Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Projekty mobility pracovníkov s mládežou

V rámci tejto akcie1  môžu organizácie získať podporu na realizáciu projektov zahŕňajúcich jednu alebo viaceré vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom je profesijný rozvoj a budovanie kapacít, pokiaľ ide o pracovníkov s mládežou a ich organizáciu.

Ciele akcie

Touto akciou sa prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa ako súčasť aktivít v rámci mobility podporuje profesijný rozvoj pracovníkov s mládežou, a tým sa rozvíja kvalita práce s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej, európskej aj medzinárodnej úrovni. Táto akcia prispieva k plneniu cieľov stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027, konkrétne cieľov európskeho programu práce s  mládežou2  zameraného na kvalitu, inovácie a uznávanie práce s mládežou.

Konkrétnejšie majú projekty mobility pracovníkov s mládežou za cieľ:

 • poskytovať príležitosti na neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa s cieľom profesijného rozvoja pracovníkov s mládežou, a prispievať tak k vysokokvalitnej individuálnej praxi, ako aj k rozvoju organizácií a systémov v oblasti práce s mládežou,
 • budovať spoločenstvo pracovníkov s mládežou, ktoré dokáže podporovať kvalitné projekty a aktivity pre mladých ľudí v programoch EÚ aj mimo nich,
 • rozvíjať postupy v oblasti práce s mládežou na miestnej úrovni a prispievať k budovaniu kapacít na účely kvalitnej práce účastníkov a ich organizácie s mládežou, s cieľom dosiahnuť jednoznačný vplyv na pravidelnú prácu zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou s mladými ľuďmi.

Politický kontext

V stratégii Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 sa stanovuje rámec európskej spolupráce v oblasti mládeže vychádzajúci z oznámenia Komisie z 22. mája 2018 s názvom Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie. Posilňuje sa ňou účasť mladých ľudí na demokratickom živote, podporuje sa ich spoločenská a občianska angažovanosť a zameriava sa na zabezpečenie toho, aby všetci mladí ľudia mali potrebné zdroje na svoju účasť v spoločnosti. Stratégia EÚ pre mládež obsahuje aj proces dialógu s mládežou, pričom v tejto súvislosti bolo v roku 2018 vypracovaných 11 európskych cieľov v oblasti mládeže. V týchto cieľoch sa identifikujú medzisektorové oblasti, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí, a poukazuje sa na výzvy. Stratégia EÚ pre mládež by mala prispieť k realizácii tejto vízie o mladých ľuďoch. V rámci základnej oblasti posilňovania sa v stratégii EÚ pre mládež podporuje posilnenie postavenia mládeže prostredníctvom kvality, inovácie a uznávania práce s mládežou. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Tematické stratégie v oblasti mládeže

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať participáciu mládeže, posilniť kvalitu procesov informálneho učenia sa a neformálneho vzdelávania a rozvíjať kvalitnú prácu s mládežou. Ďalšia podpora v týchto oblastiach je k dispozícii prostredníctvom osobitných tematických stratégií, ako je stratégia zameraná na participáciu mládeže, Youthpass a európska stratégia v oblasti odbornej prípravy (ETS)3 .

Opis aktivít

Aktivity profesijného rozvoja

Aktivity profesijného rozvoja predstavujú nadnárodné alebo medzinárodné aktivity vzdelávacej mobility na podporu profesijného rozvoja pracovníkov s mládežou. Môžu mať formu:

 • študijných návštev a rôznych typov úloh, ako sú pozorovanie pri práci, výmeny pracovníkov s mládežou a partnerské učenie v organizáciách práce s mládežou a organizáciách pôsobiacich v oblasti mládeže v zahraničí,
 • nadväzovania kontaktov a budovania komunity pracovníkov s mládežou, ktorí sa zúčastňujú na akcii a podporujú jej ciele,
 • kurzov odbornej prípravy na podporu rozvoja kompetencií (napr. na základe príslušných existujúcich modelov kompetencií) na vykonávanie kvalitných postupov práce s mládežou alebo využívanie a testovanie inovačných metód (napr. v súvislosti s digitálnou a inteligentnou prácou s  mládežou4 ),
 • seminárov a workshopov, najmä na podporu tvorby vedomostí a výmeny najlepších postupov v súvislosti s cieľmi, hodnotami a prioritami stratégie EÚ pre mládež a programami EÚ prispievajúcimi k jej realizácii.Na získanie grantu v rámci projektov mobility pracovníkov s mládežou nie sú oprávnené tieto aktivity: akademické študijné cesty; aktivity, ktorých cieľom je vytvoriť finančný zisk; aktivity, ktoré možno považovať za cestovný ruch; festivaly; prázdninové cestovanie; cesty spojené s vystúpeniami; štatutárne schôdze.

Aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu

Projekty mobility pracovníkov s mládežou môžu zahŕňať aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu, ktoré sú doplnkovými aktivitami a ktorých cieľom je zvýšenie vplyvu projektu mobility na oblasť mládeže. Tieto projekty môžu zahŕňať všetky aktivity, ktoré prispievajú k plneniu európskeho programu práce s  mládežou5  zameraného na kvalitu, inovácie a uznávanie práce s mládežou a poskytujú skúsenosti a nástroje pre organizácie zapojené do projektov aj nad ich rámec. Tieto doplnkové aktivity predstavujú príležitosť pre skúsenejších a vynachádzavejších prijímateľov, ako si odskúšať inovačné metódy a reakcie na spoločné problémy, akési „európske laboratórium pre prácu s mládežou“ vychádzajúce z aktivít profesijného rozvoja vykonávaných v rámci projektov, ktoré majú odozvu aj mimo týchto projektov.

K niektorým príkladom patria tvorba nástrojov a výmena postupov prispievajúcich k rozvoju a vývoju organizácií a systémov pracovníkov s mládežou, aktivity zamerané na osvetu a budovanie komunity, ako aj zavádzanie inovačných metód vrátane využívania digitálnych technológií prostredníctvom práce s mládežou. Tieto aktivity idú nad rámec nadväzujúcich opatrení šírenia výsledkov, ktoré sú súčasťou bežného životného cyklu projektu. Tieto doplnkové aktivity však môžu zahŕňať aj cielenejšie aktivity a aktivity zamerané na strategické šírenie informácií.

Aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu sa môžu realizovať na nadnárodnej, medzinárodnej alebo vnútroštátnej úrovni.

Prípravné návštevy

Cieľom prípravných návštev je zaistiť vysokokvalitné aktivity uľahčením a prípravou administratívnych opatrení, budovaním dôvery a porozumenia a prípravou stabilného partnerstva medzi zapojenými organizáciami a ľuďmi. Prípravné návštevy sa uskutočňujú v krajine niektorej z prijímajúcich organizácií pred začiatkom aktivity profesijného rozvoja.

Príprava projektu

Projekt podporovaný v rámci tejto akcie musí zahŕňať jednu alebo viaceré aktivity profesijného rozvoja. Aktivity možno flexibilne kombinovať v závislosti od cieľov projektu a potrieb účastníckych organizácií a zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou.

Projekt realizujú minimálne dve organizácie. Všetky zapojené organizácie musia byť určené vo fáze podania žiadosti, keďže stabilné partnerstvo je základným predpokladom realizácie vysokokvalitného projektu. Zapojené organizácie preberajú úlohu „vysielajúcich“ a/alebo „prijímajúcich“ účastníkov, t. j. tých, ktorí aktivitu organizujú. Jedna z organizácií má aj úlohu koordinátora a podáva žiadosti za celý projekt v mene partnerstva.

Projekt má štyri fázy: plánovanie, príprava, realizácia a nadväzujúce činnosti.

 • Plánovanie (stanovenie potrieb, cieľov, vzdelávacích výstupov, formátov aktivít, vypracovanie pracovného programu, harmonogramu aktivít atď.).
 • Príprava (praktické opatrenia, výber účastníkov, uzavretie zmlúv s partnermi, prípravy účastníkov pred odchodom v jazykovej, medzikultúrnej a vzdelávacej oblasti a v súvislosti so stanovenými úlohami atď.).
 • Realizácia aktivít.
 • Nadväzujúce opatrenia (vyhodnotenie aktivít, identifikácia a dokumentovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj šírenie a využívanie výstupov projektu).

Kvalitný projekt mobility pracovníkov s mládežou:

 • má jednoznačný vplyv na pravidelnú prácu zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou a na ich organizáciu,
 • spočíva v aktívnom zapojení účastníckych organizácií a zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou, ktorí by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých fázach projektu, s pozitívnym vplyvom na ich vzdelávanie a rozvoj,
 • vychádza z jednoznačne stanovených potrieb v oblasti vzdelávacieho a profesijného rozvoja pracovníkov s  mládežou6 , a to najmä pokiaľ ide o kvalitu, inováciu a uznávanie, pričom ho dopĺňajú vhodné opatrenia týkajúce sa výberu, prípravy a nadväzujúce opatrenia,
 • zabezpečuje riadne uznávanie výstupov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa účastníkov, prenosnosť výstupov projektu, ako sú metódy, materiály a nástroje, ktoré prispievajú k rozvíjaniu organizácií práce s mládežou, a ich využiteľnosť v účastníckych organizáciách, ako aj ich ďalšie šírenie v oblasti mládeže,
 • nabáda účastníkov k úvahám o európskych témach a hodnotách a pracovníkom s mládežou poskytuje nástroje a metódy na podnecovanie rešpektu a podporu riešení zohľadňujúcich rozmanitosť pri ich každodennej práci,
 • podporuje využívanie inovačných postupov a metód, ako je začleňovanie digitálnych aktivít práce s mládežou, ktoré majú byť nástrojom predchádzania všetkým formám dezinformácií a falošných správ v online priestore.

Vzdelávací proces

V projekte mobility pracovníkov s mládežou musí byť naplánovaná podpora procesu reflexie, identifikácie a dokumentovania vzdelávacích výstupov, a to najmä pomocou nástroja Youthpass, s cieľom podporiť uznávanie a vplyv výstupov projektu, výsledné postupy práce s mládežou, metodiky a materiály v oblasti mládeže.

Ochrana a bezpečnosť účastníkov

Počas plánovania a prípravy projektu by sa mala riešiť aj otázka ochrany a bezpečnosti účastníkov, pričom by sa mali naplánovať všetky potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám alebo na ich zmierňovanie.

Štandardy Kvality Programu Erasmus+ v Oblasti Mládeže

Všetky projekty podporené v rámci tejto akcie sa musia realizovať v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus+ v oblasti mládeže, aby sa zabezpečila organizácia vysokokvalitných aktivít v rámci vzdelávacej mobility. Štandardy kvality programu Erasmus+ v oblasti mládeže sa týkajú základných zásad akcie aj konkrétnych realizačných postupov úloh projektu, ako sú výber a príprava účastníkov, stanovenie, hodnotenie a uznanie vzdelávacích výstupov, šírenie výsledkov projektu atď. Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže sú k dispozícii na stránke: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

Horizontálne rozmery

Pri navrhovaní projektu mobility by mal projekt zahŕňať tieto rozmery, ktoré sú spoločné pre celý program Erasmus+

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovacieho procesu.

 • Projekty mobility pracovníkov s mládežou sú osobitne vhodné na prehlbovanie povedomia pracovníkov s mládežou o rozmanitosti, ako aj na zlepšovanie zručností a kompetencií potrebných na úspešné zapojenie účastníkov s nedostatkom príležitostí do realizácie práce s mládežou. Zapojením zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou do všetkých fáz projektu sa posilňuje starostlivé vedenie procesom vzdelávania a rozvoja a umožňuje sa dôkladná kontrola.
 • Prítomnosťou školiteľov a facilitátorov na väčšine aktivít sa zabezpečuje dôkladnejší a prispôsobený prístup šitý na mieru potrebám účastníkov.
 • Celý projekt by mal byť charakteristický uvedomelým prístupom k inklúzii a rozmanitosti. Tieto aspekty by sa mali zohľadňovať pri plánovaní, príprave, realizácii a nadväzujúcich opatreniach. Dôležitý je najmä spôsob, akým projekt posilňuje schopnosť účastníckych organizácií riešiť problematiku inklúzie a rozmanitosti v rámci ich pravidelných aktivít.
 • Tento formát je vhodný aj na zapojenie účastníkov s nedostatkom príležitostí. Flexibilita, ktorú akcia ponúka v rámci formátu aktivít (napr. trvanie, druh atď.), umožňuje prispôsobiť sa potrebám účastníkov.

Projekty mobility pracovníkov s mládežou sú vhodné aj na prácu v oblasti inklúzie a rozmanitosti, ktoré môžu byť predmetom projektu spočívajúceho napr. vo výmene inkluzívnych postupov a metód.

Environmentálna udržateľnosť

V rámci projektu by sa malo propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov a zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Projekt by mal byť navrhnutý a realizovaný s environmentálnym povedomím, čiže jeho súčasťou by mali byť napr. udržateľné postupy ako používanie viacrazových alebo ekologických materiálov, znižovanie odpadu a recyklácia, udržateľné dopravné prostriedky.

Digitálna transformácia

V programe Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a zlepšiť kvalitu aktivít. Podporuje sa zavádzanie digitálnych a online prvkov na zníženie prahovej úrovne participácie účastníkov s nedostatkom príležitostí. Prostredníctvom projektov a aktivít, ktorých účelom je podpora digitálnych zručností, posilnenie digitálnej gramotnosti a/alebo rozvoj chápania rizík a možností digitálnej technológie, môže program meniť myslenie a prispievať k rozvoju digitálnych a zmiešaných prístupov v mládežníckych aktivitách.

V závislosti od návrhu a cieľov aktivít sa môže pri vzdelávacích mobilitách zavádzať rozvoj kompetencií a povedomia o digitálnej problematike, ako aj využívanie nových technológií.

Národné agentúry ponúkajú pracovníkom s mládežou najrôznejšie príležitosti na odbornú prípravu prostredníctvom svojich aktivít zameraných na odbornú prípravu a spoluprácu vrátane podpory digitálnej transformácie v oblasti mládeže. Tieto ponuky sa zverejňujú v európskom harmonograme odbornej prípravy na stránke https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inšpirovať sa možno aj nástrojmi SALTO na stránke https://www.salto-youth.net/tools/.

Participácia

V rámci programu Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri zlepšovaní kvality svojich projektov zahŕňaním participatívneho rozmeru, ponúkaním relevantných príležitostí pracovníkom s mládežou angažovať sa a aktívne sa zúčastňovať na koncipovaní a realizácii projektových aktivít ako cesty k objaveniu prínosov aktívneho občianstva a účasti na demokratickom živote. Zdroje na posilnenie participatívneho rozmeru podporených projektov možno získať o. i. prostredníctvom webového sídla participationpool.eu. Podporujú sa aj prepojenia na existujúce vnútroštátne, medzinárodné alebo (iné) iniciatívy a platformy EÚ týkajúce sa participácie a občianskej angažovanosti, ako aj zapojenie do nich.

Kritériá posudzovania štandardných projektov mobility pracovníkov s mládežou

Kritériá oprávnenosti

Na štandardné projekty mobility pracovníkov s mládežou sa uplatňujú všeobecné kritériá uvedené ďalej. Informácie o akreditovaných žiadateľoch sa nachádzajú v príslušnom oddiele tohto sprievodcu.

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každá oprávnená účastnícka organizácia so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu7 .

Oprávnené účastnícke organizácie

Účastníckou organizáciou môžu byť:

 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia, európska mládežnícka MVO, verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, sociálny podnik, spoločensky zodpovedný ziskový subjekt,
 •  skupina mladých ľudí pracujúca s mládežou, ale nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie (t. j. neformálna skupina mladých ľudí), 8

vytvorené medzi členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu alebo treťou krajinou nepridruženou k programu susediacou s EÚ (regióny 1 až 4; pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

Počet účastníckych organizácií

Do projektu sa musia zapojiť aspoň dve účastnícke organizácie (najmenej jedna vysielajúca a najmenej jedna prijímajúca organizácia) z rôznych krajín.

Tá istá organizácia (jedno číslo OID) nemôže byť zapojená do viac ako piatich žiadostí v jednom termíne v tejto akcii, či už ako žiadateľ alebo partner.

Trvanie projektu

Od 3 do 24 mesiacov.

Kde podať žiadosť?

Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadateľská organizácia.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do týchto termínov:

20. februára, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. júnom a 31. decembrom toho istého roka,

1. októbra, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. januárom a 31. májom nasledujúceho roka.

Možné ďalšie kolo:

národné agentúry môžu rozhodnúť o umožnení ďalšieho kola. Národné agentúry informujú žiadateľov o umožnení ďalšieho kola na svojom webovom sídle.

Ak sa organizuje ďalšie kolo, žiadatelia musia podať žiadosti do 7. mája, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. augustom a 31. decembrom toho istého roka.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Ďalšie kritériá

K formuláru žiadosti musí byť priložené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

Každý projekt musí obsahovať aspoň jednu aktivitu profesijného rozvoja.

K formuláru žiadosti musí byť priložený harmonogram všetkých aktivít zameraných na profesijný rozvoj, prípravných návštev a aktivít zameraných na systémový rozvoj a osvetu, ktoré sú v rámci projektu naplánované.

Dodatočné Kritériá oprávnenosti pre aktivity zamerané na profesijný rozvoj

Trvanie aktivít

Od 2 do 60 dní okrem času potrebného na cestovanie. Tie minimálne 2 dni musia nasledovať po sebe.

Miesto (miesta) realizácie aktivít

Aktivity sa musia uskutočniť v krajine jednej (alebo viacerých v prípade putovných aktivít) z organizácií zúčastňujúcich sa na aktivite.

Počet účastníckych organizácií

Do projektu sa musia zapojiť aspoň dve účastnícke organizácie (najmenej jedna vysielajúca a najmenej jedna prijímajúca organizácia) z rôznych krajín.

Aktivity v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu: všetky účastnícke organizácie musia pochádzať z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu.

Aktivity s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu a susedia s EÚ: na aktivite sa musí zúčastňovať aspoň jedna účastnícka organizácia z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu a jedna účastnícka organizácia z tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu a susedí s EÚ (regióny 1 až 4).

Oprávnení účastníci

Bez vekových obmedzení.

Účastníci musia mať trvalý pobyt v krajine svojej vysielajúcej alebo prijímajúcej organizácie.

Školitelia, sprevádzajúce osoby a facilitátori sa nepovažujú za účastníkov aktivity, ale majú nárok na podporu v rámci určitých rozpočtových kategórií.

Počet účastníkov

Počet účastníkov: Najviac 50 účastníkov v každej aktivite naplánovanej v rámci projektu. Školitelia, sprevádzajúce osoby a facilitátori sa nezapočítavajú do počtu účastníkov. Účastníci z krajiny prijímajúcej organizácie musia byť zapojení do každej aktivity.

Ďalšie kritériá

Najmenej jedna z vysielajúcich alebo prijímajúcich organizácií v každej aktivite musí byť z krajiny tej národnej agentúry, ktorej sa príslušná žiadosť podáva.

Dodatočné Kritériá oprávnenosti pre Prípravné Návštevy

Miesto (miesta) realizácie aktivity

Aktivita sa musí uskutočniť v krajine jednej z prijímajúcich organizácií.

Oprávnení účastníci

Zástupcovia účastníckych organizácií, školitelia a facilitátori zúčastňujúci sa na hlavnej aktivite.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Podané žiadosti budú posudzované systémom udeľovania bodov z celkového počtu 100 bodov na základe kritérií uvedených ďalej a váhového rozdelenia. Na udelenie grantu sa budú zohľadňovať žiadosti, ktoré dosiahnu tieto minimálne počty bodov:

 • aspoň 60 bodov z celkového počtu 100 bodov a
 • aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každom z troch kritérií na vyhodnotenie návrhov.

Relevantnosť, odôvodnenie a vplyv (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • sú profil, skúsenosti a aktivity žiadateľa relevantné pre oblasť práce s mládežou,
 • sa v projekte rieši jedna alebo viacero priorít dialógu EÚ s mládežou alebo cieľov v oblasti mládeže,
 • je projekt vhodný na to, aby prispel k inklúzii a rozmanitosti, zelenému, digitálnemu a participatívnemu rozmeru programu,
 • je návrh projektu relevantný pre ciele akcie,
 • je projekt relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie,
 • projekt a navrhované aktivity riešia potreby rozvoja zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou a organizácií práce s mládežou,
 • projekt je vhodný z hľadiska:
  • posilňovania alebo transformovania postupov účastníckych organizácií z hľadiska kvality, inovácie a uznávania práce s mládežou, ako aj ich rozsahu pôsobenia na miestnej až globálnej úrovni,
  • zabezpečovania vysokokvalitných vzdelávacích výstupov pre zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou,zapojenia účastníkov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou do účastníckych organizácií, ako aj do organizácií vykonávajúcich konkrétnu prácu s mládežou a pravidelnú prácu s mladými ľuďmi na miestnej úrovni,
  • vytvorenia vplyvu na zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou a účastnícke organizácie počas životného cyklu projektu a po jeho skončení,
  • vytvorenia vplyvu mimo organizácií a na jednotlivcov priamo nezapojených do projektu na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej či globálnej úrovni,(ak je to relevantné) navrhované aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu prispievajú k rozvoju prostredia práce s mládežou,
 • projekt začleňuje nových účastníkov a organizácie s menšími skúsenosťami do danej akcie.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 40)

Miera, do akej:

 • návrh preukazuje konzistentnosť medzi identifikovanými potrebami, cieľmi projektu, profilmi účastníkov a navrhovanými aktivitami,
 • návrh jasne a presvedčivo opisuje všetky fázy projektu (príprava, realizácia a následné opatrenia) a aktívne zapojenie účastníkov do všetkých fáz,
 • je rešpektované vyvážené zastúpenie účastníkov z hľadiska krajín a pohlavia,
 • sú opatrenia na výber pracovníkov s mládežou vhodné a v súlade s vymedzením pojmu pracovník s mládežou v právnom základe,
 • sú aktivity navrhnuté prístupne a inkluzívne a otvorené účastníkom z rôznych prostredí a s rozličnými schopnosťami,
 • aktivity zahŕňajú udržateľné postupy a postupy šetrné k životnému prostrediu,
 • sú navrhované vzdelávacie metódy vrátane digitálnych nástrojov alebo virtuálnych zložiek vhodné pre aktivity,
 • sú vhodné podporné opatrenia pre proces reflexie, identifikáciu a dokumentovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, a využívanie nástrojov transparentnosti a uznávania kvalifikácie, najmä nástroja Youthpass,
 • (ak je to relevantné) sú nástroje a postupy navrhované v rámci „aktivít zameraných na systémový rozvoj a osvetu“ vhodné a môžu byť replikované a inšpirovať iné organizácie.

Kvalita riadenia projektu (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • je uspokojivá kvalita praktických opatrení, riadenia a foriem podpory,
 • sú opatrenia predpokladané na zaistenie bezpečnosti a ochrany účastníkov primerané a účinné,
 • sú úlohy a zodpovednosti za aktivity jasne vymedzené v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus,
 • plán spolupráce a komunikácie medzi účastníkmi skupiny (skupín), účastníckymi organizáciami, ako aj s inými relevantnými zainteresovanými stranami poskytuje podporný rámec pre riadenie projektu,
 • žiadateľ navrhol vhodný spôsob hodnotenia rôznych fáz a výsledkov projektu vo vzťahu k jeho cieľom,
 • žiadateľ navrhol vhodný spôsob šírenia výsledkov projektu v rámci účastníckych organizácií a mimo nich,
 • projekt zahŕňa opatrenia zamerané na udržateľnosť výsledkov po dokončení projektu.

Pravidlá financovania

Rozpočtová kategória - Organizačná podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré priamo súvisia s realizáciou aktivít v rámci mobility.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: Sprevádzajúce osoby, školitelia a facilitátori nie sú oprávnení(-é) na organizačnú podporu.

Suma

125 EUR na účastníka aktivity profesijného rozvoja.

Rozpočtová kategória - Cestovné náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Príspevok na cestovné náklady účastníkov vrátane školiteľov, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov z miesta ich pôvodu na miesto realizácie aktivity a späť.

V prípade vzdialenosti menej ako 500 km bude účastník spravidla cestovať dopravnými prostriedkami s nízkymi emisiami.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom realizácie aktivity9  vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou10 .

Žiadateľ by mal v prípade putovných aktivít sčítať vzdialenosti medzi jednotlivými miestami a vybrať pásmo cestovnej vzdialenosti zodpovedajúce tomuto súčtu11 .

Suma

Cestovné vzdialenosti

Zelené cestovanie

Iné ako zelené cestovanie

10 – 99 km

56 EUR

28 EUR

100 – 499 km

285 EUR

211 EUR

500 – 1999 km

417 EUR

309 EUR

2 000 – 2 999 km:

535 EUR

395 EUR

3 000 – 3 999 km

785 EUR

580 EUR

4 000 – 7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km alebo viac

1 735 EUR

1 735 EUR

Rozpočtová kategória - Individuálna podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady spojené s pobytom

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe dĺžky pobytu každého účastníka, sprevádzajúcich osôb, školiteľov a facilitátorov (v prípade potreby) takisto vrátane jedného dňa na cestovanie pred začatím aktivity a jedného dňa na cestovanie po skončení aktivity a maximálne štyroch dodatočných dní v prípade účastníkov, školiteľov, facilitátorov a sprevádzajúcich osôb, ktorí(-é) získali grant na zelené cestovanie.

Suma

Tabuľka A2.2 na účastníka na deň.

Táto tabuľka sa uplatňuje aj na školiteľov, facilitátorov a sprevádzajúce osoby.

Najviac 1 100 EUR na účastníka, školiteľov, facilitátorov a sprevádzajúce osoby.

Rozpočtová kategória - Podpora inklúzie

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Podpora inklúzie pre organizácie: Náklady spojené s organizáciou aktivít v rámci mobility zahŕňajúcich účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí, do ktorého sa nezapočítavajú sprevádzajúce osoby, školitelia a facilitátori.

Suma

125 EUR na účastníka

Podpora pre účastníkov týkajúca sa inklúzie: Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a sprevádzajúcimi osobami, školiteľmi a facilitátormi (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

100 % oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória - Podpora prípravnej návštevy

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady súvisiace s realizáciou prípravnej návštevy vrátane cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: s výnimkou účastníkov z prijímajúcej organizácie. Pri každej aktivite možno financovať najviac dvoch účastníkov na každú účastnícku organizáciu. Okrem toho sa môže financovať aj jeden facilitátor na prípravnú návštevu. Podmienka: žiadateľ musí odôvodniť potrebu prípravnej návštevy, jej ciele a účastníkov a národná agentúra ich musí schváliť. Táto podmienka sa nevzťahuje na projekty financované v rámci akreditačného systému.

Suma

680 EUR na účastníka na prípravnú návštevu.

Rozpočtová kategória - Aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré súvisia s realizáciou doplnkových aktivít.

Nepriame náklady: za oprávnenú sa v rámci nepriamych nákladov považuje paušálna suma nepresahujúca 7 % oprávnených priamych nákladov na doplnkové aktivity, ktorá predstavuje všeobecné administratívne náklady prijímateľa súvisiace priamo s príslušnými doplnkovými aktivitami (napr. elektrická energia alebo účty za internet, náklady na priestory, náklady na stálych zamestnancov atď.).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: potrebu a ciele musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ich musí schváliť. Na tieto aktivity sa môže prideliť maximálne 10 % z celkových nákladov na projekt.

Suma

Maximálne 80 % oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória - Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia.

Vysoké cestovné náklady účastníkov, sprevádzajúcich osôb, školiteľov a facilitátorov, ktoré nemožno uhradiť v rámci štandardnej kategórie „Cestovné náklady“ v dôsledku geografickej odľahlosti alebo iných prekážok (t. j. využitie ekologickejšieho dopravného prostriedku s nižšími emisiami uhlíka, čo má za následok vyššie cestovné náklady). V prípade uznania nahradia mimoriadne náklady spojené s vysokými cestovnými nákladmi podporu na cestovné náklady na základe jednotkových nákladov.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť. Vyššie cestovné náklady sa uznávajú v prípadoch, keď podpora pri cestovaní vychádzajúca z jednotkových nákladov nepokrýva 70 % cestovných nákladov účastníkov. V prípade uznania nahradí úhrada mimoriadne vysokých cestovných nákladov grant na iné ako zelené cestovanie.

Suma

Finančná záruka: 80 % oprávnených nákladov

Vysoké cestovné náklady: 80 % oprávnených cestovných nákladov

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia: 100 % oprávnených nákladov.

Tabuľka A2.2 Individuálna podpora na Aktivity Zamerané na Profesijný rozvoj

 

Individuálna podpora (v eurách na deň)

Rakúsko

84

Belgicko

88

Bulharsko

60

Chorvátsko

75

Cyprus

81

Česko

65

Dánsko

95

Estónsko

76

Fínsko

93

Francúzsko

85

Nemecko

77

Grécko

80

Maďarsko

77

Island

99

Írsko

91

Taliansko

85

Lotyšsko

66

Lichtenštajnsko

84

Litva

65

Luxembursko

84

Malta

77

Holandsko

92

Severné Macedónsko

57

Nórsko

94

Poľsko

68

Portugalsko

78

Rumunsko

64

Srbsko

59

Slovensko

67

Slovinsko

78

Španielsko

81

Švédsko

87

Turecko

68

Susedné tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu

62 

 • 1 Hlavný rozpočet na túto akciu je určený na podporu nadnárodných aktivít, ktoré zahŕňajú organizácie a účastníkov z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu. Až 25 % dostupných rozpočtových prostriedkov však možno použiť na financovanie medzinárodných aktivít v rámci mobility so zapojením organizácií a účastníkov z tretích krajín nepridružených k programu susediacich s EÚ (regióny 1 až 4, pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu). ↩ back
 • 2 Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o rámci na vytvorenie európskeho programu práce s mládežou,

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.SLK. Ďalšie informácie o realizácii európskeho programu práce s mládežou sa nachádzajú na stránke www.bonn-process.net. ↩ back

 • 3 Informácie o týchto stratégiách sa nachádzajú na adrese: https://www.salto-youth.net/. ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01). ↩ back
 • 5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.SLKwww.bonn-process.net. ↩ back
 • 6 Pozri Model kompetencií európskej stratégie v oblasti odbornej prípravy pre pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú na medzinárodnej úrovni, https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/. ↩ back
 • 7 Účastnícke organizácie budú musieť podpísať formulár o pristúpení pre žiadateľskú organizáciu. Formuláre o pristúpení by sa mali poskytnúť vo fáze podania žiadosti, najneskôr však v čase podpísania dohody o grante. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu. ↩ back
 • 8 Skupina aspoň štyroch mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Úlohu zástupcu skupiny a zodpovednosť za skupinu preberá jeden z členov skupiny, ktorý má najmenej 18 rokov. Vymedzenie pojmu „neformálna skupina“ pozri v slovníku pojmov. ↩ back
 • 9 Ak je napr. osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km). ↩ back
 • 10 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm. ↩ back
 • 11 Napríklad ak je účastník z Madridu (Španielsko) zapojený do putovnej aktivity, ktorá sa vykonáva najprv v Ríme (Taliansko) a potom v Ľubľane (Slovinsko), žiadateľ a) najprv vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km), potom vzdialenosť z Ríma do Ľubľany (489,75 km) a obidve vzdialenosti sčíta (1 855,03 km); b) vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km) a c) vypočíta grant EÚ, ktorým sa poskytne príspevok na cestovné náklady účastníka z Madridu do Ľubľany (cez Rím) a späť (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth