Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Europejska Młodzież Razem

Projekty w ramach akcji „Europejska młodzież razem” mają na celu stworzenie sieci promujących partnerstwa regionalne, które będą prowadzone w ścisłej współpracy z młodzieżą z całej Europy (z państw członkowskich UE oraz państw trzecich stowarzyszonych z Programem). Sieci te powinny organizować wymiany, promować szkolenia (np. dla liderów grup młodzieżowych) i pozwalać samej młodzieży na tworzenie wspólnych projektów – wszystkie te działania mogą być realizowane zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i w internecie.

Cele akcji

Projekty w ramach akcji „Europejska młodzież razem” mają na celu nawiązywanie współpracy, umożliwiając osobom młodym z całej Europy tworzenie wspólnych projektów, organizowanie wymian i promowanie szkoleń (np. dla liderów grup młodzieżowych/osób pracujących z młodzieżą) poprzez działania w przestrzeni fizycznej, jak i w internecie. Akcja będzie wspierać transnarodowe partnerstwa organizacji młodzieżowych, zarówno na poziomie działań oddolnych, jak i na poziomie działań na dużą skalę, celem nadania ich działalności większego wymiaru europejskiego.

Ważnymi priorytetami tematycznymi są praca nad realizacją strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–20271  i europejskich celów młodzieżowych oraz promowanie tych inicjatyw. Europejskie cele młodzieżowe znalazły odzwierciedlenie również w wytycznych politycznych przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen2 . Wnioski w sprawie projektów mogą również dotyczyć efektów Europejskiego Roku Młodzieży 2022 i rezultatów „Konferencji w sprawie przyszłości Europy”. W kontekście tego działania istotne są wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

Sieci młodzieżowe powinny poszukać sposobów budowania solidarności i zwiększania włączenia społecznego podczas odbudowy po pandemii COVID-19.

Cele szczegółowe

Akcja ma na celu w szczególności wsparcie realizacji co najmniej jednego z następujących celów szczegółowych:

 • propagowanie i rozwijanie współpracy o bardziej transnarodowej strukturze, zarówno w internecie, jak i poza nim, między różnymi organizacjami młodzieżowymi w celu budowania lub wzmacniania partnerstw poświęconych solidarności i powszechnemu udziałowi w życiu politycznym w kontekście problemów społeczno-gospodarczych i zgodnie ze strategią UE na rzecz młodzieży 2019–2027, z europejskimi celami młodzieżowymi, unijnym dialogiem młodzieżowym i Europejskim Rokiem Młodzieży 2022;
 • propagowanie sześciu podstawowych wartości UE3 , które stanowią podstawę naszego społeczeństwa: poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego i poszanowania praw człowieka, w tym praw mniejszości.
 • organizacji młodzieżowych zajmujących się inicjatywami mającymi na celu zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w procesie demokratycznym i zaangażowania społecznego dzięki organizowaniu szkoleń, prezentowaniu podobieństw między młodymi Europejczykami oraz zachęcaniu do dyskusji i debat na temat ich związków z UE, jej wartości i fundamentów demokratycznych. Obejmuje to organizację wydarzeń w ramach przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. i w późniejszym okresie, zwiększanie udziału niedostatecznie reprezentowanych grup młodzieży w polityce, organizacjach młodzieżowych i innych organizacjach społeczeństwa obywatelskiego przez pracę z młodzieżą o mniejszych szansach, taką jak młodzież wymagającą szczególnego traktowania znajdującą się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej;
 • nowe sposoby pomagania organizacjom młodzieżowym przez wspieranie innowacyjnych metod współpracy oraz tworzenia sieci, rozwijania ich i zarządzania nimi. Orientacyjnie mogłoby to obejmować m.in. wzmocnienie współpracy między organizacjami młodzieżowymi w kontekście cyfrowym dzięki wykorzystaniu odpowiednich metod uczenia się pozaformalnego i modeli organizacyjnych takich jak alternatywne metody wymian i wzajemnej pomocy.
 • wzmocnienie wymiaru europejskiego działań oddolnych organizacji młodzieżowych, w tym działań służących wypracowaniu sposobów lepszego współżycia oraz pomocy w projektowaniu zrównoważonych sposobów życia w przyszłości na poziomie międzynarodowym, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i inicjatywą nowego europejskiego Bauhausu.

Działania

Akcja jest skierowana do organizacji pozarządowych (nienastawionych na zysk) i podmiotów publicznych, które proponują projekty wykazujące potencjał w zakresie mobilizowania osób młodych w ramach partnerstw obejmujących różne państwa i regiony w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem oraz wspierania opracowywania i wdrażania strategii UE na rzecz młodzieży, kształtowania polityki i interakcji z głównymi zainteresowanymi stronami w obszarze młodzieży.

Głównym elementem projektów „Europejska Młodzież Razem” mogą być działania w zakresie mobilności skierowane do młodzieży. Mobilność ta powinna zapewnić młodzieży z całej Europy możliwości wymiany transgranicznej oraz szkolenia nieformalnego i pozaformalnego, które można przygotować i wspierać za pośrednictwem forów internetowych, aby przyczynić się do osiągnięcia celów tej akcji. Te działania w zakresie mobilności muszą być bardzo dobrze uzasadnione w świetle celów akcji i zasad dotyczących korzystnego stosunku jakości do ceny.Wszystkie działania powinny przyczyniać się do poszerzenia zasięgu oddziaływania na młodzież, aby dotrzeć do osób młodych zarówno w ramach organizacji młodzieżowych, jak i poza nimi, w tym do młodzieży o mniejszych szansach, w celu zapewnienia wysłuchania różnorodnych głosów4 .

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący oddolnej akcji „Europejska Młodzież Razem”?

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus, wnioski w sprawie projektów dotyczących akcji „Europejska młodzież razem” muszą spełniać następujące kryteria:

Uprawnione organizacje uczestniczące (Kto może złożyć wniosek?)

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy (beneficjenci i, w stosownych przypadkach, podmioty stowarzyszone) muszą:

 • podmioty prawne;
 • mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.
 • organizacje pozarządowe (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe i krajowe rady młodzieżowe) działające w dziedzinie młodzieży;
 • organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

W projekcie mogą uczestniczyć publiczne lub prywatne przedsiębiorstwa (małe, średnie lub duże, w tym przedsiębiorstwa społeczne), lecz nie w charakterze koordynatora.

Beneficjentami mogą być na przykład:

 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe);
 • krajowa rada młodzieżowa;
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • instytucja edukacyjna lub badawcza;
 • fundacja.

Skład konsorcjum (Liczba i profil organizacji uczestniczących)

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 5 wnioskodawców (beneficjentów, nie podmiotów stowarzyszonych) z co najmniej 5 państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Nie ma możliwości udziału partnerów stowarzyszonych. Podmiotów stowarzyszonych i partnerów stowarzyszonych nie wlicza się, oceniając spełnienie minimalnych kryteriów kwalifikowalności dotyczących składu konsorcjum.

Położenie geograficzne (Miejsce działań)

Wszystkie działania muszą się odbywać w jednym z państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu zwykle powinien wynosić 24 miesiące (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) z siedzibą w Brukseli.

Jedna organizacja może złożyć w terminie tylko jeden wniosek.

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-YOUTH-2024-YOUTH-TOG

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 7 marca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Jak należy złożyć wniosek?

W celu uzyskania informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Projekt „Europejska młodzież razem” obejmuje cztery etapy rozpoczynające się jeszcze przed wyborem projektu do finansowania, np. 

 1. identyfikacja i rozpoczęcie projektu;
 2. przygotowanie, projektowanie i planowanie projektu;
 3. wdrażanie projektu i monitorowanie działań; i 
 4. przegląd projektu i ocena skutków. Organizacje uczestniczące i uczestnicy zaangażowani w działania powinni odgrywać aktywną rolę na wszystkich tych etapach, zwiększając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie nauki.
 • Identyfikacja i rozpoczęcie; identyfikacja problemu, potrzeby lub możliwości, którymi można się zająć w ramach pomysłu na projekt w kontekście zaproszenia; wskazanie głównych działań i efektów, jakich można oczekiwać od projektu; wskazanie odpowiednich zainteresowanych stron i potencjalnych partnerów; sformułowanie celu/celów projektu; zapewnienie zgodności projektu z celami strategicznymi organizacji uczestniczących; rozpoczęcie wstępnego planowania, aby zapewnić projektowi dobry start i zgromadzenie informacji wymaganych do przejścia do kolejnego etapu itp.
 • Przygotowanie, projektowanie i planowanie; określenie zakresu projektu i właściwego podejścia, ustalenie harmonogramu wykonania zadań; oszacowanie niezbędnych zasobów i określenie szczegółów projektu np. ocena potrzeb; określenie solidnych celów i wskaźników oddziaływania (skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne i terminowe); wskazanie efektów projektu i efektów uczenia się; opracowanie programu prac, form działań, oczekiwanego wpływu, szacunkowego budżetu całkowitego; przygotowanie planu wdrażania oraz solidnego i realistycznego planu komunikacji obejmującego strategiczne aspekty kierowania projektem, monitorowania, kontroli jakości, sprawozdawczości i upowszechniania wyników; określanie praktycznych ustaleń i potwierdzanie grupy docelowej/grup docelowych dla planowanych działań; opracowywanie umów z partnerami i pisanie wniosku itp.
 • Wdrażanie projektu i monitorowanie działań: realizacja projektu zgodnie z planami spełniającymi wymogi dotyczące sprawozdawczości i komunikacji; monitorowanie bieżących działań i ocena wyniku projektu w porównaniu z planami projektu; wskazywanie odchyleń od planów i podejmowanie działań naprawczych w tej kwestii, a także w kwestii problemów i ryzyka; wskazywanie niezgodności z ustalonymi standardami jakości i podejmowanie działań naprawczych itp.
 • Przegląd i ocena skutków: ocena wyniku projektu w porównaniu z celami i planami wdrażania; ocena działań i ich wpływu na różnych poziomach, udostępnianie i wykorzystanie wyników projektu itp.

Aspekty horyzontalne, które należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu:

Poza spełnieniem oficjalnych kryteriów i określeniem stałych ustaleń dotyczących współpracy ze wszystkimi partnerami projektu następujące elementy mogą przyczynić się do zwiększenia wpływu i jakościowej realizacji projektów „Europejska młodzież razem” na każdym z poszczególnych etapów projektu. Wnioskodawców zachęca się, aby brali pod uwagę te możliwości i wymiary przy opracowywaniu swoich projektów.

Zrównoważenie środowiskowe

Projekty należy opracowywać w sposób przyjazny środowisku, a wszystkie jego aspekty powinny uwzględniać ekologiczne praktyki. Przy opracowywaniu projektu organizacje i uczestnicy powinni przyjmować przyjazne środowisku podejście, zachęcając wszystkie strony zaangażowane w projekt do omawiania kwestii związanych ze środowiskiem i uczenia się o nich. Podejście to powinno odzwierciedlać działania, które można podjąć na różnych szczeblach, i stanowić wsparcie dla organizacji i uczestników w szukaniu alternatywnych, bardziej ekologicznych sposobów realizowania działań w ramach projektu.

Włączenie i różnorodność

Celem programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia i sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Aby wdrażać te zasady, opracowano strategię na rzecz włączenia społecznego i różnorodności w celu wspierania skuteczniejszych działań informacyjnych dla uczestników z różnych środowisk, szczególnie tych o mniejszych szansach, którzy mierzą się z trudnościami związanymi z uczestnictwem w projektach europejskich. Organizacje powinny w ramach projektów opracowywać łatwo dostępne i włączające działania, uwzględniając opinie uczestników o mniejszych szansach i angażując je w podejmowanie decyzji przez cały proces.

Zgodnie z zasadą przekrojową organizacje uczestniczące powinny realizować strategie mające na celu oddolne nawiązywanie kontaktu z młodzieżą z różnych środowisk. Obejmuje to zaangażowanie grup różnorodnej młodzieży o mniejszych szansach, w tym również młodzieży z obszarów oddalonych/wiejskich lub młodzieży ze środowisk migrantów. Wszystkie działania powinny zatem przyczyniać się do poszerzenia zarówno zasięgu działań informacyjnych na rzecz osób młodych, jak też ich aktywnego uczestnictwa w sposób zapewniający połączenie różnorodnych opinii.

Wymiar cyfrowy

Współpraca wirtualna i eksperymentowanie z wirtualnymi możliwościami uczenia się i kształcenia mieszanego stanowią podstawę udanych projektów. Zdecydowanie zachęca się, aby w projektach w dziedzinie młodzieży wykorzystywać Europejski Portal Młodzieżowy i platformę strategii UE na rzecz młodzieży do współpracy przed rozpoczęciem działań w ramach projektu, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu.

Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo

Projekty będą wspierały aktywność obywatelską i etykę, a także wzmacniały rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów. Ważna będzie również kwestia podnoszenia świadomości i wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Kryteria przyznania dofinansowania

Adekwatność projektu (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Cel i europejska wartość dodana: wniosek zakłada utworzenie i rozwijanie projektu o europejskiej wartości dodanej ukierunkowanego na wspieranie polityki na szczeblu UE mającej znaczenie dla młodzieży – w szczególności strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027, np. wspieranie opracowywania/wdrażania polityki, dyskusji politycznej i współpracy z zainteresowanymi stronami związanymi z młodzieżą zgodnie ze strategią UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027, efektami Europejskiego Roku Młodzieży 2022 i europejskim programem pracy z młodzieżą.
 • Wartości UE: wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.
 • Cele: cele wniosku są adekwatne do co najmniej jednego z ogólnych celów działania i co najmniej jednego z jego celów szczegółowych; ponadto cele wniosku są konkretne i jasno określone, osiągalne, wymierne, realistyczne i terminowe; dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i mają wyraźną wartość dodaną dla wybranych grup docelowych.
 • Potrzeby: we wniosku wykazano, że jego podstawę stanowi dokładna ocena potrzeb oparta, w miarę możliwości, na dających się zweryfikować faktach i liczbach popartych ogólnymi i szczegółowymi danymi dotyczącymi wszystkich państw i organizacji wchodzących w skład konsorcjum. Oczekuje się jasnej analizy potrzeb powiązanej z konkretną rzeczywistością wnioskodawców, partnerów i grup docelowych.
 • Zaangażowanie osób młodych: we wniosku wykazano, że partnerstwo będzie obejmowało aktywne zaangażowanie różnorodnej grupy młodzieży, w tym z obszarów oddalonych/wiejskich lub młodzieży o mniejszych szansach.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Planowanie: wniosek jest jasny, kompletny i wysokiej jakości oraz zawiera odpowiednie etapy przygotowania, realizacji, monitorowania i oceny projektu w oparciu o solidne metody zarządzania projektami.
 • Metodyka: realizacja odbywa się w oparciu o odpowiednie metody; cele są spójne z działaniami i są jasno nakreślone, z logicznymi powiązaniami pomiędzy zidentyfikowanymi problemami, potrzebami i rozwiązaniami; plan prac jest spójny i konkretny; istnieją odpowiednie środki i wskaźniki kontroli jakości w celu zapewnienia należytej realizacji projektu zgodnie z wymaganą jakością, w wymaganym zakresie, w terminie i w ramach budżetu; istnieją konkretne i odpowiednie plany zarządzania ryzykiem i plany awaryjne.
 • Opłacalność: proponowany budżet jest spójny, wystarczająco szczegółowy, dostosowany do realizacji projektu i przygotowany w taki sposób, aby zapewnić najlepszy stosunek jakości do ceny. Zasoby przydzielone do pakietów prac są zgodne z ich celami i rezultatami. Budżet uwzględnia potrzeby organizacji oddolnych i osób młodych w trudnej sytuacji, aby zachęcić ich do włączenia się do programu Erasmus+.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Profil partnerstwa: partnerstwo obejmuje odpowiednie połączenie komplementarnych organizacji posiadających niezbędny profil, umiejętności, doświadczenie, wiedzę fachową oraz wsparcie w zakresie zarządzania wymagane do osiągnięcia jego celów; wyraźnie wykazana jest wartość dodana organizacji nastawionych na zysk, jeżeli są one zaangażowane w konsorcjum.
 • Zasięg geograficzny: zasięg geograficzny partnerstwa umożliwia odzwierciedlenie europejskiej różnorodności gospodarczej, społecznej lub kulturowej, dzięki czemu współpraca będzie mogła mieć charakter prawdziwie ogólnoeuropejski.
 • Rozwój lokalnych organizacji pozarządowych: partnerstwo jest w stanie rozwijać zdolności i wiedzę lokalnych organizacji pozarządowych, które nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji na poziomie europejskim, w celu zacieśnienia współpracy partnerskiej między organizacjami pozarządowymi w całej Europie.
 • Zaangażowanie i zadania: podział obowiązków i zadań w ramach partnerstwa jest jasny i odpowiedni; koordynator wykazuje zdolność wysokiej jakości zarządzania transnarodowymi sieciami oraz potencjał w zakresie ich koordynacji i zdolność przywództwa w złożonym środowisku. w odpowiednim stopniu zaangażowano osoby młode na wszystkich etapach realizacji projektu.
 • Uzgodnienia w zakresie współpracy: proponowane mechanizmy zarządzania zapewnią skuteczną koordynację, podejmowanie decyzji, komunikację i rozstrzyganie sporów między organizacjami uczestniczącymi, uczestnikami i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Wpływ (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Wpływ i trwałość: We wniosku wskazano sposoby wniesienia wkładu w co najmniej jeden z obszarów, na które akcja ma wywrzeć wpływ. Kolejne działania, w wyniku których projekt ma wywrzeć oczekiwany wpływ, są jasno określone, logiczne i wiarygodne. Projekt musi również przynieść rezultaty, które będą miały pozytywny i faktyczny wpływ na uczestników i organizacje partnerskie. W szczególności musi istnieć wysokie prawdopodobieństwo, że projekt przyczyni się do rozszerzenia zakresu działań organizacji oddolnych na działania krajowe, regionalne lub lokalne, które nie mają jeszcze charakteru transgranicznego, a działania zostaną rozszerzone lub rozwinięte na poziomie UE w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu, a także na całą społeczność młodzieżową. We wniosku określono, w jaki sposób wyniki projektu mogłyby przyczynić się do zmian na poziomie systemowym w sektorze młodzieży zarówno w okresie realizacji projektu, jak i później, do umożliwienia długotrwałej współpracy na poziomie UE lub zainspirowania nowych polityk i inicjatyw UE dotyczących młodzieży.
 • Komunikacja i upowszechnianie informacji: we wniosku wykazano zdolność do prowadzenia działań informacyjnych wśród młodzieży i umiejętność skutecznego przekazywania informacji o problemach i rozwiązaniach społeczności, które reprezentują, szerszemu gronu odbiorców na całym świecie; w szczególności wniosek zawiera solidny plan komunikacji i upowszechniania wyników oraz odpowiednie cele, działania i zadania podzielone między partnerów, właściwy harmonogram, narzędzia i kanały, które zapewniają skuteczne upowszechnianie wyników i korzyści wśród decydentów i są dostępne dla użytkowników końcowych w czasie realizacji projektu i po jego zakończeniu. wszystkie środki są proporcjonalne do skali projektu i obejmują konkretne działania, które zostaną wdrożone zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów przy uwzględnieniu również koniecznego minimalnego wyniku kwalifikującego dla każdego z czterech kryteriów przyznania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w kategoriach „Adekwatność projektu” oraz „Jakość planu projektu i jego realizacji”; 10 punktów w przypadku kategorii „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy” oraz „Wpływ”).

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych łącznie za kryteria „Jakość”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”.

Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu.

Oczekiwany wpływ

W ramach projektów, na które udzielono dotacji, należy wykazać oczekiwany wkład w unijną politykę na rzecz młodzieży poprzez:

 • dalsze dążenie do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027, a konkretnie wykazanie, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji priorytetów strategii dotyczących angażowania, łączenia i wzmacniania pozycji;
 • wykorzystanie wyników europejskich celów młodzieżowych, unijnego dialogu młodzieżowego, efektów Europejskiego Roku Młodzieży 2022 i innych projektów dotyczących debaty wśród młodzieży oraz badań opinii związanych z przyszłością Europy, takich jak europejski program pracy z  młodzieżą, 5  i powiązanie ich z opracowywaniem polityki na szczeblu lokalnym/regionalnym/krajowym/europejskim;
 • zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie demokratyczne w postaci aktywnej postawy obywatelskiej i współpracy z decydentami (wzmocnienie pozycji, nowe umiejętności, zaangażowanie młodzieży w opracowywanie projektów itp.);
 • pomaganie w zwiększaniu zdolności podmiotów sektora młodzieży działających oddolnie do pracy na szczeblu transnarodowym skupionej na włączeniu społecznym, solidarności i zrównoważonym rozwoju oraz promowaniu transnarodowego uczenia się i współpracy między młodzieżą i decydentami;
 • zwiększenie skali stosowanych najlepszych praktyk i poszerzenie zasięgu poza zwykłe sieci, w tym efektywne wykorzystanie środków cyfrowych do utrzymania powiązań we wszystkich okolicznościach, nawet w sytuacjach oddalenia, izolacji lub zamknięcia;
 • rozpowszechnianie efektów projektu w skuteczny i atrakcyjny sposób wśród młodzieży zaangażowanej w działalność organizacji młodzieżowych oraz wśród osób młodych nienależących do struktur młodzieżowych lub o mniejszych szansach, tak aby przygotować się do bardziej zorganizowanych partnerstw.

Zasadniczo – i w granicach istniejących krajowych i europejskich ram prawnych – wyniki powinny być udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne (OER) oraz na odpowiednich platformach zawodowych lub sektorowych albo na platformach właściwych organów. We wniosku należy opisać sposób, w jaki wygenerowane dane, powstałe materiały, dokumenty oraz działania mediów audiowizualnych i społecznościowych będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych. Wniosek nie będzie zawierać nieproporcjonalnych ograniczeń.

Jakie są zasady finansowania?

Dotacji dokonuje się w formie kwoty ryczałtowej6 . Oznacza to zwrot ustalonej kwoty w oparciu o płatność ryczałtową lub finansowanie niepowiązane z kosztami. Kwota ta zostanie ustalona przez organ przyznający dofinansowanie na podstawie szacunkowego budżetu projektu, wyniku oceny i stopy finansowania w wysokości 80%.

Maksymalny wkład UE na projekt: 500 000 EUR

Wsparcie finansowe na rzecz osób trzecich jest dozwolone w przypadku dotacji i nagród pod następującymi warunkami:

 • zaproszenia muszą być otwarte, publikowane na szeroką skalę i zgodne z normami UE dotyczącymi przejrzystości, równego traktowania, konfliktu interesów i poufności;
 • zaproszenia muszą pozostać otwarte przez co najmniej dwa miesiące;
 • wynik zaproszenia należy opublikować na stronach internetowych uczestników, uwzględniając opis wybranych projektów, daty udzielenia dotacji, czas trwania projektów oraz nazwy prawne i kraje ostatecznych odbiorców;
 • zaproszenia muszą mieć wyraźny wymiar europejski.

Wsparcie finansowe na rzecz osób trzecich jest dopuszczalne w ramach projektów, które umożliwiają tworzenie wspólnych projektów samym osobom młodym.

We wniosku dotyczącym projektu należy jasno określić, dlaczego potrzebne jest wsparcie finansowe na rzecz osób trzecich, w jaki sposób będzie ono zarządzane oraz należy zawrzeć wykaz poszczególnych rodzajów działań, w związku z którymi strona trzecia może otrzymać wsparcie finansowe. We wniosku należy także jasno opisać wyniki, które mają zostać osiągnięte.

Maksymalna kwota na wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich wynosi 60 000 EUR.

Angażowanie wolontariuszy jest niedozwolone.

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 • budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 • wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 • wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział szacunkowych kosztów, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 • opisane koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

Tagged in:  Youth