Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Budovanie kapacít v oblasti mládeže

Projekty budovania kapacít v oblasti mládeže sú projekty medzinárodnej spolupráce založené na multilaterálnych partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže v EÚ a v krajinách pridružených k programu na jednej strane a v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, na strane druhej. V druhom prípade sa táto akcia zameriava výlučne na krajiny regiónu 1 (západný Balkán), regiónu 2 (Východné partnerstvo) a regiónu 3 (južné Stredozemie). Projekty sa zameriavajú na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti mládeže a neformálneho vzdelávania, ako stimul udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja a dobrých podmienok pre mládežnícke organizácie a mladých ľudí.

Ciele akcie

Akcia je zameraná na organizácie pôsobiace v oblasti mládeže a jej cieľom je:

 • zvýšenie kapacity organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi mimo formálneho vzdelávania,
 • podpora aktivít neformálneho vzdelávania v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, najmä v organizáciách, ktoré sa zameriavajú na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, a podpora účasti mladých ľudí v celej ich rozmanitosti s cieľom zlepšiť úroveň ich kompetencií a možností konať, čo im umožní zabezpečiť aktívnu účasť mladých ľudí v spoločnosti.
 • podpora rozvoja práce s mládežou v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, čím sa zvýši jej kvalita a uznávanie,
 • podpora tvorby, testovania a zavádzania systémov a programov umožňujúcich organizáciám zvýšiť mobilitu zameranú na neformálne vzdelávanie v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • podpora organizácií v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, s cieľom prispieť k realizácii stratégie EÚ pre mládež (2019 – 2027) vrátane 11 európskych cieľov v oblasti mládeže, európskeho programu práce s mládežou, akčného plánu pre mládež v rámci vonkajšej činnosti EÚ (2022 – 2027) a k nadviazaniu na Európsky rok zručností vyhlásený v roku 2023,
 • posilnenie spolupráce medzi mládežníckymi organizáciami v rozličných regiónoch sveta prostredníctvom spoločných iniciatív,
 • podpora účasti menších organizácií, ako aj organizácií zo vzdialených oblastí a menších miest,
 • posilnenie synergií a komplementarity mládežníckych organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi mimo formálneho vzdelávania s formálnymi vzdelávacími systémami a/alebo trhom práce.

Tematické oblasti/špecifické ciele

Návrhy by sa mali zameriavať na podporu mládežníckych organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi mimo formálneho vzdelávania v jednej alebo viacerých z týchto tematických oblastí:

 • politická účasť, občianska angažovanosť a dialóg s rozhodovacími subjektmi,
 • začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí,
 • demokracia, právny štát a hodnoty, mládežnícki vedúci,
 • posilnenie postavenia/zapojenie/zamestnateľnosť mladých ľudí,
 • mier a zmierenie po ukončení konfliktu,
 • životné prostredie a klíma,
 • Nediskriminácia a rovnosť medzi ženami a mužmi,
 • digitálne a podnikateľské zručnosti.

Aktivity

Navrhované aktivity musia priamo súvisieť so všeobecnými a špecifickými cieľmi akcie, t. j. musia zodpovedať jednej tematickej oblasti alebo viacerým tematickým oblastiam uvedeným v predchádzajúcom bode a musia byť podrobne rozpísané v opise projektu, ktorý sa vzťahuje na celé obdobie realizácie. Dôležité je, že v kontexte tejto medzinárodnej akcie sa aktivity projektu musia zameriavať aj na budovanie a posilňovanie kapacít mládežníckych organizácií, aby boli lepšie vybavené na podporu mladých ľudí predovšetkým v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu a na ktoré sa vzťahuje akcia.

Financované projekty budú schopné začleniť široký okruh aktivít v oblasti spolupráce, výmeny, komunikácie a iných aktivít mládežníckych organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi mimo formálneho vzdelávania, ktoré:

 • prispievajú k podnecovaniu dialógu o politike, spolupráce, vytvárania sietí a výmeny postupov,
 • podporujú strategickú spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami na jednej strane a subjektmi verejného sektora, najmä v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • podporujú spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami a organizáciami pôsobiacimi v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy a spoluprácu s organizáciami pôsobiacimi na trhu práce,
 • zvyšujú kapacity rád mládeže, mládežníckych platforiem a miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov, ktoré sa zaoberajú mládežou, a to najmä v oprávnených tretích krajinách nepridružených k programu,
 • posilňujú riadenie, správu, inovačnú kapacitu, vedenie a internacionalizáciu mládežníckych organizácií, a to najmä v oprávnených tretích krajinách nepridružených k programu,
 • podporujú rozvoj informačných a osvetových kampaní mládežníckych organizácií, najmä v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, ako aj rozvoj informačných, komunikačných a mediálnych nástrojov,
 • pomáhajú mládežníckym organizáciám, najmä v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, vypracovať metódy, nástroje a materiály pre prácu s mládežou a podnecujú iniciatívy spolutvorby a spolunavrhovania projektov, čím sa umožňuje participatívne vytváranie projektov,
 • pomáhajú mládežníckym organizáciám, najmä v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, vytvárať nové formy realizácie práce s mládežou a poskytovania odbornej prípravy a podpory, uľahčujú mobilitu v oblasti neformálneho vzdelávania.

Medzi príklady aktivít patria:

 • tvorba nástrojov a metód na sociálno-profesijný rozvoj školiteľov a pracovníkov s mládežou,
 • tvorba metód neformálneho vzdelávania, predovšetkým metód, ktoré podporujú získanie/zlepšenie kompetencií vrátane zručností v oblasti mediálnej gramotnosti,
 • tvorba nových foriem programov praktickej odbornej prípravy a simulácie skutočných prípadov v spoločnosti,
 • tvorba nových foriem práce s mládežou, najmä strategické používanie otvoreného a flexibilného vzdelávania, virtuálnej spolupráce, otvorených vzdelávacích zdrojov a lepšie využívanie potenciálu IKT,
 • organizácia podujatí/seminárov/workshopov/výmeny osvedčených postupov na účely spolupráce, nadväzovania kontaktov, zvyšovania informovanosti a partnerského učenia,
 • organizácia aktivít v rámci mobility pracovníkov s mládežou s cieľom testovať nástroje a metódy vytvorené v rámci partnerstva. Upozorňujeme, že aktivity v rámci mobility musia mať sekundárne postavenie voči hlavnými cieľom akcie a musia napomáhať a podporovať dosiahnutie týchto cieľov.

Príprava projektu

Projekt zameraný na budovanie kapacít v oblasti mládeže zahŕňa štyri fázy, ktoré sa začínajú ešte pred výberom návrhu projektu na poskytnutie finančnej podpory1 , napr. 1. identifikácia a spustenie projektu; 2. príprava, návrh a plánovanie projektu; 3. realizácia projektu a monitorovanie aktivít a 4. preskúmanie projektu a posúdenie jeho vplyvu.

Účastnícke organizácie a účastníci zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúseností čo najviac naučili.

 • Identifikácia a spustenie: identifikácia problému, potreby alebo príležitosti, ktorými sa môžete vo svojom projektovom zámere v kontexte výzvy zaoberať; identifikácia kľúčových aktivít a hlavných výstupov, ktoré možno od projektu očakávať; vypracovanie prehľadu relevantných zainteresovaných strán a potenciálnych partnerov; formulácia cieľa (-ov) projektu; zabezpečenie súladu projektu so strategickými cieľmi účastníckych organizácií; vykonanie počiatočného plánovania na získanie dobrej pozície na začatie projektu a zhromaždenie informácií potrebných na postúpenie do ďalšej fázy atď.
 • Príprava, návrh a plánovanie: stanovenie rozsahu projektu a vhodného prístupu; jasný opis navrhovanej metodiky so súčasným zabezpečením zhody medzi cieľmi projektu a aktivitami; rozhodnutie o harmonograme dotknutých úloh; vyhotovenie odhadu potrebných zdrojov a vypracovanie časti projektu, napr. posúdenia potrieb; stanovenie solídnych cieľov a ukazovateľov vplyvu (špecifických, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených); určenie výstupov projektu a vzdelávacích výstupov; vypracovanie pracovného programu, formátov aktivity, očakávaného vplyvu a odhadovaného celkového rozpočtu; príprava plánu realizácie projektu a spoľahlivého a realistického plánu komunikácie obsahujúceho strategické prvky správy, monitorovania a kontroly kvality projektu, podávania správ o projektoch a šírenia výsledkov; vymedzenie praktických opatrení a potvrdenie cieľovej skupiny, resp. cieľových skupín plánovaných aktivít; vytváranie dohôd s partnermi a napísanie návrhu atď.
 • Realizácia a monitorovanie aktivít: realizácia projektu podľa plánov v súlade s požiadavkami na podávanie správ a komunikáciu; monitorovanie prebiehajúcich aktivít a posúdenie plnenia projektu vzhľadom na projektové plány; identifikácia odchýlok od plánov a prijatie nápravných opatrení na riešenie týchto odchýlok a na riešenie problémov a rizík; identifikácia nesúladu so stanovenými štandardmi kvality a prijatie nápravných opatrení atď.
 • Preskúmanie a posúdenie vplyvu: posúdenie výkonnosti projektu vzhľadom na ciele projektu a plány realizácie; vyhodnotenie aktivít a ich vplyvu na rôznych úrovniach, výmena a využívanie výsledkov projektu atď.

Horizontálne aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní projektu:

Okrem dodržania formálnych kritérií a stanovenia podmienok udržateľnej spolupráce so všetkými partnermi projektu môžu k zintenzívneniu vplyvu a k lepšej kvalitatívnej realizácii projektov zameraných na budovanie kapacít v rôznych fázach projektu prispieť aj nasledujúce prvky. Žiadateľom sa odporúča, aby pri navrhovaní svojich projektov zohľadnili tieto príležitosti a rozmery.

Environmentálna udržateľnosť

Projekty by mali byť navrhnuté tak, aby boli environmentálne vhodné, pričom by mali vo všetkých aspektoch zahŕňať ekologické postupy. Organizácie a účastníci by mali svoj projekt navrhovať na základe prístupu šetrného k životnému prostrediu, ktorý bude všetky strany zapojené do projektu motivovať k diskusiám o problematike životného prostredia a vzdelávaniu v tejto oblasti, premýšľaniu o tom, čo možno urobiť na rôznych úrovniach, a zároveň organizáciám a účastníkom pomôže pri hľadaní alternatívnych ekologickejších spôsobov realizácie aktivít projektu.

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Na účely realizácie týchto zásad bola stratégia inklúzie a rozmanitosti navrhnutá tak, aby sa v nej podporoval lepší dosah na účastníkov z najrôznejších prostredí, a to najmä účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí čelia prekážkam účasti na európskych projektoch. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovania počas celého procesu.

Digitálny rozmer

Kľúčom k úspešným projektom sú virtuálna spolupráca a experimentovanie s príležitosťami v rámci virtuálneho a zmiešaného vzdelávania. Konkrétne sa v rámci projektov dôrazne odporúča používať Európsky portál pre mládež a platformu stratégie Európskej únie pre mládež, ktoré umožňujú spolupracovať pred aktivitami projektu, počas nich a po ich skončení.

Spoločné hodnoty, občianska angažovanosť a aktívne občianstvo

V rámci projektov sa podporí aktívne občianstvo a etika, ako aj rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Dôraz sa bude klásť aj na zvyšovanie informovanosti o kontexte Európskej únie vo svete a na jeho pochopenie.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa projektu Budovania Kapacít v Oblasti Mládeže

Kritériá oprávnenosti

Návrhy projektov zameraných na budovanie kapacít v oblasti mládeže sú oprávnené na získanie grantu v rámci programu Erasmus vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Aby boli žiadatelia (prijímatelia a prípadne prepojené subjekty) oprávnení, musia byť:

 • právnickými osobami:
  • MVO (vrátane európskych mládežníckych MVO a národných rád mládeže) pôsobiace v oblasti mládeže,
  • subjekty verejného sektora na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni.
  • Zúčastňovať sa môžu aj verejné alebo súkromné spoločnosti (malé, stredné alebo veľké podniky vrátane sociálnych podnikov), nie však ako koordinátori.
 • legálne zriadení v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, prípadne v tretích krajinách nepridružených k programu z regiónu 1 (západný Balkán), regiónu 2 ( Východné susedstvo2 ) alebo regiónu 3 (krajiny južného Stredozemia). Pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu programom.

Zloženie konzorcia (Počet a profil účastníckej organizácie) 

Návrhy musí predložiť konzorcium zložené aspoň zo štyroch žiadateľov (prijímateľov a neprepojených subjektov), ktoré spĺňa tieto podmienky:

 • minimálne jedna právnická osoba v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu,
 • minimálne dve právnické osoby z dvoch rôznych oprávnených tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu a patria do toho istého oprávneného regiónu uvedeného v oddiele Kto môže podať žiadosť.
  • Organizácie z rôznych oprávnených regiónov sa nemôžu zúčastniť na rovnakých projektoch. Medziregionálne projekty nie sú oprávnené získať grant.

Prepojené subjekty a pridružení partneri sa do zloženia konzorcia nezapočítavajú.  

Geografická poloha (Miesto realizácie aktivít)

Aktivity sa musia uskutočniť v krajinách žiadateľských organizácií (koordinátora, prijímateľov a prípadne prepojených subjektov).

V riadne odôvodnených prípadoch sa môžu uskutočniť aj v iných krajinách oprávnených na túto akciu.

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať od 12 do 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 6. marca, 17.00.00 h (bruselského času).

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Relevantnosť návrhu z hľadiska cieľov akcie.
 • je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.
 • Miera, do akej:
  • analýza potrieb je založená na overiteľných všeobecných a špecifických údajoch, ktoré sú prepojené s konkrétnou realitou žiadateľov, partnerov a cieľových skupín,
  • ciele sú jasne vymedzené, realistické a riešia relevantné otázky z hľadiska účastníckych organizácií aj z hľadiska cieľových skupín,
  • je návrh inovačný a/alebo dopĺňa ďalšie iniciatívy, ktoré už účastnícke organizácie realizujú,
  • sú aktivity zamerané na budovanie kapacít jasne vymedzené a zamerané na posilnenie kapacít účastníckych organizácií,
  • projekt zlepšuje kapacity mládežníckych organizácií, najmä v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, na zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita pracovného programu vrátane príslušných fáz na prípravu, vykonávanie, monitorovanie, hodnotenie a šírenie výsledkov.
 • Vhodnosť navrhovanej metodiky na riešenie identifikovaných potrieb a jej a kvalita.
 • Súdržnosť medzi navrhovanými cieľmi a aktivitami projektu.
 • Kvalita a účinnosť pracovného plánu vrátane miery, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Kvalita navrhovaných metód neformálneho vzdelávania.
 • Kvalita mechanizmov na uznávanie a potvrdzovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj dôsledné využívanie európskych nástrojov transparentnosti a uznávania kvalifikácie.
 • Existencia a význam opatrení kontroly kvality na zabezpečenie vysokej kvality realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a dodržania rozpočtu;
 • Miera, do akej je projekt nákladovo efektívny a prideľujú sa v ňom primerané zdroje na jednotlivé aktivity.
 • Primeranosť prípadných opatrení na výber a/alebo zapojenie účastníkov do aktivít v rámci mobility (pozri oddiel Ochrana, zdravie a bezpečnosť účastníkov v časti A tohto sprievodcu, ako aj ďalšie požiadavky a odporúčania týkajúce sa kľúčovej akcie 1 Projekty mobility).

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

 • Miera, do akej: 
  • projekt zahŕňa vhodnú kombináciu komplementárnych účastníckych organizácií s potrebným profilom, skúsenosťami a odbornými znalosťami na úspešnú realizáciu všetkých aspektov projektu,
  • rozdelenie povinností a úloh preukazuje záväzok a aktívny príspevok zo strany všetkých účastníckych organizácií.
 • Existencia účinných mechanizmov na zabezpečenie koordinácie a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami.

Vplyv (maximálny počet bodov: 20)

 • Kvalita opatrení na vyhodnotenie výsledkov projektu.
 • Potenciálny vplyv projektu: 
  • na účastníkov a účastnícke organizácie počas životného cyklu projektu a po jeho skončení,
  • pokiaľ ide o schopnosť zúčastnených organizácií posilniť postavenie mladých ľudí a podporiť ich aktívne zapojenie do činností realizovaných mimo projektu,
  • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a/alebo medzinárodnej úrovni.
 • kvalita plánu šírenia: primeranosť a kvalita opatrení zameraných na výmenu informácií o výstupoch projektu v rámci zúčastnených organizácií aj mimo nich,
 • V prípade potreby bude uverejnený opis spôsobu zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných materiálov, dokumentov a médií prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.
 • Kvalita plánov z hľadiska zabezpečenia udržateľnosti projektu: jeho kapacita zabezpečiť udržateľnosť vplyvu projektu a dosahovanie výsledkov aj po využití grantu EÚ.

Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii uvedených kritérií na vyhodnotenie návrhov (t. j. aspoň 15 bodov v kategóriách Relevantnosť projektu a Kvalita návrhu a realizácie projektu; 10 bodov v kategóriách Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a Vplyv).

Návrhy ex aequo sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, priorita sa určí na základe počtov bodov získaných v rámci kritéria Kvalita návrhu a realizácie projektu. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, uprednostní sa počet bodov získaný za kritérium Vplyv.

Ak na základe toho nie je možné určiť uprednostnenie, ďalšie určenie uprednostnenia je možné vykonať zohľadnením celkového portfólia projektu a vytvorením pozitívnych synergií medzi projektmi, prípadne inými faktormi súvisiacimi s cieľmi výzvy. Tieto faktory budú zdokumentované v správe panelu.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Očakávaný vplyv

V prípade projektov, ktoré získajú grant, by sa mal preukázať ich očakávaný vplyv prostredníctvom zlepšenia kapacity mládežníckych organizácií, najmä v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu:

 • plnením priorít „zapájať – spájať – posilňovať postavenie“ stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a európskeho programu práce s mládežou,
 • opieraním sa o výstupy európskych cieľov v oblasti mládeže, dialógu s mládežou, ďalších projektov v oblasti mládeže,
 • zlepšením zapojenia mladých ľudí do demokratického života, pokiaľ ide o aktívne občianstvo a angažovanosť s rozhodovacími subjektmi (posilnenie postavenia, nové zručnosti, zapájanie mladých ľudí do navrhovania projektov atď.), a to najmä v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • zlepšením podnikateľských a inovačných kapacít mladých ľudí v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • nadnárodnou prácou a zároveň zabezpečením inkluzívnosti, solidarity a udržateľnosti,
 • propagovaním nadnárodného vzdelávania a spolupráce medzi mladými ľuďmi a osobami s rozhodovacou právomocou a prispievaním k nim, a to najmä v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • zlepšovaním existujúcich postupov a dosahu nad rámec partnerstva, a to aj čo sa týka využívania digitálnych prostriedkov na udržiavanie kontaktu za každých okolností, dokonca aj v situáciách fyzickej neprítomnosti, izolácie alebo obmedzenia pohybu,
 • prepojením výsledkov s miestnymi komunitami, vytváraním pracovných príležitostí a rozvíjaním inovačných myšlienok, ktoré by bolo možné opakovať a rozšíriť do iných prostredí v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • preukázaním začlenenia a prístupnosti cieľových skupín s nedostatkom príležitostí a osôb v tretích krajinách nepridružených k programu,
 • tvorbou nových nástrojov a metód neformálneho vzdelávania, predovšetkým metód, ktoré podporujú získanie/zlepšenie kompetencií vrátane zručností v oblasti mediálnej gramotnosti, inovačných postupov, a to najmä v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • účinným a atraktívnym šírením ich výsledkov medzi mladými ľuďmi zapojenými v mládežníckych organizáciách.

Pravidlá financovania

Grant bude jednorazový. To znamená, že sa uhradí pevná suma na základe jednorazovej sumy alebo financovania, ktoré nie je viazané na náklady. Suma bude stanovená orgánom udeľujúcim grant na základe odhadovaného rozpočtu projektu a miery financovania vo výške 80 %.

Maximálna výška príspevku EÚ na jeden projekt: 300 000 EUR.

Finančná podpora tretím stranám vo forme grantov alebo cien nie je povolená.

Náklady na dobrovoľníkov nie sú povolené.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

 1. prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 2. návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 3. žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 4. do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia posudzovania. Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante. Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).              

 • 1 Upozorňujeme, že zatiaľ čo prípravné činnosti sa môžu začať pred predložením alebo výberom návrhu na financovanie, náklady môžu vzniknúť a činnosti sa vykonajú až po podpise dohody o grante. ↩ back
 • 2 Organizácie z Bieloruska nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii. Organizácie z Arménska a Azerbajdžanu sa môžu zúčastniť, ale nie ako koordinátori. ↩ back
Tagged in:  Youth