Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Обединена Европейска Младеж

Проектите „Обединена европейска младеж“ имат за цел да създадат мрежи за насърчаване на регионални партньорства, които да функционират в тясно сътрудничество с младежи от цяла Европа (държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата). В мрежите следва да се организират обмени, ще се насърчават обучения (например за младежки лидери) и да се дават възможности на самите младежи да създават съвместни проекти, всички от които да могат да се осъществяват както чрез физически, така и чрез онлайн дейности.

Цели на действието

Проектите „Обединена европейска младеж“ имат за цел да създадат сътрудничество, което да позволи на младежите от цяла в Европа да създават съвместни проекти, да организират обмен и да насърчават обучения (например за младежки лидери/младежки работници) чрез физически и онлайн дейности. С действието ще се подкрепят транснационални партньорства за младежки организации както на местно равнище, така и в широк мащаб, които имат за цел да подсилят европейското измерение на техните дейности.

Важни тематични приоритети са включването в работата и популяризирането на стратегията на ЕС за младежта за периода [fn]2019—2027 г.[ft/]Резолюция на Съвета 2018/C 456/01, публикувана през декември 2018 г.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=BG[/fn] и на целите на ЕС за младежта. Целите на ЕС за младежта са отразени и в политическите насоки на председателя на Комисията [fn]Урсула фон дер Лайен[ft/]Вж. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_5542 [/fn]. В предложенията за проекти могат да се разглеждат и наследството от Европейската година на младежта през 2022 г. и резултатите от „Конференцията за бъдещето на Европа“. Изборите за Европейски парламент през 2024 г. са от значение в контекста на това действие.

В младежките мрежи следва да се обмислят начини за изграждането на солидарност и приобщаване при възстановяването от пандемията от COVID-19.

Специфични цели

Действието е предназначено да подкрепи по-специално поне една от следните специфични цели:

 • насърчаването и развитието на повече транснационално структурирано сътрудничество онлайн и офлайн между различни младежки организации с цел изграждане или укрепване на партньорства, насочени към солидарност и приобщаващо демократично участие на всички, на фона на неблагоприятните въздействия върху социалните и икономическите структури и в съответствие със стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., целите на ЕС за младежта, диалога на ЕС по въпросите на младежта и Европейската година на младежта през 2022 г.;
 • насърчаването на шестте основни ценности на [fn]ЕС[ft/]C_2012326BG.01001301.xml (europa.eu)[/fn], върху които е изградено нашето общество: зачитане на човешкото достойнство; свобода; демокрация; равенство, върховенство на закона и зачитане на правата на човека, включително на правата на малцинствата.
 • младежки организации, включени в инициативи за насърчаване на младежите да участват в демократичния процес и в обществото чрез организиране на обучения, представяне на общи черти на младите европейци и насърчаване на дискусии и дебати относно връзката им с ЕС, неговите ценности и демократични основи. Това включва организиране на събития в навечерието на изборите за Европейски парламент през 2024 г. и след това; насърчаване на участието на по-слабо представените групи младежи в политиката, младежките организации и други организации на гражданското общество чрез ангажирането на младежи с по-малко възможности, например в уязвимо и в социално-икономически неравностойно положение;
 • новите начини за овластяване на младежките организации чрез подпомагане на иновативни начини на сътрудничество и създаване, развитие и управление на мрежи. Ориентировъчно това би могло да включва засилване на сътрудничеството между младежките организации в цифрова среда посредством неформални учебни методи и организационни модели, като например алтернативни начини на обмен и взаимна помощ.
 • засилването на европейското измерение на дейностите на младежките организации на местно равнище, включително дейности, свързани с това как да живеем по-добре заедно и да помагаме за разработването на устойчиви бъдещи начини на живот в транснационален план, в съответствие с Европейския зеления пакт и инициативата „Нов европейски Баухаус“.

Дейности

Действието е насочено към НПО (с нестопанска цел) и публични органи, които предлагат проекти с капацитет за мобилизиране на младежите в партньорства, обхващащи различни държави и региони в рамките на държавите — членки на ЕС, и третите държави, асоциирани към програмата, и с капацитет да допринесат за разработването и изпълнението на стратегията на ЕС за младежта, формулирането на политики и взаимодействието с основните заинтересовани страни в областта на младежта.

Дейностите за мобилност на младежите може да представляват основен елемент от проектите в рамките на „Обединена европейска младеж“. Тази мобилност следва да предлага трансграничен обмен и възможности за неформално или информално обучение за младежи от цяла Европа, които могат да бъдат подготвяни и подкрепяни чрез онлайн форуми, за да допринесат за постигането целите на това действие. Тези дейности за мобилност трябва да бъдат много ясно обосновани съобразно с целите на действието и принципите за ефективност на разходите. Всички дейности следва да допринасят за разширено обхващане на младежите, достигайки както до младежите в младежките организации, така и извън тях, включително и до младежите с по-малко възможности, така че да се осигури многообразие от [fn]гласове[ft/]

Насоки за прилагане — Стратегия за приобщаване и многообразие в рамките на програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност - 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy[/fn].

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за местно действие „обединена европейска младеж“?

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм“, проектните предложения за „Обединена европейска младеж“ трябва да отговарят на следните критерии:

Допустими участващи организации (Кой може да кандидатства?)

За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) трябва да бъдат:

 • правни субекти;
 • установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата;
 • НПО (включително европейски младежки НПО и национални младежки съвети), работещи в областта на младежта;
 • Публични органи на местно, регионално или национално равнище
 • Публични или частни дружества (които могат да са малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие) също могат да участват, но не и като координатор.

Бенефициери могат да бъдат например:

 • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО (вкл. европейска младежка НПО);
 • национален младежки съвет;
 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
 • образователна или изследователска институция;
 • фондация.

Състав на консорциума  (Брой и профил на участващите организации)

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум от най-малко 5 кандидата (бенефициери, а не свързани субекти) от най-малко 5 държави — членки на ЕС, и/или трети държави, асоциирани към програмата.

Допускат се асоциирани партньори. Свързаните субекти и асоциираните партньори не се включват в минималните критерии за допустимост за състава на консорциума.

Географско местоположение (Място на изпълнение на дейностите)

Дейностите трябва да се провеждат в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 24 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

Къде се кандидатства?

Пред европейската Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) със седалище в Брюксел.

В рамките на една покана за кандидатстване една организация може да подаде само едно заявление.

Покана №: ERASMUS-YOUTH-2024-YOUTH-TOG

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 7 март до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Как се кандидатства?

За информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

Проектът „Обединена европейска младеж“ включва четири етапа, които започват още преди проектното предложение да бъде избрано за финансиране, а именно: 1) Определяне и стартиране на проекта; 2) Подготовка, проектиране и планиране на проекта; 3) Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите; и 4) Преглед на проекта и оценка на въздействието. Участващите организации и участниците в дейностите следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето.

 • Определяне и стартиране: определяне на проблем, нужда или възможност, към които можете да се насочите с идеята си за проект в контекста на поканата; определяне на ключовите дейности и основните резултати, които могат да се очакват от проекта; картографиране на съответните заинтересовани страни и потенциални партньори; формулиране на целта/целите на проекта; осигуряване на привеждането на проекта в съответствие със стратегическите цели на участващите организации; предприемане на известно първоначално планиране с оглед да се даде добър старт на проекта и събиране на необходимата информация за продължаване до следващия етап и т.н.;
 • Подготовка, проектиране и планиране: конкретизиране на обхвата на проекта и на подходящия подход, приемане на график на съответните задачи; оценка на необходимите ресурси и разработване на подробностите по проекта, например оценка на нуждите; определяне на стабилни цели и показатели за въздействието (конкретни, измерими, достижими, релевантни и обвързани със срокове); определяне на резултатите от проекта и от обучението; разработване на работна програма, формати на дейности, очаквано въздействие, прогнозен общ бюджет; изготвяне на план за изпълнение на проекта, включващ стратегически аспекти на управлението на проекта, мониторинга, контрола на качеството, докладването и разпространението на резултатите; определяне на практическата организация и утвърждаване на целевата група/групи за предвидените дейности; сключване на споразумения с партньори, изготвяне на предложението и др.;
 • Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите: изпълнение на проекта в съответствие с планове, отговарящи на изискванията за докладване и комуникация; наблюдение на текущите дейности и оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо плановете на проекта; определяне и предприемане на корективни действия за справяне с отклоненията от плановете и с проблеми и рискове; установяване на несъответствия с определените стандарти за качество и предприемане на корективни действия, и др.;
 • Преглед и оценка на въздействието: оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо целите на проекта и плановете за изпълнение; оценка на дейностите и на тяхното въздействие на различни равнища, споделяне и използване на резултатите от проекта и др.

Хоризонтални аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането на Вашия проект:

В допълнение към спазването на формалните критерии и създаването на устойчиви договорености за сътрудничество с всички партньори по проекта следните елементи могат да допринесат за увеличаване на въздействието и качественото изпълнение на проектите „Обединена европейска младеж“ в различните фази на проекта. Кандидатите се насърчават да вземат предвид тези възможности и измерения при разработването на своя проект.

Устойчивост на околната среда

Проектите следва да се разработват по екологосъобразен начин и да включват екологични практики във всички свои аспекти. При разработването на проекта организациите и участниците следва да възприемат екологосъобразен подход, като това ще насърчава всички участници в проекта да обсъждат и да проучват въпросите на околната среда и да анализират възможностите за действие на различни равнища, и ще помага на организациите и участниците да намират алтернативни, по-екологични начини за изпълнение на дейностите по проекта.

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. За прилагането на тези принципи е разработена стратегия за приобщаване и многообразие, която да подпомага по-доброто информиране на участниците от различни среди, по-специално на тези от тях с по-малко възможности, които срещат пречки пред участието си в европейски проекти. Организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в целия процес на вземане на решения.

Като общ принцип участващите организации следва да прилагат стратегии за свързване с младежи от различни среди на местно равнище. Това обхваща участието на разнообразни групи младежи с по-малко възможности, включително от отдалечени/селски райони и/или младежи с мигрантски произход. Ето защо всички дейности следва да допринасят както за по-добро достигане до младежите, така и за разширяване на активното им участие, така че да се постигне обединение на многообразието от гласове.

Цифрово измерение

Виртуалното сътрудничество и експериментирането с възможности за виртуално и смесено учене са от ключово значение за успеха на проектите. По-специално изрично се насърчава използването на Европейския младежки портал и платформата на стратегията на ЕС за младежта в рамките на проектите за съвместна работа преди и по време на дейностите по проекта и след тяхното приключване.

Общи ценности, гражданска ангажираност и участие

Проектите ще подкрепят активното гражданство и етиката и ще насърчават развитието на социални и междукултурни компетентности, критичното мислене и медийната грамотност. Те ще бъдат насочени и към повишаването на осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта (максимален резултат: 30 точки)

 • Цел и добавена стойност от ЕС: с предложението се създава и разработва проект, който подкрепя политиките на равнището на ЕС, свързани с младежта — най-вече стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., например подпомагане за създаването/изпълнението на политики, обсъждане на политики и сътрудничество със заинтересованите страни в областта на младежта в съответствие със стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., наследството от Европейската година на младежта през 2022 г. и Европейската програма за младежката работа.
 • Ценности на ЕС: Предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • Цели: целите на предложението са свързани с най-малко една от общите цели на действието, както и с най-малко една от неговите специфични цели; освен това целите на предложението са конкретни и ясно определени, постижими, измерими, реалистични и навременни; те са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации, и създават ясна добавена стойност за избраните целеви групи.
 • Нужди: в предложението се доказва, че проектът се основава на задълбочена оценка на нуждите, основана, доколкото е възможно, на подлежащи на проверка факти и цифри, подкрепени от общи и специфични данни, свързани с всички държави и организации в консорциума. Очаква се ясен анализ на нуждите, който да е свързан с конкретните реалности на кандидатите, партньорите и целевите групи.
 • Ангажираност на младежите: в предложението се демонстрира активна ангажираност на партньорството с разнообразна младежка популация, включително от отдалечени/селски райони и/или с по-малко възможности.

Качество на структурата и изпълнението на проекта(максимален резултат: 30 точки)

 • Планиране: Предложението е ясно, цялостно и с високо качество и включва правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка на проекта на основата на надеждни методологии за управление на проекти.
 • Методология: Изпълнението се основава на подходящи методологии; целите са в съответствие с дейностите и са ясно очертани, с логическа свързаност между установените проблеми, нужди и решения; работният план е последователен и конкретен; налице са подходящи мерки за контрол на качеството и показатели, гарантиращи надлежното изпълнение на проекта при необходимото качество, обхват, срок и в рамките на предвидения бюджет; съществуват конкретни и подходящи планове за управление на риска и за действие в извънредни ситуации.
 • Икономическа ефективност: предложеният бюджет е съгласуван, достатъчно подробен, подходящ за изпълнението на проекта и проектиран за осигуряването на най-доброто съотношение между качество и цена. Ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати. Бюджетът отговаря на нуждите на организациите на местно равнище и на уязвимите младежи с оглед насърчаването на включването им в програмата „Еразъм+“.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

 • Профил на партньорството: партньорството обединява подходящ състав от допълващи се организации с необходимите профили, умения, опит, експертен капацитет и подкрепа от ръководството, така че да постигне целите си; ако в консорциума участват организации със стопанска цел, добавената им стойност е ясно доказана.
 • Географски обхват: партньорството демонстрира капацитет за отразяване на европейското икономическо, социално и/или културно многообразие чрез географския си обхват, за да се гарантира истинско паневропейско сътрудничество.
 • Развитие на местни НПО: партньорството има потенциала да развие капацитета и знанията на местните НПО, които все още не са добре установени на европейско равнище, за да се постигне засилено партньорско сътрудничество между НПО в цяла Европа.
 • Ангажираност и задачи: разпределението на отговорностите и задачите в партньорството е ясно и целесъобразно; координиращата организация демонстрира високо качество на дейностите по управление и потенциал за координация на транснационалните мрежи, както и лидерство в комплексна среда; младежите участват по подходящ начин във всички етапи от изпълнението на проекта.
 • Договорености за сътрудничество: предложени са механизми за управление, които ще гарантират ефективна координация, вземане на решения, комуникация и решаване на конфликти между участващите организации, участниците и останалите заинтересовани страни.

Въздействие (максимален резултат: 20 точки)

 • Въздействие и устойчивост: В предложението се посочват пътища за принос към поне една от очакваните области на въздействие на действието. Стъпките за постигане на очакваното(ите) въздействие(я) на проекта са ясно определени, логични и надеждни. Освен това резултатите от проекта ще имат положително и осезаемо въздействие върху участниците и партньорските организации. По-специално вероятно е проектът да допринесе за разширяването на обхвата на действие на местните организации, работещи по национални, регионални или местни дейности, които все още не са трансгранични по своя характер, когато дейностите са били разширени или развити на равнището на ЕС през периода на изпълнение на проекта и след приключването му, както и върху младежката общност като цяло. В предложението се посочва как резултатите от проекта биха могли потенциално да допринесат за промени на системно равнище в сектора на младежта както през периода на изпълнение на проекта, така и след приключването му, да създадат предпоставки за дългосрочно сътрудничество на равнището на ЕС и/или да вдъхновят нови политики и инициативи на ЕС в областта на младежта.
 • Комуникация и разпространение на информацията: в предложението се демонстрира капацитет за предприемане на действия за популяризиране сред младежите и способност за ефективна комуникация относно проблемите и решенията на общностите, които те представляват, пред по-широка световна аудитория; по-специално в предложението се съдържа надежден план за комуникация и разпространение на резултатите и се предвиждат подходящи цели, дейности и разпределение на задачите между партньорите, съответни срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред лицата, разработващи политики, и достъпност на тези резултати и ползи за крайните потребители през периода на изпълнение на проекта и след приключването му. Всички мерки са пропорционални на мащаба на проекта и съдържат конкретни действия, които трябва да бъдат изпълнени както по време на проекта, така и след приключването му.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки, като се вземе предвид и необходимата минимална положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 15 точки за категориите „релевантност на проекта“ и „качество на структурата и изпълнението на проекта“; 10 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“).

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по комбинирания критерий „Качество“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“.

Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група.

Очаквано въздействие

Очакваният принос на проектите, за които са отпуснати безвъзмездни средства, към политиката на ЕС за младежта следва да се демонстрира чрез:

 • надграждане върху целите на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., по-специално като се показва по какъв начин те допринасят за посочените в стратегията приоритети за ангажиране, свързване и овластяване;
 • надграждане на резултатите от целите на ЕС за младежта, диалога на ЕС по въпросите на младежта, последващите дейности от Европейската година на младежта през 2022 г. и други проекти относно обсъждания по въпросите на младежта и проучвания на общественото мнение относно бъдещето на Европа, като Европейската програма за младежката [fn]работа[ft/]EUR-Lex — 42020Y1201(01) — BG — EUR-Lex (europa.eu)[/fn], и свързването им с разработването на политики на местно/регионално/национално/европейско равнище;
 • подобряване на участието на младежите в демократичния живот от гледна точка на активното гражданство и установяването на връзка с лицата, вземащи решения (овластяване, усвояване на нови умения, участие на младежите в разработване на проекти и т.н.);
 • подпомагане на подобряването на капацитета на младежкия сектор, извършващ дейност на местно равнище, за транснационална работа с акцент върху приобщаването, солидарността и устойчивостта, и насърчаване на транснационалното учене и сътрудничество между младежите и лицата, вземащи решения;
 • увеличаване на мащаба на съществуващите добри практики и обхват отвъд обичайните мрежи, включително използване на цифрови средства за поддържане на връзка при всякакви обстоятелства, дори в ситуации на отдалеченост, изолация или ограничителни мерки;
 • разпространение на резултатите от тях по ефективен и увлекателен начин сред младежите, участващи в младежки организации, както и сред младежи, които не са свързани с младежки структури, или такива с по-малко възможности, за да се проправи път за по-систематични партньорства.

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението следва да се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и да не се съдържат непропорционални ограничения.

Какви са правилата за финансиране?

Безвъзмездните средства се отпускат под формата на еднократна [fn]сума[ft/]Решение от 18.10.2022 г. за разрешаване на използването на еднократни суми и единични разходи по програма „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г.[/fn]. Това означава, че с тях се възстановява фиксирана сума на базата на еднократна сума или финансиране, което не е свързано с разходи. Сумата ще бъде определена от органа, предоставящ тези средства, въз основа на прогнозния бюджет на проекта, резултатите от оценката и процент на финансиране от 80 %.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е: 500 000 EUR

Финансова подкрепа за трети страни (FSTP) е разрешена под формата на безвъзмездни средства и награди при следните условия:

 • поканите трябва да бъдат открити, широко публикувани и да отговарят на стандартите на ЕС относно прозрачността, равното третиране, конфликта на интереси и поверителността;
 • поканите трябва да останат отворени поне два месеца;
 • резултатът от поканата трябва да бъде публикуван на уебсайтовете на участниците, като включва описание на избраните проекти, дати на възлагане, продължителност на проектите и юридически наименования и държави на крайните получатели;
 • поканите трябва да имат ясно европейско измерение.

Финансова подкрепа за трети страни ще се приема за проекти, които позволяват на самите младежи да създават съвместни проекти.

В заявлението за проект трябва ясно да се посочи защо е необходима финансова подкрепа за трети страни, как ще се управлява тя и да се представи списък на различните видове дейности, за които трета страна може да получи финансова подкрепа. В предложението трябва също така ясно да се описват резултатите, които трябва да бъдат получени. 

Максималната сума за FSTP е 60 000 EUR.

Доброволците не са разрешени.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 • Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на крайните продукти, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Youth