Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kľúčová Akcia 3: Podpora rozvoja politiky a spolupráce

V rámci kľúčovej akcie 3 sa poskytuje podpora politickej spolupráce na úrovni Európskej únie, ktorou sa prispieva k vykonávaniu súčasných politík a k vypracúvaniu nových politík na stimulovanie modernizácie a reforiem na úrovni Európskej únie a systémov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Akcie realizované prostredníctvom tejto kľúčovej akcie majú za cieľ:

 • pripraviť a podporiť realizáciu politického programu EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu uľahčovaním riadenia a fungovania otvorených metód koordinácie,
 • vykonávať experimenty v oblasti európskych politík vedené subjektmi verejného sektora na vysokej úrovni a zahŕňajúce skúšky v teréne zamerané na politické opatrenia v niekoľkých krajinách, ktoré sú založené na vhodných metódach hodnotenia,
 • získať dôkazy a vedomosti o systémoch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ako aj o politikách na národnej a európskej úrovni s cieľom uľahčiť premyslenú tvorbu politík,
 • uľahčiť transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií, ako aj prenos kreditov, zlepšiť zabezpečovanie kvality, digitálnu certifikáciu, podporiť potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, riadenia zručností a usmerňovania,
 • posilniť dialóg o politike so zainteresovanými stranami v Európskej únii aj mimo nej prostredníctvom konferencií, podujatí a iných aktivít, do ktorých sa zapájajú tvorcovia politík, odborníci z praxe a ďalšie zainteresované strany v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, s cieľom zvyšovať informovanosť o príslušných európskych politických programoch a propagovať Európu ako vynikajúcu destináciu na štúdium a výskum,
 • zlepšiť kvalitatívnu realizáciu programu uľahčením prenosu vedomostí a postupov medzi národnými agentúrami, zabezpečením zdrojov odborných obcí pre národné agentúry a Komisiu na účely podrobnejšieho rozpracovania aktivít a stratégií na realizáciu programu v hlbšej súvislosti s rozvojom politík, a poskytnutím nástrojov na lepšie využívanie potenciálu synergií a doplnkovosti,
 • poskytnúť príležitosti ľuďom v každej fáze života na získanie skúsenosti so vzdelávaním v zahraničí v oblasti ich pôsobnosti, ako napr. verejná správa, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, nové technológie, podniky atď.,
 • umožniť orgánom realizujúcim program Erasmus+ konať ako facilitátori pri rozvoji projektov v rámci programu Erasmus+ s cieľom požiadať o granty alebo vytvoriť synergie prostredníctvom podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov spravovaných na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, z rámcového programu pre výskum a inováciu a z programov týkajúcich sa migrácie, bezpečnosti, spravodlivosti a občianstva, zdravia a kultúry,
 • podporovať podujatia, kampane a ďalšie aktivity zamerané na informovanie občanov a organizácií o programe Erasmus+ a o politikách Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu,
 • prispievať k identifikácii a šíreniu osvedčených postupov, ako aj úspešných príbehov z podporených projektov s cieľom zviditeľniť ich a rozvinúť na miestnej, národnej a európskej úrovni.

Podporované akcie

Prostredníctvom tohto sprievodcu programom sa realizuje táto akcia:

 • Európska mládež spolu.

Túto akciu riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Kľúčová akcia 3 zahŕňa mnoho ďalších akcií na podporu reformy politík v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré realizuje priamo Európska komisia alebo sa realizujú prostredníctvom osobitných výziev na predkladanie návrhov riadených Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru. Tieto akcie sú zoskupené do týchto oddielov:

 • podpora tvorby európskych politík,
 • podpora nástrojov a opatrení Únie na zvyšovanie kvality a transparentnosti, ako aj uľahčovanie uznávania zručností, kompetencií a kvalifikácií,
 • dialóg o politike a spolupráca s kľúčovými zainteresovanými stranami a medzinárodnými organizáciami,
 • opatrenia, ktoré prispievajú ku kvalitatívnej a inkluzívnej realizácii programu,
 • spolupráca s inými nástrojmi Únie a podpora iných politík Únie,
 • aktivity zamerané na šírenie informácií a zvyšovanie povedomia.

Podrobnejšie informácie o podporovaných akciách sú k dispozícii na webových sídlach Európskej komisie a výkonnej agentúry.