Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Обединена Европейска Младеж

Проектите „Обединена европейска младеж“ имат за цел да създадат мрежи за насърчаване на регионални партньорства, които да функционират в тясно сътрудничество с младежи от цяла Европа (държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата). В мрежите следва да се организират обмени, ще се насърчават обучения (например за младежки лидери) и да се дават възможности на самите младежи да създават съвместни проекти, всички от които да могат да се осъществяват както чрез физически, така и чрез онлайн дейности.

Цели на действието

Проектите „Обединена европейска младеж“ имат за цел да създадат мрежи за насърчаване на регионалните партньорства и да дават възможност на младежите от цяла в Европа да създават съвместни проекти, да организират обмен и да насърчават обучения (например за младежки лидери) чрез физически и онлайн дейности. С действието ще се подкрепят транснационалните партньорства за младежки организации от местното равнище до мащабни партньорства, които имат за цел да подсилят европейското измерение на своите дейности, включително относно начините за по-добър съвместен живот и спомагане за проектирането на устойчив бъдещ начин на живот в съответствие с Европейския зелен пакт и инициативата нов европейски Баухаус1 .

Важни тематични приоритети са включването в работата и популяризирането на целите на ЕС за младежта и като цяло на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.2 Целите на ЕС за младежта са отразени и в политическите насоки на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен3 . В предложенията за проекти могат да се разглеждат и темите на „Конференцията за бъдещето на Европа“. Изборите за Европейски парламент през 2024 г. са от значение в контекста на това действие.

Младежите и младежките организации са ключови участници в процеса за възстановяване след пандемията от COVID-19. В младежките мрежи следва да се обмислят начини за изграждане на солидарност и приобщаване, както и за подобряване на качеството на живот след пандемията, които да съответстват на предизвикателствата, свързани с цифровите умения и устойчивия екологичен начин на живот4

Специфични цели

Действието е предназначено да подкрепи по-специално:

 • насърчаването и развитието на повече транснационално структурирано сътрудничество онлайн и офлайн между различни младежки организации с цел изграждане или укрепване на партньорства, насочени към солидарност и приобщаващо демократично участие на всички, на фона на неблагоприятните въздействия върху социалните и икономическите структури и в съответствие със стратегията на ЕС за младежта, целите на ЕС за младежта и диалога по въпросите на младежта;
 • изпълнението на рамките и инициативите на ЕС, като например специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър5 , доколкото те са свързани с областта на младежта;
 • младежки организации, включени в инициативи за насърчаване на младежите да участват в демократичния процес и в обществото чрез организиране на обучения, представяне на общи черти на младите европейци и насърчаване на дискусии и дебати относно връзката им с ЕС, неговите ценности и демократични основи. Това включва организиране на събития като част от подготовката за изборите за Европейски парламент през 2024 г.
 • насърчаването на участието на по-слабо представените групи младежи в политиката, младежките организации и други организации на гражданското общество чрез ангажирането на младежи в уязвимо и в социално-икономически неравностойно положение;
 • новите начини за овластяване на младежките организации в справянето с последиците от пандемията от COVID-19 чрез подпомагане на иновативни начини на сътрудничество и създаване, развитие и управление на мрежи. Ориентировъчно това би могло да включва засилване на сътрудничеството между младежките организации в цифрова среда посредством неформални учебни методи и организационни модели, като например алтернативни начини на обмен и взаимна помощ.
 • засилването на европейското измерение на дейностите на младежките организации, включително дейности, свързани с това как да живеем по-добре заедно след пандемията и да помагаме за разработването на устойчиви бъдещи начини на живот в транснационален план.

Дейности

Действието е насочено към НПО (с нестопанска цел) и публични органи, които предлагат проекти с капацитет за мобилизиране на младежите в партньорства, обхващащи различни държави и региони в рамките на държавите — членки на ЕС, и третите държави, асоциирани към програмата.

Дейностите за мобилност на младежите следва да представляват основен елемент от проектите в рамките на „Обединена европейска младеж“. Тази мобилност следва да предлага трансграничен обмен и възможности за неформално или информално обучение за младежи от цяла Европа (Източна, Западна, Северна и Южна), които могат да бъдат подготвяни и подкрепяни чрез онлайн форуми, за да допринесат за постигането целите на това действие. Тези дейности за мобилност трябва да бъдат много ясно обосновани в съответствие с целите на действието.

Всички дейности следва да допринасят за разширено обхващане на младежите, достигайки както до младежите в младежките организации, така и извън тях, включително и до младежите с по-малко възможности, така че да се осигури многообразие от гласове.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за местно действие „Обединена европейска младеж“?

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм“, проектните предложения за „Обединена европейска младеж“ трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Кандидатите (координатори и пълноправни партньори) трябва да бъдат юридически лица:

 • НПО (включително европейски младежки НПО и национални младежки съвети), работещи в областта на младежта;
 • публични органи на местно, регионално или национално равнище.

Те следва да са установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Публични или частни дружества (които могат да са малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие), както и свързаните с тях субекти, също могат да участват, но не и като координатор.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

Всяка организация, публична или частна, заедно със свързаните с нея субекти (ако има такива), работеща със или за младежи извън формалните среди, която е установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Такива организации могат да бъдат например:

 • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО (вкл. европейска младежка НПО);
 • национален младежки съвет;
 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
 • образователна или изследователска институция;
 • фондация;

публични или частни дружества (които могат да са малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие). Следователно, докато това действие е насочено основно към организации с нестопанска цел, организациите със стопанска цел могат да участват, ако се докаже ясна добавена стойност за проекта.

Състав на консорциума

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум от най-малко 5 кандидата (координатор и пълноправни партньори) от най-малко 5 държави — членки на ЕС, и/или трети държави, асоциирани към програмата.

Свързаните субекти не се вземат предвид при оценка на минималните критерии за допустимост на състава на консорциума.

Място на изпълнение на дейностите

Дейностите трябва да се осъществяват в допустимите държави.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 24 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

Къде се кандидатства?

Пред европейската Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) със седалище в Брюксел.

В рамките на една покана за кандидатстване една организация може да подаде само едно заявление.

Покана №: ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 9 март до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

Проектът „Обединена европейска младеж“ включва четири етапа, които започват още преди проектното предложение да бъде избрано за финансиране, а именно: 1) Определяне и стартиране на проекта; 2) Подготовка, проектиране и планиране на проекта; 3) Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите; и 4) Преглед на проекта и оценка на въздействието. Участващите организации и участниците в дейностите следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето.

 • Определяне и стартиране: определяне на проблем, нужда или възможност, към които можете да се насочите с идеята си за проект в контекста на поканата; определяне на ключовите дейности и основните резултати, които могат да се очакват от проекта; картографиране на съответните заинтересовани страни и потенциални партньори; формулиране на целта/целите на проекта; осигуряване на привеждането на проекта в съответствие със стратегическите цели на участващите организации; предприемане на известно първоначално планиране с оглед да се даде добър старт на проекта и събиране на необходимата информация за продължаване до следващия етап и т.н.;
 • Подготовка, проектиране и планиране: конкретизиране на обхвата на проекта и на подходящия подход, приемане на график на съответните задачи; оценка на необходимите ресурси и разработване на подробностите по проекта, например оценка на нуждите; определяне на стабилни цели и показатели за въздействието (конкретни, измерими, достижими, релевантни и обвързани със срокове); определяне на резултатите от проекта и от обучението; разработване на работна програма, формати на дейности, очаквано въздействие, прогнозен общ бюджет; изготвяне на план за изпълнение на проекта, включващ стратегически аспекти на управлението на проекта, мониторинга, контрола на качеството, докладването и разпространението на резултатите; определяне на практическата организация и утвърждаване на целевата група/групи за предвидените дейности; сключване на споразумения с партньори, изготвяне на предложението и др.;
 • Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите: изпълнение на проекта в съответствие с планове, отговарящи на изискванията за докладване и комуникация; наблюдение на текущите дейности и оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо плановете на проекта; определяне и предприемане на корективни действия за справяне с отклоненията от плановете и с проблеми и рискове; установяване на несъответствия с определените стандарти за качество и предприемане на корективни действия, и др.;
 • Преглед и оценка на въздействието: оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо целите на проекта и плановете за изпълнение; оценка на дейностите и на тяхното въздействие на различни равнища, споделяне и използване на резултатите от проекта и др.

Хоризонтални аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането на Вашия проект:

В допълнение към спазването на формалните критерии и създаването на устойчиви договорености за сътрудничество с всички партньори по проекта следните елементи могат да допринесат за увеличаване на въздействието и качественото изпълнение на проектите „Обединена европейска младеж“ в различните фази на проекта. Кандидатите се насърчават да вземат предвид тези възможности и измерения при разработването на своя проект.

Устойчивост на околната среда

Проектите следва да се разработват по екологосъобразен начин и да включват екологични практики във всички свои аспекти. При разработването на проекта организациите и участниците следва да възприемат екологосъобразен подход, като това ще насърчава всички участници в проекта да обсъждат и да проучват въпросите на околната среда и да анализират възможностите за действие на различни равнища, и ще помага на организациите и участниците да намират алтернативни, по-екологични начини за изпълнение на дейностите по проекта.

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. За прилагането на тези принципи е разработена стратегия за приобщаване и многообразие, която да подпомага по-доброто информиране на участниците от различни среди, по-специално на тези от тях с по-малко възможности, които срещат пречки пред участието си в европейски проекти. Организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в целия процес на вземане на решения.

Като общ принцип участващите организации следва да прилагат стратегии за свързване с младежи от различни среди на местно равнище. Това обхваща участието на разнообразни групи младежи с по-малко възможности, включително от отдалечени/селски райони и/или младежи с мигрантски произход. Ето защо всички дейности следва да допринасят както за по-добро достигане до младежите, така и за разширяване на активното им участие, така че да се постигне обединение на многообразието от гласове.

Цифрово измерение

Виртуалното сътрудничество и експериментирането с възможности за виртуално и смесено учене са от ключово значение за успеха на проектите. По-специално изрично се насърчава използването на Европейския младежки портал и платформата на стратегията на ЕС за младежта в рамките на проектите за съвместна работа преди и по време на дейностите по проекта и след тяхното приключване.

Общи ценности, гражданска ангажираност и участие

Проектите ще подкрепят активното гражданство и етиката и ще насърчават развитието на социални и междукултурни компетентности, критичното мислене и медийната грамотност. Те ще бъдат насочени и към повишаването на осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз.

Очаквано въздействие

Очакваният принос на проектите, за които са отпуснати безвъзмездни средства, към политиката на ЕС за младежта следва да се демонстрира чрез:

 • надграждане върху целите на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., по-специално като се показва по какъв начин те допринасят за посочените в стратегията приоритети за ангажиране, свързване и овластяване;
 • надграждане на резултатите от европейските цели за младежта, диалога по въпросите на младежта и други проекти относно обсъждания по въпросите на младежта и проучвания на общественото мнение относно бъдещето на Европа и свързването им с разработването на политики на местно/регионално/национално/европейско равнище;
 • надграждане на специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър, доколкото те са свързани с областта на младежта;
 • подобряване на участието на младежите в демократичния живот от гледна точка на активното гражданство и установяването на връзка с лицата, вземащи решения (овластяване, усвояване на нови умения, участие на младежите в разработване на проекти и т.н.);
 • подпомагане на подобряването на капацитета на младежкия сектор, извършващ дейност на местно равнище, за транснационална работа с акцент върху приобщаването, солидарността и устойчивостта, и насърчаване на транснационалното учене и сътрудничество между младежите и лицата, вземащи решения;
 • увеличаване на мащаба на съществуващите добри практики и обхват отвъд обичайните мрежи, включително използване на цифрови средства за поддържане на връзка при всякакви обстоятелства, дори в ситуации на отдалеченост, изолация или ограничителни мерки;
 • разпространение на резултатите от тях по ефективен и увлекателен начин сред младежите, участващи в младежки организации, както и сред младежи, които не са свързани с младежки структури, или такива с по-малко възможности, за да се проправи път за по-систематични партньорства.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта (максимален резултат: 30 точки)

 • Цел и добавена стойност от ЕС: с предложението се създава и разработва проект, който подкрепя политиките на равнището на ЕС, свързани с младежта — най-вече Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г. В предложението се посочва ясно добавената стойност от ЕС на системно равнище, която ще бъде генерирана благодарение на неговия транснационален характер и потенциална прехвърляемост.
 • Цели: целите на предложението са свързани с общите цели на действието, както и с най-малко една от неговите специфични цели; освен това целите на предложението са конкретни и ясно определени, постижими, измерими, реалистични и навременни; те са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации, и създават ясна добавена стойност за избраните целеви групи.
 • Нужди: в предложението се доказва, че проектът се основава на задълбочена оценка на нуждите, основана, доколкото е възможно, на подлежащи на проверка факти и цифри, подкрепени от общи и специфични данни, свързани с всички държави и организации в консорциума. Очаква се ясен анализ на нуждите, който да е свързан с конкретните реалности на кандидатите, партньорите и целевите групи.
 • Ангажираност на младежите: партньорството показва, че има капацитета да осигури активна ангажираност с разнообразни групи младежи като младежи от отдалечени/селски райони, младежи с мигрантски произход и/или в неравностойно социално положение, още от етапа на проектиране на дейностите, свързани с младежта.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 30 точки)

 • Планиране: Предложението е ясно, цялостно и с високо качество и включва правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка на проекта на основата на надеждни методологии за управление на проекти.
 • Методология: Изпълнението се основава на подходящи методологии; целите са в съответствие с дейностите и са ясно очертани, с логическа свързаност между установените проблеми, нужди и решения; работният план е последователен и конкретен; налице са подходящи мерки за контрол на качеството и показатели, гарантиращи надлежното изпълнение на проекта при необходимото качество, обхват, срок и в рамките на предвидения бюджет; съществуват конкретни и подходящи планове за управление на риска и за действие в извънредни ситуации.
 • Икономическа ефективност: предложеният бюджет е съгласуван, достатъчно подробен, подходящ за изпълнението на проекта и проектиран за осигуряването на най-доброто съотношение между качество и цена. Ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати. Бюджетът отговаря на нуждите на организациите на местно равнище и на уязвимите младежи с оглед насърчаването на включването им в програмата „Еразъм+“.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

 • Конфигурация: партньорството обединява подходящ състав от допълващи се организации с необходимите профили, умения, опит, експертен капацитет и подкрепа от ръководството, така че да постигне целите си; ако в консорциума участват организации със стопанска цел, добавената им стойност е ясно доказана.
 • Географски състав: партньорството демонстрира капацитет за отразяване на европейското икономическо, социално и/или културно многообразие чрез географския си състав (т.е. обхващане на Източна, Западна, Северна и Южна Европа), за да се гарантира истинско паневропейско сътрудничество.
 • Развитие на местни НПО: партньорството има потенциала да развие капацитета и знанията на местните НПО, които все още не са добре установени на европейско равнище, за да се постигне засилено партньорско сътрудничество между НПО в цяла Европа.
 • Ангажираност и задачи: разпределението на отговорностите и задачите в партньорството е ясно и целесъобразно; координиращата организация демонстрира високо качество на дейностите по управление и потенциал за координация на транснационалните мрежи, както и лидерство в комплексна среда.
 • Договорености за сътрудничество: предложени са механизми за управление, които ще гарантират ефективна координация, вземане на решения, комуникация и решаване на конфликти между участващите организации, участниците и останалите заинтересовани страни.
 • Ангажираност на младежите: младежите участват по подходящ начин във всички етапи от изпълнението на проекта и по приобщаването на младежите се работи на всички етапи и равнища на проекта, като се предоставят правомощия и/или конкретни стратегии за осигуряването на тяхното широко участие.

Въздействие (максимален резултат: 20 точки)

 • Въздействие: голямо потенциално въздействие на проекта върху участниците и организациите партньори — по-специално с оглед на разширяването на обхвата на действие на местните организации, работещи по национални, регионални или местни дейности, които все още не са трансгранични по своя характер, когато дейностите са били разширени или развити на равнището на ЕС през периода на изпълнение на проекта и след приключването му,— както и върху младежката общност като цяло. Очакваните резултати показват разбирането и капацитета на кандидата и партньорите да разпространяват информация за ценностите на Европейския съюз, особено по отношение на гражданството.
 • Разпространение: в предложението се демонстрира капацитет за предприемане на действия за популяризиране сред младежите и способност за ефективна комуникация относно проблемите и решенията на общностите, които те представляват, пред по-широка световна аудитория; по-специално в предложението се съдържа надежден план за комуникация и разпространение на резултатите и се предвиждат подходящи цели, дейности и разпределение на задачите между партньорите, съответни срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред лицата, разработващи политики, и достъпност на тези резултати и ползи за крайните потребители през периода на изпълнение на проекта и след приключването му.
 • Устойчивост: в предложението ясно се посочва как резултатите от проекта биха могли да допринесат за промени на системно равнище в сектора на младежта както през периода на изпълнение на проекта, така и след приключването му, с голям потенциал да създадат предпоставки за дългосрочно сътрудничество на равнище ЕС и/или да вдъхновят нови политики и инициативи на ЕС в областта на младежта.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки, като се вземе предвид и необходимата минимална положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 15 точки за категориите „релевантност на проекта“ и „качество на структурата и изпълнението на проекта“; 10 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“. При паритет предимство имат оценките, получени по критериите за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението следва да се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и да не се съдържат непропорционални ограничения.

Срок и индикативен график за оценка и сключване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства

Етапи Дата и час или индикативен период
Краен срок за подаване на заявления 9 март — 17:00 ч. (брюкселско време)
Период на оценяване Март—август 2023 г.
Информация за кандидатите Септември 2023 г.
Подписване на споразумението за безвъзмездни средства Септември—ноември 2023 г.
Начална дата на действието Края на 2023 г.—началото на 2024 г.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Минималната безвъзмездна помощ за проект е 150 000 EUR, а максималният размер не може да надвишава 500 000 EUR.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 • Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Youth