Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Projekty mobility pracovníkov s mládežou

V rámci tejto akcie1 môžu organizácie získať podporu na realizáciu projektov zahŕňajúcich jednu alebo viaceré vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom je profesijný rozvoj pracovníkov s mládežou a ich organizácie.

Ciele akcie

Touto akciou sa prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa ako súčasť aktivít v rámci mobility podporuje profesijný rozvoj pracovníkov s mládežou, a tým sa rozvíja kvalita práce s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej, európskej aj medzinárodnej úrovni. Táto akcia prispieva k plneniu cieľov stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027, konkrétne cieľov európskeho programu práce s mládežou2  zameraného na kvalitu, inovácie a uznávanie práce s mládežou.

Konkrétnejšie majú projekty mobility pracovníkov s mládežou za cieľ:

 • poskytovať príležitosti na neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa s cieľom profesijného rozvoja pracovníkov s mládežou, a prispievať tak k vysokokvalitnej individuálnej praxi, ako aj k rozvoju organizácií a systémov v oblasti práce s mládežou,
 • budovať spoločenstvo pracovníkov s mládežou, ktoré dokáže podporovať kvalitné projekty a aktivity pre mladých ľudí v programoch EÚ aj mimo nich,
 • rozvíjať postupy v oblasti práce s mládežou na miestnej úrovni a prispievať k budovaniu kapacít na účely kvalitnej práce účastníkov a ich organizácie s mládežou, s cieľom dosiahnuť jednoznačný vplyv na pravidelnú prácu zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou s mladými ľuďmi.

Politický kontext

V stratégii Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 sa stanovuje rámec európskej spolupráce v oblasti mládeže vychádzajúci z oznámenia Komisie z 22. mája 2018 s názvom Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie. Posilňuje sa ňou účasť mladých ľudí na demokratickom živote, podporuje sa ich spoločenská a občianska angažovanosť a zameriava sa na zabezpečenie toho, aby všetci mladí ľudia mali potrebné zdroje na svoju účasť v spoločnosti. Stratégia EÚ pre mládež obsahuje aj proces dialógu s mládežou, pričom v tejto súvislosti bolo v roku 2018 vypracovaných 11 európskych cieľov v oblasti mládeže. V týchto cieľoch sa identifikujú medzisektorové oblasti, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí, a poukazuje sa na výzvy. Stratégia EÚ pre mládež by mala prispieť k realizácii tejto vízie o mladých ľuďoch. V rámci základnej oblasti posilňovania sa v stratégii EÚ pre mládež podporuje posilnenie postavenia mládeže prostredníctvom kvality, inovácie a uznávania práce s mládežou.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Tematické stratégie v oblasti mládeže

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať participáciu mládeže, posilniť kvalitu procesov informálneho učenia sa a neformálneho vzdelávania a rozvíjať kvalitnú prácu s mládežou. Ďalšia podpora v týchto oblastiach je k dispozícii prostredníctvom osobitných tematických stratégií, ako je stratégia zameraná na participáciu mládeže, Youthpass a európska stratégia v oblasti odbornej prípravy (ETS)3 .

Opis aktivít

Aktivity profesijného rozvoja

Aktivity profesijného rozvoja predstavujú nadnárodné aktivity vzdelávacej mobility na podporu profesijného rozvoja pracovníkov s mládežou. Môžu mať formu:

 • študijných návštev a rôznych typov úloh, ako sú pozorovanie pri práci, výmeny pracovníkov s mládežou a partnerské učenie v organizáciách práce s mládežou a organizáciách pôsobiacich v oblasti mládeže v zahraničí,
 • nadväzovania kontaktov a budovania komunity pracovníkov s mládežou, ktorí sa zúčastňujú na akcii a podporujú jej ciele,
 • kurzov odbornej prípravy na podporu rozvoja kompetencií (napr. na základe príslušných existujúcich modelov kompetencií) na vykonávanie kvalitných postupov práce s mládežou alebo využívanie a testovanie inovačných metód (napr. v súvislosti s digitálnou a inteligentnou prácou s mládežou4 ),
 • seminárov a workshopov najmä na podporu získavania vedomostí a výmeny najlepších postupov v súvislosti s cieľmi, hodnotami a prioritami stratégie EÚ pre mládež a programami EÚ prispievajúcimi k jej realizácii. Na získanie grantu v rámci projektov mobility pracovníkov s mládežou nie sú oprávnené tieto aktivity: akademické študijné cesty; aktivity, ktorých cieľom je vytvoriť finančný zisk; aktivity, ktoré možno považovať za cestovný ruch; festivaly; prázdninové cestovanie; cesty spojené s vystúpeniami; štatutárne schôdze.

Projekty môžu okrem toho pozostávať aj z aktivít uvedených ďalej.

Aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu

Projekty mobility pracovníkov s mládežou môžu zahŕňať aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu, ktoré sú doplnkovými aktivitami a ktorých cieľom je zvýšenie vplyvu projektu mobility na oblasť mládeže. Tieto projekty môžu zahŕňať všetky aktivity, ktoré prispievajú k plneniu európskeho programu práce s mládežou5  zameraného na kvalitu, inovácie a uznávanie práce s mládežou a poskytujú skúsenosti a nástroje pre organizácie zapojené do projektov aj nad ich rámec. Tieto doplnkové aktivity predstavujú príležitosť pre skúsenejších a vynachádzavejších prijímateľov, ako si odskúšať inovačné metódy a reakcie na spoločné problémy, akési „európske laboratórium pre prácu s mládežou“ vychádzajúce z aktivít profesijného rozvoja vykonávaných v rámci projektov, ktoré majú odozvu aj mimo týchto projektov.

K niektorým príkladom patria tvorba nástrojov a výmena postupov prispievajúcich k rozvoju a vývoju organizácií a systémov pracovníkov s mládežou, aktivity zamerané na osvetu a budovanie komunity, ako aj zavádzanie inovačných metód vrátane využívania digitálnych technológií prostredníctvom práce s mládežou. Tieto aktivity idú nad rámec nadväzujúcich opatrení šírenia výsledkov, ktoré sú súčasťou bežného životného cyklu projektu. Tieto doplnkové aktivity však môžu zahŕňať aj cielenejšie aktivity a aktivity zamerané na strategické šírenie informácií.

Aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu sa môžu realizovať na nadnárodnej alebo vnútroštátnej úrovni.

Prípravné návštevy

Cieľom prípravných návštev je zaistiť vysokokvalitné aktivity uľahčením a prípravou administratívnych opatrení, budovaním dôvery a porozumenia a prípravou stabilného partnerstva medzi zapojenými organizáciami a ľuďmi. Prípravné návštevy sa uskutočňujú v krajine niektorej z prijímajúcich organizácií pred začiatkom aktivity profesijného rozvoja.

Príprava projektu

Projekt podporovaný v rámci tejto akcie musí zahŕňať jednu alebo viaceré aktivity profesijného rozvoja. Aktivity možno flexibilne kombinovať v závislosti od cieľov projektu a potrieb účastníckych organizácií a zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou.

Projekt realizujú minimálne dve organizácie. Všetky zapojené organizácie musia byť určené vo fáze podania žiadosti, keďže stabilné partnerstvo je základným predpokladom realizácie vysokokvalitného projektu. Zapojené organizácie preberajú úlohu „vysielajúcich“ a/alebo „prijímajúcich“ účastníkov, t. j. tých, ktorí aktivitu organizujú. Jedna z organizácií má aj úlohu koordinátora a podáva žiadosti za celý projekt v mene partnerstva.

Projekt má štyri fázy: plánovanie, príprava, realizácia a nadväzujúce opatrenia.

 • Plánovanie (stanovenie potrieb, cieľov, vzdelávacích výstupov, formátov aktivít, vypracovanie pracovného programu, harmonogramu aktivít atď.).
 • Príprava (praktické opatrenia, výber účastníkov, uzavretie zmlúv s partnermi, prípravy účastníkov pred odchodom v jazykovej, medzikultúrnej a vzdelávacej oblasti a v súvislosti so stanovenými úlohami atď.).
 • Realizácia aktivít.
 • Nadväzujúce opatrenia (vyhodnotenie aktivít, identifikácia a dokumentovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj šírenie a využívanie výstupov projektu).

Kvalitný projekt mobility pracovníkov s mládežou:

 • má jednoznačný vplyv na pravidelnú prácu zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou a na ich organizáciu,
 • spočíva v aktívnom zapojení účastníckych organizácií a zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou, ktorí by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých fázach projektu, s pozitívnym vplyvom na ich vzdelávanie a rozvoj,
 • vychádza z jednoznačne stanovených potrieb v oblasti vzdelávacieho a profesijného rozvoja pracovníkov s mládežou6 , a to najmä pokiaľ ide o kvalitu, inováciu a uznávanie, pričom ho dopĺňajú vhodné opatrenia týkajúce sa výberu, prípravy a nadväzujúce opatrenia,
 • zabezpečuje riadne uznávanie výstupov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa účastníkov, prenosnosť výstupov projektu, ako sú metódy, materiály a nástroje, ktoré prispievajú k rozvíjaniu organizácií práce s mládežou, a ich využiteľnosť v účastníckych organizáciách, ako aj ich ďalšie šírenie v oblasti mládeže,
 • nabáda účastníkov k úvahám o európskych témach a hodnotách a pracovníkom s mládežou poskytuje nástroje a metódy na podnecovanie rešpektu a podporu riešení zohľadňujúcich rozmanitosť pri ich každodennej práci,
 • podporuje využívanie inovačných postupov a metód, ako je začleňovanie digitálnych aktivít práce s mládežou, ktoré majú byť nástrojom predchádzania všetkým formám dezinformácií a falošných správ v online priestore.

Vzdelávací proces

V projekte mobility pracovníkov s mládežou musí byť naplánovaná podpora procesu reflexie, identifikácie a dokumentovania vzdelávacích výstupov, a to najmä pomocou nástroja Youthpass, s cieľom podporiť uznávanie a vplyv výstupov projektu, výsledné postupy práce s mládežou, metodiky a materiály v oblasti mládeže.

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovacieho procesu. 

 • Projekty mobility pracovníkov s mládežou sú osobitne vhodné na prehlbovanie povedomia pracovníkov s mládežou o rozmanitosti, ako aj na zlepšovanie zručností a kompetencií potrebných na úspešné zapojenie účastníkov s nedostatkom príležitostí do realizácie práce s mládežou. Zapojením zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou do všetkých fáz projektu sa posilňuje starostlivé vedenie procesom vzdelávania a rozvoja a umožňuje sa dôkladná kontrola.
 • Prítomnosťou školiteľov a facilitátorov na väčšine aktivít sa zabezpečuje dôkladnejší a prispôsobený prístup šitý na mieru potrebám účastníkov.
 • Celý projekt by mal byť charakteristický uvedomelým prístupom k inklúzii a rozmanitosti. Tieto aspekty by sa mali zohľadňovať pri plánovaní, príprave, realizácii a nadväzujúcich opatreniach. Dôležitý je najmä spôsob, akým projekt posilňuje schopnosť účastníckych organizácií riešiť problematiku inklúzie a rozmanitosti v rámci ich pravidelných aktivít.
 • Tento formát je vhodný aj na zapojenie účastníkov s nedostatkom príležitostí. Flexibilita, ktorú akcia ponúka v rámci formátu aktivít (napr. trvanie, druh atď.), umožňuje prispôsobiť sa potrebám účastníkov. Projekty mobility pracovníkov s mládežou sú vhodné aj na prácu v oblasti inklúzie a rozmanitosti, ktoré môžu byť predmetom projektu spočívajúceho napr. vo výmene inkluzívnych postupov a metód. 

Ochrana a bezpečnosť účastníkov

Počas plánovania a prípravy projektu by sa mala riešiť aj otázka ochrany a bezpečnosti účastníkov, pričom by sa mali naplánovať všetky potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám alebo na ich zmierňovanie.

Environmentálna udržateľnosť

V rámci projektu by sa malo propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov a zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Projekt by mal byť navrhnutý a realizovaný s environmentálnym povedomím, čiže jeho súčasťou by mali byť napr. udržateľné postupy ako používanie viacrazových alebo ekologických materiálov, znižovanie odpadu a recyklácia, udržateľné dopravné prostriedky.

Digitálna transformácia

V programe Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a zlepšiť kvalitu ich aktivít.

Štandardy kvality programu Erasmus+ v oblasti mládeže

Všetky projekty podporené v rámci tejto akcie sa musia realizovať v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus+ v oblasti mládeže, aby sa zabezpečila organizácia vysokokvalitných aktivít v rámci vzdelávacej mobility. Štandardy kvality programu Erasmus+ v oblasti mládeže sa týkajú základných zásad akcie aj konkrétnych realizačných postupov úloh projektu, ako sú výber a príprava účastníkov, stanovenie, hodnotenie a uznanie vzdelávacích výstupov, šírenie výsledkov projektu atď. Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže sú k dispozícii na stránke: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

Kritériá, ktoré sa uplatňujú pri posudzovaní tohto projektu

Kritériá oprávnenosti

Všeobecné kritériá oprávnenosti

Na štandardné projekty mobility pracovníkov s mládežou sa uplatňujú všeobecné kritériá uvedené ďalej. Informácie o akreditáciách sa nachádzajú v príslušnom oddiele tohto sprievodcu.

Oprávnené účastnícke organizácie

Účastníckou organizáciou môžu byť:

 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia, európska mládežnícka MVO, verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, sociálny podnik, spoločensky zodpovedný ziskový subjekt,
 •  skupina mladých ľudí pracujúca s mládežou, ale nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie (t. j. neformálna skupina mladých ľudí), 7

vytvorené medzi členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu alebo treťou krajinou nepridruženou k programu susediacou s EÚ (regióny 1 až 4; pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každá oprávnená účastnícka organizácia so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu8 .

Počet účastníckych organizácií

Do projektu sa musia zapojiť aspoň dve účastnícke organizácie (najmenej jedna vysielajúca a najmenej jedna prijímajúca organizácia) z rôznych krajín.

Trvanie projektu

Od 3 do 24 mesiacov.

Kde podať žiadosť?

Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadajúca organizácia.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do týchto termínov:

23. februára do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. júnom a 31. decembrom toho istého roka,

4. októbra do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1 januárom a 31. májom nasledujúceho roka.

Možné ďalšie kolo:

národné agentúry môžu rozhodnúť o otvorení ďalšieho kola. Národné agentúry informujú žiadateľov o otvorení ďalšieho kola na svojom webovom sídle.

Ak sa organizuje ďalšie kolo, žiadatelia musia podať žiadosti do 4. mája do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. augustom a 31. decembrom toho istého roka.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Ďalšie kritériá

K formuláru žiadosti musí byť priložené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

Každý projekt musí obsahovať aspoň jednu aktivitu profesijného rozvoja.

K formuláru žiadosti musí byť priložený harmonogram všetkých aktivít zameraných na profesijný rozvoj, prípravných návštev a aktivít zameraných na systémový rozvoj a osvetu, ktoré sú v rámci projektu naplánované.

Dodatočné kritériá oprávnenosti pre aktivity zamerané na profesijný rozvoj

Trvanie aktivít

Od 2 do 60 dní okrem času potrebného na cestovanie.

Tie minimálne 2 dni musia nasledovať po sebe.

Miesto (miesta) realizácie aktivít

Aktivity sa musia uskutočniť v krajine jednej (alebo viacerých v prípade putovných aktivít) z organizácií zúčastňujúcich sa na aktivite.

Počet účastníckych organizácií

Do projektu sa musia zapojiť aspoň dve účastnícke organizácie (najmenej jedna vysielajúca a najmenej jedna prijímajúca organizácia) z rôznych krajín.

Aktivity v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu: všetky účastnícke organizácie musia pochádzať z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu.

Aktivity s tretími krajinami nepridruženými k programu susediacimi s EÚ: na aktivite sa musí zúčastňovať aspoň jedna účastnícka organizácia z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu a jedna účastnícka organizácia z tretej krajiny nepridruženej k programu susediaca s EÚ (regióny 1 až 4).

Oprávnení účastníci

Bez vekových obmedzení.

Účastníci, s výnimkou školiteľov, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov, musia mať trvalý pobyt v krajine svojej vysielajúcej alebo prijímajúcej organizácie.

Počet účastníkov

Počet účastníkov: Najviac 50 účastníkov (ak je to relevantné, s výnimkou školiteľov, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov) v každej aktivite naplánovanej v rámci projektu.

Účastníci z krajiny prijímajúcej organizácie musia byť zapojení do každej aktivity.

Ďalšie kritériá

Najmenej jedna z vysielajúcich alebo prijímajúcich organizácií v každej aktivite musí byť z krajiny tej národnej agentúry, ktorej sa príslušná žiadosť podáva.

Dodatočné kritériá oprávnenosti pre prípravné návštevy

Miesto (miesta) realizácie aktivity

Aktivita sa musí uskutočniť v krajine jednej z prijímajúcich organizácií.

Oprávnení účastníci

Zástupcovia účastníckych organizácií, školitelia a facilitátori zúčastňujúci sa na hlavnej aktivite.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Projekty sa budú posudzovať na základe týchto kritérií. Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených ďalej.

Relevantnosť, odôvodnenie a vplyv (maximálny počet bodov: 30)

 • Relevantnosť projektu vzhľadom na:
  • ciele akcie,
  • potreby rozvoja a vývoja účastníckych organizácií,
  • potreby a ciele zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou.
 • Miera, do akej je návrh vhodný z hľadiska:
  • zabezpečovania vysokokvalitných vzdelávacích výstupov pre zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou,
  • posilňovania alebo transformovania práce účastníckych organizácií s mládežou z hľadiska kvality, inovácie a uznávania, ako aj ich kapacít a rozsahu pôsobenia na miestnej aj globálnej úrovni,
  • zapojenia účastníkov pôsobiacich s oblasti práce s mládežou do účastníckych organizácií,
  • zapojenia organizácií, ktoré vykonávajú konkrétnu prácu s mládežou a pravidelnú prácu s mladými ľuďmi na miestnej úrovni.
 • Potenciálny vplyv projektu:
  • na zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou a účastnícke organizácie počas trvania projektu a po jeho skončení,
  • na konkrétne postupy práce s mládežou a kvalitu práce s mládežou,
  • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej či globálnej úrovni.
 • Miera, do akej projekt zahŕňa opatrenia zamerané na udržateľnosť výsledkov po dokončení projektu.
 • Miera, do akej je projekt vhodný na to, aby prispel k inklúzii a rozmanitosti, zelenému, digitálnemu a participatívnemu rozmeru programu.
 • Miera, do akej projekt zapája nových účastníkov a menej skúsené organizácie do akcie.
 • Miera, do akej navrhované aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu prispievajú k rozvoju prostredia pracovníkov s mládežou (ak je to relevantné).

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 40)

 • Konzistentnosť medzi identifikovanými potrebami, cieľmi projektu, profilmi účastníkov a navrhovanými aktivitami.
 • Miera, do akej projekt prispieva k zlepšovaniu kvality práce účastníckych organizácií s mládežou.
 • Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita všetkých fáz projektu: príprava (vrátane prípravy poskytovanej účastníkom), realizácia a nadväzujúce opatrenia.
 • Vhodnosť opatrení na výber pracovníkov s mládežou (v súlade s vymedzením pracovníka s mládežou v právnom základe) pre aktivity a miera, do akej sa pracovníci s mládežou vo všetkých fázach aktívne zapájajú do projektu.
 • Miera, do akej sú aktivity navrhnuté prístupne a inkluzívne a do akej sú otvorené účastníkom s nedostatkom príležitostí. 
 • Vhodnosť navrhovaných metód participatívneho vzdelávania vrátane virtuálnych prvkov.
 • Kvalita mechanizmov a podpory procesu reflexie, identifikácie a dokumentovania vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj dôsledné využívanie európskych nástrojov transparentnosti a uznávania kvalifikácie, najmä nástroja Youthpass.
 • Vyvážené zastúpenie účastníkov z hľadiska krajín a pohlavia.
 • Miera, do akej aktivity zahŕňajú udržateľné postupy a postupy šetrné k životnému prostrediu.
 • Kvalita nástrojov a postupov navrhovaných v rámci aktivít zameraných na systémový rozvoj a osvetu a miera, do akej môže ich návrh slúžiť ako predloha a inšpirácia pre aktivity, ktoré možno realizovať aj v iných organizáciách (ak je to relevantné).

Kvalita riadenia projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Kvalita praktických opatrení, foriem riadenia a podpory.
 • Kvalita spolupráce a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami.
 • Kvalita opatrení na vyhodnotenie rôznych fáz a výstupov projektu.
 • Vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov projektu v rámci účastníckych organizácií a mimo nich.

Pravidlá financovania

Rozpočtová kategória – Organizačná podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré priamo súvisia s realizáciou aktivít v rámci mobility.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov, do ktorého sa nezapočítavajú sprevádzajúce osoby, školitelia a facilitátori.      

Suma

100 EUR na účastníka aktivity profesijného rozvoja.

Rozpočtová kategória – Cestovné náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Príspevok na cestovné náklady účastníkov vrátane školiteľov, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov z miesta ich pôvodu na miesto realizácie aktivity a späť.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom realizácie aktivity9  vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou10 ​​​​​.

Žiadateľ by mal v prípade putovných aktivít sčítať vzdialenosti medzi jednotlivými miestami a vybrať pásmo cestovnej vzdialenosti zodpovedajúce tomuto súčtu11 .

Suma

Cestovné vzdialenosti

Štandardné cestovanie

Zelené cestovanie

10 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 km:

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 km

820 EUR

 

8 000 km alebo viac

1 500 EUR.

 

Rozpočtová kategória – Individuálna podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá            

Náklady spojené s pobytom

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe trvania pobytu každého účastníka vrátane sprevádzajúcich osôb, školiteľov a facilitátorov (v prípade potreby), takisto vrátane jedného dňa na cestovanie pred začatím aktivity a jedného dňa na cestovanie po skončení aktivity a maximálne štyroch dodatočných dní v prípade účastníkov, ktorí získali cestovný grant na zelené cestovanie.

Suma

Tabuľka A2.2 na účastníka na deň.

 Najviac 1 100 EUR na účastníka (vrátane školiteľov, facilitátorov a sprevádzajúcich osôb)

Rozpočtová kategória – Podpora inklúzie

Oprávnené náklady a platné pravidlá            

Podpora inklúzie pre organizácie: Náklady súvisiace s organizáciou aktivít v rámci mobility pre účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí, do ktorého sa nezapočítavajú sprevádzajúce osoby, školitelia a facilitátori.

Suma

100 EUR na účastníka

Podpora pre účastníkov týkajúca sa inklúzie: Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a sprevádzajúcimi osobami, školiteľmi a facilitátormi (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

100% oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória – Podpora prípravnej návštevy

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady súvisiace s realizáciou prípravnej návštevy vrátane cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: s výnimkou účastníkov z prijímajúcej organizácie. Pri každej aktivite možno financovať najviac dvoch účastníkov na každú účastnícku organizáciu. Okrem toho sa môže financovať aj jeden facilitátor na prípravnú návštevu. Podmienka: Žiadateľ musí odôvodniť potrebu prípravnej návštevy, jej ciele a účastníkov a národná agentúra ich musí schváliť. Táto podmienka sa nevzťahuje na projekty financované v rámci akreditačného systému.             

Suma

575 EUR na účastníka na prípravnú návštevu.

Rozpočtová kategória – Aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu

Oprávnené náklady a platné pravidlá            

Náklady, ktoré súvisia s realizáciou doplnkových aktivít.

Nepriame náklady: za oprávnenú sa v rámci nepriamych nákladov považuje paušálna suma nepresahujúca 7 % oprávnených priamych nákladov na doplnkové aktivity, ktorá predstavuje všeobecné administratívne náklady prijímateľa súvisiace priamo s príslušnými doplnkovými aktivitami (napr. elektrická energia alebo účty za internet, náklady na priestory, náklady na stálych zamestnancov atď.).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: potrebu a ciele musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ich musí schváliť. Na tieto aktivity sa môže prideliť maximálne 10 % z celkových nákladov na projekt.

Suma

Maximálne 80 % oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória – Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá            

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia.

Vysoké cestovné náklady účastníkov vrátane školiteľov, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov; vrátane použitia ekologickejších dopravných prostriedkov s nižšími uhlíkovými emisiami.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť. Vyššie cestovné náklady sa uznávajú v prípadoch, keď podpora pri cestovaní vychádzajúca z jednotkových nákladov nepokrýva 70% cestovných nákladov účastníkov.

Suma

Finančná záruka: 80% oprávnených nákladov

Vysoké cestovné náklady: 80% oprávnených nákladov

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia: 100% oprávnených nákladov.

Tabuľka A2.2 Individuálna podpora na aktivity zamerané na profesijný rozvoj

 

Individuálna podpora (v eurách na deň)

Rakúsko

61 EUR

Belgicko

65 EUR

Bulharsko

53 EUR

Chorvátsko

62 EUR

Cyprus

58 EUR

Česká republika

54 EUR

Dánsko

72 EUR

Estónsko

56 EUR

Fínsko

71 EUR

Severné Macedónsko

45 EUR

Francúzsko

66 EUR

Nemecko

58 EUR

Grécko

71 EUR

Maďarsko

55 EUR

Island

71 EUR

Írsko

74 EUR

Taliansko

66 EUR

Lotyšsko

59 EUR

Lichtenštajnsko

74 EUR

Litva

58 EUR

Luxembursko

66 EUR

Malta

65 EUR

Holandsko

69 EUR

Nórsko

74 EUR

Poľsko

59 EUR

Portugalsko

65 EUR

Rumunsko

54 EUR

Srbsko

45 EUR

Slovensko

60 EUR

Slovinsko

60 EUR

Španielsko

61 EUR

Švédsko

70 EUR

Turecko

54 EUR

Susedné tretie krajiny nepridružené k programu

48 EUR

 • 1 Hlavný rozpočet na túto akciu je určený na podporu nadnárodných aktivít, ktoré zahŕňajú organizácie a účastníkov z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu. Okolo 25 % dostupných rozpočtových prostriedkov však možno použiť na financovanie medzinárodných aktivít v rámci mobility so zapojením organizácií a účastníkov z tretích krajín nepridružených k programu susediacich s EÚ (regióny 1 až 4, pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).
 • 2 Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o rámci na vytvorenie európskeho programu práce s mládežou, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.SLK.
 • 3 Informácie o týchto stratégiách sa nachádzajú na adrese: https://www.salto-youth.net/.
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01).
 • 5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.SLK.
 • 6 Pozri Model kompetencií európskej stratégie v oblasti odbornej prípravy pre pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú na medzinárodnej úrovni, https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/.
 • 7 Skupina aspoň štyroch mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Úlohu zástupcu skupiny a zodpovednosť za skupinu preberá jeden z členov skupiny, ktorý má najmenej 18 rokov. Vymedzenie pojmu „neformálna skupina“ pozri v slovníku pojmov.
 • 8 Účastnícke organizácie budú musieť podpísať mandát pre žiadajúcu organizáciu. Mandáty by sa mali poskytnúť vo fáze podania žiadosti, najneskôr však v čase podpísania dohody o grante. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.
 • 9 Ak je napr. osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km).
 • 10 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm.
 • 11 Napríklad ak je účastník z Madridu (Španielsko) zapojený do putovnej aktivity, ktorá sa vykonáva najprv v Ríme (Taliansko) a potom v Ľubľane (Slovinsko), žiadateľ a) najprv vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km), potom vzdialenosť z Ríma do Ľubľany (489,75 km) a obidve vzdialenosti sčíta (1 855,03 km); b) vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km) a c) vypočíta grant EÚ, ktorým sa poskytne príspevok na cestovné náklady účastníka z Madridu do Ľubľany (cez Rím) a späť (275 EUR).
Tagged in:  Youth