Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Projekty mobility pracovníkov s mládežou

V rámci tejto akcie 1 môžu organizácie získať podporu na realizáciu projektov zahŕňajúcich jednu alebo viaceré vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom je profesijný rozvoj a budovanie kapacít, pokiaľ ide o pracovníkov s mládežou a ich organizáciu.

Ciele akcie

Touto akciou sa prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa ako súčasť aktivít v rámci mobility podporuje profesijný rozvoj pracovníkov s mládežou, a tým sa rozvíja kvalita práce s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej, európskej aj medzinárodnej úrovni. Táto akcia prispieva k plneniu cieľov stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027, konkrétne cieľov európskeho programu práce s mládežou 2 zameraného na kvalitu, inovácie a uznávanie práce s mládežou.

Konkrétnejšie majú projekty mobility pracovníkov s mládežou za cieľ:

 • poskytovať príležitosti na neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa s cieľom profesijného rozvoja pracovníkov s mládežou, a prispievať tak k vysokokvalitnej individuálnej praxi, ako aj k rozvoju organizácií a systémov v oblasti práce s mládežou,
 • budovať spoločenstvo pracovníkov s mládežou, ktoré dokáže podporovať kvalitné projekty a aktivity pre mladých ľudí v programoch EÚ aj mimo nich,
 • rozvíjať postupy v oblasti práce s mládežou na miestnej úrovni a prispievať k budovaniu kapacít na účely kvalitnej práce účastníkov a ich organizácie s mládežou, s cieľom dosiahnuť jednoznačný vplyv na pravidelnú prácu zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou s mladými ľuďmi.

Politický kontext

V stratégii Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 sa stanovuje rámec európskej spolupráce v oblasti mládeže vychádzajúci z oznámenia Komisie z 22. mája 2018 s názvom Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie. Posilňuje sa ňou účasť mladých ľudí na demokratickom živote, podporuje sa ich spoločenská a občianska angažovanosť a zameriava sa na zabezpečenie toho, aby všetci mladí ľudia mali potrebné zdroje na svoju účasť v spoločnosti. Stratégia EÚ pre mládež obsahuje aj proces dialógu s mládežou, pričom v tejto súvislosti bolo v roku 2018 vypracovaných 11 európskych cieľov v oblasti mládeže. V týchto cieľoch sa identifikujú medzisektorové oblasti, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí, a poukazuje sa na výzvy. Stratégia EÚ pre mládež by mala prispieť k realizácii tejto vízie o mladých ľuďoch. V rámci základnej oblasti posilňovania sa v stratégii EÚ pre mládež podporuje posilnenie postavenia mládeže prostredníctvom kvality, inovácie a uznávania práce s mládežou.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Tematické stratégie v oblasti mládeže

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať participáciu mládeže, posilniť kvalitu procesov informálneho učenia sa a neformálneho vzdelávania a rozvíjať kvalitnú prácu s mládežou. Ďalšia podpora v týchto oblastiach je k dispozícii prostredníctvom osobitných tematických stratégií, ako je stratégia zameraná na participáciu mládeže, Youthpass a európska stratégia v oblasti odbornej prípravy (ETS) 3 .

Opis aktivít

Aktivity profesijného rozvoja

Aktivity profesijného rozvoja predstavujú nadnárodné alebo medzinárodné aktivity vzdelávacej mobility na podporu profesijného rozvoja pracovníkov s mládežou. Môžu mať formu:

 • študijných návštev a rôznych typov úloh, ako sú pozorovanie pri práci, výmeny pracovníkov s mládežou a partnerské učenie v organizáciách práce s mládežou a organizáciách pôsobiacich v oblasti mládeže v zahraničí,
 • nadväzovania kontaktov a budovania komunity pracovníkov s mládežou, ktorí sa zúčastňujú na akcii a podporujú jej ciele,
 • kurzov odbornej prípravy na podporu rozvoja kompetencií (napr. na základe príslušných existujúcich modelov kompetencií) na vykonávanie kvalitných postupov práce s mládežou alebo využívanie a testovanie inovačných metód (napr. v súvislosti s digitálnou a inteligentnou prácou s mládežou 4 ),
 • seminárov a workshopov, najmä na podporu tvorby vedomostí a výmeny najlepších postupov v súvislosti s cieľmi, hodnotami a prioritami stratégie EÚ pre mládež a programami EÚ prispievajúcimi k jej realizácii.
 • Na získanie grantu v rámci projektov mobility pracovníkov s mládežou nie sú oprávnené tieto aktivity: akademické študijné cesty; aktivity, ktorých cieľom je vytvoriť finančný zisk; aktivity, ktoré možno považovať za cestovný ruch; festivaly; prázdninové cestovanie; cesty spojené s vystúpeniami; štatutárne schôdze.

Aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu

Projekty mobility pracovníkov s mládežou môžu zahŕňať aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu, ktoré sú doplnkovými aktivitami a ktorých cieľom je zvýšenie vplyvu projektu mobility na oblasť mládeže. Tieto projekty môžu zahŕňať všetky aktivity, ktoré prispievajú k plneniu európskeho programu práce s mládežou 5 zameraného na kvalitu, inovácie a uznávanie práce s mládežou a poskytujú skúsenosti a nástroje pre organizácie zapojené do projektov aj nad ich rámec. Tieto doplnkové aktivity predstavujú príležitosť pre skúsenejších a vynachádzavejších prijímateľov, ako si odskúšať inovačné metódy a reakcie na spoločné problémy, akési „európske laboratórium pre prácu s mládežou“ vychádzajúce z aktivít profesijného rozvoja vykonávaných v rámci projektov, ktoré majú odozvu aj mimo týchto projektov.

K niektorým príkladom patria tvorba nástrojov a výmena postupov prispievajúcich k rozvoju a vývoju organizácií a systémov pracovníkov s mládežou, aktivity zamerané na osvetu a budovanie komunity, ako aj zavádzanie inovačných metód vrátane využívania digitálnych technológií prostredníctvom práce s mládežou. Tieto aktivity idú nad rámec nadväzujúcich opatrení šírenia výsledkov, ktoré sú súčasťou bežného životného cyklu projektu. Tieto doplnkové aktivity však môžu zahŕňať aj cielenejšie aktivity a aktivity zamerané na strategické šírenie informácií.

Aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu sa môžu realizovať na nadnárodnej, medzinárodnej alebo vnútroštátnej úrovni.

Prípravné návštevy

Cieľom prípravných návštev je zaistiť vysokokvalitné aktivity uľahčením a prípravou administratívnych opatrení, budovaním dôvery a porozumenia a prípravou stabilného partnerstva medzi zapojenými organizáciami a ľuďmi. Prípravné návštevy sa uskutočňujú v krajine niektorej z prijímajúcich organizácií pred začiatkom aktivity profesijného rozvoja.

Príprava projektu

Projekt podporovaný v rámci tejto akcie musí zahŕňať jednu alebo viaceré aktivity profesijného rozvoja. Aktivity možno flexibilne kombinovať v závislosti od cieľov projektu a potrieb účastníckych organizácií a zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou.

Projekt realizujú minimálne dve organizácie. Všetky zapojené organizácie musia byť určené vo fáze podania žiadosti, keďže stabilné partnerstvo je základným predpokladom realizácie vysokokvalitného projektu. Zapojené organizácie preberajú úlohu „vysielajúcich“ a/alebo „prijímajúcich“ účastníkov, t. j. tých, ktorí aktivitu organizujú. Jedna z organizácií má aj úlohu koordinátora a podáva žiadosti za celý projekt v mene partnerstva.

Projekt má štyri fázy: plánovanie, príprava, realizácia a nadväzujúce činnosti.

 • Plánovanie (stanovenie potrieb, cieľov, vzdelávacích výstupov, formátov aktivít, vypracovanie pracovného programu, harmonogramu aktivít atď.).
 • Príprava (praktické opatrenia, výber účastníkov, uzavretie zmlúv s partnermi, prípravy účastníkov pred odchodom v jazykovej, medzikultúrnej a vzdelávacej oblasti a v súvislosti so stanovenými úlohami atď.).
 • Realizácia aktivít.
 • Nadväzujúce opatrenia (vyhodnotenie aktivít, identifikácia a dokumentovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj šírenie a využívanie výstupov projektu).

Kvalitný projekt mobility pracovníkov s mládežou:

 • má jednoznačný vplyv na pravidelnú prácu zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou a na ich organizáciu,
 • spočíva v aktívnom zapojení účastníckych organizácií a zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou, ktorí by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých fázach projektu, s pozitívnym vplyvom na ich vzdelávanie a rozvoj,
 • vychádza z jednoznačne stanovených potrieb v oblasti vzdelávacieho a profesijného rozvoja pracovníkov s mládežou 6 , a to najmä pokiaľ ide o kvalitu, inováciu a uznávanie, pričom ho dopĺňajú vhodné opatrenia týkajúce sa výberu, prípravy a nadväzujúce opatrenia,
 • zabezpečuje riadne uznávanie výstupov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa účastníkov, prenosnosť výstupov projektu, ako sú metódy, materiály a nástroje, ktoré prispievajú k rozvíjaniu organizácií práce s mládežou, a ich využiteľnosť v účastníckych organizáciách, ako aj ich ďalšie šírenie v oblasti mládeže,
 • nabáda účastníkov k úvahám o európskych témach a hodnotách a pracovníkom s mládežou poskytuje nástroje a metódy na podnecovanie rešpektu a podporu riešení zohľadňujúcich rozmanitosť pri ich každodennej práci,
 • podporuje využívanie inovačných postupov a metód, ako je začleňovanie digitálnych aktivít práce s mládežou, ktoré majú byť nástrojom predchádzania všetkým formám dezinformácií a falošných správ v online priestore.

Vzdelávací proces

V projekte mobility pracovníkov s mládežou musí byť naplánovaná podpora procesu reflexie, identifikácie a dokumentovania vzdelávacích výstupov, a to najmä pomocou nástroja Youthpass, s cieľom podporiť uznávanie a vplyv výstupov projektu, výsledné postupy práce s mládežou, metodiky a materiály v oblasti mládeže.

Ochrana a bezpečnosť účastníkov

Počas plánovania a prípravy projektu by sa mala riešiť aj otázka ochrany a bezpečnosti účastníkov, pričom by sa mali naplánovať všetky potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám alebo na ich zmierňovanie.

Štandardy kvality programu Erasmus+ v oblasti mládeže

Všetky projekty podporené v rámci tejto akcie sa musia realizovať v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus+ v oblasti mládeže, aby sa zabezpečila organizácia vysokokvalitných aktivít v rámci vzdelávacej mobility. Štandardy kvality programu Erasmus+ v oblasti mládeže sa týkajú základných zásad akcie aj konkrétnych realizačných postupov úloh projektu, ako sú výber a príprava účastníkov, stanovenie, hodnotenie a uznanie vzdelávacích výstupov, šírenie výsledkov projektu atď. Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže sú k dispozícii na stránke: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

Horizontálne rozmery

Pri navrhovaní projektu mobility by mal projekt zahŕňať tieto rozmery, ktoré sú spoločné pre celý program Erasmus+ :

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovacieho procesu. 

 • Projekty mobility pracovníkov s mládežou sú osobitne vhodné na prehlbovanie povedomia pracovníkov s mládežou o rozmanitosti, ako aj na zlepšovanie zručností a kompetencií potrebných na úspešné zapojenie účastníkov s nedostatkom príležitostí do realizácie práce s mládežou. Zapojením zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou do všetkých fáz projektu sa posilňuje starostlivé vedenie procesom vzdelávania a rozvoja a umožňuje sa dôkladná kontrola.
 • Prítomnosťou školiteľov a facilitátorov na väčšine aktivít sa zabezpečuje dôkladnejší a prispôsobený prístup šitý na mieru potrebám účastníkov.
 • Celý projekt by mal byť charakteristický uvedomelým prístupom k inklúzii a rozmanitosti. Tieto aspekty by sa mali zohľadňovať pri plánovaní, príprave, realizácii a nadväzujúcich opatreniach. Dôležitý je najmä spôsob, akým projekt posilňuje schopnosť účastníckych organizácií riešiť problematiku inklúzie a rozmanitosti v rámci ich pravidelných aktivít.
 • Tento formát je vhodný aj na zapojenie účastníkov s nedostatkom príležitostí. Flexibilita, ktorú akcia ponúka v rámci formátu aktivít (napr. trvanie, druh atď.), umožňuje prispôsobiť sa potrebám účastníkov.

Projekty mobility pracovníkov s mládežou sú vhodné aj na prácu v oblasti inklúzie a rozmanitosti, ktoré môžu byť predmetom projektu spočívajúceho napr. vo výmene inkluzívnych postupov a metód. 

Environmentálna udržateľnosť

V rámci projektu by sa malo propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov a zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Projekt by mal byť navrhnutý a realizovaný s environmentálnym povedomím, čiže jeho súčasťou by mali byť napr. udržateľné postupy ako používanie viacrazových alebo ekologických materiálov, znižovanie odpadu a recyklácia, udržateľné dopravné prostriedky.

Digitálna transformácia

V programe Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a zlepšiť kvalitu aktivít. Podporuje sa zavádzanie digitálnych a online prvkov na zníženie prahovej úrovne participácie účastníkov s nedostatkom príležitostí. Prostredníctvom projektov a aktivít, ktorých účelom je podpora digitálnych zručností, posilnenie digitálnej gramotnosti a/alebo rozvoj chápania rizík a možností digitálnej technológie, môže program meniť myslenie a prispievať k rozvoju digitálnych a zmiešaných prístupov v mládežníckych aktivitách.

V závislosti od návrhu a cieľov aktivít sa môže pri vzdelávacích mobilitách zavádzať rozvoj kompetencií a povedomia o digitálnej problematike, ako aj využívanie nových technológií.

Národné agentúry ponúkajú pracovníkom s mládežou najrôznejšie príležitosti na odbornú prípravu prostredníctvom svojich aktivít zameraných na odbornú prípravu a spoluprácu vrátane podpory digitálnej transformácie v oblasti mládeže. Tieto ponuky sa zverejňujú v európskom harmonograme odbornej prípravy na stránke https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inšpirovať sa možno aj nástrojmi SALTO na stránke https://www.salto-youth.net/tools/.

Participácia

V rámci programu Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri zlepšovaní kvality svojich projektov zahŕňaním participatívneho rozmeru, ponúkaním relevantných príležitostí pracovníkom s mládežou angažovať sa a aktívne sa zúčastňovať na koncipovaní a realizácii projektových aktivít ako cesty k objaveniu prínosov aktívneho občianstva a účasti na demokratickom živote. Zdroje na posilnenie participatívneho rozmeru podporených projektov možno získať o. i. prostredníctvom webového sídla participationpool.eu. Podporujú sa aj prepojenia na existujúce vnútroštátne, medzinárodné alebo (iné) iniciatívy a platformy EÚ týkajúce sa participácie a občianskej angažovanosti, ako aj zapojenie do nich.

Kritériá posudzovania štandardných projektov mobility pracovníkov s mládežou

Kritériá oprávnenosti

Na štandardné projekty mobility pracovníkov s mládežou sa uplatňujú všeobecné kritériá uvedené ďalej. Informácie o akreditovaných žiadateľoch sa nachádzajú v príslušnom oddiele tohto sprievodcu.

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každá oprávnená účastnícka organizácia so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu 7 .

Oprávnené účastnícke organizácie

Účastníckou organizáciou môžu byť:

 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia, európska mládežnícka MVO, verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, sociálny podnik, spoločensky zodpovedný ziskový subjekt,
 •  skupina mladých ľudí pracujúca s mládežou, ale nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie (t. j. neformálna skupina mladých ľudí), 8

vytvorené medzi členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu alebo treťou krajinou nepridruženou k programu susediacou s EÚ (regióny 1 až 4; pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

Počet účastníckych organizácií

Do projektu sa musia zapojiť aspoň dve účastnícke organizácie (najmenej jedna vysielajúca a najmenej jedna prijímajúca organizácia) z rôznych krajín.

Trvanie projektu

Od 3 do 24 mesiacov.

Kde podať žiadosť?

Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadateľská organizácia.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do týchto termínov:

23. februára, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. júnom a 31. decembrom toho istého roka,

4. októbra, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1 januárom a 31. májom nasledujúceho roka.

Možné ďalšie kolo:

národné agentúry môžu rozhodnúť o otvorení ďalšieho kola. Národné agentúry informujú žiadateľov o otvorení ďalšieho kola na svojom webovom sídle.

Ak sa organizuje ďalšie kolo, žiadatelia musia podať žiadosti do 4. mája, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. augustom a 31. decembrom toho istého roka.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Ďalšie kritériá

K formuláru žiadosti musí byť priložené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

Každý projekt musí obsahovať aspoň jednu aktivitu profesijného rozvoja.

K formuláru žiadosti musí byť priložený harmonogram všetkých aktivít zameraných na profesijný rozvoj, prípravných návštev a aktivít zameraných na systémový rozvoj a osvetu, ktoré sú v rámci projektu naplánované.

Dodatočné kritériá oprávnenosti pre aktivity zamerané na profesijný rozvoj

Trvanie aktivít

Od 2 do 60 dní okrem času potrebného na cestovanie. Tie minimálne 2 dni musia nasledovať po sebe.

Miesto (miesta) realizácie aktivít

Aktivity sa musia uskutočniť v krajine jednej (alebo viacerých v prípade putovných aktivít) z organizácií zúčastňujúcich sa na aktivite.

Počet účastníckych organizácií

Do projektu sa musia zapojiť aspoň dve účastnícke organizácie (najmenej jedna vysielajúca a najmenej jedna prijímajúca organizácia) z rôznych krajín.

Aktivity v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu: všetky účastnícke organizácie musia pochádzať z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu.

Aktivity s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu a susedia s EÚ: na aktivite sa musí zúčastňovať aspoň jedna účastnícka organizácia z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu a jedna účastnícka organizácia z tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu a susedí s EÚ (regióny 1 až 4).

Oprávnení účastníci

Bez vekových obmedzení.

Účastníci, s výnimkou školiteľov, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov, musia mať trvalý pobyt v krajine svojej vysielajúcej alebo prijímajúcej organizácie.

Počet účastníkov

Počet účastníkov: Najviac 50 účastníkov (ak je to relevantné, s výnimkou školiteľov, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov) v každej aktivite naplánovanej v rámci projektu. Účastníci z krajiny prijímajúcej organizácie musia byť zapojení do každej aktivity.

Ďalšie kritériá

Najmenej jedna z vysielajúcich alebo prijímajúcich organizácií v každej aktivite musí byť z krajiny tej národnej agentúry, ktorej sa príslušná žiadosť podáva.

Dodatočné kritériá oprávnenosti pre prípravné návštevy

Miesto (miesta) realizácie aktivity

Aktivita sa musí uskutočniť v krajine jednej z prijímajúcich organizácií.

Oprávnení účastníci

Zástupcovia účastníckych organizácií, školitelia a facilitátori zúčastňujúci sa na hlavnej aktivite.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Projekty sa budú posudzovať na základe týchto kritérií. Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených ďalej.

Relevantnosť, odôvodnenie a vplyv (maximálny počet bodov: 30)

 • Relevantnosť projektu vzhľadom na:
  • ciele akcie,
  • potreby rozvoja a vývoja účastníckych organizácií,
  • potreby a ciele zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou.
 • Miera, do akej je návrh vhodný z hľadiska:
  • zabezpečovania vysokokvalitných vzdelávacích výstupov pre zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou,
  • posilňovania alebo transformovania práce účastníckych organizácií s mládežou z hľadiska kvality, inovácie a uznávania, ako aj ich kapacít a rozsahu pôsobenia na miestnej aj globálnej úrovni,
  • zapojenia účastníkov pôsobiacich s oblasti práce s mládežou do účastníckych organizácií,
  • zapojenia organizácií, ktoré vykonávajú konkrétnu prácu s mládežou a pravidelnú prácu s mladými ľuďmi na miestnej úrovni.
 • Potenciálny vplyv projektu:
  • na zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou a účastnícke organizácie počas životného cyklu projektu a po jeho skončení,
  • na konkrétne postupy práce s mládežou a kvalitu práce s mládežou,
  • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej či globálnej úrovni.
 • Miera, do akej projekt zahŕňa opatrenia zamerané na udržateľnosť výsledkov po dokončení projektu.
 • Miera, do akej je projekt vhodný na to, aby prispel k inklúzii a rozmanitosti, zelenému, digitálnemu a participatívnemu rozmeru programu.
 • Miera, do akej projekt zapája nových účastníkov a menej skúsené organizácie do akcie.
 • Miera, do akej navrhované aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu prispievajú k rozvoju prostredia pracovníkov s mládežou (ak je to relevantné).

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 40)

 • Konzistentnosť medzi identifikovanými potrebami, cieľmi projektu, profilmi účastníkov a navrhovanými aktivitami.
 • Miera, do akej projekt prispieva k zlepšovaniu kvality práce účastníckych organizácií s mládežou.
 • Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita všetkých fáz návrhu projektu: príprava (vrátane prípravy poskytovanej účastníkom), realizácia aktivít a nadväzujúce činnosti.
 • Vhodnosť opatrení na výber pracovníkov s mládežou (v súlade s vymedzením pracovníka s mládežou v právnom základe) pre aktivity a miera, do akej sa pracovníci s mládežou vo všetkých fázach aktívne zapájajú do projektu.
 • Miera, do akej sú aktivity navrhnuté prístupne a inkluzívne a do akej sú otvorené účastníkom s nedostatkom príležitostí. 
 • Vhodnosť navrhovaných metód participatívneho vzdelávania vrátane virtuálnych prvkov.
 • Kvalita mechanizmov a podpory procesu reflexie, identifikácie a dokumentovania vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj dôsledné využívanie európskych nástrojov transparentnosti a uznávania kvalifikácie, najmä nástroja Youthpass.
 • Vyvážené zastúpenie účastníkov z hľadiska krajín a pohlavia.
 • Miera, do akej aktivity zahŕňajú udržateľné postupy a postupy šetrné k životnému prostrediu.
 • Kvalita nástrojov a postupov navrhovaných v rámci aktivít zameraných na systémový rozvoj a osvetu a miera, do akej môže ich návrh slúžiť ako predloha a inšpirácia pre aktivity, ktoré možno realizovať aj v iných organizáciách (ak je to relevantné).

Kvalita riadenia projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Kvalita praktických opatrení, foriem riadenia a podpory.
 • Kvalita spolupráce a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami.
 • Kvalita opatrení na vyhodnotenie rôznych fáz a výstupov projektu.
 • Vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov projektu v rámci účastníckych organizácií a mimo nich.

Pravidlá financovania

Rozpočtová kategória - Organizačná podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré priamo súvisia s realizáciou aktivít v rámci mobility.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov, do ktorého sa nezapočítavajú sprevádzajúce osoby, školitelia a facilitátori.

Suma

100 EUR na účastníka aktivity profesijného rozvoja.

Rozpočtová kategória - Cestovné náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

príspevok na cestovné náklady účastníkov vrátane školiteľov, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov z miesta ich pôvodu na miesto realizácie aktivity a späť.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom realizácie aktivity 9 vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou 10 .

Žiadateľ by mal v prípade putovných aktivít sčítať vzdialenosti medzi jednotlivými miestami a vybrať pásmo cestovnej vzdialenosti zodpovedajúce tomuto súčtu 11 .

Suma

Cestovné vzdialenosti Štandardné cestovanie Zelené cestovanie
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000 – 2 999 km: 360 EUR 410 EUR
3 000 – 3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000 – 7 999 km 820 EUR  
8 000 km alebo viac 1 500 EUR.  

Rozpočtová kategória - Individuálna podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady spojené s pobytom

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe trvania pobytu každého účastníka vrátane sprevádzajúcich osôb, školiteľov a facilitátorov (v prípade potreby), takisto vrátane jedného dňa na cestovanie pred začatím aktivity a jedného dňa na cestovanie po skončení aktivity, a maximálne štyroch dodatočných dní v prípade účastníkov, ktorí získali cestovný grant na zelené cestovanie.

Suma

Tabuľka A2.2 na účastníka na deň.

Najviac 1 100 EUR na účastníka (vrátane školiteľov, facilitátorov a sprevádzajúcich osôb)

Rozpočtová kategória - Podpora inklúzie

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Podpora inklúzie pre organizácie: Náklady spojené s organizáciou aktivít v rámci mobility zahŕňajúcich účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí, do ktorého sa nezapočítavajú sprevádzajúce osoby, školitelia a facilitátori.

Suma

100 EUR na účastníka

Podpora pre účastníkov týkajúca sa inklúzie: Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a sprevádzajúcimi osobami, školiteľmi a facilitátormi (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Suma

100 % oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória - Podpora prípravnej návštevy

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady súvisiace s realizáciou prípravnej návštevy vrátane cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: s výnimkou účastníkov z prijímajúcej organizácie. Pri každej aktivite možno financovať najviac dvoch účastníkov na každú účastnícku organizáciu. Okrem toho sa môže financovať aj jeden facilitátor na prípravnú návštevu. Podmienka: žiadateľ musí odôvodniť potrebu prípravnej návštevy, jej ciele a účastníkov a národná agentúra ich musí schváliť. Táto podmienka sa nevzťahuje na projekty financované v rámci akreditačného systému.

Suma

575 EUR na účastníka na prípravnú návštevu.

Rozpočtová kategória - Aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré súvisia s realizáciou doplnkových aktivít.

Nepriame náklady: za oprávnenú sa v rámci nepriamych nákladov považuje paušálna suma nepresahujúca 7 % oprávnených priamych nákladov na doplnkové aktivity, ktorá predstavuje všeobecné administratívne náklady prijímateľa súvisiace priamo s príslušnými doplnkovými aktivitami (napr. elektrická energia alebo účty za internet, náklady na priestory, náklady na stálych zamestnancov atď.).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: potrebu a ciele musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ich musí schváliť. Na tieto aktivity sa môže prideliť maximálne 10 % z celkových nákladov na projekt.

Suma

Maximálne 80 % oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória - Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia.

Vysoké cestovné náklady účastníkov vrátane sprevádzajúcich osôb, školiteľov a facilitátorov, ktoré nemožno uhradiť v rámci štandardnej kategórie „Cestovné náklady“ v dôsledku geografickej odľahlosti alebo iných prekážok (t. j. využitie ekologickejšieho dopravného prostriedku s nižšími emisiami uhlíka, čo má za následok vyššie cestovné náklady).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť. Vyššie cestovné náklady sa uznávajú v prípadoch, keď podpora pri cestovaní vychádzajúca z jednotkových nákladov nepokrýva 70 % cestovných nákladov účastníkov. V prípade uznania nahradí úhrada mimoriadnych nákladov spojených s vysokými cestovnými nákladmi štandardný cestovný grant.

Suma

Finančná záruka: 80 % oprávnených nákladov

Vysoké cestovné náklady: 80 % oprávnených cestovných nákladov

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia: 100 % oprávnených nákladov.

Tabuľka A2.2 Individuálna podpora na aktivity zamerané na profesijný rozvoj

  Individuálna podpora (v eurách na deň)
Rakúsko 68 €
Belgicko 73 €
Bulharsko 60 EUR
Chorvátsko 70 EUR
Cyprus 65 EUR
Česká republika 61 EUR
Dánsko 81 €
Estónsko 63 €
Fínsko 80 €
Severné Macedónsko 51 €
Francúzsko 74 EUR
Nemecko 65 EUR
Grécko 80 €
Maďarsko 62 EUR
Island 80 €
Írsko 83 €
Taliansko 74 EUR
Lotyšsko 66 EUR
Lichtenštajnsko 83 €
Litva 65 EUR
Luxembursko 74 EUR
Malta 73 €
Holandsko 77 €
Nórsko 83 €
Poľsko 66 EUR
Portugalsko 73 €
Rumunsko 61 EUR
Srbsko 51 €
Slovensko 67 €
Slovinsko 67 €
Španielsko 68 €
Švédsko 79 €
Turecko 61 EUR
Susedné tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu 54 EUR

  Footnote

 • 1 Hlavný rozpočet na túto akciu je určený na podporu nadnárodných aktivít, ktoré zahŕňajú organizácie a účastníkov z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu. Až 25 % dostupných rozpočtových prostriedkov však možno použiť na financovanie medzinárodných aktivít v rámci mobility so zapojením organizácií a účastníkov z tretích krajín nepridružených k programu susediacich s EÚ (regióny 1 až 4, pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu). ↩ back
 • 2 Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o rámci na vytvorenie európskeho programu práce s mládežou,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.SLK. Ďalšie informácie o realizácii európskeho programu práce s mládežou sa nachádzajú na stránke www.bonn-process.net. ↩ back
 • 3 Informácie o týchto stratégiách sa nachádzajú na adrese:https://www.salto-youth.net/. ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01). ↩ back
 • 5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.SLKwww.bonn-process.net. ↩ back
 • 6 Pozri Model kompetencií európskej stratégie v oblasti odbornej prípravy pre pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú na medzinárodnej úrovni, https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/. ↩ back
 • 7 Účastnícke organizácie budú musieť podpísať mandát pre žiadateľskú organizáciu. Mandáty by sa mali poskytnúť vo fáze podania žiadosti, najneskôr však v čase podpísania dohody o grante. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu. ↩ back
 • 8 Skupina aspoň štyroch mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Úlohu zástupcu skupiny a zodpovednosť za skupinu preberá jeden z členov skupiny, ktorý má najmenej 18 rokov. Vymedzenie pojmu „neformálna skupina“ pozri v slovníku pojmov. ↩ back
 • 9 Ak je napr. osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km). ↩ back
 • 10 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm. ↩ back
 • 11 Napríklad ak je účastník z Madridu (Španielsko) zapojený do putovnej aktivity, ktorá sa vykonáva najprv v Ríme (Taliansko) a potom v Ľubľane (Slovinsko), žiadateľ a) najprv vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km), potom vzdialenosť z Ríma do Ľubľany (489,75 km) a obidve vzdialenosti sčíta (1 855,03 km); b) vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km) a c) vypočíta grant EÚ, ktorým sa poskytne príspevok na cestovné náklady účastníka z Madridu do Ľubľany (cez Rím) a späť (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth