεολαίας, τόσο σε επίπεδο βάσης όσο και σε επίπεδο μεγάλης κλίμακας, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης των δραστηριοτήτων τους.

Σημαντικές θεματικές προτεραιότητες είναι η συνεργασία και η προώθηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-20271 και των ευρωπαϊκών στόχοι για τη νεολαία. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι για τη νεολαία αποτυπώνονται επίσης στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου της Επιτροπής κ. von der Leyen2 . Οι προτάσεις σχεδίου μπορούν επίσης να εξετάζουν την κληρονομιά του ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 και τα αποτελέσματα της «Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης». Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2024 είναι σημαντικές στο πλαίσιο αυτής της δράσης.

Τα δίκτυα νεολαίας θα πρέπει να εξετάσουν τρόπους για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συμμετοχικότητας κατά την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19.

Ειδικοι στοχοι

Η δράση επιδιώκει να στηρίξει ειδικά τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • την προώθηση και την ανάπτυξη πιο δομημένης διακρατικής συνεργασίας, σε διαδικτυακό και μη διαδικτυακό πλαίσιο, μεταξύ διαφόρων οργανώσεων νεολαίας με σκοπό την οικοδόμηση ή την ενίσχυση συμπράξεων, με έμφαση στην αλληλεγγύη και τη δημοκρατική συμμετοχή όλων χωρίς αποκλεισμούς σε μια εποχή που εκδηλώνονται αντιδράσεις σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές δομές, και σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027, τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη νεολαία, τον διάλογο της ΕΕ για τη νεολαία και το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022·
 • την προώθηση των έξι θεμελιωδών αξιών3 οι οποίες αποτελούν τη βάση της κοινωνίας μας: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.
 • τις οργανώσεις νεολαίας οι οποίες λαμβάνουν μέρος σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική διαδικασία και στην κοινωνία μέσω της διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης, να αναδείξουν τα κοινά σημεία μεταξύ των νέων Ευρωπαίων και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τον διάλογο σχετικά με τη σύνδεσή τους με την ΕΕ, τις αξίες της και τα δημοκρατικά της θεμέλια. Αυτό περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενόψει των εκλογών του 2024 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πέραν αυτού, καθώς και την προώθηση της συμμετοχής υποεκπροσωπούμενων ομάδων νέων στην πολιτική, στις οργανώσεις νεολαίας και σε άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες, όπως οι ευάλωτοι και οι μειονεκτούντες κοινωνικοοικονομικοί νέοι·
 • νέους τρόπους ενδυνάμωσης των οργανώσεων νεολαίας με τη στήριξη καινοτόμων τρόπων συνεργασίας και δημιουργίας, ανάπτυξης και διαχείρισης δικτύων. Ενδεικτικά, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας σε ψηφιακό πλαίσιο μέσω μη τυπικών μαθησιακών μεθόδων και οργανωτικών μοντέλων, όπως εναλλακτικοί τρόποι ανταλλαγών και αμοιβαίας βοήθειας·
 • την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης των δραστηριοτήτων των οργανώσεων νεολαίας σε επίπεδο βάσης, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων σχετικά με τον τρόπο καλύτερης συμβίωσης και τη συμβολή στον σχεδιασμό βιώσιμων μελλοντικών τρόπων διαβίωσης σε διακρατικό επίπεδο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την πρωτοβουλία «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους».

Δραστηριοτητες

Η δράση απευθύνεται σε οργανώσεις ΜΚΟ (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και δημόσιους φορείς, οι οποίοι προτείνουν σχέδια ικανά να κινητοποιήσουν τους νέους σε συμπράξεις που καλύπτουν διαφορετικές χώρες και περιφέρειες εντός των κρατών μελών της ΕΕ και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και να συμβάλουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, στη χάραξη πολιτικής και στην αλληλεπίδραση με τα κυριότερα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της νεολαίας.

Οι δραστηριότητες κινητικότητας για νέους μπορούν να αποτελούν βασική συνιστώσα των σχεδίων της δράσης «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί». Η κινητικότητα αυτή θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες διασυνοριακών ανταλλαγών και ευκαιρίες μη τυπικής ή άτυπης κατάρτισης για νέους από κάθε γωνιά της Ευρώπης, οι οποίες μπορούν να προετοιμάζονται και να υποστηρίζονται μέσω διαδικτυακών φόρουμ με σκοπό να συμβάλουν στους στόχους της παρούσας δράσης. Οι εν λόγω δραστηριότητες κινητικότητας πρέπει να αιτιολογούνται σαφέστατα σύμφωνα με τους στόχους της δράσης και τις αρχές της βέλτιστης σχέσης κόστους-ωφέλειας.Όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να συμβάλλουν στη διεύρυνση της προβολής προς τους νέους, προσεγγίζοντας τους νέους τόσο εντός όσο και πέραν των οργανώσεων νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ακούγεται μια ποικιλία απόψεων4 .

Ποια κριτηρια πρεπει να πληρουνται για την υποβολη αιτησης για τη δραση «ευρωπαϊκη νεολαια μαζι σε επιπεδο βασης»;

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus, οι προτάσεις σχεδίου για τη δράση «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί (Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;)

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεόμενες οντότητες, κατά περίπτωση) πρέπει να είναι:

 • νομικές οντότητες·
 • εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·
 • ΜΚΟ (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των εθνικών συμβουλίων νεολαίας) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας·
 • δημόσιες αρχές σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • μπορούν να συμμετέχουν επίσης δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες (μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων), αλλά όχι ως συντονιστές.

Οι δικαιούχοι μπορούν, για παράδειγμα, να είναι:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας)·
 • εθνικό συμβούλιο νεολαίας·
 • δημόσια αρχή σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα·
 • ίδρυμα.

Σύνθεση της κοινοπραξίας (Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών)

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από κοινοπραξία τουλάχιστον 5 αιτούντων (δικαιούχους, μη συνδεόμενες οντότητες) από τουλάχιστον 5 κράτη μέλη της ΕΕ και/ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Επιτρέπονται οι συνεργαζόμενοι εταίροι. Οι συνδεόμενες οντότητες και οι συνεργαζόμενοι εταίροι δεν προσμετρώνται ως προς τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη σύνθεση της κοινοπραξίας.

Γεωγραφική θέση (Τόπος των δραστηριοτήτων)

Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 24 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος οργανισμός μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση έως τη λήξη της προθεσμίας.

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-YOUTH-2024-YOUTH-TOG

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 7 Μαρτίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για πληροφορίες, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οργανωση σχεδιου

Ένα σχέδιο «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» αποτελείται από τέσσερα στάδια, τα οποία ξεκινούν ακόμη και πριν να επιλεγεί η πρόταση σχεδίου για χρηματοδότηση, π.χ.

 1. προσδιορισμός και έναρξη του σχεδίου·
 2. προετοιμασία, σχεδιασμός και προγραμματισμός του σχεδίου·
 3. υλοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου· και
 4. επανεξέταση και αξιολόγηση του αντικτύπου του σχεδίου. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί και οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε καθένα από τα παραπάνω στάδια, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μαθησιακή εμπειρία τους.
 • Εντοπισμός και έναρξη: εντοπισμός ενός προβλήματος, μιας ανάγκης ή μιας ευκαιρίας στα οποία μπορείτε να ανταποκριθείτε με την ιδέα σχεδίου σας στο πλαίσιο της πρόσκλησης· προσδιορισμός των βασικών δραστηριοτήτων και των κύριων αποτελεσμάτων που μπορούν να αναμένονται από το σχέδιο· χαρτογράφηση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και των δυνητικών εταίρων· διατύπωση του/των στόχου/-ων του σχεδίου· εξασφάλιση της εναρμόνισης του σχεδίου με τους στρατηγικούς στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών· αρχικός προγραμματισμός για την εξασφάλιση της ομαλής έναρξης του σχεδίου και συγκέντρωση των πληροφοριών που απαιτούνται για τη συνέχιση στην επόμενη φάση κ.λπ.
 • Προετοιμασία, σχεδιασμός και προγραμματισμός· προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου και της κατάλληλης προσέγγισης· κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για τα σχετικά καθήκοντα· εκτίμηση των αναγκαίων πόρων και ανάπτυξη των λεπτομερειών του σχεδίου, π.χ. αξιολόγηση των αναγκών· καθορισμός ορθών στόχων και δεικτών αντικτύπου (ειδικών, μετρήσιμων, εφικτών, συναφών και χρονικά περιορισμένων)· προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του σχεδίου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων· ανάπτυξη προγράμματος εργασίας, καθορισμός της μορφής των δραστηριοτήτων και προσδιορισμός του αναμενόμενου αντικτύπου και του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού· κατάρτιση προγράμματος υλοποίησης του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών πτυχών της διακυβέρνησης, της παρακολούθησης, του ποιοτικού ελέγχου, της υποβολής αναφορών και της διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου· καθορισμός των πρακτικών ρυθμίσεων και επιβεβαίωση των ομάδων-στόχων των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων· σύναψη συμφωνιών με εταίρους και σύνταξη της πρότασης κ.λπ.
 • Υλοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων: υλοποίηση του σχεδίου σύμφωνα με τα σχέδια για την εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής αναφορών και επικοινωνίας· παρακολούθηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων και αξιολόγηση των επιδόσεων του σχεδίου με βάση τα προγράμματα του σχεδίου· προσδιορισμός και λήψη διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση παρεκκλίσεων από τα σχέδια και προβλημάτων και κινδύνων· εντοπισμός περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τα καθορισμένα πρότυπα ποιότητας και λήψη διορθωτικών μέτρων κ.λπ.
 • Επανεξέταση και αξιολόγηση του αντικτύπου: αξιολόγηση των επιδόσεων του σχεδίου με βάση τους στόχους και τα σχέδια υλοποίησης· αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και του αντικτύπου τους στους διάφορους τομείς, διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων των σχεδίων κ.λπ.

Οριζοντιες πτυχες που πρεπει να λαβετε υποψη κατα τον σχεδιασμο του σχεδιου σας:

Πέραν από τη συμμόρφωση με τα τυπικά κριτήρια και τη θέσπιση ενός βιώσιμου καθεστώτος συνεργασίας με όλους τους εταίρους του σχεδίου, τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του αντικτύπου και της ποιότητας της υλοποίησης των σχεδίων της δράσης «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» σε καθεμία από τις φάσεις του σχεδίου. Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω ευκαιρίες και διαστάσεις κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου τους.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Τα σχέδια θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και θα πρέπει να ενσωματώνουν πράσινες πρακτικές σε όλες τις πτυχές τους. Οι οργανισμοί και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθούν μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου, γεγονός που θα ενθαρρύνει όλους τους συμμετέχοντες στο σχέδιο να συζητούν και να μαθαίνουν για περιβαλλοντικά ζητήματα, να προβληματίζονται σχετικά με το τι μπορεί να γίνει σε κάθε επίπεδο και θα βοηθήσει οργανισμούς και συμμετέχοντες να βρουν εναλλακτικούς, πιο οικολογικούς τρόπους υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο του σχεδίου.

Ένταξη και πολυμορφία

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του. Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρχών, έχει θεσπιστεί μια στρατηγική ένταξης και πολυμορφίας με στόχο τη στήριξη μιας καλύτερης προσέγγισης συμμετεχόντων από διαφορετικά υπόβαθρα, ιδίως αυτών που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες και συναντούν εμπόδια στη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά σχέδια. Οι οργανισμοί θα πρέπει να σχεδιάζουν δραστηριότητες προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες και εντάσσοντάς τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ως γενική αρχή, οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγικές για τη σύνδεση με νέους που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα σε επίπεδο βάσης. Στο πλαίσιο αυτό, καλύπτεται η συμμετοχή νέων με διαφορετικό υπόβαθρο που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από απομακρυσμένες/αγροτικές περιοχές και/ή από οικογένειες μεταναστών. Συνεπώς, όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να συμβάλλουν στην προσέγγιση περισσότερων νέων και στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους ώστε να εξασφαλίζεται πολυφωνία.

Ψηφιακή διάσταση

Η εικονική συνεργασία και ο πειραματισμός με εικονικές και μεικτές ευκαιρίες μάθησης αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία των σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των σχεδίων ενθαρρύνεται θερμά η χρήση της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας και της Πλατφόρμας της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία για τη συνεργασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις δραστηριότητες του σχεδίου.

Κοινές αξίες και συμμετοχή στα κοινά:

Τα σχέδια θα στηρίζουν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη συμμόρφωση με τους κανόνες δεοντολογίας, ενώ παράλληλα θα προωθούν την ανάπτυξη κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης. Θα δοθεί επίσης έμφαση στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κατανόησή του.

Κριτηρια χορηγησης

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Σκοπός και ενωσιακή προστιθέμενη αξία: η πρόταση θεσπίζει και αναπτύσσει ένα σχέδιο προστιθέμενης αξίας της ΕΕ που υποστηρίζει πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ σχετικές με τη νεολαία —ιδίως τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027, π.χ. με την υποστήριξη της δημιουργίας/εφαρμογής πολιτικών, τη συζήτηση πολιτικής και της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη νεολαία σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027, την κληρονομιά του ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 και το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους.
 • Αξίες της ΕΕ: η πρόταση αφορά τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.
 • Στόχοι: οι στόχοι της πρότασης σχετίζονται τουλάχιστον με έναν από τους γενικούς στόχους της δράσης και τουλάχιστον με έναν από τους ειδικούς στόχους της· επιπλέον, οι στόχοι της πρότασης είναι συγκεκριμένοι και σαφώς καθορισμένοι, εφικτοί, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί και χρονικά περιορισμένοι· αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και έχουν σαφή προστιθέμενη αξία για τις επιλεγμένες ομάδες-στόχους.
 • Ανάγκες: η πρόταση καταδεικνύει ότι βασίζεται σε μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των αναγκών, η οποία βασίζεται, στο μέτρο του δυνατού, σε επαληθεύσιμα στοιχεία και αριθμούς που υποστηρίζονται από γενικά και ειδικά δεδομένα σχετικά με όλες τις χώρες και τους οργανισμούς της κοινοπραξίας. Αναμένεται μια σαφής ανάλυση αναγκών που αποτυπώνει την πραγματικότητα των αιτούντων, των εταίρων και των ομάδων-στόχων.
 • Ενεργός συμμετοχή των νέων: η πρόταση καταδεικνύει την ενεργό συμμετοχή της σύμπραξης με έναν πληθυσμό νέων με διαφορετικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από απομακρυσμένες/αγροτικές περιοχές και/ή με λιγότερες ευκαιρίες.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Προγραμματισμός: η πρόταση είναι σαφής, πλήρης και υψηλής ποιότητας και περιλαμβάνει κατάλληλες φάσεις για την προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του σχεδίου με βάση αξιόπιστες μεθοδολογίες διαχείρισης του σχεδίου.
 • Μεθοδολογία: η εφαρμογή βασίζεται σε κατάλληλες μεθοδολογίες· οι στόχοι είναι συνεπείς με τις δραστηριότητες και περιγράφονται με σαφήνεια, με λογικές συνδέσεις μεταξύ των προβλημάτων, των αναγκών και των λύσεων που έχουν εντοπιστεί· το πρόγραμμα εργασίας είναι συνεκτικό και συγκεκριμένο· υπάρχουν κατάλληλα μέτρα και δείκτες ποιοτικού ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται ότι το σχέδιο θα υλοποιηθεί δεόντως με την απαιτούμενη ποιότητα, εντός του πεδίου εφαρμογής, εντός της προθεσμίας και εντός του προϋπολογισμού· υπάρχουν συγκεκριμένα και κατάλληλα σχέδια διαχείρισης κινδύνων και έκτακτης ανάγκης.
 • Οικονομική αποδοτικότητα: ο προτεινόμενος προϋπολογισμός είναι συνεκτικός, αρκετά λεπτομερής και κατάλληλος για την υλοποίηση του σχεδίου και είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να εξασφαλίζει την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δέσμες εργασιών συμφωνούν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. Ο προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο βάσης και των ευάλωτων νέων ώστε να ενθαρρύνει την ένταξή τους στο πρόγραμμα Erasmus+.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Προφίλ σύμπραξης: η σύμπραξη περιλαμβάνει τον κατάλληλο συνδυασμό συμπληρωματικών οργανισμών οι οποίοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες, την πείρα, την εξειδίκευση και την υποστήριξη διαχείρισης που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της· η προστιθέμενη αξία των κερδοσκοπικών οργανισμών καταδεικνύεται με σαφήνεια, εάν συμμετέχουν στην κοινοπραξία.
 • Γεωγραφική διασπορά: η σύμπραξη αντανακλά την ευρωπαϊκή οικονομική, κοινωνική και/ή πολιτιστική πολυμορφία μέσω της γεωγραφικής της διασποράς ώστε να εξασφαλίζει μια πραγματικά πανευρωπαϊκή συνεργασία.
 • Ανάπτυξη τοπικών ΜΚΟ: η σύμπραξη είναι σε θέση να αναπτύξει τις ικανότητες και τις γνώσεις των τοπικών ΜΚΟ που δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να επιτύχει μια ενισχυμένη συνεργασία ομοτίμων μεταξύ των ΜΚΟ σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Δέσμευση και καθήκοντα: η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων στο πλαίσιο της σύμπραξης είναι σαφής και κατάλληλη· ο συντονιστής διαθέτει ικανότητες υψηλού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης και ικανότητες συντονισμού διακρατικών δικτύων, καθώς και ηγετικές ικανότητες σε σύνθετα περιβάλλοντα· οι νέοι συμμετέχουν καταλλήλως σε όλα τα στάδια της υλοποίησης του σχεδίου.
 • Ρυθμίσεις συνεργασίας: οι προτεινόμενοι μηχανισμοί διακυβέρνησης θα εξασφαλίζουν καλό συντονισμό, αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, απρόσκοπτη επικοινωνία και ικανοποιητική επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, των λοιπών συμμετεχόντων, καθώς και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Αντίκτυπος και βιωσιμότητα: Η πρόταση προσδιορίζει τρόπους συμβολής σε τουλάχιστον έναν από τους τομείς αναμενόμενου αντίκτυπου της δράσης. Τα βήματα προς την επίτευξη του/των αναμενόμενου/-ων αντίκτυπου/-ων του σχεδίου είναι σαφώς καθορισμένα, λογικά και αξιόπιστα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του σχεδίου θα έχουν θετικό και απτό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες και τους οργανισμούς-εταίρους. Ιδίως, το σχέδιο είναι πιθανό να συμβάλει στη διεύρυνση της εστίασης των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών δραστηριοτήτων των οργανώσεων βάσης που δεν έχουν ακόμη διασυνοριακό χαρακτήρα στην περίπτωση όπου οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν ή αναπτύχθηκαν σε επίπεδο ΕΕ κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχεδίου, καθώς και στην κοινότητα των νέων γενικότερα. Η πρόταση προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα του σχεδίου θα μπορούσαν δυνητικά να συμβάλουν στην επίτευξη αλλαγών σε επίπεδο συστήματος στον τομέα της νεολαίας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου, έτσι ώστε να καταστήσουν δυνατή τη μακροχρόνια συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και/ή να αποτελέσουν έμπνευση για νέες πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας.
 • Επικοινωνία και διάδοση: η πρόταση καταδεικνύει την ικανότητα προσέγγισης των νέων και την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας σχετικά με τα προβλήματα και τις λύσεις των κοινοτήτων που εκπροσωπεί σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο κοινό· πιο συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει ένα κατάλληλο σχέδιο για την επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τους κατάλληλους στόχους, τις δραστηριότητες και την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των εταίρων, το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τα εργαλεία και τους διαύλους προκειμένου να εξασφαλιστούν η αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων και των οφελών στους φορείς χάραξης πολιτικής και η προσβασιμότητά τους από τους τελικούς χρήστες τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου. Όλα τα μέτρα είναι αναλογικά προς την κλίμακα του σχεδίου και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας του σχεδίου.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς, λαμβανομένης επίσης υπόψη της απαιτούμενης ελάχιστης βαθμολογίας για καθένα από τα τέσσερα κριτήρια χορήγησης (δηλ. τουλάχιστον 15 βαθμούς για τις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου» και 10 βαθμούς στις κατηγορίες «Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας» και «Αντίκτυπος»).

Θα δίνεται προτεραιότητα στις προτάσεις ex aequo σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν λάβει για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το συνδυασμένο κριτήριο «Ποιότητα». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Αντίκτυπος».

Εάν αυτό δεν επιτρέπει τον καθορισμό της προτεραιότητας, μπορεί να εφαρμοστεί περαιτέρω ιεράρχηση με την εξέταση του συνολικού χαρτοφυλακίου σχεδίων και της δημιουργίας θετικών συνεργειών μεταξύ των σχεδίων ή με βάση άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τους στόχους της πρόσκλησης. Οι παράγοντες αυτοί τεκμηριώνονται στην έκθεση της ειδικής ομάδας.

Αναμενομενος αντικτυπος

Τα επιχορηγούμενα σχέδια θα πρέπει να καταδεικνύουν την προβλεπόμενη συμβολή τους στην πολιτική της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας με τους εξής τρόπους:

 • αξιοποιώντας τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027 και πιο συγκεκριμένα καταδεικνύοντας με ποιον τρόπο συμβάλλουν στις προτεραιότητες της στρατηγικής για «Ενεργοποίηση–Σύνδεση–Ενίσχυση»·
 • αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών στόχων για τη νεολαία, του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία, της κληρονομιάς του ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 και άλλων σχετικών σχεδίων διαλόγου και δημοσκοπήσεων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, όπως το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους5 και συνδέοντάς τα με την ανάπτυξη πολιτικής σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • βελτιώνοντας τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο, όσον αφορά την ενεργό ενασχόλησή τους με τα κοινά και τη συνεργασία τους με τους φορείς λήψης αποφάσεων (ενίσχυση, νέες δεξιότητες, συμμετοχή νέων στον σχεδιασμό των σχεδίων κ.λπ.)·
 • συμβάλλοντας στη βελτίωση της ικανότητας του τομέα της νεολαίας που αναπτύσσει τη δράση του σε επίπεδο βάσης για να δραστηριοποιείται σε διακρατική βάση με έμφαση στη συμμετοχικότητα, την αλληλεγγύη και τη βιωσιμότητα, και προάγοντας τη διακρατική μάθηση και συνεργασία μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων·
 • αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και την προβολή τους πέραν των συνήθων δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ψηφιακών μέσων για διαρκή σύνδεση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και σε περιπτώσεις απομακρυσμένης τοποθεσίας, απομόνωσης ή εγκλεισμού.
 • διαδίδοντας τα αποτελέσματά τους με αποτελεσματικό και ελκυστικό τρόπο στους νέους που συμμετέχουν σε οργανώσεις νεολαίας, καθώς και στους νέους που δεν συνδέονται με δομές νεολαίας ή εκείνους που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για συστηματικότερες συμπράξεις.

Κατά γενικό κανόνα και εντός των ορίων των υπαρχόντων εθνικών και ευρωπαϊκών νομικών πλαισίων, τα αποτελέσματα θα πρέπει να διατίθενται ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και να δημοσιεύονται στις πλατφόρμες ενημέρωσης των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων, τομέων ή αρμόδιων αρχών. Η πρόταση θα πρέπει να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα, το υλικό, τα έγγραφα, η δραστηριότητα σε οπτικοακουστικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Η επιχορήγηση θα είναι κατ’ αποκοπήν επιχορήγηση6 . Αυτό σημαίνει ότι θα επιστραφεί ένα πάγιο ποσό, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσού ή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες. Το ποσό θα καθοριστεί από τη χορηγούσα αρχή με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του σχεδίου, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το ποσοστό χρηματοδότησης 80 %.

Μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ ανά σχέδιο: 500 000 EUR

Η χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους (FSTP) επιτρέπεται για επιχορηγήσεις και βραβεία υπό τους ακόλουθους όρους:

 • οι προσκλήσεις πρέπει να είναι ανοικτές, να δημοσιεύονται ευρέως και να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση, τη σύγκρουση συμφερόντων και την εμπιστευτικότητα·
 • οι προσκλήσεις πρέπει να παραμείνουν ανοικτές για τουλάχιστον δύο μήνες·
 • το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πρέπει να δημοσιεύεται στους ιστότοπους των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των επιλεγμένων σχεδίων, των ημερομηνιών χορήγησης, της διάρκειας του σχεδίου και των νόμιμων επωνυμιών και των χωρών των τελικών αποδεκτών·
 • οι προσκλήσεις πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή διάσταση.

Η χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους θα γίνεται δεκτή σε σχέδια που επιτρέπουν στους ίδιους τους νέους να καταρτίζουν κοινά σχέδια.

Η αίτησή σας για το σχέδιο πρέπει να προσδιορίζει σαφώς τους λόγους για τους οποίους απαιτείται χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους, τον τρόπο διαχείρισής της και να παρέχει κατάλογο των διαφόρων ειδών δραστηριοτήτων για τις οποίες ένα τρίτο μέρος μπορεί να λάβει χρηματοδοτική στήριξη. Η πρόταση πρέπει επίσης να περιγράφει σαφώς τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. 

Το μέγιστό ποσό ανά χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους ανέρχεται σε 60 000 EUR.

Οι εθελοντές δεν επιτρέπονται.

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

 • ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·
 • η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 • οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά πακέτο εργασίας (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 • οι περιγραφόμενες δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (όπως διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση ή μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης.

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Tagged in:  Youth