Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Doorzoek de gids

Europese Jongeren Samen

Projecten in het kader van Europese jongeren samen zijn erop gericht netwerken tot stand te brengen om regionale partnerschappen te promoten, die moeten worden beheerd in nauwe samenwerking met jongeren uit heel Europa (EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen). De netwerken moeten uitwisselingen organiseren, opleidingen promoten (bijvoorbeeld voor jeugdleiders) en jongeren zelf in staat stellen om gezamenlijke projecten op te zetten, dit alles zowel via fysieke als via onlineactiviteiten.

Doelstellingen van de actie

Projecten op het gebied van Europese jongeren samen zijn erop gericht samenwerking tot stand te brengen die jongeren in heel Europa in staat stelt gezamenlijke projecten op te zetten, uitwisselingen te organiseren en opleidingen te bevorderen (bv. voor jeugdleiders/jeugdwerkers) door middel van zowel fysieke als onlineactiviteiten. De actie zal transnationale partnerschappen voor jongerenorganisaties aan de basis tot en met grootschalige partnerschappen ondersteunen, met als doel de Europese dimensie van hun activiteiten te versterken.

Belangrijke thematische prioriteiten zijn het werken aan en bevorderen van de [fn]EU-strategie voor jongeren 2019‑2027[ft/]Resolutie van de Raad 2018/C 456/01, gepubliceerd in december 2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=NL[/fn] en de Europese jeugddoelstellingen. De Europese jongerendoelstellingen komen ook terug in de politieke beleidslijnen van de [fn]Commissie van voorzitter Von der Leyen[ft/]Zie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_19_5542[/fn] Projectvoorstellen kunnen ook betrekking hebben op de nalatenschap van het Europees Jaar van de Jeugd 2022 en de resultaten van de “Conferentie over de toekomst van Europa”. De verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 zijn relevant in de context van deze actie.

Jongerennetwerken moeten bekijken hoe solidariteit en inclusiviteit in het herstel van de COVID‑19-pandemie kunnen worden bewerkstelligd.

Specifieke doelstellingen

De actie is erop gericht specifieke ondersteuning te verlenen voor ten minste één van de volgende specifieke doelstellingen:

 • de bevordering en ontwikkeling van meer transnationale gestructureerde samenwerking, zowel online als offline, tussen verschillende jongerenorganisaties, teneinde partnerschappen op te bouwen of te versterken die zijn toegespitst op solidariteit en inclusieve democratische participatie voor iedereen, tegen de achtergrond van de repercussies voor sociaaleconomische structuren en in overeenstemming met de EU-strategie voor jongeren 2019‑2027, de Europese jeugddoelstellingen, de EU-jongerendialoog en het Europees Jaar van de Jeugd 2022;
 • de bevordering van de zes kernwaarden van de [fn]EU[ft/]C_2012326NL.01001301.xml (europa.eu).[/fn] die de basis vormen van onze samenleving: respect voor de menselijke waardigheid; vrijheid; democratie; gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren.
 • jongerenorganisaties die betrokken zijn bij initiatieven om jongeren aan te moedigen deel te nemen aan het democratisch proces en aan de samenleving, door opleidingen te organiseren, de gemeenschappelijke kenmerken van Europese jongeren onder de aandacht te brengen en de discussie en het debat over hun band met de EU, haar waarden en democratische grondslagen aan te moedigen. Dit omvat het organiseren van evenementen in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 en daarna en het bevorderen van de participatie van ondervertegenwoordigde groepen jongeren in de politiek, jongerenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties, door kansarme jongeren, zoals kwetsbare en sociaaleconomisch kansarme jongeren, te betrekken;
 • nieuwe manieren om de positie van jongerenorganisaties te versterken, door ondersteuning te bieden voor innovatieve manieren om samen te werken en netwerken te vormen, te ontwikkelen en te beheren. Dit zou bijvoorbeeld ook een versterking van de samenwerking tussen jongerenorganisaties in een digitale context kunnen inhouden, door middel van methoden van niet-formeel leren en organisatiemodellen, zoals alternatieve vormen van uitwisselingen en onderlinge hulp;
 • de Europese dimensie van de activiteiten van jongerenorganisaties aan de basis te versterken, onder meer van activiteiten om beter samen te leven en te helpen bij het ontwerpen van duurzame toekomstige manieren van leven, in overeenstemming met de Europese Green Deal en het initiatief Nieuw Europees Bauhaus.

Activiteiten

De actie is gericht op ngo’s (zonder winstoogmerk) en overheidsinstanties, die projecten voorstellen die jongeren kunnen mobiliseren in partnerschappen die verschillende landen en regio’s bestrijken binnen de EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen en een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van de EU-jeugdstrategie, de beleidsvorming en de contacten met voorname belanghebbenden op het gebied van jeugdzaken.

Mobiliteitsactiviteiten voor jongeren kunnen een essentieel onderdeel vormen van projecten in het kader van Europese jongeren samen. Deze mobiliteit moet jongeren uit heel Europa grensoverschrijdende uitwisselingen en niet-formele en formele opleidingskansen bieden, die via onlinefora kunnen worden voorbereid en ondersteund om bij te dragen aan de doelstellingen van deze actie. Deze mobiliteitsactiviteiten moeten bijzonder duidelijk worden gemotiveerd op basis van de doelstellingen van de actie en het prijs-kwaliteitbeginsel.Alle activiteiten moeten ertoe bijdragen dat meer jongeren worden bereikt om ervoor te zorgen dat jongeren binnen en buiten jongerenorganisaties worden bereikt, met inbegrip van kansarme jongeren, en dat diverse stemmen worden [fn]gehoord[ft/]Uitvoeringsrichtsnoeren – Inclusie- en diversiteitsstrategie van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy[/fn]

Aan welke criteria moet zijn voldaan om een aanvraag in het kader van de lokale actie europese jongeren samen in te dienen?

Subsidiabiliteitscriteria

Om in aanmerking te komen voor een Erasmus-subsidie, moeten projectvoorstellen in het kader van Europese jongeren samen aan de volgende criteria voldoen:

In aanmerking komende deelnemende organisaties (Wie kan een aanvraag indienen?)

Om in aanmerking te komen moeten de aanvragers (begunstigden en eventuele gelieerde entiteiten):

 • juridische entiteiten zijn;
 • gevestigd zijn in een EU-lidstaat of in een met het programma geassocieerd derde land;
 • ngo’s (met inbegrip van Europese jeugd-ngo’s en nationale jeugdraden) die actief zijn op het gebied van jeugdzaken;
 • overheidsinstanties op lokaal, regionaal of nationaal niveau.
 • Ook kleine, middelgrote of grote ondernemingen uit de publieke of particuliere sector (met inbegrip van sociale ondernemingen) kunnen deelnemen, maar niet als coördinator.

Voorbeelden van begunstigden zijn:

 • organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), met inbegrip van Europese jeugd-ngo’s;
 • nationale jeugdraden;
 • lokale, regionale of nationale overheidsinstanties;
 • onderwijs- of onderzoeksinstellingen;
 • stichtingen.

Samenstelling van het consortium (Aantal deelnemende organisaties en profiel daarvan)

De voorstellen moeten worden ingediend door een consortium van minimaal vijf aanvragers (begunstigden, geen gelieerde entiteiten) uit ten minste vijf EU-lidstaten en/of met het programma geassocieerde derde landen.

Geassocieerde partners zijn toegestaan. Gelieerde entiteiten en geassocieerde partners tellen niet mee voor de minimale subsidiabiliteitscriteria met betrekking tot de samenstelling van het consortium.

Geografische locatie (locatie van de activiteiten)

De activiteiten moeten plaatsvinden in een EU-lidstaat of met het programma geassocieerd derde land.

Duur van het project

Projecten moeten normaal gezien 24 maanden duren (verlengingen zijn mogelijk indien deze naar behoren en via een wijziging worden gemotiveerd).

Waar aanvragen?

Bij het in Brussel gevestigde Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).

Een en dezelfde organisatie kan per uiterste termijn slechts één aanvraag indienen.

Oproep-ID: ERASMUS-YOUTH-2024-YOUTH-TOG

Wanneer aanvragen?

Aanvragers moeten hun subsidieaanvragen uiterlijk op 7 maart om 17:00:00 uur (Belgische tijd) indienen.

Hoe aanvragen?

Zie deel C van deze gids voor informatie.

Aanvragende organisaties worden getoetst aan de relevante uitsluitings- en selectiecriteria. Zie deel C van deze gids voor meer informatie.

Een project opzetten

Een lokaal project in het kader van “Europese jongeren samen” bestaat uit vier fasen, die al van start gaan voordat het projectvoorstel wordt geselecteerd voor financiering, te weten

 1. vaststelling en opstart van het project;
 2. voorbereiding, opzet en planning van het project;
 3. uitvoering van het project en monitoring van de activiteiten, en
 4. evaluatie van het project en effectbeoordeling. Deelnemende organisaties en deelnemers die betrokken zijn bij de activiteiten, moeten een actieve rol spelen in al deze fasen om zo hun leerervaring te verbeteren.
 • Vaststelling en opstart; problemen, behoeften of kansen vaststellen die in het kader van de oproep kunnen worden aangepakt met het projectidee; de kernactiviteiten en de belangrijkste resultaten bepalen die van het project kunnen worden verwacht; de relevante belanghebbende partijen en potentiële partners in kaart brengen; de doelstelling(en) van het project formuleren; ervoor zorgen dat het project is afgestemd op de strategische doelstellingen van de deelnemende organisaties; een eerste planning maken om ervoor te zorgen dat het project goed van start kan gaan en de nodige informatie vergaren om door te kunnen gaan naar de volgende fase enz.;
 • Voorbereiding, ontwerp en planning: de reikwijdte van het project en de gepaste benadering specificeren, een planning vaststellen voor de taken die erbij komen kijken; de nodige middelen ramen en de details van het project uitwerken, bv. behoefteanalyse; robuuste doelstellingen en effectindicatoren vaststellen (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden); project- en leerresultaten vaststellen; het werkprogramma, de activiteitsvormen, de verwachte gevolgen, de geraamde totale begroting ontwikkelen; een projectuitvoeringsplan voorbereiden, met inbegrip van strategische aspecten met betrekking tot het projectbestuur, de monitoring, de kwaliteitsborging, de verslaglegging en de verspreiding van resultaten; praktische regelingen vaststellen en de doelgroep(en) van de beoogde activiteiten bevestigen; regelingen treffen met partners en het voorstel schrijven enz.;
 • Uitvoering en toezicht op activiteiten: het project uitvoeren overeenkomstig de plannen en voldoen aan de vereisten voor verslaglegging en communicatie; de lopende activiteiten monitoren en de prestaties van het project afzetten tegen de projectplannen; corrigerende maatregelen identificeren en toepassen om afwijkingen van de plannen aan te pakken en problemen en risico’s te ondervangen; nagaan waar een gebrek aan overeenstemming bestaat met de vastgestelde kwaliteitsnormen en corrigerende maatregelen treffen enz.;
 • Evaluatie en effectbeoordeling: de prestaties van het project afzetten tegen de doelstellingen en uitvoeringsplannen ervan; de activiteiten en de effecten ervan op verschillende niveaus evalueren, de projectresultaten delen en gebruiken enz.

Horizontale aspecten die in aanmerking moeten worden genomen bij het opzetten van uw project:

Naast het naleven van de vormcriteria en het opzetten van een duurzame samenwerkingsregeling met alle projectpartners kunnen de volgende elementen bijdragen aan het vergroten van het effect en aan de kwaliteitsvolle uitvoering van projecten op het gebied van “Europese jongeren samen” gedurende de verschillende projectfasen. De aanvragers worden ertoe aangemoedigd bij het opzetten van hun project rekening te houden met deze mogelijkheden en dimensies.

Milieuduurzaamheid

Projecten moeten op een milieuvriendelijke manier zijn opgezet en moeten groene praktijken omvatten in al hun facetten. Organisaties en deelnemers moeten een milieuvriendelijke aanpak hanteren bij de opzet van het project, die alle betrokkenen ertoe zal aanmoedigen om milieukwesties te bespreken en er meer over te leren, en zo na te denken over wat er op de verschillende niveaus kan worden gedaan, en organisaties en deelnemers zal helpen om alternatieve, groenere manieren te bedenken om de projectactiviteiten uit te voeren.

Inclusie en diversiteit

Het Erasmus+-programma is bedoeld om gelijke kansen en toegang, inclusie en billijkheid te bevorderen in al zijn acties. Om deze beginselen in de praktijk te brengen, is een strategie inzake inclusie en diversiteit opgezet om deelnemers met meer diverse achtergronden beter te bereiken, in het bijzonder kansarme deelnemers die met belemmeringen kampen bij de deelname aan Europese projecten. Organisaties moeten toegankelijke, inclusieve projectactiviteiten ontwerpen, waarbij zij rekening moeten houden met de standpunten van kansarme deelnemers, die gedurende het hele proces bij de besluitvorming moeten worden betrokken.

Als transversaal beginsel moeten deelnemende organisaties strategieën toepassen om op basisniveau aansluiting te vinden bij jongeren met diverse achtergronden. Dat omvat de deelname van een diverse kansarme jonge bevolking, met inbegrip van jongeren uit afgelegen of landelijke gebieden en/of met een migratieachtergrond. Alle activiteiten moeten derhalve bijdragen tot het vergroten van zowel het bereik van jongeren als hun actieve betrokkenheid om ervoor te zorgen dat een heel scala aan stemmen samenkomt.

Digitale dimensie

Virtuele samenwerking en experimenteren met leermogelijkheden voor virtueel en gecombineerd afstands- en contactonderwijs zijn van essentieel belang voor geslaagde projecten. Het wordt met name sterk aangemoedigd bij de projecten de Europese Jongerensite en het platform van de EU-strategie voor jongeren te gebruiken om samen te werken voor, tijdens en na de projectactiviteiten.

Gemeenschappelijke waarden, burgerzin en burgerparticipatie

De projecten ondersteunen actief burgerschap en ethiek, en bevorderen eveneens de ontwikkeling van sociale en interculturele competenties, kritisch denken en mediageletterdheid. De nadruk ligt voorts op bewustmaking en op het begrijpen van de context van de Europese Unie.

Toekenningscriteria

Relevantie van het project (maximaal 30 punten)

 • Doel en meerwaarde van de EU: in het voorstel wordt een project vastgesteld en ontwikkeld met een meerwaarde voor de EU, dat op EU-niveau beleid ondersteunt dat relevant is voor jongeren — met name de EU-strategie voor jongeren 2019-2027 — bv. door de opzet/uitvoering van beleid, beleidsdiscussie en samenwerking met belanghebbenden op het gebied van jeugdzaken te ondersteunen in overeenstemming met de EU-strategie voor jongeren 2019-2027, de nalatenschap van het Europees Jaar van de Jeugd 2022 en de Europese jeugdwerkagenda.
 • EU-waarden: Het voorstel is relevant voor de eerbiediging en bevordering van gedeelde EU-waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, en de bestrijding van elke vorm van discriminatie.
 • Doelstellingen: De doelstellingen van het voorstel zijn relevant voor ten minste één van de algemene doelstellingen van de actie en ten minste één van de specifieke doelstellingen ervan; bovendien zijn de doelstellingen van het voorstel specifiek en duidelijk afgebakend, haalbaar, meetbaar, realistisch en tijdig; ze betreffen kwesties die van belang zijn voor deelnemende organisaties en die de gekozen doelgroepen een duidelijke meerwaarde bieden.
 • Behoeften: uit het voorstel blijkt dat het is gebaseerd op een grondige behoefteanalyse die in de mate van het mogelijke gestoeld is op controleerbare feiten en cijfers die worden ondersteund door algemene en specifieke gegevens die relevant zijn voor alle landen en organisaties in het consortium. Er moet een duidelijke analyse van de behoeften worden gemaakt, waarin een verband wordt gelegd tussen de concrete realiteit van aanvragers, partners en doelgroepen.
 • Betrokkenheid van jongeren: het partnerschap geeft blijkt van actieve betrokkenheid bij een diverse jonge bevolking, waaronder jongeren uit afgelegen/landelijke gebieden en/of kansarme jongeren.

Kwaliteit van projectontwerp en ‑uitvoering (maximaal 30 punten)

 • Opzet: het voorstel is duidelijk, volledig en van hoge kwaliteit en omvat geschikte fasen ter voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van het project die zijn gebaseerd op gedegen methodologieën voor projectbeheer.
 • Methodologie: de uitvoering is gebaseerd op passende methodologieën; de doelstellingen zijn in overeenstemming met de activiteiten en zijn duidelijk afgebakend, met logische verbanden tussen de vastgestelde problemen, behoeften en oplossingen; het werkplan is samenhangend en concreet; er zijn gepaste kwaliteitscontrolemaatregelen en indicatoren om ervoor te zorgen dat het project naar behoren en met de vereiste kwaliteit, binnen het toepassingsgebied, op tijd en binnen budget zal worden uitgevoerd; er zijn concrete en geschikte risicobeheers- en noodplannen.
 • Kosteneffectiviteit: de voorgestelde begroting is samenhangend, voldoende gedetailleerd, geschikt voor de uitvoering van het project en bedoeld om de beste prijs-kwaliteitverhouding te waarborgen. De middelen die aan de werkpakketten worden toegewezen, stemmen overeen met de doelstellingen en resultaten van die werkpakketten. De begroting voorziet in de behoeften van basisorganisaties en kwetsbare jongeren teneinde hun opname in het Erasmus+-programma aan te moedigen.

Kwaliteit van het partnerschap en de samenwerkingsregelingen (maximaal 20 punten)

 • Partnerschapsprofiel: het partnerschap bestaat uit een geschikte combinatie van complementaire organisaties die beschikken over de vereiste profielen, vaardigheden, ervaring, deskundigheid en managementondersteuning om de doelstellingen van het partnerschap te bereiken; Indien er organisaties met winstoogmerk bij het consortium zijn betrokken, wordt de meerwaarde van die organisaties duidelijk aangetoond.
 • Geografische spreiding: het partnerschap blijkt duidelijk in staat om middels zijn geografische spreiding de Europese economische, sociale en/of culturele verscheidenheid te weerspiegelen om zo een ware pan-Europese samenwerking te garanderen.
 • Ontwikkeling van lokale ngo’s: het partnerschap is in staat om de capaciteiten en kennis van lokale ngo’s die op Europees niveau nog geen voet aan de grond hebben gekregen te ontwikkelen om versterkte “peer-to-peer”-samenwerking tussen ngo’s in heel Europa te bewerkstelligen.
 • Inzet en taken: de verdeling van verantwoordelijkheden en taken binnen het partnerschap is duidelijk en passend; de coördinator bezit hoogwaardige managementvaardigheden en het potentieel om transnationale netwerken te coördineren en leiderschap te tonen in complexe situaties; jongeren worden op gepaste wijze betrokken bij alle fasen van de projectuitvoering.
 • Samenwerkingsregelingen: de voorgestelde bestuursmechanismen zullen een doeltreffende coördinatie, besluitvorming, communicatie en conflictoplossing waarborgen tussen de deelnemende organisaties, deelnemers en alle andere belanghebbenden.

Gevolgen (maximaal 20 punten)

 • Gevolgen en duurzaamheid: in het voorstel worden manieren vastgesteld om bij te dragen aan ten minste één van de gebieden waarvoor de actie naar verwachting gevolgen zal hebben. De stappen voor de verwezenlijking van de verwachte gevolgen van het project zijn duidelijk vastgesteld, logisch en geloofwaardig. Bovendien zullen de projectresultaten een positief en tastbaar effect hebben op deelnemers en partnerorganisaties. Het project kan met name bijdragen aan het verbreden van de aandacht van de basisorganisaties voor nationale, regionale of lokale activiteiten die nog niet grensoverschrijdend van aard waren, waarbij de activiteiten tijdens en na afloop van het project op grotere schaal werden uitgevoerd of ontwikkeld op EU-niveau, en voor de brede jongerengemeenschap. In het voorstel is duidelijk uit de doeken gedaan hoe de resultaten van het project zowel tijdens als na afloop ervan zouden kunnen bijdragen tot veranderingen op systeemniveau in de jeugdsector, om een langlopende samenwerking op EU-niveau mogelijk te maken en/of aan te zetten tot nieuw jeugdbeleid en jeugdinitiatieven op EU-niveau.
 • Communicatie en verspreiding: in het voorstel wordt aangetoond dat het in staat is om jongeren te bereiken en doeltreffend te communiceren met een breder wereldwijd publiek over problemen en oplossingen van de gemeenschappen die zij vertegenwoordigen; met het voorstel wordt met name een degelijk plan geboden voor de communicatie en verspreiding van resultaten, alsook passende streefcijfers en activiteiten en een passende taakverdeling voor de partners, bijbehorende tijdschema’s, instrumenten en kanalen om ervoor te zorgen dat de resultaten en voordelen efficiënt worden verspreid naar beleidsmakers en toegankelijk zijn voor eindgebruikers tijdens en na afloop van het project. Alle maatregelen staan in verhouding tot de omvang van het project en bevatten concrete acties die zowel tijdens als na afloop van het project moeten worden uitgevoerd.

De aanvragen moeten een minimumscore van 60 punten behalen om voor financiële steun in aanmerking te komen, waarbij eveneens rekening moet worden gehouden met de vereiste minimumscore voor elk van de vier toekenningscriteria (dat wil zeggen een minimumscore van 15 punten voor de categorieën “Relevantie van het project” en “Kwaliteit van projectontwerp en -uitvoering”; 10 punten voor de categorieën “Kwaliteit van het partnerschap en de samenwerkingsregelingen” en “Gevolgen”).

Bij een ex aequo tussen voorstellen wordt voorrang gegeven aan de scores die zijn behaald voor het toekenningscriterium “Relevantie”. Als deze scores gelijk zijn, wordt voorrang gegeven aan de scores die zijn behaald voor het gecombineerde criterium “Kwaliteit”. Wanneer de scores opnieuw gelijk zijn, wordt voorrang gegeven op basis van hun scores voor het criterium “Gevolgen”.

Als dit het niet mogelijk maakt de voorrang te bepalen, kan verdere voorrang worden verleend door rekening te houden met de totale projectportefeuille en de totstandbrenging van positieve synergieën tussen projecten, of met andere factoren die verband houden met de doelstellingen van de oproep. Deze factoren worden in het verslag van het panel gedocumenteerd.

Verwachte gevolgen

De gesubsidieerde projecten moeten hun verwachte bijdrage aan het Europese jeugdbeleid aantonen door:

 • voort te bouwen op de doelstellingen van de EU-strategie voor jongeren 2019‑2027 en meer in het bijzonder door aan te tonen hoe zij bijdragen tot de prioriteiten van de strategie om te betrekken, te verbinden en te versterken;
 • voort te bouwen op de resultaten van de Europese jeugddoelstellingen, de EU-jongerendialoog, de nalatenschap van het Europees Jaar van de Jeugd 2022 en andere discussieprojecten voor jongeren en opiniepeilingen met betrekking tot de toekomst van Europa, zoals de [fn]Europese jeugdwerkagenda[ft/]EUR-Lex - 42020Y1201(01) - NL - EUR-Lex (europa.eu)[/fn], en die te koppelen aan beleidsontwikkeling op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau;
 • de betrokkenheid van jongeren bij het democratische bestel te verbeteren in termen van actief burgerschap en contact met besluitvormers (empowerment, nieuwe vaardigheden, betrokkenheid van jongeren bij het opzetten van projecten enz.);
 • bij te dragen aan het verbeteren van het vermogen van de jeugdsector die actief is aan de basis om transnationaal te werken met de nadruk op inclusiviteit, solidariteit en duurzaamheid, en door transnationaal leren en samenwerking tussen jongeren en besluitvormers te stimuleren;
 • bestaande beste praktijken en outreach op grotere schaal toe te passen buiten gebruikelijke netwerken onder meer door goed gebruik te maken van digitale middelen om in alle omstandigheden verbonden te blijven, ook op grote afstand en in situaties van afzondering of isolatie;
 • hun resultaten op effectieve en aantrekkelijke wijze te verspreiden onder jongeren die betrokken zijn bij jongerenorganisaties, jongeren die niet betrokken zijn bij jongerenstructuren alsmede onder kansarme jongeren, om zo de weg vrij te maken voor meer systematische partnerschappen.

Als algemene regel en binnen de grenzen van de bestaande nationale en Europese rechtskaders geldt dat resultaten beschikbaar moeten worden gesteld als open leermiddelen alsook op relevante platforms van beroepsverenigingen, sectorverenigingen of bevoegde autoriteiten. In het voorstel moet worden beschreven hoe geproduceerde gegevens, materiaal, documenten en audiovisuele en sociale media-activiteiten vrij toegankelijk worden gemaakt en gepromoot onder open licenties zonder dat er onevenredige beperkingen worden opgelegd.

Wat zijn de financieringsregels?

De subsidie neemt de vorm aan van een vast [fn]bedrag[ft/]Besluit van 18 oktober 2022 tot goedkeuring van het gebruik van vaste bijdragen en eenheidsbijdragen in het kader van het Erasmus+-programma 2021-2027.[/fn]. Dat betekent dat een vast bedrag zal worden terugbetaald, op basis van een forfaitair bedrag of een financiering die niet aan de kosten is gekoppeld. Het bedrag wordt door de steunverlenende autoriteit vastgesteld op basis van de geraamde projectbegroting, het evaluatieresultaat, en een financieringspercentage van 80 %.

Maximale EU-bijdrage per project: 500 000 EUR

Financiële steun aan derden is toegestaan voor subsidies en prijzen onder de volgende voorwaarden:

 • de oproepen moeten open zijn, er moet ruime bekendheid aan worden gegeven en zij moeten voldoen aan de EU-normen inzake transparantie, gelijke behandeling, belangenconflicten en vertrouwelijkheid;
 • de oproepen moeten ten minste twee maanden open blijven;
 • het resultaten van de oproep moeten worden bekendgemaakt op de websites van de deelnemers, met inbegrip van een beschrijving van de geselecteerde projecten, de gunningdata, de looptijd van de projecten en de wettelijke namen en landen van de uiteindelijke begunstigden;
 • de oproepen moeten een duidelijke Europese dimensie hebben.

Financiële steun aan derden wordt aanvaard voor projecten die jongeren in staat stellen zelf gezamenlijke projecten op te zetten.

In uw projectaanvraag moet duidelijk worden aangegeven waarom financiële steun aan derden nodig is en hoe deze zal worden beheerd, en er moet een lijst worden verstrekt van de verschillende soorten activiteiten waarvoor derden financiële steun kunnen krijgen. In het voorstel moeten ook duidelijk de te behalen resultaten worden beschreven. 

De maximumbijdrage voor financiële steun aan derden is 60 000 EUR.

Vrijwilliger zijn niet toegestaan.

Hoe wordt het vaste bedrag voor het project vastgesteld?

Aanvragers moeten overeenkomstig het aanvraagformulier een gedetailleerde begrotingstabel invullen, rekening houdend met de volgende punten:

 • Het budget moet worden beschreven zoals vereist door de begunstigden en worden onderverdeeld in samenhangende werkpakketten (bijvoorbeeld “projectbeheer”, “opleiding”, “organisatie van evenementen”, “voorbereiding en uitvoering van mobiliteit”, “communicatie en verspreiding”, “kwaliteitsborging” enz.).
 • In het voorstel moeten de activiteiten worden beschreven die elk werkpakket behelst.
 • De aanvragers moeten in hun voorstel een uitsplitsing geven van de geraamde kosten, met het aandeel per werkpakket (en, binnen elk werkpakket, het aandeel dat aan elke begunstigde en gelieerde entiteit is toegewezen).
 • De beschreven kosten kunnen personeelskosten, reis- en verblijfkosten, kosten voor uitrusting en uitbesteding of andere kosten zijn (bijvoorbeeld voor de verspreiding van informatie, publicatie of vertaling).

De voorstellen zullen worden geëvalueerd aan de hand van de standaardevaluatieprocedures met de hulp van interne en/of externe deskundigen. De deskundigen beoordelen de kwaliteit van de voorstellen aan de hand van de in de oproep vastgestelde vereisten en de verwachte gevolgen, kwaliteit en efficiëntie van de actie.

Na de evaluatie van het voorstel stelt de ordonnateur de hoogte van het vaste bedrag vast, rekening houdend met de bevindingen van de verrichte beoordeling.

De verwezenlijkingen van het project worden geëvalueerd aan de hand van de resultaten van het afgeronde project. Door die financieringsregeling kan meer nadruk worden gelegd op de resultaten dan op de inbreng, waardoor er meer aandacht wordt besteed aan de kwaliteit en de mate waarin meetbare doelstellingen zijn verwezenlijkt.

Nadere gegevens zijn opgenomen in de modelsubsidieovereenkomst die te vinden is op het financierings- en aanbestedingsportaal (FTOP).

Tagged in:  Youth